Hotărârea nr. 602/2019

HOTARAREnr. 602 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 472/2018 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR DIN CADRUL STRUCTURII CU ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL SANATATII IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE ULTERIOARE


Consiliul General al Municipiului București


privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, cu modificările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11787/28969/ 2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 109/2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 697/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin. (14) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) , alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 472/2018 privind numirea membrilor din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul sănătății în consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 173/2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 173/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, spitalele și persoanele nominalizate în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, / Z'/ Marius Adrian Pavel f/. București, 24.10.2019/ î Nr. 602             Z

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


OIRECTW ASISTENTA TEHNICA JURIDICA

>r.

Crt.

/ /

/

Prenume, M'.ME

V

l ni ta tea sanitară

Funcție propusă în Consiliu! de Administrație

1

Spitalul ( linie „Nicolae Malaxa"

Membru titular

Andreea L.oredana M \ RI\

Membru titular

Marian NEGRI

Membru supleant

Janina I-lorina FLOREA

Membru supleant

Anamaria luliana PEICOV

Spitalul Clinic „Sfânta Marja"

Membru titular

Aurora GHIN EA

Membru titular

Elena MARIN

Membru supleant

Alexandra OBREJA

Membru supleant

Andreea l.oredana MARIN

Spitalul ( linie „Colentina”

Membru titular

Vasile APOSTOL

Membru titular

Petre Dl LI MAN

Membru supleant

lonut Razvan PA 1 l'RICA

Membru supleant

Anamaria luliana PEICOV

4

Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino"

Membru titular

Florin CULA

Membru titular

Mihaela COAJE

Membru supleant

Alexandru SIMION

Membru supleant

Alexandra OBREJA

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan"

Membru titular

Camelia CONSTANTIN

membru titular

Flori Alexandra CAC1OIANU

Membru supleant

Sorina Larisa DUMITRU

Membru supleant

Elena SFANCIU

6

Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor"

Membru titular

Camelia CONSTANTIN

Membru titular

Petre DULUMAN

Membru supleant

Marian NEGRU

Membru supleant

Elena STANC1U

7

Spitalul Clinic

„Prof. I)r. Theodor Burghele"

Membru titular

Mihaela COAJE

Membru titular

Florin CULA

Membru supleant

Alexandru SIMION

Membru supleant

Camelia CONSTANTIN

8

Spitalul de Psihiatrie TjCah

„Dr. Constantin Gorgos"

-----------Lzz

Membru titular

Aurora GHIN EA

Membru titular

Mariana Viorica VELEA

Membru supleant

Octavian BIR A

Membru supleant

Andrei MIU

.....           ■            —■ a-      -   .


Spitalul Clinic Filantropial ni taica sanitară


Spitalul ( linie de ( opii „Dr. Victor Gomoiu"


Centrul Clinic de Boli Reumatismale

„Dr. Ion Stoia”


Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. I)r. Alexandru Obregia"
urne. MM L£ a


CONFORM CU ORIGINALUL


Membru supleant


Membru supleant


Membru titular


Membru titular


Membru supleant


Membru supleantPapiriA 3 rlin 3


lonut Ra/van PĂTURICĂ


Flori Alexandra CACIOIAMd


Vasile APOSTO!


Anamaria luliana PEICOV