Hotărârea nr. 621/2019

HOTARAREnr. 621 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 2, SECTOR 2


Consiliul General al M uni ei pi ului București

rrr......■■■■■ntiii                in.-                             -ntihî -rit "T.r -rr-rS

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, Sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ. Turism nr. 5056/20.09.2019.

Văzând avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 38/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 715/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05 01.2011. cu modificările și completările ulterioare:

în aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr 4.619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămât preuniversitar. cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art 139 alin. (1). alin (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se desemnează domnul Țuțu Radu Cristian și domnul Andrei Răzvan. ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București. în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr 2. Sector 2.

Art 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 685/26.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat, se abrogă

Art.3 Persoanele nominalizate la art. 1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL/


i

București ?'24.10.20^19

Nr. 621