Hotărârea nr. 625/2019

HOTARAREnr. 625 din 2019-11-14 PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV, STABILIREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIE, ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE DELEGARE CATRE OPERATORUL REGIONAL CAMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A., PRECUM SI AVIZAREA PROIECTULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA, ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN AREALUL DESERVIT DE CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV


ONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcția Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 11597/13.11.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 252/14.11.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 32/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 759/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov nr. 930/12.11.2019 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 11596/13.11.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 466/26.07.2018 privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

Luând în considerare :

- Decizia Comisiei EuropenedirVdata.de/KTdecembrie 2011 privind aplicarea art. 106W• JIM&td IVIrL

Elișafbeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, BLcur^wjflniâ/iia: fel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro- Comunicarea Comisiei Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public 2012/C 8/03;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice”, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat pe raza Municipiului București și în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, prin gestiune directă.

Art.3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov ca în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație și să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Art.4 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov să aprobe Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Art.5 Se avizează proiectul contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și anexele care fac parte integrantă din contract:

 • a) Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, care constituie anexa nr. 3 la contractul de delegare;

 • b) Procesul-verbal de predare-preluare al bunurilor către Delegat, care constituie anexa nr. 4 la contractul de delegare;

 • c) Programul de investiții al Delegatului din fonduri proprii, care constituie anexa nr. 5 la contractul de delegare;

 • d) Politica tarifară, care constituie anexa nr. 6 la contractul de delegare;

 • e) Metodologia de stabilire a compensației pentru obligația de serviciu public, care constituie anexa nr. 7 la contractul de delegare;

 • f) Indicatorii de performanță ai serviciului, care constituie anexa nr. 8 la contractul de delegare;

 • g) Metodologia de monitorizare a indicatorilor de performanță și a respectării prevederilor Regulamentului serviciului, care constituie anexa nr. 9 la contractul de delegare;

 • h) Contractul de furnizare a energiei termice - utilizator tip casnic, care constituie anexa nr. 10.1 la contractul de delegare;


j) Contractul de furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte -casnic și non-casnic, care constituie anexa nr. 10.3 la contractul de delegare;

k) Redevența, care constituie anexa nr. 11 la contractul de delegare;

 • l) Indicatorii de eficiență economică, care constituie anexa nr. 12 la contractul de delegare.

Art.6 Se avizează Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București -Ilfov, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv anexa nr. 1 la contractul de delegare.

Art.7 Se avizează Caietul de sarcini al Serviciului Public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv anexa nr. 2 la contractul de delegare.

Art.8 Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov să stabilească sau să actualizeze, după caz, în condițiile legii, nivelul redevenței în baza Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art.9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 147/11.03.2019 pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică -activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Art.10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București -Ilfov și Compania Municipală Termoenergetică București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.

Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică -activitățile de producere, transport, distribuție și furnicare - în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitâră Termoenergetică București-IIfovCuprins


CONFORM CU ORIGINALUL

—— ------ direcția Vo\

1.


2.


3.


CAPITOLUL I - OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE


I*i asistență ? 5 SS TEHNICĂ Șl LS&...4VRIWCĂ..

CAPITOLUL II - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SERVICIUL

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ...............................................................?^r^A6

CAPITOLUL HI - DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE ALIMENTARE CU

ENERGIE TERMICĂ........... 9

 • 4. CAPITOLUL IV - CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI DE REGLEMENTARE.............. 29

 • 5. CAPITOLUL V - STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN

SISTEM CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 31

 • 6. CAPITOLUL VI - PREZENTAREA OPERATORULUI: COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A....... ...............35

 • 7. CAPITOLUL VII - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ........................................................................... 40

 • 8. CAPITOLUL VIII - ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI................ ........57

 • 9. CAPITOLUL IX - CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE ENTITATEA

CONTRACTANTĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORULUI.................... .....65

 • 10. CAPITOLUL X - CONCLUZIILE STUDIULUI DE OPORTUNITATE...................... 67

ABREVIERIANRE


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei


CGMB


Consiliul General al Municipiului București


CMTB


Compania Municipală Termoenergetică București


HG


Hotărâre de Guvern


OG


Ordonanță de Guvern


ONRC


Oficiul Național al Registrului Comerțului


OUG


Ordonanță de Urgență a GuvernuluiPMB


Primăria Municipiului București


PMB-DUP


Primăria Municipiului București -Direcția de Utilități Publice


UAT


Unitate Administrativ-TeritorialăCentrală termică


CTZ


Centrală termică de zonă


SACET


Sistem de alimentare centralizată cu energie termică

SIEG


Servicii de interes economic generalPrecizări

Prezentul studiu are ca obiect me. delegare a gektiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de                   jrt, distribuție și furnizare a

energiei termice în arealul deserVft de—Aseciația_ji£_jDezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.


IIZȘ DIRECȚIA.

Delegarea gestiunii serviciului va avea în vedere următoarele prmcip|i^oițggf^i și^ttiale:

 • - operatorul care va presta serviciul public de alimentare cu energioâjnlclv ac “ ’ "

producere, transport, distribuție și furnizare, trebuie să exercite un                  ormant

și va funcționa în condiții de profitabilitate;

 • - profitul se realizează în condițiile unei fundamentări corecte a tarifelor pentru serviciile și lucrările prestate, bazate pe costuri dimensionate economic și pe o marjă de profit rezonabilă cuprinsă între 3 și 5%;

- tarifele practicate trebuie să fie competitive și accesibile, fundamentate în baza principiului de recuperare integrală a costurilor și în condițiile prestării unui serviciu de calitate care să asigure satisfacția clienților;

- condițiile de realizare a profitului trebuie să reflecte criteriile de performanță globală (economice, sociale și de mediu) stabilite de AGA și indicatorii de performanță care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin contractul de mandat al directorului general.

• Compania va respecta dispozițiile art. 28 alin. 21 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv:

 • -  unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciile de utilități publice, au calitatea de acționari/asociați ai operatorului regional și exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul fumizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii prin intermediul asociației, prin intermediul adunării generale a acționarilor și prin consiliul de administrație

 • -  operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației în conformitate cu art 43 alin (8) din legea Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare


CAPITOLUL I - OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Prezentul Studiu de Oportunitate fundamentează necesitatea și oportunitatea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov și cuprinde toate elementele obligatorii, după cum urmează:

 • -  descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

 • -  starea tehnică a sistemului și situ^țîaeconomîco-tinăncîârâ ă operatorului ce prestează serviciul

la momentul actual;             ț----*-----

-    — - - - r»- « > « r ț«

 • -  investițiile necesare pentru mod îrnizarea, îmbunătățirea condițiilor sociale și de mediu și e^rtritferer^ervicitritrit—

 • -  justificările de ordin economic, financiar, social și de mediu fundamentează delegarea gestiunii;

nivelul minim al redevenței;

durata estimată a contractului de delegare.


CONFORM CU ORIGINALUL mizarea, îmbunătățirea calitativă si cantitativă, precum si aasistenta


tehnica și


JURIDICA


Oportunitatea delegării prin atribuire directă a serviciului de^tep^^P energie termică este fundamentată de prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului pub^          tare cu energie termică,

cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice.


Atribuirea directă se va face către un operator regional, având în vedere ca actualul operator RADET RA este în procedură de faliment. Curtea de Apel București a suspendat provizoriu executarea încheierii pronunțate la data de 17.04.2019 prin care Tribunalul București-Secția a VH-a Civilă a pronunțat falimentul RADET în dosarul nr. 35232/3/2016, conform încheierii 52 a / 23.04.2019 publicată în BP1 nr. 9449/13.05.2019.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sectorului 1, București, sub nr. 11 din 30.01.2018, a fost constituită ca asociere a 3 autorități locale ale regiunii București - Ilfov, respectiv municipiul București, comuna Chiajna și orașul Popești-Leordeni, cu scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului public alimentare cu energie termică de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, ADITBI, este o persoană juridică de drept privat, constituită pe durată nedeterminată, înființată în temeiul prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, republicată, și funcționează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei localități revine exclusiv Unităților Administrativ-Teritoriale. Acestea pot decide, în baza unui studiu de oportunitate, conform art. 22 alin. (2) din Legea 51/2006, dacă vor asigura serviciul public prin gestiune directă sau gestiune delegată.


Pentru realiza» ifâțiMlo^pâvind alimentarea cu energie termică, asociații mandatează Asociația de Dezvoltare Int              fQfmoenergetică București-Ilfov, prin statutul săi ~ ’     ———

special conferit în conformitate cu prevederile legii 51/2006, să exercite în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre atribuțiile legate de serviciul de alimentare cu energie termică privind organizarea, reglementarea, exploatarea, contractarea, monitorizarea și controlul serviciului, realizarea și implementarea programelor de dezvoltare.

h iblic de alimentare cu energie i ie Dezvoltare Intercomunitară


în vederea atribuirii contractului de delegare a termică pe teritoriul administrativ al local ităftfttf Termoenergetică București-Ilfov, se întoamește-prezenti11 studiu-da-^portunitate pentru stabilirea

modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare.


Delegarea serviciului de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului București este generată de starea actualului operator al sistemului de alimentare cu_ ică, respectiv RADET RA,

care la această dată este în procedură de faliment. Curtea de^ uc        i dosarul nr. 2312/2/2019


a admis în data de 23.04.2019 cererea introdusă de RA ”~p^țy^id^wV judiciar ROM1NSOLV SPRL de suspendare provizorie a falimentului și a suspen ltroWMl utarea încheierii din data de 17.04.2019 prin care Tribunalul București-Secția a VII-^fcîyjă a pr C "* țat falimentul RADET în dosarul nr. 35232/3/2016.


Compania Municipală Termoenergetică București SA (CMTB) este o societate pe acțiuni, cu sediul în București, ai cărei acționari sunt: Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu o participare de 99,999%, comuna Chiajna cu o participare de 0,0005% și orașul Popești-Leordeni cu o participare de 0,0005%.

Obiectivul strategic ce a stat la baza înființării CMTB este acela de a oferi servicii de utilitate publică la standarde cât mai înalte, cu costuri reduse, prin utilizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul București și prin extinderea acestuia în localitățile limitrofe din județul Ilfov.

CAPITOLUL II - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

Până în 2020, UE dorește să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20%, să sporească ponderea energiei regenerabile la cel puțin 20% din consum și să realizeze economii de energie de 20% sau mai mult. Toate țările UE trebuie să obțină, de asemenea, o cotă de 10% din energia regenerabilă în sectorul transporturilor. Prin atingerea acestor obiective, UE poate contribui la combaterea schimbărilor climatice și a poluării aerului, la scăderea dependenței de combustibilii fosili străini și la menținerea prețului energiei la un nivel accesibil pentru consumatori și întreprinderi.

Directiva UE privind eficiența energetică din anul 2012 stabilește un set de măsuri obligatorii pentru a ajuta UE să atingă obiectivul său de eficiență energetică de 20% până în anul 2020. în conformitate cu directiva, toate țările UE trebuie să utilizeze mai eficient energia în toate etapele lanțului energetic, de Ia producător Ia consumatorul final.

Anterior adoptării noii Directive UE nr. 27/2012, politica UE cu privire la eficiența energetică și cogenerarea de înaltă eficiență avea la bază următoarele reglementări:

 • > Directiva nr. 8/2004 privind promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de

 • > Dire^dw-m.           privind eficiența energetică la consumatorii finali și serviciile în urma analizei efectuate după adoptarea acestor directive, Comisia Europeană a constatat că este nevoie de o intensificare a măsurilor pentru atingerea obiectivului de 20% stabilit pentru anul 2020 ca țintă de reducere a consumului de energie termică primară. Astfel, în anul 2011 Comisia Europeană a prezentat un plan de eficiență energetică (PPE) care stabilește măsuri de obținere a viitoarelor economii în ceea ce privește aprovizionarea și consumul de energie, cuprinzând o serie de politici și măsuri referitoare la:

 • -  eficiența energetică, reglementând tot lanțul de la producere, transport și distribuție a energiei;

 • -  rolul principal al sectorului public în ceea ce privește eficiența energetică:

 • -  clădirile și instalațiile interioare de încălzire;

 • -  industria și necesitatea de a autoriza consumatorii finali să își gestioneze propriul consum de energie.

La 30 noiembrie 2016, Comisia Europeană a propus actualizarea Directivei privi îd eficiența energetică cu un nou obiectiv de 30% pentru eficiența energârc^5M]^yiffi!>?^iTOiykl030. Sunt stabilite și măsurile concrete de implementare a directivei pantru a se, asigura că noul obiectiv va fi îndeplinit (https://ec.europa.eu/energy/node/79).

Noile măsuri, aplicabile la nivel național, trebuie să asigure economii importanfede energie atât pentru consumatori, cât și pentru industrie. De exemplu:

/ e»,                                     /

DIRECȚIA. tjO»

Iffleesnwrte      de 1,3% ain

l^lâSXr/M ribuitorilor de pr^®K®'tegloace, cum ar fi


 • -  obținerea unor economii noi în fiecare an (din 2014 până Iau volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii fini energie sau ale tuturor furnizorilor de energie ca volum1;

 • -  economia de energie de 1,5% pe an poate fi realizată și

îmbunătățirea eficienței sistemelor de încălzire și izolarea termică a clădirilor;

 • -  sectorul public din țările UE ar trebui să utilizeze și să achiziționeze imobile, produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic;

 • -  statele membre garantează că, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar și proporțional în raport cu economiile de energie potențiale, consumatorii finali de energie electrică, gaze naturale, încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră sunt dotați cu contoare individuale care reflectă consumul real de energie al consumatorilor finali și care furnizează informații despre timpul efectiv de utilizare;

 • -  realizarea auditurilor energetice pentru identificarea modalităților de reducere a consumurilor;

 • -  monitorizarea nivelurilor de eficiență în noile capacități de generare a energiei.

în acest sens, sprijinirea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților și creșterea ponderii acestora în ansamblul pieței energiei termice reprezintă un obiectiv major al Uniunii Europene2.

Directiva europeană în domeniul energiei extinde domeniul de aplicare și înlocuiește dispozițiile esențiale ale Directivei 2004/8/CE privind promovarea cogenerării. Astfel, potrivit art. 14 alin (2) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004z8/CE și 2006/32/CE (Text cu relevanță pentru Spațiul Economic European): "Statele membre adoptă politici care să încurajeze luarea în considerare la nivel local și regional a potențialului de utilizare a sistemelor eficiente de încălzire și răcire, în special a celor care utilizează cogenerarea


 • 1 calculat ca          cyperieadrte țî-îșj ani imediat anterioară datei de l ianuarie 2013

  ’arliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, arnending

  Lnd repeafii g Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, OJL 315,            jSî?

  (A 7                                 __ Z.5* a, *


 • 2 Directive 20,12/27/gU oflih^uTop^ Directives 2</09/1 2p/ECAtdt20 1'0/30/

II Qd           1

cu randament ridicat. Se va ține seama de potențialul de dezvoltare a piețelor locale și regionale de căldură".

La 28 noiembrie 2018, Comisia și-a prezentat viziunea strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră climateric până în 2050.3

Serviciul Public de alimentare cu energie termică cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. Serviciile comunitare de utilități publice reglementate de Lege            6 sunt acele servicii care „asigură


satisfacerea nevoilor esențiale de utili

locale”, fiind servicii economice de ii^tgg^^gț^^O,QR®


Hnteres public general |u caracte Lai ale colectivităților


Activitățile de producere, transport, diâixi            izâre a energiei                          : la nivel

național de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/20^ jS^L'^'r.^ *006”), ca lege generală, și de Legea serviciului public de alimentare cu energie teRra^jt?.           („Legea nr.

325/2006”), ca lege specială, specifică Serviciului Public de Alimentare^gtok®^ ermică.


S1EG - în conformitate cu articolul 14 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene („TFUE”) și cu Protocolul nr. 26 anexat la acest Tratat, SIEG ocupă un loc important printre valorile comune ale Uniunii Europene și promovează drepturile fundamentale, precum și coeziunea socială, economică și teritorială, fiind astfel esențiale în combaterea inegalităților sociale și, din ce în ce mai mult, în dezvoltarea durabilă. Protocolul nr. 26 anexat TFUE, special dedicat SIEG, subliniază importanța acestora precum și „rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic general (...)”.

Conceptul de SIEG este menționat la articolul 14 și la articolul 106 alineatul (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare TFUE), precum și în Protocolul nr. 26 la TFUE, însă nu este definit în TFUE sau în legislația secundară. Comisia a clarificat în cadrul său de calitate faptul că SIEG sunt activități economice care generează rezultate spre folosul public general pe care piața nu le-ar furniza (sau ie-ar furniza în alte condiții în ceea ce privește calitatea, siguranța, accesibilitatea/continuitatea, tratamentul egal sau accesul universal) fără intervenție publică. Obligația de serviciu public este impusă furnizorului prin atribuirea unei sarcini pe baza unui criteriu de interes general menit să asigure furnizarea serviciilor în condiții care îi permit să își îndeplinească misiunea.

Curtea Europeană a stabilit că SIEG sunt servicii care prezintă caracteristici specifice în comparație cu cele ale altor activități economice. Astfel, din textul articolului 106 alineatul (2) din tratat rezultă că întreprinderile cărora le-a fost încredințată prestarea unor servicii de interes economic general sunt întreprinderi care au primit „o misiune specială. în general, încredințarea unei „misiuni speciale de serviciu public” implică furnizarea de servicii pe care o întreprindere, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții.

Totodată, Comisia consideră că serviciile care urmează a fi clasificate ca SIEG trebuie să fie destinate cetățenilor sau să fie în interesul societății, în general.

Astfel, așa cum este menționat în art. 2 din Legea 325 /2006 Serviciul public de alimentare cu energie termică î                lizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprindelc^1 privind producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice,

£


CONFORM CU ORIGINALUL

ea, coordonarea și ltare comunitară, §pqj;g.jn ăț^salde de consum * e|g^țHnic| raportat la viciu public de tea activităților zatori racordați la


desfășurate la nivelul unităților adminlstrâtiv-teritonale sub responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asoci după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și ope dispozițiile din Legea nr. 325/2006, Secțiunea a-3-a - Definiții, alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general car desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a ce SACET”.


Cadrul juridic unitar în România privind înființarea, organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală în județe, orașe și comune, este asigurat de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, definește serviciile comunitare de utilități publice ca fiind totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Art. 1 alin (2) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, care definește serviciile comunitare de utilități publice ca fiind totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Prin coroborare cu prevederile art. 7 din legea 51/2006 care reglementează modul de organizare și funcționare a serviciilor de utilități publice, servicii care trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • -  universalitate;

 • -  continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ

 • -  adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • -  accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • -  transparență decizională și protecția utilizatorilor

serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se califică ca fiind un serviciu de interes economic general (S1EG).

CAPITOLUL III - DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

Serviciul public de alimentare cu energie termică se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității denumit în continuare SACET și cuprinde:


 • -  centrale termice sau centrale electrice de termoficare;

 • -  rețele de transport;

 • -  puncte termice/stații termice;

 • -  rețele de distribuție;

 • -  construcții și instalații auxiliare; punctele de deiimitare/separare a instalațiilor;


trol și automatizare.

La nivelul Municipiului București, alimentarea cu energie termică se realizează printr-un sistem centralizat, compus din:

 • •  surse de producere a energiei termice;

 • •  rețea termică de transport (rețea primară) care asigură transportul căldurii sub formă de apă fierbinte de la sursele de producere către punctele termice/modulele termice;

 • •  rețea termică de distribuție (rețea secundară) care transportă energia termică de la punctele termice la consumatori:

 • •  alte bunuri proprietate publică.


în Municipiul București, producția de energie termică este asigurată de următorii operatori:

 • -  Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN) aflată în proprietatea Ministerului Energiei care deține 97,51% din acțiuni restul acțiunilor fiind deținute de SNGZ Romgaz (2,49%), prin sucursala sa din București, deține 4 centrale electrice de termoficare:

o

o

o

o


CET București Sud,

CET București Vest,

CET Progresu,

CET Grozăvești.


CONFORM CU ORIGINALUL


 • -  Societatea Vest Energo S.A. care dâține CET VesL£aaFgtr-aflata în proprietate privată

 • -  Societatea CET Grivița S.R.L. care deține CET Griro, aflată în proprietate privată

 • -  Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București

administrare o centrală termică de zonă: CTZ Casa Presei și 47z aflate în proprietatea Municipiului București.                      4'isten?


T.) care deține în de cvartal (CT)


Structura SACET la nivelul municipiului București, se prezintă astfqM


ra SALE 1 la nivelul municipiului București, se prezintă astierc* CTZ Casa Presei ce se află în proprietatea Primăriei Municipii


Centralele termice de cvartal în număr de 47 care sunt în proprie București și sunt administrate de RADET București,

Rețeaua termică primară compusă din 954,26 km conducte; Puncte termice/Module termice în număr de 1012 obiective;

Rețeaua termică secundară compusă din 2.963,47 km.
Infrastructura tehnico-edilitară specifică pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică, aparținând municipalității, se află la acest moment în administrarea RADET București.


Având în vedere că sursele municipalității nu au capacitatea să acopere întregul necesarul de energie termică, RADET a încheiat cu ELCEN, Vest Energo și Grivița contracte de vânzare - cumpărare a energiei termice, conform Contractului cadru de vânzare - cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE (reglementat prin Ordine succesive ale Președintelui ANRE).                                                 / j j


Sistemul de termoficare al Municipiului București

Sursele de producere a energiei termice

Centrala termică de zonă (CTZ) Casa PreseiCTZ Casa Presei utilizează energia termică eliberată prin arderea combustibililor fosili - gaze naturale sau CLU (combustibil lichid ușor) - pentru producerea de agent termic primar pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

în prezent, CTZ Casa Presei Libere produce energie termică care intră în sistemul de termoficare al RADET București. Centrala asigură necesarul cartierelor Pajura, Bucureștii Noi și Bld. Ion Mihalache. O cantitate mică de energie termică este livrată unor consumatori, persoane juridice, din vecinătatea centralei.

CTZ Casa Presei Libere are o putere instalată de 80 Gcal/h și poate livra (conform studiului de regim hidraulic) agent termic pe timp de iarnă 60 Gcal/h și 30 Gcal/h pe timp de vară.


Alimentarea cu energie termică a marilor & după cum urmează:


jnsumâtorî^ETntr-prifrtF©wețele d

Magistrala 2xDn400 - "Pajura", ca re aîimen^eala OiîFcȘWltWii te siste cartierul Bucure

cartierul Pajura și o parte a sistemu 3.000 apartamente;


- Magistrala 2xDn400 - "Flora", care alimentează cu apă fierbinte sistemul de termoficare din complexul expozițional, ansamblul de locuințe Popișteanu, piața Chibrit, cartier 1 Mai, Bucureștii Noi - aproximativ 15.500 apartamente;

- Magistrala 2xDn250, care alimentează cu apă fierbinte complexul poligrafic "Casa Presei

Libere".

Aproximativ 5% din energia termică produsă în prezent de CTZ Casa Presei este furnizată direct către trei operatori economici aflați în vecinătate (MECAPOL, PRO EDITURA, SAIFI - SADT), restul energiei termice produse fiind livrată în rețeaua de transport a serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului București, în vederea asigurării energiei termice a consumatorilor din zonă.

Centrale termice de cvartal (CT)

în prezent, în exploatarea RADET se găsesc 47 centrale termice de cvartal împreună cu rețelele termice aferente acestora. Cele 47 de CT-uri utilizează energia termică eliberată prin arderea combustibililor fosili - gaze naturale - pentru producerea de agent termic primar pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

Centralele termice de cvartal sunt situate în vecinătatea consumatorilor pe care îi deservesc, în unele cazuri chiar în subsolul clădirii. Majoritatea consumatorilor alimentați din aceste centralele termice sunt consumatori urbani de apă caldă pentru încălzire și apă caldă de consum.

Alimentarea consumatorilor se face printr-o rețea de distribuție proprie, cu o lungime de 199,88 km.

Centralele termice au fost puse în funcțiune între 1955 și 1982.


Nr. crt.

Denumirea

Modernizare

Capacitatea         /

Instalată

Disponibilă (

Gcal/h

Gcal/h x

18 A

4,8

3,6

Amzei

6,0

3,6     A

JîBaciului

X     j

7,4

-5,4


Nr. crt.

Denumirea

Modernizare

Capacitatea

Instalată

Disponibilă

Gcal/h

Gcal/h

4

Băneasa 1

X

8,8

8,8

5

Băneasa 2

X

6,9

6,9

6

Băneasa Agronomi

X

4,5

4,5

7

Barbu Văcărescu

1,6

1,6

8

Bucur

0,6

0,6

9

Caporal Bălan

9,6

6,0

10

Depou Ferentari

9,5

4,8

11

Desișului

X

4,8

_

12

Dimitrov Al

X

1,6

1,6

13

Dimitrov B1

X

5,1

5,1

14

Direcție

0,7

0,7

15

Doctor Sion

—-7-

1,4

16

Dorobanți rnHcnPM r

!1 1!!

10J

17

U UrxIwlFMMLUU

Secția

O 2,0

18

Eroilor 1

X---

l'ȘȘ         J

i ’>8

19

Eroilor 2

X

mlLzd

20

Ferentari 72

X

y/ 9,0

21

Floreasca

12,0

22

Garaj Filaret

L±2

1,2

23

Kiseleff

X

4,0

4,0

24

Luterană

6,0

3,6

25

Magheru 7

X

4,8

3,6

26

Mărășesti 11

X

3,6

3,6

27

Mărășesti 3

X

3,8

3,8

28

Mărășesti 6

X

6,0

4,5

29

Mărășesti 9-10

X

12,6

10,6

30

Mozart

X

2,2

9 9

31

Paunașul Codrilor

X

3,9

3,9

32

Pavel Constantin

X

6,4

6,4

33

Protopopescu

X

3,8

3,8

34

Republicii

X

1,9

1,9

35

Rosetti

0,7

0,7

36

Sălaj

X

10,5

8,0

37

Scala

X

1,6

y

38

Școala Ferentari

X

9.4

9,4

39

Știrbei Vodă

4,8

3,6

40

Stoian Militaru

X

6,4

6,4

41

Turn Palat

X

2,6

2,6

42

Turturele

X

2,9

2,9

43

Victoriei

X

1,0

1,0

44

Viilor

X

5,7

5,7

45

Viștea

X

8,9

6,9

46

Gemenii 1

Preluată de la AFI

1

1

47

Gemenii 2

Preluată de la AFI

1

1

Total General

232,7

202,3

Cazonele de apă caldă

Centralele sunt echipate cu 194 de cazane de apă caldă, cu capacități de la 0,4 la 2,5 Gcal/oră. Fiecare CT conține între 1 și 8 cazane de apă caldă, care furnizează apă caldă pentru încălzirea spațiilor (cu parametrii 90/75°C) și pentru consum menajer (având temperatura de 60°C).

Din punct de vedere al destinației cazanelor, capacitatea totală instalată este distribuită astfel:

 • -  126,9 Gcal/h (147,55 MWt) în cazane pentru încălzire;

 • -  55,04 Gcal/h (64 MWt) în cazane pentru apă caldă de consum;

 • -  50,49 Gcal/h (58.71 MWt) în cazane pentru apă caldă de consum și încălzire.

Schimbătoarele de căldură pentru apa caldă de consum sunt cu plăci și au perioada 1997-2008.             — ---------——--------


CONFORM CU ORIGINALUL


Pompele

pompele existente, au fost puje în funcțiune odată cu cazai tele;


O;


centralele reabilitate cu cazane noi sunt echipate cu pompe de tip centralele cu cazane vechi tip Metalica sunt echipate cu pompe de fa existente pe piață la momentul punerii în funcțiune.

CT-urile modernizate sunt echipate cu cazane ignitubulare și acvatubulare cu trei drumuri de gaze de ardere de tip Garioni Naval, Viessmann și De Dietrich și instalații de ardere - arzătoare Baltur în două trepte și modulate de tip Weishaupt și Cuenod - instalații de generație mult mai nouă; de asemenea, o parte din cazanele din centralele termice sunt echipate cu pompe cu turație variabilă.

Rețeaua de transport (rețea primară)

Transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte de la sursele de producere către consumatori sau către rețeaua de distribuție (secundară) se realizează prin sistemul de rețele termice de transport (rețele primare).

Pentru transportarea agentului termic, orașul a fost împărțit în două zone principale prin racorduri de conexiune: „sud-est” și „nord-vest”. Astfel, zonele de sud și est sunt alimentate cu energie termică de la CET București Sud și CET Progresa, iar zonele de nord și vest de la CET București Vest, CET Vest Energo, CET Grozăvești, CET Griro și CTZ Casa Presei.

Conceptual, sistemul de rețele termice primare din municipiul București, alimentate cu căldură din sursele sistemului este de tip bitubular închis, iar din punctul de vedere al configurației este de tip mixt, buclat-arborescent. Sistemul de rețele termice de transport (primare) prezintă un inel magistral principal, care permite funcționarea interconectată a tuturor surselor de căldură și o serie de inele secundare, în vederea alimentării continue și sigure a consumatorilor.

Această configurație prezintă o serie de avantaje, sintetizate mai jos:

• permite alimentarea consumatorilor și în caz de avarie (cu excepția zonei dintre vanele care izolează defectul);

permite reducerea perioadelor de neaiimentare cu căldură în cursul reviziilor surselor;

permite o repartiție optimă a sarcinii între surse, în special în timpul verii, când consumul scade


^^Sftilt;

apune investiții în rețea mai mari decât în cazul unor rețele pur arborescente, datorită inelului agistrăKcațfe Are un diametru mare, practic constant pe lungimea sa;

impune un control constant al regimurilor hidraulice de funcționare, dat fiind faptul că regimul normal de funcționare este mai greu de controlat.

Lucrările la rețeaua de transport (rețea primară) au fost demarate în 1960. De la acel moment, sistemul a suportat extinderi importante, fiind finalizat în 1985. Conductele de oțel care compun rețeaua de transport sunt fie izolate „clasic’', fie preizolate cu spumă poliuretanică. în cazul soluției clasice, conducta este confecționată din oțel carbon iar izolația este aplicată pe loc. Izolația este alcătuită din vată minerală acoperită cu tablă din oțel galvanizat.


Lungimea totală a conductelor este de subterane, la suprafață sau îngropate și a

Principalele date ce caracterizează din ptînc e vedere tehnic și func prezentate în tabelul de mai jos.

Dotare rețele termice primare

Dotare Centrale Termice

Dota^^AN^.

T er moficare

Total

Traseu canal termic (km),

0,44

472,43

472,87

din care: vizitabil:

0,44

179,17

179,61

nevizitabil:

0,00

293,26

293,26

aerian:

0,44

24,86

25,31

Adâncime pozare traseu (m)

0

1,5- 11

1,5-11

Total conducte circuit primar (km),

1,11

953,15

954,26

din care, în funcțiune:

1,05

856,98

858,03

Diametre (mm) cuprinse între:

80-400

25 - 1300

25 - 1300

Conducte reabilitate (km),

0,00

183,53

183,53

din care:    modernizate

0,00

37,01

37,01

preizolate

0,00

146,52

146,52

Compensatori

0

837

837

Trape

0

1.042

1.042

Cămine de vizitare

0

4.111

4.111

Puncte de consum terți

(PT industrii, module, sere, imobile)

3

296

299

Notă: Valori furnizate de RADET conform adresei nr: 52526 rl din 07.08.2019


Din punct de vedere al vechimii rețelei primare, conform datelor furnizate de RADET, aproximativ 80% din rețea are durata de viață expirată, perioada de funcționare fiind evidențiată în tabelul următor:


Lungime rețea primară

Din care, cu vechime

[Km]

<10 ani

10-20 ani

20-25ani

>25ani

2018    954,26

Procent %

106,40

93,06

85,24

669,56

11,15

9,75

8,93

70,17

Vechime rețea primară

(%)

-—


în cadrul proiectelor de modernizare, derulate etapizat din 1996 până în prezent, s-a realizat modernizarea a 35 de centrale termice - la 18 dintre acestea fiind înlocuite și rețelele termice aferente ^-ss^ae^jducte preizolate. Restul de 12 centrale termice sunt nemodemizate, iar instalațiile existente sunt O d^ășite din punct de vedere tehnic. Centralele modernizate sunt echipate cu cazane clasice de tip De ^'"x^Thetrich, Viessmann și Garioni iar centralele, nemodernizate dispun de cazane tip Metalica, puseJjn.^

futicțiune în perioada '1958-1975.                                 /                     oe7-VOt^

•s   -AtV , *      (

C '  '  d;   —•

v?; i v ,
12
f-RCo,


Rețeaua de distribuție (rețea secundară)

Energia termică sub formă de apă fierbinte produsă la sursă (agent termic primar) este transportată prin rețelele termice primare până la punctele termice. La nivelul punctelor termice are loc schimbul de căldură între agentul primar și cel secundar care este distribuit prin intermediul rețelelor termice secundare la consumatorii finali. Există și posibilitatea alimentării unor consumatori direct din rețelele termice primare, în acest caz schimbul de căldură între agentul primar și instalațiile consumatorilor finali are Ioc în module termice (puncte termice individuale), amplasate la nivel de bloc, scară de bloc, instituții sau locuințe individuale sau stații termice centralizate care alimentează cu apă caldă menajeră anumiți consumatori pentru care încălzirea se furnizează direct din rețeaua termică primară cu ajutorul hidroelevatoarelor.

Stațiile/punctele termice și modulele termice formează interfața între rețeaua de transport și instalațiile consumatoare de energie termică. Punctele termice au de regulă puteri termice cuprinse între 0,15 v 17,74 Gcal/h, iar modulele termice au puteri cuprinse între 0,04 -G,586 Gcal/h.

Rețeaua de conducte de distribuție transportă apă caldă de consum și agent termic de încălzire de la punctele termice/centralele termice până la punctul de măsurare de la intrarea în clădirea unde se află spațiile de consum. Sistemul de rețele termice secundare (distribuție) a energiei termice are o configurație arborescentă, cu diametre descrescătoare, atât pentru încălzire cât și pentru apă caldă de consum. Rețeaua este compusă din patru conducte:

 • •   conductă tur de încălzire;

 • •   conductă retur de încălzire;

 • •   conductă de apă caldă de consum;

a conductă de recirculare apă caldă de consum.

Rețelele de distribuție propriu-zise cuprind 753,63 km traseu și pornesc din fiecare punct termic/modul termic cu o structură radială.

Rețelele termice de distribuție secundare au o lungime de traseu de 703,19 km pentru termoficare și 49,97 km la Centrale Termice, respectiv 2.763.59 km conductă pentru termoficare și 199,88 pentru Centrale Termice. Conductele de agent termic secundar sunt amplasate în canale vizitabile, pe o lungime de traseu de 385,96 km (ceea ce reprezintă 54,85% din traseul total existent) și în canale nevizitabile, pe o lungime de traseu de 317,69 km (ceea ce reprezintă 45,15% din traseul total existent), în cazul Centralelor Termice lungimea traseului vizitabi 1 este de 8,57 km reprezentând aproximativ 17% din totalul canalului termic.

ipajgle date de exploatare care caracterizează din punct de vedere tehnic funcționarea rețelei mare, așa cum au fost raportate de RADET, sunt ezentate în următorul tabel:

Dotare rețea secundară

Dotare

Centrale

Termice

Dotare

Termoficare

Total

Traseu canal termic (km),

49,97

703,19

753,16

dintre care, vizitabil:

8,57

385,96

394,53

Total conducte circuit secundar (km)

199,88

2.763,59

2.963,47

dintre care, în funcțiune:

190,37

2.760,35

2.950,72

Diametre (mm) cuprinse între:

15-300

15-400

Conducte reabilitate (km),

61,87

423,05

484,92

dintre care:        modernizate

21,14

168,79

189,93

preizolate

40,73

254,26

294,99

Cămine de vizitare

603

4.974

5.577

Obiective total dotare,

..........—42-

.un2—

1.059

dintre care:        PT urbane

0

592

SC urbane

co

HFORftl CU C

IRIGINâtUL

Module urbane

0

264

CT de cvartal

--

------D

41

PT dotații

0

73

l’

> A. /J*

SC dotatii

0

4         'i

Module dotatii

0

44

Obiective total in funcțiune

47

955

1.002

dintre care:        PT urbane

0

591

591

SC urbane

0

12

12

Module urbane

0

264

264

CT de cvartal

47

0

47

PT dotatii

0

44

44

SC dotatii

0

3

3

Module dotatii

0

41

41

Cazane

194

0

194

Schimbătoare de căldură total,

81

3.557

3.638

dintre care:        apă caldă de consum

81

1.718

1.799

încălzire

0

1.839

1.839

Total pompe

555

6.106

6.661

Racordate la distribuție Blocuri < Imobile

546

8.070

8.616

Scări

1.180

18.300

19.505

Notă: Valori furnizate de RADET conform adresei nr: 52526 rl din 07.08.2019

Clasificarea rețelei de agent termic secundar în funcție de vechime poate fi sintetizată astfel:

Lungime rețea secundară

Din care, cu vechime

[Km]

<10 ani

10-20 ani

20-25ani

>25ani

2018

2.963,47

619,27

505,44

398,52

1.440,24

Procent %

20,90

17,06

13,45

48,60
Vechime rețea secundară (%)


49%

r omecjn

ASISTE* |

Tehnic* ț

JUHiuicA

Stațiile termice centralizate dotate cu hidroelevatoare - cu toate ca au un cost inițial și de mentenanță mic, sunt destinate pentru a funcționa într-un regim hidraulic constant, continuu și încadrat valoric în anumite limite. Variațiile regimului provoacă dereglări în funcționarea hidroelevatorului și au ca rezultat deficiențe în calitatea aprovizionării cu energie termică a consumatorului, fapt ce a generat înlocuirea progresivă a acestora cu module termice, proces ce se derulează și în prezent.

Modulul Termic este un ansamblu compact de echipamente și instalații, complet automatizat, prin intermediul căruia se transferă energia termică din rețeaua primară în rețeaua secundară, pentru producerea apei calde utilizată pentru sistemul de încălzire și apei calde de consum. Reprezintă o soluție tehnică de reglare termohidraulică din cadrul sistemului de distribuție a energiei termice, cu rol identic cu cel al Punctelor Termice.

Punctul termic reprezintă ansamblul instalațiilor și echipamentelor din cadrul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unui utilizator. Punctele termice primesc energie termică de la sistemul de termoficare (primar) și prepară agent termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii urbani și dotații. Agentul termic secundar pentru încălzire se prepară prin schimbul de căldură între agentul termic primar tur și agentul termic secundar de încălzire retur.

Apa caldă de consum se prepară prin transferul de energie (căldură) între agentul termic primar tur și apa rece din rețeaua publică. Iama, în vederea utilizării potențialului energetic din returul agentului secundar de încălzire, este folosit pentu preîncălzirea apei calde de consum, prin introducerea în treapta 1 a sistemului de preparare a apei calde de consum.

Pentru prepararea apei calde de consum se utilizează apa rece din rețeaua Apa Nova.

Din punct de vedere al proprietății, Punctele Termice se clasifică astfel:

 • •  urbane: instalațiile și clădirea în care este amplasat echipamentul sunt în proprietatea unității administrativ-teritoriale și în administrarea operatorului;

 • •  dotație: numai instalațiile sunt în proprietatea unității administrativ- teritoriale și administrate de operator, clădirea fiind în proprietatea unei alte persoane juridice;

 • •   industrii: instalațiile și clădirea aparțin unei alte persoane juridice, în special agenții economici, exploatarea acestora fiind realizată de către proprietar.

umăr obiective

Obiective

ffimiăî


Obiective urbane - total, din care:

 • - puncte termice

 • - stații centralizate

 • - module

Obiective dotații - total, din care:

 • - puncte termice

 • - module

-racordate direct/stație centralizată


CONFORM


CU ORIGINALUL


592

35

264


121%

OlRECTlAd ’P Oo'Rectiaj

■g--4SISIEWÂ!

Notă: Valori furnizate de RADET conform adresei nr: 52526 rl din 07.08.20

* CS 3? tf/

Majoritatea Punctelor Termice (PT) din municipiul București au ff^^eialiMîejțpmrmă cu 10-15 ani, fiind efectuate următoarele categorii de lucrări, în funcție de starea te ' AW 'lalațiilor:

 • -  înlocuirea pompelor existente cu pompe cu turație variabilă;

 • -  implementarea unui sistem automatizat;

 • -  montarea de circuite electrice pentru pompele noi și echipamente de automatizare aferente;

 • -  înlocuirea tablourilor electrice;

 • -  montarea supapelor de control al presiunii;

 • -  montarea regulatoarelor de presiune diferențială.


Utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în Municipiul București asigură cca. 72% din necesarul de energie termică al acestuia, furnizând energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum pentru următoarele categorii de utilizatori:

 • -  utilizatori casnici (blocuri de locuințe - organizate în Asociații de proprietari conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor- și gospodării individuale);

 • -  utilizatori non-casnici (agenți economici, instituții publice guvernamentale, unități de învățământ, sănătate, cultură, turism etc.).

Furnizarea energiei termice ia nivelul municipiului București se adresează unui număr de aproximativ 562.000 de apartamente, reprezentând peste 8600 blocuri și imobile, în care trăiesc peste 1,21 milioane locuitori, precum și aproximativ 4.900 instituții, obiective sociale și agenți economici.

Utilizatorii sunt alimentați în două moduri:

 • •  din rețeaua de agent primar (rețeaua de transport) - utilizatori alimentați din circuitul primar ce au în dotare puncte termice proprii, sunt facturați la tariful de transport, fiind în majoritate operatori economici;

 • *  din puncte termice urbane/din rețelele termice de distribuție - utilizatori alimentați din circuitul secundar, respectiv asociațiile de proprietari și operatorii economici cu sedii/puncte de lucru amplasate în condominii.

Considerații privind utilizatorii casnici


â/ț^prezentată în principal de Asociațiile de Proprietari, este principalul client al RADET, atât vedere al numărului de contracte, cât și al consumului^ Din totalul energiei termicg™^^ 3 de          consumul Donulatiei rdorezintă aproximativ QlK’f                       zCs°vî,a'R'%

în acest caz, nu există o relație contractuală directă furnizor - beneficiar final (utilizator), contractele fiind încheiate cu Asociațiile de Proprietari, în calitate de reprezentanți ai majorității proprietarilor dintr-un condominiu. Prin urmare, responsabilizarea beneficiarului final este destul de anevoioasă îndeosebi în ceea ce privește respectarea termenelor de plată a contravalorii energiei termice consumate.

Analiza consumului de energie termică din ultimii zece ani scoate în evj scădere a consumului, cu efecte negative asupra eficienței__șj directă a unui cumul de factori, cum ar fi:

• suprimarea consumatorilor industriali; restșoară tendința de ui centrafi^, ca o consecință


a condus la o

ică a cererii de căldură în


reducere a activității industriale și, prin urmar^, sectorul industrial;

 • •  migrarea consumatorului casnic cu venituri mai ridicate către         tg^de as*8urare a

energiei termice și implicit creșterea ponderii consumatorilor vul '*      * sistemul

de termoficare;

 • •  programul de reabilitare termică a blocurilor, ce nu au inclus în i de reabilitare a instalațiilor comune;

- montarea repartitoarelor de costuri în apartamente; deși conc ^aaStiTpț^fente pentru economia de energie, repartitoarele de costuri au devenit sursa u            ți majore în

repartizarea costurilor din cadrul condominiului, generând comportamente contradictorii în rândul beneficiarilor finali cu impact asupra regimurilor hidraulice ale instalațiilor de utilizare.&țzt§Mr si lucrări

<5 JUR®ICÂ      ~


Analiza la nivel național a debranșării consumatorilor de la SACET a scos în evidență faptul că în municipiul București nivelul acestora este mai scăzut decât în alte orașe. Evoluția debranșărilor și rebranșărilor din ultimii cinci ani, la nivelul municipiului București, se prezintă astfel:


Deconectări ale consumatorilor ia nivelul anilor 2014-2018

Nr.

Specificație

U.M

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Apartamente

număr

1.374

1.232

1.303

306

934

2.

Instituții publice

număr

-

-

-

-

-

3.

Servicii

număr

-

-

-

-

-

4.

Consumatori industriali

număr

13

9

11

11

8

Deconectări ale consumatorilor între anii 2014-2018 (caracteristici termice)

Nr.

Specificație

UM

2014

2015

2016

2017

2018

Necesar maxim orar/apartamente

Gcal/h

1,22

0,83

0,87

0,2

0,61

Reconectări în anii 2014-2018

Nr.

Specificație

U.M

2014

2015

2016

2017

2018

1

Apartamente

număr

153

135

143

141

120

2

Instituții publice

număr

-

-

-

-

3

Servicii

număr

-

-

-

-

-

4

Consumatori industriali

număr

0

1

6

2

2

Reconectări în anii 2014-2018 (caracteristici termice consumatori rec&nectați)

Nr.

Specificație

UM

2014

2015

2016

2017

2018

Necesar     maxim     orar

/apartamente

Gcal/h

0,13

0,09

0,096

0,094

0,08

Grafic, situația deconectărilor și reconectărilor de apartamente se prezintă astfel:


Prezentarea operatorului care exploatează în prezent serviciul de termoficare din Municipiul București - RADET (Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice)

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din București este considerat ca fiind unul atipic, primul ca mărime din Europa și al doilea din lume, după Moscova.

Luând în considerare că în accepțiunea Legii 51/2006, alimentarea cu energie termică a municipiului București este un serviciu de utilitate publică ce asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social al colectivității locale ce deservește peste 1,2 mii. de locuitori, reprezentând aproximativ 72% din populația Bucureștiului, sistemul este unul de importanță majoră. Consumatorii cărora ii se adresează acest serviciu sunt în proporție de 95% persoane fizice/'utilizatori casnici, restul fiind de tip social și industrial (instituții publice și agenți economici).

RADET București este regie autonomă, în subordinea PMB, înființată prin Decizia Primăriei Municipiului București nr. 1200 din 10 decembrie 1990, în baza dispozițiilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Legii nr. 5/1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale, la data respectivă neexistând un organ deliberativ înființat la nivelul municipiului București care să exercite atribuții cu privire la administrarea locală.

Precizăm că la data emiterii Deciziei nr. 1200/1990, Legea nr. 5/1990 prevedea că „Până la formarea viitoarelor organe locale, ca rezultat al alegerilor, administrarea județelor, respectiv a municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, se realizează de prefecturi și primării, organe locale ale administrației de stat cu competență generală

Scurt istoric RADET București

La 1 Aprilie 1961, prin Decizia Sfatului Popular al Capitalei s-a hotărât ca în cadrul I.D.G.B - întreprinderea de Distribuție a Gazelor București să se înființeze Secția de Termoficare, care avea ca sarcină recepționarea și punerea în funcțiune a Punctelor Termice și a instalațiilor de transport a energiei (termice), recuperate după producerea energiei electrice, ca urmare a transformării CTE-urilor (Centrale Termice de Electricitate) GROZĂVEȘTI și GRIRO în CET-uri (Centrale Electrice de Termoficare).Termoficare a primit sarcina de a prelua în exploatare conductele de pe circuitul secundar, de la Punctele Termice la blocuri, precum și instalațiile interioare din acestea.

în anul 1973, s-a infiintat G.I.G.C (Grupul întreprinderilor de Gospodărie Comunală), în cadrul căreia s-a constituit „Exploatarea de Termoficare" cu secții operative: Grivița, Titan, Berceni, Drumul Taberei, Mecano - Energetică. Ca urmare a dezvoltării sistemului de termoficare, s-au înființat noi secții de exploatare (1975 - Secția Colentina, 1977 - Secția Pantelimon, 1979 - Secția Rahova, 1981 -Secțiile Vitan și Militari, 1984 - Secția Giurgiului).

în anul 1990, „Exploatarea de Termoficare" se transformă în RADET București (Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice), având ca obiect de activitate exploatarea instalațiilor de termoficare a 48 Centrale Termice din Municipiul București, 4 Centrale Termice și instalațiile geotermale din Otopeni, Gospodăria Comunală din Buftea (încălzire, apă, salubritate și două centrale de incinerare în Militari și Pantelimon).


ul central.i?atVe alimentare cu energie termică în


Din punct de vedere ai dezvoltării regionale^ municipiul București a parcurs catev 1900 -1920 Primele clădiri

egi^ă, printre care amintim:


1900 - Aleea Mântuleasa nr. 9 1912- Bulevardul Magheru nr.

1914 -str. Antim nr. 46, 49 și 65

1918 - str. Altanului nr.3

1920-1950

800 Centrale termice de bloc, la început pe cărbuni apoi pe^i          ■lichid

rințele s-au îndreptat către


După introducerea gazelor naturale în București în anul 1943/p acest combustibil

1950-1960

 • - 40 Centrale Termice de cartier (Calea Griviței, Dinicu Golescu. Bulevardul Muncii, Ștefan cel Mare, Ferentari, Floreasca, etc)

 • - In 1957 la CTE Grozăvești s-a reaiizat prima instalație experimentală de termoficare prin care s-au alimentat cu căldură clădirile ICECHIM, 303, Grădinițe - 4,4 Gcal/h

 • - La comanda Ministerului Industriei - Direcția Electrificări, în anul 1958 1SPE a întocmit Studiul pentru Introducerea și Dezvoltarea Termoficârii din Municipiul București pentru perioada 1960-1975

1960-1997 Transformarea CTE în CET-uri și implementarea termoficârii în Municipiul București

 • - 1960 - transformarea CTE GROZĂVEȘTI în CET și începerea lucrărilor pentru magistralele de termoficare Griviței și Drumul Taberei

 • - 1962 - trecerea pe termoficare a ansamblului Ciulești, pe baza energiei termice livrată de CET GR1VITA ROȘIE - Punctele Termice I, 7, 10 Ciulești

 • - 1963 - mărirea capacității CET GRIRO ia 33 Gca! și racordarea la termoficare a centralelor Gara de Nord, Titulescu, Calea Griviței

 • - 1964 - 1965, punerea în funcțiune a primelor capacități la CET TITAN și CET SUD și racordarea la termoficare a ansamblurilor din zona Titan

 • - 1971 - punerea în funcțiune a primelor capacități la CET VEST

 • - 1986 - punerea în funcțiune a primelor capacități la CET PROGRESUL              !

 • - 1995 - cuplarea la termoficare a CET PIPERA

 • - 1997 - cuplarea ia termoficare a CET VEST - ENERGO

 • - 1997 - cuplarea Ia termoficare a Centralei Termice Casa Presei Libere


Dată fiind natura proprietății asupra CET-uriior menționate mai sus, Municipiul București nu poate impune ELCEN obligații de serviciu public cu privire la această activitate pe care ELCEN o desfășoară în baza licenței emisă de ANRE.

în aceste condiții, Municipiul București nu poate controla prețul de producere a energiei termice ce reprezintă o componentă esențială a prețului energiei termice facturat utilizatorilor Serviciului Public și nici nu își poate stabili o strategie de creștere a eficienței energetice pe întreg lanțul tehnologic. Echipamentele centralelor ELCEN au fost puse în funcțiune, în mare parte în perioada anilor 1960-1980, sunt uzate fizic și funcționează, în prezent pe baza unor derogări te mediu. Excepție este CET Vest care dispune de un grup energetic 2009. Celelalte CET-uri din componența ELCEN au nevoie funcționale după anul 2021 și deci, pentru a putea București.

orare de la normele de s în funcțiune în anul ative pentru a rămâne icăal municipiului(Sternul de


Prețurile actuale de producere a energiei termice intrate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureș de mai jos. Prin deciziile ANRE din iunie 2019, prețurile au fost producătorul cu prețul cel mai ridicat din SACET.

i


țrealul deservit late în tabelul

N S.A fiind

Producători privați de energie termică

Baza legală de

caicul

......

Freț/tarif, exclusiv TVA

Preț/tarif, inclusiv TVA

19%

lei/MW

lei/Gcal

lei/Gcal

CET GRIVIȚA S.R.L.

ANRE 1235/2019

167,67

195,00

232,05

VEST-ENERGO S.A.

ANRE 1250/2019

166,35

193,47

230,23

ELECTROCENTRALE București S.A.

ANRE ! 228/2019

168,65

196.15

233,42


începând cu 01 august 2011, prețul local de facturare al energiei termice furnizate populației, practicat de RADET București, a fost stabilii la 137 lei/Gcal (fără TVA), în conformitate cu Hotărârea CGMB nr. 141 din 27.07.2011 privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice furnizate populației, adoptată în baza art. 3 alin. 4 din OUG nr. 36/2006 privind măsurile pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației conform căruia:

,Jn situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației."

în aceste condiții, diferența între prețul local și prețul local de facturare pentru populație este suportată din bugetul local al municipiului București.

în prezent, în conformitate cu dispozițiile HCGMB nr. 84/26.02.2019, tariful pentru transport și, distribuție a energiei termice furnizate prin punctele termice urbane este de 191,23 lei/Gcal, fâră TVA} și tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar este de 116,92 lei/Gcal, fără TVA. Prețurile locale de facturare pentru energia termică furnizată consumatorilor non-casnici practicate de RADET București sunt la un nivel de 440,51 lei/Gcal, fără TVA pentru consumatorii alimentați din PT urbane și centrale termice de cvartal și de 354,68 lei/Gcal, fără TVA pentru consumatorii alimentați din PT proprii.

țași hotărâre s-a aprobat tariful de producere a energiei termice la CTZ Casa Presei Libere la unfbiwM dg’284,46 lei/Gcal, fără TVA și tariful pentru producere și distribuție a energiei termi U lele^dejG’vartal la nivelul de 492,66 lai/Ccal, fără TVA..
Populația cu venituri mici poate beneficia de ajutoare pentru încălzire, suportate din bugetul local, în condițiile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Prezentăm în cele ce urmează situația financiară a operatorului RADET, valorile furnizate fiind conform adresei nr. 52526 rl/07.08.2019:

Situația economică a serviciului public de alimentare cu energie termică în perioada 2014-2018 (venituri vs. costuri, lei)


An

2014

2015

2016

2017

2018

Venituri

Vanzari totale din rețeaua de termoficare

1.038.711.487,90

1.033.110.899,44

1.019.052.631,42

1.106.204.208,86

1.158.456.231,33

Vanzari clienti Casnic

930.370.010,22

952.534.819,72

947.642.442,88

1.021.620^47,01

1.055.438.340,79

Vanzari clienti non-Casnic

108.341.477,68

80.576.079,72

71.410.188,54

J4fÎ33.261A

103.017.890,54

Vanzari din Centrale termice de cvartal (46)

34.789.090,36

33.260.012.81

32.879.695^^

45.591.834.11

Vanzari directe din Casa Presei Libere

1.998.637,36

2.203.452,40

2.2^5t?7A5

2.454.161,22

Alte venituri

96.933.739,67

37.099.077.27

\eft'026.27z/x

'9.881.518.63

6.645.115.18

Total Venituri

1.172.432 955.29

1 105 6 73.141,92

1.0^pM?07.00

I 155.837.384.80

1.213 147 341,84

Costuri

Costuri gaze naturale - Casa Presei Libere

27.906.138,94

23.978.677,62

22.690.820,19

28.633.568,54

Costuri gaze nat. - Centrale termice de cvartal

24.845.263,20

23.967.615.04

28.982.170,53

niwecTia ș-, e Kf 2.2WM. IM țu  T E MMC & vMm!

^2.802.246,46

Energie termica cumpărată -

Elcen

796.103.677,92

844.542.365,72

835.351.267,15

115'% jurat»cR 3;

^847.319.524,86

Energie termica cumpărată -

VestEn. si Grivita

47.244.624,31

55.539.123,91

56.107.039,90

t> c .449~^s3&lg^

54.603.833,41

Energie electrica cumpărată

23.958.461,50

25.830.924,12

24.369.372,00

23.047.935,20

24.080.530,20

Reparații, Mentenanta - terti

1.348.099,62

2.026.677,10

2.859.637,32

3.569.834,60

1.460.830,93

Apa adaos - Elcen si VestEnergo

38.396.536,54

47.316.291,52

45.879.084,54

56.640.255,89

62.663.267,28

Costuri cu personalul

162.280.227,41

165.458.468,09

164.687.000,86

176.274.538,56

152.568.033,00

Alte costuri

370.544.891.87

346 078.066.46

233.312.878.43

69.786.180.95

88.207.856.63

Total costuri

1.492.627.921,31

1.534.738.209,58

1.414.239.270,92

1.316.739.062.10

1.292.339.691.31

Rezultat operațional

(venituri-costuri)

(320.194.966.02)

(429.064.767,66)

(345.320.063.92)

(160.901.677.30)

(79.192.349)

Compensație diferență preț -Municipalitate

598.005.056,00

628.495.646,00

608.140.975,00

694.427.005,68

766.370.606,12

Subvenții din alte surse

-

-

-

-

-

Ajustări valoare provizioane/active circulante

70.405.095,29

19.148.699,92

2.857.736,00

244.202,00

335,00

Total Venituri conform

CPP

“1

1.102.027,860,00

1.086.524.742,00

1.066.061.471,00

1.155.593.182,00

1.213.146.987

Total Cheltuieli conform CPP

i.422.222.826,02

1.515.589.509,66

1.411.381.534,92

1.316.494.859,00

1.292.339.336

Rezultat operațional

(320.194.966,02)

(429.064.767,66)

(345.320.063,92)

(160.901.677,00)

(79.192.349)

Nr. crt.

Specificație

U.M.

--

20^

2017

2018

Energie termica cumpărată

mii lei/'an

891.458,31

937.680,97

901.923,36

Apa de adaos

mii lei/an

38.396,54

-^7.316,29

45.879,08

56.640,26

62.663,27

Energie electrică achizitionata din SEN ***

mii lei/an

20.566,85

22.280,05

20.954,96

19.899,01

20.726,69

Apa

mii lei/an

4.442,30

4.722,44

4.493,75

4.441,58

5.334,36

apa rece (pierdere)

mii lei/an

3.874,85

4.124,96

.3.386,07

4.016,35

evacuata la canalizare + taxa municipala apa uzata

mii lei/an

567,44

597,48       y

1.318,00

Taxa de mediu

mii lei/an

-

II

g"g             J

-

Alte cheltuieli variabile (reactivi etc.)

mii lei/an

-

\

1 *//

-

2

Costuri fixe

mii lei/an

197.234,88

193.176,80

5^04.483,35

184.958,19

Consum materiale (inclusiv obiecte de inventar)

mii lei/an

12.479,82

11.453.90

9.990,12

11.868.75

12.344,17

Reparații

mii lei/an

1.264,37

1.837,66

2.705,93

3.378,79

1.393,21

Amortizări

mii lei/an

14.804,56

15.685,57

14.838,27

11.772,94

11.770,27

Redevență/chirii

mii lei/an

-

-

1,00

47,79

-

Salarii și contribuții

mii lei/an

135.725,77

131.419,69

132.609,25

140.942,60

118.587,64

Alte cheltuieli de personal (cheltuieli sociale, tichete masa, etc)

mii lei/an

10.250,71

i 0.263,77

10.138,64

11.190,87

11.173,68

Servicii executate de terți

mii lei/an

4.262.16

2.881,14

3.252,03

2.928,22

3.480,92

Cheltuieli de mediu (inclusiv

GES-EUA)

mii lei/an

2,66

1.71

2,93

-

Cheltuieli cu impozite si taxe (clădiri, teren, construcții speciale)

T

1

mii lei/an | 4.752,85

3.439,14 '

3.726,53

1.942,40

2.020,91

Chetuieli cu TVA aferent depășirii de nierdere

mii lei/an

8.910,82

12.213,67

14.033,87

15.392,03

19.488,16

Alte cheltuieli fixe (taxe, comisioane,      contribuții

autoritati reglementare)

mii lei/an

4.753,82

3.974,59

5.572,40

5.016,02

4.699.23

3

Cheltuieli totale transport si distribuție (1+2)

mii lei/an

1.103.988,86

1.167.577,06

1.159.655,84

1.223.145,17

1.175.605,86

4

Cheltuieli financiare

mii lei/an

4.964,65

4.021,84

2.662,15

2.035,90

499,39

5

Cheltuieli neincorporabile

mii lei/an

297.207,83

276.548,83

166.262,28

7.962,81

6.635,39

6

Cheltuieli totale (3+4+5)

mii lei/an

1.406.161,34 '

1.448.147,73

1.328.580,27

1.233.143,88

1.192.740,64

***) sunt incluse accizele și certificatele verzi

Istoricul cheltuielilor anuale

?ție CTZ Casa Presei


Nr. crt

Specificație

U.M.

2034

2015

2036

2017

2018

1

Cheltuieli variabile

mii îei/an

29.791,52

26.052,95

24.666,49

24.288,03

30.735,40

Combustibil tehnologic, din care: **

mii lei/an

7.906,14

23.978,68

22.690,82

22.507,11

28.633,57

gaze naturale

mii lei/an

27.906,14

23.978.68

22.690,82

22.507,11

28.633,57

păcură

mii lei/an

- •

-

-

-

combustibil lichid ușor

mii lei/an

-

-

Energie            electrică

achizitionata din SEN ***

mii lei/an

920,85

961,90

939,44

779,26

894,92

Apa

mii lei/an

964,53

1.112,38

1.036,22

1.001,66

1.206,91

brută

mii lei/an

873,53

1.001,08

869,23

760,28

953,00

potabila.

mii lei/an

-

-

-

-

-

<6trasuataja canalizare + taxa

Qmumcip.ala ăjba uzata

mii iei/an

91,00

111,30

166,99

241,38

253.9>-c.-~^

Nr. crt.

Specificație

U.M.

2014

2615

2016

2017

2018

Taxa de mediu

mii lei/an

-

-

-

-

Alte cheltuieli variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni, etc)

mii lei/an

-

-

-

-

-

2

Costuri fixe

mii lei/an

4.202,42

3.959,27

3.601,54

3.967,48

5.966,67

Consum materiale (inclusiv obiecte de inventar)

mii lei/an

203.63

155,50

155,71

107,54

137,44

Reparații

mii lei/an

1,40

6,37

0,28

0,69

0,77

Amortizări

mii lei/an

536,26

523,88

312,46

144,94

161,81

Redevență/chirii

mii lei/an

83,33

83,20

84,23

85,84

87,29

Salarii și contribuții

mii lei/an

2.630,09

2.476,02

2.364,31

2.533,86

2.634,59

Alte cheltuieli de personal (cheltuieli sociale, tichete masa, etc)

mii lei/an

163,62

168,85

181,09

213,70

Servicii executate de terți

mii lei/an

70,50 /

39,83

63,26

89,09

Cheltuieli de mediu (inclusiv

GES-EUA)

mii lei/an

35wr

316J^hul

5486.04

2.433,60

Cheltuieli cu impozite si taxe (clădiri, teren, construcții speciale)

mii lei/an «

\o

L %

61.42

«sa

52,62

Alte cheltuieli fixe1 (taxe, comisioane,1      contribuții

autoritati reelementare)

mii lei/an

92,36

85,17

wv *■

155,74

3

Cheltuieli    totale    de

producție (1+2)

mii lei/an

33.993,94

30.012,23

28.268,03

28.255,51

36.702,07

4

Cheltuieli financiare

mii lei/an

127,3(1

' 104,28

65,81

0,21

17,34

5

Cheltuieli iaeincorporabile

niii lei/an

271,83

470,66

349,60

117,36

512,81

6

Cheltuieli totale (3+4+5)

mii lei/an

34.392,98

30.587,17

28.683,44

28.373,08

37.232,22

**) sunt incluse accizele

***') sunt incluse accizele și certificatele verzi

Istoricul veniturilor anuale din activitățile de transport și distribuție

Nr. crt.

Specificație

U.M.

2014

2015

2016

2017

2018

Venituri dir. vânzarea energiei termice - total, astfel:

mii lei/an

1.038.711,49

1.033.110,90

1.019.052,63

1.106.204,21

1.158.456,23

- vândut din RT transport - agentî economici

mii lei/an

63VI3.08

45.336,58

38.461,87

45.879,46

55.848,73

1

- vândut din RT distribuție - total din care:

mii lei/an

974.798,41

987.774,32

980.590,77

1.060.324,75

1.102.607,50

- facturi emise către populație

mii lei/an

462.976,85

457.437,76

454.484.86

456.278,40

437.153,10

- diferența preț energie termica livrata populației

mii lei/an

467.393,16

495.097,05

493.157,59

565.392,55

618.285,24

-agenti    economici    RT

distribuție

mii lei/an

44.428,40

35.239,50

32.948,32

38.653,80

47.169,16

2

Alte venituri

mii lei/an

S.901,75

7.005,57

3.486,48

4.364,99

3.436.33

3

Venituri totale (1+2)

mii lei/au

1.047.613,24

1.040.116,47

1.622.539,11

1.110.569,20

1.161.892,56

ia economică a CTZ Casa Presei

Nr. crt.

Specificație

U.M.

2014

2015

2016

2017

2018

1

Venituri din vânzarea energiei termice, din care:

mii lei/an

3.982,39

30.697,41

28.002,72

28.326,79

36.697,27

vândut in RT apartinand RADET -v ej^-itTrnițerrie

mii lei/an

1.896,59

28.457,86

25.716,13

26.056,99

34.241,29

y^^utQn^'fcon^Umatori racordați

mii lei/an |\

• 2.085,80

2.239,55

2.286,59

>369,80 .

*~EN£RGȘ,,icfficuR£ȘT! -u

2

Venituri de recuperat din anul precedent

mii lei/an

3

Alte venituri

mii lei/an

71,69

11,04

8,32

8,47

22,39

4

Venituri totale (1+2+3)

mii lei/an

34.054,07

30.708,45

28.011,04

28.335,26

36.719,66

5

Cantitate vândută

Gcal.

191.923

173.703

158.528

145.911

152.213

Conform situațiilor de venituri și cheltuieli prezentate în tabelele de mai sus rezultă că, activitatea nu este profitabilă în prezent, principalele cauze fiind:

• scăderea veniturilor, fenomen ce a apărut, în principal, pe fondul reducerii cantităților vândute,

ca urmare a:

 • -  reducerii numărului de consumatori prin debranșare sau economie, impactul major fiind dat de închiderea unui număr semnificativ de agenți ecojxffifici care considerabil;

 • -  schimbării climei manifestate prin creșterea tei

 • -  reabilitarea termică a imobilelor, serviciului de furnizare de ener; rebranșarea unor consumatori;

 • -  montarea repartitoarelor de costuri.


masive peMerm kj^Preducr "


pierderile provocate de neacoperirea costWîor prin tarifele 1 reduse într-o măsură semnificativă începând cu luna octomî HCGMB nr.472/28.09.2017 au fost aprobate noi tarife.


aveau un consum


;ratu       teroare;

'/v'Ț OIRECW , *<J.j ASIST tNlAlvțfl fii .«HMCkr | ptaptioaie’EțHeft


junătățirea calității rilor și chiar


Deși tarifele aprobate acoperă costurile regiei (costuri calculate conform Ordinului ANRSC nr. 66/2007), rămâne un element ce nu a fost luat integral în calculul noilor tarife, respectiv diferența între pierderea reală medie efectivă de 29,76%, cu care operează în prezent RADET și pierderea tehnologică medie aprobată de 22,15% pentru consumatorii alimentați din puncte termice urbane și respectiv pentru consumatorii cu puncte termice proprii, astfel cum au fost aprobate prin HCGMB nr. 142/2011, motivat de faptul că la data aprobării noilor tarife nu era întocmit un bilanț energetic.

 • • neplata subvențiilor promise de Guvern și Primăria Capitalei către RADET (circa 1 miliard lei) sau plata cu întârziere a subvențiilor a condus ia acumularea de penalități,

 • • înghețarea tarifului deși se impunea o creștere solicitată în repetate rânduri de operator.

Bilanțul energetic a fost elaborat și aprobat prin HCGMB nr. 556/2018, iar în tarif a fost aprobată pierderea înregistrată la finalul anului 2017, respectiv 28,61%. Pentru a se adopta valoarea înregistrată / la finalul anului 2018, este necesar efectuarea unui bilanț energetic pentru anul 2018.

anii 2014-2018

anuale

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

hi

lei

lei

iei

Venituri din exploatare

1.095.957.167

1.081.918.558

1.062.855.678

1.153.163.023

1.212.407.528

Cheltuieli de exploatare

1.416.372.468

1.510.844.343

1.408.237.863

1.306.723.081

1.291.717.050

Rezultat din exploatare

-320.415.301

-428.925.785

-345.382.185

-153.560.059

-79.309.522

Venituri financiare

6.070.693

4.606.184

3.205.793

1.826.399

739.459

Cheltuieli financiare

5.850.358

4.745.166

3.143.672

2.037.574

622.286

RezultațjgflfflȘiar

220.335

-138.982

62.121

-211.175

117.173

VekVaoVclin^e %

-

Cheltuiri eĂtrâQrdhîa^e

-Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

lei

iei

lei

lei

Rezultat      din      activitatea

extraordinara

-

-

-

-

-

Venituri totale

1.102.027.860

1.086.524.742

1.066.061.471

1.155.593.182

1.213.146.987

Cheltuieli totale

1.422.222.826

1.515.589.509

1.411.381.535

1.316.494.859

1.292.339.337

Impozit pe profit

Rezultat net

-320.194.966

-429.064.767

-345.320.064

-160.901.677

-79.192.349

Denumire indicatori

2014

2015

2016

2017

2018

Indicatori din BILANȚ

Iei

lei

lei

lei

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

1.373.009.011

1.4i3>2<926

.».\^^b\80.459

1.496.211.752

1.489.801.820

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL, din

care:

689.901.489

^Xo27.345

473.685.933

578.843.056

Stocuri (materiale, producție in curs de execuție, semifabricate, produse finite, mărfuri, etc.)

34.285.662

Y*    3S^SA018

190.187.053

221.353.889

139.027.663

Creanțe

635.032.189

\ ^^<356.168.170

262.393.862

232.015.403

361.293.833

Casa si conturi Ia banei

20.583.638

20.343.386

26.446.430

20.316.641

78.521.560

' CHELTUIELI IN AVANS

689.028

691 548

. .,-^3â517

13.112.655

15.626.976

TOTAL ACTIVE

2.063.599.528

1.810.115.048

1.983.010.340

2.084.271.852

Datorii < 1 an

3.763.498.615

3.905.882.660

X 4.482.998.424

4.515.133.239

Datorii > 1 an

43.093.621

30.099.806

g\\   10.334.059

11.926.076

.DATORII TOTALE, din care:

3.806.592.236

3.935.982.466

4493.332.483

4.527.059.315

Sume datorate instituțiilor de credit

52.629.504

38.483.773

JURIU"-*'

7        55.721

8.115.689

PROVIZIOANE

28.329.290

24.897.748

24.665.865

24.665.865

CAPITALURI -TOTaL, din care:

-1.772.360.966   .

-2.151.194.305

-2.42(L05WT

-2.539.180.584

-2.471.654.714

Capitaluri proprii, din care:

-2.706.040.947

-3.227.431.358

-3.612.848.191

-3.743.885.165

-3.682.758.707

- Patrimoniul regiei

17.756.052

17.756.052

17.756.052

17.756.052

17.756.052

- Patrimoniul public

933.679.981

1.076.237.053

J.192.791.181

1.204.704.581

1.211.103.993

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE ■

Cifra de afaceri neta

1.077.951.189

1.070.575.164

1.056.258.004

1.149.252.456

1.208.559.727

VENITURI TOTALE

1.102.027.860

1.086.524.742

1.066.061.471

1.155.593.182

1.213.146.987

CHELTUIELI TOTALE

1.422.222.826

1.515.589.509

1.411.381.535

1.316.494.859

1.292.339.337

Profitul sau pierderea bmt(a)

-profit'

-pierdere

-320.194.966

-429.064.767

-345.320.064

-160.901.677

-79.192.349

, Impozit profit

Profitul pierderea net(a) a exercițiului financiar

-profit

- pierdere

-320.194.966

-429.064.767

-345.320.064

-160.901.677

-79.192.349

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Plăti restante - total

3.157.855.476

3.407.847.470

3.526.940.967

3.655.644.358

3.862.233.734

din care: - furnizori restanți

3.123.642.237

3.340.673.317

3.440.054.385

3.532.343.814

3.738.613.766

- alte obligații inclusive sumele datorate inst. de credit < 1 an

34.213.239

67.174.153

86.886.582

123.300.544

123.6i9.968

Număr mediu de salariati

3.578

3.502

3.437

3.112

2.898

Diferența de preț energie termica livrata populației

482.262.142

509.615.767

507.531.875

583.238.627

644.008.912

Total venituri anuale din energia termica - RADET București

1.075.590.859

1.068.6.30.415

1.054.246.851

1.145.681.900

1.206.508.360

Astfel, RADET avea la finalul anului 2015 datorii de circa 3,66 miliarde lei, circa 98% din această sumă reprezentând datoria către ELCEN, iar la finalul lunii iunie 2016, datoriile au ajuns la circa 3,9 miliarde lei, potrivit raportului asupra cauzelor și împrejurărilor cape^âu dus la apariția insolvenței RADET București. Situația dezastruoasă în care se află RADETgkfost c^Aată de neplata subvențiilor promise de Guvern și Primăria Capitalei către RADET tokda 1 mîjlMrd ței), plata cu întârziere a subvențiilor, ceea ce a dus la acumularea de penalități, îpgnețare^&ifulujzdeși se impunea o creștere, rețeaua învechită și lipsa investițiilor. în aceste cafîaiții^^DETx^ntrat în insolvență, conform încheierii de ședință din data 05.10.2016 pronunțată da^rounalirfBucurești, secția a -VII- a Civilă, în Dosarul nr. 35232/3/2016. Ulterior, Curtea desAj® Bucyafești a suspendat provizoriu executarea încheierii prin care Tribunalul București-Secția aWII^Civilă a pronunțat falimentul RADET în dosarul nr. 35232/3/2016, conform BPI nr. 9449/13.05/2019.


_____ ..___________________r________ r_________ — __________ în sistem determinate de vechimea conductelor, lungimea sistemului de termoficar^^âiarg^efî^^nductelor “ ' ”        <•*-..            atorilor

nente și (rețeaua


Rezultatele financiare sunt impactate major de pierderile de energie tern™

. t             I •                      I . I .      1         •_____ •  .    . i • J +_______I- _.   ~//jk       ____

de transport ce au devenit supradimensionate în urma scăderii necesarului racordați. Funcție de proveniență, pierderile din termoficare se împart n Wă ■wWFctyâ anume,’pierderea pe rețeaua primară (rețeaua de transport) și pierderea pe f^&g^se de distribuție).


Pierderea de căldură în rețeaua primară și secundară

Specificație

UM

2014

2015

2016

2017

2018

Rețea distribuție

Energie termica intrata in rețea distribuție

Gcal

3.889.149,35

3.839.095,29

3.817.300.48

3.857.602,35

3.685.613,89

Energie termica vanduta din rețea distribuție

Gcal

3484861.15

3.446.043,96

3.418.416,62

3.428.728,79

3.285.619,04

Pierdere        cantitativa

distribuție

Gcal

404288,2

393.052,33

398.883,86

428.873,56

399.994.85

Pierdere      procentuală

distribuție

%

10,40

10,24

10,45

11,12

10,90

Rețea transport

Energie termica intrata in rețea transport

Gcal

5.288.203,28

5.067.465,6

5.090.813,53

5.024.027,68

4.970.971,07

Energie termica vanduta din rețea transport

Gcal

4.534.344,69

4.137.457,4

4.080.605,63

4.027.564,83

3.891.837,37

Pierdere        cantitativa

transport

Gcal

753.858,59

930.008.2

..

1.010.207,9

996.462,85

1.079.133,70

Pierdere    procentuala

transport

%

14.26

18,35 .

19,84

19,83

21,71

Transport și distribuție

Energie termica intrata in termoficare (cumpărat de la CET si produsa CPL)

Gcal

5.28S.203

5.067.466

5.090.814

5.024.028

4.970.971,07

Energie termica vanduta

Gcal

4.072.856

3.733.176

3.687.553

3.628.681

3.491.842,52

Pierdere cantitativa

Gcal

1.215.347

1.334.289

1.403.260

1.395.347

1.479.128,55

Pierdere procentuala

%

22,98

26,33

27,56

27,77

29,76

a fost determinată pe baza înregistrărilor lunare a contoarelor de energie termică existente la mO âs proprietate între producător și opemtorul serviciului, a contoarelor existente în pune termice urbane și în punctele termice proprii precum și contoarele montate la clienții alimentați din punctele termice urbane.


Dat fiind volumul redus de agent termic tranzitat, mai ales pe perioada de vară, când se livrează numai apă caldă de consum, nivelul pierderilor este ridicat și conduce la efecte negative din punct de vedere tehnic și economic. Analiza funcționării în regim de iarnă arată că nivelul pierderilor este ridicat chiar și când sarcina termică este la un nivel suficient de mare pentru a asigura o bună încărcare a rețelei. Cauzele fiind determinate pe de o parte de o supradimensionare a rețelelor, iar pe de altă parte de vechimea acestora și de gradul lor de uzură, fapt ce conduce la un număr ridicat de avarii înregistrat atât pe rețelele primare cât și pe rețelele secundare.


serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-tentoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, este o persoană juridică de drept privat, Iară scop patrimonial, constituită pe durată nedeterminată, înființată în temeiul prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/200i, Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, republicată, precum și al Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației.

Asociația de Dezvoltare intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov a fost înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sectorului 1, București, sub nr. 11 din 30.01.2018.

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov are competența de a delega gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică și de a monitoriza prestarea serviciului, în numele și pe seama UAT-urilov membre, în baza unui mandat special acordat de acestea, conform Legii 51/2006 a serviciilor de utilitate publică, cu modificările și actualizările ulterioare și a Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Conform statutului ADITBI, Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și se compune din toți membrii asociației, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Președintele asociației ADITBI este Primarul Municipiului București sau un reprezentant desemnat de

acesta, Primul președinte este numit prin actul constitutiv al ADITBI și prin hotărârile unitățilorPotrivit statutului asociației, printre atribuțiile Adunării Generale se numără:

 • -  stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

 • -  alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • -  aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • -  alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

 • -  aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;

 • -  aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu;

~ modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

 • -  dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

aprobarea primirii de noi membri în Asociați

Asociație;

aprobarea cotizației anuale;

orice alte atribuții prevăzute în lege saabstragerii și excluderii unor membri din


Adunarea Generală a Asociației aprobă/'ezd i^â contractului de delegare a gestiunii serviciilor și


ă și dovedește


organizează o nouă procedură pentXi __gestiunii acestora, dacă nerespectarea repetată de către operahsHu^ obligațiilor contractuale și da              nu adoptă

programe de măsuri care să respecte condi^țilj/contractuale și să asigure atj ~          ‘  ‘    ' J~

timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați.

Asociația de Dezvoltare Intercomunilară Termoenergetică București-Il direcții își exercită atribuțiile în vederea aplicării cerințelor Legii nr. 51/ comunitare de utilități publice, ale Legii 325/2006 privind serviciu! public de alimentare cu energie termică și a legislației naționale în vigoare.


d serviciile


Controlul privind funcția de reglementare asupra operatorului este exercitat de Direcția Monitorizare, din cadrul Asociației de Dezvoltare întercomunitară Termoenergetică București-Ilfov. Direcția Monitorizare exercită această funcție ca o premiză a unei supravegheri eficiente a acțiunii operatorului în baza competențelor/atribuțiilor aprobate de Consiliul Director prin hotărârea nr. 18/29.05.2019 și de Adunarea Generală a Asociației prin hotărârea nr. 28/29.05.12019. Atribuțiile Direcției Monitorizare în acest sens, sunt:

 • -  Urmărește modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • -  Mediază și soluționează diferendele,/neînțelegerile dintre utilizatori și operator cu privire la respectarea serviciului, la cererea uneia dintre părți;

 • -  Urmărește stadiul îndeplinirii Programului de Asigurare a Mcntenanței (PAM) și a investițiilor asumate de operator;

 • -  Solicită raportul trimestriai/semestrial elaborat dc operator cu privire la starea serviciului de alimentare cu energie termică, raport ce cuprinde și date actualizate cu privire la

 • -  infrastructura de producere

 • -  rețele termice,

 • -  număr de contracte/categorii de consumatcri.

 • -  stadiul programului de investiții,Urmărește împreună cu operatorul valorile indicatorilor de performanță realizați și machetele rezumative ale bazelor de date și propune măsuri de îmbunătățire continuă a acestor indicatori Elaborează regulamentul serviciului, caietul de sarcini, contractele de furnizare/prestare a serviciilor și alte acte locale referitoare la serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare, ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente

Efectuează vizite în teren, conform programului lunar de monitorizare, împreună cu operatorul, în vederea probării exactității datelor primare care au stat la baza stabilirii indicatorilor de performanță raportați pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice (ordine de lucru, reclamații scrise și telefonice ale utilizatorilor, foi de manevră, fișa tehnică a avariei, diagrama de reglaj, bilanțuri energetice, etc...)

Verifică periodic existența procedurilor/instrucțiunjk!î\deținute de operator conform prevederilor din Regulamentul serviciului public de cu energie termică în arealul

deservit de Asociația de Dezvoltare Intercj>rtfunit^^Teri^oenergetică București-Ilfov, semnalează inadvertențele și stabilește termVerifică periodic existența documentațiej/tfhnic^fevăz în Regulamentul s de alimentare cu energie termică,                   ertentele si stabilestOaffic


r                                                        '                                              ’        ’                ’ x DtRECTI

conformare

ierii acestora, precum și cor^S^;


Monitorizează situația avariilor și stad reparații propus de operator

Informează operatorul și UAT-urile în legătură cu nerespectarea nivelului performanță și eficiență prevăzuți în contract și propune, după caz, aplicarea penalităților contractuale

 • -  Propune rezilierea unilaterală a contractului de servicii publice și organizează o nouă procedură pentru încredințarea acestora, dacă constată și dovedește nerespectarea repetată de către operator a obligațiilor contractuale și dacă operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor asumați

 • -  Asigură elaborarea raportului anual de monitorizare privind serviciul public delegat astfel încât să facă distincția între producere, transport și distribuție

Suplimentar, periodic, respectiv odată la 5 ani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov va efectua analiza privind eficiența economică a serviciului public, în baza căreia autoritățile administrației publice locale vor decide dacă este necesar să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, respectiv menținerea sau încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, conform dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea 51/2006.

CAPITOLUL V - STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Au fost astfel analizate comparativ trei scenarii de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul București:

 • • Scenariul I - sistemul centralizat existent

 • • Scenariul II - sisteme centralizate zonale

 • • Scenariul III - sisteme individuale

Obiectivul de bază avut în vedere la elaborarea analizei a constat în identificarea unui sistem care, funcționând în condiții de eficiență energetică și de protecție a mediului să asigure necesarul de energie termică al consumatorilor, la un preț de cost cât mai scăzut.

Cele trei scenarii strategice de alimentare cu energie termică sunt comparate și printr-o analiză multicriterială, în baza următoarelor criterii:

• Criterii de mediu:


 • - Reducerea de emisii de CO2 raportată la e

  fa echi^^ntă produsă


 • - Reducerea poluării distribuite în z

  ăl nivelul impactului scenariului


• Criterii sociale: aspecte sociale, e\t asupra populației și anume:

 • - Impactul lucrărilor de realizare^ estiției asupra stării

 • - Impactului costului investiției directe asupra situației ec

• Criterii financiare:

- Nivelul investiției

Rezultatele analizei multicriteriale

Reducerea de emisii ce CO2 raportată la energia echivalentă produsă

Reducerea poluării distribuite în zonele de locuințe

Impactul

realizării lucrărilor de investiții asupra populației

Impactul costului investiției

Nivelul investiției

Total

25%

25%

15%

15%

20%

100%

Scenariul I -

Sistem centralizat existent

Punctaj acordat

10

iO

8

10

10

48

Importanța

25,00%

25.00%

12,00%

15,00%

20,00%

97,00%

Scenariul II -

Punctaj acordat

7

7

5

10

5

34

Sisteme centralizate zonale

Importanța

17,50%

17,50%

7,50%

15,00%

10,00%

67,50%

Scenariul III

Punctaj acordat

3

3

3

8

24

Sisteme individuale

Importanța

7,50%

7,50%

10,50%

4,50%

16,00%

46,00%

Analiza multicriterială a scenariilor evidențiază făptui că Scenariul I, în care alimentarea cu energie tennică va fi realizată prin intermediul sistemului existent, este scenariul optim.

Venituri anuale din vânzarea


ert.


2014-2018


VENITURI ANUALE OBȚINUTE DIN ENERGIA TERMICA SI APA DE ADAOS

2014

2015

2016

2017

2018

Venituri anuale din energie termica (termoficaigjsss===st -...

571.406.253

538.078.024

525.935.759

540.877.189

540.175.306

Venitt^s^țuaQ dm4n«fgie^rmica si apa ^oa#s ^pef5î^îel&K^ie0

21.922.464

20.936.624

20.779.217

21.566.084
Valorificarea imediată a resurselor financiare posibil a fi obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM, program în care, municipiul București figurează cu proiectul predefmit "Proiectul major de termofîcare a! municipiului București”.

Realizarea cu prioritate a investițiilor de reabilitare a rețelelor de transport/distribuție energie termică cu deficiențele cele mai mari în funcționare astfel încât efectele benefice ale acestor investiții să se regăsească imediat în operarea în siguranță a sistemului.

Optimizarea funcționării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică prin realizarea acelor investiții capabile să conducă la reducerea pierderilor în cadrul sistemului, reducerea costurilor de operare prin optimizarea circulației agentului termic la nivelul sistemului și prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în transportul, distribuția și producerea energiei termice.


La nivelul tuturor componentelor SACET Bucu realizate sau sunt în curs de realizare, o seri eficienței în alimentarea cu energie te


la nivel european și național, este necV^ț alimentarea în condiții optime a consuimAprilorrțsur^gj^țeleUe transport și distribuție) au fost ‘ are menite să conducă la creșterea 'Având în vedere programele strategice


a eficientizării sistemului de termofîcare și


de reabilitare se vizează înlocuirea următoarelor troxfâ^șrff (Weew

Nr.. crt

Magistrala

r-

Nr. lot

r                           iR

Denumire Obiectiv       113

ua V,

Nr. avarii 2014-2016

0

1

3                                      '

5

1.

Magistrala 11 Sud

2 :

CS5 ( Bobocica ) - C4MB

18

2.

Magistrala II Sud

3

C4MB-CV16

52

32

3.

Magistrala 11 Sud

4

CB5/CM CM 18

52

9

r"""

4.

Magistrala 11 Sud

5

C4MB CM43

30

26

5.

Magistrala li Sud

*7 i

CD2-CC3’-CS6 ( Ștefan cel Mare)

48

43

6.

Magistrala 11 Sud

8

cc3--cns - ci- re

42

19

7.

Magistrala 1I-III Grozăvești

l

PO3-CG16

37

47

8.

Magistrala II-JII Grozăvești

2 '

C7/1 ( UMAS ) - C'5/20

41

23

9.

Magistrala 11-111 Grozăvești

3

C9 i. Spital Militar) - C28 (A. I. Cuza)

33

33

10.

Magistrala ÎI-II1 Grozăvești

5

CS I 2 - CFT5

42

28

11.

MagistralalI-III Grozăvești

7

Bretele de legătură

23

52

12.

Magistrala V Grozăvești

1

PO3 - CF9

23

28

13.

Magistrala V Grozăvești

2

PO3 - CD3

32

42

14.

Magistrala V Grozăvești

3

CP3 - UD2

35

30

15.

Magistrala V Grozăvești

......

4

CP1 -CP5

26

85

16.

Magistrala V Grozăvești

5

Bretele de legătură

27

0

17.

Magistrala Progresu Berceni

1

CSI f CET M~CS!0 - CB6

41

38

18.

Magistrala Progresu Berceni

2

CS16-CS8- CG7

45

16

19.

eMagiștrala Progresu Berceni

3

CS17-FP6 .

43

30

'M'â^isțiyla Progresu Berceni

4

CS24--CS2

43

12 XlVlOLXăNr. crt

Magistrala

Nr. Iot

Denumire Obiectiv

Vechimea   în

exploatare (ani)

Nr. avarii 2014-2016

0

1

2

3

4

5

21.

Magistrala Progresu Berceni

5

CSI7-CFD3

36

34

22.

Magistrala Progresu Berceni

7

COS - CS6

35

32

23.

Magistrala Progresu Berceni

8

CI10-CC4

37

32

24.

Magistrala Progresu Berceni

9

Breteiejiertegătură.iAVX

28

15

25.

Magistrala II Vest

2

52

14


Selectarea tronsoanelor ce fac parte din fi\cgQ^ază de cu indicatori de performanță care au avut îfț vedilitare s-a bazafiafee4|naliză multicriterială ca și aspect princip             uctelor, numărul

de intervenții din ultimii ani și integritatea sistemului.                     d'rectaDs^L^-/’

II» fi ifsreNTA P elf „                                                              1=5

In baza acestor considerente, programul prioritar de investiții prMa^urf^'fsali^O următoarelor lucrări:

 • - Reabilitarea unei lungimi de circa 250 km de traseu de rețea de^s^^^^nergie termică;

 • - Modernizarea centralei termice Casa Presei prin transformarea în centrală de cogenerare de înaltă eficiență;

în ceea ce privește reabilitarea a circa 250 km de traseu transport energie‘termică, în prezent se realizează lucrări pentru modernizarea a 31 km de traseu, finanțate din fondurile ale UAT-ului proprietar, urmând ca în perioada următoare să se depună proiectul PO1M 7.2 Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului București, finanțat din Fondul de Coeziune.

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), Axa prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice ia nivelul sistemului centralizat de termoficare din orașele selectate, Obiectivul specific 7.2 Creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București, obiectivul de investiție fiind trecut pe lista obiectivelor de investiții prioritare la nivel național.

Proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București, finanțat prin POIM, se preconizează a se desfășura în perioada 2019 - 2023 și are în vedere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea calității vieții populației deservite de sistemul de termoficare centralizat din București.

Entitatea care implementează proiectul este Consiliu! General a! Municipiului București, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare de energie termică în sistem centralizat, conform Legii nr. 51/2006 pentru serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarul real a! proiectului este însă populația municipiului București, racordată la sistemul centralizat de căldură, respectiv peste 1,2 milioane locuitori.

Obiectivul strategic al proiectului constă în asigurarea unui sistem de încălzire urbană sustenabil cu tarife suportabile pentru populația din municipiul București, iar obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

 • -  reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin introducerea BAT;

 • -  diminuarea pierderilor de energie termică înregistrate pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic;

ea nivelului emisiilor de CO? și implicațiile aferente schemei de comercializare a ffeci de seră, contribuind astfel la obiectivul de țară ce

<> până în 2020 față de nivșKii înregistrat în 2Q0£ț<£™*? «Ar *. * a

< TERMOȘRg^g' A- si
1CUI

II. FI


 • -  conformarea cu prevederile legislației UE și naționale privind domeniul energetic și al protecției mediului;

 • -  asigurarea accesului consumatorilor la serviciul public de alimentare cu energie termică la prețuri acceptabile, în special pentru categoriile de populație cu venituri mici.

în vederea îndeplinirii obiectivului generai și a obiectivelor specifice menționate anterior, în cadrul proiectului se vor reabilita 105,9 km de traseu rețea apă fierbinte, respectiv 212 km de conductă.

La finalul implemetării proiectului vor fi atinși următorii indi Reducerea pierderilor de căldură: 364,892 Gcal/ajK Reducerea consumului de gaz la sursă: 584 Reducerea pierderilor de apă: 5,519,082^3/an^S’ Reducerea emisiilor de CO2: 128 Reducerea emisiilor de NOX: 11 ^tor^rftîn vederea modernizării centralei termice       resei prin transformarea)

înaltă eficiență, s-au aprobat prin HCGMB nr. 48/2018 studiul de feza economici aferenți obiectivului de investiții, al cărui beneficiar este UA^ș^l pM^starS 7071 - "Studiul de fezabilitate cu privire la adoptarea cogenerării pentru la baza demersurilor viitoare pentru implementarea cogenerării.

Principalele obiective care trebuie atinse prin realizarea investiției, sunt următoarele:

 • -  creșterea eficienței energetice a sursei, având în vedere producerea în cogenerare a energiei termice și electrice;

 • -  protecția mediului prin reducerea cantității de emisii poluante eliberate în atmosferă;

 • -  reducerea costurilor de întreținere și operare;

 • -  creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor racordați.

Valoarea totală a investiției, conform “StuiUuhii de fezabilitate cu privire la adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei”

Valoarea lolaiă de investiție

TOTAL general

Valoare

(fără TVA)

52,176,564

j'VA

tei

9,392,43 1

;     Valoare

Valoare cu TVA

(iară TVA)

Valoare cu TVA

îei

62,067,995

euro

Ti ,442,512

TTu/Tteu

13,612.000

din care C •+ M

23,387,705

4,44-3,634

27,631,369

5,129,1 08

6 103,638

Sursa: ISPE (2017): Studiu de Fezabilitate privind “Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei", pag.91.

CAPITOLUL VI - PREZENTAREA OPERATORULUI: COMPANIA MUNICIPALA

TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Descrierea cadrului general de desfășurare a serviciului de alimentare cu energie termică Conform cadrului legal în vigoare, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate ia nivelul unităților administrativ-teritoriale în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.


are caracter economico-social; răspunde unor cerințe și necesități de intereș_șj presupune existența unei infrastructuri tehn^o-este înființat, organizat și coordonat de auto este organizat pe principii economice și de efi^j poate fi fumizat/prestat de către operatori care sunt organiza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de d este furnizat/prestat pe baza principiului "‘beneficiarul plătește”;^* recuperarea costurilor de exploatare și de investiții se face prin p

^Ti.țp>Sa^axe speciale.

SAMni* *


Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora.

Autoritățile administrației publice locale au competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare competente în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice.

Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor de utilități publice, în principal prin:

 • -  aprobarea și actualizarea Strategiei naționale;

 • -  stabilirea măsurilor pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității acestora, corespunzător cerințelor utilizatorilor și nevoilor localităților;

 • -  sprijinirea autorităților administrației publice locale prin măsuri administrative, legislative și economico-financiare, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii cantitative și calitative a serviciilor de utilități publice și al asigurării funcționării și exploatării în condiții de siguranță și eficiență economică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, precum și al întăririi capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor acestora privind înființarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice.

La nivelul municipiului București, în cadru! SACET, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice se realizează printr-o infrastructură tehnico-edilitară specifică. SACET este un ansamblu de construcții, utilaje, instalații, echipamente și dotări specifice, după cum urmează:

 • -  sursele de producere a energiei termice;

 • -  rețele de transport;

 • -  puncte termice/stații termice;

 • -  rețele de distribuție;

 • -  construcții și instalații auxiliare;

 • -  branșamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;

 • -  sisteme de măsură, control și automatizare.

Prezentarea Operatorului

în temeiul art. 28, alin (2A1) din Legea nr. 51/2006, Autoritatea Administrației Publice Locale are dreptul de a decide încredințarea serviciului de alimentare cu energie termică unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea dezvoltării, îmbunătățirii și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al UAT-urilor membre AD1TBI.

Primăria Municipiului București a înființat prin HCGMB nr.145/11.03.2019 Compania îcțj^aljvjTermoenergetica București S.A, pentru asigurarea continuității prestării serviciului public


b> fiCcuRt/ k < Or,'\rCVde alimentare cu energie termică a consumatorilor, evitând astfel situația de colaps ce ar fi putut apărea în condițiile iminentei intrări în faliment a operatorului RADET.


pentru îmbunătățirea serviciului, pentru exploatarea optimă a capacităților existente și modernizarea acestora

 • -  respectarea legislației și reglementărilor tehnice, de autorizare etc.

 • -  preocuparea pentru o buna relație cu autoritatea locală și celelalte instituții cu rol în asigurarea unui serviciu sigur (Primăria Municipiului București, Primăriile localităților limitrofe, Poliția Rutieră, Agenția de Mediu etc.)

 • -  atenție deosebită pentru protecția mediului și reducerea consumurilor

-- investirea în programe de formare profesională cu accent pe aspecte de mediu, protecția muncii, control intern managerial etc.

 • -  transparență în informarea consumatorilor

Compania Municipală Termoenergetica București SA (CMTB) este o societate pe acțiuni, cu sediul în București, Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019, Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019 și Hotărârea Consiliului Local al comunei Chiajna cu nr. •23/24.04.2019.

Obiectivul strategic ce a stat ia baza înființării Companiei Municipale Termoenergetica București SA este acela de a oferi servicii de utilitate publică la standarde cât rnai înalte cu costuri reduse prin utilizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, din municipiul București și prin extinderea acestuia în localitățile limitrofe din județul Ilfov.

Acționarii operatorului regional, Compania Municipală Termoenergetica București, sunt Municipiul București prin Consiliul General ai Municipiului București, cu o participare de 99,999%, comuna Chiajna cu o participare de 0,0005% și orașul Popești-Leordeni cu o participare de 0,0005%.

Conform prevederilor HCGMB rir. 146/11.03.2019 privind asigurarea permanenței și continuității serviciului public de alimentare cu energie termica - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice operatorul va prelua din cadru! RADET București, întreg personalul aferent acestuia, cu respectarea legislației muncii și protecției sociaie.


Categorie personal

Nr. angajați

Personal tehnic, economic,

socio-administrativ și de condu£âre\

615

Maiștri

94

Muncitori

\2,355

TOTAL

3,064*

Structura personalului -Maiștri

a Muncitori


Ponderea nîajoră în totalul personalului este deținută de către muncitori, care reprezintă 77% din numărul total, urmată de personalul tehnic, economic, socio-administrativ și de conducere (20%) și maiștri (3%). Această structură a personalului este în strânsă legătură cu domeniul de activitate și reflectă nivelul de calificare.

Structura de personal-funcție de vechime

Vechime în muncă (ani)

<5

05- 10

10- 15

15 - 20

> 20

TOTAL

Nr. angajați

134

54

107

230

2539

3064*

*Structura de mai sus este valabilă la data de 31.07.2019, și poate fi influențată de fluctuația de personal din perioada următoare, până la data preluării.

Structura personalului - funcție de vechimea in muncă

(ani)

t         s<5

os - io

s 10 -15

Slt                li®- îs - 20

Așadar, personalul cu experiență de peste 20 ani în domeniu! termofîcării este majoritar, reprezentând 83% din totalul personalului, ceea ce constituie un argument important pentru demonstrarea capacității operaționale a companiei.


 • -  siguranța în exploatare - activitatea se real izează în cadril organizat cu personal special izat ș i în afara locuințelor (producerea de agent termic în cadrul locuințelor necesită supraveghere permanentă și manipulare precaută altfel existând riscul de explozie);

 • -  ecologic și responsabil față de mediul înconjurător - emisiile de dioxid de carbon și alte gaze poluatoare se realizează controlat și în afara zonei de locuire. Standardele și procedurile de lucru din cadrul societăților producătoare de agent termic sunt impuse de organisme de reglementare și control.

 • -  protecția consumatorilor care se referă la obligații impuse furnizorilor, pentru a garanta buna calitate a serviciului, transparența tarifelor, contractelor, compensațiilor, un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței fizice, constituirea autorităților de reglementare, implementarea mecanismelor de piață, reprezentarea și participarea activă a consumatorilor și a utilizatorilor în definirea și evaluarea serviciilor și a formelor de plată etc.

în vederea asigurării calității și continuității serviciului de furnizare a energiei termice, creșterii eficienței energetice și optimizării funcționării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică este necesară realizarea acelor investiții capabile să conducă la reducerea pierderilor în cadrul sistemului, reducerea costurilor de operare prin optimizarea circulației agentului termic la nivelul sistemului și prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile în transportul, distribuția și producerea energiei termice.


rQty's euro 09.10.2019: 1 euro = 4,7502 lei

;Nr/ z xert'X

V1

jj                 Denumirea obiectivului de investiție

Valoare estimativa mii lei cu TVA

Valoare estimativa mii euro cu TVA

Data

P1F

estimata

Sursa de finanțare

(cota de dezvoltare 16.349,58 mii lei/an |

TOTAL GENERAL :

163.495,64

34.418,69

Cota de dezvoltare

1

Modernizare rețele termice secundare - încălzire, apa calda si recirculata -(canal distanta aprox.25,00 Km) aferente punctelor termice care deservesc consumatorii casnici

113.054,76

23.800,00

2029

Cota de dezvoltare      |

2

Modernizare rețele termice (canal distanta aprox.8.00 Km) aferente centralelor termice de cvartal (nu aparțin Eîcen).

36.177,52

7.616,00

2029

Cota de dezvoltare       |

n

Eficientizare funcționare module termice instalate in zona Pajura și D Chibrit                                                 .

1.190,82

250,69

2029

Cota de dezvoltare

1 4

.Eficientizarea funcționarii punctelor termice din zonele Berceni Giurgiu si Berceni Oltenița

6.302,17

1.326,72

2029

Cota de dezvoltare

Optimizarea funcționarii punctelor termice care deservesc consumatorii casnici din toate cele 6 sectoare de distribuție

456,26

96,05

2029

Cota de dezvoltare

6

Optimizarea funcționarii modulelor termice, montate in sectoarele 3 si 6, care deservesc consumatorii casnici

423.96—-Tf

\ O

H    89,25

2029

Cota de dezvoltare

7

Alimentarea cu energie termica a ansamblului sportiv Rapid (consumator care se racordează la tcrrnoficare)

848,741 O

\   178,68

2020

Cota de dezvoltare

...

k

Proiectare si execuție tubulatura de evacuare gaze de ardere din coșul de fum, in vederea eliminării condensului, din coșul de fum aferent CT Turturele

l o

844,90 \ c

l      *

,   \   177,87

2020

Cota de dezvoltare

9

Expertizare si consolidare cămine de termolicare P5A, C2MB, Releului, cămine aflate in zonele rețelelor de termoficare care trebuie reabilitate.

286,46’ \

p \ 60,30

G i

2020

Cota de dezvoltare

10

Cheltuieli pentru obiective neprevăzute

3.910,05 V—

2029

Cota de dezvoltare

reaza in cotaLa întocmirea listei de investiții, pe o perioadă de 10 ani din fondul de dezvoltare al companiei CMTB, s-au avut în vedere următoarele aspecte:

investițiile propuse sunt investiții care se vor realiza la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare cu efect în îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare:

în conformitate cu Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, pentru conductele de termoficare (pozate aerian sau în canale vizitabile) durata de viață este de 2(R30 ani, în canale nevizitabile - 16 ; 24 ani. coșuri de fum - 24-^36 ani. module termice și puncte termice 16  24 ani, etc:

amortizarea investițiilor se face pe durata normală de funcționare și utilizare a acestora.

Investițiile includ, printre altele, lucrări de înlocuire de conductă, modernizare puncte și module termice precum și lucrări de consolidare clădiri puncte termice și cămine de termoficare, lucrări cu un grad mare de complexitate care necesită perioade de etapizare ce se întind pe 10 ani.

Aceste investiții au impact direct asupra scăderii pierderilor și sunt în măsură să aducă îmbunătățiri asupra calității serviciului de alimentare cu energie termică direct la consumator.CAPITOLUL VII - OPORTUNITATEA

ALIMENTARE CU ENERGIE TECĂ"

Prevederi legislative

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se poate realiza&^rinîț^șfi fie prin gestiune delegată, în condițiile menționate în Legea serviciilor comuni nr.51/2006 actualizată și în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrafiv.

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică se organizează și se realizează prin gestiune directă sau gestiune delegată.

Modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Desfășurarea activităților specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea 51 /20016, și se aprobă de adunarea generală a asociației.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu energie termică către operatorii de drept public (servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființați și organizați în subordinea consiliilor locale sau O At consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative
aapiinistrativ-teritoriale respective)


 • -  contracte de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către societăți reglementate de Legea ;;r. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integrai al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • -  contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate

Raporturile juridice dintre operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică și utilizatorii acestui serviciu sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de fumizare/prestare a serviciului public de alimentare cu energie termică, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciului și a caietelor de sarcini specifice acestuia.

în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de alimentare cu energie termică, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/'operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.


în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoaret^^^'^^z

Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.

Gestiunea directă

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi:

 • -  servicii publice de interes loca! sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective

 • -  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective

Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate -geasfeiile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.


Altfel spus, cu ocazia delegării gestiunii unui serviciu, autoritățile administrației publice locale deleagă responsabilitatea furnizării serviciului respectiv către un operator. în consecință, delegarea reprezintă un transfer de responsabilitate de la autoritatea administrației publice locale la operatorul căruia i-a fost încredințată furnizarea serviciului public respectiv.

Gestiunea delegată a serviciului public de alimentare cu energie termică implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciiIbF3eT5g3T^ precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata ace              ORIGINALU


Delegarea gestiunii serviciului public                  ett-

administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferent&g|e ^^sșfa^ttentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciul            unSf^analize tehnico-


economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un                 nitate.

■ Gestiunea delegată se realizează priit intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi:

 • -  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital .social privat;

 • -  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ-teritoriale care exercită o influența dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone daca operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28, din Legea nr. 51/2006.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu energie termică prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Asociațiile de dezvoltare intercomanitara având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

- unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrat! v-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul fumizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe:


 • -  capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile adininisirativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor poate fi exceptată de la procedura licitației publice în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • -  autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • -  mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • -  nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Principalele avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre modalitățile de delegare sunt:

Avantaje

Dezavantaje ..

Gestiune directă

ICONFC

Menținerea unei sinergii între strategiile, planurile de dezvoltare și măsurile sau acțiunile la nivelul (JAT-urilor

Menținerea numărului actual de locuri de muncă Reinvestirea profitului în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare existente

—de—pCTfWrftanță impuse atât membrilor Consiliului de Adrrrinistrație cât și conducerii executive iRN^CWi^fâHWeTfraidat

Administrarea eficientă a patrimoniului public, sub -rorrtrOlurLiÂTîurilor

Transferai riscurilor către autoritatea regională

Asigurarea    resurselor    necesare

finanțării serviciului

Gestiune delegată

Transferul riscurilor către Operatorul regional Suplimentarea veniturilor la bugetul local prin încasarea unei redevențe pentru bunurile concesionate Posibilitatea^se^QjiLimui Operator regional care să asigure un,t^^.rt*optit^^xe calitate și preț ExistențaOpl c^mcoîmgwtiv

năA * #'

Dificultăți în cazul implementării măsurilor prevăzute în documentele de planificare strategică la nivel local Control redus asupra activității de prestare a serviciului

Dificultăți în ceea ce privește asigurarea de resurse necesare suplimentării investițiilor pe parcursul derulării contractului în cazul necesității de conformare cu noi cerințe în privința protecției mediului

Incertitudine în vederea menținerii numărului actual de locuri de muncă

Ca urmare, considerăm că delegarea serviciului de alimentare cu energie termică este absolut necesară, având în vedere următoarele considerente:

Delegarea serviciului de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului București este generată de starea actualului operator al sistemului de alimentare cu energie termică, respectiv o "'RADET RA, care la această dată este în procedură de faliment;

icarea legislației naționale - Ordonanța de urgență 30/Î997 ivind reorganizarea regiilor
 • -  Aplicarea legislației europene și naționale privind încheierea de contracte de servicii publice de delegare de gestiune;

 • -  Transparența privind modul de alocare a compensației;

 • -  Condiționalitate pentru investiții finanțate prin programe europene/fonduri naționale;

 • -  Derularea proiectelor de investiții pentru modernizarea serviciului de alimentare cu energie termică.

  Conceptul propus privind reorganizarea și modernizarea SACET, în urma delegării serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul București și, pe termen lung, extinderea acestuia în zonele limitrofe cuprinse în arealul deservit de ADITBI, a fost realizat în conformitate cu Strategia energetică a României 2014-2020 și cu Strategia de alimentare cu‘        “ în sistem centralizat a

  consumatorilor din municipiul București și este ițeprezentat schematic mai jo^:


  ORAȘUL POPEȘÎfAEORDENl                                ȘUCUR^I

  . I                                                                                        .               . ............. . . I .

  LDUBI - ASOCIAȚIA I)E PBZVQLTAPE r,'TKR€C5n"NȚrARlT£RM^NȚXGSȚTCÂ_3UCI

  argauUsm,                     ^aiufsrsawi Aresu-Aa. dsî^ssr ist              wuxn&m de              ort,

  ^țuyi cs           «rrhoti’

  • •   eistsaran» <> «sasy

  » ahb-r*x.i      usrfceaîs                 a s         t »<\KĂ J lAfocțw jj.de 5<-&»a«n

  • •   iErcbx^H,                                         țastf sT ->.*■>% 4-R^bt i x-nfckr

  « nbțjM aaaJsie^ude de h VAT-onte ntstabn. țxau»              i’xek-r cut-4»r»


  PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE,  TEHMOENERCE-nCABCCURESn


  S/HSÂ54. eh» Wfi ks-V't*

  îktHHSi, d t   IB„ î>;536«i5O

  -CTZCata

  c- 47           da                   x?iiț)

  v,s« dUi?, RADEI, gaM L

  joJ&i da d* tegajv

  • t’&tnțiyi xs

  db țnrs*


  ;> elco -           Sww^ -

  pjrsshțim'           smhh&sc

  ,ț yayțnaț —         ȘgțSțțSWa^îV-

  ăia 5»»tt3ia. <șwțm?4

  Bșcyțajs iw&a              3 p^țn»

  CET Sud. CET

  •      CET PwSWL CEI         .

  • > CETVfc«5j»țgc;,(pț^<Ăwsdxpf) ' > CET

  • > 4x4 pr^tUwĂW dia JW4i.


  CSJH 1£XT ‘AU UrvHpiLÂ Ț^JKîENOfjE’îwCA.B^ap^ .

  • • 84»iba«*î»;<‘njâ*Ad« nuMțar*,         u (eqMjar* 4

  4rer®« wțșsks ri 4.-^1541^5??            W&*

  «hîiunt da^^U.de ^\lȘ.ejxaz»ț              *P*tA

  îa prwî jxi             AAliET, &i$ă la &5ă^&«x*

  ^-^ceșațai de 4*Î*£«C

  » wfețTâ il!ms*WWA « S3?X_H «rjc»» wm £52.&^ țpusnaauM?** 3-M di’*4Pfy4ifb^lrî«?.i318:?^wlk vt C4«      Ui js3«iB8»             J WHW

  • • as&S9S*                          pj^-xss ij, ^eCRjia

  feytjrirl^r de         e» i&VSSΠ    «. ZiCET;

  « -U-a^ța. faș5rttswi53?«s W3 «W de r^sasa^Ă^sm^ «%re «4 ț^^pjrittas J w .^rxiwp Wrj ^«ewHrf 4* ms^wrt 4-dWrĂ^ii* *1

  • • 3$t axa 5£>k4'Ki>C»=?» &43WM -«ța                 29

  »Bb, da» are «u. «3 Km î* «w «a wUv»- r 211 K» 4^, 5H«SM<Ț a S         3^        dat

  » î%3 kst                       (- 52®a »Q 7^ »d}

  » Pvx^k iafcue» - s92 srbau» &“?$  OEESB - COMPANIA MUNICIPALĂ


  BUCUREȘTI


  mssteiaiisswsfc


  ik-VfijiBtîttpii

  • L&jsm Istm! de          âi

  fe^u^CT.CIEîiPT

  «4          sS^Uw-ra. 3

  Ș»

  Iițsfd^^Axa, CțairGî». de Jip Smari Hojpluh

  sie {^jpii^țțjșîA îi.                a

  ctm&e

  «y^îirîiH ^ș$&prxPMB;

  jigsxe pe gUU                  aadit

  eaergrtk entaplex;

  îi.                «WSftîfet, da

  rtMÎj de                                     •

  gUh«r«m S^detU Stăart Eaergj- -Matricea riscurilor pentru gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în condițiile în care gestiunea directă se realizează prin intermediul unei companii înființate de municipalitate și reglementată de Legea nr.3 ’/il 90, relația care se stabilește între operator și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-ilfov are la bază Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului. Astfel, exigențele la care trebuie să răspundă un operator, care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de municipalitate și căreia i-a fost încredințată în mod direct gestiunea serviciului, sunt aceleași ca și în cazul unui operator căruia i-a fost delegat serviciul printr-un contract de delegare.


Categoria de risc

— - - -

Descriere

'-------------

Consecințe

Asumare integrală de către PMB

împărfire egală a riscurilor între PMB și Operator

Asumare integrală de către Operator

Infrastructura existentă

(reabilitare/ modernizare)

Infrastructură neadecvată cerințelor actuale, atât naționale cât și europene.

Majorarea costurilor de prestare a serviciului datorate infrastructurii învechite sau amortizării costurilor investiționale, în situația de modernizare sau reabilitare a infrastructurii.

X

Dotarea tehnică neadecvată a operatorului

Compania municipală trebuie să acorde 0 mareațeație-dotării tehnic&^eeSSarcpentru prestarea, în opndiții

eficacitate șn^^romicîtate, a serwciulun__^__---—

Dotarea tehnică neadecvată a operațamlui poate conduce la -"scădereadrastică a calității servj^Ay. public și la prestarea clcestuia cu anumite costuri sugiadifflffisioriate^âruzgderea asigurării

X

<4

. Aprobări

In situația necesității de reabilitare/ modernizare/' extindere a sistemelor de transport, distribuție și furnizare pot apărea blocaje, dacă nu sunt obținute toate aprobările necesare.

.         ||S5

întârzieri îraîțjce^gȘtBaug J finalizare^SĂjectehr c^> */ investiții

ulterior, la majorafBfeosswilor investiționale.

X

1

Creșterea costurilor cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute a costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau alte situații de conjunctură.

Creșterea costurilor totale ale operatorului.

X

Costuri de întreținere mai mari decât cele previzionale

Depășirea costurilor de întreținere față de cele planificate în BVC (planificat).

Creșterea costurilor totale ale operatorului.

X

Riscuri de disponibilitate

Apariția unor evenimente neprevăzute, ce pot duce la întreruperea furnizării serviciului pe anumite perioade de timp.

întreruperi în prestarea serviciului.

X

Condiții extreme ale mediului economic general

Crize economice neprevăzute la nivel internațional ce pot avea efecte puternice asupra echilibrului financiar ai operatorului.

Diminuarea veniturilor operatorului.

X

Condiții nefavorabile ale mediului economic pe plan local

Cererea de energie termică nu a fost estimată în funcție de factorii de inflență și a fost supradimensionată

Diminuarea veniturilor operatorului. Nerealizarea indicatorilor bugetați.

X

^Jnflația

----

Un nivel neprevăzut al inflației.

Afectarea echilibrului financiar al ooeratomlui.

Z] ,A /

XCategoria de risc

Descriere________

Conform cu or

{Consecințe

GINALUm

Asumare integrală de către PMB

împărțire egală a riscurilor între PMB ți Operator

Asumare integrală de către Operator

Finanțare suplimentară

Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite costuri neprevăzute, în vederea asigurării continuității serviciului.

Jn^eonformitate cu

cu ■^mț^ele leg^^g^utoriil| de sfiiCtr^yi&stabBjffițsituațiile în Ifeire ț^J'ffcacoșSfe finanțări sw&jientaFe delă^lugetul local ^^g^rarea coTft&WHîSții serviciului.

X

Indisponibilitatea clienților de a finanța serviciul

Clienții au capacitatea financiară de a plăti contravaloarea energiei termice.

Pot apărea anumite blocaje în prestarea serviciului sau calitatea acestuia poate scădea ca o consecință a lipsei de lichidități a operatorului.

X

Modificarea dobânzilor bancare

Variațiile dobânzilor pot influența pozitiv sau negativ valoarea finanțărilor prin credite asumate de operatorul public.

Creșterea sau diminuarea costurilor cu creditele angajate de operator.

X

Schimbări legislative generale

Legi, ordonanțe, reglementări care afectează prestarea serviciului față de condițiile actuale.

Exigențe noi asupra modalității de prestare a serviciului.

X

Schimbări politice

Anumite schimbări la nivel politic ce pot influența cadrul general de prestare a serviciului public.

Modificarea cadrului general de prestare a serviciului.

x

Forță majoră

Evenimentele de forță majoră vor fi definite în ROF-ui serviciului sau contractul de delegare, după caz.

In cazul manifestării unui eveniment de forță majoră pot apărea anumite sistări temporare în prestarea serviciului.

X

Eficiența utilizării fondurilor publice

Fundamentarea cheltuielilor fără o analiză a indicatorilor de performanță realizați în perioadele precedente.

Utilizarea ineficientă a fondurilor.

X

Costuri unitare supraevaluate

Neutilizarea unor limite maxime de costuri unitare pe tipuri de operațiuni.

Creșterea cesturilor totale ale operatorului.

X

Categoria de risc

Descriere

1,5 2 \       ?. A      z—

„ n l //

r

Asumare integrală de către PMB

împărțire egală a riscurilor între PMB și Operator

Asumare integrală de către Operator

Lipsa definirii și delimitării clare a activităților din cadrul serviciului

în cadruftservkiiutar^e utilitate publică lucfanle sau operațiunile realizate nu sunt clar definite și descrise, în vederea delimitării acestora.

AlocareSWmfrară a costurilor pe activități în cadrul serviciului public.

X

Creșterea și utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local alocate serviciului

Conform studiilor relevante în domeniu a fost demonstrat că societățile cu capital majoritar al bugetului local pentru prestarea unui serviciu de utilitate publică, pot să devină ineficiente și necompetitive, producând an de an pierderi tot mai mari pentru autoritățile locale care le-au înființat.

Intrarea operatorului în stare de dezechilibre economice și financiare.

X

Externalizarea activităților     din

cadrul serviciului de utilitate publică

Eventuala externalizarea unor activități din cadrul serviciului de utilitate publică pot produce implicații majore dacă nu sunt fundamentate pe bază de strategii, politici, calcule de eficiență și de economicitate sau studii comparative.

Creșterea    costurilor    sau

scăderea calității serviciului public.

X

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de iege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a fumiza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-ediiitară aferentă serviciului/activității fumizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar, și este asimilat acrelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Riscurile aferente operării sunt preluate de către fiecare operator regional, pentru servicii ce fac obiectul contractelor de delegare.

Justificarea din punct de vedere economic șl financiar, social și de mediu a delegării nformitate cu prevederile Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, Qudkfrile de investiții în domeniul energiei termice pot fi finanțate din: fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de ia bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;credite bancare, care pot fi garantate de autorității inistrației publice locale, de Guvern sau de alte entități specializate în ac         e garanții bancare;

rale sau multilaterale;

taxe speciale, instituite la Jji                               ției publice locale, potrivit legii;

fonduri transferate de la bu                    ipare la cofinanțarea unor proiecte realizate

cu finanțare externă, prec rtfih bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislației în vigoare;

sumele disponibilizate prin reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică furnizată populației; aceste sume se vor utiliza de autoj^^^^^^nistrației publice locale, pe bază de studii și programe pentru retehnologi«a^<f, mp&^Braarea și eficientizarea SACET, avizate de Ministerul Administrației și Infergel'eg'l^b

surse financiare, rezultate din tranzacționarea unitaSB>rtț|RiWuqȘre/de emisii de gaze cu efect de seră;

redevența aferentă contractelor de delegare a gestiunir^g^^proe alimentare cu energie termică prin SACET, care se constituie ca sursă pentru finanțarea lucrărilor de investiții în sistemul respectiv;

alte surse, în condițiile legii.

în Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul

București, aprobată prin HCGMB nr. 260/30.06.2017, au fost analizate comparativ trei scenarii de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul București:

 • -  Scenariul I - sistemul centralizat existent Scenariul II - sisteme centralizate zonale

 • -  Scenariul III - sisteme individuale

Cele trei scenarii strategice de alimentare cu energie termică au fost comparate și printr-o analiză muiticriterială, în baza următoarelor criterii:

 • > Criterii de mediu:

o Reducerea de emisii de CO? raportată ia energia echivalentă produsă

o Reducerea poluării distribuite în zonele de locuințe

 • > Criterii sociale - aspecte sociale, estimându-se procentual nivelul impactului scenariului asupra populației și anume:

o Impactul lucrărilor de realizare a investiției asupra stării de bine a populației o Impactul costului investiției directe asupra situației economice populației

 • >  Criteriu financiar: - Nivelul investiției

Având în vedere aceste aspecte, s-au evaluat scenariile de alimentare cu energie termică și s-a acordat punctajul maxim pentru scenariul ! sistemul centralizat existent, deoarece reducerea de emisii de CO2 raportată la energia echivalentă produsă are cea mai mare valoare în acest scenariu, în care energia termică este produsă în cogenerare, în instalații de înaltă eficiență.

Producerea de agent termic în cadrul locuințelor prin centrale de apartament sau condominii afectează direct mediul înconjurător locuirii. Totodată, este responsabilitatea autorităților locale să atragă atenția asupra eventualelor riscuri ia care se expune populația în cazul producerii agentului termic în locuințe sau în spațiul proxim de locuire.


Din punct de vedere social, activitatea de producere a energiei termice din cadrul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat poate aduce o serie de avantaje sociale beneficiarilor săi, dacă activitatea se realizează în condiții de eficiență la standarde de calitate, prin utilizarea optimă a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Categoriile de consumatori interesate de realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul București sunt următoarele:

- utilizatori casnici - persoane fizice și Asociații de proprietari din municipiul București (care reprezintă care reprezintă aprox. l,21jpj utilizatori non-casnici - a

,               IA

De asemenea, considerăm că cne&QreJrencienței e


obiectivelor privind reducerea ^misjjQfljEțbuț^t^bstanțială la atingerea E. în acest context, aplicarea cerințelor de proiectare^ecologică privind perform ^erfef^efic^ ^Instalațiilor cu impact asupra mediului va avea o contribuție importantă la îndepl'^^^iefi^ ui asumat de UE, de reducere a emisiilor de GES cu cel puțin 20% până în 2020.


Pentru eficientizarea producerii de energie termică ar fi indicat să se implementeze măsuri de tipul:

 • -  redimensionarea și reteb.nologizarea centralelor termice la nivelul standardelor europene de mediu și a bunelor practici tehnologice;

 • -  extinderea sistemului de tennoficare centralizat în zonele în care acesta este insuficient sau deficitar, cum ar fi cartierele periferice ale municipiului București;

 • -  stabilirea unui program de alimentare cu energie termică, automatizat în funcție de variațiile temperaturilor nocturne/diurne și.de necesitățile consumatorilor.

Un prim pas al autorităților în eficientizarea sistemului este implementarea cogenerării, care va contribui substanțial la reducerea costurilor de producție a energiei termice în CTZ Casa Presei, chiar și în condițiile unui trend descrescător al necesarului de energie termică, așa cum rezultă și din Studiul de fezabilitate privind “Adoptarea cogenerăriipentru CTZ Casa Presei" aprobat prin HC’GMB nr. 48/2018. Profilul propus pentru noile instalații de cogenerare este constituit din motoare termice cu o putere electrică instalată de 13 — 14 MW și o putere termică de 10 - 11 Gcal/h, iar eficiența globală estimată a instalației este de circa 89%.

Toate aceste atuuri asigură premizele tehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică S.A.

Aspecte de ordin social și de mediu

Din punct de vedere social, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pot aduce o serie de avantaje sociale beneficiarilor, dacă activitățile se realizează în condiții de eficiență, la standarde de calitate, prin utilizarea optimă a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Principalele avantaje de ordin social și de mediu sunt:

 • -  ecologic și responsabil față de mediul înconjurător;

 • -  siguranța în exploatare;

 • -  protecție a consumatorilor.

JPmi^pe&aerului

/^.^amgnigexqrcită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului, prin arderea mbusfibîljlQr--fpsili, tăierea pădurilor tropicale și creșterea animalelor, ceste activități 2


PUNEȚI

47cantități enorme de gaze cu efect de seră, care se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la încălzirea globală.

Sistemele de termoficare centralizate produc poluarea aerului prin generarea, la arderea combustibililor fosili, de emisii de gaze cu efect de seră (CO2), care contribuie la creșterea încălzirii globale:

- la arderea lignit


la arderea gazelor naturale: emisii de.NCE cazul centralelor termice la nivelul municipiului CONFORM CU ORIGINALUL]


București)I—----

Viziunea europeană privind energia și mediul porn^^'dgRkt^rei^^a că instrumentul principal al UE


lit^iânergfeG |ă. în Cartea Verde - Strategia dfâ+se pfettită pilonii pe care se sprijină în a surselor de energie regenerabilă


în combaterea schimbărilor climatice îl constitui europeană pentru o energie durabilă, competitivă politica energetică la nivel european:

 • -  dezvoltarea durabila (sustenabiiiiatea), prin p competitive și reducerea cererii de energie în Europa;

 • -  competitivitatea, în vederea deschiderii pieței energiei pentru a aduce avantaje consumatorilor și economiei în ansamblu, dar și stimulării investițiilor pentru producția de energie curată și pentru eficiență energetică;

 • -  securitatea alimentării, pentru a face față dependenței crescânde a UE față de importurile de energie și resurse energetice.Principalul element al acestei strategii se referă la obiectivul strategic al politicii energetice europene, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 20% până în anul 2020 față de anul 2005. Atingerea acestei ținte va putea limita efectul de încălzire globală la doar 2°C în plus față de temperaturile din era preindustrială.

Accentul pus pe emisiile de GES este evidențiat de faptul că emisiile de CO2, datorate sectorului energetic, reprezintă cca. 80% din totalul emisiilor de GES din UE.

O propunere importantă pentru atingerea acestei ținte se referă la reabilitarea sistemelor existente de termoficare care presupune atât criterii economice cât și criterii legate de protecția mediului și îndeplinirea cerințelor directivelor europene în acest domeniu. Datorită condițiilor existente în sistem și proprietăților infrastructurii de producere, transport, distribuție a energiei termice, a calității și proprietăților radiatoarelor etc., în cadrul sistemelor'centralizate de încălzire, cantitatea de energie ajunsă la utilizator este mai mică decât cea de la sursă, diferența regăsindu-se în pierderi pe tot lanțul, de la sursă la beneficiar.

Eficiența scăzută a utilizării combustibilului în centrale precum și pierderile din sistemul de transport și distribuție conduc la consumul unei cantități de combustibil mai mare decât cel care ar fi necesar în condiții de funcționare normale conform prevederilor, ceea ce mărește cantitatea de emisii de CO2 generată, amplificând astfel efectele negative ale schimbărilor climatice. Modernizarea infrastructurii la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov va conduce la o diminuare importantă a emisiilor de CO2 și pulberi în atmosferă și îndeplinirea cerințelor directivelor europene în domeniul protecției atmosferei.

Emisiile de carbon provenite de la centralele de termoficare sunt o sursă majoră de poluare a aerului. Măsurile de reducere a acestora au, pe lângă dimensiunea ecologică, și un impact pozitiv asupra eficienței energetice.

- producerea energiei termice și electrice în cogenerare, care reprezintă soluția cea mai economică, favorabilă modernizării și dezvoltării sistemelor centralizate de alimentare cu căldură;

promovarea tehnologiilor moderne - substituirea tehnologiilor învechite cu o eficiență scăzută cu tehnologii performante ar putea reduce considerabil consumul de resurse energetice primare; posibilitatea implementării tehnologiilor prietenoase cu mediul, cum ar fi utilizarea surselor regenerabile - a biomasei, în special, drept combustibil la producerea energiei termice; valorificarea intensivă a resurselor energetice disponibile prin recuperarea căldurii reziduale din gazele de ardere în cazane cu condensație sau în recuperatoare termice, folosirea pompelor de căldură, reducerea pierderilor

ui termic prin rețeaua de


deenergîeTâ-


transport și distribuție, prin utileristici termofizice și hidraulice favorabile, folosirea pompelor de căldură în sistemele de conc iționare a aerului;

gestiunea monitorizată a sisteinWTTfe^rrrăteirer-eftfe—să

parametrilor funcționali corespunzător exigențelor de confort în strânsă legătură cu modificările de temperatură nocturnă și diurnă și de eficiență energetică și economică.


permită reglarea automată a


Eficiența energetică

Eficiența energetică începe cu procesele de gen Național de Acțiune pentru eficiență energetic creșterea eficienței energetice în sectoarele în iluminatului public. S-a avut în vedere faptul că                 țării statului va contribui la creșterea

atractivității proiectelor de modernizare a sistemelo ' izate de alimentate cu energie termică a localităților și astfel se va crea posibilitatea atragerii unor surse de finanțare suplimentare din partea sectorului privat pentru eficientizarea activității de producere a energiei termice.

Aplicarea cerințelor de proiectare ecologică privind performanța energetică a instalațiilor va avea ca efect creșterea eficienței energetice, ceea ce va duce la un impact macroeconomic pozitiv, dat fiind faptul că, economisirea energiei la sursă constituie cei mai eficient mijloc, din punct de vedere al costurilor, de a crește siguranța în alimentarea cu energie și de a reduce gradul de poluare. Acest demers va contribui. în mod semnificativ !a atingerea obiectivului stabilit la nivel comunitar de creștere a eficienței energetice cu 20% până în 2020.

Creșterea eficienței energetice este considerată ca având o contribuție substanțială la atingerea obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE. în acest context, aplicarea cerințelor de proiectare ecologică privind.performanța energetică a instalațiilor cu impact asupra mediului va avea o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivului asumat de UE, de reducere a emisiilor de GES cu ce! puțin 20% până în 2020.

Pentru eficientizarea producerii de energie termică ar fi indicat să se implementeze măsuri de tipul:

 • -  redimensionarea și retehnologizarea centralelor termice la nivelul standardelor europene de mediu și a bunelor practici tehnologice;

 • -  extinderea sistemului de țermoficare centralizat în zonele în care acesta este insuficient sau deficitar, cum ar fi cartierele periferice ale municipiului București și zonele limitrofe, precum orașul Popești-Leordeni și comuna Chiajna;

 • -  stabilirea unui program de alimentare cu energie termică, automatizat în funcție de variațiile temperaturiloi- nocturne/diume și de necesitățile consumatorilor.

Poluarea termică a mediului

Evacuarea căldurii în mediul ambiant, în special în sol, constituie o formă de poluare fizică, care prin

Evaluările privind creșterea temperaturii soiului, apei lacurilor, râurilor și fluviilor, în aval de centralele termice și eiectrice menționate, se limitează la 10 grade. In aceste condiții, modificările structurale, în special cele subacvatice, sunt notabile.

Rețeaua de transport și distribuție a agentului termic din arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov este veche, drept urmare pierderile energetice au crescut până la 29,76% la nivelul anului 2018. Pe lângă ineficienta energetică evidentă, se mai adaugă și poluarea termică a solului și a apelor subterane pe care traseul rețelei de termoficare le traversează.

De asemenea, despăduririle provoacă încălzirea solurilor, care sunt expuse direct radiației solare și indirect prin traversarea de rețele termice prost izolate. în ultimii ani arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov a pierdut numeroase spații verzi în favoarea construcțiilor diverse, ca atare poluarea termică a mediului pe traseul rețelelor de termoficare e de temperatură conduce la reducerea L importante de lichid, deci

s-a accentuat. Din punct de vedere concentrației de gaze din apă, umidificarea atmosferei și creșt^țJ0Hf©RMPoluarea solului Solul poate fi poluat:

- direct, prin deversări de deșeuri pe terenuri urbane sau aruncate pe terenurile agricole;

- indirect, prin depunerea agenților poluanți ejectați inițial în atmosferă, apa ploilor contaminate cu agenți poluanți “spălați" din atmosfera contaminată, transportul agenților poluanți de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

în ceea ce privește poluarea prin intermediul agenților poluanți din atmosferă, se observă anumite particularități. Spre exemplu, ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se vor afla în preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălțimea coșurilor de evacuare a gazelor contaminate crește, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare dar regiunea contaminată se va extinde în suprafață. Din nefericire, acesta din urmă este și cazul centralelor termice aflate în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.

Nivelul contaminării solului depinde și de regimul ploilor. Acestea spală în general atmosfera de agenții poluanți și îi depun pe sol, dar în același timp spală și solul, ajutând la vehicularea agenților poluanți spre emisari (din apele subterane către apele de suprafață). Trebuie totuși ținut cont și de faptul că ploile favorizează și contaminarea în adâncime a solului.

Cumularea lipsei spațiilor verzi împădurite cu poluarea termică și cu poluarea atmosferică conduce la o poluare generală semnificativă a orașului. Retehnologizarea marilor poluatori, cum sunt centralele termice, alături de alte măsuri, cum ar fi reabilitarea rețelei de transport și distribuție a agentului termic și o mai corectă gestionare a spațiului verde existent la ora actuală în București, chiar creșterea acestuia, va conduce pe termen mediu și lung la scăderea poluării la nivelul întregului oraș.

Managementul deșeurilor


Optimizarea metodelor de eliminare finală (depozitare în rampe de deșeuri, incinerare, co-incinerare) se realizează pentru tipurile de deșeuri pentru care nu există tehnologii de valorificare.

Recuperarea deșeurilor prin colectare selectivă, sortare și reintroducerea în circuitul productiv (reciclare) este o activitate economică ce este luată în considerare din mai multe considerente:

 • -  recuperarea unor materiale care se produc greu prin procese de fabricație costisitoare și de multe ori poluante;

 • -  prin reciclarea unor deșeuri se reduce volumul mare al activităților de neutralizare prin depozitare sau incinerare și implicit se reduc suprafețele de teren afectate de depozitarea deșeurilor;

 • -  epuizarea progresivă a resurselor naturale;

 • -  reciclarea deșeurilor elimină măsurile de siguranță și protecție care trebuie luate în timpul depozitării acestora, efectiv se reduce pericolul contaminării factorilor de mediu cu substanțe poluante prin aceste deșeuri.


  ice funcționează pe bază de ri tehnice, ce vor fi reciclate >i posibilă reciclare, vor fi


Cum centrala aferentă serviciului public combustibil gazos, deșeurile s conform legislației în vigoarețșj depozitate conform legislației î

i

Motive de ordin social


Din punct de vedere social, activitățile de producere, transport", istribuție și furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pot aduce o serie de avantaje sociale beneficiarilor dacă activitățile se realizează în condiții de eficiență, la standarde de calitate, prin utilizarea optimă a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Este responsabilitatea autorităților locale să atragă atenția asupra eventualelor riscuri la care se expune populația în cazul producerii agentului termic în locuințe sau în spațiul proxim de locuire.

Justificarea aplicării măsurii de delegare a gestiunii

La data de 17 aprilie 2019, în temeiul art. 145 alin. 1 lit. B teza finală, din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, Tribunalul Municipiului București a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului RADET București.

Prin aceeași încheiere, Tribunalul București a dispus următoarele:

 • -  ridicarea dreptului de administrare al RADET și dizolvarea sa, în temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;

 • -  sigilarea bunurilor din averea RADET, în sarcina lichidatorului judiciar;

 • -  stabilirea unui termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate până la deschiderea procedurii;

 • -  întocmirea și predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 ziie de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii:

 • -  următoarele termene limită:

o termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor menționate la art. 146 alin. (3) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar-31.05.2019

o termenul de depunere la tribunal a contestațiilor, de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat -31.07.2019

numirea lichidatorului judiciar provizoriu a ROMINSOLV SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege, cu o remunerație provizorie de 1.500 iei din averea debitorului;

în temeiul ari. 146 alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar trebuie să trimită o notificare privind ințr ebitorului RADET în procedura falimentului prin procedura gener              reptului de Administrare și dizolvarea acestuia,


tuturor creditorilor menționați î^i lista depus; art. 146, debitorului și oficiul agricole în care debitorul este în^natricul fixarea termenului pentru continuarea procedurii la 1 termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în secția a Vll-a civilă.


inistratorul judiciar, menționată la h’wcbmerțului saujdupă caz, registrului societăților

ctuarea mențiunii;


C.5, ora 09.00, cu apel, în e la Tribunalul București,

Curtea de Apel București, în dosarul nr. 2312/2/2019, a a ^iri d*ta aprilie 2019 cererea de suspendare a falimentului introdusă de RADET prin lichio^i^        OMINSOLV SPRL și a

suspendat provizoriu executarea încheierii prin care Tribunal         ești -Secția a Vll-a Civilă a

pronunțat falimentul RADET în dosarul nr. 35232/3/2016. încheierea dată de Curtea de Apel este fără cale de atac. .

Legea nr. 51 /2006 precizează, în mod clar, faptul că serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general precum și faptul că aceste servicii trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public prin exigențe cerințe fundamentale precum "continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ”.

Având în vedere perioada de timp necesară derulării și finalizării unei proceduri de achiziție publică și ținând cont de situația juridică a actualului operator cât și în vederea respectării obligației de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică soluția optimă este atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, către noua societate înființată în acest scop.

Fundamentarea costului

Fundamentarea costului pentru serviciu! de alimentare cu energie termică, pe fiecare activitate în parte, se face pe. baza cheltuielilor de întreținere-reparații și piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum și pe baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de alimentare cu energie termică.

Operatorul poate desfășura și alte activități care au legătură cu serviciul de alimentare cu energie termică în următoarele condiții:

 • -  activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • -  activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate;

 • -  activitățile respective își acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

 • -  activitățile nu afectează în nicitin fel prestarea serviciului de alimentare cu energie termică;

 • -  activitățile respectă concurența.


Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte și administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări autorității contractante privind adoptarea unei metode de gestiune și alocare a costurilor mai potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), în vederea creșterii eficienței operatorului.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare activitate și a compensației pentru obligația de serviciu public.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile serviciului public de alimentare cu energie


termică în sistem centralizat, precum și pentru alte activități-w servigiUea venituri indirecte și nu sunt asociate-s®fvkrâîuT3Fâîimentare contabile și fiscale în vigoare. 1 QHFORW CU *

Evidența contabilă separată pentru cțsturile-dîeibitrTesDecScom w  .  ....

costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realiza™tajyy|(și§i&frprodus este atribuit acelui serviciu sau produs.


generează costuri sau ®<^xîn funcție de legile ......-4


alimentare cuî enerf^RșțexW^

originalul

»lyfi jjal alocat, în care


Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie să includă următoarele:

 • -  costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale și servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul de alimentare cu energie termică, inclusiv serviciul datoriei societății, folosit exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public:

 • -  cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice și administrative cu personalul, de capital și resurse materiale.

Raportare

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va întocmi un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate. Această prevedere va fi stipulată în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice: •

 • -  bilanțul contabil și anexele la acesta;

-• raportul de gestiune al administratorilor:

 • -  raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;

 • -  raportul privind inventarierea patrimoniului;

 • -  raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele ia contract;

 • -  situația veniturilor;

 • -  situația amortizării;

 • -  situația costurilor directe și indirecte;

 • -  numărul angajaților și cheltuiala de personal.

CAPITOLUL VIII - ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aria teritorială

în accepțiunea Legii 51/2006, alimentarea cu energie termică a Municipiului București este un serviciu de utilitate publică ce asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social al colectivității locale, ce deservește peste 1,2 mii. de locuitori, ceea ce reprezintă 8% din populația țării și aproximativ 72% din populația Bucureșțiului, motiv pentru care sistemul este unul de importanță majoră. Consumatorii cărora li se adresează acest serviciu sunt în proporție de 95% persoane fizice/utilizatori casnici, restul fiind de tip social și industrial (instituții

înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori furnizarea în comun a unor servicii publice, asocierea Municipiului București cu comuna Chiajna și orașul Popești-Leordeni s-a realizat în vederea dezvoltării și eficientizării sistemului de alimentare cu energie termică, prin constituirea Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Termoenergetica București-Iifov. Delimitarea teritorială este una pur formală, în condițiile în care mare parte din populația activă a Județului Ilfov are locuri de muncă în orașul București, iar zona de loisir și agrement a Capitalei se regăsește în teritoriul Județului Ilfov. în același timp, între unitățile administrative ale celor două localități și Municipiul București nu există o delimitare dară din punct de vedere al infrastructurii și serviciilor publice.

Asocierea cu comuna Chiajna și orașul Popești-Leordeni s-a realizat în vederea extinderii sistemului de alimentare cu energie termică pe raza unităților administrativ-teritoriale și totodată din perspectiva existenței rețelei de termofîcare din orașul Popești-Leordeni, ce alimentează Serele Leoser prin Magistrala III.

Având în vedere atât cadrul legislativ, cât și tendințele pieței de combustibil, în special a celui gazos, al cărui preț a crescut substanțial și în mod cert va crește în viitor, precum și reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, varianta de alimentare cu agent termic în sistem centralizat, prin extinderea rețelei termice primare a Bucureștiului în zonele limitrofe municipiului, în mod particular pe teritoriul comunei Chiajna și a orașului Popești-Leordeni, reprezintă varianta optimă, cu cheltuieli de exploatare și întreținere reduse și pierderi minime pe traseu.

Natura obligației prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în cadrul obligațiilor serviciului public de alimentare cu energie termică se au în vedere următoarele activități:

 • -  transportul și distribuția energiei termice de la sursele de producere la utilizatori;

 • -  prepararea și distribuția apei calde de consum;

 • -  producerea și distribuția energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la utilizatori ==8%. prin centralele termice de cvartal;

  exploatarea, întreținerea și mentenanța instalațiilor specifice din cadrul sistemului de flimentare cu energie termica;măsurarea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum la utilizatori;


u taxe speciale.


recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții se face prin

Natura drepturilor exclusive acordat Operatorul își poate desfășura activitatea doar-, serviciilor de utilitate publică fără         ®rîn

expirat fiind interzisă, indiferent de ipodalitaserfifS^vde,RE, prestarea

valabilitate a

Atât în cazul gestiunii directe cât și al gestiunii delegate, Operatorul. în temeiul art.7 lit. c) din Regulamentul ANRE pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică din data de 5 aprilie 2017 și publicai în Monitorul Oficial partea I nr. 271 din 19 aprilie 2017, trebuie să solicite și să obțină licența de operare necesară desfășurării serviciului public de alimentare cu energie termică, conform ari. 8 alin (1) din Regulamentul ANRE pentru acordarea licențelor: "Persoanele juridice care au câștigat o licitație de delegare a gestiunii serviciului/activităților, precum și cele care beneficiază de delegare directă au obligația să solicite de la ANRE acordarea unei licențe pentru furnizare a/prestarea serviciului/activităților, în termen ele 30 de zile de la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților. ”

Operatorul desfășoară activități comerciale legate de vânzarea/cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET, inclusiv asigură măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și o facturează corespunzător tarifului aprobat' și a consumurilor destinate prin măsurători’directe pe tip de agent termic și categorii de utilizator (casnici și non-casnici).

Operatorul are dreptul să presteze și alte servicii conexe serviciilor de utilități publice în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cum sunt:

 • -   eliberarea acordurilor și avizelor:

 • -  verificarea documentațiilor tehnico-economice;

 • -  proiectare și expertize tehnice;

 • -  service-ul instalațiilor de utilizare, obligație expres menționată în prevederile Ordinul ANRE

nr. 96/2017    .                            ’

Tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale Entității Contractante. Prestarea serviciilor .conexe este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • -  sunt aprobate de Entitatea Contractantă;

 • -  activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;

 • -  activitățile își acoperă integral costurile din veniturile încasate și nu diminuează în nici un mod furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • -  costurile aferente acestor activități nu intră în calculul compensației - pentru aceste activități, operatorul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat.

Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică care face obiectul prezentului contract, precum și pentru orice alte activități și servicii conexe care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de alimentare cu energie termică, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.

Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de alimentare cu energie termică care fac ctfil prezentului Contract și celelalte activiiăți/servicii conexe trebuie să îndeplinească următoarele


 • i.  conturile contabile analitice corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedurile de repartizare a acestor costuri agreate de către Delegatar;

 • ii.  costurile Serviciului public de alimentare cu energie termică trebuie să fie acoperite din veniturile de exploatare și a plăților din partea UAT, fără nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate al Delegatului.

Durata încredințării obligației prestării serviciului public de alimentare cu energie termică

Pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, contractul de atribuire directă se va încheia pe o perioadă        ni, durată ce este corelată cu perioada necesară amortizării


celor mai importante                      stării serviciului,               căreia părțile pot conveni

prelungirea a                                  t adițional.                         I

oirecț^

IAs|STEN1f î, *||        '

Mecanismul                    or, tarifelor și compenxK'Spf^a^u ^Igația de serviciu public

ca energia termică destinată sistemuw^ntrâlijal!falimentare a municipiului București ce va fi produsă după implementarea modernizând         fasa Presei prin cogenerare,

prezentăm mecanismul de stabilire a tarifelor care intră sub mSWnța prevederilor Legii energiei . electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Astfel, la art. 75, alin. (1), lit. i) din lege sunt menționate ca prețuri reglementate prețurile pentru energia termică destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare. ■                                                   ' ,

în ceea ce privește prețurile și tarifele reglementate pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în centrale de cogenerare, la art. 76 din lege se precizează că “acestea se stabilesc pe baza meîodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă. La calculul prețurilor și tarifelor se iau în considerare costurile justificate ale activităților respective, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului și o cotă rezonabilă de profit. ”

Reglementările în vigoare legate de metodologia de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă în cogenerare, livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sunt următoarele:

 • -  Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare.

în speță, trebuie avute în vedere dispozițiile art. 3, lit. m) din HG nr. 1215/2009, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum sunt prezentate mai jos:

"Supracompensarea activității - cuantumul valoric al ajutorului acordat prin schema de sprijin ce depășește suma necesară acoperirii costurilor aferente desfășurării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, inclusiv a unei rate a rentabilității în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, determinat cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din vânzarea energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență. Supracompensarea ează conform legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat. calculul supracompensării se ia în calcul un profit brut pentru activitatea de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, care nu depășește echivalentul valoric al rentabilității activelor concesionate, calculată cu o rată a rentabilității în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 9%, ținând eoni de investițiile în cogenerare de înaltă eficiență pe același amplasament, conform reglementărilor ANRE".


Totodată, potrivit prevederilor art. 79, alin. (5) din Legea nr. 123/2012, este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic, iar în cazul producerii de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel național, subvenția încrucișată se analizează între activitatea de producere în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin și restul activităților desfășurate de operatorul economic.

Pentru energia electrică și termică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, prețurile reglementate sunt stabilite conform prevederilor schemelor de sprijin, iar pentru energia termică produsă în capacități de producere termice amplasate într-o centrală ele£țri de cogenerare ce beneficiază de scheme de sprijin, prețurile se stabilesc pe baza                    ba                 competentă. Totodată, art.82 din lege dispune că “op comercializează cel puțin u

■ potrivit reglementărilor aprobate de autrgri


Tarifele de transport și distribuție a energiei termice sunt regn

 • -  Ordinul președintelui ANRE nr. lc/2015 privind aprobare       ologiei de stabilire și ajustare

a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă în cogenerare, livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul președintelui ANRE nr. 97/2017 privind aprobarea prețului de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus;

 • -  Ordinul președintelui ANRE nr. 99/2017, privind aprobarea bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabil în anul 2018;

 • -  Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările și completările ulterioare;

Mecanismul descris mai sus se aplică energiei termice produsă în centrale de cogenerare. Având în vedere că, în acest moment, energia termică produsă în centralele termice ce vor fi concesionate operatorului nu este generată în cogenerare, prezentăm mai jos mecanismul de stabilire a prețurilor și tarifelor.

în ceea ce privește prețurile și tarifele de furnizare a energiei termice, deosebim două categorii de prețuri: prețul local și prețul local pentru populație. Prețui local este prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport și distribuție, și se stabilește, se ajustează sau se modifică cu avizul autorității de reglementare competente și se aprobă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, împreună cu forurile deliberative ale Unităților Administrativ - Teritoriale membre ale Asociației, în conformitate cu metodologia utilizatorii de energie termică, în condiții similare de furnizare. Fundamentarea prețurilor/tarifelor în vederea avizării și aprobării acestora, se face pe baza structurării elementelor de cheltuieli, pe tipuri de tarife în conformitate cu Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare aprețurilor/tarifelorpentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat aprobată prin Ordinul ANRSC nr. 66/2007.

aplicabilă.

rrejjil-lQcâl p^prezintâ prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de tran^Ort, chstribiiție și furnizare. Prețurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleași-pe-nttjj


La calculul prețurilor și tarifelor vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit rezonabil, dar nu mai mult de 5%, profit ce a fost analizat dintr-o perspectivă ex ante (pe baza profiturilor preconizate și nu pe baza unui proofîturilor realizate)

Prețul local facturat pentru populație este prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin sistemele de alimentare centralizată, aprobat prin hotărârea autorității administrației publice locale. La nivelul aceleiași unități administrativ-teritoriale, prețul local pentru populație este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de pred tipul combustibililor utilizați.


rt și distribuție a energiei termice sau de


Astfel, lă stabilirea prețurilor/

e^S^.pîB materiale se determină aWe.^ Rigoare și cantitățile de


că vor fi luate în calcul la


- cheltuielile pentru coml^ustibj

avându-se în vedere no ele de consum, prețuri 1 energie termică anuale produse;

consumurile specifice de combustibil tehnologic și eri nivelul consumurilor normate; ■

 • -  cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de necesar, conform normelor de muncă și corelat cu principiul eficienței economice;

 • -  pierderile tehnologice de energie termică din sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice vor fi luate în calcul la nivelul aprobat de autoritățile administrației publice locale;

 • -  cheltuielile pentru protecția mediului se vor calcula conform reglementărilor în vigoare;

 • -  prețurile și tarifele locale vor include o cotă de dezvoltare și modernizare a sistemelor de alimentare, aprobată de autoritățile administrației publice locale;

 • -  cota de profit în preț/tarif va avea un nivel de maximum 5%.

Potrivit cadrului legal existent, operatorii serviciului sunt obligați să prezinte autorităților de reglementare competente informații privind:

 • -  costurile fixe și variabile, precum și veniturile programate și realizate, separat pentru fiecare din activitățile serviciului public de alimentare cu energie termică, în structura stabilită de autoritatea de reglementare competentă;

 • -  modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor și veniturilor avute în vedere atunci când se întocmesc situațiile contabile;

 • -  alte informații necesare analizelor financiare și economice pentru fundamentarea politicilor de tarifare.


De remarcat este faptul că dispozițiile tranzitorii ale Deciziei SIEG, care a intrat în vigoare la data de 31 ianuarie 2012 și care a abrogat Decizia CE 2005/842/CE, stabilesc că orice schemă de ajutor aplicată înainte de intrarea în vigoare a deciziei, compatibilă cu piața internă și exceptată de la obligația de notificare în conformitate cu Decizia 2005/842/CE își menține compatibilitatea cu piața internă și este exceptată de la obligația de notificare pentru o perioadă suplimentară de doi ani.

în conformitate cu art.2 lit. t) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, compensație pentru obligația de serviciu public reprezintă orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații rezonabil.


de serviciu public, inclusiv un profitMăsurile de alocare a compensații] alocarea din bugetul producere, transport, < al energiei termice facturate po compensația reprezintă feertperirea valorică, a difer distribuție și furnizare a energiei termice livrat^^ț^ul^igiț0 *vzbilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice fa           '* ției, aprobate prin hotărâre

a consiliului general/iocal, corelat cu cantitatea de energîe"termică facturată populației în situația în care UAT aprobă prețuri locale de facturare către consumatorii casnici mai mici decât prețul total de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate; alocarea din bugetul local a unor sume pentru acoperirea valorică a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif.


:ș diferenței dintre prețul de pulației și prețului local


M dȘjS^rgțtiWde producere, transport, w&mi î 1 r&iat              rid m itnr? + <5+11 d ridCompensația se acordă Operatorului și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general (SIEG).

Calculul compensației pentru diferența de preț la energia termică furnizată populației se calculează conform formulei:

Compensația pentru diferența de preț = X [cantitatea de energie termică furnizată populației din fiecare sursă] x [diferența dintre prețul total (prețul de cumpărare sau producere aferent sursei respective + tariful Operatorului de transport și distribuție) și prețul local de facturare)]

Calculul compensației pentru prestarea SiEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat de către operatorul regional este prezentat în tabelul de mai jos. în estimarea compensației anuale, s-au luat în calcul cantitățile de energie termică previzionat a fi furnizate populației, astfel:

Sursa de energie termică

2020

Energie Termică vândută populației (Gcal)

ELCEN București

3.070.513

Grivița

72.348

Vest-Energo

86.156

CTZ Casa Presei Libere

84.909

CT de cvartal

145.000

ERMICĂ FURNIZATĂ


--3C--iX--------------------------

0ET/Sursa

' / > y

/     ,Ă

Perioada

Cantitatea estimat a fi distribuită populației

Preț de cumpărare/ producere/producere și distribuție

Tarif transport și distribuție

Total Tarif

Preț local de facturare

Diferența de acoperit

Compensație anuală pentru diferența de preț

Gcal

lei/Gcai

lei/Gcal

lei/Gcal

lei/Gcal

lei/Gcal

lei

0

1

2

3

4=2+3

5

6=4-5

7=1x6

‘CentralaTermică Casa Presei

12 luni

84.909

338,51

262,23

600,74

163,03

437,71

37.165.162

Centrale Termice de cvartal

145.000

■ 586,27

0,00

586,27

163,03

423,24

61.369.133

CET GRI VIȚA S.R.L.

72.348

232,05

262,23

494,28

163.03

331,25

23.965.159

VEST-ENERGO S.A.

86.156

230,23

262,23

492.46

163,03

329,43

28.382.173

ELECTROCENTRAL.E

București S.A.

3.070.513

233,42

262.23

495,65

163,03

332,62

1.021.304.515

TOTAL GENERAL

3.458.926

1.172.186.142

în prețurile si tarifele de mai sus este inclus TVA 19%


Baza legală de calcul

Preț/tarif, exclusiv TVA

Preț/tarif, inclusiv TVA 19%

lei/MW

lei/Gcal

lei/Gcal

Centrala Termică Casa Presei

Tarif de producere

Contract delegare

+

284,46

338,51

Centrale Termice de cvartal

Tarif de producere și distribuție

Coritraci delegare

-

492,66

586,27

CET GRIV1ȚA S.R.L.

Preț cumpărare

Decizie ANRE

1235/28.06.2019

167,67

195.00

232,05

VEST-ENERGO S.A.

Preț cumpărare

Decizie ANRE

1250/28.06.2019

166,35

193,47

230,23

ELECTROCENTRALE București

S.A.

Preț cumpărare

Decizie ANRE

1228/28.06.2019

168,65

196,15

233,42

COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERG ETIC A București S.A.

Tarif de transport și distribuție

Contract delegare

220,36

262,23

Preț local de facturare pentru populație

HCGMB

141/27.07.2011

-

137.00

163,03     /fȘ.

modificale/ajustate, pe parcursul derulării contractului, îiValoarea compensației anuale acordată ca diferența de preț la energia termică pentru populație în vederea prestării SIEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat acordată către operatorul serviciului de producere, transport și distribuție a energiei termice, Compania Municipală Termoenergetica București S.A, este în cuantum de 249.401.307 euro, din care 228.436.563 euro este aferentă energiei termice produsă în CET-uri, și de 20.964.744 euro este aferentă energiei termice produsă în CT-uri de cvartal și de zonă (curs euro = 4,7 lei).

Ulterior prestației, compensația se acordă în baza deconturilor lunare, funcție de cantitatea de energie termică furnizată efectiv populației, calculată ca diferență între prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local facturat populației.

Prin urmare, ținând cont că alocarea compensației se face post facto, sau în cazul în care se acordă în avans, sunt prevăzute mecanisme de regularizare la finel.e_pm£>adei-reci a fiecărui an, considerăm că riscul supracompensării este redus.


CONFORM CU ORIGINALUL


Pentru evitarea supracompensării și rambursarea eventualelor supraqompensațff^girr$gtg)ftl dp de stat face verificări semestriale și anuawâleTuăntumului de exploatare acordajînTS^^Jidgt prestează serviciu! de interes economic general de producere, transport, disn feje și fițrfi energiei termice.

De precizat este și faptul că autoritățile administrației publice locale au obligația de a verifica anual să nu se fi acordat sume mai mari decât cuantumul determinat pentru compensarea SIEG, respectiv să nu se fi acordat o stipracompensare a serviciului. în situația în care se constată supracompensarea, autoritățile administrației publice iocale solicită operatorului economic beneficiar să ramburseze cuantumul aferent acesteia. în această situație autoritățile vor- actualiza parametrii care au dus la înregistrarea unei supracompensări. Dacă supracompensarea nu depășește 10% din valoarea compensării anuale primite, aceasta poate fi reportată pentru anul următor și dedusă din cuantumul compensării care ar putea fi acordată în anul următor.

Pentru a ne asigura că sunt respectate prevederile Cadrului UE pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public (2012/C 8/03) și ale comunicării Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene îr> materie de ajutor de stat, în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C 8/02), studiul se completează cu o analiză a unui consultant financiar cu experiență relevantă în domeniu.

, Serviciile de consultanță privind realizarea analizei compensației acordate operatorului privind serviciul public de alimentare cu energie termică, în contextul criteriilor Altmark vizează respectarea hotărârii adoptată în cauza /Altmark, hotărâre prin care Curtea de Justiție a stabilit că, atunci când sunt îndeplinite patru criterii cumulative, compensațiile pentru obligația de serviciu public nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE:

 • -  întreprinderea beneficiară trebuie să aibă efectiv de îndeplinit obligații privind furnizarea unui serviciu public, iar obligațiile respective trebuie să fie clar definire:

 • -  parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent;

 • -  compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil;

 • -  în cazul în care selectarea întreprinderii care are de îndeplinit obligații de serviciu public într-un gaz concret nu s-a realizat pe baza unei proceduri de achiziții publice care ar permite gsîețționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile respective la cel mai mic preț pentru


unițate, nivelul compensației necesare trebuie stabilit pe baza unei analize a costurilor pe care le-ar fi suportat o întreprindere obișnuită, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele materiale.

Expresia "întreprindere dotată corespunzător cu mijloace materiale’’ desemnează o întreprindere care dispune de resursele necesare pentru a-și îndeplini fără întârziere obligațiile de serviciu public, care revin întreprinderii însărcinate cu prestarea de SJEG:

Raportul va fi fundamentat pe aplicarea unor criterii obiective, recunoscute din punct de vedere economic ca fiind reprezentative pentru o gestionare satisfăcătoare, bazate pe rate analitice reprezentative precum cifra de afaceri raportată la capitalul utilizat, costul total raportat la cifra de


în conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. (11) lit.m) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea nivelului redevenței, s-a luai în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și'puse ia dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței este stabilit în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți operatorii de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul.

Nivelul redevenței care urmează să fie plătit de Compania Municipală Temoenergetica București este precizat în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică -activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Având în vedere prevederile legale mai sus menționate s-a determinat nivelul redevenței conform anexei 11 la contractul de delegare a gestiunii serviciului. Precizăm că, această valoare poate suporta corecții funcție de rezultatul reevaluării bunurilor și de durata de viață a mijloacelor fixe preluate de operator la data semnării contractului.

Potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 redevența aferentă contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se constituie sursă pentru finanțarea lucrărilor de investiții în sistemul respectiv.

Pe durata derulării contractului, ADITB1 va actualiza valoarea redevenței, cu valoarea datorată de operator pentru dreptul și obligația de exploatare puse Ia dispoziție și a noilor investiții realizate. Ajustarea redevenței se va face anual și se va aplica pentru următorul an calendaristic.

CAPITOLUL IX - CONTROLUL . EXERCITAT DE CĂTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII OPERATORULUI

Conform HCGMB nr. 145/11.03.2019 Compania Municipală Termoenergetica București S.A. este înființată ca societate pe acțiuni ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, acționari fiind Municipiul București prin Consiliul General București, Comuna Chiajna cât și Orașul Popești-Leordeni sunt membre și ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.


Astfel, în temeiul Legii nr. 51/2006, potrivit căruia ''Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

- unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul


fumizat/prestat, similar celui pe care directe (......)”


[tLesercită asupra "St! uwrttnr propri i în c

CONFORM CU ORIGINALUL

în această situație, prezența asociaților UATIBucuresiLd ?AT......Chiaioa-sJUAT Po

membri fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică conferă un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau se operatorului regional în legătură cu serviciul ftimizat/prestat, similar celui pe care îl exe structurilor proprii, în cazul gestiunii directe.

Faptul că prin regulamente și reglementări de natură contractuală și factuală, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov poate impune Operatorului eficientizarea și modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică, considerăm că dispozițiile din Legea nr. 51/2006 sunt îndeplinite și permit atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune.

Organele de conducere ale Operatorului

Potrivit Art. 643(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului șau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.                                                     ’

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, Consiliului Local al Comunei Chiajna și Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni asigurând puterea de decizie a Companiei Municipale Termoenergetică. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Conform statutului, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economică și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele:


solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății; numește și revocă membrii Consiliului de Administrație, alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari;

aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor

< AMOEHERGETjCAg


- analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relații cu ciienții.

în cadrul Adunării Generale, pe lângă atribuțiile principale prevăzute, acționarii vor hotărî asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora.

Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, un președinte și 6 membri, ce își exercită autoritatea împreună, conform statutului.

e Președintele Consiliului de^\.dministrație._acesta fiind

// ~S8Wwintre

■<S tehnica Șl ’g m JURIDICA X* Al * .o '7/

mcredința


în relațiile cu terții, societatea este reprezentată c

singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți. I^rectanf membrii Consiliului de Administrație sau din afat E<XWC)RNKMi(RIGiN#țJiUL

CAPITOLUL X - CONCLUZIILE STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Asociația de Dezvoltare Intercomuniiară Termoenergetică București-Ilfov poi

Companiei Municipale Termoenergetica București SA, companie-ce are calitatea de operator regional, gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, prin atribuire directă, în condițiile asigurării dotării corespunzătoare a acesteia cu mijloace materiale și umane, astfel încât aceasta să fie capabilă să furnizeze serviciu! public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, cel puțin la nivelul la care acesta este furnizat în prezent. s

Dotarea tehnică a operatorului regional trebuie să se realizeze într-o manieră care să îi permită acestuia să obțină licențele și avizele necesare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice până la momentul intrării în vigoare a contractului de delegare. v

Operatorul regional trebuie să echilibreze obiectivele sale economice cu obiectivele sociale și de mediu ale autorității publice locale, obiective impuse de necesitatea asigurării unui serviciu public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, care să corespundă exigențelor beneficiarilor săi. Astfel, și poate chiar mai mult decât omologii din sectorul privat, compania trebuie să găsească modalitatea optimă de a rămâne viabilă din punct de vedere financiar (și, dacă este cazul, din punct de vedere comercial și competitiv), creând în același timp valoare pentru cetățeni și pentru societate.

Pentru a atinge obiectivele de creare a valorii publice și de creștere economică, Compania Municipală Termoenergetica București SA trebuie să funcționeze în concordanță cu o serie de linii directoare,/ astfel:                                                                                                                       i

- Compania va fi administrată și gestionată în mod activ de către autoritatea locală prin stabilirea unei misiuni și a unor obiective clare, legate în primul rând de obiectivele și rezultatele sociale dorite pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare întercomunitară Termoenergetica București-Ilfov;

Compania trebuie să asigure transparența activității desfășurate, prin raportări periodice ale


^^^fTȘrmanței. Acest lucru excede simplele raportări financiare, impunând o raportare integrată: M econo'rrjifă, financiară, socială, de mediu etc., demers ce va contribui și la consolidarea "'îrt'cre' ifîntre autoritatea locală (proprietar) si cet ’


Ai


iOEMERGET!


Este necesară crearea unui echilibru intern-extern adecvat: ca orice organizație, compania municipală trebuie să dezvolte și să mențină o bună gestionare internă pentru a maximiza eficiența și eficacitatea în condiții de economicitate. Ar trebui să utilizeze inovații tehnologice pentru a furniza servicii care să răspundă nevoilor comunității în cadrul unor bugete restrânse și să obțină rezultatele scontate din punct de vedere economic și social;

Compania municipală ar trebui să-și extindă influența externă prin co-crearea de valoare în legătură cu alte părți interesate (holdingul companiilor municipale) și prin stimularea unei bune dezvoltări teritoriale, legate de scopul, misiunea și obiectivele strategice ale autorității locale. Pentru creșterea eficienței (reducerea pierderilor) tehnice, energetice și economice ale întregului sistem de termofîcare, asigurarea fiabilității sistemului prin investiții și reparații, furnizarea de servicii la un tarif care să asigure cel mai bun raport calitate/preț, asigurarea continuității serviciului și a calității funcționării instalațiilor, transparența exploatării, a cheltuielilor și a investițiilor, adaptarea continuă a sistemului la cereri e consumatorilor se toate

propune avizarea și ulterior semnarea unui slingur contract dedeîegarec ire să activitățile serviciului public cu energie term           CU ORIGINALUL


confirm

alimentare cu energie termică în municipiul București, este necesar ca în cel conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2 delegarea gestiunii serviciului prin atribuire directă către Compania Municipală TermAvând în vedere analiza realizată în prezentul s care să gestioneze performant și conform cerințelor legale în vigoare serviciul public de alimentare cu energie termică. Fundamentarea .acestei necesități se bazează pe următoarele considerente:

 • 1. Având în vedere situația actuală a serviciului public de alimentare cu'energie termică la nivelul Municipiului București, perioada de timp necesară derulării și finalizării unei proceduri de achiziție publică și ținând cont de situația juridică a actualului operator, soluția optimă pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică este atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, către noua societate înființată în acest scop.

 • 2. Ținând cont de starea precară a infrastructurii tehnico-ediiitare, este necesar a se urgenta derularea de proiecte de investiții pentru modernizarea și eficientizarea serviciului de alimentare cu energie termică, conform Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București.

 • 3. In baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea directă se poate realiza și prin intermediul unor operatori care pot fi societăți reglementate de Legea 31/1990 - a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu capital integral al unităților administrativ teritoriale respective - și ținând cont de faptul că operatorul regional, respectiv Compania Municipală Termoenergetica București, îndeplinește condițiile cumulative pentru atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prezentate în cele ce urmează:
  Condițiile cumulative

  cf. Legii 51/2006, republicată

  Grad de îndeplinire în cazul noului operator regional

  a) (...) unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative-ate— operatorului în legătură cu serviciul fumizat/prestat, similar celui pe care îl exdSfîffC asupra structurilor proprii în cazul        1

  gestiunii directe.

  Condiție îndeplinită

  --———"“—■'l

  RM cu ORIGINALUL 1    &

  1               JURIUICĂ nVy/

  —--’       '  ““          V* ^7  * cp//

  b) (...) operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din     sfera

  furnizării/ prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului.

  Condiție îndeplinită

  c) capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de. unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul       social       al :     operatorului

  regional/operatorului este exclusă.

  Condiție îndeplinită

  Capitalul social ai noului operator regional va fi deținut în totalitate de , către unitățile administrativ teritoriale membre ale asociației, fiind formată din:

  -    Municipiu) București prin Consiliul

  General al Municipiului București;

  Orașul Popești-Leordeni;

  Comuna Chiajna.

considerăm oportună încheierea contractului de delegare de gestiune pentru Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, cu operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica București SA, prin atribuire directă pe o perioadă de 10 ani, concluzie fundamentată prin prezentul studiu de oportunitate.

Proiect

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ, ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE, ÎN AREALUL DESERVIT DE CĂTRE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICĂ

BUCURE ȘTI-ILFOV

Nr.         /CONFORM CU ORIGINALULPREAMBUL

în baza legislației specifice privind serviciul public de alimentare cu energie te anume:

 • •  Cadrul Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru

obligația de serviciu public (2011)   2012/C 8/03

 • • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea serviciului public de alimentare cu , energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentidui-cadru al serviciului de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • • . Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilități Publice nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-caclru al serviciului de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice de Gospodărire Comunală nr. 66/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a. preturilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul ANRE nr. 122/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Alte dispoziții legale în vigoare aplicabile,

^ssprezentul contract este încheiat prin atribuire directă și are ca scop prestarea serviciului public '/*VdeRntWes*economic general de alimentare cu energie termică - activitățile de produce

sistemului în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.


1.


Părțile contractante


(1)


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr. 3, et. 10, aripa Nord, sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sector 1, București, sub nr. 11/31.01.2018, GIF 38817487,’cont IBAN R086BRDE410SV98604414100 deschis la BRD București, Agenția Știrbei Vodă, reprezentată de Gabriela FIREA, având funcția de Președinte, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre (municipiul București, orașul Popești-Leordeni, comuna Chiajna) care au împreună calitatea de Delega tar, pe de o parte,

(2) Compania Municipală Termoenergetică București S.A., cu sediul în București, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Cam. 1 și 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul....................., cod

. unic de înregistrare ....................., cont ........................................................ deschis la

Banca .............................'..., reprezentată de .................... , având funcția de

Director Generai, denumită în continuare Delegat, pe de altă parte,

denumite în continuare în mod individual “Partea” și în mod colectiv „Părțile”, au convenit să încheie prezentul contract de delegare a gestiunii, în următoarele condiții și cu respectarea următoarelor clauze:

2. Definiții

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor avea următorul înțeles:


Contract


primit, deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică, direct operatorului regional, conform art, 28 alin. (2A1) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului public de aii nentare cu energie termică, respectiv activitățile de


CONFORM CU ORIGINAlLW ducere, transport, distribuție și furnizare, inclusiv toate anexele la acesta și documentele strategice ale Delegatarului, "aplicabile serviciului de alimentare cu energie termică în aria de competență a acesteia;___________________________________

capacitatea de menținere și reconstruire a funcțiilor esențiale ale serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv activitățile sau sarcinile pe care un operator trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale și susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de urgență;___________________________________________________

orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului, direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;___________________________________________

data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatarului și ai Delegatului;_________________________________

data semnării de către reprezentanții părților special împuterniciți în acest scop a procesului verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispoziție Delegatului;____________

stare de concordanță între resursele (veniturile) și nevoile de resurse (cheltuielile) cu caracter financiar determinate în strânsă legătură cu obiectivele și sarcinile prevăzute în acest contract_________________________________________

o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente; războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă;______

act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și competența, capacitatea și dreptul de a fumiza/presta serviciul reglementat de lege și de a exploata sisteme de^ alimentare centralizată cu energie termică;____________________

ansamblul măsurilor organizatorice, responsabilităților, procedurilor și resurselor prin care se pun în practică strategia și obiectivele generale ale mentenanței a S1SC (structuri, instalații, ansambluri, subansambluri, echipamente componente ale capacităților din sectorul eneișjgj.


Continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică


Compensația pentru obligația de serviciu public


Data semnării


Data intrării în vigoare/data începerii prestării serviciului___________________

Echilibrul financiarLicența


Programul de asigurare a mentenanței

* V- O %

____

,Zz:.                     ; l             :
termice, aflate în gestiunea titularilor de licență, încadrate în categoria mijloacelor fixe);

Programul de investiții al Delegatului

programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Delegat, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Delegatului;

Prețul

contravaloarea unității de energie termică furnizată unui utilizator;

Prețul local                __

(conform CU ORIGINAI

-pfețul format din prețul de producere a energiei termice și taaifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat Ulei autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente;

Prețul local pentru populație

prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

Sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET

ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori, conform art. 5, pct. 30 Secțiunea a-3-a "Definiții” din Legea nr. 325/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Serviciu de interes economio^â^SlO^ffiG

S    OIHtCȚIA            .

IrS 5 TEHNicXpriij wji | £■*// v&A *

TA     .jv5

XgȘgaZ

totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale, inclusiv cele cu privire la producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, care îndeplinesc următoarele cerințe fundamentale:

 • a) universalitate;

 • b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ

 • c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • e) transparență decizională și protecția utilizatorilor;

Utilizator de energie termică

unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiari ai serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

Unități Administrativ-Teritoriale membre ale Delegatarului (UAT)

Autoritățile publice locale, respectiv: Municipiul București Orașul Popești-Leordeni Comuna Chiajna.

3. Obiectul contractului

 • 3.1. Obiectul contractului constă în dreptul exclusiv, acordat Delegatului prin atribuire directă de către Delegatar, precum și obligația de a presta serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, inclusiv dreptul și obligația de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului public.

  3.2. Raporturile contractuale dintre Delegatar și Delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile car&-îLs*w^aeordat5T7ele^atului și obligațiile care-i sunt impuse                 toRMCUORIGINALUL

  4. Obligația de serviciu nublic ........—------


V* , jy DIRECȚIA

„                                                                                                       asistent* ,

-r.i.  ...                                                --........... j.. ...............  ---------.,                       Jg

îndeplinească cu bună credință Serviciul public de alimentare cuwfemygi* tegsh' respectarea Obligațiilor de serviciu public, astfel:


 • 4.1. în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract,               oțpgfi să

c'iraa cu

Delegatul are obligația de a presta serviciul public de alimentare cu en&fteTermică în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 - Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, Anexei nr. 2 - Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică - activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov și Anexei nr. 3 - bunurile ce compun sistemul de producere, transport, distribuție și furnizare.

 • ii. Delegatul nu va avea dreptul să subdelege gestiunea activităților de producere, transport, distribuție și furnizare și nici să subroge, să noveze, să transmită, să cedeze sau să transfere în orice alt mod totalitatea sau o parte a drepturilor și obligațiilor sale rezultate din/sau în legătură cu prezentul contract, în niciun moment și în niciun mod, fie direct sau indirect.

 • iii.    Delegatul va aplica prețurile și tarifele aprobate de Delegatar și va furniza servicii în conformitate cu cerințele și reglementările legale, cu Hotărârile Delegatarului, Hotărârile Consiliului General al Municipiului București, Consiliilor Locale potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • iv.    Delegatul va presta activitățile din sfera serviciului de alimentare cu energie termică în conformitate cu principiile continuității, calității, siguranței în funcționare, accesibilității și transparenței care guvernează serviciile de interes economic general.

 • v.    Delegatul va presta Serviciul public de interes economic general, de alimentare cu energie termică în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa nr. 8 la prezentul contract;

 • vi.    Delegatul va respecta standardele și cerințele de siguranță și calitate prevăzute în legislația națională și de mediu;

 • vii.   Delegatul va presta Serviciul public de alimentare cu energie termică utilizând bunurile prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei nr. 3 care vor fi actualizate în perioada de derulare a contractului.


Delegatul va încheia contracte de furnizare a energiei termice cu utilizatorii și va iza energia termică către aceștia în condițiile legii, a prezentului Contract și a egotistului de furnizare a energiei termice - Anexa nr. 10.1, Anexa nr. 10.2 sau 4                         1" j                                                                                                                                                    -"--«se

 • 4.2. Delegatul va presta serviciul de interes economic general de alimentare cu energie termică în conformitate cu obligațiile de serviciu prevăzute la ari. 4.1 și va avea:

 • i.   Dreptul de a primi compensație în termenii și condițiile prevăzute în prezentul contract și conform prevederilor legale în vigoare;

 • ii.   Dreptul exclusiv de a presta serviciul de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Delegatar;

 • iii.    Dreptul de exploatare a infrastructurii și a echipamentelor necesare prestării serviciului de utilitate publică descrise în Anexa nr. 3.

 • 4.3. Drepturile și obligațiile Delegatului de la pct. 4.1 și 4.2 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 12 din prezentul contract.

 • 4.4. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.


  5.


Categorii de bunuri folosite in

 • 5.1. Categoriile de bunuri utilizate de Delegauo-deftdarea-eefttraetului sunt

 • i.   bunuri de retur, respectiv bunurile preluate de către Delegat în

Contractului, prevăzute în Anexa nr. 3 (Bunuri Existente), bunurile de natura domeniului public nou creat (Bunuri Noi) sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central, fonduri nerambursabile, precum și cele realizate de Delegat în conformitate cu Programul de investiții din fonduri proprii și care,, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Unității Administrativ Teritoriale proprietara bunurilor, membră a Delegatarului, conform prevederilor legale;

 • ii.   bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Delegat cu acordul Delegatarului, din surse de finanțare proprii ale acestuia, în condițiile legii, care aparțin Delegatului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului.

 • iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Delegatului și care au fost dobândite din surse proprii, utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Delegatului.

 • 5.2. Delegatarul va pune la dispoziția Delegatului prin intermediul UAT-ului proprietar toate bunurile, astfel cum sunt identificate în Anexa nr. 3 la Contract, cu scopul de a-i da posibilitatea acestuia să presteze Serviciul public, această punere la dispoziție producând efecte de la data intrării în vigoare a prezentului Contract.

 • 5.3. După data intrării în vigoare a prezentului contract, bunurile mobile si imobile identificate ulterior (instalații, echipamente, construcții, terenuri, etc) aparținând domeniului public, destinate prestării serviciului public de alimentare cu energie termică vor fi puse la dispoziția Delegatului printr-un act adițional.

 • 5.4. Delegatul primește dreptul de posesie exclusivă și dreptul de folosință (exploatare) p/

durata Contractului asupra acestor bunuri, dar nu și dreptul de proprietate sau de dispoziție asupra acestora.                                                                            \

 • 5.5. Pe toată durata contractului, Delegatul va păstra toate bunurile ce i-au fost puse la dispoziție conform art 5.2 de către Delegatar (UAT-ul proprietar) în stare bună, având în vedere starea acestora la data intrării în vigoare a Contractului și în astfel de condiții încât ace^ea^^frămână corespunzătoare folosirii în vederea Prestării Serviciului Public, ținând cont de'n^Sfesirateâ/întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri, precum


 • 5.6. Pe toată durata contractului, bunurile proprietate publică se află sub paza și riscul Delegatului, iar acesta le va exploata și întreține cu diligența unui bun proprietar și va efectua, de fiecare dată când este necesar, lucrările de întreținere și reparații, astfel cum toate aceste lucrări sunt clasificate potrivit standardelor și normelor tehnice aplicabile și va suporta toate costurile ocazionate de realizarea acestor lucrări.

 • 5.7. Delegatul va putea să înlocuiască, să modifice sau să adapteze bunurile proprietate publică cu condiția înlocuirii acestora cu bunuri noi care sunt echivalente sau corespund necesităților ca natură, fel, întindere și/sau funcționalitate față de Bunurile proprietate Publică înlocuite. Aceste operațiuni vor fi incluse în planurile anuale de investiții.

 • 5.8. în caz de înlocuire a unui Bun Proprietate Publică sau a unor părți componente ale unui Bun Proprietate Publică, acestea vor fi valorificate de Delegat. Sumele încasate ca urmare a valorificării vor fi transferate UAT-ului proprietar al infrastructurii.

 • 5.9. La încetarea Contractului, din orice cauză, Delegatul va întocmi lista bunurilor de retur (Bunuri Existente, Bunuri Noi) pe care trebuie să le restituie UAT-ului proprietar, cu titlu gratuit, libere de orice sarcini, pe bază de Proces Verbal de predare-preluare.

 • 5.10. La încetarea Contractului, din orice cauză, UAT-ul proprietar al infrastructurii tehnico-edilitare are dreptul de a-și manifesta intenția de achiziționare a bunurilor de preluare în schimbul plății către Delegat, în termen de 30 de zile de la încetarea contractului, a unui preț egal cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare, după aprobare prin hotărg toată durata Contractului, Delegatul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile d fără consimțământul prealabil scris al Delegatarului.

6. Durata contractului


 • 6.1. Durata Contractului este de 10 ani de ia data intrării sale în vigoare, durată ce este corelată cu perioada necesară amortizării celor mai importante active necesare prestării serviciului.

 • 6.2. Contractul intră în vigoare la data semnării procesului verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispoziție Delegatului (Anexa 4).

7. Redevența

 • 7.1. Delegatul va avea obligația de a plăti către proprietarul infrastructurii o redevență anuală calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție Delegatului odată cu încredințarea serviciului public de alimentare cu energie termică, conform Anexei nr. 11.

 • 7.2. Delegatarul va actualiza valoarea redevenței, cu valoarea datorată de Delegat pentru dreptul și obligația de exploatare a bunurilor puse la dispoziție și a noilor investiții realizate. Ajustarea redevenței se va face anual și se va aplica pentru următorul an calendaristic.

 • 7.3. în cazul proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile, redevența va fi majorată proporțional cu valoarea investiției realizate prin proiect și durata de viață a acesteia.7.6. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Delegatul datorează Primăriei Municipiului București penalități de întârziere, calculate din ziua următoare datei de scadență până la a 90-a zi, prin aplicarea procentului de 0,01%/zi de întârziere asupra sumei neachitate.

8. Prețuri și tarife


CONFORM CU ORIGINALUL /t

DIRECȚIA

. ll'SS ASISTENȚĂ asigWea^^nmtajn de^prodtiSere


 • 8.1. La data intrării în vigoare a pipzentului contract, pentruL-koi^ serviciului public de alimentare cu energiFTerrmcă, Delegatul va aplica pij și tarif de transport și distribuție, respectiv tarif de transport al energiei Anexei nr. 6.

 • 8.2. Părțile agreează și convin că, pe durata contractului, vor căuta în mod permanent și vor analiza oportunitatea și fezabilitatea aplicării unor soluții tehnice care să poată conduce la reducerea prețurilor/tarifelor de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

 • 8.3. Delegatarul are dreptul de a controla și monitoriza prețurile și tarifele practicate de către Delegat, ori de câte ori este cazul.

 • 8.4. Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se aprobă de către Delegatar, potrivit prevederilor Anexei nr. 6. Delegatarul acționează în baza mandatului special atribuit potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și potrivit metodologiei aplicabile, adoptată de autoritatea de reglementare competentă.

 • 8.5. Delegatarul are dreptul să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de Delegat.

 • 8.6. La termenul stabilit de Delegatar. Delegatul este obligat să aplice prețurile/tarifele astfel cum acestea au fost aprobate.

9. Compensația pentru serviciul de interes economic general

 • 9.1. Prin compensație se vor finanța numai costurile Delegatului generate de prestarea serviciului de interes economic general în sectorul producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic în sistem centralizat, astfel încât acest serviciu să se desfășoare în condiții de siguranță către populație.

9.2 Măsurile de alocare a compensațiilor constau în:

 • a) alocarea din bugetul local al UAT-ului beneficiar al serviciului a unei sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

Compensația reprezintă acoperirea valorică, a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului generai/local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației în situația în care UAT aprobă prețuri locale de facturare către consumatorii casnici mai mici decât prețul total de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate.


Compensația se acordă Delegatului și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general (SIEG).

 • 9.3. Plata compensației către Delegat se face de către Unitatea Administrativ Teritorială, în termen de 15 zile de la data primirii facturii de avans, respectiv a facturii de regularizare, conform Anexei nr. 7.

 • 9.4. Delegatul va transmite Delegatarului rapoarte lunare privind valoarea compensației solicitată și încasată, însoțite de documente justificative, conform legii aplicabile.

 • 9.5. UAT-ul beneficiar va plăti Delegatului penalități de 0,01% pe zi de întârziere pentru neplată, reprezentând o sumă corespunzătoare ca procent nivelului penalității datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat.


10. Supracompensarea/subcompens^fO^^

 • 10.1. Modalități de evitare a supracompensării și de recuperare a acesteia:

  JURIDICĂ

  frTacute


  ‘ o ’£

  o*


pentru a evita o supracompensare/subcompensare a serviciului, Deleg^^ verificări semestriale și anuale, ori se va asigura că astfel de verificări sul

pentru a se constata dacă serviciul public pentru care s-au acordat alocări, primește sau nu supracompensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor legale;


în situația în care se constată supracompensarea/subcompensarea serviciului public se solicită beneficiarului să ramburseze/vireze cuantumul aferent acesteia. Dacă valoarea supracompensației nu depășește 10% din valoarea anuală a compensației calculate, aceasta va fi reportată și scăzută din valoarea compensației aferente anului următor celui în care s-a înregistrat supracompensarea.

10.2 Delegatul va ține evidența specifică a ajutoarelor de care a beneficiat conform prezentului Contract, unor cheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, defalcate pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate.

 • 10.3. Delegatul va ține evidența distinctă a sumelor destinate "reparațiilor cu terți” fundamentate și aprobate în tarif și va restitui sumele neutilizate/neangajate.

11. Investiții

 • 11.1. Investițiile pot fi realizate de Delegat:

 • a) din surse proprii

 • b) din surse atrase (finanțări și împrumuturi)

 • 11.2. Delegatul va realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de alimentare cu energie termică în conformitate cu Programul de investiții al Delegatului din fonduri proprii, prevăzut în Anexa nr. 5, avizat în prealabil de Delegatar.

 • 11.3. Principalele obiective pe care trebuie să le atingă Delegatul conform art. 11.2., sunt: creșterea eficienței energetice având în vedere producerea în cogenerare a energiei


■țl- Opțptecția mediului prin reducerea cantității de emisii poluante eliberate în atmosferă; UG^rea costurilor de întreținere și operare.

 • 11.4. Delegatul va asigura elaborarea documentației tehnice prevăzută de lege pentru investițiile aflate în sarcina sa și va solicita aprobarea acesteia în condițiile legii.

 • 11.5. Delegatul poate elabora planuri de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 11.2, astfel încât să-i permită realizarea activităților de producere, transport, distribuție și furnizare în cele mai bune condiții tehnice, economice, de mediu, sociale și potrivit celor mai bune practici.

 • 11.6. Delegatul va transmite Delegatarului spre avizare, până la data de 15 octombrie al fiecărui an, planul de investiții pentru anul următor, care va cuprinde, printre altele, tipul, valoarea estimată și durata de amortizare pentru fiecare obiectiv de investiții. Delegatarul va aviza favorabil sau nefavorabil planul de investiții în termen de maxim 60 (șasezeci) de zile de la data primirii solicitării de avizare.

 • 11.7. Investițiile realizate de Delegat din surse atrase, respectiv granturi naționale și europene, pot fi efectuate doar în bunuri proprii și de preluare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


 • 11.8. Bunurile rezultate din investițiile finanțate de DAT, vor fi date în ex Delegatului, fiind bunuri de retur. Procesele verbale de predare-preluare a acesto constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul buiLuritep-deTetur7~^

ORIGINALUL

12. Drepturile și obligațiile Delegatului ______————

 • 12.1.1. Delegatul are dreptul să inițieze încheierea, modificarea și completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor acestuia prin acte adiționale, conform modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 12.1.2. Delegatul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de alimentare cu energie termică.

 • 12.1.3. Delegatul are dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a serviciului public de alimentare cu energie termică. De asemenea, are dreptul de a exploata sistemul de producere, transport, distribuție și furnizare, inclusiv de a efectua lucrări, de a instala sau îndepărta utilaje, echipamente sau conducte, în scopul prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, reparării, îmbunătățirii și/sau înlocuirii bunurilor ce compun sistemul.

 • 12.1.4. Delegatul are dreptul să propună scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând UAT-ului, conform legii.

 • 12.1.5. Delegatul are dreptul să presteze și alte servicii conexe serviciilor de utilități publice, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, incluzând, dar nelimitându-se la:


 • -    eliberarea acordurilor și avizelor,

 • -    verificarea documentațiilor tehnico-economice,

 • -    proiectare și expertize tehnice,

 • -    service-ul instalațiilor de utilizare, obligație expres menționată în prevederile

Ordinul ANRE nr. 96/2017

Tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de Delegat și se aprobă prin hotărâri ale Delegatarului.


tarifele aferente serviciilor sunt aprobate de Deiegatar;                   ll|| XX04-®' 1

activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate reafe^dv; * activitățile își acoperă integral costurile din veniturile încasate și nu diminiN un mod furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termica ur^srstem centralizat;

costurile aferente acestor activități nu intră în calculul compensației - pentru aceste activități, Delegatul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat.                                   ..........

 • 12.1.7. Delegatul are dreptul să aplice prețuri/tarife aprobate cpnfpmi.k^i^lg(jgi în vigoare și

prevederilor prezentului contract.                  CONFU

 • 12.1.8. Delegatul are dreptul să încaseze contravatomra"^VicîuIur^restătrinclusiv celor aferente activităților conexe.

 • 12.1.9. Delegatul are dreptul să fundamenteze și să supună aprobării orice ajustare/modificare a prețurilor/tarifelor, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • 12.1.10. Delegatul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la eficientizarea costurilor de operare.

 • 12.1.11. Delegatul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii.

 • 12.1.12. Delegatul are dreptul să fie consultat cu ocazia elaborării de către Deiegatar a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de alimentare cu energie termică.

 • 12.1.13.  Delegatul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al consumatorilor la serviciul public de alimentare cu energie termică și să asigure respectarea drepturilor consumatorilor prevăzute de legislația aplicabilă și Hotărârile Delegatarului.

 • 12.1.14. Delegatul are dreptul să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorului de la instalațiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

 • 12.1.15. Delegatul are dreptul să desființeze branșamentele sau racordurile realizate fără obținerea avizelor legale și să sesizeze autoritățile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări ale componentelor sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

 • 12.1.16. Delegatul are dreptul să suspende sau să limiteze furnizarea agentului termic utilizatorilor, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile în condițiile stabilite de art. 36 alin. (3) din legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • 12.1.17. Delegatul are dreptul să aplice utilizatorilor penalități (necesare pentru acoperirea dobânzii datorate de Delegat pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare) în cazul neachitării facturilor la termen.

 • 12.1.18. Delegatul are obligația să informeze permanent consumatorii cu privire la prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

 • 12.1.19. Delegatul are obligația să asigure, la cerere, consultanță gratuită locuitorilor care își /

propun să treacă la un sistem de încălzire mai prietenos cu mediul.                          /

 • 12.1.20. Delegatul are obligația să gestioneze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile preluate și să presteze Serviciul public de alimentare cu energie termică care face obiectul prezentului Contract.


egatul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor serviciului i-^d©ajhfientare cu energie termică și a activităților cu regim special, incluzând dar “:"“~"<se,<la protejarea secretului de stat,/imateriale cu regim special, con^i^*^,'~ siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului.

 • 12.1.22. Delegatul are obligația să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și de a invita reprezentanții Delegatarului la procesul de inventariere anuală.

 • 12.1.23. Delegatul are obligația de a furniza Delegatarului orice informație privind executarea Serviciului public de alimentare cu energie termică și modul de exploatare a infrastructurii aferente și a bunurilor preluate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului contract, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la cererea Delegatarului.

 • 12.1.24. Delegatul are obligația să pună la dispoziția Delegatarului documentația solicitată, inclusiv calculul lunar al Compensației, pentru verificarea supracompensării.

 • 12.1.25. Delegatul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului și să înștiințeze în acest sens Delegatarul, în scris, la finalul fiecărui an contractual.

 • 12.1.26. în cazul în care Delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea prestării Serviciului, va notifica de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului.

 • 12.1.27. Delegatul are obligația ca până de data de 30 iunie a fiecărui an, să furnizeze financiare conțină

  Delegatarului un raport anual pentru anul calendaristj anuale asumate de un Auditor certificat independent. Raportu următoarele rapoarte specifice:

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.

  • v.

  • vi.

  • vii.

  • viii.

  • ix.Situații fînaciare anuale și anexele la acestea; Raportul de gestiune al administratorilor;


Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic; Raportul privind inventarierea patrimoniului;

Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la cont Situația veniturilor;

Situația amortizării;

Situația costurilor directe și indirecte;

Numărul angajaților și cheltuielile de personal.

 • 12.1.28. Delegatul are obligația de a întocmi și transmite Delegatarului un plan de marketing coerent, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, pentru anul următor.

 • 12.1.29. La încetarea Contractului, Delegatul are obligația:

să restituie proprietarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare de funcțiune. în caz de nerespectare, Delegatul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor cu aceleași caracteristici tehnice.

să predea UAT-ului comunicat de Delegatar, în deplină proprietate bunurile de< preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă actualizată. în caz de nerespectare, Delegatul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea contabilă actualizată.                                \


 • 12.1.30. Delegatul are obligația ca, în cazul rezilierii Contractului, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de alimentare cu energie termică, în condițiile stipulate în Contr âjjă la preluarea acestuia de către un alt operator, în aceleași condiții de realizare ca Wâțță âtunpj, dar nu mai mult de 12 luni de la data încetării Contractului conform art. 12 alin. J16)"dffl4egșâ 325/2006, cu plata compensației corespunzătoare perioadei efectiv preș1, • 12.2. Separarea contabilității

 • 12.2.1. Delegatul are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică care face obiectul prezentului contract, precum și pentru orice alte activități și servicii conexe care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de alimentare cu energie termică, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.

 • 12.2.2. Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de alimentare cu energie termică care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii conexe trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • i. conturile contabile analitice corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedurile de repartizare a acestor costuri agreate de către Delegatar:

  ii. costurile Serviciului public de alimentare cu energie termică trebuie veniturile de exploatare și a plăților din partea UAT, fără de venituri către un alt sector de.atap4țate-abP5Teg^ului.

  Conform cu origwaluli • 12.3. Autorizații și licențe 1                 _____——J

 • 12.3.1. Delegatul are obligația să dețină pe durata prezentului legale necesare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale ale Delegatarului.

 • 12.3.2. Delegatul are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței de operare în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

 • 12.3.3. Delegatul are obligația să dețină, pe toată durata prezentului Contract, licență valabilă pentru prestarea Serviciului public de alimentare cu energie termică.

 • 12.3.4. Delegatul are obligația să dovedească în termen de 12 luni de la data semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO 9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării.

 • 12.3.5. Delegatul are obligația să dovedească în termen de 12 luni de la data semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării.

 • 12.4. Mentenanță și salubrizare

 • 12.4.1. Delegatul are obligația să întocmească un Program de asigurare a mentenanței, conform “Regulamentului de organizare a activității de mentenanță” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 96/2017, și să solicite avizarea acestuia de către Delegatar.

 • 12.4.2. Delegatul are obligația să susțină din surse proprii Programul de asigurare a mentenanței pentru bunurile care alcătuiesc sistemul de alimentare cu energie termică, în vederea exploatării în condiții de siguranță și eficiență a sistemului de producere, transport, distribuție și furnizare.

 • 12.4.3. Delegatul are dreptul să întrerupă, total sau parțial, serviciul de alimentare cu energie durata necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu

^nțâfeajyîn t prealabil a utilizatorului, conform Regulamentului Serviciului Public de e eu Energie Termică.
 • 12.4.4. Delegatul are obligația de a întreține curățenia și dezăpezirea spațiilor în care își desfășoară activitatea și în imediata apropiere a acestora.

 • 12.5. Protecția utilizatorilor

12.5.1 Delegatul va trebui să respecte obligațiile specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor.

 • 12.5.2. Delegatul va presta activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și își va îndeplini toate obligațiile ce decurg din Contract într-un mod care să asigure exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică, cu respectarea norme privind protecția mediului și asigurarea protecțieinTtffcatorftor

CONFORM CU ORIGINALUL ((șf


 • 12.6. Proceduri interne

 • 12.6.1. Delegatul are obligația de a întocmi proceduri interne, cu respectarea legale aplicabile, în termen de 90 zile de la data semnării prezentului Contract.

 • 12.6.2. Delegatarul va avea acces, la cerere, la procedurile interne menționate mai sus.

 • 12.7. Resursele umane

 • 12.7.1. Delegatul va stabili propria politică privind resursele umane, bazată pe criterii de profesionalism, integritate și valori etice ale personalului.

 • 12.7.2. Delegatul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului de alimentare cu energie termică în condiții de eficiență și calitate în conformitate cu legislația specifică.

 • 12.7.3. Delegatul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

 • 12.7.4. Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecția muncii, în conformitate cu dispozițiile legii.

13. Drepturile și obligațiile Delegatarului

 • 13.1. Controlul exercitat asupra Delegatului

13.1.1 Delegatarul are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de prestare a serviciului de alimentare cu energie termică și' îndeplinirea obligațiilor de serviciu public ce revin Delegatului, conform contractului și respectând legislația în vigoare. în urma fiecărei verificări în teren se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Delegatului, dacă este cazul.

 • 13.1.2. Delegatarul are dreptul de a emite instrucțiuni către Delegat pentru îmbunătățirea Serviciului de alimentare cu energie termică pe baza sondajelor și controalelor efectuate.

 • 13.1.3. Delegatarul are obligația de a urmări stadiul îndeplinirii PAM (Programul de A^^^^Mentenantei) si a investițiilor.

I3 "Delegatarul are obligația de a stabili strategia de dezvoltare pe termen medimsî lung aServiciului.

 • 13.1.5. Delegatarul are obligația să nu îl tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract.

 • 13.1.6. Delegatarul are obligația ca periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului în conformitate cu indicatorii de eficiență economică stabiliți în Anexa nr. 12, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

 • 13.1.7. Delegatarul are obligația să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 • 13.1.8. Delegatarul are obligația să efectueze demersuri rezonabile, conform competențelor legale, în vederea efectuării de către UAT-urile beneficiare a investițiilor în sistemul public de alimentare cu energie termică.                  ...... ..................——

CONFORM CU ORIGINALUL

 • 13.2. Monitorizarea indicatorilor de performantă                        11*1 XX?/'

’                                                  W®” 4.      .   * O ’G?/

XX                            ‘•y/y

 • 13.2.1. Indicatorii de performanță stabilesc condițiile de calitate și continuiras,*^ asigurate și respectate de către Delegat în prestarea Serviciului.

 • 13.2.2. Prestarea. Serviciului de alimentare cu energie termică se va face de către Delegat cu respectarea indicatorilor de performantă prevăzuți în Anexa nr. 8 la prezentul Contract.

 • 13.2.3. Activitatea de monitorizare a indicatorilor de performanță se va realiza pe baza datelor transmise de Delegat, în primă etapă, iar ca măsură suplimentară prin verificarea în teren a corectitudinii informațiilor.

 • 13.2.4. Delegatul are obligația să transmită Delegatarului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile complete și corecte necesare evaluării și cuantificării indicatorilor de performanță.

 • 13.2.5. Respectarea de către Delegat a prevederilor Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică în aria de delegare a Delegatarului, inclusiv a indicatorilor de performanță, va fi monitorizată de Delegatar conform termenilor și condițiilor stipulate în Anexa nr. 9 la prezentul contract.

 • 13.2.6. Delegatarul are dreptul să verifice și să controleze inopinat modul de realizare a Serviciului public de alimentare cu energie termică efectuat în baza prezentului contract, inclusiv modul de exploatare a echipamentelor și instalațiilor folosite de Delegat.

13.2 7 Delegatarul are dreptul să revizuiască/ajusteze, anual, indicatorii de performanță ai sistemului Public de alimentare cu energie termică.

 • 13.2.8.  în cazul nerespectării de către Delegat a prevederilor Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică si implicit a indicator ilor de performanță, Delegatarul are obligația:


 • a. să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare;

 • b. să informeze la timp UAT-urile membre din arealul deservit și să propună aplicarea penalităților contractuale, după caz, în legătura cu această nerespectare.

 • 13.2.9. Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice. In acest sens, Delegatul trebuie:


 • b. să răspundă în termen de maxim 30 (treizeci) de zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

 • c. să informeze Delegatarul în legătură cu orice situație care ar putea duce la neîndeplinirea îndatoririlor sale.

 • 13.2.10. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în contract, Delegatul este liber să determine mijloacele și metodele pentru realizarea indicatorilor de performanță, ținând seama de regulile de bună practică, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul sănătății publice, protecției muncii și mediului înconjurător.

 • 13.2.11. Delegatul va arhiva și va păstra în lună stare toate înregistrările de funcționare, a evenimentelor și a incidentelor în detaliu și le


14. Drepturile și obligațiile Unităților Administrativ-Terito

 • 14.1. UAT va pune la dispoziția Delegatului bunurile din domeniul public s obiectul prezentului contract, prin proces verbal de predare-preluare cu Deleg vor reprezenta bunuri de retur.

 • 14.2. UAT are dreptul de a realiza investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și extinderea sistemului public aferent Serviciului;

 • 14.3. UAT are obligația să plătească compensația Delegatului pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prestat de Delegat pe teritoriul său administrativ, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 • 14.4. UAT se obligă să finanțeze lucrări pentru întreținerea, repararea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea Bunurilor date în administrare/exploatare, de o valoare cel puțin egală cu valoarea Redevenței plătite de Delegat.

 • 14.5. UAT se obligă să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și priyat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 • 14.6. UAT se obligă să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

15. Forța majoră

 • 15.1.  Fără a limita caracterul general al acestei noțiuni, în înțelesul prezentului Contract sunt considerate ca evenimente de Forță Majoră, cu condiția îndeplinirii cerințelor și a producerii efectelor prevăzute în cuprinsul definiției evenimentului de Forță Majoră: războaiele, revoltele, mișcările sociale, inundațiile, calamitățile naturale, grevele, întreruperile/limitările prelungite de furnizarea combustibilului pentru producerea energiei termice, precum și orice alte împrejurări similare externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile.

 • 15.2.  Evenimentele de Forță Majoră nu includ: problemele financiare ale Delegatului, executarea cu întârziere ori neexecutarea obligațiilor contractuale de către contractanții acestuia și insuficiența forței de muncă, a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).


 • 15.3. în situația în care, pe durata contractului, survine un eveniment de Forță Majoră, care îrrmjeEfi prestați nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui Eveniment de Forță Majoră.

  a dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din intact, Partea afectată va fi scutită de respectarea și de răspun

 • 15.4. Partea afectată de un eveniment de Forță Majoră va notifica cealaltă Parte cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia.

 • 15.5. Partea afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a diminua efectele evenimentului de Forță Majoră, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale,

  și va informa cealaltă Parte în legătură


  cu măsurile luate în acest sens.


  A.

  16. încetarea contractului


  CONFORM CU ORIGINALUL


  sg


  ASISTE! tehnic,


 • 16.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contrai

 • 16.2. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

 • 16.3.  Contractul va înceta la declararea falimentului Delegatului de către instanța judecătorească competentă.

 • 16.4. Delegatarul are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 90 zile, în cazul în care interesul regional sau local o impune.

 • 16.5. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Delegatului dau dreptul Delegatarului să rezilieze Contractul, după cum urmează:

 • i.    neplata redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim 6 luni;

 • ii.   altor prevederi legale în vigoare;

 • iii.   încetarea valabilității Licenței de operare;

 • iv.   încălcarea interdicției de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract;

 • v.   Delegatul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

 • vi.   refuzul privind furnizarea informațiilor, ascunderea de informații semnificative ce trebuie furnizate Delegatarului sau refuzul repetat de a asigura dreptul de acces convenit.

 • 16.6. Neplata de către UAT a Compensației pentru diferența de preț prevăzută în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 90 zile dă dreptul Delegatului să rezilieze prezentul contract.

 • 16.7. înainte de a transmite o Notificare de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca în scris cealaltă Parte, printr-o Notificare de negociere, în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel pu următoarele elemente:

 • i. Data și locul unde vor avea loc negocierile;

 • ii. Obligațiile pretinse neîndeplinite;

  îmJLernienul


în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate

 • (i) Partea în culpă, convocată conform prezentului Contract, nu se prezintă la negociere, sau

 • (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau

 • (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de Părți în procesul de negociere,

Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în ci

30 de zile, cu daune interese.

 • 16.9. în situația în care:

 • (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile di


pă f4ulifiCTreă"aenîcetaren

CONFORM CU ORIGINALUL


termen de


Notificarea de negociere sau


 • (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere,

Partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 16.8 de mai sus.

 • 16.10. în situația în care Părțile nu convin asupra soluționării diferendului pe cale amiabilă, se va apela la instanța judecătorească competentă.

 • 16.11. La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

  • i.    Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel:

  • ii.    Delegatul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului bunurile de retur;

  • iii.   UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile cu valoarea


  Delegat, a unei compensații egale


  preluare.

  17. Răspunderea contractuală  chimbul plății către a bunurilor de


  ■S 5 tehnica

  JURIDIC


 • 17.1.  Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părți a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 17.2.  în situația rezilierii Contractului din culpa unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de un expert independent, desemnat de instanța judecătorească competentă.

 • 17.3.  încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după încetarea contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru propriile fapte/acte întreprinse pe perioada desfășurării Contractului, chiar dacă rezultatele s-ar ivi după încetarea contractului și ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

 • 17.4.  Nerespectarea Indicatorilor de Performanță cu efecte negative asupra calității, siguranței și continuității activităților de producere, transport, distribuție și âimizare a energiei termice poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar.

 • 17.5.  Prin excepție de la prevederile alin. 4 de mai sus, nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 8 la prezentulContract (“Indicatorii de Performanță”), va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale după notificarea prealabilă a neregulilor. Anexa nr. 8 la prezentul Contract (“Indicatorii de Performanță”) stipulează cuantumul penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță, respectiv Indicatorii de Performanță garantați, care a fost încălcat sau nu a fost


18. Modificarea clauzelor contractuale

 • 18.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.

 • 18.2. Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de prestare a activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică sau Caietul de sarcini al Serviciului Public de alimentare cu energie termică, cu notificarea prealabilă a Delegatului, din motive excepționale legate de interesul regional sau local, după caz.

 • 18.3. în cazul în care oricare dintre prevederile Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți, prin încheierea unui act adițional.

  CONFORM CU ORIGINALUL


' g    DIRECȚIJU lîfcfX

19. Litigii


LS 5 asistenț|JWM Sz TEHNIC* Șl

JURIDICĂ       //

y!

 • 19.1. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe > conflictelor apărute pe parcursul executării Contractului.

 • 19.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea prejudiciată are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa, împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 19.3. în cazul apariției unei dispute, Părțile nu au dreptul să suspende executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Contract.

 • 19.4. în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 14 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

20. Alte clauze

 • 20.1. Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • 20.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 20.3.  Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 20.4.  în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării contractului, se întâlnește una din situațiile următoare:

a) schimbarea circumstanțelor existente la data încheierii prezentului contract care să determine agravarea obligațiilor asumate de una dintre părți;

b) schimbarea circumstanțelor să nu fi putut fi, în mod rezonabil, avută în vedere la data încheierii prezentului contract;

<®cyȘ crearea unui dezechilibru contractual major, la solicitarea uneia din părți se va {^utpa-reali^fenegocierea prezentului contract.

21. Anexe


CONFORM CU ORIGINALUL


DIRECȚIA

W S'SȘnli


Din prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

Anexa nr. 2 - Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică -activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București

Anexa nr. 4 - Procesul verbal de predare-preluare al bunurilor către Delegat

Anexa nr. 5 - Programul de investiții al Delegatului din fonduri proprii

Anexa nr. 6 - Politica tarifară

Anexa nr. 7 - Metodologia de stabilire a compensației pentru obligația de serviciu public

Anexa nr. 8 - Indicatori de performanță ai serviciului

Anexa nr. 9 - Metodologia de monitorizare a indicatorilor de performanță și a respectării prevederilor Regulamentului serviciului

Modele contract de furnizare a energiei termice

Anexa nr. 10.1 - Contract de furnizare a energiei termice - utilizator tip casnic

Anexa nr. 10.2 - Contract de furnizare a energiei termice - utilizator tip non-casnic


Anexa nr. 10.3 - Contract de furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte -utilizator tip casnic și non-casnic

Anexa nr. 11 - Redevența

^ Indicatori de eficiență economică


Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ........................, în.....exemplare originale, cu

aceeași putere juridică, câte.....pentru fiecare parte contractantă.

DELEGATAR,

DELEGAT


Compania Municipală

Termoenergetică București S.A.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Termoenergetică București-Ilfov

CONFORM CU ORIGINALUL


Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

Primăria Municipiului București

Primăria Orașului Popești-Leordeni


REGULAMENTUL


Proiect Anexa nr.

t cer'^ho.GTServiciului Public de Alimentare cu Energie Termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Buciirești-IIfov


JURIDICĂ fl


Art. 1.

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare serviciu de alimentare cu energie termică, înființat și organizat la nivelul arealului deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov. Prezentul regulament a fost întocmit în baza Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul nr. 91/20.03.2007 emis de A.N.R.S.C.

 • (2) Prezentul regulament reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri publice și industriale pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum și relațiile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemele de alimentare cu energie termică.

 • (4) Operatorii serviciului de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa 1 la prezentul regulament au caracter minimal. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov poate propune și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termică, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 2.

Infrastructura tehnico-edilitară specifică, aparținând domeniului public sau privat al autorităților administrației publice locale din arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității, denumit in continuare SACET, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologi și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice, și anume: a) centrale termice/centrale electrice în cogenerare;

transport;


 • d) stații termice;

 • e) rețele de distribuție;

 • f) construcții și instalații auxiliare;

 • g) sisteme de măsură, control și automatizare;

 • h) racord, până la punctele de delimitare/separare.

Definiții


Art. 3.

în sensul prezentului regulament, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • 3.1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 3.2. acord/aviz de furnizare de energie termică - acord scris dat de către furnizor, în legătură cu posibilitățile de livrare de energie termică sub formă de abur condensat, de apă fierbinte sau apă caldă, din instalațiile sale, unui utilizator;

 • 3.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;

 • 3.4. agent termic primar - agent termic care circulă în instalațiile de producere din centralele termice de zonă, centralele electrice în cogenerare și în instalațiile de transport al energiei termice;

 • 3.5. agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;

 • 3.6. apă caldă de consum - apa caldă care îndeplinește condițiile de potabilitate, utilizată în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

 • 3.7. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov - persoană juridică română, de drept privat și de utilitate publică constituită pe durată nedeterminată, în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, prin intermediul unui operator regional înființat de asociați;

 • 3.8. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E. și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

 • 3.9. autorizație - act tehnic și juridic emis de A.N.R.E., prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

 • 3.10. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem și care au drept consecință reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament sau întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră.

 • 3.11. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către furnizor în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu energie termică sub formă de: abur condensat, apă fierbinte, încălzir și/ sau apă caldă, unui utilizator, din instalațiile sale;


  cțfdepogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare electrice și termice în cogenerare;


 • 3.12. branșament termic - legătura fizică între o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;

 • 3.13. centrală

pentru producfe


 • 3.14. centrală termică - ansamblu de instalații, constrr conversia unei forme de energie în energie termică;

 • 3.15. cogenerare - producere simultană de energie termicăîn instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

 • 3.16. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

 • 3.17. consum de energie termică - cantitatea de căldură reținută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferență între cantitatea de căldură primită și cea restituită;

 • 3.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spațiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc;

 • 3.19. consum de energie termică pentru apă caldă de consum - consumul de energie termică folosită pentru prepararea apei calde de consum;

 • 3.20. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

 • 3.21. consumator de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii în baza unui contract;

 • 3.22. contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere sistemul de integrare, traductorul de debit și senzori de temperatură;

 • 3.23. contract de furnizare - contractul încheiat între transportatorii/distribuitorii/fumizorii de energie termică, denumiți generic operatori ai serviciului, persoane juridice române, autorizate și/sau licențiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia și utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea națională de reglementare competentă prin contractele-cadru;

 • 3.24. convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

 • 3.25. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție de la producător sau de la rețeaua de transport către utilizator, inclusiv activitatea de transformare a parametrilor agentului termic în stația termică;

 • 3.26. distribuitor de energie termică - operatorul care are calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;

 • 3.27. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe și integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;

 • 3.28. exploatare - ansamblul de operații și acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport și distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor și lucrărilor de întreținere curentă;

 • 3.29. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale,

  3.30. furnizor de energie termică - operatorul care are calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice^-^


comercializarea energiei termice între producători/transportatori/distribuitori și utilizatori;        ( a energiei termice^-^. ^

3.31. grad^^și§Ur^țd'm furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utili:       ’              '           'e timp;
3.32. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor și fără consecințe deosebite asupra instalațiilor;                                              .........__


3.33. index de pornire - valoarea pe care o indică afi§ajul-et«irt^nf6rde energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul puberii în funQtiigețQțHALUL lpompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă și se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

 • 3.38. instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;

 • 3.39. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;

 • 3.40. intervenție accidentală - complex de activități ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor și avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.);

 • 3.41. întreținere curentă - ansamblul de operații de volum redus, complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 3.42. licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și competența, capacitatea și dreptul de a fumiza/presta serviciul reglementat și de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

 • 3.43. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incintă, la aceeași adresă, alimentate din una sau mai multe puncte termice /centrale termice;

 • 3.44. manevră - ansamblul de operații prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor și elementelor sau schema tehnologică în care funcționează acestea;

 • 3.45. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație

sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic'' sau energia termică;                                                                       /

 • 3.46. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența/și capacitatea, recunoscute prin licență, de a presta integral sau parțial activitățile specifice serviciului^ public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Prin hotărârea Consiliului General ar


public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Prin hotărârea Consiliului General aF Municipiului Bijcmxgti sau a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetjcă București - JMwTgttMâtea de producere/transport/distribuție/fumizare a energiei termice poate


București -JMw, gttiwâtea de producere/transport/distribuție/fumizare a energiei termice poate


^«>m<mulți operatori;

■albarea’miității de energie termică furnizată unui utilizator;

 • 3.48. preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

 • 3.49. preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de

transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu avizul autorității__d&-<eglementare competente, pentru fiecare operator care are și calitatea de_fi*HttzorT^”            i

 • 3.50. preț local pentru populație - prețul pentru energia                            populației

prin SACET pentru spațiile cu destinație de locuințapHlprobat prin hotărârea autorității administrației publice locale în conformitate cu prevederileUegahț-—" ' '


 • 3.51. producător de energie termică - operator, titular de licență pento             i energiei

termice;

 • 3.52. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surBgftr ^bn^egsml a unor


forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;                  *7/

 • 3.53. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine^i^feh^^^oprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 3.54. punct termic - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum la necesitățile consumului unui utilizator;

 • 3.55. putere termică sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp, în MW;

 • 3.56. putere termică absorbită - cantitatea de căldură reținută din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 3.57. putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;

 • 3.58. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator și înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 3.59. putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului, convenită ca valoare și durată pe baza datelor de proiect;

 • 3.60. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculată ca cea mai mica putere termica necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranța, numai a acelor agregate și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12°C;

 • 3.61. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație sau punct termic sau în cazul racordării directe cu instalațiile utilizatorilor de energie termică;

 • 3.62. racord utilizator - legătura dintre o rețea de transport și/sau distribuție la instalațiile interioare

aflate în exploatarea utilizatorului;                                                                  >

 • 3.63. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care/

fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;                                                     .

 • 3.64. regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesară reducerea cantității/calității energiei termice furnizate utilizatorilor, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilității pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacități de producere sau a unor rețele de^affșpQrt^i distribuție a energiei termice. Se poate limita furnizarea de energie termică și

  iirâ^ejmenului legal pentru achitarea facturilor de energie termică;


  în & • 3.65. rețea termică primară - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă agentul termic primar în regim continuu/intermitent și controlat între producători și stațiile și/sau punctele termice;

 • 3.66. rețea termică secundară - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele

existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă agentul termic secundar în regim continuu/intermitent și controlat între stațiile și/sau punctele -termice și utilizatori;                                                               ----’             1

 • 3.67. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimei sistemelor de repartizare a costurilor cu încălzirea în scopul

  cadrulinstalațiilor și ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal și care îndeplinesc condițiile de siguranță maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate și economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

 • 3.71. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin doi utilizatori racordați la SACET;

 • 3.72. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 3.73. sistem paușal - modul de stabilire a consumului de energie termică în funcție de puterea tennică și de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

 • 3.74. sistem de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri,

> de același fel, armăturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

 • 3.75. situație de avarie - situație în care, datorită avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport și/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 3.76. stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 3.77. sondă (senzor) de temperatură - subansamblu al unui contor de energie termică imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecție) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;                                                    [

  3.78. stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realize;


adaptarea parametrilor agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum la necesitățile consumului mai multor utilizatori;                                                  '

^^^fl^consumator - persoana fizică sau juridică ale cărei instalații de consum a energiei termice $iSit racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;


 • 3.80. suprafața echivalentă termic (SET) - mărime convențională care caracterizează puterea termică a unei suprafețe de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în condițiile stabilite de SR 11984-83, astfel încât un metru pătrat de suprafață echivalentă termic cedează 525 W;

 • 3.81. tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fix nstantă și o parte variabilă proporțională cu consumul;

  • 3.82. taxă de putere termică - sumă fixă, stabilită $rin (debit) avizată de autoritatea de reglementare compe

  • 3.83. traductor de debit - subansamblu al unui contof/  traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum de debitul volumetric sau masic;

  • 3.84. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei te$| la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelei

  • 3.85. transportator - operatorul care are calitatea de a efectua serviciul de termice;


  port; nergiei


 • 3.86. utilizator de energie termică - consumator de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege totalitatea consumatorilor din condominiul respectiv;

 • 3.87. utilizator de tip agricol - utilizatorul care folosește energia termică în sere, pentru creșterea păsărilor și animalelor, pentru fabricile de nutrețuri combinate, pentru stațiile de uscat și granulat furaje verzi, stațiile de sortare ouă, fructe și legume, stațiile de uscat cereale și de condiționat semințe, precum și pentru alți utilizatori similari;

 • 3.88. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu excepția celui agricol, care folosește de regulă energia termică în scopuri tehnologice;

 • 3.89. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spațiilor comerciale și prepararea apei calde de consum;

 • 3.90. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor social-culturale și pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban;

 • 3.91. zonă deprotecție/siguranță - zona adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

 • 3.92. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire.

SECȚIUNEA a 2-a

Monitorizarea, controlul și reglementarea

Art. 4.

 • (1) Serviciul public de alimentare cu energie termică se desfășoară sub coordonarea, monitorizarea și controlul autorității publice locale direct sau prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, după caz.

 • (2) Serviciul de alimentare cu energie termică se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:


Șa eficientă a resurselor energetice;

durabilă a unităților administrativ-teritoriale;

I CONFORM CU ORIGINALUL

 • c) diminuarea impactului asupra mediului; j                 .........—J

 • d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență șTutilîzăreasurselor noi și regenerabile de energie:

 • e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;

 • f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;

 • g) “un condominiu - un singur sistem de încălzire”.

 • (3) Modul de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de producere, transport, transformare, distrilyjiiejji furnizare a energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, retehnologb^^j'^^e^ilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică, are ca obiective:

  n ș      % o

  (35 oiRecV»

  ASIS1EN1A. '<5 TEHNICA li A JURIDICA

  *


 • a) asigurarea continuității și calității serviciului;

 • b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

  o: .o


 • c) accesibilitatea prețurilor la consumator;

 • d) asigurarea competiției în producerea energiei termice, în condițiile accesiS^^^^fhentat al producătorilor și utilizatorilor la rețelele termice de transport și distribuție;

 • e) creșterea eficienței energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuția, până la furnizarea și utilizarea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;

 • f) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;

 • g) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

 • h) realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare:

 • i) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;

 • j) proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 5.

Serviciul public de alimentare cu energie termică din arealul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov este monitorizat, controlat și reglementat de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului de delegare a gestiunii.

Art. 6.

 • (1) Monitorizarea, controlul și stabilirea îndeplinirii indicatorilor de performanță ai serviciului se realizează de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

 • (2) (a) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie termică este A.N.R.E.

  (b) A.N.R.E. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării pieței de energie termică, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor și reglementează activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, inclusiv producerea energiei termice în cogenerare.


 • (c) A.N.R.E. acordă licențe și aprobă reglementări tehnice și comerciale conform atribuțiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 123/2012 și Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de producere a energiei termice inclusiv în cogenerare, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

 • (d) Activitatea de producere a energiei termice inclusiv în cogenerare se desfășoară pe bază de lice rdată de A.N.R.E., în conformitate cu legislația în vigoare.


efutilb/energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cuejaefgîetejf^ică.prin SACET. se aprobă de A.N.R.E. zn H

Z      A                       / \J/        M

 • (f) Prețul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de gestiune s-au negociat metode de stabilire/ajustare a prețului energiei termice.

 • (g) Prețul energiei termice pentru activitatea de producere/transport și distribuție se avizează de

A.N.R.E. și se aprobă de administrația publică locală. _________________

CONFORM CU ORIGINALUL

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică


llf              lU

1 s*

Sa/ .o z

*


»< K tehnica IS A WV ■/

Art. 7.

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă din toate unitățîlFde producere, transport și distribuție a energiei termice.

 • (2) Detalierea de către operator a prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice se vor folosi tipizate și/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 8.

Proiectarea și executarea sistemelor de producere, transport sau distribuție centralizată a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritățile de reglementare competente.

Art. 9.

 • (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

 • (2) Fiecare operator va avea și va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, cu toate modificările sau completările la zi;

 • e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operator;

 • f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • g) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrâșssau-ale lucrărilor ascunse;

iȚ^rȘieâfeldyde execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devi^efe petobîScțe, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;


CONFORM CU ORIGINALUL

i/rv1          i-SQ*


j) documentele de recepție, preluare și tenninare a luprărilor:________

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performan buletinele de verificări, analiza și încercări;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune și, după caz, de dare în exploatare;

 • - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează neconformităților și a remedierilor;

 • k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren;

 • l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor și amplasarea acestora, planul de 1 apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu, trecute în fișele de post, pentru întreg personalul;

 • p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

r) inventarul instalațiilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

s) instrucțiuni privind accesul în incintă și la instalații;

t) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

u) registre de control, de sesizări și reclamați!, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru a echipelor de intervenție etc.;

 • v) rezultatele bilanțurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale.

 • (3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

  rezolvarea


Art. 10.

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenți economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție, modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant


Art. 11.

 • (1) Operatorul care a primit în gestiune serviciul energetic de interes local, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, are obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (2), organizată astfel încât orice document să poată fi găsit cu ușurință.

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

 • (3) înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

 • (4) La încheierea activității, operatorul va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui-d^eumeat-orianal sau în copie.

  iționa: .,, „

  CONFORM CU ORIGINALUL


 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în c ire se vor menționa^ A| U1

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;


 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat cop

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a apro

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat și a celor care le-au restituit.

Art. 12.

 • (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fișe tehnice, care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

 • a) avariile;

 • b) echipamentele de bază care au fost afectate ca urmare a unor incidente sau avarii produse;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente cauzate de incidentul sau avaria în cauză;

 • d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;

 • e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;

 • f) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;

 • g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentală sau planificată;

 • h) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;

 • i) comportarea neconformă în exploatare între două reparații planificate;

 • j) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

 • k) data scadentă a următoarei verificări periodice;

 • l) buletinele de încercări periodice și după reparații.

 • (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru agregatele de bază, pentru fundațiile utilajelor și echipamentelor, pentru instalațiile de legare la pământ, dispozitivele de protecție și pentru instalațiile de comandă, teletransmisie și telecomunicații.

 • (4) Pegțjauclădiri, coșuri de fum și altele asemenea, precum și pentru instalațiile de ridicat, cazane


 • (5) Separat de fișele tehnice, pentru agregatele de bază (echipament sau aparataj) se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

 • (6) în activitatea de producere a energiei termice, inclusiv în cogenerare, operatorii care sunt licențiați de A.N.R.E. pentru această activitate au obligația să aplice Regulamentul de conducere și organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 96/2017.

Art. 13.

 • (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, degazoare etc.), precum și principalele instalații mecanice (rezervoare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

 • (2) Toate echipamentele menționate la alin.(l), precum și conducteier-ha,rele electrice, instalațiile

independente trebuie să fie numerotate șifinsoipționate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpulM CU ORIGINALUL

 • (3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găseascfi. atât schemele generale  ale instalațiilor (schemele normale de funcțiofrăfe"electrice și termomecanice), cât și, după caz, cele ale instalațiilor auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat ș.a) alimentarea cu apă a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și siguranță - potrivit specificului activității și atribuțiilor.


 • (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației re și notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a in

  iar numerotarea


 • (5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art. 14.                                                             a

 • (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realo^^ instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariil or.

  rea operativă a aceeași situație, să


 • (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

 • a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de operare;

 • b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;

 • c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune etc.);

 • d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționării în exploatare normală;

 • e) parametrii normali, limită și de avarie ai echipamentului;

 • f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

 • g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor și situații de urgență;

 • h) reguli de anunțare și adresare;

 • i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/ procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;

 • j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

 • (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

 • (4) InșJ^gSphile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certifh^dmșțTjmp aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul ...". Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 15.

 • (1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

 • (2)  în vederea aplicării prevederilor alin. (1), operatorul va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

 • a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale; ...............-—-————i

 • b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru Exploatarea instalațiilor .trincipale, după caz:

 • - alimentarea cu combustibil;            CONFORM CU ORIGINALUL

 • - tratarea chimică a apei;                |            ___—— ---*

 • - cazane de apă fierbinte;

  • - cazane de apă caldă;

  • - turbine cu abur sau gaze, motoare termice;

  • - generatoare electrice;

  • - boilere de termoficare;

  • - circuitul hidrotehnic și de răcire;

  • - instalațiile de aer comprimat;

  • - rețelele de transport și distribuție a energiei termice; • - instalațiile electrice ale serviciilor interne și racord la sistem;

 • - instalații de control, măsură și automatizare;

 • - instalații de comandă, semnalizări blocaje și protecții;

 • - instalații de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, rețea, hidranți exteriori și interiori);

 • - alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

 • c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate și instalații auxiliare:

 • - pompe de alimentare;

 • - pompe de circulație;

 • - degazoare;

 • - stații de reducere-răcire, stații de răcire, stații de reducere;

 • - preîncălzitoare de apă;

 • - transformatoare de abur;

 • - ventilatoare de aer și gaze de ardere;

 • - preîncălzitoare de aer ;

 • - alte agregate și instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;

 • d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

 • e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

 • f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

 • g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.


 • (3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de operare și de conducere operativă.

Art. 17.

 • (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

 • (2) Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.


SECȚIUNEAgo^FOrm cu originalul

îndatoririle personalului operativ

Art. 18.

. (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservesc instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei termice, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

'5


 • (2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau izolat sub presiune.

 • (3) înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri și începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezervă rece" în starea "în rezervă caldă" și se face pe toată perioada cât acesta este "în rezervă caldă" sau "în funcționare", în condițiile stabilite la art. 17.

 • (4) în cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

 • (5) în cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

 • (6) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, competențele și responsabilitățile personalului operativ se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (7) Locurile de muncă în care are loc desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;

 • e) existența teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.


Art. 19.

Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de operare, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în:

 • a) supravegherea instalațiilor;


 • b) controlul curent al instalațiilor;

  CONFORM CU ORIGINALUL


 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrări de întreținere periodică;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate;

 • f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 20.

 • (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

I Art. 21.

în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

SECȚIUNEA a 5-a

Analiza și evidența avariilor

Art. 22.

 • (1) în scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și al continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor

i tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și se vizează de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

 • (3) Modul de analiză și evidență a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalațiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform NTE 004/2005, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 8/2005.

 • (4) în cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 23.

Evenimentele ce se evidențiază se referă în principal la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din centralele termice, rețelele de transport și de distribuție;


c ț ineîd'cnte și avarii;

(fJ^fBat&ilâ sistematice

e

IJ-, z TA

A<


: ale parametrilor energiei temiice;

hfntărilW^cpnsum impuse de anumite situații existente la un mom tCONFORM CU ORIGINALUL UsS

Art. 24.

 • (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca echipamentelor sau a instalațiilor, dar care nu duce la oprirea acestora.

 • (2) Defecțiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii și controlului

  instalațiilor și se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

  (3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defecțiuni.


Art. 25.

 • (1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferentă unei stații termice sau a unei centrale termice de cartier.

 • (2) Deranjamentele din centralele termice constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod direct producerea de energie termică, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă. Se consideră deranjament și declanșarea agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în funcțiune a agregatului de rezervă.

Art. 26.

Se consideră avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip urban pe o perioadă mai mare de 4 ore;

 • b) întreruperea accidentală, totală sau parțială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

 • c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • d) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor dacă face ca acestea să rămână indisponibile, pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • e) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a instalațiilor de producere și transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50%, pe o durată mai mare de o oră;

 • f) întreruperea parțială sau totală a alimentării cu energie termică a unui cartier, pe o durată mai mare de 30 minute.

Art. 27.

Se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor de producere a energiei termice indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

 • b) declanșarea sau oprirea forțată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclanșarea automată a rezervei și care conduce la reducerea cantității de energie termică produsă, transportată sau furnizată;

 • c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 28.

Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și autojșafeare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din

CONFORM CU ORIGINALUL

 • b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a^^i^Wtorită unor defecțiuni ce pot apărea în timpul încercărilor preventive:

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al ; fete^Wăwst înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automa®*^rd^a«0i, âSm a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

 • d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al afe|gOM^^copul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

 • e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

 • f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 29.

Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv dacă din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 30.

fi) Analizele avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. Pentru evenimentele ce produc efecte deosebite, analiza se va face împreună cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

 • (2) Trimestrial, operatorul va informa autoritățile de reglementare competente și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

 • (3) Zilnic, operativ (e-mail), se vor informa autoritățile publice locale și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov asupra furnizării serviciilor către utilizatori.

Art. 31.

Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • a)  locul și momentul apariției incidentului sau avariei, ora depistării, ora opririi, ora atacării, ora PIF, timp de intervenție;

 • b)  situația inainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c)  condițiile care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • d)  reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

 • e)  manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

 • f)   situația funcționării semnalizărilor, protecțiilor și automatizărilor, după caz;

 • g)  efectele produse asupra instalațiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

 • h)  efectele asupra utilizatorilor de energie termică, utilitățile nelivrate, durata de întrerupere / total ore nefumizare, număr clienți afectați, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • i)   stadiul verificărilor preventive, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

 • j)   cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment;

 • k)  modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instmsțmnilor;

 • m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

 • n)  măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

Art. 32.

 • (1) Analiza avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile lucrătoare de la lichidarea acestora.

 • (2) în cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei avariei este de 10 zile de la lichidarea acesteia.

 • (3) în cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau

montării instalației, a deficiențelor echipamentului, a calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor tr£nsmîțS^CtOTiirTHinph«^ pentru punct de vedere.                                                p -

CONFORM CU ORIGINALUL •,

.re are m gestiune mstaiaț ile respective, cu


 • (4) Analiza avariei se face la nivelul operatorului c ire

participarea proiectantului, furnizorului de echipainsnt~și7'satt—a—executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau          iei de Dezvoltare


Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

strar&a altor


 • (5) Dacă avaria afectează sau influențează funcționarea instalațiil operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează ane transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor incidentului.

  Vautwficiț^Ae la aceștia auâlwrii avariei sau


Art. 33.

Rezultatele analizei avariei se consemnează într-un formuiar-tip denumit "fișa de avarie", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

Art. 34.

 • (1) în vederea satisfacerii în condiții optime .a necesităților de alimentare continuă cu energie termică, operatorul va urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

 • (2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Art. 35.

 • (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia avariilor, analiza se face concomitent cu analiza avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fișa avariei.

 • (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor satt reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.


 • (4) Evidepți ^defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere

  rt^dtt)ăimontare, înlocuire sau reparație capitală.


Art. 36.

 • (1) Fișele de echipament deteriorai reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

 • (2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.

 • (3) La încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 11 alin. (4).


SECȚIUNEA-a-6-a—————------

Asigurarea sigura,iței în funUnare^ij^gj^^

Art. 37.                                             ---------------------

 • (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică și a continuității alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând SACET.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. Art. 38.

Manevrele în instalații se execută pentru:

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente-,

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate',

 • c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 39.

în sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 40.

Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

 • b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;

 • c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută.

manevra;

 • d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și


tea supravegherii directe de către responsabilul de manevră; seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

CONFORM CU ORIGINALUL

 • g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 41.

Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.


Art. 42.

Manevrele în instalații se efectuează numai care trebuie să conțină:

 • a) tema manevrei; manevrei;

 • c) succesiunea operațiilor;

 • d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

 • e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 43.

După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

 • a) foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

 • - manevre curente;

 • - anumite manevre programate, cu caracter curent;

 • - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 • b) foaie de manevră pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 44.

Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar ceie de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 45.

 • (1) întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

, (3) în funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 46.

Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 47.

Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie


realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar


și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.20
Art. 48.                            —

 • (1) Manevra începută de personalul nomiz aii:

de același personal chiar dacă prin aceasta muncă, în condițiile legii.                 —


 • (2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în procedurile proprii ale operatorului.

Art. 49.

Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 50.

 • (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice și punere în funcțiune.

 • (2) în perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

 • (3) După terminarea probelor mecanice și eventual a rodajului în gol se face recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcină și probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 51.

 • (1)  Constatările, informațiile și anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidențele operative, atât de persoana care le comunică, cât și de persoana care le primește, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum și numele și funcția acestuia.

 • (2) Dispozițiile și aprobările operative se vor înscrie în evidențele operative atât de persoana care le dă, cât și de persoana care le primește, notându-se datele de identificare și ora.

Art. 52.

 • (1) în cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

 • (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de. manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

 • (3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admiterea la lucru a echipelor de intervenție, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 53.

 • (1) Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

 • (2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră și cu asistență tehnică.

Art. 54.

Orice pejsoăna care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordoharea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din SACET trebuie să cunoască

CAPITOLUL II........... j


Producerea energiei wrmice            [

CONFORM CU ORIGINA,

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 55.

 • (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalațiile din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii și preparării apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, agenți economici etc.

 • (2) Activitatea de producere a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Art. 56.

în fișa postului personalului de exploatare și întreținere a instalațiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuții:

 • a) asigurarea funcționării sigure și continue a instalațiilor astfel încât alimentarea cu energie termică a utilizatorilor să se facă fără întreruperi;

 • b) cunoașterea instalațiilor pe care le are in exploatare și a instrucțiunilor de exploatare;

 • c) asigurarea exploatării conform instrucțiunilor și diagramelor de reglaj;

 • d) menținerea echipamentelor și a instalațiilor în stare de funcționare perfectă în scopul evitării degradării în sau deteriorărilor;

 • e) menținerea în limitele prescrise a parametrilor agenților termici, conform regimurilor de funcționare stabilite;

 • f)  cunoașterea și respectarea prevederilor referitoare la instalațiile pe care le deservește/întreține.

SECȚIUNEA a 2-a

Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

Art. 57.

Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere următoarele:

 • a) funcționarea de durată, fără avarii, cu disponibilitate maximă, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor:

 • b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor și calității agentului termic, precum și a domeniului de reglare a sarcinii;

 • c) asigurarea regimului economic de funcționare, având la bază instrucțiunile furnizorului de echipament și probele la punerea în funcțiune a instalației.

Art. 58.

Instalațiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instrucțiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului și proiectantului, privitor la:

 • a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare și de oprire, în corelație cu agregatele care îl deservesrișifpe care le deservește;


 • b) paraăr^rmlimlt^îa care se interzice exploatarea;

  xAoCTARe

  > * *  • c) cazurile în care instalația trebuie oprită imediat:

  • d) parametrii de funcționare economică pentru asigurarea consumului spe


tehnologic minim, in funcție de sarcină.

e) parametrii de control privind funcționarea sigură, inclusiv a instalațiilor auxiliare^J^^^^s Art. 59.

Instalarea, exploatarea și verificarea agregatelor de cazane și schimbătoarelor de căldură pentru prepararea agenților termici, inclusiv a transformatoarelor de abur, trebuie să corespundă proiectelor și condițiilor tehnice de calitate conform normelor și prescripțiilor în vigoare.

Art. 60.

La locurile de muncă specifice vor fi afișate instrucțiuni privind atribuțiile și responsabilitățile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime și minime ale parametrilor admiși ale instalației de producere a energiei termice, valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific și propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcție de condițiile meteorologice, modul de intervenție a personalului de exploatare în caz de incendii, avarii sau calamități naturale.

Art. 61.

(•1) Cazanele, precum și alte recipiente sub presiune aflate sub incidența prezentului regulament se exploatează și se verifică conform prescripțiilor Inspecției de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR).

 • (2) Pentru punerea în funcțiune și în timpul funcționării se vor executa verificări funcționale, de siguranță și probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și exploatare, inclusiv pentru instalația de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

 • (3) La instalațiile cu agent termic apă caldă, controlul și verificarea măsurilor de siguranță sunt cele prevăzute de standardele și normativele în vigoare.

Art. 62.

Instalațiile de cazan vor funcționa numai cu apă tratată care îndeplinește următoarele condiții:

pH la 20 °C

min. 7,0

pHla 20 °C

max. 9,5

duritate totală

mval/l

max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor)

oxigen

mg/l

max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor)

CO2 total

mg/l

max. 20

Art. 63.                          ’

Fiecare centrală termică va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan, evenimentele și datele apărute în timpul exploatării:

 • a) starea tehnică a instalațiilor la primirea-predarea schimbului;

 • b) ora aprinderii și stingerii focului;

 • c) ordinea cronologică a operațiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor și a altor lucrări de revizii și reparații;

 • d) defecțiunile importante apărate la agregatele de bază și auxiliare;

 • e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;

 • f) descrierea avariilor și deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;

 • g) elementele suprafețelor de încălzire deteriorate și înlocuite, cu schițe pentru identificarea locurilor;

 • h) dispozițiile operative primite pe scară ierarhică:

 • i) manevre de porniri, opriri, încărcări și descărcări;

 • j) spălări și curățiri chimice efectuate;

 • k) ^^^opțif^sau nefuncționarea protecțiilor și supapelor de siguranță;

 • l) ir ' ’ ‘cfliii apei, aburului și condensatului.CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 64.

Lista datelor și evenimentelor menționate ’a art, 63 nu este limitativă, iar acele date care sunt arhivate electronic pot să nu fie cuprinse în registru.

Art. 65.

 • (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie să corespundă indicațiilor fișei sale de regim, elaborată conform instrucțiunilor date de furnizor, bazate pe măsurătorile și încercările la punerea în funcțiune efectuate în vederea verificării performanțelor garantate.

 • (2) încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efegiuațe și în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fișe de regim:


 • a) după o reparație capitală;

 • b) după introducerea unor modificări constructive:

 • c) la trecerea pe un nou combustibil;

 • d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor no necesară clarificarea cauzelor acestora.

 • (3) Fișa de regim trebuie să conțină, în funcție de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriți în funcționare pentru a se asigura o ardere completă a combustibilului și încadrarea temperaturilor gazelor de ardere și ale apei/aburuiui în fasciculele de țevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

Art. 66.                 ■                                                    .

Instalațiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieșirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere să fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fișa de regim și să nu depășească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere să fie nule.

Art. 67.

Producătorul va elabora instrucțiuni tehnice interne specifice fiecărei centrale termice și pentru fiecare utilaj, în care trebuie să detalieze in amănunt toate operațiunile necesare unei corecte exploatări și conservări în cazul opririlor pe o durată mai mare de timp, stabilită de furnizorul echipamentului.

Art. 68.

în centralele termice'se va urmări cu prioritate siguranța instalației, prin asigurarea funcționării:

 • a) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi focului și a alimentării cu combustibil la cazane, în cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic;

 • b) dispozitivelor și armăturilor de siguranță, în vederea opririi alimentării cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în : cazul depășirii valorilor limită de presiune și temperatură ale agentului termic secundar;

 • c) dispozitivelor și armăturilor de siguranță și oprirea alimentării cu combustibil, în cazul depășirii valorilor limită la vasele de expansiune;

 • d) întregului ansamblu de protecții și instalații de automatizare.

Art. 69.

 • (1) Agentul termic livrat sub formă de apă, la ieșirea din centrala termică sau centrala electrică în cogenerare, trebuie să aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

 • (2) Abaterea temperaturii apei la ieșirea din centrala termică poate fi de ±2% față de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.


îuLternperaturilor trebuie să, reprezinte o operație permanentă în exploatarea centralei prirtîfiregistrarea continuă a acesteia, sau eonsemnându-se or^r în registrul de ex temperaturile tur și retur aie agentului termic până la asigurarea înregistrării și memorării prin intermediul unui sistem informatic.

te

a.

> -1

-■ • '■
Art. 70.


în cazul unor situații neprevăzute ca: schimbarea bruscă a jeh

schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii 1           ~                esarul

de energie termică, se face corectarea regimului de exploatare pij                          altului

termic.


Art. 71.

Pentru stabilirea echilibrului între energia termică necesară și cea produsă se vor folosi, după caz:


 • a) mijloace de reglare automate sau manuale de variație a cantității de căi       odusă în

cazane;

 • b) alegerea numărului de cazane în funcțiune;

 • c) variația temperaturii agentului termic la ieșirea din cazane;

 • d) variația debitului în circuitele centralei și pe rețelele de agent termic exclusivă a pompelor cu turație variabilă.

Art. 72.

Abaterea valorii presiunii apei în rețelele de apă fierbinte la ieșirea din centrala termică și ia întoarcere, față de graficul de repartizare a presiunilor și a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contract.

Art. 73.                                             .                                                        ■

 • (1) Creșterea sau scăderea temperaturii apei în rețea trebuie să se execute treptat și uniform, cu viteza de variație stabilită de proiectant. Presiunea și temperatura aburului furnizat pentru scopuri industriale nu trebuie sa difere cu mai mult de ±5% față de valorile din regimul termic de funcționare.

 • (2) Calitatea condensatului retumat va fi urmărită prin conductometre, în mod continuu, asigurându-se reutilizarea acestuia în cadrul centralei termice în procesele tehnologice care se pretează calității determinate.

Art. 74.

Exploatarea și întreținerea cazanelor de apă fierbinte se vor face în conformitate cu prescripțiile furnizorului, cu prescripțiile I.S.C.I.R., cu prevederile prezentului regulament, precum și cu instrucțiunile tehnice interne întocmite de unitățile de exploatare.

Art. 75.

Pentru buna funcționare a instalațiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanță preventivă conform instrucțiunilor/'proceduriîor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente și a instrucțiunilor de exploatare ale proiectantului.

SECȚIUNEA a 3-a

Indicatori de performanță ai serviciului de producere a energiei termice

Art. 76.

Indicatorii de performanță pentru serviciul de producție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;Art. 77.

Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre producători și utilizatorii racordați la centralele termice, care respectă condițiile prevăzute în contract, fără a produce perturbații în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 78.

Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale fiecărei localități, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performanță ai serviciului.

Art. 79.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, producătorii trebuie să asigure:

 • a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor;

 • b) evidența solicitărilor de racordare Ia rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanță cu capacitățile de producere, și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice produse și livrate

utilizatorilor rețelelor termice;                     ---------------------------

a ită;

i              *Jp9Sitorilor rețelelor


 • d) programarea lucrărilor de întreținere și mentena ită.

 • e) continuitatea serviciului de producere a ene:

termice.                                          ---

Art. 80.                                                                             /

 • (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator a! serviciului public de alimentare cu eneig existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord,-'branșament termic sau n unui racord/branșament termic existent, care are implicații asupra cantităților de enerj produsă sau asupra parametrilor ori a tipului de agent termic produs, producătorul respectivă este obligat să analizeze cererea și, dacă este tehnic posibil, sa emită un aviz tehnic în acest sens.

 • (2) Răspunderea producătorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 81.

Indicatorii anuali de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentării cu energie termică a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agent termic;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 82.

 • (1) Producătorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata Întreruperilor respective.

 • (2) în cazul intreruperilor accidentale, producătorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați.

  (3) Producătorul va înregistra toate reclamațiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație


ulterioarăje^va referi la numărul de înregistrare.

 • (4) Per^i^lulfproducătorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirpa'aînnqit^rii. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să/se inforpa'eze«p.e'^riăhent de mersul lucrărilor de remediere. "     ’                ——


o-î h.

 • (5) Producătorul va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică intr-un timp minim posibil.

 • (6) Producătorul asigura sosirea echipei de intervenție în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare.

 • (7) După efectuarea remedierilor, producătorul are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termică.

Art. 83.

Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi neprogramate simt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 82 alin. (1);


 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 82 tipuri de utilizatori;

 • c) numărul de întreruperi accidentale;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;^^

 • e) durata medie a Întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 84. întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru fucran^Tâmfîrarer^dm-mrații și întreținere stabilite prin contract, va fi anunțată utilizatorilor c                             înainte.

Art. 85.

Indicatorii anuali de performanță pentru întreruperi programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a întreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită.

Art. 86.

Cu excepția cazurilor de forța majoră, producătorul are obligația să asigure agentul termic ia utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatură, debit și indici chimici prevăzuți în contract și în prezentul regulament.

Art. 87.

Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producător și utilizatori, prin contract.

Art. 88.

în cazul producerii aburului industrial, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile producătorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în funcție de cerințele proceselor tehnologice din instalațiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 89.

Pentru asigurarea confortului termic în spațiile de locuit, spațiile cu altă destinație din condominii și instituții publice și a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliți astfel încât la punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/ furnizorului și cele ale utilizatorilor menționați să aibă valorile necesare astfel încât să fie satisfăcute cerințele din prezentul regulament. în funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a indicatorilor de performanță locali pentru serviciile de producere a energiei termice. Termenul pentru răspuns Ia reclamații referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 90.

La reclamațiafo§ris.ăpBiyind un parametru de calitate al energiei termice, producătorul va verifica parametrul înțf măsurilaiuato.e delimitare și va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate și de Ai wx.Art. 92.

Fiecare reclamație se va inregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamatia/pesiaarea... Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.


CONFORM CU ORIGINALUL


Art. 93.

Indicatorii anuali de performanță privind calitatea endrgîei4emic£_nroduse sunt:

 • a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice, pe tipuri de agent termal

 • b) numărul de reclamații care sunt din vina producătorului;

 • c) numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

. d) durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu o valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • e) numărul de ore de funcționare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;

 • f) numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate.

Art. 94.                                                   ■      1          ■

Producătorul este obligai să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract.

Art. 95.

Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 96.

Producătorul este obligat să instituie și să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 97.

Indicatorii anuali de performanță garantați pentru serviciul de producere a energiei termice sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute în licență;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art. 98.

Producătorul va urmări și înregistra indicatorii de performanță pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 99.

Pentru înregistrarea sesizărilor și rectamațiilor, producătorul va organiza: aUjsff'SefflPHsde relații cu utilizatorii, prevăzut cu acces la registratură;

bț^mservimi telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

 • c) uffcpîtoMi^iept specializat pentru înregistrară și sinteza dațetor. z>z

/ /A?    \ A* \                                      f 1 yz

Pentru ceilalți indicatori, producătorul va garanta urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 101.

Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autorității competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".


a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice~soîîcT


pentru alimentarea cu energie termică sau care este utilizator de energie termică, în limita capacității instalațiilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor tehnice impuse prin licență și prin clauzele contractuale, precum și în condiții de eficiență economică;

 • b) să asigure livrarea energiei termice în rețelele de transport, de distribuție sau în instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor și/sati normelor tehnice în vigoare și contractelor încheiate, precum și controlul calitativ și cantitativa! acestor parametri;

 • c) să mențină o rezervă de combustibil, cu excepția celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligațiilor privind producerea și furnizarea energiei termice pentru cel puțin o lună;

 • d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator și să înființeze, după caz, trepte proprii de dispecerat;

 • e) să asigure eficiența energetică și economia de combustibil în producerea energiei termice, să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice produse și al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât ia producere, cât și la livrare;

 • f) să exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem .fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;

 • g) să intervină operativ la obiectivele pe care le dețin în cazul unui pericol potențial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcționare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal și zona tehnică de lucru, în condițiile legii;

 • h) să obțină acordurile și/sau autorizațiile prevăzute de lege pentru instalații și personal;

 • i) să schimbe combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice și a aprobărilor legale, când această schimbare asigură funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță și conduce la creșterea randamentului, a eficienței energetice și la reducerea costurilor de producție, cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind protecția mediului;

 • j) să furnizeze autorităților administrației publice locale și/sau Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov și autorității naționale de reglementare din domeniul de competență informații privind activitatea de producere a energiei termice;

 • k) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți în cursul desfășurării activității;

 • l) să colaboreze, la cererea autorităților de reglementare competente, la elaborarea sau


•din domeniu;

n) să asigure posibilitatea încărcării unităților de producere a energiei termice la nivelul de putere termică nominală și să livreze cantitățile de căldură stabilite prin contractele încheiate;

o) să mențină capacitățile de producție și exploatarea eficientă a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

p) să întocmească planuri multianuale prin care să se asigure reabilitarea și retehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și a asigurării calității energiei termice;

q) să atribuie, numai în condițiile stabilite de legislația privind achizițiile publice, lucrările de reparații/revizii/extinderi/modificări ale instalațiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se execută cu terți;

r) să măsoare energia termică produsă/livrată, precum și să asigure exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

s) să asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat LS.C.l.R..;

t) să asigure reglarea furnizării energiei termice în funcție de graficul de sarcină convenit de

comun acprd cu utilizatorii;                          _______________________

u) să asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;

CONFORM CU ORIGINALUL • v) să aibă, capacitățile de producție necesare pentru [asigurarea:_______________

 • - puterii termice minime de avarie;

 • - puterii minime termice tehnologice;

 • - producerii energiei termice în regim continuu pentru a putea fi îndeplinite con la art. 206 lit. s).

x) finanțarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații a sistemului d centralizată cu energie termică (SACET) se va face din tarif și din alte surse legal constituite;

Art. 103.                  •                                                            '                                      .• '

’ Producătorul de energie termică are următoarele drepturi:

 • a) să desfășoare activități comerciale legate de.vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacităților de producere a energiei termice;

 • b) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu operatorul serviciului de alimentare cu energie termică, în cazul în care dețin licență de furnizare, sau contracte de furnizare cu utilizatorii, după caz; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competență în contractele-cadru;

 • c) să aibă acces la rețelele termice de transport și distribuție în condițiile legii; racordarea de noi producători de energie termică la rețelele termice de transport ale SACET se poate face numai cu avizul prealabil al autorității publice locale și/sau Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

 • d) să furnizeze energia termică în rețelele de transport, de distribuție și/sau în instalațiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate și în limita capacității acestora;

 • e) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică lajnstalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reg|l^entărilor emise de A.N.R.E.:
  CONFORM CU ORIGINALULui terț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Legea serviciilor co             utilități publice nr. 51/2006, pentru a

asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează, iar producătorii de energie termică în cogenerare vor respecta și prevederile art. 12 din Legea energiei electrice nr. 123/2012;

 • g) să desfășoare activitatea de dispecerizare, ca funcție operativă și activitatea de analiză economică a funcționării sistemului coordonat, cu asigurarea condițiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;

 • h) să solicite desființarea construcțiilor și a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de instalațiile și construcțiile proprii;

 • i) să solicite ajustarea și/sau modificarea nivelului prețurilor în funcție de influențele intervenite în elementele de cost pentru energia termică și să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la prețurile și tarifele legal stabilite.

 • j) să rezilieze contractul de furnizare în cazul acelor consumatori/utilizatori care nu mai utilizează energie termică pentru. încălzire și/sau apă caldă de consum din sistemul centralizat, în cazul în care aceștia nu doresc rezilierea contractului, operatorul este îndreptățit să factureze lunar o valoare reprezentând cheltuielile fixe de exploatare și întreținere.

 • k) înființarea taxei de abonament prin care să fie acoperite (parțial) cheltuielile de deplasare a echipelor de intervenție pentru diferite consratări, anunțuri, consilieri etc, ce nu cad în sarcina sa și sunt solicitate, de care beneficiază abonați! operatorului.

Art. 104.     ’             ■

 • (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator ai serviciului de producere a energiei termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/branșament termic sau modificarea unui racord/branșament termic existent care are implicații asupra cantităților de energie termică produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, producătorul este obligat să analizeze cererea și, dacă este tehnic posibil, să emită un aviz tehnic în acest sens.

 • (2) Răspunderea producătorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 105.

 • (1) Producătorul trebuie să anunțe utilizatorii, în scris prin anunțuri afișate ia intrarea în imobil sau mass-media cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale.

.(2) In cazul întreruperilor accidentale, producătorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați.

 • (3) Personalul producătorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

 • (4) Producătorul va asigura permanența unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

 • (5) Producătorul va asigura sosirea echipei de intervenție, de regulă, în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare la centralele termice/termoelectrice de zonă și în maxim 120 de minute la centralele termice de cvartal.

 • (6) După efectuarea remedierilor, producătorul are obligația de a verifica buna funcționare în alimentarea cu energie termică.  Cu excepția cazurilor de forță majoră, p utilizator la parametrii de calitate, presi contract și în prezentul regulament.  obligația să asigure agentul termic la ră, debit și indici chimici prevăzuți în


Art. 108.

Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producător și utilizatori, prin contract.

Art. 109.

Pentru asigurarea confortului termic în spațiile de locuit, spațiile cu altă destinație din condominii și instituții publice și a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliți astfel încât la punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/ furnizorului și cele ale utilizatorilor menționați să aibă valorile necesare astfel încât să fie satisfăcute cerințele din prezentul regulament. In funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a indicatorilor de performanță locali pentru serviciile de producere a energiei termice.

Art. 110.

Lș reclamâția scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, producătorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate și de măsurile luate.

Art. 111.

Termenul pentru răspuns la reclamați! scrise referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice, conform legislației în vigoare. Acest termen poate fi prelungit conform legislației în vigoare, dacă aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunțită.

Art. 112.

 • (1) Fiecare reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

 • (2) în cazul reclamațiilor telefonice, răspunsul va fi oferit telefonic pe loc, dacă informațiile sunt disponibile, sau în termen de maxim 24 ore, în cazul în care datele nu sunt disponibile. înregistrarea reclamațiilor telefonice se face conform.legislației în vigoare și procedurilor interne.

Art. 113.

Producătorul este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se afla în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta și se încadrează în condițiile prevăzute prin contract.

Art. 114.

Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 115.

Producătorul este obligat să instituie și să răspundă prinir-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.
c G

* ‘V®


Transportul și distrib


zzaT

// O C

I a 4 (o?

\\S£' TW/’

u Vk A»,

CAPfl&tefe^


Orgiei termice


SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 116.

 • (1) Transportul și distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

 • (2) Instalațiile de transport și distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Transportatorii/distribuitorii sunt persoane juridice care desfășoară activități specifice pe bază de licențe acordate de autoritatea de reglementare competența.

 • (4) Activitatea de transport și distribuție a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la rețelele de transport și/sau distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 117.

 • (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

 • (2) Pentru protecția instalațiilor de transport și distribuție, se interzice terților, persoane fizice sau juridice:

 • a) să amplaseze construcții sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fără avizul operatorului;

 • b) să depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor:

 • c) să intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

 • (3) Extinderea rețelelor de gaze naturale pe străzile pe care există rețele termice cu apă fîerbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.

Art. 118.

 • (1) Transportatorii/distribuitorii răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea și exploatarea lor, având obligația sa ia măsurile necesare pentru întreținerea și menținerea în stare bună a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșeități, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

 • (2) Aceștia trebuie să asigure desfășurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficiență economică și siguranță.

 • (3)   în cadrul exploatării rețelelor de transport/distribuție a energiei termice transportatorii/distribuitorii au obligația executării următoarelor activități de bază:

 • a) supravegherea funcționării;

  re și reparații; coroziunii și al curenților de dispersie;

  apametrilor chimici ai fluidului transportat;

 • e) intervenții în caz de incident^’A,.,,,, \

 • f) conducerea operativă a funcțidn^^iîJ^

 • (4) Activitățile tehnico-administrative ale transportatorilor/distribuitorilor trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activități de exploatare, precum și relațiile cu utilizatorii.

Art. 119.

Transportatorii/distribuitorii își vor asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare și intervenții, materialele și piesele de schimb necesare, în funcție de:

 • a) tipul, mărimea și modul de exploatare ale rețelelor de transport și distribuție;

 • b) dispersia teritorială a rețelelor;

 • c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

 • d) modul de organizare a exploatării, dotarea și automatizarea sistemului.

SECȚIUNEA a 2-a

Exploatarea rețelelor de transport și distribuție

Art. 120.

Transportatorul/distribuitorul, prin personalul său, are obligația supravegherii funcționării rețelelor de transport/distribuție pentru:

 • a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;

 • b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

 • c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

 • d) controlul pierderilor și ai sustragerii de agent termic și înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

 • e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării și a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

 • f) controlul compensatoarelor de dilatație, al suporturilor, al armăturilor și al integrității izolației

rețelelor;                                                                                                    •

 • g) evacuarea apelor și curățarea căminelor și a canalelor vizitabile;

 • h) controlul instalațiilor de iluminat și de forță din canale și cămine;

 • i) urmărirea aparatelor de măsură și control aflate în rețea;

 • j) înregistrarea presiunilor și a temperaturilor în rețea și la stațiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 121.

Vizitarea rețelei de transport/distribuție se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidențele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră și lucrările de reparații.

Art. 122.

 • (1) Pentru rețelele de transport/distribuție a energiei termice amplasate subteran, fără preizolație, controlul conductelor, precum și al izolațiilor termice și construcțiilor se face prin verificări având o periodicitate de 2-5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanța între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor


  n^9onSa^ul^Mferitelnrporâuni cu ^^^^^^^^)lației termice. Distanța între sondaje va fi

  ■^^ricnpastfel înesf să?            o probabilitate satisfăcătoare depistării


pr n

aleasă—ârtre-^5’

coroziunilor apărute sau a îasării izolMțjei.                  '

 • (2) Pentru conductele subterane cu preizolație.^riflcarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

 • (3) Rețelele de transport/distribuție a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat și/sau agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum și la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o dată pe an.

 • (4) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

 • (5) Elaborarea planurilor de reparații curente și capitale ale rețelelor de transport/distribuție a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

Art. 123.

 • (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la stațiile termice.

 • (2) Cu ocazia vizitării rețelelor și a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor și ale instalațiilor utilizatorilor.

 • (2) Dacă diferența de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza și se vor elimina strangulările.

Art. 124.                                     .

 • (1) Pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. în limitele acestei norme, anual, transponatorul/distribuitorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurătorilor efectuare, a bilanțurilor și a datelor statistice înregistrate anterior și o va transmite Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termc-energetică București - Ilfov.

 • (2) Dacă pierderea masică de agent termic depășește norma stabilită la alin. (1), transportatorul/ distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor și înlăturarea neetanșeităților.

 • (3) Pierderea de apă datorată purjării rețelei, cea necesară pentru spalarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apă de adaos consumată și nu este cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

 • (4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea rețelelor și a instalațiilor utilizatorilor,

în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent- de' cauză, se consideră cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).                    .

 • (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă, la numărul de ore de funcționare a rețelei în.perioada luată în calcul.

Art. 125.               . ’                                 -     . ■

 • (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curenților de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel puțin o dată Ia 3 ani.

 • (2) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

 • (3) In cazul în care măsurătorile de potențial,sunt permanent anodice, se vor. lua măsuri pentru aplicarea protecției electrice (protecție anodică), urmând ca aceste zone să fie controlate anual.

 • (4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete, fiind aplicabile prevederile alin. (2).

 • (5) l^ffumfSvenirea. coroziunilor interioare este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxîgenjiin4ipă sub 0,05 nig/1, atât în rețelete de transport, cât și în rețelele de distribuție.^vj~:;


Art. 126.

 • (1) Toate vanele și robinetele montate pe termice vor fi prevăzute cu numere de ordine inse numerotarea lor din schema operativă a rețelei, și vor avea trasate săgeți care să indice sensul de

  “fior de transport și distribuție a energiei 'pe plăcuțe metalice, care să corespundă cu


curgere al agentului termic.

 • (2) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât să asigure o manevrare ușoară, tară eforturi, închiderea etanșă a rețelei și fără scurgeri de fluid Ia îmbinări sau presetupe.

 • (3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidențele operative.

Art. 127.

în timpul funcționării rețelelor de transport/distribuție se va verifica periodic exactitatea și integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întreținere și revizie stabilite în instrucțiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 128.

La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere și verificări, astfel:

■ a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul îa instalația de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor și căminelor să nu stea sub apă, iar ciapetele de reținere să funcționeze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;                                                                .

 • b) la instalațiile electrice și de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodică a acționarilor, protecțiilor, aparatelor de măsură și a teietransmisiilor;

 • c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreună cu tuburile și canalele de aer, precum și a gurilor de evacuare și refulare, astfel încât ia intrarea personalului în cămine să se poată asigura o temperatură sub dO^C. .

Art. 129.

 • (1) în timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea să-și păstreze proprietățile mecanice și termice inițiale și să se ia măsuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

 • (2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termică în zona afectată de

reparație fiind interzisă utilizarea vechii izolații.                      '               ■   '    ■

 • (3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi și a armăturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale straiului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolației de 0,035 Wm_i K?1:

DN < 20         20 mm

20<DN<35

40<DN< 100


30 mm

-DN


DN > 100         100 mm                                       v

 • (4) în cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cei indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

 • (5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic și a celor prin transfer de căldură pe bază de bilanț.

 • (6) Redjjeeșe&^mperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie mair^S-<^0/5/K/km, iar randamentul izolației termice trebuie să fie mai mare de 80%.

  CONFORM CU ORIGINALUL

  (7) fa^aaiHfreare^pterdcrea-de căldură pe^^^ofitiDv. 7______________r__________________r _                 tiv este mai mare decât cea din proiect,

scăderea de temperatură este mai mare de *         u randamentul izolației este mai mic de

80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

 • (8) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductelor preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului:

 • a) în condițiile stabilite la art. 122 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

 • b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinți;

 • c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.

 • (9) La verificarea izolației se urmărește:

 • a) aderența sau încovoierea izolației față de suprafața aplicată;

 • b) temperatura la suprafața izolației și a conductei;

 • c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fișa tehnică.

 • (10) Rezultatele controlului se înscriu în fișa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de rețea.

Art. 130.

Pentru prevenirea coroziunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate ia cele subterane și de câte ori este necesar la cele supraterane.

Art. 131.                                                          ’           ■■

 • (1) Toate căminele și canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile șe vor marca distinct pe schema rețelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale.

 • (2) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanță mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 132.

 • (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării cu căldură.

 • (2)  întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale rețelei de transport/distribuție sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisă numai pentru perioade de maximum 8 ore și dacă temperatura exterioară este mai mare de -5°C.

 • (3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de -5°C este permisă numai. în situații de avarie.

 • (4) în vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire, se face o probă cu presiune crescută cu 25% față de presiunea de lucru.

 • (5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea dacă nu se fac reparații care necesită golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conductă, acesta va fi umplut cu apă pentru conservare și reducerea coroziunilor.

 • (6) în cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanșeitatea, tronsonul de rețea care se repară va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flanșe oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

 • (7) Vanele și robinetele care separă sectorul supus reparației de restul rețelei se leagă cu lanț și lacăt, împotriva deschiderii accidentale, iar cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătul la terminarea reparației, utilizându-se și plăcuțe avertizoare montate la organele de închidere.

 • (8) După terminarea reparației, conducta reparată se spală până la limpezirea completă a apei de

spălare și se incearcă la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai p        1,6 bari pentru rețelele de transport a energiei termice și 8 bari pentru rețelele de

îeruiei termice.


CONFORM CU ORIGINALUL


--—_

Art. 133.

uție trebuie să fie aibă următoarele


Apa de adaos introdusă în rețelele dt ^ns<^t/d caracteristici:

a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apă fierbinte și schimbătoarele de căldură:

pHla20 °C

min. 7,0

pHla20°C

max. 9,5

duritate totală

mval/l

max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor)

oxigen

mg/l

max. 0,05 (funcție de instrucțiunile din cărțile tehnice ale echipamentelor)

CO2 total

mg/l

max. 20

 • b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură și corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție)_________________

  oxigen

  mg/l

  max. 0,1

  suspensii

  mg/l

  max. 5

  duritate totală

  mval/l

  max. 0,64

Art. 134.            '                                                               '

în scopul realizării unei exploatări eficiente, transportatorii/distribuitorii vor ține o evidență corectă a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidența se ține atât sub forma tabelară, cât și ca reprezentări grafice, astfel:

 • a) curba de variație zilnică pentru:

 • - debitul de apă fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apă de adaos în rețelele de transport;

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametri;

 • - debitul de condens returnat.

 • b) valorile medii zilnice pentru:

 • - debitul de apă fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apă de adaos în rețele;

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport și parametri;

 • - debitul de condens returnat;

 • - temperatura apei în conductele de tui' și retur din rețeaua de apa fierbinte.

 • c) variația valorilor medii lunare ale consumului de căldură, pe tipuri de agenți de transport cu parametrii lor, și variația durității agentului termic.

 • d) curba clasată anuală pentru:

 • - consumul de căldură pe tipuri de agenți de transport cu parametrii lor;

 • - debitul de condens returnat;

 • - temperatura orară a aerului exterior;

 • - temperatura apei fierbinți pe conducta de tur și retur, atât pentru perioada de încălzire, cât și pentru perioada de vară.

Art. 135.

 • (1) Transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum la parametrii necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor.

 • (2) Reglarea în instalațiile de distribuție are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului K^pețitru încălzire și ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort și


J i^ienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la 1CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 136.


Distribuția energiei termice se va re interioare necesare în încăperile constrii Art. 137.

cdrfespp^^tor condițiilor climatice și temperaturilor "'1 seama de regimul de utilizare orar.


 • (1) Alegerea modului de reglare se face în funcție de sistemul de alimentare cu energie termică, agentul termic utilizat, tipul instalațiilor interioare, categoria construcției încălzite și din considerente economice - este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turație variabilă.

 • (2) Reglarea cantității de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

 • a) reglaj cantitativ;

 • b) reglaj calitativ;

 • c) reglaj mixt.

Art. 138.

 • (1) Reglarea cantității de energie termică pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.

 • (2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur și retur pentru un debit variabil al agentului termic, astfel încât utilizatorului să i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spațiile de locuit realizându-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreună cu repartitoarele de costuri.

 • (3) în cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va ține cont și de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termică.

 • (4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2K.

 • (5) în cazul furnizării agentului termic cu o temperatură mai mică decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreagă, corespunzătoare abaterii maxime de temperatura din acea zi, indiferent de perioada de timp în care s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curentă.

 • (6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenți economici specializați pentru fiecare stație termică în funcție de echipamentele din stația termică, tipurile de locuințe care sunt deservite de stația termică, debitele și treptele de debite care pot fi realizate de instalațiile de pompare, diferitele viteze ale vântului, schema utilizată în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termică etc.

 • (7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât să asigure costurile de producție cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelată cu pierderile de presiune pe rețeaua de distribuție, în funcție de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în rețeaua de distribuție, în funcție de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte și gradul de izolare al conductelor, precum și influența asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termică în domeniul diferențelor de temperatură mici.

Art. 139.

Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidențele operative.

Art. 140.

Rețeaua de distribuție va fi echilibrată hidraulic, de operator, cu regulatoare care să asigure o diferență de presiune constantă între conducta de tur și de retur, la punctul de delimitare, în
CONFIRM CU ORIGINALUL


Art. 141


(1) Regimul chimic al apei din instalațiile dc avarierea sau reducerea eficienței în exploatare rețelele de distribuție și în instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuți la art. 133.

 • (2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apa potabilă sau apa care nu respectă indicii chimici stabiliți în prezentul regulament.

 • (3) Distribuitorul va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impuși și va urmări zilnic respectarea acestor parametri.

 • (4) Prevederile alin. (2) și (3) vor fi respectate și în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

Art. 142.

Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

 • a) determinarea calităților apei, a reactivilor și a compoziției depunerilor;

 • b) punerea în evidență a stării utilajelor de tratare a apei și a utilajelor termomecanice privind coroziunea și depunerile de crustă;

 • c) punerea în evidență a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor și a coroziunii;

 • d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

Art. 143.

 • (1) Controlul și supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură și personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

 • (2) Rezultatele controlului și supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor și remedierea eventualelor defecțiuni.

SECȚIUNEA a 3-a

Exploatarea stațiilor termice și a punctelor termice

Art. 144.

 • (1) La punerea în funcțiune a stațiilor termice și a punctelor termice, după perioada de revizii, reparații capitale și la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cât și la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru întreaga instalație sau pentru părți ale acesteia.

 • (2) înaintea efectuării probelor se vor verifica:

 • a) concordanța dintre proiectul de execuție și realitatea din teren;

 • b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și concordanța acestora cu documentația tehnică din proiecte;

 • c) starea operațională a echipamentelor și instalațiilor;

 • d) suporturile și poziția conductelor, corespondența cu schemele și planurile instalațiilor;

  • (2) în cadrul probei la rece se vor veri fic și ale instalației.

  • (3) Proba la rece se va face:zistența mecanică ale echipamentelor

 • a) după curățarea instalațiilor prin spălare c potabilă atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cât și în sens invers;

 • b) obligatoriu pentru întreaga instalație, având racordate echipamentele din stațiile termice și punctele termice (modulele termice), rețeaua de distribuție și aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistențelor mecanice, a etanșeității elementelor instalației proprii și ale utilizatorilor;

 • c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de construcții, precum și executării finisajelor de construcții;

 • d) în schema normală de funcționare;

 • e) prin măsurarea presiunii în instalație după cei puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

 • (4) în cadrul probei la cald se va verifica etanșeitatea, modul de comportare a elementelor din instalație la dilatări si contractări, a circulației agentului termic la parametrii nominali.

 • (5) în cadrul probei de performanță se va verifica realizarea, de către instalație, a parametrilor de proiect.

 • (6) Rezultatele probei la rece și la cald, ale probelor de performanță, precum și ale eventualelor defecțiuni se înscriu atât in evidențele operative-, cat și în documentația utilajelor si a instalațiilor.

Art. 146.

 • (1) în vederea punerii în funcțiune a stațiilor termice și a punctelor termice se vor executa manevrele prevăzute in proceduriie/instrucțiuriile tehnice aprobate.

 • (2) în timpul punerii în funcțiune a stațiilor termice și a punctelor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa caldă se va avea în vedere, in principal, ca:

 • a) umplerea instalației să se realizeze cu apa tratată din statia de tratare proprie sau în cazuri speciale din circuitul primar;

 • b) timpul de umplere nu trebuie să depășească valoarea înscrisă în procedură;

 • c) după umplere și atingerea presiunii nominale în instalație, conform schemei de funcționare normale, se verifică etanșeitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalație să nu scadă mai mult decât cea indicată în instrucțiunea tehnică pe durata de timp prestabilită;

 • d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniformă cu 30K/h până la atingerea parametrilor dictați de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri să corespundă indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;

 • e) să se verifice coeficientul de amestec ia stațiile termice care folosesc ejectoare.

Art. 147.

 • (1) Distribuitorul are obligația ca în exploatarea curentă a stațiilor termice și a punctelor termice să efectueze reviziile și reparațiile necesare, să asigure permanent parametrii agentului termic pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, corespunzători standardelor de performanță, prin supravegherea și urmărirea funcționării, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de funcționare a instalațiilor, menținerea parametrilor chimici ai agentului termic primar și secundar.

 • (2) Pentru apa caldă de consum se vor asigura:

 • a) condițiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare; apa potabilă utilizată pentru prepararea apei calde este asigurată de rețeaua publică;


 • c) spălarea și dezinfectarea conductelor, potabilitate a apei, dacă este cazul;

  pentru asigurarea condițiilor de


 • d) menținerea constantă a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apă caldă de consum, în limitele capacității proiectate/instalate;

 • e) valorile debitelor și a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

 • f) funcționarea într-o schemă adecvată si flexibilă în vederea realizării parametrilor contractuali;

 • g) temperatura apei calde de consum nu trebuie să aibă, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5°C față de temperatura de 55°C.

 • (3) în cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul să solicite o compensație echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectivă, determinată pe baza înregistrărilor de la punctul termic, corectate cu reducerea de temperatură până la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator. Compensația nu se acorda în cazul utilizatorilor la care distribuitorul are dreptul să limiteze furnizarea energiei termice pentru neachitarea facturilor și penalităților din sold.

 • (4) în exploatarea curentă distribuitorul va:

 • a) verifica dacă pierderea de sarcină în organele de laminare este cea stabilită pentru reglarea hidraulică a rețelei;

 • b) verifica periodic etanșeitatea organelor de închidere, îmbinărilor cu flanșe etc.;

 • c) supraveghea și verifica dispozitivele de siguranță și protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;

 • d) controla periodic aparatele de măsură și le va supune controlului metrologic;

 • e) verifica permanent starea schimbătoarelor de căldură, a filtrelor de impurități, a separatoarelor de nămol, curățându-le în cazul în care căderea de presiune pe acestea a atins valoarea maximă admisibilă;

 • f) verifica starea izolației termice a schimbătoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.;

 • g) controla permanent indicațiile și înregistrările aparatelor de măsurare a debitului și energiei termice primite și livrate;

 • h) ține sub control pierderile masice de agent termic;

 • i) verifica și reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât să nu dăuneze personalului propriu sau să deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se află stația termică;

 • j) asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor și coloanelor la utilizatori;

 • k) asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea până la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii in vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii și realizarea presiunii diferențiale la pompele de circulație;

 • l) urmări funcționarea elementelor de siguranță a instalațiilor, inclusiv semnalizările;

 • m) utiliza și întreține mijloacele de automatizare.


  42
  Indicatori de performanță ai se  ransport și distribuție a energiei termice


Art. 148.

Indicatorii de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la rețelele termice;

 • b) întreruperea serviciului de transport/distribuție a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizărilor și reclamațiilor utilizatorilor.

Art. 149.

Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre transportatori/distribuitori și utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respectă condițiile prevăzute în contract.

Art. 150.

Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordați și particularitățile climaterice ale fiecărei localități, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performanță ai serviciului.

Art. 151..

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure:

 • a) evidența reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;

 • b) evidența solicitărilor de racordare la rețelele termice și a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidența rezultatelor activităților privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de exploatare și mentenanță;

 • e) continuitatea serviciului de transport/distribuție prestat utilizatorilor rețelelor termice.

Art. 152.

La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/branșament termic sau modificarea unui racord/branșament termic existent, transportatorul/distribuitorul este obligat să analizeze soluția de racordare propusă și, dacă aceasta este tehnic posibilă, sa emită aviz tehnic de racordare.

Art. 153.

Răspunderea transportatorului/distribuitorului este până la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia și cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 154

Indicatorii anuali de performanță de branșare/racordare a utilizatorilor Ia rețelele de transport/ distribuție constau în:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament termic sau pentru modificarea racordului/branșamentului termic existent la rețelele termice, diferențiat pe tipuri de agenți termici și pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 155.


^^orIGIWlul


arului industrial, parametrii de calitate ai ” b instalațiile transportatorului/distribuitorului și cele


Art 156. în cazul rețelelor termice de energiei termice în punctele d ale utilizatorilor se stabilesc în funcție de cerințele proceselor tehnologice din instalațiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 157.

în cazul rețelelor termice de transport și distribuție a energiei termice ia utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/distribuitorului și cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament.

în funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componentă a standardului local de performanță pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice.

Art. 158.

Transportatorul/disrribuitorul este ținut răspunzător de respectarea prevederilor art. 149, inclusiv în cazul în care producătorul nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract pentru parametrii presiune, temperatură și debit ai agentului termic livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.

Art. 159.

La reclamația scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, transportatorul /distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare și va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate și despre măsurile luate.

Art. 160.                                                    s .

Termenul standard pentru răspuns la reclamațiile referitoare la unul sau mai mulți parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.

SECȚIUNEA a 5-a

x Indicatori de performanță ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 161.

Indicatorii de performanță pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

 • a) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorului;

 • b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic standard;

 • c) asigurarea continuității serviciului;

 • d) asigurarea calității;

 • e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea și servirea utilizatorilor.

Art. 162.

Indicatorii de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;

 • b) contractarea energiei termice;

 • c) citirea, măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;

 • e) menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

 • f) sofuțiBnărfea reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

 • g) ptesfalea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță etc.).Art. 163.

Indicatorii de performanță se aplică în relațiile dintre furnizor și utilizatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 164.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, furnizorul trebuie să asigure:

 • a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;

 • b) evidența utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) înregistrarea reclamatiilor și sesizărilor utilizatorilor.

Art. 165.

Efectele indicatorilor de performanță nu se aplică în condiții de:

 • a) forță majoră;

 • b) condiții meteorologice deosebite (inundații, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole majore);

 • c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.

Art. 166.

Indicatorii generali anuali de performanță privind branșarea utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local, diferențiat pe tipuri de agent termic și pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de branșare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a ofertei de branșare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 167.                                                .

Contractarea energiei termice cuprinde activități de:

 • a) analiză tehnică și economică a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor și avizelor conform reglementărilor în vigoare;

 • b) emiterea avizelor de branșare a utilizatorilor;

 • c) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizării, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare și de plată, a prețului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor și a tranșelor de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;

 • d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) stabilirea de comun acord între furnizor și utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime și minime preluate în regim de iarnă și de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat și pentru apa caldă retumată;

 • f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 168.

Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea documentației complete.

Art. 169.

Indicatorii generali anuali de performanță privind contractarea sunt:

 • a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;

 • c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;

dLpamărahțl.e solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 S^%al8idVistice.


Art. 170         ---------

Echipamentele de măsurare pentru decontar^^pazul utilizatorilor de abur tehnologic, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea: N&p,,

 • a) energiei termice livrate:

 • b) presiunii și temperaturii aburului livrai;

 • c) cantității de condensat retumat;

 • d) temperaturii condensatului returnat;

 • e) valorii maxime a puterii termice absorbite în cazul aplicării tarifului binom.

Art. 171.

Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apa fierbinte, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

 • a) energiei termice livrate;

 • b) cantității de apă fierbinte livrate la utilizator și a cantității de apă caldă retumate la transportator/distribuitor;

 • c) temperaturii și presiunii apei fierbinți la intrarea și ieșirea din stația termică.

Art. 172.

în prestarea serviciului furnizorul este obligat să asigure:

 • a) măsurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie temiică, aprobată conform reglementărilor în vigoare;

 • b) gestiunea echipamentelor de măsurare;

 • c) întreținerea, reparația, verificarea periodică conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare;

 • d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în rețelele de distribuție și în punctele termice, gestiunea condensatului neretumat și gestiunea energiei termice pentru menținerea în stare caldă a rețelei de distribuție;

 • e) exploatarea economică și în condiții de protecția mediului a instalațiilor pentru care deține licența de exploatare;

 • f) reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

Art. 173.

La sesizarea scrisă a utilizatorului privind exactitatea funcționării echipamentelor de măsurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică are obligația, în cazurile justificate, să repare sau sa înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise. Art. 174.

în cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termică se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul regulament sau în contractul de furnizare.

Art. 175.

Indicatorii generali anuali de performanță privind măsurarea energiei termice sunt:

 • a) numărul anual de reclamați! privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic și pe categorii de utilizatori;

 • b) ponderea din numărul de reclamați! menționate la lit. a) care sunt justificate;

 • c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;

 • d) numărul anual de sesizări din partea agențiilor de protecția mediului sau de protecția consumatorului.


} Ăf V

nfractțială furnizorul este obligat să asigure:COWc’mcUor,GWalul


 • a) stabilirealacSntraetare, de comun      ct^llteafc l, altul decât cei de tip urban, a modului

și periodicității de citire a echiparaenteiw^jnăsuișre pentru decontare;

 • b) respectarea perioadei și a modului de vea valorilor facturate, specificate în contract;

 • c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • - prin cont bancar;

 • - direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia;

 • - alte modalități stabilite de lege sau convenite între furnizor și utilizator.

Art. 177.

în cazul unor reclamați! privind factura emisă, furnizorul va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii reclamației:

 • a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise;

 • b) corectarea erorilor la următoarea facturare;

 • c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legală etc.).

Art. 178.

Indicatorii generali anuali de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamați! privind facturarea;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare;

 • c) numărul de reclamați! de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;

 • d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanță privind facturarea;,

 • e) numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea;

 • f) numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea.

Art. 179.

Furnizorul este obligat să anunțe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu excepția celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data și durata întreruperilor respective.

Art. 180.                          '                 ■

Furnizorul trebuie să urmărească realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu energie termică. în acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice.

Art. 181.

 • (1) Fiecare reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

 • (2) Furnizorul va indica pe cât posibil reclamantului durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrele de preluare a reclamațiilor va trebui să se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remedieze.

Art 182.

Furnizorul va asigura condițiile necesare astfel încât să existe în permanență echipe de intervenție specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică și să verifice la fiecare utilizator afectat buna funcționare a instalației într-un timp minim posibil.

Art 183.

Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile neprogramate sunt:

tde utilizatori afectați de întreruperile prevăzute la art. 179, pe categorii de utilizatori; eântreruperi accidentale, pe categorii de utilizatori;


^^î^ăr|ilfde întreruperi neprogramate prevăzute la ari. 179; • d) număr                                                         categorii de utilizatori;

 • e) durata


Art. 184.

întreruperea furnizării energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparații și întreținere stabilite prin contract va fi anunțată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, indicându-se intervalul de întrerupere. Anunțarea se va face, în funcție de mărimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presa, radio și televiziune.

Art. 185.

Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a întreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită.

Art. 186.

Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea în cazul nerespectării de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

 • a) folosește agentul termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;

 • b) nu achită facturile pentru energia termică consumată în termenele convenite prin contract;

 • c) nu aplică reducerea debitului absorbită la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;

 • d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;

 • e) nu asigură calitatea și cantitatea agentului termic restituit - condensatul și apa caldă;

 • f) schimbarea iară acordul furnizorului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile furnizorului sau prejudiciază alți utilizatori, precum și schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;

 • g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

Art. 187.

întreruperile specificate la art. 186 se fac după un preaviz de 7 zile lucrătoare, cu excepția lit. f), când preavizul este de 30 de minute, și se aplică numai utilizatorului care nu se conformează preavizului.

Art. 188.

Furnizorul este obligat să efectueze și să soluționeze împreună cu utilizatorul analiza întreruperilor menționate la art. 186, în termen de 10 zile calendaristice.

Art. 189.

Furnizorul este obligat să realimenteze cu energie termică utilizatorul căruia i-a fost întreruptă furnizarea pentru neplată, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care utilizatorul și-a onorat în totalitate obligațiile de plată.

Art. 190.

Pentru utilizatorii care nu își achită integral obligațiile financiare, furnizorul nu are obligația realimentării acestora la sistemul energetic de interes local decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 191.

(1) Furnizorul poate suspenda execuția contractului de furnizare dacă utilizatorul nu și-a achitat integral-dbl^ățrile de plată în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face


CONFORM CU Originalul


(2) înainte de suspend!         ției contractu

furnizare a agentului termic pentru încălzire la perioadă de timp stabilită de acesta.

Art. 192.

mizorul poate aplica restricții de termice minime tehnologice pe o


Indicatorii generali anuali de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale sunt:

 • a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii, pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice;

 • c) numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice, pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale;

 • e) numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții.

Art. 193.

 • (1) Furnizorii sunt obligați să răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitările efectuate în scris de către utilizatori.

 • (2) în acest scop, furnizorii organizează centre de relații cu clienții și pun la dispoziția utilizatorilor o listă cu centrele de relații cu clienții, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact și programul de lucru cu utilizatorii.

 • (3) Fiecare sesizare sau reclamație se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care a preluat reclamația/sesizarea. Orice reclamație ulterioară se va referi la numărul de înregistrare. .

Art. 194.

Indicatorii generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit prezentul regulament;

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

  Art. 195.                                        .    .

  . Furnizorul are ca obligații:

  • a) să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator. Oferta . va ține cont și de acordul de furnizare de energie tennică a producătorului;

  • b) să asigure alimentarea cu energie termică a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se află pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administrației publice locale ca zonă unitară de încălzire, să fie racordați la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

  • c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și să o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;

  • d) să emită utilizatorilor facturi pentru energia termică consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie tennică consumată, cantitatea de energie termică facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare. în cazul în care se stabilește facturarea energiei termice în tranșe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de furnizori se va trece și energia termică efectiv consumată în luna curentă și cantitatea totală de energie termică furnizată și neachitată;  sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de ■edudrățoare de la data înregistrării acestora;  ,o


  COwo«mcuoriginalu,f *7/

s%ruțiW$e privind reclamațiile făcute la adresa

 • g) să asigure la utilizator, în punctul de delirnî f energia tennică la parametrii presiune, temperatură și debit, prevăzuți în prezentul regulament și,zsau în contract, cu excepția situațiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract privind parametrii agentului termic retumat. Limitele maxime de variație ale parametrilor presiune, temperatură și debit pe care furnizorul trebuie să le asigure sunt cei prevăzuți în prezentul regulament și/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alții decât cei de tip urban, și furnizor;

 • h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licențiere;

 • i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

Art. 196.

Indicatorii garantați anuali de performanță privind serviciul de furnizare a energiei termice sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligațiilor din licență;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor furnizorului rezultate din analizele autorității de reglementare competente și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

Art 197.

Indicatorii garantați anuali de performanță privind calitatea energiei termice furnizate sunt: .

 • a) numărul de reclamații privind calitatea energiei termice furnizate, pe categorii de utilizatori și tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

 • c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depășesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban;

 • d) numărul de reclamații privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, de către furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.

Art. 198.

Furnizorul are obligația de a lua toate măsurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termică furnizată unui utilizator la parametrii calitativi în afara limitelor precizate în prezentul regulament sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la factura pentru energia termică în condițiile precizate în prezentul regulament sau în anexele la contract.

Art. 199.

 • (1) Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătății utilizatorului, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectării condițiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Această obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalațiilor de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

 • (2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 200.

Indicatorij__garantați anuali de performanță, a. căror nerespectarc atrage sancțiuni sau reduceri tarifafe^upț: ,.

 • a) npmăruL de. cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;

PFORMc“o*GIWiJ

rrWmmăwl decereri de iaht, a) pentru ca

 • c) valoarea reducerîînr-aeordate.        II

Art. 201.                                  W

Pentru înregistrarea sesizărilor și reclamaiiil^^4i^^^Jd^fumizorii vor organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzm^gjîsg^^tură;

 • b) un serviciu telefonic pe toată durata de furnizare a energiei termice, de regulă permanent;

 • c) un compartiment specializat de înregistrare și sinteză a datelor.

Art. 202.

Pentru ceilalți indicatori prevăzuți în prezentul regulament, furnizorul va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate.

Art. 203.

Informațiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul regulament vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competentă până la data de 31 ianuarie a anului următor și ia orice solicitare a autorității publice locale.

Art. 204.

La solicitarea autorității de reglementare competente, furnizorul va asigura accesul și/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 205.

Autoritatea de reglementare competentă poate revizui prevederile Regulamentului-cadru referitoare la indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu energie termică. ■

SECȚIUNEA a 6-a

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de alimentare cu energie termică

Art. 206.

în legătură cu activitatea de transport, distribuție și furnizare, operatorii serviciului au și următoarele obligații principale:

 • a) să exploateze și să administreze rețelele de transport și distribuție a energiei termice, în ( condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului, și să contribuie, în conformitate cu

planurile multianuale, Ia reabilitarea și dezvoltarea acestora;

 • b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport al energiei termice, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

 • c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al rețelelor de transport/distribuție energie termică;

 • d) să asigure regimurile optime de transport/distribuție și livrare a energiei termice, notificate de producători și/sau de utilizatori;

 • e) să elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători și utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

 • f) să întocmească și să urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;

 • g) să elaboreze și să supună spre aprobare autorităților administrației publice locale sau

asociațiilor de dezvoltare comunitară, cu informarea autorităților de reglementare competente, plăi^^ieț de4 perspectivă privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficiență energetieă-și*€ponomică, a rețelelor de transport/distribuție energie termică, în concordajrtăȚjuS A /      . \ ’U                     St •        ZI /               ZF ai *

CONFORM CU ORIGINALUL


II3 jj*                 n ®ll

viitoare a             ^Wenergie termică; planurile vor conține

luarea în considerare a planurilor de ®^^me respectării întocmai a cerințelor legale


stadiul actual modalități de finanțare și realizare a\ organizare și amenajare a teritoriului, privind protecția mediului;

 • h)  să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a rețelelor de transport/distribuție energie rermică și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau branșarea clandestină la acestea;

 • i) să pună la dispoziția autorității administrației publice locale și A.N.R.S.C. informații privind activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

 • j) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității;

 • k) să racordeze/branșeze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate și cu dispozitive de reglare a debitului;

 • l) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apa caldă de consum până la punctul de delimitare;

 • m) să acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic și prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor și a avariilor;

 • n) să asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • o) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare și în regulamentul de serviciu;

 • p) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificară pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații:

 • q) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;

 • r) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității;

 • s) să asigure furnizarea continuă a energiei termice către următoarele instituții publice:

-spitale;

 • - policlinici;

 • - stații de salvare;

 • - cămine de bătrâni;

 • - leagăne de copii;

 • - grădinițe;

 • - creșe;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare minori;

 • - școli;

 • - alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorității administrației publice locale.

Art. 207.

Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:


st        59


 • b) nu anunță utilizatorul din timp ctWi              ile sau la întreruperile programate pentru

lucrările planificate;

 • c) după sistarea furnizării energiei terrmct^^Salre utilizator, nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării;

 • d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

Art. 208.

Operatorii serviciului au următoarele drepturi principale:

 • a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;

 • b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

 • c) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă ca operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

 • d) să stabilească condițiile tehnice de racordare/branșare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

 • e) să întrerupă, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a producătorului și a utilizatorilor;

 • f) să întrerupă sau să limiteze transportul și/sau distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea rețelelor de transport/distribuție energie termică;

 • g) să utilizeze terenurile, și alte bunuri aflate în proprietatea uimi terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normalăinstalațiilor pe care le administrează și le exploatează:

 • h) să aibă culoar de trecere pentru conductele de transport/distribuție a energiei termice între unitatea de producție și utilizatori și să aibă drept de servitute în condițiile legii;

 • i) sa supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările rețelelor de transport eneigi'e termică;

 • j) sa folosească' cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de distribuție;

 • k) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile. de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;

 • l) să furnizeze energia termică în regim de limitare, asigurând puterea termică minimă tehnologic în cazul nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;

 • m) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

 • n) să presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;

 • o) să solicite daune/despăgubiri în situația în care constată că pe amplasamentul rețelelor de transport/distribuție sau în zonele de protecție s-au realizat, fără avizul operatorului, instaiații/clădiri/împrejmuiri etc.

Art. 20Șs5=--..^:


ORIGINALUL

I                          5* UiV M»

---——---._.           im W ,?.

...........-J                   W>       v _ v ' -T */.-■

 • a) când este periclitată viața sau sănătatea a&^^|Qy,^lntegritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sauiwetiferea avariilor în sistemul energetic urban;

 • c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

Art. 210.

Distribuitorii/fumizorii de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparații și mentenanță planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție/fumizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfață; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald, astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

CAPITOLUL IV

Măsurarea energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 211.              .                                   '

 • (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operator, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termică, sub formă de apă fierbinte, abur, agent termic pentru încălzire și de apă caldă pentru consum, este obligatorie Și se realizează prin montarea, de regulă, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de ’măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

 • (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a

instalațiilor din punct de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare sau in alte puncte convenite între părțile contractante și echipamentele în amonte de grupurile de măsurare a energiei termice fac parte din rețelele termice ale SACET. La grupurile de măsurare montate în incinta condominiilor sau în incinta utilizatorului, delimitarea se face la perechea de flanșe din aval de armăturile de separare.                   .

t(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părților, se stabilește prin contract valoarea corecției datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de delimitare și punctul de măsurare.

(4) în toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea facându-se la perechea de flanșe din aval de armătura de separare.

Art. 212.

Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apă fierbinte/apă caldă/energie termică, trebuie să asigure pe perioada de facturare măsurarea:

 • a) energiei termice livrate;

 • b) cantității de apă fierbinte/apă caldă livrate la utilizator și agent termic retumat la transportator/distribuitor, acolo unde este cazul;

 • c) temperaturii și presiunii apei fierbinți/apei calde la intrarea și ieșirea din stația termică.

Art. 213.      _                .            '       .

La sesizat^ sqfîșă-a utilizatorului privind exactitatea funcționării echipamentelor de măsurare, furnizorul ăemciMui, de alimentare cu energie termică are obligația, în rile justificate, să


repare sau să înlocuiască echipamentul de rnăsură^^SSKat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării scrise. Art. 214.

 • (1) în cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termică se calculează/recalculează în baza consumurilor de energie termică maxime înregistrate de către consumatorii necontorizați alimentați din același ST/PT.

 • (2) Presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci care va fi stabilită și modificată periodic conform unei metodologii convenită între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de ±2K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalații. In acest caz se va preseta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de același furnizor, utilizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 215.

Măsurarea, obligațiile și principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/fumizate în sistemul de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, apă caldă, și apă caldă de consum trebuie să respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite să conducă la:

 • a) măsurarea corectă a energiei termice;

 • b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică;

 • c) asigurarea posibilității de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;

 • d) asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitatea de energie termică livrată;

 • e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;

 • f) eficientizarea utilizării energiei termice;

 • g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 216.

Regulile de măsurare a energiei termice se aplică pentru:

 • a) măsurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distribuție de către producătorii de energie termică;

 • b) măsurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport și rețelele termice de distribuție;

 • c) măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice.

Art. 217.

Măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

 • a) sunt alese și montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:

 • - proiectul de montaj, întocmit de agenți economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;

 • - documentația stabilită de Biroul Român de Metrologie Legală;

 • b) sunt montate de către unități autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală;

Art. 218.

Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

 • a)  să nu introducă erori de metodă;

 • b)  să înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil UTȘTdeîVedere tehnic, pe grupuri cât mâi mici de utilizatori;

m mi se? înregistreze la utilizatori pierderile de energie termică și agent termic din rețelele cȘde'fterfsport'' distribuție:/^>"CUcQ


e'îit < a w

’limentar, aferentă pierderilor


 • d) să furnizeze date pentru calculul energiei ternHce^&flggg

de agent termic;

 • e)  să nu se înregistreze la utilizatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;

 • f)  să asigure utilizarea aparatelor și grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora și în conformitate cu normele metrologice și reglementările în vigoare;

 • g)  să nu afecteze buna funcționare a instalațiilor și parametrii de furnizare.

Art. 219.

Indiferent dacă serviciul de producere sau de furnizare cu energie termică este prestat de operatori diferiți sau de același operator, energia termică se măsoară pentru fiecare agent termic la:

 • a) interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport;

 • b) interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție;

 • c) interfața dintre rețeaua termică de distribuție și instalațiile utilizatorului.

Art 220.

 • (1) în cazul în care activitatea este prestată de operatori diferiți, obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care vinde energia termică.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), operatorul care cumpără energia termică poate monta

contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de decontare a contravalorii energiei termice cumpărate.                                                   ’

 • (3) în cazul subconsumatorilor, energia termică se măsoară la interfața dintre instalațiile acestora și cele ale consumatorilor principali la care.sunt racordați.

Art. 221.'

 • (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

 • (2) Grupurile de măsură pot fi montate în incinta consumatorului, acolo unde acest lucru este posibil pentru a putea fi protejate contra intervenției neautorizate, furtului sau uzurii premature. Limita de proprietate nu se modifică. Dacă ulterior consumatorul dorește schimbarea locului de montaj, aceasta se face pe cheltuiala acestuia.

,(3) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul.de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante, fac parte din rețelele termice ale SACET.

 • (4) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branșament termic într-un SACET revine autorităților administrației publice locale.

 • (5) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

SECȚIUNEA a 2-a

Măsurarea energiei termice pe rețetele termice de apă fierbinte și apă caldă

Art. 222.

Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte/caldă se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile..
tur și o pereche de sonde de temperatură, an

producătorului, sonda de temperatură de pe ret'^H^jP

a) în amonte de punctul de intrare a apei de a       că pentru prepararea apei de adaos se

consumă energie termică. în acest caz se va măsura și energia termică aferentă preparării apei de adaos, conform art. 228;

b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consumă energie termică.

Art. 224.

La producător și în stația termică, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur și cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

 • a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;

 • b) presiunea și temperatura apei calde livrate;

 • c) temperatura agentului termic retumat;

 • d) calitatea apei de adaos și după caz, a agentului termic retumat.

Art. 225.

La producător și în stația termică, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termică montate în funcție de posibilitățile tehnice și de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluții:

 • a) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalație, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă rece, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia. în cazul instalațiilor de preparare ?ntr-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia.

 • b) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalația de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieșirea din instalația de preparare, iar a doua pe conducta de intrare a apei reci. In cazul instalațiilor de preparare într-o singură treaptă, Ia care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecție a apei recirculate în circuitul de apă rece;

 • - un contor de energie termică, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalație, iar a doua pe conducta de intrare a apei reci.
2 £ ț&V I


Art. 227.               --- WC'

\A2’*'rwu,'S^î/

 • (1) Pentru apa caldă de consum măsurarea energM^fâwMgJ^ra. utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termică.

 • (2) Contoarele de energie termică vor avea traductorul de debit și una din sondele de temperatură amplasate pe conducta de apă caldă de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit să măsoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

 • a) prin montarea unei sonde de temperatură, plasată pe conducta de apă rece, într-o zonă în care circulația apei este asigurată în permanență;

 • b) presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită in funcție de temperatura medie a apei reci din PT, și modificată periodic conform unei metodologii convenite între părți, prin contract, dacă nu se poate asigura o măsurătoare corectă a temperaturii apei reci, sau dacă se constată că aceasta diferă cu mai mult de ±2 K față de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalație măsurată în punctul termic/stația termică. In acest caz se va preseta aceeași valoare pentru toți consumatorii alimentați de un furnizor, utilizându-se aceeași sursă de apă rece.

Art. 228.

Energia termică consumată pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directă, cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în conducta de retur și o pereche de sonde de temperatură, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apă de adaos, cea de-a doua pe conducta de apă de adaos.

Art 229.                     .                      ’ .

 • (1) Pentru controlul'pierderilor de agent termic, la interfața dintre instalațiile producătorilor și rețeaua termică de transport și Ia interfața dintre rețeaua termică de transport și cea de distribuție se vor măsura debitul și cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care să facă corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur și retur.

 • (2) în cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termică montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu două intrări de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur și cu o calibrare apropiată de acesta.

Art. 230. '                                •      ’   ...                                            .

 • (1) Toate contoarele de energie termică amplasate pe o ramură a rețelei termice vor avea aceeași clasă de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanță cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apă fierbînte/apă caldă se vor utiliza contoare de energie termică și traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

Art. 231.

Calitatea chimică a apei fierbinți/calde pe tur și retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport, la interfața dintre rețeaua termică de transport/distribuție și utilizatorii industriali și la ieșirea din stațiile termice. .

Art. 232.                        '

La interfața dintre instalațiile producătorului și rețelele termice de transport se măsoară:

 • a) energia termică livrată;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și retumat;

 • c) presiunea si temperatura agentului tehnic livrat, precum și temperatura agentului termic returnaj^aceșți parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);

........ '

^^țuKde^tpă de adaos;                  •

șterapică necesară pentru prepararea apei de adaos, acplo unde este cazul.

/ 1/ /}


 • e) enețgfa f> f /■

■ /<''

lArt. 233.

Producătorul de energie termică va determina, de asemenea:

 • a) indicii chimici ai apei fierbinți livrate;

 • b) indicii chimici ai agentului termic returnat.

Art. 234.

La interfața dintre rețelele termice de transport și cele de distribuție se măsoară:

 • a) energia termică livrată;

 • b) debitul și cantitatea de agent termic livrat și returnat;

 • c) presiunea și temperatura agentului termic livrat, precum și temperatura agentului termic returnat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

Art. 235.

La interfața dintre rețelele termice de transport/distribuție și instalațiile utilizatorilor industriali se măsoară:

 • a) energia termică livrată;

 • b) cantitatea de agent termic livrat si returnat, după caz;

 • c) debitul, presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum și debitul și temperatura agentului termic returnat.

Art. 236.

Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici ai agentului termic returnat, unde este cazul.

Art. 237.

 • (1) Măsurarea energiei termice la interfața dintre rețelele termice de distribuție si instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticală se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apă caldă de consum.

 • (2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (există branșamente pentru părți de clădire, atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru apă caldă de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe scări/părți ale condominiului.

 • (3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevăzuți la alin. (1) și (2), măsurarea energiei termice se va face astfel:

 • a) dacă utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apă caldă de consumi-; se va utiliza câte un contor de energie termică pentru fiecare circuit in parte;

 • b) dacă utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locală a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termică, ce va înregistra consumul total.

 • (4) La utilizatorii care se găsesc in situația alin. (3) lit. b) se va utiliza și un contor de energie termică pe circuitul de apă caldă de consum.

Art. 238.

în cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la rețeaua termică de transport, atunci măsurarea energiei termice se face la interfața dintre instalațiile producătorului și rețeaua termică de transport, conform art. 230, și Ia interfața dintre rețeaua termică de transport și instalațiile utilizatorului, conform art. 233.
CAPITOLUL V

Utilizatorii energiei termice


SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 239.

 • (1) Branșamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de transport și/sau distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de transport și distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, iar operatorul serviciului care exploatează SACET este obligat să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lui. In cazul grupurilor de măsură montate de utilizator, prin firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, dar care nu dețin și echipamente de verificare/întreținere. verificarea metrologică periodică este în sarcina utilizatorului.

 • (2) Utilizatorii economici, care solicită racordarea la SaCET și care utilizează energia termică în scopuri tehnologice, vor suporta costurile de branșare până la instalațiile SACET.

 • (3) Rețelele de transport și distribuție care alimentează mai mulți utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale din arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, chiar dacă sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați să păstreze integritatea acestora și să permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

Art. 240.

 • (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică este garantat tuturor utilizatorilor în condiții de eficiență economică.

 • (2) Fiecare utilizator poate să aibă un branșament termic. 1

 • (3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scară sau tronson în parte.

 • (4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalațiile interioare de apă caldă de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au părți comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

 • (5) în situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte

un branșament termic pentru fiecare scară sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat să dea curs solicitării numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum și de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branșare/racordare și contorizare vor fi suportate de solicitant.                              j


firii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.


Art. 242.

Proiectarea, executarea și receptionarea instalațiilor de alimentare și utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum și exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor și a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele și reglementările în vigoare.

Art. 243.

Toți utilizatorii de energie termică au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligația de a obține acordul de furnizare a energiei termice de ia producător, înainte de emiterea avizului propriu.

Art. 244.

 • (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente, este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obțină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 243.

 • (2) Avizul de racordare, obținut conform alineatului (1), își pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuția nu a început în acest interval de.timp.

  Art. 245.


 • (1) Soluția de alimentare cu energie termică se stabilește de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

 • (2)  Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, aceasta soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situații de indisponibilități în instalații.

Art. 246.

 • (1) Proiectarea și executarea racordurilor și branșamentelor termice se fac de către proiectanți și executanți de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația să respecte prescripțiile și normativele tehnice în vigoare.

 • (2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune până la punctul de delimitare/separație revin în sarcina autorității administrației publice locale sau a operatorului serviciului, conform legii.

 • (3) Cheltuielile pentru eventualele amenajări sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

 • (4) în cazul gestiunii delegate, în care autoritățile administrației publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea și exploatarea SACET, unuia sau mai multor operatori, în cadrul contractului de delegare a gestiunii sau prin acte adiționale la cele existente, se vor stabili condițiile de realizare a racordurilor termice noi și modul de decontare, de către autoritatea administrației publice locale, a contravalorii acestora în condițiile aplicării prevederilor alin. (2) și (3).

Art. 247.

 • (1) înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalației, din care un exemplar se păstrează la distribuitor^

(2) -D^sWuldn^lației va fi actualizat de către utilizator și va cuprinde: . a) meîfipriul ji^tificativ;                                          ff

COf,fl:^CUORIGiNALlJLi^ch^^ljg/de principiu ale circuitelor ' matizărilor și protecțiilor;


 • b) copie după avizul de răcori

  ■e:


 • c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent pri cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură și co

 • d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

 • e) graficele de consum;

 • f) exigențele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.

 • (3) Punerea în funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum și a celor solicitate suplimentar de distribuitor.

 • (4) Branșarea la rețelele de distribuție se va face în prezența furnizorului sau în prezența deținătorului instalațiilor și numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului și a instalațiilor de utilizare.

 • (5) Alimentarea cu energie termică a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

Art. 248.

 • (1) Furnizorii vor încheia convenții de exploatare cu marii consumatori, care să cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea și întreținerea instalațiilor termice și urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integrantă din contract, iar prevederile cuprinse îp aceasta trebuie respectate de ambele părți.

 • (2) Operatorul serviciului și utilizatorul răspund de exploatarea economică și în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea și exploatarea lor, având obligația sa ia măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în bune condiții a izolației termice a conductelor și instalațiilor, menținerea în bună stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanșei tați, precum și de reglarea corectă a parametrilor agenților termici.

Art. 249.

 • (1) Utilizatorii sunt obligați sa păstreze în bună stare utilajul/instalația aparținând operatorului serviciului, care se află în incinta lor, fiindu-Ie interzis să facă vreo intervenție asupra acestuia.

 • (2) Lucrările de revizii și reparații ia instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum și la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influențat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante. •

 • (3) ’Furnizorul este obligat sa anunțe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu precizarea graficului de execuție a acestora, pentru a se stabili de comun acord data și durata întreruperilor respective.

 • (6) Dacă în 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării, părțile nu cad de acord, iar urgența lucrărilor impune oprirea furnizării energiei termice, furnizorul stabilește data și ora întreruperii, pe care le aduce la cunoștința utilizatorului, împreună cu motivațiile necesare, cu cel puțin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.

Art. 250.                                                                      .

 • (1) Utilizatorii, consumatori de energie termică, au obligația de a pemiite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta sa, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezența sa.


  62

  i igâfcl d^g^litate cu apa fierbinte

  stabiliți prin contract, iar


 • (2) Apa caldă retumată de utilizator trebuie să aibă primită de la distribuitor.

 • (3) în cazul în care apa caldă retumată nu respectă in utilizatorul nu are posibilități de tratare, acesta va plăti operatorului serviciului majorări la factura de energie termică, conform prevederilor contractuale.

 • (4) Utilizatorul care impurifica condensatul din conducta de retumare va suporta costul întregii cantități de condensat impurificat din rețeaua colectoare comună și din rezervoarele distribuitorului, în cazul în care distribuitorul nu are posibilitatea sa-1 trateze.

 • (5) Operatorul serviciului poate accepta primirea condensatului cu alți indici de calitate decât cei normați, în limitele posibilităților sale de utilizare și de tratare, caz în care utilizatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferența de calitate a condensatului retumat. Art. 251.

Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiții cumulative:

 • a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adițional, la solicitarea reprezentantului legal al asociației de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii . termice instalate-în condominiu, cu acordul furnizorului;

’ b) să existe acceptul scris al proprietarilor spațiilor cu destinație de locuință sau cu altă destinație cu care cel care dorește debranșarea are pereți comuni sau planșee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debranșarea și cunosc influențele debranșării asupra condițiilor de confort și de mediu din spațiile pe care le dețin în proprietate;

 • c) să existe documentația tehnică prevăzută la art. 258 lit. g);

 • d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spațiul pe care îl are în proprietate, după debranșare.

Art. 252.

în situația în care deconectarea se face cu intenta înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va ține cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate sa nu fie influențate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

Art. 253.

 • (1) Furnizorul are obligația dea verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 251 și 252 înainte de a emite avizul de deconectare.

 • (2) în cazul în care deconectarea se face tară îndeplinirea condițiilor legale, furnizorul este îndreptățit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

Art. 254.

Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apa caldă de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:

 • a) condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat:

 • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

 • c) anunțarea furnizorului și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debranșare.

Art. 255.
 • a) se intenționează deconectarea numai a unor c destinație de locuință și nu sunt montate repanitoa

 • b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii s destinație cu o sursă alternativă de producere a energi

Art. 256.

c8<ița; £ £

ii, cu^deșunație de locuință sau altă ,,r ’cif/


 • (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părțile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari/locatari și cu acordul proprietarilor direct afectați.

 • (2) în procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul ca aceștia au înțeles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor crește.

 • (3) Proprietarii direct afectați sunt:

 • a) proprietarii apartamentelor care au pereții comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;

 • b) proprietarii care au pereți comuni cu uscatoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

. SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și îndatoririle utilizatorilor

Art. 257.

Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

 • a) să preia energia termică din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 • b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se află în incinta operatorului serviciului, în prezența împuternicitului acestuia;

 • c) să racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți utilizatori de energie termică, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;

 • d) să solicite furnizorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;

 • e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plată;

 • f) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

 • g) să fie anunțat despre întreruperea furnizării de energie termică, conform prevederilor prezentului regulament;

 • h) să sesizeze autorităților administrației publice locale și autorității de reglementare competente orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;

 • i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de furnizor.

Art 258.

Utilizatorii de energie termică au următoarele obligații:

 • a) să achjiejnțegral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale adâ^)r<)u^n’ând să fie efectuate ulterior;


 • c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;

 • d) să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

 • e) să suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsuniatori, determinate de restricționarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;

 • f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;

 • g) să nu modifice instalațiile de încălzire centrală aferente unui imobil de tip condominiu, decât în baza unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, avizată prealabil de proiectantul general al clădirii și aprobată de furnizor, documentație în care se vor specifica:

 • - rezultatele evaluării tuturor consecințelor produse de deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;

 • - obligația asociației de proprietari de a proceda pe propria cheltuială la redimensionarea instalației de încălzire din interiorul condominiului respectiv, raportat la numărul de consumatori branșați la SACET în funcție de situația reală a sarcinilor termice aferente corpurilor de încălzire sau la achiziționarea și montarea pe propria cheltuială a unor echipamente de echilibrare hidraulică pentru instalațiile de încălzire interioară a condominiului;

 • h) să suporte costul remedierilor și a pagubelor produse furnizorului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecțiuni datorate culpei sale;

 • i) să permită accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru deconectarea instalațiilor în caz de avarie;

 • j) să nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

 • k) să nu execute lucrări de reparație capitală a instalațiilor de încălzire centrală sau modificarea

! acestora fără documentație tehnică legal aprobată;             ,

 • l) să nu golească instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii, dar cu anunțarea furnizorului în termen de 1 oră de la executarea golirii;

 • m) să se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor;

 • n) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură;

 • o) să suporte cheltuielile de verificare, montare și demontare a contorului de energie termică, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

 • p) să suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apă tratată, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusivă;

 • q) să returneze întreaga cantitate de agent termic intrată în instalațiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept să factureze contravaloarea agentului termic neretumat precum și a cantității de energie termică aferentă acestuia și de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.


  cu originaluls) utilizatorul este obligat să aducă la cunoștința f^^o'rului/operatorului în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare privind: datele contractdă^cjatele sale de identificare/reprezentanți legali/datele de identificare a punctelor de consum/adresa la care furnizorul urmează să trimită facturile/suprafața echivalentă termic etc.;

t) utilizatorul este obligat să asigure securitatea și integritatea sistemelor de măsură inclusiv a sigiliilor aplicate;

u) utilizatorii de tip comercial alimentați din branșamente comune cu ale asociațiilor de proprietari/locatari vor asigura pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare separării și individualizării consumurilor;

 • v) utilizatorii sunt obligați să asigure condiții minime de salubritate și iluminat la locația instalațiilor de utilizare a energiei termice aflate în folosința și pe proprietatea sa, inclusiv a grupurilor de măsură.

CAPITOLUL VI

Stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale .

Art. 259.

 • (1) Operatorul, ca titular de licențe a cărui activitate este supusă reglementării autorității competente, va întocmi proceduri proprii pentru stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum.

 • (2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în funcție de condițiile specifice în care își desfășoară activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termică și utilizatori racordați, structura organizatorică a operatorului etc.).

 • (3) . Procedurile vor include și regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apă și

, de canalizare cantitățile de apă caldă ce urmează a le factura, pe fiecare utilizator în parte.

Furnizorul va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedură, elaborată pe baza prezentului regulament.

Art. 260.

 • (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toți furnizorii, a căror activitate este supusă reglementării autorității competente, și se aplică la întocmirea procedurilor proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii cu care se află în relații contractuale.

 • (2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

 • (3) Inexistența, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică neaprobată sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenței de operare.

Art. 261.

Pentru organizarea procesului de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică, furnizorul va defini:

 • a) activitățile principale presupuse de acest proces; ^WpxuȚinformațional aferent activităților precizate la lit. a);

ftțfes.pQfis'abilitățile compartimentelor implicate în realizarea activităților respective.CONFORM CU ORIGINALULArt. 262.                                                   VX'S,

*"      -4^ y/                      i                     •

Pe baza elementelor definite la art. 261, furnizorul va întocmit va,în procedura proprie prezentarea schematică a procesului de stabilire și facturare a o^K^ffl^rilbr de energie termică.

Art. 263.

Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori cărora le asigură alimentarea cu energie termică și apă caldă de consum.

Art. 264.

Stabilirea consumurilor de energie termică în vederea facturării la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia. Furnizorul serviciului, periodic, analizează și aprobă achiziționarea unor grupuri de măsurare a energiei termice pentru susținerea activității de mentenanță în acest domeniu.

Art. 265.

 • (1) Facturarea consumurilor de energie termică se va face lunar, iar perioada de facturare va fi eșalonată astfel încât factura să se emită până în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul și perioada de stabilire a consumurilor în vederea emiterii facturilor. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate in procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire, datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru .încălzire.

Art. 266.

 • (1) în cazul în care citirea grupurilor de măsură nu se face de la distanță, furnizorul este obligat să comunice în scris delegaților împuterniciți ai utilizatorilor data și intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor. Orice abatere de la data și ora stabilită va fi comunicată acestora, în timp util.

 • (2) în cazul utilizatorilor contorizați, la care citirea contoarelor de energie termică presupune accesul într-o incintă aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

 • (3) în cazul în care citirea grupurilor de măsură se face de la distanță, utilizatorii vor fi anunțați cu privire la data citirii grupurilor de măsură prin anunțarea prealabilă, iar aceștia vor putea ca prin citiri proprii să verifice valorile înscrise în factură.

Art. 267.

 • (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologică periodică, cât și la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, producătorul sau furnizorul trebuie să anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, și, respectiv, să asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

 • (2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărui contor de energie termică ori contor de apă de adaos instalat în stația/centrala termică sau în instalațiile utilizatorilor și utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmează a fi facturate utilizatorilor.

 • (3) în procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul și starea sigiliilor metrologice și a celor aplicate la instalare.

 • (4) Furnizorul va anunța delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programată operațiunea respectivă. Pentru aceasta utilizatorul va comunica o persoană de contact cu număr de telefon în vederea unei colaborări facile și rapide. Art. 268.confo»mcuor,ginalul


 • a) verificarea corectitudinii și legalității facturii emise:

 • b) corectarea erorilor la următoarea facturare;               ..£f.

 • c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării^^ toate (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, b

SECȚIUNEA a 2-a

Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrarea datelor

Art. 269.

Furnizorul va asigura:

 • a)  citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea și facturarea consumurilor, instalate în punctele termice/modulele termice/centralele termice și la utilizatori, cu frecvența precizată la art. 270;

 • b) înregistrarea și arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 270.

în vederea determinării consumurilor, frecvența efectuării citirilor și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termică și apă caldă de consum. în cazul în care acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

 • a) la predarea serviciului de tură - pentru contoarele de energie termică montate în stațiile termice;

 • b) orar - pentru termometre, manometre. contoare de apă rece și, respectiv, apă de adaos instalate în stațiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic și ai apei calde de consum nu sunt menținuți în limitele stabilite prin condițiile de furnizare cu instalații de automatizare;

 • c) cel puțin o dată pe lună, pentru contoarele de energie termică montate Ia utilizatori.

Art. 271.

Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agenților termici secundari și ale apei reci din stațiile/centralele termice pot fi incluse în fișa de urmărire a contorului de energie termică de pe circuitul primar al stației/centralei • termice sau pot constitui obiectul unei fișe separate.

Art. 272.       .                                                     '     ■        •

în procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de conținut pentru fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 273.

în concordanță cu prevederile art. 272, furnizorul va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfășurare a activităților de citire și înregistrare; a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 274.

Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică din centralele și stațiile termice de către personalul desemnat de furnizor se realizează cu frecvența precizată la art. 270.

Art 275.

(1) în cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării de la distanță, citirea efectuată în ultima zi a perioadei de facturare stabfijte-::-;

l *265/se realizează în prezența delegaților împuterniciți ai utilizatorilor.         Arid


TERMOeîMEF

:O'
£ 1 2

asigură înscrierea în


 • (2) Se face excepție de la prevederile alin. (1) în cazul în factură a indexurilor prelevate de la contoare la datele stabilite

 • (3) Citirea contorului de apă rece, pentru stabilirea consumului de apă rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecărei stații termice pe perioada de facturare, se efectuează de către personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aceeași zi, convenită de comun acord, în prezența personalului desemnat de acesta.

 • (4) Activitatea precizată la alin. (3) se finalizează prin încheierea unui proces-verbal între personalul furnizorului de apă rece și personalul furnizorului.

 • (5) Furnizorul va întocmi și prezenta în cadrul procedurii proprii conținutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite la alin. (1), (2), (3) și (4).

Art. 276.

Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la rețeaua termică de transport citește, cu frecvența precizată la art. 270, indicațiile contorului de energie termică de pe racordul punctului termic la rețeaua termică de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

SECȚIUNEA a 3-a

Stabilirea consumurilor

Art. 277.

Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsură și efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termică aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedura proprie.

Art. 278.

Stabilirea consumurilor fiecărui utilizator de tip urban necontorizat, alimentat din rețeaua termică de distribuție aferentă stațiilor/centralelor termice, presupune parcurgerea a două etape:

 • a) stabilirea consumurilor pe destinații - încălzire și apă caldă de consum - asigurate din fiecare

stație/centrală termică;                                                      .       /

 • b) defalcarea consumurilor obținute la nivel de stație/centrală termică și stabilirea consumurilor aferente fiecărui utilizator de energie termică branșat la rețelele termice de distribuție.

Art. 279.

 • (1) Procedura proprie va include schema logică a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - și fcrmularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, dacă este cazul.

 • (2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente stațiilor/centralelor termice, personalul care urmează a le desfășura și formularele utilizate.

Art. 280.

(1) Pe baza consumurilor la nivel de stații/puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termică și apa rece pentru apa caldă de consum, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publică etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 281.contorizarea este realizată la nivelul respectivului branșamente^ r^i^ăzSOifonri prevederilor art. 291.                                                                  "' ’   :

Art. 281.                                                                      s

Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizați alimentați din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenți comerciali, instituții publice/sociale culturale) se realizează, astfel:

 • - pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața echivalentă termic sau în funcție de consumurile stabilite de prestatorii care realizează defalcarea consumurilor în funcție de repartitoarele de costuri (în cazul condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri);

 • - pentru apa caldă de consum livrată:

 • * utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;

*agenților comerciali și instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după haremuri stabilite prin acte normative sau standarde;

 • * în cazul în care utilizatorul nu anunță majorarea SET conform art. 258 litera b) din prezentul Regulament, operatorul este în drept să recalculeze consumul de energie termică aferent SET modificat, pe o perioadă de 3 (trei) ani în urmă de la data constatării de către operator a majorării SET.

. Art. 282.

în procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor și durata de timp alocată pentru analizarea și avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicată.

SECȚIUNEA a 4-a

Emiterea facturilor

Art. 283.

 • (1) în procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta conținutul facturii și va preciza durata de timp alocată acestei activități.

 • (2) în funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform reglementărilor legale în vigoare, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/bo'rderouri în vederea simplificării și eficientizării acestei activități.

Art. 284.

 • (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizați - titulari ai contractelor de furnizare energie termică -furnizorul le va prezenta un formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termică precizată în factura emisă acestora și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare stație/'centrala termică din care sunt alimentați respectivii utilizatori.

 • (2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

 • a) energia termică intrată în stația termică, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termică;

 • b) energia termică produsă în centrala termică, inclusiv indexul vechi și nou al contoarelor de energie termică;

 • c) consumul propriu de apă al stației/centralei termice;

 • d) pierderile de energie termică în staiia/centrala termică;

prile de energie termică prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente i€l/dfentralei termice, defalcate pe destinații (încălzire și apă caldă de consum);


: CONFORM CU ORIGINALUL


 • f) pierderile de energie termică prin pierderile masice c distribuție aferente stației/centralei termice (aferente atât apă caldă de consum);

 • g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de termică;


 • h) temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată din stația/centrala termică;

 • i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în stația/centrala termică;

 • j) energia termică pentru apa caldă de consuni furnizată din stația/centrala termică;

 • k) energia termică pentru încălzire furnizată din stația/centrala termică;

 • l) energia termică pentru apa caldă de consuni furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din stația/centrala termică;

 • m) energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din stația/centrala termică;

 • n) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din stația/centrala termică (determinată pe baza de baremuri);

 • o) energia termică pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice și social-culturale alimentate din stația/centrala termică;

pj suprafața echivalentă termic, totală și defalcată pe condominii, a instalațiilor alimentate din stația/centrala termică;

q) numărul totaL de persoane alimentate din stația/centrala termică și defalcat pe condominii;

 • r) volumul de apă de adaos aferent stației/centralei termice;

 • s) volumul de apă rece intrat in stația/centrala termică;

 • t) volumul total de apă calda de consum furnizat din stația/centrala termică;

 • u) dacă s-au efectuai diminuări ale energiei termice furnizate in funcție de parametrii reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

Art. 285.

Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termică facturate pentru utilizatori:

a) urbani necontorizați, alimentați din centrale sau stații termice;

,b) urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică;

 • c) urbani contorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică; ■

 • d) alimentați direct din rețeaua termică de transport;

 • e) alte situații specifice existente sau previzibile.

Art. 286.

Pentru stațiile termice echipate cu contoare de energie termică pe circuitele secundare de încălzire și/sau pe circuitele de apă caldă de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. Furnizorii care înregistrează astfel de situații în instalațiile pe care le exploatează vor detalia în procedura proprie și modul de calcul aferent acestor situații, particularizând modelul de calcul.

Art. 287.

în toate cazurile se vor factura:

 • a) consumul de energie termică pentru încălzire;

 • b) consumul de energie termică înglobată în apa caldă de consum.COnform" originalul


cantitatea de energie termică intrâtam^tațKrtertnică; cantitatea de energie termică ieșită din centrala termică;

pierderile totale de energie termică pe rețeaua de distribuție afer


 • a)

 • b)

 • c)


 • d)  pierderile de energie termică în stația termică, care se pot exprima ca o cotă din energia termică intrată în stația termică;

 • e)  pierderile de energie termică prin transfer termic către mediul ambiant pe rețeaua de distribuție aferentă centralei sau stației termice, exprimate ca o cotă din energia termică intrată în stația termică;

 • f)  pierderile de energie termică prin pierderi masice de agent termic, atât pentru circuitele de încălzire, cât și pentru rețelele de apă caldă de consum și recirculare, aferente centralei sau stației termice;

 • g)  volumul de apă de adaos tratată, aferent circuitelor de încălzire corespunzătoare stației termice;

 • h)  media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de tur, înregistrate;

 • i)  media lunară a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din conducta de retur, înregistrate;

 • j)   pierderile de energie termică prin pierderi masice pe circuitele de apă caldă de consum, pe baza volumului de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare;

 • k)  media lunara a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apa rece orar, măsurate de conducta de distribuție a apei calde de consum, calculate;

 • l)  media lunară a temperaturilor medii zilnice măsurate pe conducta de apă rece care alimentează stația termică, înregistrate;

 • m) volumul de pierderi masice în rețelele de apă caldă de consum și recirculare, de la centrală sau stația termică la utilizatori;

 • n)  volumul de apă care reflectă consumul propriu al centralei sau stației termice, calculat pe baza haremurilor de consum pentru apă rece corespunzătoare utilităților cu care este dotată stația termică și a numărului de persoane care deservesc stația termică. Baremurile se precizează în procedura proprie pentru fiecare stație termică;

 • o)  perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celălalt (iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de măsurare la data schimbării regimurilor).

Art. 289.

Pentru utilizatorii urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică, se va ține seama de:

 • a) toate aspectele enunțate la art. 288;

 • b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termică montate la utilizatori să depășească cantitatea de energie termică intrată în centrală sau stația termică rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare de energie termică;

 • c) posibilitatea ca în urma calculelor să rezulte consumuri pentru utilizatorii necontorizați cu valori anormale, duble sau mult diferite față de media consumurilor utilizatorilor contorizați;

 • d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale, cum ar fi:

 • - utilizatorii necontorizați reprezintă o pondere mica față de totalul utilizatorilor;

 • - consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizați;

 • - existența repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizați;

  restricționarea alimentării cu energie termică a unor utilizatori;


C) Mlțg cauze care conduc la o comparație needificatoare sau nereală-a consumurilor.


CONFORM CU ORIGINALULI ittiorizati alimentați din aceeași cent!


Art. 290.                  I ’-WNf'ORM CU ORIGINALUL I

Pentru utilizatorii urbani comorizati alimentați din aceeași centra®          Iptmică se va ține

seama, după caz, de:                                               sgll <1®//

 • a)  existența într-un condominiu atât a utilizatorilor casnicxJ^ț°șVa^gemilor comerciali, instituțiilor publice/social-culturale etc., alimentați dintr-un bra^^w^Mnnic comun, atât pentru circuitul de încălzire, cât și pentru circuitul de apă caldă de consum;

 • b)  cantitățile de energie termică înregistrate de contoarele montate la branșament;

 • c)  baremele aferente utilizatorilor, alții decât cei de tip urban, dacă aceștia nu au contoare de energie termică pentru determinarea cantităților consumate;

 • d)  suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu destinație de locuință (utilizatori de tip urban) și suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru energie termică pentru încălzire;

 • e)  repartiția consumurilor transmise de firma de repartitoare de costuri;

 • f)   suprafața echivalentă termic aferentă corpurilor de încălzire din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (utilizatori, alții decât cei de tip urban), majorată cu 30%, în cazul în care aceștia refuză montarea repartitoarelor de costuri;

’ .Art. 291.

Pentru utilizatorii necontorizați, alimentați direct din rețeaua de transportase va ține seama de:

 • a) indicațiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al stației termice aferente utilizatorului, la rețeaua de transport, și datele teoretice din regimul hidraulic și termic;

 • b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de regimuri

hidraulice și termice;                                ,

 • c) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de xur a circuitului primar al stației termice, pe perioada de facturare;

 • d) valoarea medie a temperaturilor măsurate pe conducta de retur a circuitului primar al stației termice, pe perioada de facturare;

 • e) numărul de ore de funcționare a instalațiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 292.

în procedura proprie furnizorul va prezenta și modul în care realizează corectarea consumurilor -energia termică pentru încălzire, energia termică pentru apa caldă de consum și volumul de apă rece pentru prepararea apei calde de consum - și/sau acordă despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului regulament.

Art. 293.

în corelare cu prevederile art. 261, furnizorul va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului implicat în activitățile de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică la utilizatori, precizând în clar personalul căruia îi revin următoarele sarcini/responsabilități:

 • a)  implementarea procedurii;

 • b)  verificarea periodică a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

 • c)  inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;

 • d)  instruirea și verificarea personalului implicat cu privire la însușirea și modul de aplicare a procedurii;

 • e)  comunicarea în scris, către toți utilizatorii, a datei și intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturării, precum și a eventualelor abateri de la
^22™cu wig«aluL

fel          >*•/ I

măsurare dH^ațjjle/,c>efiti^leIe termice și de la nergie tetmica^ș^țfeăpa rece pentru prepararea


 • f)   citirea periodică a indicațiilor aparaturii de utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de e

apei calde de consum și înregistrarea acestora în fișele de urmărire corespunzătoare;

 • g)  citirea periodică a indicațiilor aparaturii de măsurare din centralele termice și consemnarea valorilor respective în registrul de parametri aferent, dacă arhivarea datelor nu se realizează electronic;

 • h)  calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic și consemnate în registrele de parametri din stațiile/centralele termice;

 • i)   verificarea și avizarea fișelor de urmărire a consumurilor;

 • j)   efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termică și de apă rece pentru prepararea apei calde de consum corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice:

preliminare;

pe parcursul perioadei de facturare; ia sfârșitul perioadei de facturare;

 • k)  analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apă caldă de consum, corespunzătoare fiecărei stații/centrale termice;

 • l)   defalcarea consumurilor pe utilizatori;

 • m) operațiuni preliminare defalcării consumurilor pe utilizatori - pentru situațiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - dacă este cazul;

 • n)  introducerea datelor în baza de date a aplicațiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator și/sau emiterea facturilor - dacă este cazul;

 • o)  inițierea rulării aplicației informatice utilizate pentru facturare:

 • p)  stabilirea consumurilor de energie termică și apă rece pentru prepararea apei calde de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;

 • q)  verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;

 • r)  analizarea consumurilor de energie termică și de apă rece pentru apa caldă de consum corespunzătoare utilizatorilor;

 • s)  înaintarea spre avizare a,centralizatoarelor consumurilor de energie termică și de apă;

 • t)   pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

 • u)  înregistrarea și arhivarea documentelor referitoare la stabilirea și facturarea consumurilor de energie termică și apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

SECȚIUNEA a 5-a

Conținutul procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori

Art. 294.

Furnizorii de energie termică au obligația de a-și întocmi propria procedură de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatori, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 295.conform Cuowgwal


(/**                   ■*" u

.1lw/ys/1

a S £5 y s ■* wfirXx^ f

.^*5* 5 'âl l &fl 1

 • d) responsabilitățile personalului în activitățile de stabiliră^l^cturam^&onsumurilor;

,                                                                                                                ‘'li’US' .5 6'

 • e) anexe.

Art. 296.

 • (1) Capitolul I "Scop" va defini scopul procedurii, precum și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea de furnizare a energiei termice.

 • (2) Capitolul II "Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum și tipul de utilizatori cărora le furnizează energie termică.

 • (3) Capitolul III "Definiții și abrevieri" va defini termenii utilizați în procedură, în conformitate cu definițiile și abrevierile din prezentul regulament. în cazul în care este necesară definirea altor termeni, se recomandă utilizarea definițiilor incluse în reglementările autorităților de reglementare competente.

 • (4) Capitolul IV "Documente de referință" va include titlurile documentelor de referință care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București).

 • (5) Capitolul V "Etape de stabilire a consumurilor de energie termică și emiterea facturilor" va fi structurat pe secțiuni, astfel:

 • a) "Reguli generale", în care furnizorul va respecta prevederile art. 259-267 din prezentul regulament;

 • b) "Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare și înregistrare a datelor", în care se vor respecta prevederile art. 269-276 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii formularele de registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, tipuri de procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament. Furnizorul va trata în mod distinct toate tipurile de utilizatori, în funcție de modul de alimentare cu energie termică;

 • c) "Stabilirea consumurilor de energie termică", incluzând prevederi din care să reiasă modul în care se aplică metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termică, respectând prevederile art. 277 și art. 278 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusă într-o anexă la procedura proprie. In cazul în care furnizorul utilizează un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă Ia procedură;

 • d) "Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 280 din prezentul regulament, furnizorul va preciza în această secțiune principalele activități și durata acestora în vederea defalcării consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relațiile de calcul conform prevederilor art. 287 - 292 din prezentul regulament. în cazul în care furnizorul va utiliza un program de calcul, schema logică a acestuia va fi inclusă într-o anexă la procedură;

 • e) "Emiterea facturilor", stabilindu-se:

 • - conținutul facturii (în conformitate cu prevederile din licența de furnizare și ale art. 283 din prezentul regulament);

 • - timpul alocat activităților privind emiterea facturilor;

 • - conținutul formularului pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor menționate la art. 284;

 • f) "Distribuirea facturilor", furnizorul precizând modalitatea prin care se asigură distribuirea facturilor la utilizatori;

 • h) "Responsabilitățile personalului în activitățile de stabil^^il^fur^^

  consumurilor"


furnizorul va include sarcinile/responsabilitățile care revin                 âbilite în funcție de

structura organizatorică proprie și prevederile ari. 293;

 • i) "Anexe", care va cuprinde următoarele:

 • - scheme logice ale programelor de calcul utilizate (dacă este cazul);

 • - scheme de funcționare ale stațiilor/centralelor termice;

 • - metodologie de stabilire a consumurilor de energie termică;

 • - modele de conținut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegații împuterniciți ai utilizatorilor, cereri etc.);

 • - valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza cărora se stabilesc consumurile de energie termica;

 • - formular-tip conținând datele necesare înțelegerii și verificării de către utilizatorii casnici necontorizați a modului în care s-au determinat energia termică, precizate in factura emisă, și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum;

 • - aprobarea autorității competente;

 • - alte anexe.

CAPITOLUL VII

Prețuri și tarife

Art. 297.

 • (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor in vigoare.

 • (2) Facturarea se face în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.

 • (3) Stabilirea, ajustarea și modificarea preturilor și tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Relația contractuală

Art. 298.

 • (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și utilizator, între producător și operatorul serviciului, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

 • (2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru.

 • (3) Consumul de energie termică fără contract este considerat sustragere de energie termică, constituie infracțiune, după caz, și se pedepsește conform codului penal.

 • (4) încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai  CONFORM CU ORIGINALUL-—,                       * î

 • (5) In cazul condominiilor, cu asociații de proprietari legai conreUiitȘ.^caitrg         mizare a


energiei termice, la solicitarea operatorului care are calitatea de 'zor, eșțeunsoțit de convenții, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, aii ntat diti-același branșament termic, cu respectarea prevederilor din contractul - cadru de furnizare.

 • (6) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor neautorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la grupurile de măsurare/contoare montate și la instalațiile aflate în administarea operatorului

Art. 299.

 • (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durată convenită între părți, cu anexe pentru fiecare loc de consum și cu prevederi pentru furnizarea de apă fierbinte sau caldă, cu excepția contractului dintre producător și operatorul serviciului, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum. Dacă părțile convin, pentru locuri de consuni diferite, aparținând aceluiași utilizator se pot încheia și contracte distincte în locul anexelor.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termică și utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

 • (3) în cazul imobilelor tip condominiu. având branșamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

 • (4) Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din imobile tip condominiu, se vor încheia contracte de furnizare energie termică direct cu proprietarii/utilizatorii acestor spații, fără acordul asociației de locătari/proprietari și. la tarife reglementate (tarif nesubvenționat).

 • (5) în cazul imobilelor/vilelor dotate cu un singur grup de măsurare/contoare, în care nu există asociație de locatari/proprietari legal constituită, calitatea de titular de contract o va avea unul din proprietarii din imobil ales și desemnat de ceilalți proprietari, în baza unei declarații scrise.

Art. 300.

 • (1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

f (2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(3) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având branșamente și instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:

 • a) contract de furnizare pentru spațiile cu destinație de locuință în care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituită;

 • b) contract de furnizare pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în care calitatea de titular de contract o are proprietarul/utilizarorul spațiului.

 • c) elementele necesare defalcării consumurilor pentru spațiile cu destinație de locuință și pentru spațiile cu altă destinație, se stabilesc prin inventariere de către personalul furnizorului;

 • d) în cazul în care în condominiu nu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumului pe cele două destinații se efectuează de furnizor pe baza elemnentelor de la litera c și a reglementărilor legale în vigoare;

 • e) în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumului pe cele două destinații se efectuează de prestatorii autorizați de autoritatea de reglementare, care au


  CO i'


  CONFORM cu ORIGINALUL


75‘«?

■£

 • (4) în contractele de furnizare încheiate pentru imobilele tip condomn&£‘ locative cu destinație de locuință și cele cu altă destinație, precum și, în sunt montate repartitoare de costuri, elementele necesare defalcării consumurilor;

 • (5) utilizatorul are obligația să comunice furnizorului orice modificare a elementelor de la alin.(4) în urma comunicării și a inventarierii aferente, datele contractuale se modifică în consecință, prin act adiționai, după caz;

 • (6) furnizorul emite către asociația de proprietari/locatari care are calitatea de titular de contract, o factură cu consumul aferent spațiilor cu destinație de locuință. Pentru consumurile aferente spatiilor cu alta destinație, din cadrul imobilelor tip condominiu, furnizorul va emite facturi către proprietarul/utilizatorul spațiului la tarif nesubventionat.

 • (7) elementele necesare defalcării consumurilor precizate la alin.(4) se stabilesc prin inventariere de către personalul furnizorului;

  a.  AmK V

  P 5 < <J jnrv^'—xl

  OuiSC, « OW

  S515

  x tr. u. ->     7> w //

  a -C */ ■>                 <£** A?

  ,^(,pfkfe^\^aenția spațiile ăsffi&€are în imobil nu


 • (8) în cazul în care, în imobil, sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumurilor pe cele două destinații se efectuează de prestatori licențiați de autoritatea de reglementare, care au obligația transmiterii rezultatului defalcării către furnizor, la termenele și în formatul stabilite de acesta;

 • (9) în cazul în care, în imobil, nu sunt montate repartitoare de costuri, defalcarea consumurilor pe cele două destinații se efectuează de furnizor pe baza elementelor de la alin.(4);

 • (10) în cazul în care, pentru spațiul cu altă destinație pentru care s-a perfectat contract de furnizare, nu este respectată prevederea de separare a instalațiilor termice comune de, cele ale condominiului/tronsonului/scării, furnizorul este exonerat de orice răspundere cu privire la nerespectarea obligațiilor contractuale. .

Art 301.            *        '                      ' (

 • (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate și modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al părților.

 • (2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract și constituie părți integrante ale acestuia.

 • (3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul

părților.

. CAPITOLUL IX            >"      / ///'

Dispoziții finale si tranzitorii

Art. 302.

 • (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică va fi aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui.

 • (2) Modificările ulterioare aduse prezentului regulament vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

Art. 303.

 • (1) Activitatea de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat și respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.

 • (2) Autoritățile de reglementare competente și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfo v vor controla aplicarea prevederilor prezentului Regulament.

leîarL 9 aliniatul (2) intră în vigoare la ] 2 luni de la aprobarea prezentului regula-nțePt?llgg P'gS'J /'"W    /

(2) Prevederile art. 9 aliniatul (2) pc.t. c, referitoare la planurilE^e^iț'cf^amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subteran^^a fii vi^^p la 12 luni de la aprobarea prezentului regulament. Actualizarea planuriloramplasarea

construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane cu toăfe modificările sau completările se face la cel mult 3 luni de la finalizarea lucrărilor de construcție/modemizare/trecere în patrimoniu public sau privat al Unităților . Administrativ Teritoriale din arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Art. 305.

Prevederile art. 12 aliniatul (1) intră în vigoare în termen de 3 ani de la aprobarea regulamentului, cu excepția echipamentelor noi sau modernizate pentru care trebuie sa existe fișe tehnice de la punerea în funcțiune.

Art. 306.

Prevederile art. 138 alineatul (4) se vor aplica la centralele termice de cvartal și stațiile termice modernizate. La centralele termice de cvartal și stațiile termice nemodemizate, cu reglarea periodică a temperaturii agentului termic pe secundar, pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligația reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie în domeniul ±2K cu excepția cazurilor în care furnizorul aplică limitări în furnizarea energiei termice.

Art 307.                         ,             ,                        '     '   ;

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul Regulament. •
Anexa 1


Indicatori de performanță ai serviciuluiindicatori de performanță


Denumire


Producere

(CTZ Casa Presei)


Valoarea Indicatorului/ anual


Cuantum penalități în caz de nerespectare a valorii indicatorului


1.' Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament sau pentru modificarea racordului/ branșamentului existent


2. Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la transmiterea răspunsului/avizului tehnic de racordare este mai mic de:


1. Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale2. Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori2. Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori


Producere.

(CT Cvartal)


Transport


Distribuție


60 zile


Producere (CTZ

Casa Presei_____

Producere (CT

Cvartal)___

Transport________|

Distribuție___

Producere (CTZ Casa Piesei

Producere (CT __Cvartal)____ __Transport__j Distribuție


Producere (CTZ Casa Presei

Producere (CT Cvartal)


Transport


Distribuție


Producere (CTZ

Casa Presei


10


20


500 lei/fiecare solicitare care a depășit termenul de 30 de zile până la transmiterea răspunsului/avizului tehnic de racordare__

50 lei/fiecare solicitare care a depășit termenul de 30 de zile până la transmiterea răspunsului/avizului tehnic de racordare_________

500 lei/fiecare solicitare care a depășit termenul de 30 de zile până la transmiterea răspunsului/avizului tehnic de racordare_________

500 lei/fiecare solicitare care a depășit termenul de 30 de zile până răspunsului/avizului tehnic de racorflarc80


30


5 întreruperi/centrală/an

14 întreruperi/an


265


150


40 utilizatori/'centrală/an


955 PT/MT

7177


10


6 întreruperi/centrală/an


1216 întreruperi/an


9000 întreruperi/an


50500 lei/fiecare întrerupere ce indicatorul____

0 ’ -


iepășește


100 lei/fiecare întrerupere ce depășește indicatorul_______

100 lei/fiecare întrerupere ce depășește indicatorulIndicatori de perform aftță

Denumire


Valoarea Indicat' dui/anual


Cuantum penalități în caz de nerespectare a valorii indicatorului


Producere (CT

Cvartal)


Transport


40 utilizatori/centrală/an


O (______

i !

I Ijgpiirata medie a intreruperilor accidentale, •pe tipuri de utilizatori


2. Durata medie a intreruperilor programate


3. Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate


4. Numărul de întreruperi cu durata programata depășită


1. Numărul de reclamații privind calitatea energiei termiceDistribuție

Producere

__Transport

___Distribuție

Producere~(CTZ

Casa Presei Producere (CT Cvartal)


Transport


Distribuție


Producere

Transport

Distribuție___

Producere(CTZ

Casa Presei Producere (CT Cvartal)


Transport.


Distribuție Producere Transpoii


Producere (CTZ

Casa Presei__

Producere (CT Cvartal)


Transport


Distribuție


Producere (CTZ

Casa Presei


4000 stații, puncte termice și __module termice__ 88300 racorduri termice


8 ore

12 ore

4 ore


4 întreruperi

programate/centrală/an


400 întreruperi/an


1432 întreruperi/an


15 zile lucratoare/an/CT


24 ore


1432 stații, puncte termice și __module termice___ 5120 racorduri termice


5% din întreruperile programate


100 lei/fiecare întrerupere ce indicatorul


100 lei/fiecare întrerupere ce indicatorul___

100 lei/fiecare întrerupere ce indicatorul__

100 lei/zi depășire/CT10% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul

10% din numărul consumatorilor _____care utilizează serviciul 9980 reclamații (1% din numărul consumatorilor care utilizează  serviciul)


10%


■~pdegșeșt î

z T» O as --3E--- ; dȘășeș

~~dg|ășeș :e Q

-------------

__fe_____

 • 2. Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi din vină Operatorului de producere, transport și/sau distribuție a Energiei termice

of               ■

-----------.--------—


1. Numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare

- apă caldă

. - încălzire

£\~--------------;---------------—------■--■—----------------

Ponderea din numărul de reclamații menționate la punctul interior care sunt justificate


Producere (CT

Cvartal)


Transport


Distribuție


Producere


Transport


Distribuție


4 Valoarea Indicat- tlui/ anual

1_________

i 25% din total reclamații privind calitatea


25% din total reclamații privind calitatea


15% din total reclamații privind calitatea84,13% (la puterea calorica inferioară a combustibilului)3 m3/Gcal


0,5m3/GcalProducere (CTZ Casa Presei

Producere (CT Cvartal)


25% din total contracteTransport


Producere/transport/ Distribuție/furnizare


Distribuție/Furnizare


Distribuție/Furnizare


2% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul__

15% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul

2% din numărul consumatorilor care utilizează serviciul


3267 sesizări (23% din total contracte sau 0,25% din consumatorii care utilizează serviciul)


1% din nr. de contoare


41%


Cuantum penalități în caz de nerespectare a

_       _ valorii indicatorului_____

50 lei/fiecare 0,1% reclamație justificată ce depășește indicatorul___________________________

100 lei/fiecare 0,1% reclamație justificată ce depășește indicatorul___________________________

50 lei/fiecare reclamație justificată ce depășește indicatorul


100 lei/fiecare valoare cu 0,01% sub limita indicatorului                        l~ c»

-----C

100 lei/pentru fiecare 0,01% care depășește^

___£3 sestf^ ’ ’ O

~^l

100 lei/pentru fiecare 0,1% care dep ișeșg indicatorul                                 I r~


100 lei/pentru fiecare 0,01% care depăjește^ indicatorul


indicatorul_________

100  lei/pentru  fiecare  0,1% care  depî

indicatorul____________

100  lei/pentru  fiecare  0,1% care  dep șeștȘj

indicatorul                                    ~100 lei/fiecare 0,1% sub 1
.7

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valoarea Indicat îlui/ anual

Cuantum penalități în caz de nerespcctare a valorii indicatorului

Denumire

3. Procentul de reclamații care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat

Distribuție/Fumizare

95%

^..Numărul anual de sesizări din partea agenției de protecția consumatorului

Distribuție/Furnizare

2%b din nr. de contoare

-

5. Procentul de clienți contorizați raportat la total clienți

Distribuție/Fumizare

99%

-

/

'■4. / S ,

*'T-,

11

XiSlumărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori

Furnizare

100%

*'2. Numărul de contracte menționate la punctul anterior încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice (de la depunerea documetetiei complete)

Furnizate

90%

/ o

3. Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale

Furnizare

0

/  X

/    Ti

J

4. Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice

Furnizare

0

/ s

/ o

12

I Numărul de reclamații privind facturarea

Furnizare

2,5% din numărul de contracte în vigoare la data raportării

1 C 1 / O /   2   /|

2 Numărul de reclamații de la punctul 12.1 rezolvate în termenul de 10 zile

Furnizare

40% din numărul de reclamații privind facturarea

50 lei/fiecare 0,1 % care depășește indfcato® /1 /             / î

3 Numărul de reclamații de la punctul 12.1 ce s-au dovedit a fi justificate

Furnizare

15% din numărul de reclamații privind facturarea

LJl/

4 Numărul de acțiuni aflate pe roi în instanță privind facturarea

Furnizare

5 reclamații

5 Numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea

Furnizare

20%

100 iei/ fiecare 0,1 % care depășește indicatorul

6 Numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea

Furnizare

80%

-

13

A

1 Numărul de utilizatori cărora Ii s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori

Furnizare

5% din numărul de contracte

2 Numărul de utilizatori cărora ii s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice

Furnizare

90%

//£■ J wwcpA

IK   asistentă r CH

3 Numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori

Furnizare

5%odin numărul .total de contracte

îț fEHMCĂȘI -15 CI teta JURIDIC* n*// \H %

4 Numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale

Furnizare

100% din cazuri

v A®

5 Numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții

Furnizare

- 0

X-

f

1 Numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor

Furnizare

1% din numărul total de contracte

2 Numărul de cereri de la punctul 14.1 pentru care s-au acordat redu^gfî    \

Furnizare

100% din solicitările justificate

100 lei/ fiecare cerere justificată neonoratăNr. crt.

Indicatori de perfor- 'anță

Denumire

Valoarea Indica" lui/ anual

Cuantum penalități în caz de nerespectare a valorii indicatorului

3 Cantitatea totală de energie termică diminuată ca urmare a reducerilor acordate

Furnizare

0,003% din total energie vândută

-

\

1'6,

" Z>

^umărul de reclamații privind daunele provocate qtiAatorilor din cauza nerespectării parametrilor din 'j contract

Furnizare

1 % din total contracte

/2cJMumăru] de reclamații de la 16.1 care s-au dovedii întemeiate

Furnizare

1%

500 lei/fiecare reclamație care depășește indicatorul

3 Valoarea daunelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea contractului

Furnizare

17

1 Numărul de audiențe ținute față de solicitările de audiențe

Producere/! ’ransport/

Distribufie/Furnizare

100%

100 lei/fiecare audiență ce se află sub valoarea indicatorului

2 Timp mediu de rezolvare (zile)

Producere/Transport/ Distribuție/Fumizare

20 zile

-

7**-^

?/« s {-

;!*< Ht su

v* s»

'V'>-

'%sțOM


. fi
fot

CENTRALIZATOR ANEXA.NR.3

COD CLASIFICARE

DENUMIRE COD CLASIFICARE

VALOARE JUSTA

1.1.1.2.

Clădiri industriale

2.180.200

1.6.5.

Construcții pentru centrale termice si puncte termice

23.690.350

1.6.8.

Alte construcții de locuințe si social culturale negasite

1.029.980

1.9.2.1.

Conducte de termoficare aeriene

454.186.530

1.9.2.2.

Conducte de termoficare in canale nevizitabile

293.578.640

1.9.3.

Conducte, branșamente, inst. Tehnologice

414.100

1.9.4.

Alte construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficaie, neregăsite în cadrul subgrupei 1.9.

16.097.500

2.1.19.

Unelte, dispozitive, instrumente și truse de scule specializate folosite în industrie.

21.000

2.1.24.3.

2.1.24 4.

Mașini, echipamente și instalații pentru stins incendii

Utilaje și instalații pentru alimentarea cu apă, pentru tratarea apelor de alimentare și epurarea apelor uzate

337.700

1.105.500

2.2.10.

Alte aparate și instalații de măsurare, control si reglare neregăsite în cadrul subgrupei 2.2.

25.849.800’’

2.2.4.2.

Contoare pentru apă caldă și energie termică.

68.466.960

2.2.4.3.

Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor termice și fotometrice ncregăsite în cadrul clasei 2.2.4.

H          215.0001

2.2.8.

Instalații pentru comanda și reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare și teiemăsurare.

25.071 500

2.2.9.

Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat.

493.800

Total

912.738.560


JURIDIC*
Inventarul bunurilor funcționale de natura domeniului public Centralizator pe coduri de clasificare

Cod clasificare

Denumirea bunului

nr. buc

Sumă de

Valoare justa la 31.12.2018

1.1.1.2.

COS DE FUM

17

2.180.200

1.6.5.

CLĂDIRE PUNCT TERMIC

547

23.690.350

1.6.8.

CLĂDIRE PT SUBSOL

98

1.029.980

1.9.2.1.

INSTALATIE/CANAL DISTANTA/CONDUCTE/MAGISTRALA /REȚEA

972

454.186.530

1.9.2.2.

CANAL TERMOF/CONDUCTA /RACORD

2089

293.578.640

1.9.3.

INSTALAȚIE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE CT

1

414.100

1.9.4.

MODUL TERMIC

242

16.097.500

2.1.19.

SET SPECIAL DE INSTRUMENTE PENTRU ELECTRONICA

10

21.000

2.1.24.3.

INSTALAȚIE DE STINS INCEDIU

1

337.700

2.1.24.4.

BRANȘAMENT APA RECE LA MODUL

16

1.105.500

2.2.10.

ECHIP.PREL DATE-DE LA CONT

1791

25.849.800

2.2.4.2.

CONTOR - BUCLE CONTORIZARE

35030

68.466.960

2.2.4.3.

CONSOL PRELEVARE DATE PENTRU CONTOARE

83

215.000

2.2.8.

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ

16588

25.071.500

2.2.9.

ECHIPAMENTE INFORMATICE (SCADA)

18

493.800

Total

57503

912.738.560! inv.admi! mistrator/l i RADET i


_ ACIRE F __ '-r_ȚERf CANAL DIST ANS.

«L\L r -■ rtf- T t

LIMITARE DEBIT

LIMITARE DEBIT' ANE LIMITARE DEBIT /inr t t;


ARb DEBIT ARE~ DEBIT ĂRE_D_EBIT_'

ARE DEBIT

ARE DEBiT mR Ph[ _ aRF >fcT

ARE DEBI

O ARE DE8I

ARE DEBIT

ARE DEBIT


JL


ht *aRc_P l

ILATOARE PR ILATOARE PR ".ATQARE PR

OAFt PR

ATOARE PR

.M I UrtN Irfț

AT _FlT£Rt-

Slatoare pre

PRf RE-PRE RF PRE

SI REGULAT!

ȘIRE __

SI REGULATE

SI REi


ARE DEBIT

ARE DEBIT lrARt

RE DEBIT RE DEBIT RE DEBIT

JL.


320W01271

32010012K

1 Î1 (1 t >


_ NJi eh- . •         —

Jvăne limităredebit si f-'' NE LIMITARE DEBȚFSI


REJRE ______;i REGULATOARE PRE

iTAfiE DE8!T Si REGULATOARE PRE _I]ARE ”! NTs i c J_ATOmkE_PR ILATOARE PR ______ILATOARE PRE IE DEBIT SI REGULATOARE PRE ÎE DEBIT SI 'REGULATOARE PRE M r l f'r_R DLR ~ I l ’TO rRp PR12 At L I lf ITAtV DFBIT 5 RF ILATUARF PRE^


brtutrtia juridica


I                              !                                           i

i ^u,nar ț țncheiere   i    Nr.

Observații f   Carte  i  . . . ,      i     . ,  ,

'          1  intabulate i cadastral”1 5enumire~I i act i i proprietate i s sau alte I acte I _ doveditoareih^8320~ ? 58319~ ! 58318

58317 ’ 5țM1b

58_lî 5c 14

i :>oj | 583Î2~ [ 58311 f 51 10 b 58308 | : j 58307j 58i0b__

H r82° l 58304 T : K _2UP3_T r 58302 ț~: [ 58301 I : r 58300    :

r 58299 ’_J

5«„97 5829b__

Z b8„Q5~Ț 582) I _ 5829 7 _

[ 58292 I I 58291 _ j 58290 7 t 8289 ’ f 58288 2 _ '■

^287Ț | 58286 l L 58285 I

58284    \

5828   |

58282_ : 5828_1 J 58280 ~ : 58C9

58278 I l Z 58277 ~58276 i ,8_’2__ZtZ_ 5BC1 F 582 U '


213201001254

21 „010u1„r3

213201001252

21120100^251

213201001250

~213201001249

2 \0100124P

Zi *„J1 >0121/

„>3„01001246

-13-0100124^

_______   213201001244

58109 Ț 2.' k0100~241


„13211081231 2132fUPf 12>8

213201001237 213201001236

_1J„Q1Qni„

213201001234 „1*2010012 1 K010LH-12 „ironicii/2'3291091

213201001229 213201001228 213201001227 213201001226 "13„01001„2 213„01001221 2I5201001„2 „1 3201001„„ „ 5-9VJ12„ _21 )„010012„0

„13201001213 2_1 *-01001218 „1j201001E1„1320100121b 201001-1 i 3?OIOu12i4 2! 20!0b121* „.1_JFOU1„1„ 213201(5012*1 _213201001210

213201001209 213201001208 213201001207 21<2( >001296 „1 k0100120n „132010012)4 _r


t 5P269 T „1 5201 )0120 ’ r82bn -J820in_1„( „

i >8267 Ț--/ 3-010u1„Q1 | 5820Z~ 21 „01001290

'82b<~T  1j20H)0_11W

r3„b1 ț 13201001198

212u„0101U17

„1>„03022854

-’>2030211_2 21320q0„1> F

213203021130 2n2J OMl-O 21 20'021128_t


H '"Li +

r

| 19679 IANE l IMITARE DEBITjl REGLATOARE PPi- BL JJ rr _ ANE LiMFARE OEBF SI REGU> XTQARE PRFC f L sF -C'ț\ANF I F FARE DEBIT Șl REGULATOARE FP^S BL 3F_C

VANE LIMITARE DEBIT S REGUl ATQaRE PRF , Li *FSC1 vANe Ut 'FARE DEBIT St RFCULATDaRE PRl.S FLIFEC-

ÎVANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL3E SCI /aNE LIMITARE DE_BF S RECULATGARE PRFS EL^HSC-

~ÎVANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PRES_BL2H SCI _ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL1/D SC2

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL8C SC5 _ Z'IE1!’ ’J.TARE_DEBI I SI REfl || ATQARE PRrg R18C SC

VANE I F 'ITARE QFBIT SI REGULATOARE PREȘ B1 8C __ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. ’ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ.

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. ’ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ ANF Ut 'ITARE DtBIT bl RE/~LLatOARF PRFS

\ ANE Ut TARE DEBIT cl RFCULATQARE PPFS ~VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. ’ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. _ VANL C "TARE DEBIT Sl RFGULATQARE PR_E ~tvANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. 1VANE_LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ______

~VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2D

' ANE LI 'ITARF D^EIT Sl REGULATOARE FR^b hL„ >

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PRES_BL2G _ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2G SC_ JVANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. E3L2G SC ) Ț/ANP l. UITARE DEBIT 91 RE( ULATQARF PREC Bl 2G SP

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2J J VANE LIMITARE DEBIT Si REGULATOARE PREȘ. BL1B_S

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL1B Ș _ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2E S

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2E S

_ VANE LIMITARE DEBIT Si REGULATOARE PREȘ. BL1E SCI VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL1F SC1 VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL21 SC4 VANE LIMITARE DEBIT bl REbULATQARF PPF"’ &LJ SC 'ANEIIMITARF DEBIT SI RECUI ATQARE PRE- BL2> b( -_ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2I SC1 /ANE LI* ’ITART DEBF S REGULATOARE PRE > ELC SC

~ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL2C SCI /ANE LIMFARE DEBIT Sl REGULATOARE PREȘ Bl-

2 VANE LIMITARE DEBIT Sl REGULATOARE PREȘ. BL2B S VANE LIMITARE DEBIT Sl REGULATOARE PREȘ. BL2J3 S VANF lI* 'ITARE DFBIT bl REGULATOARE PPEf' BL2R aNE lF'ITARE DEBIT b RECLLATO'XRE PPES EL-K <C


BL8CSC2

BL8C SC1

BL8D SC2

BL8D SCf

BL8B SC3 ~~

BL8BSC2 Bl 8B ‘ C

BL8E SC2~

JL8EȘCJ

L IK ȘC _

Bi 3K «-C


V«NE LIMITARE DEBIT bl REGULATOARE PRFS P! „_K_Ș ’ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL1G SCA

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL1A SC2 VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL IA SC1 VANE LIMITARE DEBIT Sl REGULATOARE PREȘ. BL1/I SC.'

ANE LF ITARE DEBIT n REGULATOARE PREȘ 1 I /ANE Llf "TARE UFBiT/l REGULATOARE TRLS Bl 1 I Ss. /ANE LIMFARE DEBIT Si REGL lATOARF PREs P JH e

' VANE LIMITARE DEBIT Si REGULATOARE PREȘ. BL.2C S< VANjȘLJMITARE DEBIT SI REGULATOARE PRESIUNE BL.)

" INSTALAȚIE PUNCT TERMIC 1 AVIAȚIEI__

£ONTOR ACM BL 1DSC2gÎR NG CARAMFIL GR

" CONTOR ET BL. 1D SC_2 STR. NG CARAMFIL NR. 2 CONTOR ACM AdrBORcA >6 *2 Bl 5G S< „ DN

C TNTQRAuM AdrDORSA „0 Bl 21 S „ DN DN

2 CONTOR ACM Adr ȘCOALA HERĂSTRĂU 28 Bl 1

CONTOR ET AdFBORSA 30-32 Bl 3G Sc_2DN 25_QN

~ CONTOR FT Adr BORbA 29 B 2I Sc - DN 2C QN ~ CONTOR ACM Adr BORSA 25 Bl 8F Sc 1 DN QN

CONTOR ET Adr MAGURICEA 2_3BI 8J Sc 3 DN 2.

_ < DNTOH_E r Adr MOFCIU 1 0 Bl C < ± r_DN „ > QN b F

CONTOR ET Adr BORSA 5-7 Bl 10F Sc 2 DN 25

CONTOR ET_Adr SOS. PIPERA 21-23J31 3E Sc_1

CONTOR E" AdrSOS PFfcRA~r 19 Bl DO.

CONTOR ET AdrSOS. PIPERA 17-19 Bl 3D Sc 1

-O iT'^R t-T Adrf’OECI


—-

----—

-----

=:

zzzzzzzz

————


Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare! 213203006706'!' 213203006705 -1 J- S006704 ’13 OlOQutPH 213203006627 19509 T -1Ț-0Ț[i0t>574 19508 j"213203006573 1 qlîZZL—1 ioob67-19506 I 213203006571 113203006570 P20W0651:1.)2Q30Ub5ofl __      113203006567 195OO~T 213203006361 19h98~Ț x.1120.1006^0 13203006351 PJȚOOb? 13203006357 13203006356 .13203006348 ■13203006347 213203006304

13JUQ0L fflt

21

1 0061-7 13z0jUU617 030061703006175 1203006174 13203006173 1320300617 '320jOufi17 13203006100 13203006099 1 >203006005 1213203006045

132IM00U 11 13203006043 13>0 iOOtOl 1320300590 132u390r90 13203005901
L 19486

L 1 ,18_

I 19484 19548

195 p

P W546

195 r F 19544


3203005898

213203005897 213203005896 213203005895 >13203005894 >13203005893 ‘13203005892

QM00)7.4

3203005723

3203005722

3203005721 320300 0300 03005211 03005158 132030051 132030051


1109


CONTOR FȚ Adrt OEulU ONTOR ET Adr MOECIU

ONTOR ET Adr BORSA 34 Bl 3A Șc 4 DN 25 QN 6PT. CONTOR ET Adr BORSA 34 Bl 3A Sc 3 DN 25 QN 6 PT

O TOR ET AdrBORSA I BISA Sc DN QN r F~ 1 CQ |TQR ET Ad BORSA o4 Bl IA Sg 1 DN > QN _ CONTOR ET Adr ZAGANULUI Bl 2K Sc 2 DN 25_QN <. ONTOR ET AdrZAGANLLUI Bl -K S 1 DN _ > QN t PI CO4ȚORETAdrBORSA 16 Bl JS WNUQ O P~ CONTOR ET Adr BORSA 20 Bl 2I Sc 4DN CONTOR ET AdrBORSA 20 BI2I ScȘDN CONTOR_ET Adr BORSA 20 Bl 2I Sc_1 DN 25 QN CONTOR ET Adr MOECIU 11-13 Bl 2H Sc 2.DN Sc 1 DN ______1_DN 25 lO fORJ-T Aur OS PIPFRA 1 11 Bl „E Sc CONTOR ET Adr SOS PIPERA 9-11 Bl 2E S

ONTOR ET Adr SOS PIPERA 7 FI Os 1

ONTOR ET Adr ZAGANULUi 6 Bl 2C Sc 4 DN 25 QN3. 3ONTOR ET STR. STOICA LUDESCU NR.3~PT R GRIVITA CONTOR ET Adr BORSA 25 Bl 8F Sc_1 DN 25 QN 3_5 P CONTOR ET Adr ZAGANULUI 6 Bl 2C Sc 3 DN 25 QN 6 P CONTOR ET Adr ZAGANULUI 6 Bl 2C Sc 2 DN 25 QN 3, Adr ZAGANULUI 6~Bi 2C Sc 1_DN 25 QN 3 Adr FELEAC'1 b Bl 101 S ^DN^QNt I Adr FELEACU 6 Bl 101 Sc 1 DN40 QN 10 AdrZACANULl I S Bl 1011 i" AirZACANULl I >1 2 > B< 13H ‘-c

-25 Bl 10H Sc __-19 Bl 10G Sc

JCONTORET AdrZAGANULUi 15-19 Bl 10G Sc CONTOR ET AdrZAGANULUi 15-19 Bl 10G Sc 1 DN ~ CONTOR ET Adr MAGURICEA 29-35 Bl 8H S<

C 1NTQR E'r Adr MAGURICEA 29 ‘>B 8_H " _ CONTOR ET Adr MAGURICEA 29QȘ5 Bl 8H S CONTOR ET Adr MAGURICEA 29-35 Bl 8H Sc 1 DN CONTOR ET Adr MAGURICEA 1~5-19 Bl 8GSc CONTOR ET Adr MAGURICEA 15-19 B! 8G Sc ~ CONTOR ET Adr MAGURICEA 15-19 Bl 8G Sc

' ONTOR ET AdrMOECIU țp Bl J Și » DN J QN ( PT ' CONTOR ET Adr MOECIU 10 J3I 3J Șc 1 DN 25 QN 6 PT ‘ CONTOR ET Adr MOECIU 12-14 Bl 3! Sc 2 CONTOR ET Adr MOECIU 1244 Bl 3I Sc _ c.21iTQR ET Adf BORSA 26-28 Bl 3H Sc

CONTOR ET Adr BORSA 26-28 Bl 3H Sc 1 DN 25_QN 3, ~ CONTOR ET Adr_BORSAy  Bl IC x. JCN2nQN 6

VONTOR ET Ădr BORSA     Bl °G S 1 DN UÎ1 6

^CONTOR ET Adr MAGURICEA 135 Bl 3F Sc 3 DN JCONTOR ET Adr MAGURICEA 135 BI_3F Sc ICONTOR ET Adr MAGURICEA 135 Bl 3F Sc ~ -O NOR ET Adr Oo PIPER _ CO_NȚOR ACM Adr FELEACU 6 Bl 101 Sc

CONTOR ACM Adr FELEACU 6 BI_10l Șc


CONTOR FT Adrt OFCIU <1 PBIa „O JTQR ft Adr MOECIU 1 9 Bl -F


IQNTOR ET ( 1NTORET CONTOR ET CONTOR EȚ

CONTOREȚ___

CONTOR ET Adr ZAGANULUI 21-

CQNTORET AdrZAGANULUi 15-


1.500.00

1,500.00

1,500.00

1 .fino on


C11001

QN 6      H

C11001

QN (>

C11001

6 l-’ T

C1I001

Q

C11001

25 Q

C11001

QN li

C11001


 • -   -o

 • - rr

-

: o _ -JO

XX


CONTOR ACFi Ajr ZACA> ULUI -1 _ Bl

CONTOR ACM AdrZAGANULUI 21-25 Bl 10H

CO.NTORET AdrSMARANDA BARSESCU 14-16 Bl 2B St CONTOR_ET Adr SMARANDA BARSESCU 14-16 Bl 2B S IQNTOR ET Adr SMARANDA BARSESCU 14-16 Bl 2B S :ONTOR ET AdrZAGANULUI 7-9 Bl 1 H Sc 2 DN 25 QN

CONTOR ET AdrZAGANULUI 7-9 Bl 1 H Sc 1 DN 25_QN CONTOR ET AdrZAGANULUi 5 Bl 1G Sc B DN 25.QN 6 P

ONTOR ET AdrBORSA 20 Bl 1B Sc 2 DN 25 QN 6 PT 1 ONTOR_ET Adr BORSA 19-21 Bl BE S ONTOR ET Adr BORSA 19-21 Bl 8E Sc

ONTOR ET AdrBORSA 15J7_BI 8D_Șc

CONTOR ET Adr BORSA 15-17 Bl 8D Sc

CONTORETAdr ELENA CARAGIANI 32-36BI 8B.Sc 4 DN CONTOR ET. Adr ELENA CARAGIANI 32-36 Bl 8B S CONTOR ET Adr ELENA CARAGIANI 32-36 BÎ 8B CONTOR ET Adr ELENA CARAGIANI 32-36 BI_8B_

ONTOR ET A Irf’OEC» ' ’(J Bl 8A c 3 DN ^5 4 I ''ONTOR ET Adr ‘ OPC IJ Î~BI «A DN 6 Ol

l NTOR FT Adr f U&C1U 10 HI > A
1320300503'

X0 <00503

1 <-( 30(i 03 2132lj3Q')5Q 203005030 _______      203005029 F~Î9570 | 213203004991 | 19569 j 213203004990 195b8 j -1 <0300 198 ‘ l 19567I 4,52O3004988 f 19483 ! | 19482 | " 19481 ~~

19480 ~ 19479

19478

 • - 19477x 19476 I

L 19475__

XGt î~ 19565 ~ T 19564 r19563 [ 19561

XtO 19559 19558 197 10 Ț

~ 19729 19728 | 19727 I

" 19726 Ț

19725 T k 2F21 X

 • 1  19723 ~~ L 19722 P 19721-X L 1«!_1

19719 19718 t~19717__ r 19716

L l9715--

 • 2 1971419713~

19712 __ 19691

19b°0

_ 19689 __ _ 19688 ~ 19687

~ 19686 j

 • - 19665

19684

19683

19682 19681

1 )680 T 19678


>13-(n(<Q49d I -1 23 I I 1(V9 .1 <-0 VIO .97? 213203004977 21 ’20 <OOI97t 2 520100197 213203004974 21320300VM21320300497 213281001)1 -UzO'lQO-Xb 213203091945 „1120 1034Q14 21320 îOPIO15 212.203001912 14911 21329100'910 7132(1-001818 21320300481213203004816 21 <203001815 M li >001811 215-0300481 71420 7)9181 -15203004811 213-03001810 -1520 IU 4809 213Z0<00 1808 21 413091788 213203U047bZ 213203004766 21 <0300176 -213-0i0047o« 2X040017b 213203004571 2X0 5001571 2P-0 50 54441 -1<20 300 144-213203004<89 ~213203001388 213203004387 21120 TOI 386 21320300438213203001381 213203004383 _132; 3001382 1320q001381 1720^001380 1 1zQjU04 '79 13203004378 1X30(4 <7 i-D3ț)l/4 37>

13203001477

1320500578 1


ONTOR F __

CONTOR_ET Adr MOECIU__

Di ITQR EȘ_Adr_MOFUU J 9 Bl 2G S- 1 D

ONTOR ET Adr MAGURICEA 7 Bl 3K Sc 2

ONTOR CT Adi MAGURICEA 7 Bl St 3 Dt

ONTOR ET_Adr BORSA 5-7BI WF Sc 1 DN 25 QN 6 PT CONTOR ET Adr BORSA 1-3 Bl 10E_Sc CONTOR ET Adr BORSA 1-3 Bl 10E Sc

CONTOR ET Adr ȘCOALA HERĂSTRĂU

< UNTOR E~" Adr BORSA 2f Bl 1BS~ ’ DN 2r QN 6 F CONTOR ET Adr ZAGANULUI 11 Bl 11 Sc 3 DN 25 Q


_ CONTOR ET Adr ZAGANULUI 1 Bl 1F Se 1 DN 25 QN

_ CONTOR ET Adr ZAGANULUI 11 Bl 11 St

CONTOR ET_ Adr ZAGANULUI 11 Bl 11 Șt

CONTOR ET Adr BORSA 6 Bl 1A Sc 2 DN 25 QN 6 i

CONTOR ET Adr BORSA 6 Bl 1A Șc_1 DN 25QN 6 F CONTOR ET Adr ȘCOALA HERĂSTRĂU 28 Bl 1C St - ONTOR ET Adr SCnALAJHFRAȘȚRh_<_§! 1<-

CONTOR ET Air ScOALa HFRASTRAl 5b ’rt Bl 1O<

CONTOR ET Adr ȘCOALA HERASTRA;

CO-NTOR ET Adr FELEACU 4 Bl 10A St

CONTOR ET Adr MAGURICEA 23 Bl 8J Sc 4 DN

CONTUR FT Adr t ’AG* IRIQEA r S CI 8J O 2 DN

CONTOR ET Adr f <AGURICEA - 5 Bl 8J S 1 DX5 QN b

CONTOR FT Adr F£! EaCU 2H Bl 8< S 2_DN-5 QN / PT CONTOR-ET Adr FELEACU 2OJ31 Bl Sc 1 DN 40 QNJ0 P CONTOR ACM Adr ZAGANULUI 21-25 Bl 10H Sc 1 DN Q CONTORACȚ' Adr ZACANULUI 1r~19BI 1Cb r 3 DN Qf

CONTOR ACM AdrZAGANLILLJ115-19 Bl 10G St_______

CONTOR ACM Adr ZĂGĂNULUM5-19 Bl 10G Sc 1 DN QN

CONTOR ACM_Adr BORSA 5-7 Bl 10F Sc CONTOR ACM Adr BORSA 5-7 Bl 10F Sc.

CONTOR ACM-Adr BORSA 1-3 Bl 10E Sc 2 DN QN C ONTOR ACM AdrBORoA 1 5 Bl 1( r y 1 DN QN

ONTOR ACM Adr ȘCOALA HERASTRAL?34 Bl 10D Sc 1 D

ONTOR ACM Adr ȘCOALA HERĂSTRĂU 36-38 Bl 10C Sc 2 CONTOR ACM_

CONTOR ACM

CONTOR ACM

CONTOR ACM

CONTOR ACțl

CONTOR ACM__   _     _ _

CONTOR ACM Adr rELEACU UI Bl 8!

CONTOR ACM Adr FELEACU 20 Bl 81 Sc____

CONTOR ACM Adr MAGURICEA 29-35 Bl 8H Sc 4 DN Qf t ONTOR A_CM HdrMOECH 1 9BI2G ’-c < DN QN OP CONTOR ACM AdrMOEUIU 1 9 Bl 2_C St_2_DN QN 25 F CONTOR ACM Adr MOECIU 1-9 Bl 2G Sc 1 DN QN 20 P

ONTOR ACM Adr MAGURICEA 7 Bi_3K_ Sc

ONTOR ACM_Adr MAGURICEA 7 Bi 3K Sc

ONTOR ALM-Adrf’QECiU 0 Bl J Sc_2 DN QN-0 PT CONTOR ACM Airt^FCIU 10 Bi 41 C 1 DN uN -( PT CONTOR AtM Adr MOECIU 12 11 Bl 31 Sc DN Ut. CONTOR ACM Adr MOECIU 12-14 Bl 3I Sc 1 DN QN CONTOR ACt 1 Adr BORSA 2b 28_BI 3H Șț_2 DN Q_N CONTOR ACM Adr BORSA 26-28 Bl 3H Sc 1 DN QN : CONTOR AuM AdrBORF>\"0 >2 Bi 3f S<_j DN_QN CJiITuR ACM Adr BORSA jU Î2 Bl 33 ț phj Qfj CONTOR ACM Adr MAGURICEA 135 Bl 3F Șc 3 D_NJ C rșTOR ACM Adr MA<- URICEA 1 in Bl_3?_Șr JDN ± CONTOR ACM Adr MaGUHClA i Bl <F < 1 DN~ TONTORAT-M Adr SOS PIPERa^I 21 bl-3L c DN CONTOR ACM Adr t‘ACURIl EA 29 <6 Bl 8H c 3_ȘN CONTOR ACM A k MAGURICEA 29 3.BI8H ° - 3


N Di


AdrCJ^A!lM^STftAl<3c °£iBi in"J Adr FELEACU 4 Bl 10ASc1 DN QN 25 P ■ Adr MAGURICEA n Bl? Cc ÎON QN 0 Adr MAGURICEA

AțirMAGURICEA

Adr MAGUPiCEÂ"- Ll3Joi 1 TO-QX >

2 DN QN20PT 1 DN DN „ PT


lONTOKACM_Adr tW URICEA 2C» Bl 8H c- 1 DN Q? CONTOR ACM Adr MAGURICEA 15-19 Bl 8G Sc 3_DN QN ''ONTOR ACI l_Adr I IACI IRICT a_1 5J9 Bl 8G ot 2 Dt._QN CONTOR ACM Adr MAGURICEA 15-19       I DN QN

TONTOR ACM AdrBURbr» 2 Bl ?F St.

CONTOR ACM Adr BORSA 19<1 Bl 8E St

CONTOR ACM Adr BORSA 19-21 Bl 8E

ONTOR Ai M AdrRORS? 1


Anul dobândirii, după caz, al dării în folosința |


Denumire "T act I proprietate | sau alte I | acte ! j doveditoare^Denumire act proprietate sau alte f acte ț doveditoarei. i Sector poștal i


I 19646

T 19 D_M

I 19P44


I 19657

KJbSt

Ht


* 1828BR [~1~942BR j 58443 ppIF [_ 58441 l~~58440

)8439


203003529 13203003528 1 MQ3003-27 iB0(! J 1/

C 0031 IC

3203003067 •^0300 >i)bt 13.03003065 1 pc300306 1 1 1.0300>0132030030 132030030 132030030 11.03002914 13203002813 13203002805

203002804

203002803 1<203002813.0300.801 1

n.0300 ?99 I3^031 0.798 1320100. ''97


M3.0 300279b

320

„U7

. ->2

.13203n0.79

_ 321

22346

2.2.4.2.

11.0 00279 !

2. 3ir

2.2.4.2.

213203002793

.. 11

. . 1 .

.-•’ZO 300.79.

324

22343

2.2.4.2.


21 1.0300.711

1b.0100.7r0 13203002789 Ș 21Ș00-756 1320300.7>5 13203002615

1 ’ȘȘOO.bU

13203002613

13.0300.61.

13203002611

1120 300 C1C

1320100260 l 3203002608 33002607 iOOȘFOt

1320300:


120 000 016

12070000301

12070000300 '12070000164 43201001377

1 1.010 1 Pt

1320100117r

-13.01001 371 >1 >.0<011Vj 213201001372

1 ! ’» 001*71

01001370


(. ONTOR mi II Adf BORSA 1__’ ? Bl ‘OS 1 f _Oh

U «TOR ACM Adrt ENA'"ARACIAN   <» H 8B

CONTOR     Adr ELENA ARAGlANl   ii F 8B

'ONTOR ACM Adr ELENA CARAGIANI 32-36 Bl 8B Of TOR AH1 AdrELENA i ARAGIAfP 3

QNTOR ACM njrMOE IU (_PI 8A -CONTOR ACM Adr MOECIU 40 Bl 8A S( CONTOR ACM AdrMOECIU .GPI8A^ 1 DN uN

ONTOR ACM Adf MOECIU 1 3RI.C bc ț_DN QN

CONTOR_A_C_M Adr SOS. PIPERA 21-23 Bl 3E l QNTOR ACM A ir SOS PIPFRA ’7_19 Bl TO CONTOR ACM Adr SOS. PIPERA 17-19 Bl 3D CONTQRA-M Adr MOECIU 2 6 Bl iB bc 3 QN QJ CONTOR ACM AdrMOECIU 2-6 Bl 3B Sc: 2_DN QN CONTOR ACM Adr MOECIU . t BHPo 1 DN QN 2 Rî CONTOR ACM Adr BORSA 34 Bl 3A Sc 4 DN Ol CONTOR ACM AdrBORSA34 BI_3A l QNTOR ACM Adr BORSA i4_W A CONTOR ACM Adr BORSA 34 Bl 3A__

CONTOR ACM Adr SOS. PIPERA 9-11 Bl 2E Sc 1 DN QN

ONTOR ACM Adr SOS. PIPERA 7_BI_2D_Sc 1 DN QN

ONTOR ACM_Adr ZAGANULUI_6 BȚ2C Sc 4 D' CONTOR ACM AdrZAGANULUI 6 Bl 2C Sc

ONTOR ACM AdrZAGANULUI 6 Bl 2C Sc

OTOPAiM Adf ZAC ANULUI 6 Bl L IJJIIUJ ONTOR ACM AdrSMĂRANDA BARSESCU 14-16_BJ_2B O rpF *CM_Ad -"MARANDA BARaESCL 14 U Bl B CU ITOR ACM Adr SMARANDa BARSESi l 11 1b Ei B CONTOR ACM Adr ZAGANULUI 7-9BI 1 H_Ș. CONTOR ACM AdrZAGANULUI 7-9 Bl 1 H Sc

CONTOR ACM Adf ZAGANULUI 5 Bl 1G Sc B DN QN CONTOR AUf 1 AdrBORbA .0 BIJBJV . DN QN 2_rT CONTOR ACM Adr BORSA 20 Bl 1B Sc 1 DN QN 25 PT 1 CONTOR_ACM AdrZAGANULUMTBl 1 l_Sc 3 DN Qb

ONTOR ACM AdrZAGANULUI 1 Bl 1F_Sc 1_DN QN

ONTOR ACM AdrZAGANULUI 11 bCh Sc 2 DN Qb CONTOR ACM AdrZAGANULUI 11 Bl 11 Sc 1 DN QN 25 CONTOR ACM Adr BORSA 6 Bl 1 CONTOR ACM Adr BORSA 6 Bi 1 CONTOR ACM Adf ȘCOALA HERĂSTRĂU 28 Bl 1C CUNTOR AU1 Adr 2ACANJL II El 2K . DN Ql CONTOR ACM Adr ZAGANULUI Bl 2K Sc 1 DN QN 20 PT CONTOR ACM Adr BORSA 16 Bl 2J Sc 1 DN QN 20 PT CONTOR ACM Adr BORSA 20_BI_2’ Șc 4 DN QN 25 PT C JNTOR ACM Adr BOR-A 0 Bl I S 3 DN QN .0 T


1 DN UN 25 P


Adf BOR-A 0 Bl. c

CONDOR Ai fi AdrMOECIU 11 13BI.H

CO iTOR ACM AdrMOECIU H 1 >B .H N. 1 Oh Q

COvTORACM AdrMOECIUI J Bl 2G S r_Di{.Qt

CONTOR ACM AdrMOECIU 1-9 Bl 2F Sc 1 DN QN uONTOR ACM_AdrbOS PIFtRAOJ i Bl 2E _ _T

ONTOR ACM Bl 10BSTR N "ARAMFIl NR 0_H' ONTOR ET Bl 10B STR h CARAMFlȚjR K PI ACIRE PUN T TFRMI . m OmTIEI ti ,TALATIF PUNfT TERȚ 'li__ AvJATIF

ANAL DiȘȚ ANS FLECTRONICIi BL li D AN PLfcLj ANAL PLjTANF^ AVIAHF R l jCD AVIAȘEI P 1 ^IP ANAL DIST AVIAȚIEI (CD AVIAȚIE! GR V PT 2 AVIAȚIE

/ANE Llf ITARE DEBT b RcvULaTOmRE < REr EL R

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ ~ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PR

VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE P_RE' ’ VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREi

VANE LIMITARE DEBIT SI R_EGULATOARE_PREȘ. BL7J ANClT ’iTARE nEBiT Sl RE*" JLĂTQaPE PRFS BL F Ab E LICITARE DEBIT ol FEGULhTOaRE r RES BLt B

VANE LIP TARE DEBIT Si REoUlATOARF RRE-7 BlrF IVANEJJMITARE DEBIT Șl REGULATOARE PREȘ. BL5B ÎVANE LIMITARE DEBIT Sl REGULATOARE PRESJ VANF I I TARE DEBIT rl RFOLuATOaRE PRt I

ANF t CITARE DEBIT H RECUl ATOARE PRE-ANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ.

ANF LI TARE DEBlT 'RFC LJLATGARE PRt-


Anul dobândirii, după caz, al dării în | folosmt

’COn !       10

2005 „L 13I00. 2005 "T 1,600.

j---

1---------

J---------

2005   j    1,400.

2005   l    1.400.

2005 J 1.500

~~ 2005        1,400.

"2005.........j1.500.

2005   |    1,700

...........2005   f 3.100.

2005 I 1.700.

1005“'1--î"500~


1.500.00

1,400.00

r'400.00


IAnul dobândirii, după eaz, al dării în î folosința
identificare I    ,p„ I

. .      i  artera i

descriptive i          i5B39_7

58395


T 58389

| 58388


1)1001360

l K010 pr 13201001358 1201001357 5201001356 1201001355 5201001354 10013-> 520100101001 01001 13201001349

5 3100^348 13201001347

l 1C ■» 4

0100134: 01001340Î00134 0100134 01001341 3201001340 13201001339

01001338 01001 17 13201001336 3201001335 3761001 53201001333 >11 010613* 213201001331

01001 *30 213201001322132010013: 13^01(01 1 2B',01(013 b


132010U

1 kUl00t)7H 13201000787

03012910

0 01231 1 13203021127 320 i01f05b -.0 (1tOc13 0 oi 0*^811 13203007808 13203007807 1 ^OjOO~78)fa 13203007805

33007804


Af E LI? TAREUFF>ITC RE^Ui ATQARE PRS BL B / NL LI 'ITARE DEB T ol kEGULAtUmRE PRLS BLt E

\FF Llf PARE DEBIT - RFCl l ATOaRE PREȘ Rl C ANE Llf ITARF DFBIT I RFC ULATOARE PRE- Bl ’E Si ANE L *'ITARE-DEBIT SI REGULATOARE PRFS Rl E VANl- LI''ITARF DEBIT îl Rr ULa^OARF PRF-> PL/B VANF L1 'ITARE DFBIT I RE^Ul ATARE PREȘ Eu7B L-

Af E L **|TARfc DFRIT M REGN ATQARE > RP i BL C T /ANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL7D S

ANE LI' 'ITARE DEBIT SI REoULATrtRE PRE BLI 8 _ANE Llf 'ITARE DFBIT -,| Rtf l JLATOARE PRFS Rl t C S( VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL6( VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BLV! VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL7C

ANE LI? ITaRE DEBIT-HREf ULATOAPE PRE >_Pl 7 VANE LICITARE DFBIT I REL.UI A TAPE PRF Bl F (


ANEjJ ITARE DEBiT SI RrGULATQARL PRFS BUFU ANEJ TARE DEEF B REGUlATOaRb PRE BUF ( ANE LI’ HTARF DEB T r RF iiJLATOARL PRE Bi t F _ VANE Llf‘ITARE DEBIT SI RE ULATOARFPRr Bi t r VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL6F SC /ANE LPTARE DEBIT S REuJLAT JaRE PRE BL E r! /AN E LIMITARE DE BIT SI REGULATOARE PREȘ. BL4E S C 2ANtr II ITARE DrBIT SI Rtv ) ATD3RF PP»-g BL F

ANF Llf ITARE-DrBIT S REC UI ATOARE_rRE_2_BLr_ț_ VANEI 1ITARE DEBIT Ș| Rt-CULATf. V RF PRFs Bl F C 1 VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL5F SC VANE LI* JTARt DcBIT SI REGULATOARE PRF M 1D Si

ANE 11 'ITARE DFBlT SI REC ULaTOARE PRE Bl 1D_U /ANE LIMITARE DEBiT SI REGULATOARE PREȘ. BL4D SCI-, /ANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL4D VANE LIMITARE DEBIT Si REGULATOARE PREȘ. BL? VANE LIMITARE DEBIT Șl REGULATOARE PRES^BL-

Atic Llf ITARE DFB~r S| REGULATOARE PRFC BL VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL5D SC VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL5D SC VANE LIMITARE DEBIT St REGULATOARE PREȘ. BL4C SC

aNF LI' ITARE DEBH gl REC l ILAT JaRF PRFg BLK VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL4C SC /ANEJJ 'ITARF DeBIT gl REGIJLaT JARE PhE-g BL Ș_£ VANE LI 'ITARE DEBITȘ| re <jl ATARE DRE tJL L SC

'ANE LIMITAREDEBITȘl REGULATOARE PREȘ BL4F SC ANf L 'ITARE DbBIT cl REGULATGArE PR Pi IA ’ANE_LIMIȚARE_ DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL4A SC VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ BL4A SC VANE LI 'FARE-EClT I REGULATOARE FR-VANE LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PRE

ANE Llf ITARE DEBlT S) rfgULaTUARE FRE BLr< -VANE. LIMITARE DEBIT SI REGULATOARE PREȘ. BL6G_SC /ANE LIMITARE DEBIT St REGULATOARE PRES~BL6G SC 5ONTORAPA RECE LA GRUP SANITAR (A2J PT 2 AVIAȚIE 1_2_ ICONTOR APA CALDA LA GRUP SANITAR (A3) PT 2 AV

’ TRADUCTOR DE DEBIT PENTRU APA DE ADAOS (Al 1 ' rONTOR a ( C RE^IRCUL/ TA (^4) PTA \TIE ’ CONTOR ACC (C3) PT 2 AVIAȚIEI ~ TONȚOJR ACM BL G SC str BOR"ANR D P F T ~CD4TQTR ET Bl IC "rTR RORȘANFȘ 0 1 P

C ITOR mCM Adr AVIATIeU LI fA c IDNJII n P 'CONTOR_ACM AdrBORSA 39-41 Bl 7B 'CONTOR ET ‘ £ O (TOR ET CONTOR ET 'CONTOR-ET 'CONTORET 'CONTOR ET____

’ CDNT3R ET Adr Ou PP R> <

"ONTORFT AdrcO__PîPr Ra i

' CONTOR ET Adr SOS. PIPERA 31-

s. C 4TJP ET Adr OS PIPERA .

JCONTOR ET Adr SOS. PIPERA 2Ș__

'CONTOR ET Adr SOS. PIPERA 25-29 Bi 4A S lONFRFT ir^-O-î-PIP RAZ -9 BȚ ‘ CONTOR FT AdrPROMETEU 19 Bl 16C


Adr AL. SERBANESCU 4-

Adr AVIAȚIEI 1-9 Bi 4C S-Adr'AVIAȚIEI 1-9 8140 Sc 4 DN

Adr AVIAȚIE11-9 BMC Sc

Adr AVIATIEM-9 BUC Sc

Adr AVIAȚIEI 1-9 BMC Sc 1 DN

11-33 Bl 4B î -33 Bl 4B Sc

4 3 Bl 1R

-29 Bi 4A S

-29 Bl 4A S1 400.01

1 400 00

1 400,00

Cano no


+■


-t


4--L


4-

3203007!

320300620


1 12u 005~11

13203005535

13203005534

13203005481

13203005480I 19397__

9J }6~j ~ i9Pr

193*34 I

19393 F

19)3.

CB1

j 193ÎT7

I 19310

 • 1  19și)9

19308~ I ’ 19307

 • 2 1 l )•

193M ,

19353 1

19352

19390


j 19379

19378

19377


Denumire act proprietate sau al» acte


03005476 13203005475 13.f >005471 13 0 >00_171 13.0 00547 1320300460! 13203004573 132U3004~>7. 13203004571 Î3.JJ££££_ P.03304H 9 13 r3001rb8 1 1203304r6b 1<2030045b13^30015b1 -*13.03001561

13 0300 lfb 1 2O30045b1 13203004519

HQ04 cu

303004517 l)30!)1f 203004515 13.0 100151 1 113203004513 1<20)00451. 113203004511 113203004510 213203004509 '213203004304 21320300420!

2££04.0 1203004203 120300420!


_21.

_2T

21. ___

1o30 100 03t 213203004025 2WrLLQ2.422’ 2P2(J 100387t

1 POj 0387

P 0U)038"M

13203003482

13203003481

13203003480

13203003479

13203003478


13203003476

03003475

(i 1003 tCCONTOȚȚET Adr ALEX. SER8ANESCUJ6 Bl ~~ ONTOR ET Adr BDR*-A M Bl S 1 DȚ CONTOR ACM Adr AL. SERBANESCU 11_BI 7K Sc ^QNTORr- M_Ad_aL SERBANESC I ÎBI 7 I S ION Q' '-ONTOR ACM Adr AL SERBANESCU 7_BȚ/I * 1_DI Qll ONTCRACf 1 Adr BORSA 47 Bl 7H£ 1 DN Q I _0 PȚ_ _ ONTQR AC! Adr BORSA 33 fo Bl 7C g . CN QN 0 ȚȚ ONTOR ACM Adr BORSA 33-35 Bl 7G Sc 1 DN QN 25 P 0 JTOR ACM Adr AL SERBANES^i P Bl 7F Sc 1 DN Q ONTOR ACM Adr AL. SERBANESCU 17 BI_7E ONTOR ACM Adr AL. SERBANESCU 17 Bl 7F

MJN1ORACM AdrAVIA~l,l 1 17BI7QȘ _ȚNTOP 7CM Adr AViATIEl 1> P Bl Tr S ONTOR ACf 1 Adr BORSA 3a Bl 7C ScJDN QN .u F CO!POR ACM AdrBOR<A jj 11bl7E 9 1 n\_Q j t DtPURA M AJr BORSA 7 Bl 7A c( DN Q 4 (i CT "•ONTOF E~r Zdr AVIONU Ji . Bl1 E 1 DN OOl ONTOR ACM A ir AL SERBAhESU IbBibC ONTȚ R A£ȚȚ Adr AL SERBANfR^U 1 6 Bl l~ ONTOR ACM Adr AVIATIEȚ2DBI 6F Șc 6 DN QN 20 P

CONTOR ACM Adr AVIAȚIE! 20 Bi 6F Sc 5 DN QN 20 P CONTOR ACM _Adr AVIAȚIEI 20 Bl 6F Sc 4 DN QN 20 P

ONTOR/PM Adr AVIAȚIEI Bl bF *=c 1 DN QN 0 P CONTOR ET Adr AVIAȚIEI 4-6 Bl 5D Sc 2 DN25 QN 6 C ONT JR FT Adr AvIATIE 1 6 Bl >D Sc 1 DN . QN t CONTORET Adr AVIONULUI 3 Bl 5C Sc 2 DN 25 QN CQMTQR FT Adr_AV ONULUI n Bl rC c 1 DN 2C QN CONTOR ET Adr SOS _PIPERA_35 BI5B Sc 1 DN 40 QN CONTOR ET Adr AViATIEl 2 Bi 5A Sc 1 DN 25 QN 6 PT CONTOR ACM Adr nVIATIE 29 BICE ■> DU UN OP CONTOR ACM Adr AVIAȚIEI 20 Bl 6F S CONTOR ACM Adr ARIPILOR 10 Bl 6E

CONTOR ACM AdrAvIO IUL UI P BlbD S 1 DN ull 6 CONTOR ACM Adr AVIONULUI 11-15 Bl 6C Ș CONTOR_ACM Adr AVIONULUI 11-15 Bl 6C S

CONTOR ACM Adr AVIONULUI 11-15 Bl 6C Sc 1 DN Qf CONTOR ACM Adr AVIONUL* J . Bi bB bc 1 D! QN CONTOR ACM~Adr AL. SERBANESCU 2_BI 6A ScȚ DN QN CONTOR ACM _A<Țr AViATIEl 6 Bi 5G Sc ȚDN QN_20 PȚ CONTOR ACM Adr AViATIEl 10 Bl 5F Sc 5 DN_ QN 20 P CONTOR ACM Adr BORSA 12 Bl 5F Sc 4 DN ON

ONTOR ET Adr_ BORSA 38 Bl 4F Sc 1 DN OL TOf ET Adr BORon 11 It Bl IE S n

ONTOR ET Adr BORSA 44-46 Bf_4E Sc 1 DN

CONTOR ET Adr AVIAȚIEI 11

CONTOR_ET Adr AVIAȚIEI 11-___

CONTOR ET Adr AVIAȚIEI Ț1-13BI 4D Sc 2 DN CONTOR_ET A_dr AVIAȚIEI 11-13 Bl 4D Sc 1 DN CONTOR ET Adr BORSA 47 BÎ7H Sc 1 DN

CONTOR ET Adr BORSA 3SO5 Bi 7GȚȘc

ONTOR ET AdrBORjsA < M BPG Sc

ONTOR ACM Adr BORSA 52-54 Bi 5F Sc 2 DN QN CO_NTOR ACM Adr BORSA 52-      Sc 1 DN QN

CONTOR ACM Adr AVIONULUI CONTOR ACM Adr AVIONULUI CONTOR ACM Adr AVIAȚIEI 4-6 Bl 5D

CONTOR ACM Adr AVIAȚIEI 4-6 Bl5D Scl DN QN

ONTOR ACM Adr AVIONULUI 3 Bi 5C Sc

ONTOR kU 1 AdrAVlONUl_Ț _ȚBl C Sc Adr SOS. PIPERA 35 BI_5B Adr SOS. PIPERA 35 Bl 5B Adr BORSa ,0 4. BMC S 1 “>N ON IIP Adr BORSA M FI 1F <•

____Adr BORSA 44-46 Bl 4E -ONȚUR Al ȚȚ AJr BURSA 12 Bl rF Ș_

ONTQRF-M Adr BORSA 11 IbBME Sc I £ 1 Qf "ONȚuRAȚH AirAVIATIE li 1 1 El D Sc $ DN UN

ONTOR ACM Adr AVIAȚIEI 11-13 Bi 4D Si

ONTOR ACM Adr AVIAȚIEI ONTORZ M Adr Alb-OIEI


Elemente de s identificare ! descriptive

.Jz

CÎ1002

C11002 “C11O02

—z

C11002

C11002

C11002

ZZL

£ o

-4£j

I

C11002

-l0. :

CI1002

zzzj Nr.

i tnv.admi

t mstrator

Id

N.. wl.

| RADET

”21^030031432

“509

. 19 5*

.1 52031 < 51 1

510 J

1Qitt

°15.0 QO*1 Jt

511

19365

21 120 30U 31 .0

512

19364

21’J 30i 3110

613

19363

213203003138

514

’9>b.

213203003137

515

19361

213203003136

r 2^

r19360

21J2U3UU.51.5b

F 1

Liq{r9

[ 19358

21 520 506 3131

213203003133

L

| 19357

21 20jU17 .

520

r~19356

21 203UU 30<3f

| 19355

203003070

19» 11

213203002762

j 19343

.1n203002bO5

524

19341

.1 ».U1UO2' 94

j 19340

21>20300.6)1

b2b

i 19330

>1 203002b87

527

r 19329

21>20 002686

)2H

19320

r .B20i002f85

529

19 27

213203002684

530

19 526

2 320’00.683

531

h 19 25

r °13.030U268.

7 ‘2

193. t

_ 120 •‘000681

533

9 52

.13.0oOO.bBU

1 >1

191.2

.-3.0 1002679

5F

19321

2’320300.678

536

19339

213203002677

537

19338

213.0 002676

>>8

19337

213203002675

539

19336

213203002671

540

I933"

.132^3002673

541

‘ 19334

’ 320300.67-'

b'f j

19J33

213203002671

543

19332

213203002670

544

19 Îo1

.”20 30t .UN

545

19t50

1J20500260‘

b 7.6

19349

21520300258

547

19348

213203002584

548

19347

213203002583

549

19346

.17203002b8.

5r0

9 45    21 3.0309258’

f>31l't’ 2’>2030P2t80

552

.2^2 : 212020001051

1919 T 21202900^0’

554