Hotărârea nr. 603/2019

HOTARAREnr. 603 din 2019-10-24 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI , PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI CAMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și

raportul de specialitate al Direcția Guvernanță Corporativă nr. 1300/04.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 225/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 698/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de dimisia domnului Florescu Adrian Constantin din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3290/6/23.09.2019 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 6574/23.09.2019;

în conformitate cu prevederile:

-art. 1, art. 2 lit. c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 93/29.03.2017, privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București

™       - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/31.07.2019 privind

confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 131 și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 24.10.2019București, 24.10.2019

Nr. 603


Pag 2