Hotărârea nr. 62/2019

HOTARAREnr. 62 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EVREIESC DE STAT

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 641/1/17.01.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 262/18.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 17/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 69/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 112 posturi, din care 10 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Teatrului Evreiesc de Stat, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 156/2016 și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/2016 își încetează aplicabilitatea.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Teatrul Evreiesc de Stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


p              'P

-ff,


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.


SERVICIUL ARTISTIC Șl ASISTENȚĂ DRAMATURGICĂ


SERVICIUL SCENĂ


SERVICIUL


PRODUCȚIE


■>


x COMPARTIMENTUL


ARTISTIC


COMPARTIMENTUL

£


MUZICIENI


COMPARTIMENTUL TEHNIC SCENĂ


COMPARTIMENTUL TÂMPLĂRIE,


TAPIȚERIE, BUTAFORIE


X> COMPARTIMENTUL SUNET-LUMINI


COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ ACTORIFORMAȚIE MUNCITORI


TEATRUL EVREIESC DE STAT

ORGANIGRAMĂ


COMPARTIMENTUL


PENTRU STUDIEREA Șl CONSERVAREA


CULTURII IDIȘ


MANAGER (DIRECTOR)


CONTABIL ȘEF


COMPARTIMENTUL


MARKETING, ORGANIZARE Șl PROMOVARE SPECTACOLE


SERVICIUL DESERVIRE


SPECTACOLE, ADMINISTRATIV Șl ÎNTREȚINERE CLĂDIRE


V

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE


BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE Șl JURIDIC CONTENCIOS


' FjTOTAL POSTURI = 112

■țDIN CARE POSTURI DE CONDUCERE = 10R O

„       -p

c.

£ £ 2 ■’ 9 ■z- -S v T >•


ÎST DIRECT’

Ș managen

■.i RESURS


COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN


COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ


> COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-ARHIVĂ

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT


Nr. poz.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/ Treaptă profesională

Nr. posturi

Anexa la Legea nr. 153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația managerului (director)/salariul de bază

Funcția

— * -

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.

MANAGER (director)

S

11

1

Anexa III, Cap. I, I, lit. a)

2.

Contabil șef

S

II

1

Anexa III, Cap. I, I, lit. a)

SERVICIUL ARTISTIC ȘI ASISTENȚĂ DRAMATURGICĂ

3.

Șef serviciu

s

11

1

Anexa III, Cap. 1,1, lit. a)

COMPARTIMENTUL ARTISTICAnexa III, Cap. 1, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, Lli

_
Anexa III, Ofe. ifLIjțljȚȚ)

__\\ Ai               ~
Nr. poz.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/ Treaptă profesională

Nr. posturi

Anexa la Legea nr. 153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația managerului (director)/salariul de bază

Funcția

32.

Actor (teatru)

S

1

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

33.

Actor (teatru)

S

II

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

34.

Actor (teatru)

S

II

1

Anexa III, Cap. 1,

I, lit. b)

35.

Actor (teatru)

s

II

1

Anexa III, Cap. 1,

I, lit. b)

36.

Maestru (corepetitor)

s

IA

1

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

COMPARTIMENTUL MUZICIENI

37.

Dirijor

s

IA

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

38.

. . ■ . ■ . ICQÎMFORM LU v

Artist instrumentist

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

39.

Artist instrumen‘tîsf“'

_

ia'

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

40.

Artist instrumentist //^<?

IA

1

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

41.

||

Artist instrumentist

—V-

IA

1

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

42.

Artist instrumentist

IA

1

Anexa III, Cap. 1,

1, lit. b)

43.

Artist instrumentist

~='" s

IA

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

44.

Artist instrumentist

s

IA

1

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT LITERAR

45.

Secretar (literar)

s

I

1

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

V6-

Secretar (literar)

s

I

I

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

47.

Secretar (literar)

s

II

1

Anexa III, Cap. I,

1, lit. b)

SERVICIUL SCENĂ

48.

Șef serviciu

s

11

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. a)

COMPARTIMENTUL TEHNIC SCENĂ

49.

Regizor scenă

M:G

1

I

Anexa III. Cap. I.

1. lit. b)

50.

Regizor scenă

M;G

I

1

Anexa III, Cap. 1,

1, lit. b)

51.

Sufleor

-

1

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

52.

Sufleor

-

I

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

COMPARTIMENTUL SUNET-LUMINI

53.

Maestru (sunet)

-

I

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

54.

Maestru (lumini)

-

I

1

Anexa III, Cap. I,

I, lit. b)

55.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M;G

I

1

Anexa III, Cap. I,

lit. b)

56.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M;G

I

1

Anexa III, Cap. 1,

, lit. b)

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ ACTORIMuncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică X' instituțiilor de spectacole sau concerte '

Muncitor din activitatea specifică-’'' instituțiilor de spectacole sau concerte ,


Machior


E MUNCITORICompartimentul


Funcția


Nivel studii


Grad/ Treaptă profesională


Nr. posturi


Anexa la Legea nr. 153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația managerului (director)/salariul de bază


71.


Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte


Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerteSERVICIUL PRODUCȚIE


Șef serviciu


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


jj( Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


...Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. a)COMPARTIMENTUL TÂMPLĂRIE, TAPIȚERIE, BUTAFORIEFORMAȚIE MUNCITORI


Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa 111, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. a)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, 1, lit. b)


Anexa III, Cap. 1,1, lit. b)


COMPARTIMENTUL PENTRU STUDIEREA ȘI CONSERVAREA CULTURII IDIȘAnexa III, Cap. 1,1, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


COMPARTIMENTUL MARKETING, ORGANIZARE ȘI PROMOVARE SPECTACOLE


OMPARTIMENTUL DESERVIRE SPECTACOLE^


IA


II


II


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. I, I, lit. b)


Anexa III, Cap. 1, I, lit. b)
Nr. poz.

Compartimentul

Nivel studii

Grad/ Treaptă profesională

Nr. posturi

Anexa la Legea rir. 153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația managerului (directorj/salariul de bază

Funcția

88.

Garderobier

-

1

Anexa III, Cap. I, 1, lit. b)

89.

Plasator sală

-

1

Anexa 111, Cap. I. 1, lit. b)

90.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M;G^

■ *■*-                           x?

Anexa 111, Cap. I, I, lit. b)

91.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M;G

Ifebas

■ w

Anexa 111, Cap. 1,1, lit. b)

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV     / WC * V ‘

92.

Referent

f M„

.    V.     v'*

-

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

93.

Magaziner

M;G

-

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. b)

COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE CLĂDIRE

94.

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIU, Cap. 11, A, IV, lit. b)

BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ȘI JURIDIC CONTENCIOS

95.

Șef birou

S

11

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. a)

96.

Referent de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

97.

Referent de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. 11. A, IV, lit. b)

98.

Referent de specialitate

s

1

1

Anexa Vili, Cap. 11, A, IV, lit. bj

99.

Consilier juridic

s

IA

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. b)

\                      COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

hoo.

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

' 101.

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV. lit. b)

102.

Merceolog

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. 11, B, I, lit. b)

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

103.

Auditor

S

I

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

104.

Auditor

S

1

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. b)

COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

105.

Referent de specialitate

S

I

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. b)

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-ARHIVĂ

106.

Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. b)

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

107.

Șef birou

S

11

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. a)

108.

Referent de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. 11, A, IV, lit. b)

109.

Referent de specialitate

s

11

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

110.

Contabil

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, B, I, lit. b)

111.

Casier

M;G

-

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

112.

Casier

-

1

Anexa VIII, Cap. II, A, IV, lit. b)

TOTAL

»     .A-»

112

ryȘss                 din care funcții de conduceri           ' / , •>!!

-t x1 >

10


NOTĂ:

 • - Atribuțiile cuprinse în fișele de post vor fi stabilite în concordanță cu Anexele la Legea nr. 153/2017, propuse de instituție și utilizate în prezentul stat de funcții.

 • - Salariile de bază corespunzătoare funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și celelalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • - Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș-mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

 • - Repartizarea pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - Transformările și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - In cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin  ț|\ARl4_ „       , Anexa nr. 3

REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL

TEATRULUI EVREIESC DE STAT


*

CAPITOLUL I ~~ DISPOZIȚII GENERALE


H ZI             $>. .   *

Art. 1. (1) Teatrul Evreiesc de Stat este o instituție pukl+că de cultură de inte focal, persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii, și se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Teatrul Evreiesc de Stat funcționează ca instituție cu personalitate juridică în baza Deciziei nr. 126/01.03.1990 a Consiliului de Administrație Locală de Stat - Primăria Municipiului București.

Art. 2. Teatrul Evreiesc de Stat este o instituție de spectacole încadrată la categoria „instituții de spectacole de repertoriu", conform prevederilor O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului său de activitate.

Art. 3. Teatrul Evreiesc de Stat are sediul administrativ în București, str. luliu Barasch, nr. 15, sector 3, cont IBAN R041TREZ24G670304203030X, deschis la Trezoreria Sector 3, cod de identificare fiscală nr. 4192979, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art. 4. (1) Teatrul Evreiesc de Stat respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București (PMB), în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice ale acestora, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al PMB și/sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispozițiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege.

 • (2) Activitatea Teatrului Evreiesc de Stat este coordonată de Direcția Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, compartiment funcțional de specialitate, conform atribuțiilor acestuia, în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

 • (3) Teatrul Evreiesc de Stat are autonomie deplină în stabilirea și realizarea repertoriului și a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale proprii sau în colaborare, în consens cu politicile culturale al Ministerului Culturii și Identității Naționale, și cu Strategia Culturală a Municipiului București, conform proiectului de management aprobat.

Art. 5. Teatrul Evreiesc de Stat realizează venituri proprii programate din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol, a caietelor program, a altor publicații specifice, a CD-urilor, DVD-urilor și audiobook-urilor pe care le realizează singur sau în parteneriat, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (obiecte de inventar și mijloace fixe) care au fost scoase din funcțiune, din onorariile, comisioanele sau alte asemenea remunerații provenjțe=din..participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea prevederilor legafo-îru/igoare.

CCȚJA            //•S' Â .      £

r

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE


Art. 6. (1) Obiectul de activitate al instituției îl reprezintă;

producții/coproducții artistice, spectacole, teatru experimental, mufi ntomimă, dans, concerte din folclorul evreiesc, cu precădere din repertoriul clasic și contemporan, în limba română și în limba idiș, în vederea unei mai bune cunoașteri și comunicări între cultura românească și cultura evreiască, Teatrul Evreiesc de Stat aflându-se la confluența între spiritualitatea evreiască și cea română.

(2) Pentru realizarea obiectului de activitate, Teatrul Evreiesc de Stat desfășoară următoarele activități principale:

 • 1. realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia națională și universală și a literaturii idiș, spectacole muzical-coregrafice ce au scopul promovării actului de cultură, în cadrul etniei sale și, în general, al educării publicului spectator, cu scopul prezervării tradiției, moștenirii culturale evreiești, a transmiterii patrimoniului cultural evreiesc prin mijloace teatrale;

 • 2. desfășurarea de manifestări specifice - spectacole, festivaluri, proiecte și programe; teatrul urmărește, în principal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate;

 • 3. producerea și prezentarea spectacolelor de teatru în limba idiș și în limba română, realizate cu personal artistic, tehnic și administrativ propriu și cu colaboratori, în regim individual sau în parteneriat cu alte instituții de profil, publice sau private din București, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare;

 • 4. susținerea și promovarea, prin repertoriul ales, a valorilor dramaturgiei evreiești, românești și universale, și din literatura idiș, clasice și contemporane, în context local, național, european și internațional;

 • 5. susținerea și punerea în valoare a potențialului creativ de care dispune, accentuând prezența ofertei culturale, realizată de creatori din generații diferite;

 • 6. asigurarea montării de spectacole de genuri diferite, pentru toate categoriile de beneficiari;

 • 7. inițierea și susținerea de evenimente artistice valoroase la nivel local, național, european și internațional;

 • 8. promovarea valorii culturale prin implicarea artiștilor consacrați, care sunt angajați în instituție, dar și prin invitarea altor artiști;

 • 9. inițierea și susținerea proiectelor educativ-culturale destinate diferitelor categorii de public pentru stimularea creșterii consumului cultural;

 • 10. realizarea activității de impresariere pentru spectacolele proprii din repertoriu;

 • 11. activarea în rețele culturale europene de profil, din țară și din străinătate și crearea unei rețele culturale idiș pentru promovarea limbii și culturii idiș din România;

 • 12. promovarea și conservarea culturii și a teatrului idiș prin programe de documentare, conservare și formare.

Art. 7. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracteristică Teatrului Evreiesc de Stat urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective în legătură directă cu specificul instituției de teatru dramatic:

 • 1. valorificarea optimă a potențialuluj^rtistfcal artiștilor din cadrul instituției; continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale;

J^iexploatarea co.nsecvehtăza'fondului d.4 dramaturgie națională și universală, clasicei c • 4.

 • 5. străinătate;

 • 6.j CONFORM CU Oi

romovarea


diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de la viața culturală;

7. asigurarea condițiilor optime pentru producerea șj


SeUautohtone in

c -Jii

0 & //

ia^tățenilor


unor creații teatrale valoroase, de anvergură, din literatura evreiască, din dramaturgia națională și universală, care au ca scop promovarea actului de cultură și educarea publicului spectator, ținând cont de tradiția mișcării artistice de expresie idiș;


 • 8.  susținerea spectacolelor atât în limba idiș, cât și în limba română, spectacolele adresându-se cu precădere publicului țintă cunoscător al culturii evreiești, dar și publicului larg;

 • 9.  valorificarea clădirii Teatrului Evreiesc de Stat monument istoric și obiectiv turistic al Bucureștiului, prin tururi ghidate și alte activități de promovare;

 • 10. valorificarea imaginii României ca loc al nașterii Teatrului Evreiesc în lume;

 • 11. susținerea organizării proiectelor conexe activității teatrale desfășurate și a artei teatrale, în general, realizând legături între spectacolele teatrale, expozițiile de arte vizuale, manifestările muzicale, literare, conferințe și alte manifestări para-teatrale;

 • 12. consolidarea imaginii instituționale, cu un loc bine definit în peisajul teatral al Bucureștiului, cu elemente de profundă originalitate și modernitate;

 • 13. cultivarea/educarea permanentă a publicului, realizând astfel atragerea unui număr cât mai mare de spectatori;

 • 14. valorificarea creației teatrale contemporane în context european și internațional;

 • 15. accentuarea profilului propriu, în acord cu statutul de teatru bucureștean profund conectat la realitatea culturală și în conformitate cu proiectul de management;

 • 16. identificarea și lansarea de noi talente pentru arta spectacolului din România;

 • 17. diversificarea ofertei culturale prin programe ample, care să atragă noi categorii de public, în vederea creșterii indicatorilor de consum cultural;

 • 18. realizarea de proiecte care să contribuie la spulberarea unor prejudecăți ce constituie o frână în calea dezvoltării spirituale a unei națiuni;

 • 19. promovarea creației teatrale la nivel local, național, regional, european și internațional;

 • 20. inițierea și implementarea unor proiecte culturale de cercetare și analiză teatrală;

 • 21. menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale, dar și prin organizarea în București a unor manifestări culturale de anvergură, valorificând astfel potențialul artistic și imaginea specială pe care instituția o deține și contribuind la promovarea imaginii

Bucureștiului;

 • 22. racordarea la standardele europene privind dotările și echipamentele instituției, prin calitatea serviciilor culturale oferite și a celor adiacente (reparații teatru, vânzare bilete, promovare spectacole, marketing);

 • 23. implementarea unor structuri europene de organizare, funcționare, mediatizare și marketing a spectacolelor și evenimentelor organizate;

 • 24. promovarea limbii idiș, a literaturii, a dramaturgiei de limbă idiș și a patrimoniului cultural exprimat în această limbă;

 • 25. promovarea culturii evreiești contemporane;

 • 26. includerea în repertoriu a unor spectacole care promovează toleranța, prietenia, nevoia de comunicare între oameni, știind că realizatorii de cultură ai unei țări deschid, prin mijloace de expresie specifice, o poartă de cunoaștere publicului larg, contribuind din plin la apropierea și


28. promovarea de texte contemporane valoroase cu scopul celebrării trecutului, a moștenirii culturale a Teatrului Evreiesc de Stat și a pieselor din dramaturgia clasică evreiască.

Art. 8. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției, în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Reprezentațiile se vor prezenta atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații consacrate, în aer liber sau în spații neconvenționale. Teatrul Evreiesc de Stat are în repertoriu un număr variabil de producții artistice diferite (peste 20) și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi, care completează programele și reconfigurează repertoriul existent.

Art. 9. în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Proiectul - este ansamblul de activități (artistice, tehnice și logistice) realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar.

Programul - este ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerințe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, după cum au fost prevăzute în contractul de management.

Programul minimal - este parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și condițiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvențiij£Lacordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, sau din veniturile proprii ale instituției.

Itlft


îîfcDfiiîl OteCțator ;de .cătrg,.artiști aUftcare

S- '

r


Producțiile artistice - sunt spectacole înfățișate direct ^UbTîc interpreți și/sau executanți.                                       L-----___


Stagiunea - este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice.

Vacanța dintre stagiuni --este perioada în care instituțiile de spec concediile de odihnă și recuperările, și pot pregăti noi producții sau^ekfpă deplasări, microstagiuni.                                              _____—


Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate, încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte.

Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere, conform structurii organizatorice (organigrama și statui de funcții) aprobate.

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care Teatrul Evreiesc de Stat realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate.

Decizie de punere în scenă - act administrativ emis de managerul (director) al instituției, care cuprinde, pentru fiecare producție artistică, date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice.

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții.


CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 11. Structura organizatorică a Teatrului Evreiesc de Stat, concretizată în organigramă și statul de funcții, fundamentată la propunerea managerului (director), se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Art. 12. Teatrul Evreiesc de Stat are următoarea structură organizatorică:

 • 1. CONDUCEREA INSTITUȚIEI;

 • 2. SERVICIUL ARTISTIC SI ASISTENTĂ DRAMATURGICĂ:

-Compartimentul artistic;

-Compartimentul muzicieni; -Compartimentul secretariat literar;


 • 3. SERVICIUL SCENĂ: -Compartimentul tehnic scenă; -Compartimentul sunet-lumini;

-Compartimentul asistență actori; -Formație muncitori;

 • 4. SERVICIUL PRODUCȚIE:         >

-Compartimentul tâmplărie, tapițerie, -Formație muncitori;

 • 5. COMPARTIMENTUL PENTRU STUDIEREA Șl CONSERVAREA CULTURII IDIȘ;

 • 6. COMPARTIMENTUL MARKETING, ORGANIZARE Șl PROMOVARE SPECTACOLE;

 • 7. COMPARTIMENTUL COMUNICARE Șl RELAȚII PUBLICE;

 • 8. SERVICIUL DESERVIRE SPECTACOLE, ADMINISTRATIV Șl ÎNTREȚINERE CLĂDIRE: -Compartimentul deservire spectacole;

-Compartimentul administrativ;

-Compartimentul întreținere clădire;

 • 9. BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE Șl JURIDIC CONTENCIOS;

 • 10. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE;

 • 11. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN;

 • 12. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ;

 • 13. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-ARHIVĂ;

 • 14. BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE.

Art. 13. Structurile instituției se subordonează astfel:


 • 1. în subordinea managerului (director):

  •     "z

  /

  J__.

  II

  X /


 • - Contabilul-șef

 • - Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică;

 • - Serviciul Scenă;

 • - Serviciul Producție;

 • - Compartimentul pentru Studierea și Conservarea Culturii Idiș;

 • - Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole;

 • - Compartimentul Comunicare și Relații Publice;

 • - Serviciul Deservire Spectacole, Administrativ și întreținere Clădire;

 • - Biroul Resurse Umane, Salarizare și Juridic Contencios;

 • - Compartimentul Achiziții Publice; • - Compartimentul Audit Public Intern;

 • - Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă;

 • - Compartimentul Secretariat-Arhivă.

 • 2. în subordinea contabilului șef:

 • - Biroul Financiar-Contabilitate.

Art. 14. Conducerea executivă a instituției se va asigura de:

 • - managerul (director);

 • - contabilul șef;

 • - șeful Serviciului Artistic și Asistență Dramaturgică;

 • - șeful Serviciului Scenă;

 • - șeful Serviciului Producție;

 • - șeful Serviciului Deservire Spectacole, Administrativ și întreținere Clădire;

 • - șeful Biroului Resurse Umane, Salarizare și Juridic Contencios;

-șeful Biroului Financiar-Contabilitate.

Art. 15. Organismele colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul (director) în

activitatea sa sunt:


 • - Consiliul Administrativ;

 • - Consiliul Artistic.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE GENERALE ALE INSTITUȚIEI

Art. 16. în vederea realizării obiectului de activitate, personalul de con

Teatrului Evreiesc de Stat are următoarele competențe și atribuții: ------

а. în activitatea de specialitate:

 • 1.  stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de spectacole, având la bază proiectul de management;

 • 2.  urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor și prestațiilor artistice valoroase, evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție;

 • 3.  poate prezenta producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;

 • 4.  asigură pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

 • 5.  aduce la cunoștința publicului spectacolele ce urmează a fi prezentate, prin diverse metode de popularizare: afișaj indoor și outdoor, diferite parteneriate media;

б.  vânzarea biletelor de spectacole prin casieria proprie și online, prin diferite platforme de ticketing;

 • 7.  asigură activitățile specificeîn sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;

 • 8.  editează publicații specifice activităților desfășurate;

 • 9.  realizează decoruri proprii, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;

 • 10. realizează activități de întreținere și recondiționare a scenelor și scenotehnicii, a elementelor de decor, recuzită și costume;

 • 11. întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură, în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență;

 • 12. găzduiește spectacole și evenimente ale altor instituții de profil din spațiul public sau privat, din București, din țară sau din străinătate;

 • 13. desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;


 • 15. asigură atragerea de fonduri extrabugetare/accesarea de fonduri europene, în vederea asigurării unui management eficient și în vederea participării la programe/proiecte derulate de instituții sau organizații interne și internaționale, în domeniul specific de activitate;

 • 16. se preocupă de susținerea mobilității culturale a valorilor teatrale la nivel local, național, european și internațional;

 • 17. colaborează cu instituțiile de învățământ artistic, pentru identificarea tinerelor talente;

 • 18. colaborează cu instituțiile media, pentru o promovare și o informare permanentă a publicului, referitoare la activitățile instituției;

 • 19. colaborează cu instituții deînvățământ (grădinițe, școli, licee)în scopul apropierii tinerilor de actul de cultură, și al formării gustului și percepției viitorilor spectatori de teatru;

 • 20. promovarea și conservarea culturii și teatpjliuJdiș^.piLn.^       de documentare,

conservare și formare.

b. în activitatea funcțională:                  j CONFORM CU ORiGIMALUI             ■.


 • 1. asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrareă^J valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acesTuia^,

 • 2. întocmește propuneri pentru bugetul anual, iar după aprobarea â asigură execuția sa prin folosirea eficientă a fondurilor publice-S'au a (6e>ldr "prove extrabugetare, după caz;


 • 3. face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente, pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite, conform legii;

 • 4. întocmește bilanțul contabil, pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

 • 5. asigură implementarea unei strategii financiare eficiente, pentru creșterea veniturilor proprii, diversificarea surselor financiare și multiplicarea surselor atrase;

 • 6. asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilului din dotare, pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute, în vederea obținerii de venituri proprii suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural și artistic al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu informarea Direcției Cultură, învățământ, Turism din

PMB;

 • 7. informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații, potrivit reglementărilor legale;

 • 8. desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General;

 • 9. întocmește diferite situații, deconturi sau declarații, conform legislației în vigoare, și asigură depunerea acestora la termenele stabilite, la organele abilitate (Ministerul Finanțelor Publice, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).

CAPITOLUL V ATRIBUȚIILE Șl COMPETENȚELE ORGANISMELOR COLEGIALE DELIBERATIVE Șl CONSULTATIVE

r                           1

contabilul-șef;

șeful Serviciului Artistic și Asistență Dramaturgică;

șeful Serviciului Scenă;

șeful Serviciului Producție;

șeful Serviciului Deservire Spectacole, Administrativ și întreținere Cl^d-k^e-;


șeful Biroului Resurse Umane, Salarizare și Juridic Contencios;

șeful Biroului Financiar-Contabilitate.

consilierul juridic;

reprezentantul Primăriei Municipiului București; reprezentantul / reprezentanții salariaților;

secretarul Consiliului Administrativ - numit de președintele Consiliului Admînistrati^/^ia;^

 • (2) în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției.

 • (3) Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, precum și organizarea și derularea ședințelor.

Art. 18. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

 • 1.  dezbaterea problemelor privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care duc

la îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;

 • 2.  dezbaterea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, în raport cu prioritățile de moment, și cele de perspectivă, asumate de instituție;

 • 3.  dezbaterea problematicii legale, cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

 • 4.  dezbaterea problemelor organizatorice din activitatea funcțională curentă;

 • 5.   analizarea și propunerea spre aprobare a utilizării, pentru necesitățile instituției, a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului;

 • 6.  dezbaterea altor probleme ce se impun a fi rezolvate, în realizarea obiectului de activitate al instituției;

 • 7.  propunerea modalității de stabilire a costului biletelor, pe care o transmite Direcției Cultură, învățământ, Turism din PMB pentru a fi materializată în proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • 8.  dezbaterea propunerilor privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), sau a altor probleme legate de activitatea de resurse umane;

 • 9.  propunerea sau avizarea acordării unor drepturi salariale pentru personalul angajat, în condițiile legii, în limita bugetului aprobat;

 • 10. analizarea, în acord cu prevederile contractului de management al managerului (director), a proiectelor de hotărâri elaborate la nivelul instituției;

Art. 19. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii, elaborate la nivelul instituției.

Art. 20. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 21. (1) Consiliul Administrativ este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Hotărârile, concluziile sau propunerile Consiliului Administrativ se adoptă prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței respective.

(2) Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri (în funcție de ordinea de zi), au statut de observatorcTRdrept de opinie, dar fără drept de. vot? ' y

43) Consiliul.. Administrativ se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea C-ul                                                                                   ----------------J             ----- -<--- managerul (director) al instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarul consiliului administrativ), cu minimul 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței.


 • (4) Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul ședinței. După semnarea sa de către toți participanții, secretarul Consiliului Administrativ va îndosaria și arhiva procesul - verbal.

Art. 22. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.

Consiliul Artistic

Art. 23. Consiliul Artistic este un organism colegial cu rol consultativ, în domeniul organizării serviciilor și activităților culturale, constituit prin decizie a managerului (director).

Art. 24. Consiliul Artistic are în componență 5-11 membri, personalități culturale din instituție și din afara acesteia:

 • - managerul (director);

 • - reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție;

 • - alte personalități artistice din instituție și/sau din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerul Culturii și Identității Naționale, după caz.

Art. 25. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

 • 1. dezbaterea proiectelor culturale și a activităților artistice din domeniul de activitate specific;

 • 2. formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului, pentru fiecare stagiune;

 • 3. dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de teatru;

 • 4. înaintarea unor propuneri pentru identificarea unor noi parteneriate europene și internaționale;

 • 5. înaintarea unor propuneri pentru identificarea surselor de finanțare pentru alte proiecte, decât cele prevăzute în programul minimal sau aflate în repertoriul curent;

 • 6. analizarea proiectelor culturale independente, prezentate teatrului pentru a fi găzduite sau preluate în repertoriul curent;

 • 7. propunerea vizionării producțiilor altor teatre bucureștene și dezbaterea ofertei culturale bucureștene; analizarea poziționării Teatrului Evreiesc de Stat în acest context;

 • 8. propunerea vizionării producțiilor școlilor de teatru și ale companiilor private, în vederea propunerilor de recrutare de artiști.

Art. 26. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri elaborate la nivelul instituției în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției, pe care le înaintează Consiliului Administrativ spre

analiză și aprobare.

Art. 27. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membrii prezenți, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului (director).                            f ~


Art. 28. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită, i CONFC

CAPITOLUL VI COMPETENȚELE, ATRIBUȚIILE Șl RESF? CONDUCERII EXECUTIVE Șl ALE CELORLALTE ST

TEATRULUI EVREIESC DE STAT


 • (2) Atribuțiile, competențele, responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post sunt anexe la contractul individual de muncă al salariaților.

 • (3) Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/ încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 30. Principalele atribuții ale managerului (director) și contabilului șef sunt următoarele:

(1) Managerul (Director)

 • (1.1) Managerul (director), numit în urma câștigării concursului de proiecte de management, este conducătorul instituției, cu care Primarul General încheie contract de management, în condițiile legii.

 • (1.2) Managerul (director) asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de către acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, potrivit termenilor și condițiilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

 • (1.3) Managerul (director) are următoarele atribuții principale:

 • 1. Utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale, coroborate cu prevederile contractului de management încheiat, fiind ordonator terțiar de credite. în acest sens, răspunde de:

 • a) urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

 • b) adoptarea măsurilor pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

 • c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și

a veniturilor programate;                                   I   ~~~   —---■——---(

 • d) integritatea bunurilor mobile și imobile aflate                     .în. adM(U®^ea


instituției;                                                               [

 • e) organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea lâ~teTm asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achi^iți

de investiții publice;

 • g) organizarea evidenței programelor culturale, inclusiv a irtdicaLurîlor aferenți acestora:

 • h) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • 2. Elaborează și fundamentează, împreună cu contabilul șef, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre dezbatere și avizare compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură, învățământ, Turism și Direcția Financiar Contabilitate, Buget) și spre aprobare autorităților locale.

 • 3. Angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile, împreună cu contabilul șef, cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat.

 • 4. Reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile și cu terți, persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

 • 5. încheie acte juridice în numele și pentru instituție, în limitele de competență stabilite prin contractul de management.

 • 6. Numește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale.

..;<7ț/R:ășpunde de aplicarea procedurilor legale de^evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat.

//Q                       \\                                      i --f   ' £.....-----           ’v

^<8;" lți..caclr(df\Consiliului Administrativ, în calitate de președinte, propune măsuri de rezolvare. a roblemelor'sefnrlaiate de membrii Consiliului. • 9. Asigură configurarea repertoriului, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

 • a) planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prezentări publice pentru fiecare producție;

 • b) stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare;

 • c) emite deciziile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică.

 • 10. Aprobă conținutul și concepția grafică a afișelor și a caietelor program, precum și a tuturor materialelor documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele responsabile.

 • 11. Aprobă programarea lunară a spectacolelor din repertoriul curent și a celorlalte manifestări artistice și educative ale Teatrului Evreiesc de Stat, propuse de personalul de specialitate din cadrul teatrului.

 • 12. Asigură, prin măsuri specifice, calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment.


Umane, Salarizare și Juridic-Contencios împuternicit în acest sens.

 • 16. Distribuie spre analiză și soluționare corespondența adfeiată instituției.

 • 17. Stabilește măsuri organizatorice, administrative-sau-dtstiplinare privind buna desfășurare a activității instituției.

 • 18. Are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

 • a) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • b) negociază clauzele contractului colectiv de muncă și contractului individual de muncă, în condițiile legii;

 • c) dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

 • d) încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul Muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească cu un an durata contractului său de management;

 • e) analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

 • f) analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

 • g) în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual pentru perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

 • h) evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere și de execuție din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

 • i) decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului din instituție, ca urmare a evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun;

 • j) coordonează acth^ăf^Bje personal, dispunând de prerogative discipljt^fej'având^dfeptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată/M‘ac|ștra'arrtă^ârșit

 • 19. Decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit.

 • 20. Asigură organizarea selecției pentru artiștii interpreți și asimilați, în vederea distribuirii în producțiile artistice noi.

 • 21. Aprobă contractele personalului artistic colaborator și semnează lunar referatul privind plata acestora, în funcție de condițiile contractuale și prestațiile efectuate.

 • 22. Aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiectele proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri etc.), cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism -PMB. • 28. Inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătare^js^âjbifește participarea instituției, cu programe culturale specifice, la festivaluri din țară și străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

 • 29. Efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea Primarului General și înștiințarea Direcției Cultură,învățământ, Turism - PMB.

 • 30. Reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural-artistice din țară și străinătate precum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

 • 31. îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau prin dispoziții ale Primarului General.

 • (1.4) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul (director) emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

 • (1.5) Managerul (director) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

 • (1.6) în perioada absentării din instituție a managerului (director), atribuțiile postului sunt preluate de o persoană desemnată de managerul (director) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz.

 • (1.7) Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea timpului legal de odihnă și o înaintează spre știință, Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

 • (1.8) în situația în care contractul de management încetează, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

(2) Contabilul șef

 • 1.  Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor.

 • 2.  Elaborează situațiile financiare și contul de execuție bugetară trimestrial și anual.


 • 5. Exercită și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către managerul (director) al instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu.

 • 6.  Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului.

 • 7.  Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și stabilește metode legale de recuperare a pagubelor aduse acestuia.

 • 8.   Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente și necesarul lunar de credite.

 • 9.  întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în

primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resorMimP.M.B4ex..J^j^tia^Fmanciar Cantabilitate Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism).


 • 10. Coordonează, verifică și avizează întoc casare și declasare, transferare a bunurilor.

 • 11. Răspunde de întocmirea și transmiterea în termen a situatiifcfc' contabil solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de spe.ciaîit^e^L/W’i Direcția Financiar Contabilitate, Buget și Direcția Cultură, învățământ ism - PMB).


 • 12. Propune, împreună cu șeful Serviciului DeserVi pectacole, Administrativ și întreținere Clădire, comisia privind activitatea de inventariere a bunurilor mobile și imobile aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite.

 • 13. întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar.

 • 14. Răspunde împreună cu managerul (director) de managementul veniturilor programate ale teatrului, în condițiile legii, cu mențiunea că, donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea acestora.

 • 15. Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor.

 • 16. Răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • 17. Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice aflate la dispoziția instituției.

 • 18. Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare.

 • 19. Elaborează și răspunde de documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz).

 • 20. Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ale instituției și creditele bugetare deschise.

 • 21. Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și ale diverselor sectoare de activitate din teatru.

 • 22. Verifică documentele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor.

 • 23. Solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale.

 • 24. Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului.

 • 25. Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale.

 • 26. Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerHjirivind situația acestora.

 • 27. Urmărește derulafba irivesțîțiilor din punct de vedere financiar. /tZ-

 • 28. Centralizează și ține,evidenta execuției bugetelor proiectelor/®jltL®§^<^ c^0> le

 • 29. Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații.

 • 30. Avizează declasarea, scoaterea din funcțiune, transfer fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii.

 • 31. Este responsabil de avizarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, împreună cu Compartimentul Achiziții Publice.

  • 32. Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul sp^rfrede^ctivitaXe-;^

  • 33. îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul (director) al institutief?"^ ""

  V      CAServiciul Artistic și Asistență Dramaturgică

Art. 31. (1) Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgica este o struct

organizată ca serviciu în structura organizatorică a teatrului, care^sîgmT::^1vitate-a”ele instituției, fiind formată, din artiști interpreți și/sau creatori și secretari literari, condusă de un'ș serviciu, care coordonează personalul din cadrul Compartimentului Artistic, Compartimentului Muzicieni și Compartimentului Secretariat Literar.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Serviciului Artistic și Asistență Dramaturgică au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții specifice:

 • (2.1) Atribuțiile Compartimentului Artistic:

 • 1.  Să participe la casting-urile organizate pentru stabilirea, de către regizorul spectacolului, a distribuțiilor pieselor;

 • 2.  Să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor și orice alte exigențe impuse de participarea la reprezentații sau manifestări artistice programate ale Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 3.  Să consulte programul de repetiții și spectacole afișat de către regizorii tehnici, respectiv de către Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole, la avizierul teatrului;

 • 4.  Să respecte întocmai textul piesei spectacolului, în limba română, limba idiș sau în alte limbi străine, fără omisiuni, adăugiri ori improvizații;

 • 5.  Să respecte, la toate reprezentațiile, costumația și machiajul, conform concepției scenografice și cerințelor regizorale stabilite la data premierei;

 • 6.  Să studieze rolul în formele stabilite de teatru, organizat sau individual, în vederea pregătirii spectacolelor, respectând datele stabilite și indicațiile primite;

 • 7.  Să participe la toate turneele și deplasările stabilite de managerul (director);

 • 8.  Să participe la toate acțiunile promoționale stabilite de managerul (director);

 • 9.  Să primească orice rol i se încredințează, însușindu-și cât mai repede posibil textul în limba idiș sau română, precum și mișcarea scenică, depunând toate eforturile pentru realizarea lui la un înalt nivel de calitate;

 • 10. Să interpreteze rolul în care este distribuit, la nivelul maxim al capacității sale;

 • 11. Să învețe și să se perfecționeze permanent, pentru a putea interpreta la o înaltă ținută artistică rolurile în limba idiș, având în vedere prioritatea ce se acordă spectacolelor în limba idiș din repertoriu;

 • 12. Să se preocupe permanent de perfecționarea aptitudinilor artistice și să urmărească, prin mijloace adecvate, menținerea condiției fizice și a dicției;

 • 13. Să participe la toate formele de perfecționare organizate de teatru;

 • 14. Să se conformeze întocmai indicațiilor regizorului artistic, fără ca prin aceasta să își


 • (2.2) Atribuțiile Compartimentului Muzicieni:

 • 1. Să interpreteze lucrările muzicale din repertoriul Teatrului Evreiesc de Stat, la instrumentele din specialitatea lor;

 • 2. Să respecte întocmai programul de repetiții și spectacole/concerte/ recitaluri etc.;

 • 3. Să utilizeze și să întrețină instrumentul muzical primit spre folosință din partea instituției, astfel încât acesta să poată fi folosit un timp cât mai îndelungat;

  • 4. Să participe, atunci când este solicitat, la activitățile organizate de conducerea instituției, care au legătură cu activitatea compartimentului în care lucrează, cum ar fi: repetiții, spectacole, ședințe de analiză a activității, instruiri, perfecționări, acțiuni de evaluare, comisii, turnee etc.;

  • 5. Să se preocupe permanent de dezvoltarea pregătirii sale profesionale și de specialitate;

  • 6. Să înștiințeze instituția cu privire la indisponibilitatea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maximum 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.

  (2.3) Atribuțiile Compartimentului Secretariat LiteraR^^m CU ORIGIMALUi

  Ț                     .x""'

  1. Monitorizează activitatea de concepție și realizarea mater promovării spectacolelor și evenimentelor culturale sau educațional-cu^ural^^gă indiferent de forma și mediul de promovare, împreună cu Compartim Promovare Spectacole, astfel:

  ntare necesare ate de teatru, țanizare și


  4) »

  • a) Este obligat să realizeze pentru fiecare spectac          de prezent’âPe^S/ig^psîs)!/

  • b) Desfășoară activități de documentare pentru caietele program a *acolelor și furnizează textele, în timp util, Compartimentului Marketing, Organizare și Promovare Spectacole;

  • c) Face propuneri în legătură cu contractarea de servicii artistice fotografice, grafică, machetare pentru afișe, caiete program, broșuri, calendare și alte materiale publicitare, împreună cu


Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole.

 • 2. Asigură asistența dramaturgică pentru spectacolele care urmează să intre în repetiții,

astfel:

 • a) Colaborează cu autorii în vederea definitivării textelor dramatice propuse a intra în

repetiții;

 • b) Asigură redactarea textelor pieselor în limba română și idiș pentru regizor, actori, sufleor;

 • c) Asigură redactarea textelor pentru translația spectacolului în limba română, atunci când spectacolul se joacă în limba idiș;

 • d) Asigură informații corecte cu privire la proiectele artistice în lucru (note ale regizorului, sinopsis piese, extrase de text, prezentări artiști implicați).

 • 3. Participă la activitatea de lansare a premierelor teatrului, astfel:

 • a) Concepe, separat sau în colaborare cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole, comunicatele de presă;

 • b) întreține și dezvoltă relația cu presa de specialitate;

 • c) Răspunde de actualizarea contactelor persoanelor responsabile de cultură sau știri culturale din media, împreună cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole și Compartimentul de Comunicare și Relații Publice;

 • d) Se ocupă de consultarea zilnică și monitorizarea media care se referă la domeniul de activitate al teatrului, împreună cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole și Compartimentul Comunicare și Relații Publice;

 • e) Răspunde de extragerea materialelor din presă referitoare la activitatea teatrului și realizează dosarele de presă;


  MC7f4brezentației.


 • 4.  Asigură obținerea și transmiterea către Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole a informațiilor privind autorii, calitatea de autor, drepturile de proprietate intelectuală și contactarea acestora în vederea obținerii tuturor datelor de identificare;

 • 5.  Răspunde de cunoașterea prevederilor legale in domeniul copyright-ului și de respectarea acestora;

 • 6.  întocmește după fiecare premieră și predă la arhivă dosarul fiecărui spectacol pus în scenă, care trebuie să cuprindă textul definitiv prezentat pe scenă, programul de sală, afișul și fotografii din spectacol precum și cronicile apărute;

 • 7.  Asigură activitatea de arhivare de specialitate pentru producțiile proprii: pe suport hârtie și suport digital;

 • 8.  Este obligat să cunoască subiectul, concepția, genul spectacolului și distribuția;

 • 9.  Asigură, împreună cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole, impresarierea artistică a propriilor producții ale instituției;

 • 10. Răspunde de transmiterea repertoriului teatrului către Direcția Cultură, învățământ, Turism - P.M.B.;

 • 11. Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;


  e din actele normative în


 • 12. Execută și alte sarcini transmis


vigoare.

Serviciul Scenă

Art. 32. (1) Serviciul Scenă este o structură de specialitate, orga ni țâță ca’.s'b'cvicfuî/n structura r w                                                                                   ”              X* Sr//


organizatorică a teatrului, condusă de un șef serviciu care asigură         lalga^/personalului

Compartimentului Tehnic Scenă, Compartimentului Sunet-Lumini, Compartime ” sistență Actori, precum și a personalului Formației muncitori (mânuitori montatori decor).

 • (2) Formația de muncitori (mânuitori montatori decor) este o structură de specialitate din cadrul Serviciului Scenă, condusă de un șef formație muncitori.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Serviciului Scenă au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele îndatoriri specifice:

  • (3.1) Atribuțiile Compartimentului Tehnic Scenă:

 • 1. Urmărește desfășurarea la timp și în condiții normale a activităților de la scenă, în ceea ce privește personalul din specialitățile: regie tehnică, mânuitori montatori decor, iluminat, sunet, sufleor, machiaj;

 • 2.  Completează, de-a lungul fiecărei stagiuni, un caiet de regie tehnică, care să cuprindă toate detaliile legate de repetiții și spectacole (prezență, calitate tehnică, probleme apărute etc.);

 • 3.  Oferă soluții tehnice, în colaborare cu scenograful, pentru decorurile folosite în spectacole sau pentru spațiile în care vor fi montate spectacolele în cazul turneelor;

 • 4.  Adaptează montarea decorului și recuzitei în spațiile noi de joc (în deplasări și turnee);

 • 5.  întocmește programul repetițiilor, în colaborare cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole și Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică;

 • 6.  Afișează (prin intermediul regizorilor scenă) programul de repetiții și anunță personalul artistic și tehnic, în legătură cu acesta;

 • 7.  Colaborează cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole, în vederea transmiterii în timp util, către acesta, a tuturor informațiilor solicitate (fișe tehnice, liste personal tehnic etc.), pentru buna organizare a deplasărilor și turneelor;

 • 8.  Anunță personalul implicat, în termen util, de orice modificare intervenită în programul

  de specta^ote-^Lțepetiții;

  /^.'a9/ YiftX^vidența activităților de la scenăXc&ncretizată în completarea condicilor de


  s p ecta cale ȘT fe p etiț.'^ te


  iii        Anî)pț$^olaboratorii (personaîaftistic;-tehnic etc.) cu privire la propunerile de program

  și otojn acordul scris ăl acestora, pentru programarea spectacolelor;                             - ■ ■


  X' \\ .O  li II

  V


  DIRECȚIA c


  • 11. Verifică mobilierul și recuzita pentru repetiții și spectacole și plantarea decorului și a aparaturii de lumini pe locul fixat, sau în locurile de unde urmează a fi manevrat (decorul) în timpul schimbărilor;

  • 12. Regizorii scenă sunt responsabili de prezența, punctualitatea și intervențiile în condiții corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate în desfășurarea spectacolului;

  • 13. Răspunde de informarea personalului tehnic și artistic asupra programului de activitate;

  • 14. Asigură coordonarea și programarea responsabililor de mânuirea decorului, a recuzitei, a instalațiilor electrice, a sunetului, a cabinierelor, a machiorilor și a sufleorilor;

  • 15. Răspunde de asigurarea în orice mc timpul repetițiilor și spectacolului;

  • 16. Execută și alte sarcini transmise de

  vigoare.

  (3.2) Atribuțiile Compartimentului Sunet-

  • 1. Controlează dacă întreaga aparatură funcționează în cele mai bune condiții (trapă, ștăng


  I            —

  conducere sau rezultat

  ! CONFORM CU f

  Lumini:  vopârativă în


  mrjfrătive in a VA

  ;        ° II

  A                                                         ______        . ,        0 S- //

  ce se întrebuințează în repețitie sau spectacole

  33

  i, contrabare, utilaje pentru schimba,nle d.e'decor); • 2. Verifică plantarea aparaturii pe locul fixat, pentru repetiții și spectacole, și în locurile de unde urmează a fi manevrate în timpul schimbărilor;

 • 3. Participă la plantația corpurilor, realizarea centrajelor, crearea și stabilirea configurațiilor, succesiunilor și duratei situațiilor de lumini și time-coduri pentru intervenții;

 • 4. Este responsabil de fixarea în scris a plantației corpurilor, înregistrarea pe suport electronic, reconstituirea și menținerea acestora pe toată durata de reprezentare;

 • 5. Execută refacerea plantațiilor, a cablajelor, a corespondenței circuitelor, a centrajelor și reconstituirea situațiilor de lumini în configurația, succesiunea și time-codurile create la premieră;

 • 6. Participă la plantația incintelor acustice, crearea și stabilirea configurațiilor, a nivelelor, succesiunilor și duratei intervențiilor muzicale și sonore;

 • 7. Execută reconstituirea configurațiilor, succesiunilor și duratei intervențiilor muzicale și sonore;

 • 8. Cunosc spectacolele / concertele (text-muzică), execută iluminarea acestora și efectele de lumini pe tablouri și acte, producând scenele conform cerințelor regizorale;

 • 9. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

 • (3.3) Atribuțiile Compartimentului Asistență Actori:

 • 1. Asigură păstrarea și reproducerea identică a concepției regizorale și scenografice privind machiajul și hairstylingul;

 • 2. Pregătește costumele pentru actori (haine, încălțăminte, pălării etc.) - spălat, călcat, pentru fiecare reprezentație în parte.

 • 3. Pregătește machiajele, perucile etc. pentru fiecare reprezentație în parte.

 • 4. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

 • (3.4) Atribuțiile Formației muncitori (mânuitori montatori decor):

 • 1. Coordonează activitatea de montare, manevrare, depozitare și bună întrebuințare a decorurilor;

 • 2.  Organizează repetițiile tehnice (manevrare decor) cu colectivul tehnic al fiecărui spectacol, în vederea obținerii celui mai scurt timp posibil pentru schimbările de decor;

 • 3.  Organizează echipele astfel încât să evite ridicarea unor greutăți majore de către un număr minim de mânuitori decor, fapt ce ar putea determina accidente;

 • 4.  Răspunde de timpii de execuție pentru fiecare operație;

 • 5.  Răspunde de calitatea montării ciprului;

 • 6.   ",r_r

ilier, recuzită;


y dîf.ecția

llS RESURSELOR W’Ș- UMANE \\cx


 • 7.  Răspunde de coordonarea operațiunilor de configurare a sălii de spectacol în relație cu spațiul scenic și de calitatea efectuării acestora;

 • 8.  Manipulează (introduc și scot) elementele de decor și recuzită, în conformitate cu cerințele regizorale și scenice;

 • 9.  Montează recuzita specifică și elementele de siguranță și are obligația de a anunța imediat orice defecțiune apărută în timpul manevrării, pentru a preîntâmpina orice accident;

 • 10. Verifică, înainte de fiecare reprezentație, elementele de asamblare ale decorurilor,

starea în care se află acestea, având obligația de a remedia defecțiunile apărute sau de a anunța în timp util regia tehnică, astfel încât spectacolul să se desfășoare în bune condiții;------------ • 12. Execută toate operațiile de montare și de demontare a unităților mobtfe< ........

 • 13. încarcă și descarcă componentele de decor și recuzită;

 • 14. Montează, demontează și manipulează elementele de decor și._refcuzifa mecrfice,

  conform cerințelor regizorale;


 • 15. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultat^^în actele normative în vigoare.

Serviciul Producție

Art. 33. (1) Serviciul Producție este o structură de specialitate, organizată ca serviciu, în structura organizatorică a teatrului, condusă de un șef serviciu care asigură coordonarea personalului Compartimentului Tâmplărie, Tapițerie, Butaforie, precum și a personalului Formației muncitori (croitori).

 • (2) Formația de muncitori (croitori) este o structură de specialitate din cadrul Serviciului Producție, condusă de un șef formație muncitori.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Serviciului Producție au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele îndatoriri specifice:

  (3.1) Atribuțiile Compartimentului Tâmplărie, Tapițerie, Butaforie:


 • 1.  întocmește devizele estimative, împreună cu scenografii spectacolelor, pe baza propunerilor și schițelor prezentate de aceștia și aprobate de conducerea teatrului;

 • 2.  întocmește și urmărește ordinele de lucru pentru lucrările ce urmează a fi executate de Serviciul Producție, sau cele externalizate, în care materialele consumate trebuie să corespundă cu cele din bonuri;

 • 3.  Execută integral sau parțial elementele de decor, recuzită și costume pentru spectacolele din repertoriu;

 • 4.  Efectuează diverse reparații la decoruri, recuzită și costume sau reparații de întreținere pentru alte elemente de scenă în vederea menținerii în stare de funcționare;

 • 5. Colaborează cu Serviciul Scenă privind soluțiile tehnice ale concepțiilor scenografice;

 • 6.  Urmărește ca nicio lucrare să nu fie începută sau executată de către formațiile de muncitori ale teatrului dacă nu este prevăzută într-un deviz aprobat și fără ordin de lucru special întocmit pe reper;

 • 7.  Supraveghează ca utilizarea materialelor să se facă conform devizelor, iar în cadrul formațiilor de muncitori să nu se execute alte lucrări decât cele necesare producției teatrului, aprobate ca atare de conducerea instituției;

 • 8.  Verifică și vizează exactitatea și necesitatea cantităților de materiale cerute de la magazie pentru prelucrarea în cadrul formațiilor de muncitori;

 • 9.  Urmărește bonurile de consum de materiale aferente confecționării elementelor de

d(                                       •                   ■---------- ----- '■          •'      ■ ■      ■ *              ■ •


 • 10. Urmărește și asigură aprovizionarea cu materialele necesare Serviciului Producție în ordinea urgențelor de producție (premiere, proiecte culturale noi, întreținere spectacole din repertoriu);

 • 11. -Asistă la repetițiile tehnice pentru a lua la cunoștință eventualele modificări intervenite la decoruri, recuzită sau costume;

 • 12. Urmărește, împreună cu scenografii spectacolelor, lucrările de producție care se execută la terți, astfel încât realizarea tehnică și artistică a acestora să corespundă cu schițele, iar costurile să nu depășească devizul estimativ aprobat;

 • 13. Urmărește și asigură prezentarea la scenă a tuturor elementelor de decor, recuzită și costume, la termenele stabilite de comun acord cu regizorii și scenografii spectacolelor;

 • 14. Asigură executarea lucrărilor necesare pentru reparațiile generale de decoruri și costume la spectacolele din repertoriu;

 • 15. Efectuează diverse reparații solicitate de compartimente ale instituției pentru întreținerea obiectelor de patrimoniu și a spațiilor din administrarea teatrului;

 • 16. Coordonează realizarea altor lucrări necesare spectacolelor noi și din repertoriu, care nu pot fi executate în cadrul formațiilor de muncitori din teatru;

 • 17. La terminarea lucrărilor verifică concordanța ordinelor de lucru cu lucrarea executată, conform devizelor aprobate;

 • 18. întocmește devizele finale ale spectacolelor/lucrărilor, pe baza bonurilor de consum pentru materialele consumate și a ordinelor de lucru;


  or fixe, a instalațiilor iha posibile


 • 19. Răspunde de întreținerea și repararea utilajelor, a tutur și sculelor date în folosință muncitorilor pentru a asigura optima lor folosi accidente de muncă;

 • 20. Execută și alte sarcini transmise de cpncfucere's'aure

vigoare;                                                 I


 • (3.2) Atribuțiile Formației de muncitori (crpîtori):

 • 1. Execută lucrări specifice de croitorie în ve3efea'7eălTz"ării"ubi-eeitel^^feîrob^ conform schițelor artistice și tehnice ale scenografului;

 • 2.  Participă la ședințele de producție conduse de șeful Serviciului Producție;

 • 3.  Stabilește împreună cu scenograful spectacolului, cantitățile de materiale necesare executării obiectelor de îmbrăcăminte, conform schițelor aprobate de managerul (director) al instituției în vederea întocmirii devizului estimativ cu ocazia lansării în producție a proiectului cultural;

 • 4.  întocmește și semnează necesarul de materiale pentru orice lucrare specifică atelierului, pe care îl înaintează șefului Serviciului Producție;

 • 5.  Participă la achiziționarea celor mai potrivite materiale pentru realizarea unor lucrări de calitate;

 • 6.  Respectă indicațiile schițelor tehnice aprobate, orice solicitare de modificare se aprobă de către scenograf și de către șeful Serviciului Producție;

 • 7.  Respectă termenele de execuție stabilite de comun acord cu scenograful spectacolului, cu regizorul artistic și cu conducerea teatrului;

 • 8.  Execută la standarde de calitate superioară toate lucrările primite, propunând soluțiile de execuție cele mai bune și eficiente, în vederea obținerii unui raport calitate-preț optim;

 • 9.  La terminarea lucrării completează ordinele de lucru cu cantitățile de materiale consumate și returnează la magazia instituției materialele neconsumate;

 • 10. întocmește devizului final;

 • 11. Participă la repetițiile cu costume pentru a prelua și remedia eventualele probleme ce


Compartimentul pentru Studierea și Conservarea Culturii Idiș

Art. 34. (1) Compartimentul pentru Studierea și Conservarea Culturii Idiș este un compartiment de specialitate, în structura organizatorică a teatrului.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Compartimentului pentru Studierea și Conservarea Culturii Idiș au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții specifice:

 • 1. Conservarea arhivei de specialitate și valorificarea ei, cu aprobarea managerului (director), de către salariații teatrului sau persoane din afara teatrului;

 • 2. Conservarea arhivei digitale (fototecă, colecție de caiete-program, colecție de afișe) și valorificarea ei,-cu aprobarea managerului (director), de către salariații teatrului sau persoane din afara teatrului;

 • 3. Administrarea Bibliotecii Teatrului Evreiesc de Stat și punerea ei la dispoziție pentru angajații teatrului;

 • 4. Documentarea (în biblioteci sau alte instituții) în ceea ce privește textele scriitorilor și jurnaliștilor de limbă idiș, în scopul furnizării de materiale pentru spectacolele teatrale sau alte producții ale teatrului;

 • 5. Realizarea de comunicate de presă, interviuri și alte materiale de promovare a culturii idiș;

 • 6. Oferirea de consultanță pentru angajații teatrului, persoane și instituții interesate de cultura idiș, cu aprobarea managerului (director);


 • 7. Inițierea unor relații de colaborare între Teatrul Evreiesc de relevante pentru activitățile teatrului - specialiști, traducători și vorM însușirea cunoștințelor de limbă necesare corpului actoricesc;

  instituții

  ă faciliteze


 • 8. îndeplinirea oricăror altor atribuții stabilite de către“mân competență specifică domeniului de activitate.

Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectâ

Art. 35. (1) Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spect compartiment funcțional, în structura organizatorică a teatrului.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Compartimentului Marketing, Organizare și Promovare Spectacole au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții specifice:

 • (2.1) Pe linie de Marketing:

 • 1. Realizează și implementează - prin campanii integrate - strategia de marketing și de promovare a brandurilor teatrului, în scopul optimizării imaginii sale publice, utilizând toate suporturile de distribuție a mesajului: mediile scrise, audio-video, on-air, off-air, Online, social media, BTL, inovative media, marketing direct, video streaming etc.

 • 2. Coordonează diversificarea formelor de vânzare a produselor culturale rezultate din activitatea de specialitate a teatrului.

 • 3. Realizează periodic studii de piață cantitative și / sau calitative pentru teatru (fie intern, fie prin comandarea de studii statistice unor terți, fie prin realizarea de parteneriate cu agenții specializate), de monitorizare a publicului spectator. Materialele rezultate sunt folosite ca suport în elaborarea strategiei de marketing.

 • 4. Realizează sondarea preferințelor și opțiunilor publicului spectator. '    ’

 • (2.2) Pe linie de Organizare Spectacole:

 • 1.  Realizează, împreună și în acord cu managerul (director) al instituției, programul lunar de spectacole și activități ale instituției.

 • 2.  Transmite programul lunar de spectacole regizorilor tehnici.

/S/țTiAftșeiiă.programul lunar de spectacole pe avizierul teatrului (online sau offline).

A.4. înregistrează la Direcția de Impozite si Taxe Sector 3 biletele de spectacole care urmează /.»-              «.. S


sa se/yanda-, pe secii si

 • 5.   Propune managerului (director) al instituției achiziționarea serviciilor de ticketing online.

 • 6.  Realizează activitatea de vânzare a biletelor și a programelor de spectacole, atât prin casieria de bilete din incinta teatrului, cât și prin intermediul site-ului / site-urilor de ticketing online.

7.. Depune săptămânal, la Biroul Financiar-Contabilitate, deconturile rezultate din vânzarea biletelor, a caietelor program sau altor materiale publicitare, în baza unor referate de decont.

 • 8.  Organizează gestiunea și evidența biletelor de intrare la spectacole și a caietelor program.

 • 9.  încheie situații cuprinzând numărul de spectacole și cel al spectatorilor, precum și valoarea biletelor vândute, pe categorii de tarife.

 • 10. Informează lunar managerul (director) al teatrului cu privire la situația vânzării biletelor de acces la spectacole.

 • 11. Furnizează către Biroul Financiar-Contabilitate un raport lunar (la finalul fiecărei luni) cu privire la vânzarea biletelor, pentru întocmirea de către acesta a deconturilor, în vederea achitării taxelor de timbru și a cuantumului lunar, survenit în urma încasărilor realizate, către UCMR-ADA.

 • 12. Prezintă conducerii teatrului propuneri pentru stabilirea prețului biletelor de spectacol, al caietelor program și a altor materiale publicitare, în raport cu eventualele influențe inflaționiste.

 • 13. Coordonează activitatea de plasare a spectatorilor și buna organizare internă, înainte de începerea fiecărui spectacol, în spațiile de desfășurare ale activităților artistice ale teatrului.

 • 14. Asigură funcționalitatea spațiilor de desfășurare ale activităților artistice ale teatrului (accesul publicului spectator, ocuparea locurilor în sală etc.).

  • 15. Organizează activitatea agenției de bilete, deschisă pub.li.c.ului_£ajiunct de informare cu privire la repertoriul și programul teatrului.

  • 16. Organizează activitatea sălii de specta’fcSf^^^^

  activităților teatrului.                                     I

  • 17. Coordonează activitatea de închiriere a sălii de spectacole-; desfășurare ale unor potențiale activități artistice, în interiorul teatrului.

  • 18. Asigură organizarea, împreună cu Compartimenț

  Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică și a Compartim  ;i  Ară altor spații de


  ^'.Relații Publice,


  y.         -----------v. ._______________ rent7u Studiereă'și Conservarea

  Culturii Idiș, a unor expoziții tematice, pentru punereg^înjvetoare a patrimoniului cultural aflat în posesia teatrului.


 • 19. Prezintă managerului (director) al teatrului propuneri pentru deplasări și turnee în țară și străinătate.

 • 20. Organizează și coordonează participarea teatrului la turnee, festivaluri și orice alte

deplasări în țară și străinătate, în colaborare cu celelalte structuri ale instituției.

 • 21. Centralizează invitațiile pentru fiecare reprezentație în parte, de-a lungul întregii stagiuni.

 • 22. Coordonează activitatea de organizare și protocol, și amenajarea adecvată a spațiilor teatrului, înaintea fiecărei premiere.

 • 23. Coordonează și răspunde de conceperea, transmiterea și confirmarea invitațiilor pentru premiere.

 • 24. întocmește și actualizează listele de protocol ale teatrului, pe categorii de invitați.

 • 25. Organizează conferințele de presă pentru promovarea activității artistice și de specialitate.

 • (2.3) Pe linie de Promovare Spectacole:

 • 1.  Asigură implementarea identității vizuale a Teatrului Evreiesc de Stat în toate mediile --(online și offline).

 • 2.  Stabilește și aplică strategia și modalitățile concrete de promovare a programelor culturale, atât în ansamblu, cât și pentru fiecare proiect în parte.

 • 3.  Propune contractarea de servicii pentru design-ul website-ului Teatrului Evreiesc de Stat ^șY^si-pentru traducerea acestuia în limbi de circulație internațională.
= D'^.iE’Pa'Tte'a celorlalte servicii, bi

=             r0o..-. •

& r£S

 • 5.  Răspunde de promovarea imaginii teatrului pe website-ul propriu.

 • 6.  Răspunde de promovarea imaginii teatrului pe alte website-uri de profil.

 • 7.  Propune și asigură contractarea de servicii de mentenanță și suport tehnic pentru website-ului instituției.

 • 8.  Se ocupă de actualizarea permanentă a conturilor teatrului de pe rețelele de socializare.

 • 9.  Creează conturi noi pe alte rețele de socializare decât cele existente, în conformitate cu noile tendințe de promovare în spațiul Online.

 • 10. Transmite newsletterul teatrului.

 • 11. Se preocupă de actualizarea permanentă a bazei de date ce cuprinde adresele de mail abonate la newsletterul teatrului.

 • 12. Identifică, implementează și răspunde de formele de promovare și comunicare media.

 • 13. Identifică și diversifică modalități de promovare a imaginii și activității instituției: spații publicitare stradale, afișaje electronice, spații publicitare offline sau Online.

 • 14. Coordonează expunerea materialelor publicitare - afișe, fluturași, vitrine publicitare, materiale publicitare cu caracter periodic sau permanent, bannere indoor, bannere outdoor, rollup-uri, casete luminoase etc. - indoor (foaiere) și outdoor (afișaj stradal).

 • 15. Participă la activitatea de relații publice a teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade și institute culturale etc.

  5     —-

  PubHcații

  I


 • 16. Dezvoltă relațiile teatrului cu directori și re săptămânale, posturi de radio și televiziune.


 • 17. Coordonează activitatea de concepție și distribuție a diferiteic^m

- afișe, caiete program, broșuri, bannere, cataloage, flyere, materiale de preze

ar de “'■

o

tare»


 • 18. Coordonează toate activitățile ce țin de promovarea imaginii teatru.HrrTprin dj trailere și spoturi TV, sau prin distribuirea de fluturași, broșuri, materiale (online și offline) etc.

 • 19. Supervizează, din partea instituției, spoturile promoȚîonale și publicitare realizate'TFi'" cadrul unor parteneriate culturale, organizatorice, media etc.

 • 20. Supervizează orice inițiativă de promovare a imaginii Teatrului Evreiesc de Stat, care decurge din colaborări cu alte instituții, organizații, firme etc.

 • 21. Răspunde de transmiterea constantă a programului teatrului către parteneri și către mediile de difuzare.

 • 22. Răspunde de actualizarea contactelor media pentru difuzarea programului teatrului.

 • 23. Elaborează textele spoturilor promoționale radio și TV pentru evenimentele organizate de teatru.

 • 24. Concepe, separat sau în colaborare cu Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică, comunicatele de presă.

 • 25. întreține și dezvoltă relația cu presa de specialitate.

 • 26. Răspunde de evidența și actualizarea permanentă a contactelor persoanelor responsabile de cultură sau știri culturale din media, împreună cu Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică.

 • 27. Realizează și diversifică parteneriatele media, pe diverse suporturi, urmărind derularea contractelor aferente.

 • 28. Elaborează strategii de comunicare media - comunicate de presă, anunțuri, interviuri, apariții radio, apariții TV.

 • 29. Asigură corecta redactare a materialelor publicitare legate de activitatea artistică a teatrului, Împreună.cu Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică.

/3Q.y' Aaspunil^>de existența unei arhive multimedia a teatrului - materiale grafice, foto, video /• /.z‘                       *'?ir\\                     * . "


¥

3 managementul resurselor „


direcția O_\\

/

 • 31. Este obligat să cunoască repertoriul teatrului (subiect piesă, genul spectacolului, limba, durata, distribuția, regia etc.).

 • 32. Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției.

 • 33. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

Compartimentul Comunicare și Relații Publice

Art. 36. (1) Compartimentul Comunicare și Relații Publice este un compartiment funcțional, în structura organizatorică a teatrului.

(2) în exercitarea atribuțiilor care îi revin, angajatul Compartimentului Comunicare și Relații Publice are, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții specifice:

 • 1. Participă la activitatea de relații publice a teatrului, la toate palierele de comunicare: instituții de profil din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade și institute culturale etc.

 • 2.  Participă la diversificarea formelor de comunicare a produsului cultural, rezultat din activitatea de specialitate a teatrului.


  ștJâîieloF-jjjJtdice interesate de


 • 3.  Răspunde de actualizarea și diversificarea contactel

activitatea teatrului.

 • 4.  Răspunde de completarea listei de contacte media a te

 • 5.   Participă și contribuie la dezvofâreâ relației te

platforme online, radio, TV etc.).             ; CONFORM

 • 6.   Inițiază noi colaborări cu directori și redactori de


^j^âss-rHecfiaș,(presă scrisă,

^diejjie,' reviste, publicații săptămânale, posturi de radio și televiziune, și urmărește derularea core^^a^pritractelor aferente.

 • 7.  Elaborează texte pentru spoturile promoționale radio șifu evenimentele

organizate de teatru direct sau în parteneriat cu alte instituții.

 • 8.  Se ocupă de monitorizarea aparițiilor și difuzărilor în presă a informațiilor despre personalul artistic și despre proiectele teatrului, împreună cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole și Serviciul Artistic și Asistență Dramaturgică.

 • 9. Se preocupă de încheierea unor noi bartere publicitare și de prelungirea celor deja

existente.

 • 10. Caută să dezvolte relații internaționale pentru teatru, asigurând îndeplinirea obligațiilor ce revin instituției în cadrul acestora, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale la care teatrul este afiliat sau își propune să se afilieze.

 • 11. Asigură organizarea, împreună cu Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole, a Serviciului Artistic și Asistență Dramaturgică și a Compartimentului pentru Studierea și Conservarea Culturii Idiș, a unor expoziții tematice pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în posesia teatrului.

 • 12. Propune, coordonează, avizează și susține organizarea proiectelor conexe activității teatrale desfășurate și a artei teatrale, în general, realizând legături între spectacolele teatrale, expozițiile de arte vizuale, manifestările muzicale, literare, conferințe și alte manifestări para-teatrale.

 • 13. Propune închirierea / atribuirea spațiilor expoziționale ale teatrului pentru realizarea unor expoziții temporare de către persoane fizice ori juridice, publice sau private.

 • 14. Transmite știri către Compartimentul Marketing, Organizare și Promovare Spectacole, pentru afișarea acestora pe website-ul instituției și pe rețelele de socializare aferente.


Serviciul Deservire Spectacole, Administrativ și întreținere Clădire

Art. 37. (1) Serviciul Deservire Spectacole, Administrativ și întreținere Clădire este o structură de specialitate, organizată ca serviciu, în structura organizatorică a teatrului, condusă de un șef serviciu care asigură coordonarea personalului Compartimentului Deservire Spectacole, Compartimentului Administrativ și Compartimentului întreținere Clădire.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Serviciului Deservire Spectacole, Administrativ și întreținere Clădire au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele îndatoriri specifice:

 • (2.1) Atribuțiile Compartimentului Deservire Spectacole:

 • 1.  Asigură accesul publicului spectator în sala de spectacole pe baza biletelor de intrare și a invitațiilor;

 • 2.  Organizează și supraveghează intrarea spectatorilor în sală, respectând instrucțiunile cu privire la accesul în sălile de spectacol;

 • 3.  Răspunde de evitarea oricăror nemulțumiri ale publicului spectator și ia măsuri pentru aplanarea oricăror incidente;

 • 4.  Sesizează conducerea instituției sau Poliția Română în cazul incidentelor cu publicul spectator;

 • 5.  Aplică și supraveghează modul cum se respectă dispozițiile pentru prevenirea incendiilor;

 • 6.  Verifică, împreună cu regizorul de scenă, paznicul și pompierul, sala după terminarea spectacolului în așa fel încât să se evite posibilitatea declanșării unui incendiu, predând apoi sala paznicului de noapte;

 • 7.   Personalul din sala de spectacole este obligat să aibă o atitudine civilizată față de spectatori;

 • 8.  După terminarea spectacolelor verifică, sălile, holurile, garderobele, pentru a se asigura că se respectă dispozițiile privind paza contra incendiilor;

 • 9.  Verifică periodic existența și starea mobilierului și celorlalte bunuri din dotarea^s^^ȘiFl foaierelor de care răspunde, sesizând defecțiunile ivite și luând măsurile care se impun;

 • 10. Asigură, în spațiile special amenajate, păstrarea în siguranță a hainelor specta

durata desfășurării spectacolelor;                                                     ■—

 • 11.

12.

teatrului;

 • 13.

  îndrumă spectatorii pentru ocuparea locurilor în sala dq șp^cț^țple;,, Distribuie spectatorilor materiale publicitare conținând informații desp i  Pune în vânzare caiete program pentru spectacolul prezentat;


 • 14. Asigură curățenia în sălile de spectacol, holuri, foaiere, grupuri sanitar înaintea începerii spectacolului curățenia și aerisirea încăperilor și de do^a țari^pe^an curățenia generală;

 • 15. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

 • (2.2) Atribuțiile Compartimentului Administrativ:

 • 1.  Răspunde de buna desfășurare a activității administrative a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • 2.  îndeplinește activitățile administrative ale instituției, asigură curieratul și transportul cu autoturismul din dotarea instituției, în interesul instituției;

 • 3.   Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

 • 4.  Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului mobil și imobil aflat în administrarea instituției;

 • 5.^.Șeful serviciului Deservire Spectacole,. Administrativ și întreținere Clădire răspunde împreună^cu- ^contabilul șef de invepțgțiereapatrimoniului și este președintele comisiei de inventări ere


  cA\

  ”          «în • 6.  Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului instituției;

 • 7.  Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită;

 • 8.  Controlează și răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie;

 • 9.  Propune scoaterea din funcțiune, declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii;

 • 10. Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

 • 11. Urmărește derularea contractelor privind activitățile de pază și apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de calamitate;

 • 12. Coordonează și răspunde de activitățile administrative;

 • 13. Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și a planului de achiziții anual și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte

  compartimente;

  • 14. Supune controlului financiar prevenU^^^^j^ w^iîn^

  cheltuieli bănești;                                  i                             i //£/

  • 15. Răspunde de întocmirea și transmiterea diferiteior sittjațlîh

  din cadrul P.M.B.;

  • 16. Urmărește ca toate materialele necesare producției proiectelor


  JMarea unor

  o

  țiifejje resort

  Jft^a^revidență și este? este aplicată poziția de
gestionate conform prevederilor legale aplicabile și se asigurata inventar din Registrul pentru evidența analitică a elementelor de__ _or, de recuzită;

 • 17. întocmește și avizează planul de comenzi lorraTe^entru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții;

 • 18. Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

 • 19. Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

 • 20. Asigură spații amenajate pentru păstrarea și arhivarea documentelor provenite de la compartimentele de resort ale teatrului;

 • 21. Asigură păstrarea și depozitarea bunurilor din magazia teatrului;

 • 22. Urmărește ca toate bunurile inventariate să se afle pe locul respectiv înregistrat, iar în caz de mișcare să se respecte instrucțiunile referitoare la completarea bonurilor de mișcare a mijloacelor fixe;

 • 23. întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;

 • 24. îndeplinește, prin cadrul tehnic, sarcinile ce îi revin în coordonarea și controlul activității de protecție împotriva incendiilor, conform legislației aplicabile în domeniu;

 • 25. Aplică și supraveghează modul cum se respectă dispozițiile pentru prevenirea incendiilor.

 • 26. După terminarea spectacolelor monitorizează sălile, holurile, garderobele, aplicând și controlând modul cum se respectă dispozițiile privind paza contra incendiilor;

 • 27. Verifică periodic existența și starea mobilierului și celorlalte bunuri din dotarea sălii și foaierelor de care răspunde, sesizând defecțiunile ivite și luând măsurile ce se impun;

 • 28. Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;

 • 29. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în

  vigoare.


 • (2.3) Atribuțiile Compartimentului întreținere Clădire:

 • 1. Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și acti^zitățirte^țrului;

 • 2. Propune modalități de "reabilitare a patrimoniului mobil șj imobH^ffât, în administrarea

  ehtu.1- . IPStitiytiei;


 • 3. Evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale pentru întreținerea în condiții bune de funcționare a spațiilor administrate de teatru;

 • 4. Organizează și asigură întreținerea clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

 • 5. Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

 • 6. Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

 • 7. înaintează spre aprobare propuneri privind reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare.

 • 8. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

Biroul Resurse Umane, Salarizare și Juridic Contencios

Art. 38. (1) Biroul Resurse Umane, Salarizare și Juridic Contencios este o structură de specialitate, organizată ca birou, în structura organizatorică a teatrului, condusă de un șef birou.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Biroului Resurse Umane, Salarizare și Juridic Contencios au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului-personal,-următoarele atribuții specifice:                                                               }


(2.1) Pe linie de Resurse Umane :

 • 1.  întocmește și gestionează contractele individuale de mutreă-

acestora;

 • 2.  Gestionează activitatea de întocmire și actualizare, de către șefârde post pentru personalul instituției, asigurând consultanță de specialita

  ne întocmirii acestora; ionale individuale ale salariaților de către manager (director), șefii de servicii și birouri, îrTconformitate cu prevederile legale în vigoare;

  • 4.  întocmește documentele necesare promovării personalului instituției, pe baza propunerilor șefilor de structuri;

  • 5.  Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului instituției; • 3.  Gestionează activitatea de evaluare a performanțelor pro

 • 6.  Elaborează proiectul programului de perfecționare profesională și de formare continuă a personalului pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, urmărind încadrarea în bugetul aprobat și supune aprobării managerului (director) programul de perfecționare anuală a personalului Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 7.  întocmește proiectul statului de funcții și propunerile pentru modificarea acestuia, în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobate, și le supune spre aprobare în condițiile legii;

 • 8.  întocmește și eliberează documentele necesare completării dosarele de pensionare;

 • 9.  Gestionează, completează și actualizează dosarele de personal;

 • 10. întocmește și transmite la termenele stabilite datele și situațiile statistice rezultate din gestionarea activității de resurse umane: registrul electronic de evidență a salariaților (REVISAL), situații statistice solicitate de Institutul Național de Statistică, Primăria Municipiului București etc.;

 • 11. Ține evidența și arhivează deciziile managerului (director) al instituției, dispozițiile Primarului General și hotărârile Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul Evreiesc de Stat;

întocmește diferite situații solicitate de^organele de control abilitate și/sau de


 • 13. Asigură și răspunde de organizarea, în condiții de legalitate, a concursurilor / examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/promovarea salariațilorîn grade sau trepte profesionale și asigură secretariatul comisiilor de examinare;

 • 14. Eliberează și vizează semestrial legitimațiile de serviciu ale salariaților;

 • 15. Eliberează adeverințe, în urma cererilor formulate, care au legătură cu activitatea de resurse umane, pentru salariații instituției, colaboratorii acesteia și foști salariați;

 • 16. Răspunde de planificarea și evidența perioadelor de efectuare a concediului de odihnă de către salariații instituției;

 • 17. întocmește/actualizează proiectul Regulamentului intern, îl supune spre dezbatere Consiliului Administrativ și spre aprobare managerului (director) și asigură popularizarea lui în rândul salariaților;

 • 18. întocmește/actualizează proiectul Codului de conduită, îl supune spre aprobare managerului (director) și asigură popularizarea lui în rândul salariaților;

 • 19. întocmește/actualizează proiectul contractului colectiv de muncă al Teatrului Evreiesc de Stat, asigură organizarea negocierii conform legislației în vigoare, îl transmite pentru înregistrare la ITM și asigură popularizarea lui în rândul salariaților;

  • 20. Asigură elaborarea și redactarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului

  Evreiesc de Stat, în colaborare cu celelalte structuri ale instituției, pe care îl supune spre avizare Consiliului Administrativ și managerului (director) și îl înaintează structurilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București spre avizare și promovare în v'eclerea"aprobăf:ți de,£ătre Consiliul General al Municipiului București;                    îCOMPORT C^l ORîftmy (4/  " '   ? '

  • 21. Verifică, gestionează și propune măsuri în legătură cu respectâre|*^ <atre salariații instituției a prevederilor legale referitoare la timpul de muncă și ti

  • 22. Răspunde de existența tuturor documentelor prevăzute personalului;

  • 23. Participă la stabilirea locurilor de muncă și a pers condiții grele, periculoase sau vătămătoare de muncă și în acordării sporurilor conform legislației în vigoare;


  General al Municipiului București;
  ea j,n muncă a

  -


  re desfășoară activități în umentele necesare în vederea


 • 24. Stabilește pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă drepturile sala rial e și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

 • 25. Urmărește perioada de valabilitate a contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, informând în timp util conducerea instituției în legătură cu aceasta;

 • 26. Redactează deciziile emise de managerul (director) al instituției care se referă la activitatea de resurse umane și salarizare; angajarea personalului, promovarea acestuia, încetarea contractului individual de muncă, acordarea drepturilor bănești, sancționarea salariaților etc.;

 • 27. Gestionează și armonizează normele și procedurile de lucru elaborate de compartimentele de specialitate ale Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 28. Răspunde de integritatea documentelor și a bazei de date gestionată;

 • 29. Răspunde de întocmirea și gestionarea registrelor impuse de legislația aplicabilă, precum și de reglementările interne;

 • 30. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația care reglementează domeniul resurse umane.

 • (2.2) Pe linie de Salarizare :

 • 1. Calculează drepturile salariale ale angajaților pe baza pontajelor întocmite de șefii compartimentelor, și asigură punerea lor în plată;

 • 2. Calculează și pune în plată remunerațiile colaboratorilor instituției pe baza raportului aprobat de managerul (director);

 • 3. întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual declarațiile^ițuațiile, dările

de seamă, formularele, statisticilesau alte doctfmente privind contribuțiile angaj   pfiî&îtâ’fre(bugetul


țat pentru salariați și colaboratori;'

 • 4. întocmește adeverințe de venit, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate;

 • 5. Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

 • 6. Calculează corect și la timp indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizațiile pentru concediul de odihnă etc.

 • 7. Asigură efectuarea reținerilor și vărsămintelor către persoanele îndreptățite în temeiul actelor legale, privind popriri, rețineri din salariu etc, în condițiile legii;

 • 8. întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior;

 • 9. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația care reglementează domeniul salarizării.

 • (2.3) Pe linie de Juridic Contencios

 • 1. Acordă asistență juridică instituției și managerului (director) al acesteia, pentru orice problemă cu caracter juridic aflată pe rolul instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile teatrului cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

 • 2.  Reprezintă instituția, în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare, în fața organelor de cercetare penală, pe bază de man-dat acordat, de.managerul (director) al instituției, pentru actele contencioase și necontencioase; I _


 • 3.  Reprezintă instituția pe probleme juridice, în fața birourilor 1hotexecutori judecătorești, a oricărui organ al administrației publice de stat s-a persoană fizică sau juridică română sau străină cu care instituția intră în cont acordat de managerul (director) al instituției, pentru actele contencioase și neco

 • 4.  Avizează deciziile emise de managerul (director) al teatrului,

 • 5.  Analizează și avizează deciziile privind problemele de

încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de         rdtsciplinare, etc.);

 • 6.  Analizează și face recomandări din punctul de vedere al legalității și avizează organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și orice alte proceduri interne;

 • 7.  întocmește și avizează, la cererea managerului (director), diferitele tipuri de proiecte de contracte pe care instituția urmează să le încheie: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc.


 • 8.  Analizează și avizează din punctul de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

 • 9.  Analizează și avizează din punctul de vedere al legalității contractele transmise de către alte persoane juridice sau persoane fizice cu care instituția intră în raporturi juridice;

 • 10. Avizează note și instrucțiuni, din punctul de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției;

 • 11. Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

 • 12. Redactează puncte de vedere legale cu privire la situații incerte, noi apărute, la solicitarea managerului (director) sau a oricărui șef de departament din cadrul teatrului.

 • 13. La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu managerul (director) al instituției

modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora; ^•jscE^prjmă puncte de vedere priv:in_d interpretațe^actelor normative cu referire la sfera de activitatea instiftitîei> la cererea comparti-mentelorii acordă asistentă de specialitate acestora;direcția c_y f.Jmanagementul (g resurselor mi UMANE

 • 15. Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

 • 16. Ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte;

 • 17. Ține evidența cronologică a tuturor avizelor în Registrul special de evidență a avizelor date;

 • 18. Ține evidența cronologică a tuturor situațiilor litigioase în Registrul special de evidență a situațiilor litigioase;

 • 19. Urmărește perioada de valabilitate a contractelor încheiate în baza prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul Civil, informând în timp util conducerea instituției în legătură cu aceasta;

 • 20. Aduce la cunoștința salariaților noile acte normative din domeniul de activitate al instituției, precum și toate modificările și completările ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

 • 21.  Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;


 • 22.  Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele vigoare.

Compartimentul Achiziții Publice

Art. 39. (1) Compartimentul Achiziții Publice esteijj.n„.cornparti organizatorică a teatrului.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații CompartimentuTi^A


izițîi Publice au, pe


lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții s

Țfîmente ale teatrului, e achiziții la nivelul


 • 1.  Elaborează, pe baza necesităților transmise de celei programul anual al achizițiilor publice și, dacă este cazul, Teatrului Evreiesc de Stat, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate;

 • 2.  Realizează încadrarea CPV (vocabularul comun privind achizițiile publice) a produselor, serviciilor și lucrărilor cerute prin referate de necesitate de către compartimentele Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 3.  Actualizează Programul anual al achizițiilor publice și strategia anuală de achiziții, după aprobarea bugetului propriu, pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate în funcție de fondurile aprobate;

 • 4.  Efectuează modificările ce se impun asupra strategiei anuale de achiziții publice, precum și asupra Programului anual al achizițiilor publice, ori de câte ori necesitățile o impun și în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 5.  Publică semestrial în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) extrase din programul anual al achizițiilor publice sau ori de câte ori intervin modificări, conform legislației în vigoare;

 • 6.  Ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca anexă la programul anual al achizițiilor publice;

 • 7.  Transmite trimestrial în SEAP o notificare cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV;

 • 8.  Stabilește circumstanțele de încadrare pentru aplicarea fiecărei proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică, respectiv - licitația deschisă, licitația restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, procedura simplificată, având la bază codurile CPV menționate în referatele de necesitate;


 • 10. Primește de la compartimentele inițiatoare: referate de necesitate, caiete de sarcini, documente semnate și aprobate conform competențelor legale, în vederea postării în SEAP;

 • 11. Verifică referatele de necesitate, caietele de sarcini, precum și alte documente ale achiziției în vederea identificării eventualelor neconcordanțe cu legislația în vigoare;

 • 12. Transmite structurii inițiatoare, în scris, solicitările de modificare ce se impun, în cuprinsul referatelorde necesitate, specificațiilortehnice, ș.a., motivat/ fundamentat prin intermediul legislației în vigoare;

 • 13. Verifică cerințele de calificare cuprinse în documentele achiziției și face recomandări privind eliminarea și/sau modificarea/completarea acestora, dacă acestea contravin legislației/instrucțiunilor/ordinelor Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) privind aspectele ce pot fi considerate restrictive în procesul de achiziție;

 • 14. întocmește strategia de contractare specifică fiecărei proceduri de atribuire pe baza informațiilor furnizate de compartimentele inițiatoare; strategia de contractare este însoțită de modelul de angajament legal (contract acord-cadru/contract subsecvent) întocmit de Compartimentul Achiziții Publice cu consultarea compartimentelor de specialitate și avizat de consilierul juridic;

 • 15. Asigură înregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achiziții publice;

  • 16. Demararea procedurilor se va efectua după primirea referatelor angajate de către compartimentul inițiator și verificarea existenței achiziției în programul anual al achizițiilor publice;

  • 17. în baza documentelor verificate și avizate, asigură întocmirea fișelor de date ale achizițiilor care conțin instrucțiunile de elaborare și le publică în sistemul electronic de achiziții publice


  (SEAP) - platformă dedicată la nivel național;                        “ ... i  18. întocmește documentațiile de atribuire pentru                                   Jg,

  transmite pe circuitul de avizare;                                i                           j l(S3


  • 19. încarcă în SEAP documentațiile de atribuire și le transmite speg<vaî?3acexătre gg^totfî* A*/

  • 20. Realizează în termenul legal modificările pe care le impun observatorii /M\[AP. asupTa- '


  documentațiilor de atribuire;  21. Publică pe SEAP anunțuri de intenție, atunci când appecîază căise impune ca urmare a complexității procedurii de atribuire sau din necesitatea de a bM-e-f+ctfTIe reducerea termenului de


așteptare până la depunerea/deschiderea ofertelor;

 • 22. întocmește și publică pe SEAP anunțurile de participare/anunțurile de participare simplificate;

 • 23. întocmește și publică în SEAP anunțurile tip erată ori de câte ori apar modificări care impun această operațiune;

 • 24. întocmește invitațiile de participare/anunțurile de participare aferente procedurilor de achiziție care se încadrează în categoria excepțiilor de la legislația în vigoare, și le aduce la cunoștința celor interesați;

 • 25. întocmește, cu sprijinul compartimentelor de specialitate răspunsurile la solicitările de clarificări care sunt transmise de către operatorii economici interesați de participarea la procedurile de atribuire, le semnează cu semnătură electronică extinsă și le publică în SEAP;

 • 26. întocmește propuneri privind constituirea comisiilor de evaluare și le transmite pe circuitul de avizare;

 • 27. încarcă în SEAP lista operatorilor economici care au depus oferte (include și terții susținători și/sau subcontractanții) împreună cu datele de identificare ale acestora, în termenul legal;

 • 28. Face parte din comisii de evaluare în calitate de președinte/membru/ membru supleant, sens în care participă la ședințele de evaluare a ofertelor;

 • 29. întocmește procesele-verbale de.evaluare, solicitările de clarificări pe care le transmite ofertapțȚforîn-perioada de evaluare, precum și alte documente care se impun pentru derularea în conâițîîoptime a.procedurilor de atribuire
 • 30. Derulează negocierile sau rundele de dialog cu operatorii economici implicați în procedură, atunci când tipul de procedura de atribuire o impune;

 • 31. întocmește notele justificative de prelungire a perioadei de evaluare, în care fundamentează necesitatea prelungirii, le transmite spre avizare și le aduce la cunoștința celor implicați în procedură;

 • 32. întocmește comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire și le transmite ofertanților, în termenul legal, acordând acestora termenul de notificare cu privire la procedură;

 • 33. întocmește punctul de vedere, împreună cu reprezentații compartimentului de specialitate și consilierul juridic, cu privire la notificarea de contestație, în termenul legal, și îl transmite operatoruîui economic contestatar;

 • 34. întocmește punctul de vedere, împreună cu reprezentații compartimentului de specialitate și consilierul juridic și îl transmite către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) în cazul în care sunt depuse contestații;

 • 35. înaintează, în copie, dosarul achiziției publice CNSC odată cu punctul de vedere;

 • 36. încarcă în SEAP contestația depusă cu privire la procedura de atribuire și o aduce la cunoștința tuturor operatorilor economici implicați în procedură;

 • 37. Transmite pe circuitul de avizare angajamentul legal (contract/acord-cadru/contract-subsecvent);

 • 38. Menține legătura cu observatorii ANAP desemnați pentru verificarea procedurilor de

atribuire și pune la dispoziția acestora toate documentele ce se impun; ;-----------

țenera încălcarea

ivi Cu ORIGiNALUl


 • 39. Notifică Consiliul Concurentei ori de câte ori apar situații ce ar. put

’                             ’ l CDW

principiilor reglementate de legislația în domeniul achizițiilor;

 • 40. Publică anunțurile de atribuire pentru fiecare contract atribuit-------

 • 41. întocmește documentele constatatoare, pe care după termei<iî>g • 42. Reia competiția pentru atribuirea contractelor subsecvente afere

 • 43. Derulează achizițiile directe online, în baza referatelor de ne,c compartimentele inițiatoare, conform legislației în domeniul achiziții


 • 44. Derulează achiziții directe offline, în baza referatelor de compartimentele inițiatoare, conform legislației în domeniul achizițiilor. întocmeșt alte documente care stau la baza angajamentului legal;

 • 45. Realizează consultarea pieței prin intermediul SEAP, dacă este cazul;

 • 46. Realizează corespondența compartimentului, prin întocmirea punctelor răspunsurilor la solicitări;

 • 47. întocmește și actualizează permanent situațiile specifice compartimentului, impuse de legislație, solicitate de conducerea instituției sau de către alte organe/organe de control care efectuează activități de verificare;

 • 48. Realizează arhivarea documentelor de achiziții întocmite;

 • 49. întreprinde toate demersurile pentru înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP;

 • 50. întocmește contractele de achiziții publice aferente achizițiilor directe; inclusiv a obiectivelor de investiții, prezentându-le spre avizare consilierului juridic și contabilului șef;

 • 51. întocmește contractele de achiziție publică/acorduri-cadru/contracte subsecvente ce vor face parte din documentațiile de atribuire, prezentându-le spre avizare consilierului juridic și contabilului șef;

 • 52. Participă la elaborarea răspunsurilor la clarificările/notificările prealabile/ contestații solicitate de operatorii economici, cu privire la modelul de contract/acord-cadru/contract subsecvent;

 • 53. Pregătește exemplarele contractului de achiziție publică/acordului-cadru/_contractului  subsecvent/actului adițional pent-ru semnare si înaintarea pe circuitul de avizare șj^emmîf&ț

 • 54. Asigură înregistrarea și transmiterea contractelor de achiziții publice către ofertanții declarați câștigători și către compartimentele din cadrul Teatrului Evreiesc de Stat care au solicitat achiziția și vor implementa contractul;

 • 55. Ține evidența la zi a contractelor de achiziție publică existente la nivelul Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 56. Asigură monitorizarea și raportarea încheierii/atribuirii/întârzierii contractelor de achiziții publice/acord-cadru lucrări de servicii, produse și lucrări, încheiate la nivelul Teatrului Evreiesc de Stat, în baza Programului anual al achizițiilor publice;

 • 57. Analizează rezultatele obținute în urma implementării contractelor și a monitorizării execuției acestora .comparativ cu cele preconizate în etapa de planificare, identifică necesitățile și propune măsurile de îmbunătățire a activității;

 • 58. Soluționează împreună cu consilierul juridic sesizările referitoare la executarea, încetarea și rezilierea contractelor din partea celorlalte părți contractante sau a terților;

 • 59. Soluționează împreună cu consilierul juridic litigiile care apar în derularea contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru/contracte subsecvente/acte adiționale încheiate cu operatorii economici;

 • 60. întocmește informări și referate cu privire la activitatea specifică compartimentului;

 • 61. Transmite informațiile solicitate de autorități și îndeplinește toate sarcinile c către managerul (director) al instituției, în ceea ce privește activi Tâț^cornp^


Compartimentul Audit Public Intern

Art. 40. (1) Compartimentul Audit Public Intern este un comparti organizatorică a teatrului.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații CompartimentuluiA^ldiȚ.Pcf6îic J pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții sp£.Gifiqe;


 • 1. Efectuează activități de audit public intern pentru a management financiar și control ale instituției sunt transparente șiXint co legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • 2.  Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

 • 3.  Include în planul anual de audit public intern misiunile dispuse de compartimentele de audit public intern de la nivelul P.M B.;

 • 4. Desfășoară, cu aprobarea managerului (director) al Teatrului Evreiesc de Stat, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual, pe bază de ordin de serviciu;

 • 5. Supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a actelor de decizie ale instituției;

 • 6.   Identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă, fraudele și propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;

 • 7.  Certifică anual situațiile financiare și contul de execuție bugetară ale instituției;

 • 8.  Elaborează și actualizează periodic Carta auditului public intern din cadrul Teatrului Evreiesc de Stat, pe care o supune spre aprobare managerului (director) al Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 9.  Asigură afișarea Cărții auditului public intern pe site-ul Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 10. Transmite proiectul raportului de audit public intern la structura auditată;

 • 11. Comunică, după avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern, structurii auditate;

1?.-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația care reglementează domeniul său de activitate?                           -X

Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă

Art. 41. (1) Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă este un compartiment funcțional în structura organizatorică a teatrului.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor care îi revin, angajatul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă are, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții specifice:

 • 1. Asigură și răspunde de elaborarea proiectelor de norme și procedurilor de lucru pentru domeniul său de activitate;

 • 2.  Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților instituției, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

 • 3.  Asigură și răspunde de întocmirea măsurătorilor și obținerea tuturor avizelor și aprobărilor privind încadrarea funcțiilor și locurilor de muncă din teatru în condiții vătămătoare, periculoase sau grele de muncă;

 • 4.  Identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • 5.  Elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;

 • 6.  întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 7. Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicități de instruire adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigură informardă și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătăți în muncă și verifică cunoașterea și a pil ©scafei               L'

primite;                                                            ___________


 • 8.  Elaborează programele de instruire-testare la nive

 • 9.  Elaborează planul de acțiune în caz de perîco reglementărilor aplicabile;

 • 10. Asigură evidența zonelor cu risc ridicat și specific, co

 • 11. Stabilește zonele care necesită semnalizare de tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prev


  (confort^

  * w m-Te^Jementăriloh'ă'^Lrcabjlej uritate șți sănătate în muncă, stabilește • 12. Asigură și răspunde de evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitărilor;

 • 13. Asigură și răspunde de evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic, precum și examene medicale suplimentare;

 • 14. Monitorizează și răspunde de funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelorîn mediul de muncă;

 • 15. Verifică și răspunde de starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

 • 16. Informează managerul (director) al instituției, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție;

 • 17. întocmește și răspunde de realizarea rapoartelor și/sau listelor prevăzute de reglementările în domeniu;

 • 18. Asigură și răspunde de evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor în vigoare;

 • 19. Identifică și asigură echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din teatru;

 • 20. întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor

form prevederilor în Vigoare;


ab/jV prâtecfie,


rESURSEEO


 • 21. Urmărește și răspunde de întreținerea, manipularea și depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecție și înlocuirea lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute în reglementările legale;

 • 22. Participă la cercetarea evenimentelor de muncă produse în cadrul Teatrului Evreiesc de Stat, conform competențelor prevăzute în reglementările legale;

 • 23. întocmește evidențele specifice conform competențelor prevăzute în actele normative în vigoare din domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 24. Elaborează la termenele prevăzute în reglementările în vigoare rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din teatru;

 • 25. Urmărește și răspunde de aplicarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 26. întocmește și răspunde de actualizarea planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

 • 27. Propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

  28. întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților specifice;


 • 29. Asigură și răspunde de activitățile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor în conformitate cu prevederile legale;

 • 30. Răspunde de integritatea documentelor, a bazei de date gestionată și de predarea acestora la arhiva Teatrului Evreiesc de Stat;

 • 31. Răspunde de întocmirea și gestionarea registrelor impuse de legislația aplicabilă, precum și de reglementările interne;

 • 32. Respectă cerințele formulate de către serviciul extern de pază, PSI, mediu în legătură cu gestiunea patrimoniului Teatrului Evreiesc de Stat, a celor pentru situații de urgență și pentru protecția

  mediului; • 33. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația care reglementează dorrf^nifiTsJ.u^ de activitate.                                             I CONFORM CU ORIGINALUL :

Compartimentul Secretariat - Arhivă

Art. 42. (1) Compartimentul Secretariat - Arhivă este un comparti structura organizatorică a teatrului.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor care îi revin, angajatul Compartimentului Secretariat - Arhivă are, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atdoutjj-Sjaecrrice:

 • 1.  Asigură preluarea corespondenței și transmiterea acesteia curierului/persoanelor și/sau instituțiilor indicate în timp util;

 • 2.  Primește corespondența sosită pe adresa teatrului, o înregistrează și o prezintă conducerii spre repartizare în aceeași zi sau cel târziu în dimineața zilei următoare;

 • 3.  Repartizează corespondența conform rezoluției managerului (director), pe bază de semnătură de primire;

 • 4.  Distribuie documentele aflate în evidență spre consultare numai cu aprobarea conducerii instituției;

 • 5.  Eliberează, în baza solicitărilor aprobate, copii de pe documentele aflate în arhiva teatrului;

 • 6.  Răspunde de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor în condițiile legii;

 • 7.  Asigură înregistrarea și ținerea evidenței tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uzjnțern, precum și a celor ieșite, potrivit legii; =

8y ■"întocmește nomenclatorul documentelor de arhivă pentru documentele proprii ale

 • 9.  Coordonează ca, anual, documentele să fie grupate în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă;

 • 10. Gestionează depunerea la depozitul de arhivă al Teatrului Evreiesc de Stat a documentelor produse de către creatori în ari doilea an de la constituire, pe bază de inventar și proces-verbal de predare-primire;

 • 11. Ține evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice din depozit pe baza unui registru, conform legii;

 • 12. Asigură scoaterea documentelor din evidența arhivei numai cu aprobarea conducerii

Teatrului Evreiesc de Stat și cu avizul Arhivelor Naționale, în urma selecționării, transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamități naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil și de neînlăturat;

 • 13. Coordonează numirea, organizarea și funcționarea comisiei de selecționare, numită prin decizia managerului (director) al Teatrului Evreiesc de Stat (comisia este compusă din: un președinte, un secretar și un număr impar de membri numiți din rândul specialiștilor Teatrului Evreiesc de Stat). Asigură secretariatul comisiei de selecționare.

 • 14. Păstrează documentele deținute în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

 • 15. Asigură depunerea documentelor spre păstrare permanentă la Arhivele Naționale la expirarea termenelor legale de păstrare a acestora.


 • 16. Asigură depunerea la Arhivele Naționale a câte un exemplar documentelor permanente pe care le deține, la expirarea termenelor de depunere a

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții date în como£te«ța-*a7-petrivftTe'gif.""

Biroul Financiar-Contabilitate

Art. 43. (1) Biroul Financiar-Contabilitate este o Șfarctoră fuh'cțjonaîă structura organizatorică a teatrului, condusă de un șef birou.

(2) în exercitarea atribuțiilor care le revin, angajații Biroul Financiaj^pb^bnjt^te'âu, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal, următoarele atribuții specifice'


abile a instituției, în in partea conducerii instituției;


1. Răspunde de buna funcționare a activității fj conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate priTm documentele de evidență gestionară;

 • 2.  Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

 • 3.  întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea debitelor și achitarea obligațiilor de plată;

 • 4.  Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din


 • 5. întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc. și utilizează programele informatice puse la dispoziție de autorități;

 • 6. Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile și încadrarea acestora în articolele bugetare;

 • 7.  Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

 • 8.  la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

 • 9.  Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectareaLglafonului de casă aprobat;


  Rard o curme n t e I o r


 • 10. Răspunde de primirea la timp a’extraselor de cont, verificarea acesto LÎfjăpțitoare;

 • 11. Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de plăți sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

 • 12. Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

 • 13. Răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

 • 14. Răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • 15. Răspunde de transmiterea spre avizare la Direcția Financiar Contabilitate, Buget - PMB a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se producă întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a viciilor de întocmire a acestor documente;

 • 16. Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia masuri de îmbunătățire a acesteia;

 • 17. Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

 • 18. Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

 • 19. Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

 • 20. Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

 • 21. întocmește documentația necesară deschiderii creditelor bugetare la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul conducerii Direcției Financiar Contabilitate, Buget - PMB;

 • 22. Asigură evidența materialelor, a obiectelor de inventar și a activelor fixe precum și a mișcării acestora între gestiuni;

 • 23. întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere din funcțiune, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;

 • 24. îndeplinește atribuții privind evidența bunurilor aparținând instituției;

 • 25. Elaborează și răspunde de transmiterea situațiilor financiare;

 • 26. Asigură și răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

 • 27. Răspunde de realizarea plăților conform obligațiilor de plată față de furnizorii de produse, servicii și lucrări în baza facturilor primite și a documentelor justificative4procos"verbal''rfe^rere'pție, nota de recepție și constatare de diferențe, contracte, referate, etc.); j CONFORWj C)J ORIGINALUL

 • 28. Asigură evidența angajamentelor bugetare și legale; I


 • 29. Asigură relația cu trezoreria statului și băncile comerciale;

 • 30. Asigură întocmirea corectă și la termen a balanțelor de verificar

vederea elaborării situațiilor financiare trimestriale;

 • 31. Calculează prețul costumelor și decorurilor realizate în atelierele^proprii


 • 32. Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;

 • 33. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducereaTnsfîtuției sau rezultate d normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil.

CAPITOLUL VII PATRIMONIUL TEATRULUI EVREIESC DE STAT

Art. 44. (1) Teatrul Evreiesc de Stat își desfășoară activitatea în spațiul din Str. luliu Barasch nr.15 secțor-3,.corp principal, proprietate a FundațleECaritatea, în baza contractului de comodat nr. și corp extindere proprietatea

2067/23v0i\10'&6<<;încheiat între fundație și Municipiul M uriicip i ui u i Bu cu reȘÎi.

I! iij        £ ...... ....... . $           \\ • (2) Bunul imobil corp extindere face parte din domeniul public al Municipiului București conform legii, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

 • (3) Teatrul Evreiesc de Stat își desfășoară activitatea artistică în cele două săli de spectacole din incinta acestuia.

 • (4) Teatrul Evreiesc de Stat ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa.

 • (5) Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a

transmiterii inventarului domeniului public către direcțiile de specialitate din cadrul PMB, spre realizare a inventarului Municipiului București.                    f               —-——-—


CAPITOLUL VIII BUGET, RELAȚII FINANCIARE

tS’ăSdîfi subvenții ' $ * g Jl

(tarea


Art. 45. (1) Teatrul Evreiesc de Stat este o instituție pubji de la bugetul local al Municipiului București și din venituri prevederilor legale în vigoare, din:

 • - vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program;

 • - onorarii, comisioane sau alte asemenea remunerații din participarea în colaborare cu alte instituții și/sau realizarea spectacolelor, evenimentelor artistice, festivalurilor și altor manifestări specifice în domeniul culturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • - editarea și vânzarea de publicații specifice, pe orice tip de suport, de studii și alte publicații de specialitate;

 • - oferirea de asistență de specialitate instituțiilor interesate și prestarea de servicii culturale;

 • - realizarea și vânzarea de CD-uri/DVD-uri/Audiobook-uri care cuprind înregistrarea audio și/sau video a unor producții realizate de teatru;

 • - tarife de fotografiere și filmare a interiorului clădirii;

 • - realizarea de tururi ghidate;

 • - organizarea de ateliere, seminarii, workshopuri pentru actori, personal tehnic de teatru, persoane interesate, tineri sau copii;

 • - închirierea temporară a unor spații;

 • - donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice;

 • - valorificări de bunuri (obiecte de inventar și mijloace fixe) care au fost scoase din funcțiune;

 • - vânzarea obiectelor publicitare realizate de Teatrul Evreiesc de stat (cărți poștale, tricouri, etc.).

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Evreiesc de Stat se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către managerul (director), în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

 • (4) Teatrul Evreiesc de Stat poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 46. Parte din activitățile Teatrului Evreiesc de Stat pot fi asigurate cu servicii externalizate,

în condițiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 47. Teatrul Evreiesc de Stat poate desfășura activități de transport
deiBersoane (angajați și colaboratori), în trafic național și/sau internațional.Art. 48. Teatrul Evreiesc de Stat își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic cu consultarea Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

Art. 49. Teatrul Evreiesc de Stat utilizează siglă proprie.

Art. 50. Anual, managerul (director) întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ pe care îl transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, care au atribuții în monitorizarea activității acestuia.

Art. 51. Teatrul Evreiesc de Stat este înscris în Registrul Artelor Spectacolului conform prevederilor legale.            »

Art. 52. Litigiile de orice fel în care Teatrul Evreiesc de Stat este parte sunt de competența instanțelor judecătorești, conform legii, în situația în care nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă.

Art. 53. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile domeniului de activitate al instituției sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.