Hotărârea nr. 616/2019

HOTARAREnr. 616 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 10, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5053/20.09.2019;

Văzând avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 33/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 710/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011. cu modificările și completările ulterioare:

în aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.4.619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămât preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Pascu Georgiana Elena și domnul lacoblev Liuba, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1.

Art.2 Hotărârea Consiliului General a Municipiului București nr. 678/26.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat se abrogă.

Art.3 Persoanele nominalizate la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adrian Șâvel

București, 24.10.2pdj>-   \

Nr. 616       //    \


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiar>a Zpmfij