Hotărârea nr. 627/2019

HOTARAREnr. 627 din 2019-11-14 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A

Având în vedere referatul de aprobare a! Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 1454/13.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 249/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 761/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică:

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

-Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A , cu suma de 645.880.000 lei.

Art.2 In urma modificărilor intervenitMunicipală Termoenergetica București S.A. este de 646.000.000 lei, divizat în 64.600.000 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

-Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr de 64.599.354 acțiuni reprezentând 99.9990% din capitalul social al societății;

-Comuna Chiajna va deține un număr de 323 acțiuni reprezentând 0,0005% din capitalul social al societății;

-Orașul Popești - Leordeni va deține un număr de 323 acțiuni reprezentând 0,0005% din capitalul social al societății;

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în cuantum de 645.880.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului cocietății.

Art.4 Actul constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.

PREȘEDINTEBucurești, lWi.2019

Nr. 627 A


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir