Hotărârea nr. 626/2019

HOTARAREnr. 626 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIILOR DE JUSTIFICARE A AVANSURILOR IN CONFORMITATE CU ART. 51 ALIN. (3) AL ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 36/2006 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU FUNCTIONAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A POPULATIEI, IN SEZONUL DE INCALZIRE 2019-2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii convențiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art. 51 alin. (3) al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, în sezonul de încălzire 2019-2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. 11598/13.11.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 9683/13.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 253/14.11.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 33/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 760/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 51 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. nr. 53/13.11.2019; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea convențiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art. 51 alin. (3) al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006, prevăzute în anexele 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze convențiile prevăzute la art. 1.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr.........../.


COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERGETICA BUCUREȘTI

Nr......./.............

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A

(in in solventa)


S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Nr........./.............

Convenție de justificare a avansurilor nr. 1/.

2019


Având in vedere prevederile art. 5 1 , alin. 3 ) din OG 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora ,,sumele acordate in avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor încheiate intre unitatea administrativ-teritoriala, furnizorul de energie termica, producătorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 363.773.872,29 lei de la bugetul local al Municipiului București pe anul 2019 si pentru anul 2020, pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației Municipiului București, luând in considerare Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr..............., încheiat

intre S.N.G.N. Romgaz S.A. si Electrocentrale București S.A. si Contractul de vanzare cumpărare energie termica nr............., incheiat intre Electrocentrale București S.A. si Compania Municipală

Termoenergetica București SA.

S-a încheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor, între:

 • - Municipiul București, cu sediul in Bdul. Regina Elisabeta nr.47 sector 5, București, reprezentata prin doamna Gabriela Firea - Primar General,

 • - Compania Municipală Termoenergetica București, denumită în continuare “CMTB” cu sediul în str. Constantin Rădulescu Motru nr.18, sector,4? București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/40/7931/14.06.2019, CIF 4126947^ e'-m aii:-efiice@termobucuresti.ro, reprezentata legal prin David-Alexandru BURGHIU, în calitate de/Direefor General,



- Electrocentrale București S.A. (in insolventa), denumită în continuare Electrocentrale București ”,sau „Producătorul de energie termica” cu sediul in Splaiul Independentei nr. 227, sector 6, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1696/2003, avand C.F.nr. RO15189596, tel. 021.275.11.03, fax: 021.275.14.05, e-mail: office@elcen.ro, reprezentata legal prin Claudiu lonuț CREȚU SÂRBU - Administrator Special si prin SIERA QUADRANT Filiala București SPRL - Administrator Judiciar, in calitate de producător de energie termica, si

- Societatea Naționala de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. Mediaș, denumită în continuare “ROMGAZ” sau ‘‘Furnizorul de gaze naturale”, cu sediul in Mediaș, str.C.I Motas, nr. 4, județul Sibiu, cod postai 551030, telefon 0269/201020, fax 0269/846901, inregistrata la Oficiul registrului comerțului sub nr. J32/392/2001, C.I.F. RO14056826, avand contul nr. RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001, si cont de TVA nr.RO69 RNCB 0TVA 0000 0000 0002 deschise la B.C.R. Suc de ....................................................

furnizor combustibil (gaze naturale),

tas, reprezentata “ A %^n calitate de



convin asupra următoarelor:

CONFORM CU ORIG



Art.1. Producătorul de energie termică și CMTB convin asupra necesarului de energie termică pentru populație, a cantităților de gaze naturale necesare pentru producerea energiei termice pentru populația precum și a contravalorii cantităților de gaze naturale mai sus menționate în conformitate cu Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta Convenție.

Furnizorul de gaze naturale si Producătorul de energie termica confirma încadrarea cantitatilor de gaze naturale convenite în prima teza a Art. 1. in cantitatile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr..............

Art. 2. Electrocentrale București S.A. transmite către CMTB documentele privind cantitățile estimative ale necesarului de gaze naturale, conform art. 1 pe baza cărora CMTB intocmeste si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare pentru perioada decembrie 2019 -martie 2020.

Art.3. Municipiul București va bugeta si va aloca conform legislației aplicabile suma de 363.773.872,29 lei prevăzută in Anexa 1 cu titlul de diferență de preț conform prezentei Convenții. Municipiul București virează in avans, în condițiile pct.7.2, suma de 363.773.872,29 lei, respectiv suma de 104.258.746,91 lei pentru luna decembrie 2019 si suma de 259.515.125,38 lei pentru Trim I 2020, reprezentând estimarea contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termici populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, direct în contul SNGN ROMGAZ S.A. MEDIAȘ, Cod IBAN RO94 TREZ 5765 069X XX00 4512 deschis la Trezoreriea operativă a Municipiului Sibiu, și cont de TVA Cod IBAN RO69 RNCB 0TVA 0000 0000 0002 deschis la B.C.R. Sucursala Mediaș, conturi ce vor fi comunicate ulterior de către SNGN ROMGAZ S.A. MEDIAȘ tuturor părților semnatare. Plățile se efectuează lunar în avans in baza estimărilor valorice și cantitative din Anexa 1.

Art. 4. S.N.G.N. Romgaz S.A., se obligă să considere suma menționată la art.3 exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate Producătorului de energie termica Electrocentrale București S.A., in temeiul Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr............., in vederea producerii de

energie termică destinată populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020. Corelativ Electrocentrale București S.A se obligă să utilizeze cantitatea de gaz livrată de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii de energie termică destinată populației.

Art. 5. Electrocentrale București S.A. este de acord\a suma de 363.773.872,29 lei^prevăzuț^ Art.3, reprezentanpLe.șțimarea contravalorii cantitatii totale estimate de 3.859.200 MWh g ce urmeaza a



Dl^CT;A %



contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr............., sa fie plătită de către Municipiul

București direct in contul prevăzut la art.3, cu respectarea prezentei Convenții.

Art. 6. Stingerea obligațiilor de plata pentru cantitatea estimată de gaze naturale necesară pentru furnizarea energiei termice către populația Municipiului București ce formează obj convenții are loc in momentul si pe baza plătii efectuat

rezentei

gaz



S.A, in contul indicat in prezenta Convenție la art.3. | CONFORM CU ORIGl

cu în entele jus          privind

energiei termice către populație urmând ca CMTB, Producătorul de energie termică și


Art. 7. CMTB prezintă Municipiului București dupăHactuia sumele efective de încasat cu titlu de diferență de preț pe conformitate cu prevederile O.G. 36/2006, la care se<vpr anexa (d cantitățile și valorile efectiv consumate pentru producerea și furriiz de către Producătorul de energie termica,


Furnizorul de gaze naturale, să regularizeze sumele acordate cu titlu de avans potrivit prezentei convenții.

 • 7.1. în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii de către ELCEN a facturii proforma emisa de către Furnizorul de gaze naturale, ELCEN va transmite către CMTB factura proforma, iar CMTB, in maxim 1 zi lucratoare de la data primirii facturii proforma de la ELCEN, va întocmi si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, însoțite de documentele furnizate de Furnizorul de gaze naturale. Factura proforma se va emite până cel mai târziu în data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare.

 • 7.2. Municipiul București virează lunar sumele prevăzute în Anexa 1, în termen de 10 zile de la data depunerii decontului justificativ estimativ lunar, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020.

In termen de o zi de la încasarea plăților lunare in avans de la Municipiul București, S.N.G.N. Romgaz S.A. transmite către Electrocentrale București S.A. factura de avans, la care se atașază o copie a ordinului de plata si a extraselor bancare conținând suma efectiv virată de Municipiu București, cu titlu de avans, atât in contul deschis de S.N.G.N. Romgaz S.A la Trezorerie cât și în contul de TVA deschis la B.C.R. Sucursala Mediaș potrivit art. 3 din prezenta Convenție.

 • 7.3. Până pe data de 20 a lunii următoare de livrare a gazului pentru care s-a acordat avans, CMTB va întocmi si depune la Municipiul București decontul justificativ al cantităților de energie termică efectiv furnizate în vederea regularizării. Data regularizării nu va putea depăși 40 de zile de la finalul lunii calendaristice aflată în regularizare cu sumă negativă.

 • 7.4. Stingerea eventualelor diferențe bănești se va face după cum urmează:

a. în cazul în care la data de 30 aprilie 2020 se constata ca suma primita în avans este mai mare decât cea efectiv de încasat, conform facturilor emise pentru sezonul rece 2019-2020, acesta se va compensa cu valoarea deconturilor, respectiv a facturilor reprezentând consumul lunilor următoare, emise in în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr. ..............; până la

regularizarea definitivă.

b. în cazul în care la data regularizării se constata ca suma primita în avans este mai mica decât cea necesara acoperirii consumului de gaze pentru perioada de referință (conform facturilor emise de furnizorul de gaze și acceptate de CMTB), suma rămasă neacoperita se va plăti in termen de cel mult 45 zile (15 zile+30 zile de grație) de la data determinării sumelor efectiv in plata, respectiv a. facturilor de regularizare, emise în bazaJ Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr.................... ■    /         "\




i^ care factiyăfe de/regularizare nu sunt aphitate conform Art 7.4.b. din pr a scadentei facturilor de regularizare va stinge cu p^ior


^cepfât^țectuat/d u pa


direcția ^2


*-• /SERVICII




regularizare, suma ramasa din valoarea plătită ce urmeaza a fi livrate in luna următoare.

CONFORM CU ORlGiN


Art. 8. CMTB si Electrocentrale București S.A. s

prin contractul de vânzare-cumpărare energie termică nr. ...

asumat

ești S.A. si


S.N.G.N. Romgaz S.A sunt tinute de toate obligațiile pe       -tezău asumat prin contractul de

vânzare-cumpărare gaze naturale nr..................semnate între aceste entiăți, in măsură in care plățile

convenite in prezenta Convenție sunt efectuate la valoarea si in termenele stabilite.

Art. 9. Părțile se obliga sa respecte calendarul termenelor privind furnizarea informațiilor referitoare la necesarul de energie termica si gaze naturale, transmiterii documentelor estimative si a deconturilor justificative estimative, a obligațiilor de plata asumate, precum si a prezentării decontului justificativ lunar potrivit graficului stabilit în Anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art. 10. Părțile convin desemnarea persoanelor de contact din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmăririi si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.11. Prin excepție de la prevederile de mai sus pentru cantitățile aferente lunii decembrie 2019 factura emisă de furnizorul de gaze reprezentând contravaloarea gazelor naturale se va emite în datf de...............și se va plăti până în data de.................

Art.12. Garanții

 • 12.1. Părțile semnatare se obliga fata de Municipiul București si garantează ca isi vor executa obligațiile contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv energie termica, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie întreruperea serviciului de încălzire centralizata a populației furnizat prin CMTB, în situația în care sumele acordate în avans conform Anexei 1 diferă față de valorile reale din decontul final pentru luna de livrare, cu condiția ca plățile de avans să se facă conform prevederilor prezentei Convenții, regularizarea să se facă în termenul prevăzut la art. 7.3. iar plata facturilor de regularizare sa se efectueze conform Art. 7.4.b. si Art.7.4.c din prezenta Convenție.

 • 12.2. Electrocentrale București S.A. (/n insolventa) declară pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute în art. 5, din OG nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, prevederile din LEGEA Nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile legislației emise de ANRE, din care menționăm:

 • 1.  Ordinul nr.58/2015, privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaș, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul 9/2016 si Ordinul 19/2017,

 • 2.  Ordinul nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale,

 • 3.  Ordinul nr.136/2015 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport.

si alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

Art.13. I

implementarea mecanismului de decontare, iar pentru plată producând prezentei.Convenții de către Consiliul General al Municipiului București.

/ M


X *

X^JOIVI A


g/uCUREȘ’’


Prezenta Convenție s-a încheiat azi, t fiecare parte semnatara.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Primar General Gabriela Firea


SOCIETATEA ELECTROCENTRALE

BUCUREȘTI S.A (in insolventa)

Administrator Special, Claudiu lonuț Sârbu Crețu


Administrator Judiciar

SIERA QUADRANT Filiala București SPRL prin Ovidiu NEACȘU


Compania Municipală Termoenergetica București

Director General David-Alexandru BURGHIU


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ

Director General

Director Economic







Direcția Juridic

Director Executiv

Direcția Generală Servicii Publice

Director General

Direcția Servicii Integrate

Director Executiv


invenția de justificare a avansurilor nr.


ANEXA 1


Găfze naturale pentru producerea de energie termica către populație iarna 2019-2020

\ Tted&sar \ radet

Contractat cf Decizie ANRE 1765/15.10.2019

Preț Romgaz

Valoare gaze

Total

Curent

Depozit

Curent

Depozit

Mediu

Valoare

TVA

Total

V/Gcal

MWh

MWh

MWh

lei/MWh fara TVA

lei/MWh fara TVA

lei/MWh fara TVA

lei

lei

lei inclusiv TVA

dec.19

680.777

1.087.800,00

538.432,54

549.367,46

69,90

90,97

80,54

87.612.392,36

16.646.354,55

104.258.746,91

Trim IV

680.777

1.087.800,00

538.432,54

549.367,46

80,54

87.612.392,36

16.646.354,55

104.258.746,91

ian.20

744.638

1.106.800,00

538.432,54

568.367,46

69,90

90,97

80,72

89.340.822,36

16.974.756,25

106.315.578,61

feb.20

607.801

907.800,00

538.432,54

369.367,46

69,90

90,97

78,47

71.237.792,36

13.535.180,55

84.772.972,91

mar.20

547.126

756.800,00

538.432,54

218.367,46

69,90

90,97

75,98

57.501.322,57

10.925.251,29

68.426.573,86

Trim 1

1.899.565

2.771.400,00

1.615.297,62

1.156.102,38

78,69

218.079.937,29

41.435.188,09

259.515.125,38

TOTAL

2.580.342

3.859.200,00

2.153.730,16

1.705.469,84

79,21

305.692.329,65

58.081.542,64

363.773.872,29


Electrocentrale București (in insolventa)




Anexa nr.2


la HCGMB n


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr.........../.......



COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI


ENGIE ROMÂNIA S.A.


Nr........./


Nr......./


Convenție de justificare a avansurilor nr. 1/.


2019


Având in vedere prevederile art. 5 1 , alin. 3 ) din OG 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora „sumele acordate in avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor încheiate intre unitatea administrativ-teritoriala, furnizorul de energie termica, producătorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 36.866.890 lei de la bugetul local al Municipiului București pe anul 2019 si pentru anul 2020, pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației Municipiului București, luând in considerare Contractul de Vanzare-Cumparare gaze naturale nr................... încheiat între furnizorul de gaze naturale ENGIE

Romania si Compania Municipală Termoenergetica București SA.


S-a încheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor, între:


- Municipiul București, cu sediul în Bdul. Regina Elisabeta nr.47 sector 5, București, reprezentată prin d-na Gabriela Firea - Primar General,


- Compania Municipală Termoenergetica București, denumită în continuare “CMTB” cu sediul în str. Constantin Rădulescu Motru nr.18,’ sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/40/7931/14.06.2019/ CIF 41269473, e-mail: office@tdrmobucuresti.ro , prezentata Iegaj^r^£)avid-Alexandru BURGHIU, în calitate de Director General,




COMPANIA


NICIPALĂ


-w,„ wnm uu UMUINALUL

sector 4, înregistrată la 021.301.20.14, fax: 3876 4500. deschis


- ENGIE România S.A., cu sediul în BucureșthBdUl. Mărășcști nr.-Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/2000, C.U.I. RO 13093222tel.

021.301.20.08, e-mail: mari-clienti@ro.engie.com, cont RO74 BRDE la BRD Societe Generale, reprezentată prin .............................


(combustibil), în baza contractului de Vânzare -Cumpărare gaze rțatikrăle nr. ..

în calitate de furnizor de combustibil (gaze naturale) convin asupra următoarelor:

e gaze


Art.1. Părțile convin asupra necesarului de energie termică pentru populație, a câ naturale necesare pentru producerea energiei termice pentru populație precum și a contravalorii cantităților de gaze naturale mai sus menționate în conformitate cu Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta Convenție.

Furnizorul de gaze naturale si Producătorul de energie termica confirma incadrarea cantitatilor de gaze naturale convenite în prima teza a Art.1. in cantitatile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr..........................

Art. 2. ENGIE România S.A. transmite către CMTB documentele estimative ale necesarului de gaze naturale, conform art.1 pe baza cărora CMTB intocmeste si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020.

Art.3. Municipiul București va bugeta si va aloca conform legislației aplicabile suma de 36.866.890 lei prevăzută in Anexa 1 cu titlul de diferență de preț conform prezentei Convenții. Municipiul București virează in avans, în condițiile pct.7.2, suma de 36.866.890 lei, respectiv suma de 10.930.416 lei pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 si suma de 25.936.474 lei lei pentru Trim. I 2020, reprezentând estimarea contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termica populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, direct în contul ENGIE România, Cod IBAN RO41 TREZ 7005 069X XX00 0397 deschis la D.G.F.P. a Municipiului București - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate publică. Plățile se efectuează lunar în avans in baza estimărilor valorice și cantitative din Anexa 1.

Art. 4. ENGIE România S.A. se obligă să considere suma menționată la art.3 exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate Producătorului de energie termica CMTB, in temeiul Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr....................., in vederea producerii de energie termică destinată

populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020. Corelativ CMTB se obligă să utilizeze cantitatea de gaz livrată de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii de energie termică destinată populației.

Art. 5. ENGIE România este de acord ca suma de 36.866.890 lei prevăzută la Art.3, reprezentând estimarea contravalorii cantitatii totale estimate de 222.905 MWh gaze naturale, ce urmeaza a fi livrate de către ENGIE România S.A. către CMTB in temeiul contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr................, sa fie plătită de către Municipiul București direct in contul prevăzut la art.3, cu

respectarea prezentei Convenții.

Art. 6. Stingerea obligațiilor de plata pentru cantitatea estimată de gaze naturale necesară pentru furnizarea energiei termice către populația Municipiului București ce formează obiectul prezentei convenții are loc in momentul si pe baza plătii efectuate de Municipiul București către ENGIE România, in contul indicat in prezenta Convenție la art.3.



/z' O r'-' zf

jpmzintă Municipiului Bi/âiurești după-Jacturarea fiecărei luni decontul *y',x încasat cu titlu de/ diferență de preț pentru energia termică liv\$tă




OMPAN'A


. unicipala moenergetica


bucureșt’


conformitate cu prevederile O.G. 36/2006, la care se vor anexa documentele justificative privind cantitățile și valorile efectiv consumate pentru producerea și furnizarea energiei termice către populație de către Producătorul de energie termica, urmând ca CMTB, și ENGIE România, să regularizeze sumele acordate cu titlu de avans potrivit prezentei convenții.

 • 7.1. în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii facturii proforma/facturii de avans emisa de către Furnizorul de gaze naturale, CMTB va întocmi si depune la Municipiul București deconturi


justificative estimative lunare, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, însoți furnizate de Furnizorul de gaze naturale. Factura prBtorma sd va emite până 15 ale lunii precedente lunii de livrare.

cumentele plata de

4a data


 • 7.2. Municipiul București virează lunar sumele prevăzute1 în Aciuau 1, îțiJ depunerii decontului justificativ estimativ lunar, pentru perioada dece

In termen de o zi de la incasarea plăților lunare in avans<Qe la Muni transmite către CMTB factura de avans, la care se atasaza o'c bancar conținând suma efectiv virată de Municipiu București, cu titlu de avans, in contul prevăzut la art. 3 din prezenta Convenție.

 • 7.3. Până pe data de 20 a lunii următoare de livrare a gazului pentru care s-a acordat avans, CMTB va întocmi si depune la Municipiul București decontul justificativ al cantităților de energie termică efectiv furnizate în vederea regularizării. Data regularizării nu va putea depăși 40 de zile de la finalul lunii calendaristice aflată în regularizare cu sumă negativă.

 • 7.4. Stingerea eventualelor diferențe bănești se va face după cum urmează:

 • a. în cazul în care la data de 30 aprilie 2020 se constata ca suma primita în avans este mai mare decât

cea efectiv de încasat, conform facturilor emise pentru sezonul rece 2019-2020, acesta se va compensa cu valoarea deconturilor, respectiv a facturilor reprezentând consumul lunilor următoare, emise in în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr................... până la

regularizarea definitivă.

 • b. în cazul în care la data regularizării se constata ca suma primita în avans este mai mica decât cea

necesara acoperirii consumului de gaze pentru perioada de referință (conform facturilor emise de furnizorul de gaze și acceptate de CMTB), suma rămasă neacoperita se va plăti in termen de cel mult 45 zile (15 zile+30 zile de grație)de la data determinării sumelor efectiv in plata, respectiv a facturilor de regularizare, emise în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr....................

 • c. In situația in care facturile de regularizare nu sunt achitate conform Art 7.4.b. din prezenta Convenție, orice plata efectuata după data scadentei facturilor de regularizare va stinge cu prioritate facturile de regularizare, suma ramasa din valoarea plătită va constitui avans pentru cantitatile de gaze naturale ce urmeaza a fi livrate in luna următoare.

Art. 8. CMTB si ENGIE România sunt ținute de toate obligațiile pe care si le-au asumat prin contractul de vânzare-cumpărare energie termică nr..................., semnate între aceste entiăți, in măsură in care justificative estimative, a obligațiilor de plata asumate, precum si a prezentării decontului justificativ lunar potrivit graficului stabilit în Anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

plățile convenite in prezenta Convenție sunt efectuate la valoarea si in terme e stabilite.


Art. 9. Părțile se


necesarul d




iga sa respecte calendarul termenelor privind furnizarea informator


ica si gaze naturale, transmiterii documentelor estimativ


Jo qirecTa

SE^'C''



Art. 10. Părțile convin desemnarea persoanelor de contact din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmăririi si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.11. Prin excepție de la prevederile de mai sus pentru cantitățile aferente lunii decembrie 2019 factura emisă de furnizorul de gaze reprezentând contravaloarea gazelor naturale se va emite în data de..................și se va plăti până în data de

r-



Art.12. Garanții

 • 12.1. Părțile semnatare se obliga fata de Municipiul București si garantează ca isi vor executa obligații» contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv energie termica, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie întreruperea serviciului de încălzire centralizata a populației furnizat prin CMTB, în situația în care sumele acordate în avans conform Anexei 1 diferă față de valorile reale din decontul final pentru luna de livrare, cu condiția ca plățile de avans să se facă conform prevederilor prezentei Convenții, regularizarea să se facă în termenul prevăzut la art. 7.3. iar plata facturilor de regularizare sa se efectueze conform Art. 7.4.b. si Art.7.4.c din prezenta Convenție.

 • 12.2. CMTB declară pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute în art. 5 , din OG nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, prevederile din LEGEA Nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile legislației emise de ANRE, din care menționăm:

 • 1.  Ordinul nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale,

 • 2.  Ordinul nr.136/2015 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport.

si alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

Art.13. Prezenta Convenție intră în vigoare de la data semnării pentru toate obligațiile privind implementarea mecanismului de decontare, iar pentru plată producând efecte de la data aprobării

prezentei Convenții de către Consiliul General al Municipiului București.





Prezenta Convenție s-a încheiat azi................. in 7(șapte) exemplare originale, cate unul pentru

.fiecare parte semnatara.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Primar General

Gabriela FIREA


Compania Municipală Termoenergetica București

Director General

David-Alexandru BURGHIU


ENGIE România SA

Președinte Director General


Director - Direcția Comercializare Energie






Direcția Generală Economică

Director General

C0NF0^cUORIGINi


Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv

Direcția Juridic

Director Executiv

(

Direcția Generală Servicii Publice

Director General

Direcția Servicii Integrate

Director Executiv







LUNA

Necesar RADET

Necesar RADET gaze PET

Cantitate de gaz estimata

Valoare estimata Gaze PET

cantitate

Preț estimat

Total

Gcal

mii mc

MWh

mii mc/Gcal

MWh/Gcal

MWh

lei/MWh

(lei - fara TVA)

dec. 2019

43.652

6.008

65.432

0,138

1,499

65.432

167,05

10.930.416

Trim IV

43.652

6.008

65.432

0,133

1,447

65.432

165,61

10.930.416

ian. 2020

43.975

6.040

65.186

0,137

1,432

65.186

165,91

10.815.009

feb. 2020

34.664

4.738

51.146

0,137

1,476

51.146

165,93

8.486.656

mar. 2020

26.917

3.870

41.141

0,144

1,528

41.141

161,27

6.634.809

Trim 1

105.556

14.648

157.473

0,139

1,492

157.473

164,70

25.936.474

TOTAL

149.208

20.656

222.905

0,136

1,473

222.905

165,09

36.866.890


ENGIE ROMANIA




MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr.........../.......


VEST ENERGO SA



y v d»REcTia


COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERGETICA BUCUREȘTI

Nr........./.........


ENGIE ROMÂNIA S.A.


Nr......./


Convenție de justificare a avansurilor nr. 1 /.


2019


Având in vedere prevederile art. 5 1 , alin. 3 ) din OG 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora ,,sumele acordate in avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor \nche\ate intre unitatea administrativ-teritoriala, furnizorul de energie termica, producătorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 11.976.318,98 lei de la bugetul local al Municipiului București pe anul 2019 si pentru anul 2020, pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației Municipiului București, luând in considerare Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr...................încheiat între furnizorul de gaze naturale ENGIE Romania si producătorul de

energie termică VEST-ENERGO SA si Contractul de vanzare cumpărare energie termica nr. 197/2016, încheiat intre VEST-ENERGO S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București SA.


S-a încheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor, între:


- Municipiul București, cu sediul în Bdul. Regina Elisabeta nr.47 sector 5, București, reprezentată prin d-na Gabriela Firea - Primar General,



- Producătorul de energie termică VEST-ENERGO S.A., cu sediul în Str. Preciziei nr. 12 A, sector 6, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3752/1995, având C.F.nr. RO7324764, tel. 021.317.89.35, fax: 021.317.89.34, e-mail: oftice @ vestenerqo.ro, reor^erc^âJegal VA

TjuRI0'c'1' I

♦ o // ■Bucu re^Li/TOtH-;                  ,

T^S222tel. r450S~V114 reprezentată


prin


si


CONFORM CU ORIGINAL


%

V-jJ DtRECll\

JS^ ASISTE"^ Z-Wjj TEHNIC^’ ---


- Furnizorul de gaze naturale ENGIE România S.A., cu seraiul în

sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/20QIX—GtEFJK 021.301.20.14, fax: 021.301.20.08, e-mail: mari-dienti@ro.engie.c5Qm? con^Ș0^4 3876     4500, deschis la BRD Societe ^^Ganerale,

prin............................................................................................................................


convin asupra următoarelor:

Art.1. Producătorul de energie termică și CMTB convin asupra necesarului de energie termică pentru populație, a cantităților de gaze naturale necesare pentru producerea energiei termice pentru populație precum și a contravalorii cantităților de gaze naturale mai sus menționate în conformitate cu Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta Convenție.

Furnizorul de gaze naturale si Producătorul de energie termica confirma incadrarea cantitatilor de gazf naturale convenite în prima teza a Art. 1. in cantitatile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr....................

Art. 2. Producătorul de energie termică transmite către CMTB documentele privind cantitățile estimative ale necesarului de gaze naturale, conform art. 1 pe baza cărora CMTB întocmește si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020.

Art.3. Municipiul București va bugeta si va aloca conform legislației aplicabile suma de 11.976.318,98 lei prevăzută in Anexa 1 cu titlul de diferență de preț conform prezentei Convenții. Municipiul București virează in avans, în condițiile pct.7.2, suma de 11.976.318,98 lei, respectiv suma de 3.095.866,96 lei pentru luna decembrie 2019 si suma de 8.880.452,02 lei pentru Trim. 12020, reprezentând estimarea contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termica populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, direct în contul furnizorului de gaze naturale, Cod IBAN RO41 TREZ 7005 069X XX00 0397 deschis la D.G.F.P. a Municipiului București - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate publică. Plățile se efectuează lunar în avans in baza estimărilor valorice și cantitative din Anexa 1.

Art. 4. Furnizorul de gaze naturale se obligă să considere suma menționată la art.3 exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate Producătorului de energie termica VEST-ENERGO S.A. , in temeiul Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr..................., in vederea producerii de

energie termică destinată populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020. Corelativ VEST-ENERGO S.A. se obligă să utilizeze cantitatea de gaz livrată de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii de energie termică destinată populației.

Art. 5. Producătorul de energie termică este de acord ca suma de 11.976.318,98 lei prevăzută la Art.3, reprezentând estimarea contravalorii cantitatii totale estimate de 93.140.15 MWh gaze naturale, ce urmeaza a fi livrate de către Furnizorul de gaze naturale către Producătorul de energie termică in temeiul contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr..................., sa fie plătită de către

Municipiul București direct in contul prevăzut la art.3, cu respectarea prezentei Convenții.


Art. 6. Stingerea obligațiilor de plata peptru cantitatea estimată de gaze naturale ne^esară^pentru furnizare e^ergiși termice către populația Municipiului București ce formează obi



direcția

servicii 2» :

i INTEGRATE

>

*//


convenții are loc in momentul si pe baza plătii efectuate d gaze naturale, in contul indicat in prezenta Convenție la art

Art. 7. CMTB prezintă Municipiului București după facturarea fiecăreTTuni efective de încasat cu titlu de diferență de preț pentru energia terrrTTeă4îvmtă populației, în cu prevederile O.G. 36/2006, la care se vor anexa documentele justificative privind cantitățile și valorile efectiv consumate pentru producerea și furnizarea energiei termice către populație de către Producătorul de energie termica, urmând ca CMTB, Producătorul de energie termică și Furnizorul de gaze naturale, să regularizeze sumele acordate cu titlu de avans potrivit prezentei convenții.

 • 7.1. în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii de către Producătorul de energie termică a facturii proforma/ factura de avans emisa de către Furnizorul de gaze naturale, Producătorul de energie termică va transmite către CMTB factura proforma/ factura de avans, iar CMTB, in maxim 1 zi lucratoare de la data primirii facturii proforma/ facturii de avans de la Producătorul de energie termică, va întocmi si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, însoțite de documentele furnizate de Furnizorul de gaze naturale. Factura proforma se va emite până cel mai târziu în data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare.

 • 7.2. Municipiul București virează lunar sumele prevăzute în Anexa 1, în termen de 10 zile de la data depunerii decontului justificativ estimativ lunar, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020.

In termen de o zi de la încasarea plăților lunare in avans de la Municipiul București, Furnizorul de gaze naturale transmite către Producătorul de energie termică factura de avans, la care se atasaza o copie a ordinului de plata si a extrasului bancar conținând suma efectiv virată de Municipiu București, cu titlu de avans, in contul deschis de Furnizorul de gaze naturale la Trezorerie potrivit art. 3 din prezenta Convenție.

 • 7.3. Până pe data de 20 a lunii următoare de livrare a gazului pentru care s-a acordat avans, CMTB va întocmi si depune la Municipiul București decontul justificativ al cantităților de energie termică efectiv furnizate în vederea regularizării. Data regularizării nu va putea depăși 40 de zile de la finalul lunii calendaristice aflată în regularizare cu sumă negativă.

 • 7.4. Stingerea eventualelor diferențe bănești se va face după cum urmează:

 • a. în cazul în care la data de 30 aprilie 2020 se constata ca suma primita în avans este mai mare decât

cea efectiv de încasat, conform facturilor emise pentru sezonul rece 2019-2020, acesta se va compensa cu valoarea deconturilor, respectiv a facturilor reprezentând consumul lunilor următoare, emise in în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr.................... până la

regularizarea definitivă.

 • b. în cazul în care la data regularizării se constata ca suma primita în avans este mai mica decât cea

necesara acoperirii consumului de gaze pentru perioada de referință (conform facturilor emise de furnizorul de gaze și acceptate de CMTB), suma rămasă neacoperita se va plăti in termen de cel mult 45 zile (15 zile+30 zile de grație) de la data determinării sumelor efectiv in plata, respectiv a facturilor de regularizare, emise în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr...................;



Art. 8. CMTB si Producătorul de energie termică sunt ținute de toate obligațiile pe care si le-au asumat prin contractul de vânzare-cumpărare energie termică nr.........., iar Producătorul de energie termică

si Furnizorul de gaze naturale sunt tinute de toate obligațiile pe care si le-au asumat prin contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale nr................... semnate între aceste entiăți, in măsură in care

plățile convenite in prezenta Convenție sunt efectuate la valoarea si in termenele stabilite.

Art. 9. Părțile se obliga sa respecte calendarul termenelor privind furnizarea informațiilor referitoare la necesarul de energie termica si gaze naturale, transmiterii documentelor estimative si a deconturilor justificative estimative, a obligațiilor de plata asumate, precum si a prezentării decontului justificativ lunar potrivit graficului stabilit în Anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art. 10. Părțile convin desemnarea persoanelor de contact din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmăririi si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.11. Prin excepție de la prevederile de mai sus pentru cantitățile aferente lunii decembrie 2019 factura emisă de furnizorul de gaze reprezentând contravaloarea gazelor naturale se va emite în data de................și se va plăti până în data de

Art.12. Garanții


12.1. Părțile semnatare se obliga fata de Municipiul București si gă        ă ca isi vor executa obligațiile

contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv energie termica, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie intreruperea serviciului de încălzire centralizata a populației furnizat prin CMTB, în situația în care sumele acordate în avans conform Anexei 1 diferă față de valorile reale din decontul final pentru luna de livrare, cu condiția ca plățile de avans să se facă conform prevederilor prezentei Convenții, regularizarea să se facă în termenul prevăzut la art. 7.3. iar plata facturilor de regularizare sa se efectueze conform Art. 7.4.b. si Art.7.4.c din prezenta Convenție.

12.2. Producătorul de energie termică declară pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute în art. 5, din OG nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, prevederile din LEGEA Nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioar și prevederile legislației emise de ANRE, din care menționăm:

1. Ordinul nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale,

2. Ordinul nr.136/2015 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport.


si alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

Art.13. Prezenta Convenție intră în vigoare de la data semnării pentru toate obligațiile privind implementarea mecanismului de decontare, iar pentru plată producând efecte de la data aprobării prezentei Convenții de către Consiliul General al Municipiului București.

diregă •

v-‘                                                   •'



Prezenta Convenție s-a încheiat azi, fiecare parte semnatara.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Primar General

in 7(șapte) exemplare originale, cate unul pentru



Gabriela FIREA

Compania Municipală Termoenergetica București

Director General David-Alexandru BURGHIU


ENGIE România SA

Președinte Director General


Director - Direcția Comercializare Energie





Direcția Generală Economică

Director General

Direcția Financiar Contabilitate Buget

Director Executiv

Direcția Juridic

Director Executiv

Direcția Generală Servicii Publice

Director General

Direcția Servicii Integrate Director Executiv Magdalena IUGA

Anexa 1 la Convenția de justificare a avansurilor nr.



CONFORM CU O


S'STfNTA

TThmc* Ș|


Gaze naturale pentru producerea de energie termica către pop

Luna

Necesar RADET

Necesar

Vest-Energo

Preț GN producere

Preț GN, inclusiv

Valoare GN, inclusiv

Gcal

MWh

MWh

lei/MWh

lei/MWh

lei cu TVA

dec. 2019

17.046

19.824,50

24.229,94

86,87

107,37

3.095.866,96

Trim IV

17.046

19.824,50

24.229,94

88,72

109,22

3.095.866,96

ian. 2020

17.557

20.418,79

24.956,30

86,49

107,21

3.183.922,27

feb. 2020

15.373

17.878,80

21.851,87

88,27

108,99

2.834.145,43

mar. 2020

15.549

18.083,49

22.102,04

88,11

108,83

2.862.384,32

Trim 1

48.478

56.381,08

68.910,21

87,57

108,29

8.880.452,02

TOTAL

65.524

76.205,58

93.140,15

88,01

108,65

11.976.318,98


VEST-ENERGO SA






COMPANIA


MUNICIPALĂ



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr.........../.......

COMPANIA MUNICIPALA

TERMOENERGETICA BUCUREȘTI

Nr........./.........


Nr........./


Convenție de justificare a avansurilor nr.

./...........2019


Având in vedere prevederile art. 5 1 , alin. 3 ) din OG 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, conform carora ,,sumele acordate in avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) pot fi virate de către autoritatile administrației publice locale in conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termica, numai in baza unei convenții de justificare a avansurilor incheiate intre unitatea administrativ-teritoriala, furnizorul de energie termica, producătorul de energie termica, si furnizorul de combustibil”, pentru repartizarea in avans a sumei estimate de 8,826,625 lei de la bugetul local al Municipiului București pe anul 2019 si pentru anul 2020, pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației Municipiului București, luând in considerare Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr.......................... încheiat între furnizorul de gaze naturale ENGIE

Romania SA si producătorul de energie termică CET GRIVITA S.R.L si Contractul de vanzare cumpărare energie termica nr..........., încheiat intre CET GRIVITA S.R.L si Compania Municipală Termoenergetica

București SA.

S-a încheiat prezenta Convenție de justificare a avansurilor, între:

- Municipiul București, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sect. 5, București, reprezentată prin doamna Gabriela Firea - Primar General,


- Producătorul de energie termică „CET GRIVIȚA”, cu sediul în Calea Griviței nr. 357, sector 1, , București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13669/2003, având C.F.nr.


RO15811175, tel. 021.224.13.85 / 200, fax: 021.224.03.01, e-mail: mindrican@cetgrivita.ro , reprezentată legal prin Dl. Doru MÂNDRICAN - Director General.

DIRECȚIA ASISTENȚĂ


si


CONFORM CU ORIGINALUL

- Furnizorul de gaze naturale ENGIE România S.A., cu sediul în EȘucurești

sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/20007'C.U.I. RO 13093222tel.

021.301.20.14, fax: 021.301.20.08, e-mail: mari-clienti@ro.enqie.com cont RO74 BRDE 450S V114

3876 4500, deschis la BRD Societe Generale, reprezentată prin ............................................

Președinte Director General și de...............................................- Director Comercializare Energie.

convin asupra următoarelor:

Art.1. Producătorul de energie termică și CMTB convin asupra necesarului de energie termică pentru populație, a cantităților de gaze naturale necesare pentru producerea energiei termice pentru populație precum și a contravalorii cantităților de gaze naturale mai sus menționate în conformitate cu Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta Convenție.                                        (

Furnizorul de gaze naturale si Producătorul de energie termica confirmă încadrarea cantităților de gaze naturale convenite în prima teza a Art.1. in cantitățile contractate prin Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr..............................

Art. 2. Producătorul de energie termică transmite către CMTB documentele privind cantitățile estimative ale necesarului de gaze naturale, conform art.1 pe baza cărora CMTB intocmeste si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare pentru perioada noiembrie 2019 - martie 2020.

Art.3. Municipiul București va bugeta si va aloca conform legislației aplicabile suma de 8.826.625 lei prevăzută in Anexa 1 cu titlul de diferență de preț conform prezentei Convenții. Municipiul București virează in avans, în condițiile pct.7.2, suma de 8.826.625 lei, respectiv 2.144.093 lei pentru luna decembrie 2019 si suma de 6.682.532 lei pentru Trim. I 2020, reprezentând estimarea contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termica populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, direct în contul furnizorului de gaze naturale, Cod IBAN RO41 TREZ 7005 069X XX00 0397 deschis la D.G.F.P. a Municipiului București - Activitatea c Trezorerie și Contabilitate publică. Plățile se efectuează lunar în avans in baza estimărilor valorice Și cantitative din Anexa 1.


Art. 4. Furnizorul de gaze naturale se obligă să considere suma menționată la art.3 exclusiv ca încasare pentru gazele naturale livrate Producătorului de energie termica, in temeiul Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr........................., in vederea producerii de energie termică

destinată populației municipiului București, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020. Corelativ CET GRIVITA se obligă să utilizeze cantitatea de gaz livrată de furnizorul de gaze naturale conform primei teze in vederea producerii de energie termică destinată populației.



Art. 5. Producătorul de energie termică este de acord ca suma de 8.826.625 lei prevăzută la Art.3, reprezentând estimarea contravalorii cantitatii totale estimate de 65.110 MWh gaze naturale, ce ilțmeaza a fi livrate de către Furnizorul de gaze naturale către Producătorul de energie termică in contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr..................... sa fie plătită de către

_|R£C ;M&^țpiul București direct in contul prevăzut la art.3, cu respectarea prezentei Converti.





bucură’


Art. 6. Stingerea obligațiilor de plata pentru cantitatea estimată de gaze naturale necesară pentru z furnizarea energiei termice către populația Municipiului București ce formează obiectul prezentei convenții are loc in momentul si pe baza plătii efectuate de Municipiul București către gaze naturale, in contul indicat in prezenta Convenție la art.3


CONFORM CU ORIGINALI#*


.1


termică livrată do


Art. 7. CMTB prezintă Municipiului București după facturarea f ecărei luni desenul jusgj^lti^yj efective de încasat cu titlu de diferență de preț pentru energia cu prevederile O.G. 36/2006, la care se vor anexa documentele justifi efectiv consumate pentru producerea și furnizarea energiei termice către populație de către Producătorul de energie termica, urmând ca RADET București, Producătorul de energie termică și Furnizorul de gaze naturale, să regularizeze sumele acordate cu titlu de avans potrivit prezentei convenții.

 • 7.1. în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii de către Producătorul de energie termică a facturii proforma emisa de către Furnizorul de gaze naturale, Producătorul de energie termică va transmite către RADET factura proforma/ factura de avans, iar CMTB, in maxim 1 zi lucratoare de la data primirii facturii proforma/ facturii de avans de la Producătorul de energie termică, va întocmi si depune la Municipiul București deconturi justificative estimative lunare, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020, însoțite de documentele furnizate de Furnizorul de gaze naturale. Factura proforma se va emite până cel mai târziu în data de 15 ale lunii precedente lunii de livrare.

 • 7.2. Municipiul București virează lunar sumele prevăzute în Anexa 1, în termen de 10 zile de la data depunerii decontului justificativ estimativ lunar, pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020.

In termen de o zi de la încasarea plăților lunare in avans de la Municipiul București, Furnizorul de gaze naturale transmite către Producătorul de energie termică factura de avans, la care se atasaza o copie a ordinului de plata si a extrasului bancar conținând suma efectiv virată de Municipiu București, cu titlu de avans, in contul deschis de Furnizorul de gaze naturale la Trezorerie potrivit art. 3 din prezenta Convenție.

 • 7.3. Până pe data de 20 a lunii următoare de livrare a gazului pentru care s-a acordat avans, CMTB va întocmi si depune la Municipiul București decontul justificativ al cantităților de energie termică efectiv furnizate în vederea regularizării. Data regularizării nu va putea depăși 40 de zile de la finalul lunii calendaristice aflată în regularizare cu sumă negativă.

 • 7.4. Stingerea eventualelor diferențe bănești se va face după cum urmează:

a. în cazul în care la data de 30 aprilie 2020 se constata ca suma primită în avans este mai mare decât cea efectiv de încasat, conform facturilor emise pentru sezonul rece 2019-2020, acesta se va compensa cu valoarea deconturilor, respectiv a facturilor reprezentând consumul lunilor următoare, emise in în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr..................; până la

regularizarea definitivă.

b. în cazul în care la data regularizării se constata ca suma primita în avans este mai mica decât cea necesara acoperirii consumului de gaze pentru perioada de referință (conform facturilor emise de furnizorul de gaze și acceptate de CMTB), suma rămasă neacoperita se va plăti in termen de cel mult 45 zile (15 zile+30 zile de grație) de la data determinării sumelor efectiv in plata, respectiv a facturilor de regularizare, emise în baza Contractului de Vânzare - Cumpărare Gaze naturale nr....................


regularizare, suma ramasa din valoarea plătită va constitui avans pentru cantitatile de gaze naturale ce urmeaza a fi livrate in luna următoare.

Art. 8. CMTB si Producătorul de energie termică sunt ținute de toate obligațiile pe care si le-au asumat prin contractul de vânzare-cumpărare energie termică nr..............., iar Producătorul de energie termică

si Furnizorul de gaze naturale sunt tinute de toate obligațiile pe care si le-au asumat prin contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale nr...............semnate între aceste entiăți, in măsură in care plățile

convenite in prezenta Convenție sunt efectuate la valoarea si in termenele stabilite.

Art. 9. Partite se obliga sa respecte calendarul termenelor privind furnizarea informațiilor referitoare la necesarul de energie termica si gaze naturale, transmiterii documentelor estimative si a deconturilor justificative estimative, a obligațiilor de plata asumate, precum si a prezentării decontului justificativ lunar potrivit graficului stabilit în Anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art. 10. Părțile convin desemnarea persoanelor de contact din partea fiecărei parti semnatare, ce vor avea responsabilitatea urmăririi si implementării graficului stabilit in Anexa nr. 1, identificate in Anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta Convenție.

Art.11. Prin excepție de la prevederile de mai sus pentru cantitățile aferente lunii decembrie 2019 factura emisă de furnizorul de gaze reprezentând contravaloarea gazelor naturale se va engj de.....................și se va plăti până în data de


Art.12. Garanții 12.1. Părțile semnatare se obliga fata de Municipiul București si garantează ca isi vor executa obligațiile contractuale de furnizare gaze naturale, respectiv energie termica, astfel incat sa nu cauzeze din culpa proprie intreruperea serviciului de încălzire centralizata a populației furnizat prin CMTB, în situația în care sumele acordate în avans conform Anexei 1 diferă față de valorile reale din decontul final pentru luna de livrare, cu condiția ca plățile de avans să se facă conform prevederilor prezentei Convenții, regularizarea să se facă în termenul prevăzut la art. 7.3. iar plata facturilor de regularizare sa se efectueze conform Art. 7.4.b. si Art.7.4.c din prezenta Convenție.

12.2. Producătorul de energie termică declară pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute în art. 5, din OG nr.36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările si completările ulterioare, prevederile d’ LEGEA Nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile legislației emise de ANRE, din care menționăm:

Ordinul nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale,


Ordinul nr.136/2015 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport.

si alte acte normative de modificare sau completare a actelor normative menționate sau incidente.

Art.13. Prezenta Convenție intră în vigoare de la data semnării pentru toate obligațiile privind implementarea mecanismului de decontare, iar pentru plată producând efecte de la data aprobării prezentei Convenții de către Consiliul General al Municipiului București.




JO DIRECȚIA \s-C SERVICII

2 O INTEGRATE ®czi

Prezenta Convenție s-a încheiat azi, fiecare parte semnatara.


in 7(șapte) exemplare originale, cate unul pentru



MUNICIPIUL BUCUREȘTI Primar General

Gabriela FIREA


cklgri


>s>


Ce

Ing. Doru MÂNDRICAN

’ o


Compania Municipală Termoenergetica București

Director General David-Alexandru BURGHIU


ENGIE România SA

Președinte Director General


Director - Direcția Comercializare Energie






Direcția Juridic

Director Executiv

/

Direcția Generală Servicii Publice

Director General

Direcția Servicii Integrate Director Executiv Magdalena IUGA






CONFORM CU ORIGINALUL


gl^ua^ANEXA 1



Anexa 1 la Convenția de justificare a avansurilor nr.

Gaze naturale pentru producerea de energre-termida către populației

LUNA

Necesar

RADET

Necesar CET GRIVITA gaze

PET

Valoare gaze PET

Cantitate

Preț

Total

Gcal

mii mc

MWh

MWh

lei/MWh fara

TVA

lei cu TVA

dec. 2019

11.214

1.447

15.816

15.816

113,92

2.144.093

Trim IV

11.214

1.447

15.816

15.816

2.144.093

ian. 2020

12.162

1.569

17.149

17.149

113,92

2.324.801

feb. 2020

10.817

1.395

15.247

15.247

113,92

2.066.957

mar. 2020

11.981

1.546

16.898

16.898

113,92

2.290.774

Trim 1

34.959

4.510

49.294

49.294

113,92

6.682.532

TOTAL

46.173

5.957

65.110

65.110

8.826.625

CET GRIVITA