Hotărârea nr. 601/2019

HOTARAREnr. 601 din 2019-10-24 PRIVIND ACORDAREA UNOR SPORURI SI A ALTOR FACILITATI PERSONALULUI ANGAJAT IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SI A INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind acordarea unor sporuri și a altor facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 10827/23.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 224/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 696/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (12) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București.

Art.2 (1) Primarul General, în calitate de ordonator principal de credite și angajator pentru personalul angajat în cadrul aparatului său de specialitate și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, în baza competențelor prevăzute de lege, va stabili în concret sporurile și facilitățile, locurile de muncă și personalul care beneficiază de acestea, de la caz la caz, în condițiile legii.

(2) Conducătorii serviciilor și instituțiilor publice de interes local, în calitate de ordonatori de credite, în baza competențelor prevăzute de lege, vor stabili în concret sporurile și facilitățile, locurile de muncă și personalul angajat din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local care beneficiază de acestea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și serviciile publice de interes local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir