Hotărârea nr. 604/2019

HOTARAREnr. 604 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare a consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 7327/16.10.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 se modifică după cum urmează:

  • a) Comisia pentru utilități publice:

1. Domnul Florescu Adrian Constantin se înlocuiește cu domnul Podar Marian.

  • b) Comisia de ecologie și protecția mediului:

1. Domnul Florescu Adrian Constantin se înlocuiește cu domnul Podar Marian.

  • c) Comisia cultură și culte:

1. Domnul Podar Marian Vasile se înlocuiește cu domnul Florescu Adrian Constantin.

  • d) Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului:

1. Domnul Chirică Petre se înlocuiește cu domnul Hărăbor Dragoș.

Art.II Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 se completează după cum urmează:

a) Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului: 1.Domnul Chirică Petre/^Ă

/ //

--------------------------------------------- ----------------____ _________tfTF

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013, sect/r 5. București


România tel.' +4021 305 55 00: www~prnB.ro--.... \ z ..                                          A '


Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate

Art.IV Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


■ /

/

București, 24.10.2019

Nr. 604’