Hotărârea nr. 624/2019

HOTARAREnr. 624 din 2019-11-14 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI STANCIU DANIEL

Având în vedere adresa Partidului Uniunea Salvați România, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1785667/23.10.2019, la Cabinet Secretar General cu nr. 3703/6/23.10.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 7545/23.10.2019, prin care se propune domnul Stanciu Daniel pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 31 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 597 alin. (2) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier general al domnului Stanciu Daniel, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului doamnei Wring Roxana Sanda.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019 .