Hotărârea nr. 628/2019

HOTARAREnr. 628 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București r r--'---—- - - - jT“ir L n           *“     —

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1452/13.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 250/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 762/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, RO41269473


CONFORMCU ORIGINALUL


PROPUNERE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -


INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat / Preliminat an precedent 2018 (N-1)

Propuneri an curent 2019 (N)

<

%

Estimări an

2020 (N+1)

Estimări an 2021 (N+2)

"7^

ST

% te

W

0 I 1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

1

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

387,373

1,598,535

1,59B, 535

412.7%

1 00.0%

1

Venituri din exploatare, din care:

2

387.342

1,598.347

1.598,347

412.6%

100.0%

a) diferența da preț, ci. prevederilor legale

3

229,529

984,989

984.989

429.1%

100.0%

b) transferuri, cf. prevedrilor legale

4

2

Venituri financiare

5

31

188

188

600.0%

100.0%

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

360,263

1,597,069

1,597,069

443.3%

100.0%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

360.232

1.596.881

1.596.881

443.3%

100.0%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

328,903

1.353.180

1.353.180

411 4%

100.0%

B

cheltuieli cu impozita, taxe si varsamlnte asimilate

10

2,216

26,321

26.321

1188.0%

100.0%

c

cheltuieli cu personalul, din care:

11

29,114

217,381

217,381

746.7%

100.0%

CO cheltuieli de natura salariata (Rd.13+Rd. 14)

12

27.935

209,423

209,423

749.7%

100.0%

C1 cheltuieli cu salariile

13

25.480

193.200

193,200

758.2%

100.0%

C2 bonusuri

14

2,455

16.223

16.223

660.9%

100.0%

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

155

932

932

600.0%

100.0%

C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.024

7,025

7,025

686.3%

100.0%

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2

Cheltuieli financiare

20

31

188

188

600.0%

100.0%

3

Cheltuia» extraordinara

21

III

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdera)

22

27,110

1,466

1.466

5.4%

100.0%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

3,729

235

235

V

PROFITUL CONTA8IL RAMAS DUPĂ DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

19.580

1,231

1,231

6.3%

100.0%

1

Rezerve legale

25

979

62

62

6.3%

100.0%

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțam pentru proiectele cofinantate dîn împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd 25,

26. 27, 28. 29

30

18,601

1,170

1,170

100.0%

7

Participarea salaritilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minimum 50% varsamlnte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul societăților / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

9.300

585

585

100.0%

a) dividende cuvenite buqetului de stat

33

b) dividende cuvenite bugetului local

33a

9,300

585

585

100.0%

c) dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alta rezerve sl constituie sursa proprie de finanțare

35

9,300

565

585

100.0%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

=)

cheltuielile privind prestările de servicii

40

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

13.101

348,862

405.502

2662.9%

116.2%

1

Alocațiile de la buget, din care:

44

261.927

388.567

alocații bugetare aferente plătii angajamantelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

13.101

348,862

405.S02

2662.9%

116.2%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr de personal prognozat la finele anului

48

3.100

3.231

3.231

104.2%

100.0%

2

Nr. mediu de salariati total

49

2.980

3.061

3.061

102.7%

100.0%

3

Câștigul mediu lunar pa salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata ')

50

4,540

5,583

5,583

123.0%

100.0%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat '*)

51

4,540

5,583

5,583

100.0%

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mll lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

52

130

522

522

100.0%

6

Productivitatea muncii in unitalii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stal

53

130

522

522

100.0%

7

Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/perscana)

54

331

1.244

1,244

100.0%

8

Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

930

999

999

100.0%

9

Plăti restante”'

56

1111 'T

10

Creanțe restante

57

//

'-t


*) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2


DIRECTOR GE David-Alexand

Anexa nr.2  „.-V-L/V

/ M fad 8/J<i Abl3


Detalierea indicatorilor economlco-flnanclarl prevazutl In proiectul de buget de venituri si cheltuieli COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019


INDICATORI

Nr.

Prevederi an precedent 2018 (N-1)

Propuneri an curent 2019 (N)

%

%

Rd.

(N-2)

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3 a

Trlmi

| Trim II

I Trim III

An

0

I

2

3

3a

4

5

6a

5b

6c

1 6

7

8

i

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

387,373

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.^+Rd.12-»-Rd.i3+Rd.i4), din care:

2

387,342

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

157,752

a1) din vanzarea produselor

4

a2) din servicii prestate

5

157.752

a3) din redevente si chirii

6

a4) alte venituri

7

-

b)

din vanzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

229,529

c1) diferența de preț, cf. prevederilor legale in vlqoere, ’

10

229,529

c2) transferuri, cf. prevederilor legale in viqoara

11

A.

din producția de Imobilizări

12

-

e)

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

f)

alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.l6+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

62

f 1) din amenzi si penalitali

15

(2) din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.l8), din care

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) din subvenții pentru investiții

19

14) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

62

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

31

a)

din imobilizări finaciare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din din diferente de curs

25

31

d)

din dobânzi

26

jL

alte venituri financiare

27

-

3

Venituri extraordinara

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.13B)

29

360,263

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

30

360,232

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care:

31

328.903

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34-»-Rd.37+Rd.38+Rd.39), din

care:

32

287,085

âL

cheltuieli cu materiile prime

33

264.061

W

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

11,217

b1) cheltuieli cu materiale de producție, consumabile, piese de schimb, etc

35

10,743

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

474

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

300

d)

cheltuieli privind enerqia si apa

38

11,507

®L

cheltuieli privind mărfurile

39

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de Ierți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

37,939

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

37.373

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

515

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

3

b2) către operatori cu capital privat

44

12

c2) alte cheltuieli de inchiriere

44'

500

«)

prima de asigurare

45

51

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+R d.78), din care:

46

3,879

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

50

b>

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

49

b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

b3) asistentă luridică

49b

b4) onorariu administrator judiciar

49c

C)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

53

c1) cheltuieli de protocol, din care:

51

2

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2008, cu modiiicanle ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate.dln care:

53

51

tichete cadou ptr.cheltuleli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou plr.campanil de marketing, studiul pieței, promovarea pe piele existente 3au noi. potrivit legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

cheltuieli de promovare a produselor

56

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical si sanatate

58

d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniilo do educație, invatemant, social si sport, din care:

59

d3) - pentru cluburile sportive

60

cf 4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni siactivitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri sl persoane

62

0

')

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

___

2

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

• interna                               y

65

> M

4-

- -

■ externa                      f/

O6Ș.

''1'm \ P11 / /">

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

S^67

_

85

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

86

i)

arte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:       /

69

\

v

128

/ !/

X^,.

11) cheltuieli de asiqurare si paza                            <

70

y

TIRECV,a

i2) cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de cjslcul

71

\ >

T.

li<r r

iivEDMAMT

i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala

1 Z2

|i

Ir-- (

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorpofaT^, din care:                                              V      5

\7?

• • *     / /

afețpffte buiunlor de natura domeniului public             \\ ^7

Ai

X:DIRECȚIA


JWDICA r>

INDICATOR!

Nr.

Realizai 2017

Prevederi an precedent 2018 (N-1)

Propuneri an curew^a^L^

Rd.

(N-2)

Aprobat

Preliminați Realizat

““^-^din care:

■io

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ondonantai de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

15

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

2

alte cheltuieli

78

3.473

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate

(rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.B34-Rd.84+Rd.86). din care:

79

2,216

a)

cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

cheltuieli cu redeventa ptr.concesicnarea bunurilor publice si resursele minerale

81

2,000

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

5

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

11

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

1

')

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

199

c

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

86

29.114

co

Cheltuieli de natura salariate (Rd.88+Rd.92)

87

27,935

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.69+Rd.90+Rd.9l+Rd.91'). din care:

88

25.480

a) salarii de baza

89

22,035

b) sporuri, prime si aJte bonificații aferente salariului de baza (confom CCM)

90

3.445

cl alta bonificații [conform CCM)

91

d) pachet financiar plecări voluntare

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:

92

2,455

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

879

- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichet© cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

603

b) tichete de ma3a

96

1,475

c) vouchere de vacanta

97

d) cheltuieli privind participarea salariatlior la profitul obținui in anul precedent

98

e) alta cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

101

03

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.l02+Rd.103), din care:

100

a) cheltuieli cu plătite compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) cheltuieli cu dreptunle salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli da natura salariata aferente restructurarii.pnvatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.H2), din care:

104

155

a) pentru directori/directorat

105

52

•componenta fixa

106

52

-componenta variabila

107

b) pentru consiliul de adminisiratia/ consiliul de supraveghere, din care:

108

104

-componenta fixa

109

104

-componenta variabila

110

c) pentru AGA 9i cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit leqii

112

C5

Cheltuieli cu coniributiile datorate da angajator

113

1.024

0

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l15+Rd.1l8+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122). din care:

114

-

âL

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd. 118+Rd. 117). din care:

115

către buqelul general consolidat

116

către alll creditori

117

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

119

alta cheltuieli

120

-

ȘL

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporafe si necorporale

121

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

c

0

0

11) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

f 1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatlior

124

f 1.2) provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane ei ajustări pentru depreciere sau pierderi de vaioare, din care:

128

-

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O). din

care:

127

din participarea salariatlior la profit

128

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138). din cara:

131

31

JL

cheltuieli privind dobânzile, din cere:

132

ai) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă'

134

cheltuieli din diferența de curs valutar, din care:

135

31

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

31

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

=L

alte cheltuieli financiare

138

-

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

0

0

0

27,110

venituri neimpozabile

141

0

0

0

cheltuieli nedeductibile llscal

142

0

0

0

5

IV

MPOZIT PE PROFIT

143

3.729

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

-

387.342

al

venituri din subvenții si transferuri

145

229.529

»

alte venituri din care nu sa iau In calcul la determinarea jfodudivHatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de slat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: ")

147

27.935

a)

cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii cf leqe buqet stat

148

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

25,480

4

Nr. de personal pnognozat la finele anului                      "

152

-

3.100

/ ;

5

Nr.medlu de salanati                                         \

,1153

p

-

2,980

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) detajfilînat pJjjkza * heltuielllor de natura salariala [(Rd.t47-Rd.93*yy/ -CL, ?d.98)/Rd.153J/12’1000                         V

1  4

154

14A

x

4,540

r

direcw

b)

Câștigul mediu lunar pa salariat (lei/persoana) determinat pe baza heltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului i.           >

J^55

>*;/ -

A x

____\__*02

L

x

4.540

orporatv!


INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat 2017 (N-2)

Prevederi an precedent 2018 (N-1)

Propuneri an curent 2019 (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=8/5

8=5/3a

Trlm 1

Trlm II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

0

7

a)

Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.1S3)

156

X

x

X

130

b)

Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

130

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QpF/Rd. 153

158

x

X

X

331

Ci)

Elemente da calcul al productivității muncii in unitati fizica, din care:

159

X

X

X

X

•cantitatea de produse Unite (QPF) - qcal vândute

160

X

X

X

984.935

-preț mediu (p)

161

X

X

X

393

■valoare = QPF x p

162

X

X

X

387,278

-pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2

163

X

X

X

1.000

6

Plăti restante ‘

164

9

Creanța restante, din care:

165

-

10

Credite pentru finanțarea activitatil curente (soldul ramas de rambursat

171

’) In limita prevăzută ta ari.25 alin (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se vor evidenția distinct sumela care nu sa iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in legea anuala a bugetului de stat.


CONFORM CU ORIGINALUL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, București RO41269473

Gradul de realizare a veniturilor totale- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2017) - mii lei (fara TVA)

%

Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei (fara TVA)

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat / Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

-

-

1

Venituri din exploatare

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGET1CA BUCUREȘTI SA

STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, București

RO41269473


An,„n,4       /-/<f 6'7^


Programul de Investit!!, dotări sl sursele de finanțare • COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
INDICATORI

Data finalizării Investiției

2018

Valoare         \

Aprobat

Realizat/ Preliminat

2019

2020

202l\

0

7

2

3

4

5

6

7

S \

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

-

0

13,101

348,862

405,502

1

Surse proprii, din care:

-

0

13,101

86,935

16,935

a) - amortizare

b) - profil

9,300

585

-

c) - lond de dezvoltare

3,801

16.350

d) - capital social

70,000

2

Alocații de la buget

261,927

3

Credite bancare, din care:

-

0

a) - Interne

b) - externe (credit BERD)

(

4

Alte surse, din care:

- fonduri SECO nerambursabile

5

Datoria publică (rambursări rate)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

13,101

348,862

405,502

1

Investiții In curs, din care:

13,374

13,374

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitalll admlnistrativ-teritoriale

-

13,374

13,374

- surse proprii

13,374

13,374

■ alocații de la buget”

- externe (credit BERD)

- fonduri SECO nerambursabile

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unltatll admlnistrativ-teritoriale

2

Investiții noi, din care:

0

6,550

365

365

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a uni tatii admlnistrativ-teritoriale

6,550

365

365

- surse proprii

6,550

365

365

- alocații de la buget

- externe (credit BERD)

- fonduri SECO nerambursabile

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unltatll admlnistrativ-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unltatll administrativ-treritoriale

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

331,927

388,567

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unltatll admlnistrativ-teritoriale

331,927

388,567

- surse proprii

70,000

- alocații de la buqet

261,927

388,567

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admlnistrativ-teritoriale

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unltatll administrativ-treritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

-

-

6,551

1,719

1,719

■ surse proprii

6,551

1,719

1,719

- alocații de la buqet

4a

Investiții - imobilizări necorporale

4b

Alte cheltuieli surse proprii (conform Anexei nr.6 din OMFP 3145/2017)

4C

Servicii de proiectare

-

-

1,477

1,478

- surse proprii

1,477

1,478

- alocații de la buget

4d

Studii de fazabilltate si proiectare tehnica pentru modernizarea sistemului de termoflcare al Municipiului București

-

- surse proprii

- alocații de la buget

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

a) - interne

b) - externe


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr.5

/7Cârt3>COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA

STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, București RO41269473

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii lei

Nr. Crt.

Masuri

termen de realizare

an precedent 2018

an curent (2019)

an 2020

an 2021

Preliminat / realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante**

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante **

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

31.12.2018

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I

31.12.2018

TOTAL Pct. II

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-

0

0