Hotărârea nr. 600/2019

HOTARAREnr. 600 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ALE CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI- ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și ale Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Caja!

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11764/4167/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 223/23.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 108/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 695/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și lit. e), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Gvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 908 posturi, din care 63 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă organigrama, numărul total de 40 posturi, din care 2 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal, serviciu social cu


Art.3 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 198/28.03.2018, precum și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 564/23.08.2018 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

Art.4 Prevederile art. 11, art. 12, art 13 și art. 17 și anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 72/28.04.2011 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 24.10.2019.
DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA Nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.                .....


ORGANIGRAMA
DIRECTOR

(DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘIC.F.P.


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE


SERVICIUL ADMINISTRATIV


SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII


BIROUL APROVIZIONARE


SERVICIUL STRATEGIE Șl PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE


SERVICIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ Șl ALȚI ACTORI SOCIALI


SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL -SFÂNTA

TEODORA"


BIROUL "UNITATEDE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU"


SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI


SERVICIUL

URGENȚE SOCIALE


SERVICIUL ANCHETE SOCIALE


SERVICIUL

PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE


SERVICIUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVlClTSOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IOAN"


COMPARTIMENTUL AUDIT


COMPARTIMENTUL TRANSPORT


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN MANAGERIAL


BIROUL ADMINISTRATIV


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-OMIDE"


SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-DARVARI"


SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI"


SERVICIUL CANTINE SOCIALE


-> BIROUL CANTINA

| SOCVkLĂ GRIVIȚA


BIROUL RELAȚII PUBLICE


BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE


BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE


BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ Șl PSIHOSOCIALĂ


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPĂRICI"SERVICIUL SECURITATEA Șl SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ Șl GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ


TOTAL

Total posturi cond

Total posturi execuțieBIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ALEX"


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3-ANI -LA BUNICI”


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-MARIA”


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CURCUBEUL MAGIC"


BIROUL "CENTRULDE ÎNGRIJIRE Șl

EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0> -

3 ANI-ZEBRA ZOU"


BIROUL VOUCHER MATERNA Șl SPRIJIN FINANCIAR


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRUCOPII 0-3 ANI-STELUȚE ZÂMBITOARE"


BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ-COVORUL MAGIC"


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CASA CU PITICI”


BIROUL "CLUBUL COPIILOR"


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Și EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CASA CU ȘTRUMFI"


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-CASTELUL FERMECAT"BIROUL "CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ"


BIROUL "CENTRULDE SPRIJINPENTRU

DEFAVORIZATE


BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE Șl VÂRSTNICE


COMPARTIMENT POLICLINICA SOCIALĂ


COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE"


BIROUL "CENTRUL DE Zi PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ"


BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ


BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII


COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI GRIVIȚA


BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR


BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALÂSI FARMACIE


BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI


COMPARTIMENT

SOCIALĂ ARMENIS


COMPARTIMENT

> SPĂLĂTORIE SOCIALĂ DRUMUL W; TABEREI


COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ OMINIS


COMPARTIMENT EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI


BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN


ZZ2ZZ3ZZ

COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF.

CONSTANTIN


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR


SERVICIUL "COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE-OMINIS"


BIROUL CANTINA SOCIALĂ

OMINIS

ZZL


COMPARTIMENTUL

EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Ia

.Ch'Ă

C\

oE

I- C

Z 3Q.
CONFORM CU ORJGBte

_

STAT DE FUNCȚII

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grra dul/ trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

DIRECTOR GENERAL

11

(Director General

lS

I11

| anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

DIREC

TOR GENERAL ADJUNCT

2

(Director General Adjunct

LIX

| anexa V111/cap 11/A/l V. a

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

3      j Director

s

Ll

| anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

DIREC

TOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGI

E, PROGRAME)

4      (Director                                            (S

| anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

DIREC

TOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚ.

1 SOCIALA)

5

| Director

lS

ln

anexa Vlll/cap 11/A/IV.a

BIROU

L CORP CONTROL 6/1/5

6

Șef birou

S

ii

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

7

Inspector de specialitate

s

i

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

8

Inspector de specialitate

s

i

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

9

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

10

Inspector de specialitate

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

11

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL REGISTRATURA 6/1/5

12

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

13

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

14

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

15

Referent

M

LA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

16

Arhivar

M

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

17

Curier

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE 6/1/5

18

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

19

Consilier juridic

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

20

Consilier juridic

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

21

Consilier juridic

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

22

Consilier ijj»dra=s5^

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

23

Referi 3Ă A X

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

COMPARTJ$pj)JȚin^J^D^

24

Aufterf(O...........*1

S

" ăt^ Vlll/cap 11/A/l V.b

25

Auditor t fet       x

s

1

/ȚI D

^^©^yill/cap 11/A/l V.bI

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv

Stxtf

Qra ^uV țtrea

.Aiîexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1 /

r

4

BIROUL RELAȚII PUBLICE 6/1/5            (   /

26

Șef birou                                    V.

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

27

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

28

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

29

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

30

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

31

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI

CIUL RESURSE UMANE 10/1/9

32

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

33

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

34

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

35

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

36

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

37

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

38

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

39

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

40

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

41

Inspector de specialitate

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI» SITUA

CIUL SECURITATEA ȘI SANĂTATEA IN MW FIILOR DE URGENȚĂ 8/1/7

[CA ȘI GESTIONAREA

42

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

43

Inspector de specialitate         țj

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

44

Inspector de specialitate    | \\ț\

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

45

Inspector de specialitate    \

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

46

Inspector de specialitate     \

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

47

Inspector                    \ '

SSD

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

48

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

49

Referent

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI»

CIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI C.F.P 16/1/15

50

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

51

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

52

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

53

Inspector de specialitate      /q            ?

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

54

Inspector de specialitate                      \

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

55

Inspector de specialitate     |* [                ]

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

56

Inspector de specialitate      |    \ V*’   .

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

57

Inspector de specialitate                          ‘

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

58

Inspector de specialitate                L l V V

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

59

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

60

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

61

Casier

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

62

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

63

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

64

Inspector de specialitate.

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

65

Inspector de specialități            •

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI»

7 IUL BUGET, PLAl^ȚCARE RESURSE, INVESTI]

TI 8/1

L/7

-7

•J

-1

Nr.

\l

Compartimentul

Nîv

"Gra

Hui/

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

poz.

Funcția

/r

stud

trea

0

1

2

3

4

66

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap WĂ/lV.a

67

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

68

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

69

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

70

Inspector de specialitate

y \

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

71

Inspector de specialitate

S

Debu

anexa Vlll/cap il/AZiV.b

72

Referent

\

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

73

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI

CIUL ACHIZIȚII PUBLICE 8/1/7

74

Șef serviciu

s

II

anexa Vlll/cap iVA/lV.a

75

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

76

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/AZtV.b

77

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

78

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap llZA/lV.b

79

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

80

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap iVA/lV.b

81

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 6/1/5

32

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

83

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap IlZA/lV.b

84

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

85

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

86

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

87

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/IV.b

SERVI*

CIUL ADMINISTRATIV 11/1/10

88

Șef serviciu

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

89

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

90

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

91

Inspector de specialitate

z

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

92

Inspector de specialitate

>‘S4ZZ

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

93

Muncitor calificat         / ^‘/y

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

94

Inspector de specialitate [

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

95

Magaziner              \  \A/

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

96

Muncitor calificat

1

b. . V— » /

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

97

Muncitor calificat                          *

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

98

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL APROVIZIONARE 6/1/5

99

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap Il/A/lV.a

100

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

101

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap liMAV.b

102

Referent

-

-IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

103

Referent

A

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

104

Referent

/o

IA

anexa V 111/cap 11/A/l V. b

COMPARTIMENTUL TRANSPORT 4

fi \

105 jReferent

f 1 B&tl

IA 1

CONFORM CU Of»

//

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv stud

/

Gra

tr/a

Affexa la Lg 153/ 2017 în baza /^5ia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

/2

/3

4

Muncitor calificat                                 (

MțG

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

TU7

Șofer                                                ț

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

W

Șofer

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE 9/1/8

109

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

110

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

111

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

112

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

113

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

114

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

115

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

116

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

117

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FINAN]

CARI EXTERNE 8/1/7

118

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

119

Inspector de specialitate

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

120

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

121

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

122

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

123

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

124

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

125

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVII

CIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILA ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI 8/1/7

126

Șef serviciu

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

127

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

128

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

129

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

130

Inspector de specialitate \

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

131

Inspector de specialitate \

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b <

132

Inspector de specialitate   \       \

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

133

Referent                         \

M

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE 23/4/19

134

Șef serviciu

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

BIROUL STIMULENT NOU NĂSCUT ȘI MONOPARE

NTA

L 6/1/5

135

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

136

Psiholog

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

137

Inspector de specialitate

S '

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

138

Inspector de specialitate                 N N /

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

139

Inspector de specialitate

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

140

Inspector de specialittffe>r*^~ ff          :.v\ \

ș k

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL STIMULENT ADULȚI CU               |

141

Șef birou                      |   \     '   /

w

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

142

Inspector de specialitate           %

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

143

Inspector de specialitate                       ‘i V

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

144

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

145

Inspector de specialitate//^

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

TbCONFORM CU

Nr. poz.

Compartimentul

Niv ^Md

la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

3

4

146

Inspector de specialitate

S

II

anexa VllI/cap 11/A/lV.b

147

Referent

M

IA

anexa VllVcap 11/A/iV.b

148

Referent

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

149

Referent

M

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

150

Referent

M

II

anexa Vlll/cap IVĂ/lV.b

BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP 6/1/5

151

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

152

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lVb

153

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

154

Inspector de specialitate

s

n

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

155

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap IVA/lV.b

156

Inspector de specialitate

S

II

anexa V111/cap 11/A/l V. b

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚI

MANAGERIAL 3

ȘI CONTROL INTERN

157

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap IVA/lV.b

158

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

159

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVICIUL URGENTE SOCIALE 27/1/26

160

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap IVA/lV.a

161

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VllVcap IVA/lV.b

162

Asistent social

s

debu

anexa IVcap V3.2

163

Asistent social

s

debu

anexa LVcap 1/3.2

164

Asistent medical

PL

anexa IVcap V3.2

165

Asistent medical                f

PL

anexa IVcap V3.2

166

Inspector de specialitate           |;

S

I

anexa Vlll/cap ll/A/IV .b

167

Inspector de specialitate     /Al

s

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

168

Inspector de specialitate     /   \

s

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

169

Inspector de specialitate     |    |

\

s

II

anexa VllVcap IVA/lV.b

,170

Inspector de specialitate     \    '

\

s

II

anexa VllVcap IVA/lV.b

171

Inspector de specialitate     \

\

s

II

anexa VllVcap IVA/lV.b

172

Inspector de specialitate        \ J

s

II

anexa VllVcap IVA/lV.b

173

Referent

M

IA

anexa VllVcap IVA/lV.b

174

Referent

M

IA

anexa VllVcap IVA/lV.b

175

Referent

M

IA

anexa VllVcap IVA/lV.b

176

Referent

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

177

Referent

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

178

Referent            /

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

179

Referent

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

180

Referent            (â                 ” i

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

181

Referent       '                                 ■’

M -

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

182

Referent            * /

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

183

Referent

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

184

Referent    / D

M

I

anexa VllVcap IVA/lV.b

185

A /     \ A - '

X

WA/lV.b

186

Referent     jl                           ’           \

M

I

^n^<yMl/^p IVA/lV.b

SERVICIUL PROTECȚIA           0/1/9

"---1                                                                ".rt.      IIMAHF
- j

CONFORM                         ..

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

/

Gră~ dțjlA 4rea

”Ân^xa'Ia Lg 153/ 2017 în baza c^^a se „stabilește salariul de

v        bază

Funcția

0

1

..........UțS

2

4

187

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

188

Inspector de specialitate

S

IA

anexa V 111/cap li/A/l V. b

189

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

190

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

191

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

192

Inspector de specialitate

s

IA

anexa V 111/cap 11/A/lV.b

193

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

194

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

195

Asistent social

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

196

Asistent social

s

Debt

anexa 11/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

OMIDE" 9/1/8

ORIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

1^7

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

w

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

199

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

200

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

202

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

7U3

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

204

Mediator social

M

anexa 11/cap 1/3.2

703

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI SCĂPĂRICI" 9/1/8

JRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

206

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

207

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

208

îngrijitoare                        țț

anexa 11/cap 1/3.3

209

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

210

îngrijitoare                   ț \\ț

anexa 11/cap 1/3.3

211

Asistent medical           \ \ț

PL

anexa 11/cap 1/3.2       'k

212

Psiholog                   \  1     ""

S

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

213

Mediator social

M

anexa 11/cap 1/3.2

214

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șy^țCAjȚIE TIMPI

ALEX" 22/1/21                              \

ORIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

215

Șef birou                   / /L—j'" > \ ' *

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

216

Educa,or               p( Ufc, 1

anexa 11/cap 1/3.2

217

Pedagog de recuperare             \ V\;     ' L»

anexa 11/cap 1/3.2

218

îngrijitoare                   v

r

anexa 11/cap 1/3.3

219

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

220

îngrijitoare      '                            'v'

anexa 11/cap 1/3.3

221

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

222

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

223

îngrijitoare .     -

anexa 11/cap 1/3.2

224

Pedagog de recuperare ’

M

anexa 11/cap 1/3.2

225

Educator                 // f .

S

anexa 11/cap 1/3.2
CONFORM CU ORI

Nr. poz.

2Cnex&la Lg 153/ 2017 în baza

Compartimentul

~NFv stud

dul/

X

/eăreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

£

3/

4

226

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

227

Medic

S

Spec

anexa 11/cap l/2.a4

228

Psiholog

S

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

229

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

230

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

231

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

232

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

233

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

234

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

235

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

236

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -LA BUNICI" 17/1/16


 • 237

 • 238

 • 239

 • 240

 • 241

 • 242

 • 243

 • 244

 • 245

 • 246

 • 247

 • 248

 • 249

 • 250

 • 251

 • 252

 • 253


Șef birou        ___________

Educator

Pedagog de recuperare_________

Pedagog de recuperare îngrijitoare_______________________

îngrijitoare___________________

îngrijitoare_______________________

îngrijitoare

îngrijitoare

Pedagog de recuperare

Pedagog de recuperare

Lucrător social

Educator*____________________

Animator socio-educativ_______

Asistent medical

Psiholog______________________

Muncitor necalificat


S

S

M

M


II


M

M

M

S

M

PL

S

M;G


Pract


anexa Vlll/cap 11/A/lV.a anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa jj/cap pj .2 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2

anexa Vlll/capWA/lVib'


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -MARIA" 11/1/10


 • 254

 • 255

 • 256

 • 257

 • 258

 • 259

 • 260

261

262

 • 263

 • 264


Șef birou

Educator

Asistent medical îngrijitoare îngrijitoare îngrijitoare îngrijitoare îngrijitoare

Educator

Lucrător social

Muncitor necalificat


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE

CURCUBELUL MAGIC" 26/1/25


anexa Vlll/cap 11/A/lV.a anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.3 anexa 11/cap 1/3.3 nexa 11/cap 1/3.3 nexa 11/cap 1/3.2 nexa 11/cap 1/3.2//anexa 11/cap 1/3 .2


SWfEap 11/A/lV.b

ȚRU<^pP^0-3 ANI-


/O


CONFORM CU ORIGINALUL i

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv stud

dulri

trpa/

^fexăTa Eg l53/ 20E7 în baza ' cărdia șe stabilește salariul de

O      bază

Funcția

0

1

2

/3/

4

265

Șef birou

s L

anexa VLLl/cap 11/A/lV.a

266

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

267

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

268

Pedagog de recuperare

M

anexa lVcap 1/3.2

269

Animator socio-educativ

M

anexa 11/cap 1/3.2

270

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

271

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

272

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

273

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

274

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

275

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

276

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

277

Educator*

S

anexa 11/cap E3.2

278

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap E3.2

279

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

280

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

281

Educator

S

anexa U/cap 1/3.2

282

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

283

Lucrător social                fa

M

anexa 11/cap 1/3.2

284

Lucrător social                11

M

anexa Ll/cap E3.2

285

Psiholog

op

S

Pract

anexa IVcap 1/3.2

286

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

287

Muncitor calificat       \        \

M;G

II

anexa Vlfi/cap IVA/lV.b

288

Muncitor calificat         \

M;G

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

289

Magaziner

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

290

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlH/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

-ZEBRA ZOU" 15/1/14

LJRIE PENTRU COPII 0-3 ANI

291

Șef birou

S

II

anexa Vlfi/cap 11/A/1V.a   ț

292

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

797

Educator

s

anexa Ll/cap 1/3.2

797

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

795

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

296

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

797

Educator           ZțA

M

anexa 11/cap 1/3.2

797

Educator       / 0/S0\7\\

M

anexa 11/cap 1/3.2

799

p/ Stă \

anexa 11/cap 1/3.3

300

îngrijitoare           '        WJgy j /   ))

anexa 11/cap E3.3

791

îngrijitoare......                                         .

anexa LL/cap 1/3.3

797

îngrijitoare

anexa 11/cap E3.3

793

îngrijitoare           ---— fiJLA’’

anexa 11/cap 1/3.3

304

îngrijitoare. ,

anexa 11/cap 1/3.3

305

Muncitor necalificat

M;G

anexa V 111/cap 11/A/L V. b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMȘ

STELUȚE ZÂMBITOARE" 17/1/16

BRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

u-      '          / \IL


/

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stu<£

Gra' Aful// 'teeai

/yi^ad'aLg 153/2017 în baza / căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

306

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/Â/lV.a

307

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

308

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

309

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

310

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

311

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

312

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

313

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

314

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

315

Asistent medical

PL

anexa 11/cap l/3.2

316

Mediator social

M

anexa 11/cap 1/3.2

317

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

318

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

319

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

320

Psiholog

S

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

321

Mediator social

M

anexa 11/cap 1/3.2

322

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/l V.b

BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC” 13/1/12

323

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

324

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

325

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

326

Medic

s

Spec

anexa 11/cap 1/2. a4

327

îngrijitoare                       /j

anexa 11/cap 1/3.3

328

îngrijitoare               /^\ //

anexa 11/cap 1/3.3

329

Îngrijitoare                 (     \ i

anexa 11/cap 1/3.3

330

îngrijitoare

1

anexa 11/cap 1/3.3

331

Pedagog de recuperare \    {j

M

anexa 11/cap 1/3.2

332

Educator              \ v \

s

anexa 11/cap 1/3.2

333

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

334

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

335

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CASA CU PITICI" 22/1/21

336

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

337

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

338

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

339

Animator socio-educativ /            /OA

M

anexa 11/cap 1/3.2

340

Pedagog de recuperare

M

/     angxad4/cap 1/3.2

341

îngrijitoare

tdv-z. / ASiUMwi     ,

342

îngrijitoare

...../

E3.3

343

îngrijitoare                              * /"

r /

344

îngrijitoare

W °^Pir 3 ■ 3

345

îngrijitoare

l/caI#E3.3

346

îngrijitoare

lisA1

'conform cu originalul!

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv stud

Gra-dul/ trea

AnexafLagLg \53_L2$V1 în baza eărak'se-stabîlește salariul de

Funcția

0

1

2

4

347

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

348

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.3.

349

Educator

S

anexa 11/cap 1/3.2

350

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

351

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

352

Medic

S

Spec

anexa 11/cap l/2.a4

353

Psiholog

S

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

354

Mediator social

M

anexa 11/cap 1/3.2

355

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

356

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

357

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CLUBUL COPIILOR" 11/1/10

358

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

359

Psiholog

s

Spec

anexa 11/cap 1/3.2

360

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

361

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

362

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

363

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

364

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

365

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

366

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

367

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

368

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI CASA CU ȘTRUMFI" 12/1/11

JRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

369

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

370

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

371

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

372

îngrijitoare                  ( \|\

anexa 11/cap 1/3.3       ;

373

Pedagog de recuperare    \  \\

M

anexa 11/cap 1/3.2

374

Lucrător social                 \ț      \

SSD

anexa 11/cap 1/3.2

375

Psiholog                       ' ț

S

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

376

Educator                         '

s

anexa 11/cap 1/3.2

377

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

378

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

379

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

380

Muncitor necalificat                    L*. /

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL "CENTRUL DE INGRWRE^L^DUCAW TIMPI

CASTELUL FERMECAT" 12/1/|V (        1  1

URIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

381

§efbirou          I K WSLMrf

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

382

Educator

s ...

anexa 11/cap 1/3.2

383

Educator

M

anexa 11/cap 1/3.2

384

Pedagog de recuperare            : ;    -

M

anexa 11/cap 1/3.2

385

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

386

Lucrător social    /K

............ -J

M

anexa 11/cap 1/3.2

Nr. poz.

Compartimentul

Niv( stud

<3ra

Jul/

trea

'An^câ^jrLg 153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

387

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

388

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

389

Psiholog

S

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

390

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

391

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

392

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR 6/1/5

393

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

394

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

395

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

396

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

397

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

398

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVICIUL ANCHETE SOCIALE 8/1/7

399

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

400

Asistent social

S

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

401

Asistent social

S

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

402

Asistent social

S

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

403

Asistent social

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

404

Asistent social

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

405

Asistent social

s

Debr

anexa 11/cap 1/3.2

406

Referent

M

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE 9/1/8

407

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

408

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

409

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

410

Inspector de specialitate       / y /

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

411

Inspector de specialitate      \ Ț x

s

I

anexa Vlll/cap 11/Â/lV.b

412

Inspector de specialitate       \     \

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

413

Psiholog                            \

s

Spec

anexa 11/cap 1/3.2

414

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

415

Asistent social

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ASISTENȚA D^ȘȚJjJfAT AG

RESORILOR FAMILIALI -O NOUA

ȘANSA

"6/1/5

416

Șef birou                  /

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/iV.a/

417

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

418

Inspector de specialitate                      ^/^

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

419

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

420

Psiholog                  Vz

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

421

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

BIROUL "CENTRUL DE SPgJBgPENTRU FAMILII

DEFAVORIZATE" 7/1/6

422

Șef birou       jț'   A

S

II

anexa Vlll/cap IVA/lV.a/

423

Inspector de speș^rațp-^~^\ / \

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

424

Inspector de spqpwnțâte       li \

s

luf^exa Vlll/cap 11/A/lV.b/

425

Asistent social F

s

«aci

;r/nA ’^exa 11/cap 1/3.2

426

Psiholog   Âo&CWĂ J

LE

Pract

EW.EN'^iftexa 11/cap 1/3.2 ssaaLa_____£--------

Nr.

Compartimentul

Nir

jGrT

dtfl/

AppxăTa Lg 153/ 2017 în baza ►"căreia se stabilește salariul dp

poz.

Funcția

&ud.

Trea

bază

0

1

2

3

4

427

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

428

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

POLIC

LINICA SOCIALA 3

429

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

430

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

431

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALA 9/1/8

432

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

433

Asistent social

S

Pract

anexa Il/cap 1/3.2

434

Referent

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALA ARMENIȘ

435

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

436

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALA DRUMUL TABEREI

437

Muncitor necaliticat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

438

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALA OMINIS

439

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

440

Muncitor necaliticat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE 6/1/5

441

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

442

Medic

S

Spec

anexa 11/cap 1/2.a4

443

Asistent social             |   \

S

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

444

Asistent social              \ \j

S

Debt

anexa 11/cap 1/3.2

445

Inspector de specialitate    \   \ | \

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

446

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

SERVI*

CIUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SO

CIALE PENTRU ADULȚI -

SFÂNTUL IOAN" 40/2/38

447

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

448

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

449

Asistent social

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

450

Psiholog

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

451

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

452

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

453

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b/

454

Muncitor necalificat (/

M;G

I

anexa V 111/cap 11/A/l V. b/

COMPARTIMENTUL ADĂpO^/DEMOÂPTIE 2^ ’

455

Asistent medical      |

BL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

456

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

457

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

458

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

459

Asistent medical    t-'"'

PL

anexa 11/cap 1/3.2

460

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

461

Infirmieră                           .......

G

anexa 11/cap 1/3.3


Nr. poz.

Compartimentul

Niv

Mud

Gra.-dyl^, /rea

■ AnexaTa Lg 153/ 2017 în baza -eareia se stabilește salariul de bază

Funcția                     ,

0

1               k

J2/

3

4

462

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

463

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

464

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

465

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

466

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

467

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

468

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

469

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

470

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

471

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

472

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

473

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

474

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

475

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

476

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

477

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

478

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

479

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

480

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

BIROUL "CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ" 6/1/5

481

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

482

Inspector de specialitate     /

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

483

Asistent social               /

.1

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

484

Referent                    \ l

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

485

Mediator social             "    \

M

anexa 11/cap 1/3.2

486

Referent

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI

2IUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJII

IEȘI

ASISTENȚA PENTRU

PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI" 227/ 3/224

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a


487    | Șef serviciu                                        |S

BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII 26/1/25 • 488

 • 489

 • 490

 • 491

 • 492

 • 493

 • 494

 • 495

 • 496

 • 497

 • 498

 • 499

 • 500

 • 501

 • 502


Șef birou

Referent__________

Magaziner Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Muncitor calificat Munictor necalificat Munictor necalificat Munictor necalificat


anexa Vlll/cap 11/A/lV.a anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b dfiexa Vlll/cap 11/A/l V.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV .b anexa Vlll/cap 11/A/l V .b anexa Vlll/cap 11/A/l V.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/l V.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

CONFORM 05

Nr. poz.

Compartimentul

——

Niv stud

Gra duJA

Anexa JLa-L'g'L53/ 2017 în baza ^păfeia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2 (

J

4

503

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

504

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

505

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

506

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

507

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

508

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

509

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

510

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

511

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

512

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

513

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

COMPARTIMENTUL ASISTENȚA PSIHOSOCIALA 9

514

Preot

S

Debr

anexa 1/cap 111/1. A

515

Psiholog

S

Spec

anexa 11/cap 1/3.2

516

Asistent social

S

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

517

Asistent social

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

518

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

519

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

520

Educator

s

anexa 11/cap 1/3.2

521

Lucrător social

M

anexa 11/cap 1/3.2

522

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

BIROUL ASISTENȚA MEDICALA SI FARMACIE 191/1/190

523

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

524

Medic

s

Spec

anexa 11/cap 1/2. a4

525

Medic                j

s

Spec

anexa 11/cap 1/2. a4

526

Medic                 ||

s

anexa 11/cap 1/2. a4

527

Medic                 ||

s

Spec

anexa 11/cap 1/2. a4

528

Medic            f \1

s

anexa 11/cap 1/2.a4

529

Medic             \ \

s

Spec

anexa 11/cap l/2.a4

530

Kinetoterapeut       \  \

s

anexa 11/cap 1/3.2

531

Kinetoterapeut        \

s

anexa 11/cap 1/3.2

532

Fiziokinetoterapeut

s

anexa 11/cap 1/3.2

533

Masor

M

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

534

Masor            /Qv

M

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

535

Soră medicală        ff O

M

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

536

Asistent medical      II* 1           V

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

537

Asistent medical      ll * \           /£ J

l

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

538

Asistent medical                               "

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

539

Asistent medical      4

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

540

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

541

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

542

Asistent medical^s^^

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

543

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

544

Asistent medical            ‘

S

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

545

Asistent medical     ’z? ,

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

546

Asistent medical        . • * '

“                                 '     .                 I>                     ■     •

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

O


QjS

zA ■


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv stud

dul/, -dreaf

ărfj^a IaXg t537 2017 în baza -eâr^ia. se^tabiieșfe salariul de V         bază

Funcția

0

1

2^

4

547

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

548

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

549

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

550

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

551

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

552

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

553

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

554

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

555

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

556

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

557

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

558

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

559

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

560

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

561

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

562

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

563

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

564

Asistent medical

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

565

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

566

Asistent medical

S

anexa 11/cap 1/3.2

567

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

568

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

569

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

570

Asistent medical                 /

PL

anexa 11/cap 1/3.2

571

Asistent medical                 /

PL

anexa 11/cap 1/3.2

572

Asistent medical            f \ n

PL

anexa 11/cap 1/3.2

573

Asistent medical            / ț //

PL

anexa 11/cap 1/3.2

574

Asistent medical           (     x

PL

anexa 11/cap 1/3.2

575

Asistent medical           \ |P \

PL

anexa 11/cap 1/3.2

576

Asistent medical           \ y    \

PL

anexa 11/cap 1/3.2

577

Infirmieră                       1      \

G

anexa 11/cap 1/3.3

578

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

579

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

580

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

581

Infirmieră                                /

G

anexa 11/cap 1/3.3

582

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

583

Infirmieră          z       A.       \

G

anexa 11/cap 1/3.3

584

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

585

Infirmieră       Iwltl Z/Ș

G

anexa 11/cap 1/3.3

586

Infirmieră                               .....

G

anexa 11/cap 1/3.3

587

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

588

Infirmieră            ^^9 *

G

anexa 11/cap 1/3.3

589

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

590

Infirmieră         ,            A——-C

G

anexa 11/cap 1/3.3

591

Infirmieră

G

s^ganexa 11/cap 1/3.3

592

Infirmieră                        |             j |

G

«cV^v^xa 11/cap 1/3.3

| CONFORM CU ORIGINALUL

i

L                                                   "

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud*

Gra

JîuV

trea

TWa/lăLg 153/ 2017 în baza fcăreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

593

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

594

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

595

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

596

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

597

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

598

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

599

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

600

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

601

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

602

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

603

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

604

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

605

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

606

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

607

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

608

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

609

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

610

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

611

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

612

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

613

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

614

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

615

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

616

Infirmieră                \

G

anexa 11/cap 1/3.3

617

Infirmieră         ( \

G

anexa 11/cap 1/3.3

618

Infirmieră           \    \

.....

G

anexa 11/cap 1/3.3

619

Infirmieră           \

G

anexa 11/cap 1/3.3

620

Infirmieră            \ ’

G

anexa 11/cap 1/3.3

621

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

622

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

623

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

624

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

625

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

626

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

627

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

628

Mrmietâ                               fl

G

anexa 11/cap 1/3.3

629

Infirmieră               ’l \          \ /g^jl

G

anexa 11/cap 1/3.3

630

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

631

Infirmieră     %

G

anexa 11/cap 1/3.3

632

Infirmieră                         b

G

anexa 11/cap 1/3.3

633

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

634

Infirmieră^"

G

anexa 11/cap 1/3.3

635

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

636

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

637

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

638

Infirmieră         !(^

G

anexa 11/cap 1/3.3

5 ' “                                I

CONFORM CU ORiORiWJLj __________- —-—AiXI

Nr.

Compartimentul

Ni>

A

^KnCxa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de

poz.

Funcția

Jitud

nrea

bază

0

1

2

3

4

639

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

640

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

641

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

642

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

643

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

644

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

645

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

646

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

647

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

648

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

649

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

650

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

651

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

652

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

653

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

654

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

655

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

656

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

657

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

658

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

659

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

660

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

661

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

662

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

663

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

664

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

665

Infirmieră

A

G

anexa 11/cap 1/3.3

666

Infirmieră

........ / f

G

anexa 11/cap 1/3.3

667

Infirmieră

..... .............L

G

anexa 11/cap 1/3.3

668

Infirmieră

\

G

anexa 11/cap 1/3.3

669

Infirmieră

J \

G

anexa 11/cap 1/3.3

670

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

671

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

672

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

673

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

674

Infirmieră

..........

G

anexa 11/cap 1/3.3

675

Infirmieră

opj     a

—11 **

G

anexa 11/cap 1/3.3

676

Infirmieră

X/c:

G

anexa 11/cap 1/3.3

677

Infirmieră

TJTȚ-

AZA...

G

anexa 11/cap 1/3.3

678

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

679

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

680

Infirmieră

kJ Â

G

anexa 11/cap 1/3.3

681

Infirmieră

99   z-X

G

anexa 11/cap 1/3.3

682

Infirmieră

G

jpjTg^anexa 11/cap 1/3.3

683

nfirmieră

GA

G

^^îțbexa 11/cap 1/3.3

684

Infirmieră                      \

\  v v

) l

G /

.A

•i     C-c

999-A anexa 11/cap 1/3.3

iî r.

CONFORM CU ORIGINALUL |

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Gra< dul/ Xda

-SteXăTla.Lg-153/ 2017 în baza ^afew,se stabileștd'sâlariul de \/i/      bază

Funcția

0

1

2

Q

4

685

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/4.3

686

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

687

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

688

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

689

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

690

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

691

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

692

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

693

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

694

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

695

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

696

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

697

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

698

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

699

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

700

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

701

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

702

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

703

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

704

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

705

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

706

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

707

îngrijitoare                P\

anexa 11/cap 1/3.3

708

îngrijitoare                    \

anexa 11/cap 1/3.3

709

îngrijitoare                  \   \

anexa 11/cap 1/3.3

710

îngrijitoare                  \ \      x

anexa 11/cap 1/3.3

711

îngrijitoare                    \ '

anexa 11/cap 1/3.3

712

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

713

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

SERVK

CIUL CANTINE SOCIALE 65/5/60

714    | Șef serviciu                                        |S

n

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

BIROUL CANTINA SOCIALA GRIVIȚA 17/1/16

715

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

716

Inspector de specialitate/^,

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

717

Inspector de specialitățiQ

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

718

Inspector de specialitq^^ ( \         \

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

719

Muncitor calificat | * ț          \ )p 11

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

720

Muncitor calificat        \ V'1 Zj/ff/y//

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

721

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

722

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

723

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

724

Muncitor necaii fi^ațZ--^'

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

725

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

726

Muncitor necalificat                       '

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

727

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

728

Muncitor necalificat 7 :  *. '

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

i                                                                                       i

| CONFORM CU

Nr.

Compartimentul

Niv

Gra dul/

Anexa fig L5’372-Qi7 în baza căreia jse'Xtablleste salariul de

poz.

Funcția

stud

treaf

A     bază

0

1

2

3

4

729

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

730

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

731

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONI

rORIZARE BENEFICIARI

GRIVT

ȚA 3

732

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

733

Asistent social

S

Debu

anexa 11/cap 1/3.2

734

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL CANTINA SOCIALA BUCUR 12/1/11

735

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

736

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

737

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/Â/lV.b

738

Muncitor calificat                //

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

739

Muncitor necalificat       /

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

740

Muncitor necalifîcat       /    / /

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

741

Muncitor necalificat       |     / /

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

742

Muncitor necalificat       \ y / \

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

743

Muncitor necalificat       \  /   \

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

744

Muncitor necalificat                 V

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

745

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/Â/lV.b

746

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONT

rORIZARE BENEFICIARI

BUCUR4

747

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

748

Asistent social

S

Debr

anexa 11/cap 1/3.2

749

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

750

Referent

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROU

L CANTINA SOCIALA FERENTARI 9/1/8

751

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

752

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

753

Inspector de specialitate l

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

754

Magaziner             / d/J’

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

755

Muncitor calificat      H              4 c '

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

756

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

757

Muncitor necalifîcat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

758

Inspector de specialitate      ,J

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

759

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONF1

rORIZARE BENEFICIARI

FEREN

TARI 4

760

Inspector de specialitate

S

IA

anexa V111/cap 11/A/lV.b

761

Asistent social                       J^sSgT=T!:ss^

S

Debr

anexa 11/cap 1/3.2

762

Referent                                        >

IA

anexa V 111/cap 11/A/l V. b

763

Referent                              —t\ ’

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL CANTINA SOCJAEÂ SF. CONSȚAlf g^2/yH

764    |

Șefbnou                   \ IW J\

Ah

an

111/cap 11/A/l V.a
! CONFORM CU ORfiSi

I

I

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Graf dul/ trea

An^rijKaLg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

765

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VllVcap llZĂAv.b/

766

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap ll/A/lV.b

767

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

768

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

769

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

770

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

771

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/IV.b

772

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

773

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

774

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

775

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONT

CONSTANTIN 3

rORIZARE BENEFICIARI SF.

776

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

777

Asistent social

s

Debt

anexa 11/cap 1/3.2

778

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

SERVI»

PERSO

CIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJI] ANE DEPENDENTE- DARVARI 27/1/26

REȘ]

ASISTENȚA PENTRU

779

Șef serviciu

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a

780

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

781

Medic

s

Spec

anexa 11/cap 1/2.a4

782

Inspector de specialitate        *

s

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

783

Psiholog                     /

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

784

Asistent medical              |

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

785

Asistent medical             (

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

786

Asistent medical          |  \\

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

787

Asistent medical               |

PL

Ppal

anexa 11/cap 1/3.2

788

Administrator            \

M

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

789

Infirmieră                 \ U

G

anexa 11/cap 1/3.3       t

790

Infirmieră                  \

G

anexa 11/cap 1/3.3

791

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

792

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

793

Infirmieră                            ................

G

anexa 11/cap 1/3.3

794

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

795

Mrmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

796

Infirmieră                                      1

G

anexa 11/cap 1/3.3

797

Mieră          IT VfeMA Luii

G

anexa 11/cap 1/3.3

798

îngrijitoare              <   |

anexa 11/cap 1/3.3

799

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

800

Asistent social                                   '

S

Debt

anexa 11/cap 1/3.2

801

Muncitor califig^L-'''"-

M;G

11

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

802

Spălătoreasă

-      anexa p/cap 1/3.3

803

Spălătoreasă

anexa 11/cap 1/3.3

804

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

805

Kinetoterapeut

................................—........................................... ..........................—.....................................................

S

anexa 11/cap 1/3.2Nr.

poz.


Compartimentul


Funcția

1vLg"T53/ 2017 în baza că/eiKse stabilește salariul de bază

4


SERVICIUL "COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS" 13/2/11


806    [Șef serviciu

BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS 9/1/8


II |   anexa Vlll/cap 11/A/l V7â"


 • 807

 • 808

 • 809

 • 810

811

812

 • 813

 • 814

 • 815


Șef birou_____________

Inspector de specialitate Magaziner

Muncitor calificat

Muncitor calificat îngrijitoare______________

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat


S

S

M;G

M;G

M;G


M;G

M;G

M;G


II

IA


T

TT


anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/ anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa 11/cap 1/3.3 anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b anexa Vlll/cap 11/A/lV.b


COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI

OMINIS 3


816

 • 817

 • 818


Inspector de specialitate

Asistent social

Referent IA


S s NT


IA

Debt W


anexa Vlll/cap U/Â71V.b anexa 11/cap 1/3.2    ’

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b


SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL - SFANTA TEODORA 90/4/86

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a


 • 819    |Șef serviciu                                          |S   | II   [

BIROUL ĂSISTENȚÂMEDICALAȘI PSIHO-SOCIALA 56/1/55

 • 820    | Șef birou                                           fS   flî  |   anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

COMPARTIMENTUL ASISTENȚA MEDICALA 49


821

822

 • 823

 • 824

 • 825

 • 826

 • 827

 • 828

 • 829

 • 830

 • 831

 • 832

 • 833

 • 834

 • 835

 • 836

 • 837

 • 838

 • 839

 • 840

 • 841

 • 842

 • 843

 • 844


Medic Medic Medic Medic Kinetoterapeut Kinetoterapeut Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medical Asistent medic Asistent medi


Asistent medial..........f


Asistent medical

Asistent medicM^


anexa 11/cap J7i.a4 anexa 11/cap 1/2. a4 anexa 11/cap 1/2.a4 anexa 11/cap l/2.a4 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 anexa 11/cap 1/3.2 conexa 11/cap 1/3.2~PL


Ppal Ppal Ppal Ppal Ppal Ppal Ppal Ppal PpalI CONFORM CU ORISfi

Nr.

poz.

Compartimentul

Niv stud

Gra trea

JÂaeOJa-Lg'T53/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

845

Asistent medical

PL

anexa il/cap 1/3.2

846

Asistent medical

PL

anexa 11/cap 1/3.2

847

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

848

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

849

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

850

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

851

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

852

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

853

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

854

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

855

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

856

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

857

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

858

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

859

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

860

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

861

Infirmieră                  ;

G

anexa 11/cap 1/3.3

862

Infirmieră              J

G

anexa 11/cap 1/3.3

863

Infirmieră         1   \ \l

G

anexa 11/cap 1/3.3

864

Infirmieră         ț     \’|

G

anexa Il/cap 1/3.3

865

Infirmieră        \    \   \

G

anexa 11/cap 1/3.3

866

Infirmieră         \        \

G

anexa 11/cap 1/3.3

867

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

868

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

869

Infirmieră

G

anexa 11/cap 1/3.3

COMPATIMENTLL ASISTENȚA PSIHO-SOCIALA 6

870

Inspector de specialitate

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

871

Inspector de specialitate

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

872

Asistent social

s

Debr

anexa 11/cap 1/3.2

873

Asistent social

s

Debr

anexa 11/cap 1/3.2

874

Psiholog

s

Pract

anexa 11/cap 1/3.2

875

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

BIROUL ADMINISTRATIV 25/1/24^=^.

8/6

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

877

Magaziner            #

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

878

1

M;G

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

879

Muncitor calificat       ș \

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

880

Muncitor calificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

881

Muncitor calificat        ț

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

882

Muncitor calificat                      -

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

883

Muncitor necalificaț^X-----^

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

884

Muncitor necaljfi^ăt

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

885

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

886

Muncitor necalificat     ^X-’’uL

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

887

Muncitor necalificat fff

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

888

Muncitor necalificat ([g             Aii

M;G

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b


Nr.

poz.

Compartimentul

Niv stuc£

Gra 4ul/ netr

Anex'âTa-tg T53/ 2017 în baza ^/ăreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

889

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/2.3

890

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

891

îngrijitoare

anexa 11/cap 1?3.3

892

îngrijitoare                      /(

anexa 11/cap 1/3.3

893

îngrijitoare               /Ă //

anexa 11/cap 1/3.3

894

îngrijitoare                /     7/

anexa 11/cap \J'i .3

895

îngrijitoare                  |      //

anexa 11/cap 1/3.3

896

îngrijitoare                \       x

anexa 11/cap 1/3.3

897

îngrijitoare               \   |  \

anexa 11/cap 1/3.3

898

îngrijitoare                          \

anexa 11/cap 1/3.3

899

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

900

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

BIROUL "UNITATE DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU" 8/1/7

901

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.a/

902

Medic

S

Spec

anexa 11/cap 1/2.a4

903

Inspector de specialitate                        /

S

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

904

Inspector de specialitate      z

S

I

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

905

Inspector de specialitate     / e/j’’               e.

S

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

906

Inspector de specialitate                      2 a

s

II

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

907

Asistent social

s

Debr

anexa 11/cap 1/3.2

908

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap 11/A/lV.b

Total

°                                            908

din care funcții de conducere

63

NOTĂ:

 • - Anexele la Legea nr.153/ 2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

 • - Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • - Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.bucătar, lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

 • - Repartizarea posturilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - Transformările/ permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul

General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- în cazul în care organigrama (stru          i^atorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea


Consiliului General al Municipu^dfB^icureșțVn

e modifică, statul de funcții se va aproba prin


Dispoziția Primarului General/

-<rA

(ti

I ~             o1?' Ăi

I' .


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Gra dul/ trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4
.►'Șî>r

c

ROW\>;<RDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI

FUNCȚIONARE
î CONFORM CU (


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘLEUNCȚION

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este instituție publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, ca direcție generală de asistență socială, denumită în continuare D.G.A.S.M.B., cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este condusă de către un Director General.

Art.2. Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. și relațiile funcționale ale acesteia sunt prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are ca obiect de activitate asigurarea aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială și realizarea, la nivelul Municipiului București, a măsurilor de protecție socială și asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate (copiii străzii, minori și tineri cu risc de marginalizare socială, familii monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială și stare precară de sănătate, familii având în componență persoane cu handicap, alte categorii prevăzute de legi speciale).

Art. 4. în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, D.G.A.S.M.B. îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul municipiului București, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și aCONFORM CU ORBINAUjy^ '

teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de-serviei-i—seeia-^-pro6mi și cu persoanele

beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor

vulnerabile;                                                       '

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Art. 5. în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, D.G.A.S.M.B. exercită următoarele atribuții specifice:

 • (1) Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul local realizează colectarea lunară a cererilor;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește decizii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local;

 • e) comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • (2) Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare C.G.M.B. și răspunde de aplicarea acesteia. Anterior supunerii spre aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului București se transmite Comisiei de incluziune socială a municipiului București în vederea dezbaterii si avizării;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor speiale;., "

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile mVmd/oeneficiarii. furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le cpmunica serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Myhcii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) are în subordine compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • n) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • o) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • p) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • q) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • r) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

 • (3) în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) D.G.A.S.M.B. organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;             -------———


 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea raspundejCjaeyQil0&1 argumentația alegerii acestora.

  itdr, identificați și


  whirUrUVr UTj OFCIOT


Art. 7. (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art. 5 alin. (2) IO se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, înSîonformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea națională și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 6 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București a planului anual de acțiune, D.G.A.S.M.B îl transmite spre consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.

 • (6) în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 8. (1) în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor


I CONFORM CU ORIG^

 • (2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) se realiiează_prin^ publicarer proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul privind:                                                     /

  Jăgina.jde-inremet fiei a informațiilor


 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formmare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art. 9. în administrarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. realizează următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale aflate în subordine;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • d) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • f) acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de D.G.A.S.M.B în planul de acțiune;

 • g) recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art. 10. (1) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele:

 • a) servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

 • b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și persoanelor cuj mobile de inmd rezidențiale Qi t

  ăț^care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe isau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre . pbcperroadă determinată;

  ©ndjțiij: e locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii O/^^ție a copilului;

  <Bt?§oanele fără venituri sau cu venițuri-redijse;


 • c) centre tefe a

  stern


cMeoggaapCsC ■djcantine social ________________________________________

©^-servicii soc^e/apoțwe<m sistem integrat cu alte măs&T de prostie prevăzute de legislația specială, acordate victimelor traficului de persoane /^^p^Gtwiiit!®ea reintegrării/reinsertiei

Page 6 of 57®        |

1 CU ORIGINALUL î

sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabilitării și reintegrării sociale, servicii acordatelff^^^fflîțăte-eare:.cdnstau în servicii de asistență socială, suport emoțional, consiliere psihologica^aî^sffiereduridică, orientare profesională, reinserție socială etc.;

 • f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate^aflrfe în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea-m care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

 • (2) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

 • (3) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor cu dizabilități pot fi:

a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

 • b) servicii de asistență și suport.

 • (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, D.G.A.S.M.B:

 • a) monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • c) creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • d) inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

 • e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

 • f) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;

 • g) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • h) implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

 • i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

 • j) încurajează și susține activitățile de voluntariat;

  lă de asistență socială și protecția copilului în domeniul i transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate


 • k) colaborează cu diregi drepturilor persoane din acest domeniu. • (5) Serviciile sc^iftl următoarele:

 • a) servicii de îngriji pentru persoanei îngrijirea;

CONFORM CU ORIGINALUL


 • b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.

  vării drepturilor

  i, prpbîim și cele menite să îi


 • (6) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate protecți^PȘî copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copii familială, organizate în condițiile legii.

 • (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecției copilului, D.G.A.S.M.B:

 • a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • h) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art. 11. (1) Structura organizatorică și numărul de posturi aferent aparatului propriu al D.G.A.S.M.B se aprobă de Consiliul General al Municipiului București, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea D.G.A.S.M.B.

 • (2) Consiliul General al Municipiului București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B., pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.

 • (3) Atribuțiile D.G.A.S.M.B, prevăzute la art. 5, se completează cu alte atribuții prevăzute de lege, în funcție de caracteristicile sociale.

Art. 12. (1) Finanțarea D.G.A.S.M.B se asigură din bugetul local al municipiului București

 • (2) Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local, bugetukdes&t, J^iyfenații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii.

  Ai

  co


fractura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal și p.G.Jș.M.B..

Page 8 of 57    l|2 ^=soRS£tOR

1. 1

(2) Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. este următoarea:


 • 1. DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRAȚ

DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, P RAME)

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ) CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE AL MUNICIPIULUI

ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL

BIROUL CORP CONTROL

BIROUL REGISTRATURĂ

BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE

COMPARTIMENTUL AUDIT

BIROUL RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA

SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

 • 2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Structuri subordonate:

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME) SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE

-BIROUL STIMULENT NOU-NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL -BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP

-BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP

 • 3. DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

Structuri subordonate:


SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI CFP

SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE:

 • - BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV:

 • - BIROUL APROVIZIONARE

 • - COMPARTIMENTUL TRANSPORT

 • - BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE

 • 4. DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)

Structuri subordonate:


SERVICIUL STRATEGIE

CU FINANȚĂRI EXTERNE

CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI

CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN


SERVICIUL RELAȚIA

COMPARTIMENTUL

MANAGERIAL

'fa direcția -cv\

- < , Hin                             ;/¥ MANAGEMENTUL,5u

A//             9 of 57       s resurselor

UMANE Z:


 • 5. DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

Structuri subordonate:

SERVICIUL URGENȚE SOCIALE

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI:     ■,

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMF^^PENTRU COPII 0-3 ANI-OMIDE”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPĂRICI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ALEX”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- LA BUNICI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MARIA”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ZEBRA ZOU"

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚE ZÂMBITOARE”

 • - BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI”

 • - BIROUL “CLUBUL COPIILOR”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

SERVICIUL ANCHETE SOCIALE

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE:

 • - BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ"

 • - BIROUL “CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE”

 • - COMPARTIMENTUL POLICLINICA SOCIALĂ

 • - BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ


SOCIALĂ ARMENIȘ

SOCIALĂ DRUMUL TABEREI

Socială ominis

ȚENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE ^XUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -

NTUL ADĂPOST DE NOAPTE

 • - BIROUL

SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJI

PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI"

 • - BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVIC

Page 10 of 57


“CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ” ASISTENȚĂ PENTRU • - COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ

 • - COMPARTIMENTUL FARMACIE

 • - BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ SERVICIUL CANTINE SOCIALE:

 • - BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚĂT

COMPARTIMENTUL EVALUARE/

BENEFICIARI GRIVIȚA

 • - BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR:

  MONITORIZARE


  MONITORIZARE


  MONITORIZARE


 • -  COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, BENEFICIARI BUCUR

 • - BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI:

 • - COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, BENEFICIARI FERENTARI

 • - BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN:

 • -  COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE,

BENEFICIARI SF. CONSTANTIN

SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU

PERSOANE DEPENDENTE- DARVARI”

SERVICIUL “COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”

 • - COMPARTIMENTUL INFORMARE

 • - BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS

-COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE,


BENEFICIARI OMINIS

SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”

 • - BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHOSOCIALĂ

 • - COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

 • - COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ

 • - BIROUL ADMINISTRATIV

 • - BIROUL “UNITATE DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU”

 • (3) în vederea exercitării și realizării atribuțiilor D.G.A.S.M.B., Consliliul General al Municipiului București poate aproba organizarea și a altor structuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) în cadrul structurilor de specialitate prevăzute la alin. (2), în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin, directorul general va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenților sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare.

 • (5) în situații excepționale se aplică prevederile art. 40 alin. (3) și (4) din Le              011, cu


modificările și completările ulterioare.

 • (6) Directorul general va facilita accesul personalului la programe de for

Art. 14. (1) Conducerea Direcției generale se asigură de directorul genei^

teri.

■actual.


 • (2) Directorul general al Direcției generale este ajutat de directorul generalei

 • (3) Directorul general, directorul general adjunct și directorii au itat

Art. 15. (1) Funcția de director general se ocupă în condi


Page 11 of 57 IS ” resurselor S|j

UMANE

(2) Candidații pentru ocuparea postului de director general trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 3 ani și să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:

 • a) asistență socială sau sociologie;

 • b) psihologie sau științe ale educației;

 • c) drept;

  CONFOR" ........... • d) științe administrative;                       ——------—__

 • e) sănătate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate.        (    /

 • (3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postuîufae director general, și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

 • (4) Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de director general se organizează potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs este constituită din:

 • a) secretarul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrațiv-teritoriale;

 • b) un reprezentant al Consiliului General al municipiului București;

 • c) un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, al Autorității iționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, al Autorității Naționale pentru rsoanele cu Dizabilități sau al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
| CONFORM CU ORIGINALUL I '''  '

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul D.G.A.S.M.B., potrivit legii; '

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului general statul de funcții ar^^^l^M'.Bu;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.M.B.;                 __-________________

 • i) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale./ y

 • (4) Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legksajpStabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

 • (5) în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de directorul general adjunct sau de unul dintre directori, desemnat prin decizie a directorului general, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B.

Art. 17. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general al D.G.A.S.M.B. se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile personalului contractual

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR

DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

 • (1) Directorul general al Direcției asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul general emite decizii.

 • (2) Directorul general reprezintă D.G.A.S.M.B, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție.

 • (3) Directorul general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) exercită atribuțiile ce revin D.G.A.S.M.B. în calitate de persoană juridică;

 • b) exercită funcția de ordonator secundar/ terțiar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.M.B. și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local;

 • d) elaborează și supune aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul D.G.A.S.M.B., potrivit legii;

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local al municipiului București statul de funcții al D.G.A.S.M.B.;


 • h) controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.M.B.;

 • i) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale

 • (4) Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lq Consiliului General al Municipiului București.

 • (5) în absența directorului general, atribuțiile acestuia se e              ____ dbriil general

adjunct sau de unul dintre directori, desemnați prin decizie a directorul^J@grag în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B.


ative itr'vî


îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce^decprg din aqtele hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului Gewat;


Ay direcția yA

fi MANAGEMENTUL^

Page l®oF57JRSELOR

° utf- UMANE


- ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL            ZțZ

Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal, este un serviciu social cu personalitate juridică, înființat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, fiind condus de un Director, numit prin decizie a Directorului General al DGASMB.

Organigrama și Statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București cu avizul DGASMB, se regăsesc în Anexa nr. 4 și Anexa nr. 5.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București cu avizul DGASMB și se regăsește în Anexa nr. 6.

II. 2. BIROUL CORP CONTROL

Biroul Corp Control se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură controlul în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul propriu și modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor arondați Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • b) biroul Corp Control desfășoară o activitate cu caracter permanent și prelungit, controalele fiind efectuate în funcție de ziua și ora la care a fost sesizat cu privire la eventualele nereguli;

 • c) urmărește respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de Consiliul General al Municipiului București, a dispozițiilor emise de Primarul General, a deciziilor emise de Directorul General precum și respectarea regulamentelor de organizare și funcționare, regulamentelor de ordine interioară, procedurilor operaționale etc.;

 • d) stabilește obiectivele controlului astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și obiectivelor de ansamblu și specifice ale instituției;

 • e) controlează toate centrele din cadrul DGASMB, în ceea ce privește respectarea calității serviciilor acordate, respectarea normelor de igiena în zonele de depozitare a hranei și în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantității și calității hranei, punctualitatea și profesionalismul angajaților la locul de muncă etc;

 • f) îmjjffiâsanchetelor întreprinse sunt întocmite rapoarte, note și informări către Directorul

Gr^mprăl,       a concluziilor rezultate fiind formulate recomandări și propuneri de soluționare

vUuodfp^^bs^te^ul;

?                       \ v \Y


OT»W®\J%^®rului General stabilirea răspunderii disciplinare, după caz, a persoanelor 'vmoj^^^ffW^mediul întrunirii comisiei disciplinare;

^^^înZ^^^târului General redirecționarea anchetelor, atunci când este cazul, către alte

^^ng^tente.Page 14 bf 57^5°'


I CONFORM CU ORO|

oarele atribuții:


Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având dejndepfinl

 • a) ține un registru general de intrare-ieșire pentru înregistrarea cereapor solicițanților-și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.M.B. prîvindmodiirile și termenele de rezolvare a acestora;

 • b) primește petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii, etc,) și le înregistrează;

 • c) clasifică documentele pe tipuri de probleme;

 • d) verifică documentația cetățenilor conform bazei de date existentă la nivelul instituției și dacă aceasta este completă, o înregistrează; dacă documentația este incompletă, aceasta este retumată petentului în vederea completării;

 • e) reactualizează la solicitările compartimentelor D.G.A.S.M.B. cu avizul Directorului General, baza de date existentă la nivelul instituției, privind documentația obligatorie pentru fiecare tip de petiție;

 • f) eliberează un bon care conține: număr de înregistrare, data, numele petentului, adresa și telefonul la care poate fi contactat pentru eventualele completări și neclarități în legătură cu cele solicitate;

 • g) se informează referitor la stadiul unei lucrări și solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B. în cazul în care a fost depășit termenul legal de răspuns sau termenul de răspuns dispus de directorul general prin rezoluție;

 • h) informează cetățenii în legătură cu diverse tipuri de probleme legate de activitatea D.G.A.S.M.B.;

 • i) transmite către compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B. lucrările centralizate;

 • j) primește și eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.;

 • k) aduce la cunoștință conducerii propunerile, sesizările și constatările privind buna funcționare a serviciului;

 • l) urmărește soluționarea și redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B., către petenți;

 • m) întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul D.G.A.S.M.B. pe care îl inaintează directorului General al D.G.A.S.M.B.;

 • n) aplică dispozițiile Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea


Page 15 of 57 {(f

CONFORM CU ORIG1N

d) apără drepturile și interesele legitime ale insfaituț-iei-în-japurturi 1 e~lor natură și cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau streină;instituții de orice

v, .


e) ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii și pentru exeputar^fa, potrivit legii, în vederea realizării creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale instituției;

f) formulează puncte de vedere pentru diferite structuri din cadrul instituției cu privire la modul de interpretare juridică și aplicare a unor prevederi legale;

 • g) participă, împreună cu structurile C.G.M.B. sau serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea instituției;

 • h) participă, împreună cu celelalte servicii de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare și al Regulamentului lnten ale instituției;

 • i) exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituției sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică;

 • j) ține evidența actelor normative de nivel superior (legi, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului), Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiilor Primarului General și a altor lucrări de documentare juridică;

 • k) ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • l) organizează arhiva Biroului Juridic, Legislație;

 • m) urmărește, selectează și informează conducerea instituției și structurile interesate în legătură cu actele normative ce conțin prevederi cu caracter normativ legate de obiectul de activitate al instituției;

 • n) la solicitare, acordă consultanță juridică personalului instituției pentru îndeplinirea de către acesta a atribuțiilor profesionale;

 • o) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • p) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

II. 5. COMPARTIMENTUL AUDIT

Personalul compartimentului se subordonează Directorului General al instituției având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) coordonează, evaluează și sintetizează activitatea de audit public intern la nivelul instituției;

 • b) coordonează din punct de vedere metodologic, activitatea de audit intern desfășurată în instituție, în vederea definirii strategiei și a îmbunătățirii activității de audit-public intern;

 • c) elaboreză proiectul planului anual de audit-public intern în urma consultării cu directorul general al instituției;

 • d) exercită auditul-public intern asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public;

  constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile desfășurate ; f) transmite*?© însușit^ • e) înaintează rapoarte, la solicitarea Direcției de Audit Public Intern /P.M.B., referitoare la e Audit Public Intern/ P.M.B., sinteze ale recomandărilor care nu au fost și consecințele neimplementării acestora, însoțite de documentația le la încheierea trimestrului;

ie, elaborează și transmite la Direcția de Audit Public Intern/ P.M.B., Eaa de audit, care vor cuprinde principalele constatări, concluzii și .in activitatea auditată, prose înregistrate prin implementarea recomandarn&UȘAhlvmisiunilor de audit-public interpțF*

DSRECȚIA

MNAGEMENTUL'țiVs

-RESURSELOR jn]l

UMANE -V//h) auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la aceast interval, activitățile compartimentelor din instituție, care se referă la:        ______

 • 1. angajamente bugetare și legale din care derivă^direct/indirect, obligați

din fonduri comunitare;                                           -------

 • 2. plăți asumate prin angajamente bugetare și l'egaterinelusiv-dimfc.

 • 3. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri di statului sau al unităților administrativ-teritoriale;


CONFORM CU ORIGINALII]LJomunitare;


omeniul privat al


 • 4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;

 • 5. alocarea creditelor bugetare;

 • 6. constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, a facilităților acordate la încasarea acestora ;

 • 7. fiabilitatea sistemului contabil;

 • 8. luarea deciziilor;

 • 9. sistemul de conducere și control precum și riscurile ce derivă din acesta;

 • i) certifică trimestrial și anual bilanțul contabil și contul de execuție bugetară (însoțite de raportul de audit) ale instituției publice prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituției publice a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară;

 • j) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațională și propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați după caz;

 • k) supraveghează, planifică, programează, organizează, coordonează urmărirea și controlul îndeplinirii deciziilor directorului general;

 • l) evaluează eficiența utilizării resurselor financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

 • m) urmărește modul de utilizare a resurselor și propune eventuale modificări ale fondurilor

  alocate;

  n) efectuează activități de control specifice, în vederea urmăririi respectării parametrilor legali în care instituția utilizează fondurile alocate formulând propuneri ori de câte ori constată că fondurile alocate au fost (sau nu) utilizate conform destinațiilor;

  o) identifică resursele tehnice, materiale și de personal necesare pentru buna funcționare a instituției în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;

  p) evaluează și monitorizează activitatea desfășurată în cadrul instituției în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

  q) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituțiilor de asistență socială^d^J bugetul local;

  r) elaborează procedurile de lucru specifice;

  s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;


  II.6. BIROUL RELAȚII PUBLICE

  Biroul Relații Publice se află în subordinea Direct Personalul biroului se subordonează șefului de b^^f 1. Atribuții privind aplicarea prevederilor Legii nr/ 5 ulterioare,

  • a)    furnizează cetățenilor, verbal, inform

  D.G.A.S.M.B.;

  • b)    pune la dispoziția cetățenilor, în vederea consult
  e condus de un șef biroth-1 eșlî^it următoarele atribuții: dificările și completările


  jHlic legate de activitatea


  ^Wî^ente ce conțin informații de interes public legate de domeniul asistenței sociale și ca^intrăM;eor^petența D.G.A.S.M.B.;

  Page 17 of 57&

  B UrvlArT"


  CONFORM CU ORIG

  solicită de la compartimentele de specialitate LdinJXG.A. S  , prjrfvf^lefon, lămuririle


 • c)

necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetățeni la ghișeul delrtformații;

 • d)    oferă cetățenilor care telefonează, informații de interes public, în măsura în care acestea sunt de competența D.G.A.S.M.B. și pot fi furnizate telefonic;

 • e)    ține evidența solicitărilor de informații de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituției, în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001;

 • f)     în cazul în care informația de interes public solicitată se acordă la cerere, îndrumă cetățenii către Registratura D.G.A.S.M.B.;

 • g) răspunde solicitărilor de informații de interes public venite pe site-ul sau prin adresele de e-mail ale D.G.A.S.M.B.;

 • h)    răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate;

 • i)    îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea D.G.A.S.M.B.

 • 2. Atribuții privind audiențele:

 • a)     organizează înscrierea în audiență la Directorul General și la directorii D.G.A.S.M.B., pregătește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate;

 • b)     participă la audiențe și întocmește procesul verbal;

 • c)     trimite sau comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

 • d)     urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenți în timpul audienței și întocmește un raport privind rezolvarea acestora;

 • e)     îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea D.G.A.S.M.B.;

 • f)      răspunde de cunoașterea legislației din domeniul lor de activitate;

 • 3. Atribuții privind relația cu mass-media:

 • a)     colaborează cu compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B. și cu reprezentanți ai mass-media acreditați la Primăria Municipiului București;

 • b) redactează comunicate de presă;

 • c) analizează și evaluează modul în care se reflectă acțiunile întreprinse de către D.G.A.S.M.B. în presă;

 • d) furnizează ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea D.G.A.S.M.B.;

 • e) întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze);

 • f) organizează conferințele de presă ale D.G.A.S.M.B.;

 • g) informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de D.G.A.S.M.B.;

 • h) analizează, evaluează și planifică comunicarea în probleme de interes pentru D.G.A.S.M.B.;

 • i) organizează și întreține relațiile cu mass-media, cu opinia publică în general;

 • j) întreține relații cu organele guvernamentale, comisiile parlamentare, partidele politice și organizațiile apolitice, în vederea informării corecte a acestora despre activitatea și problemele

  k) întrețiil'ela^i/p^psionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte organizații eAâteVori este necesar, Directorul General asupra aspectelor referitoare la .fe ^«dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a perioadelor negative (§^u^ ^^mente percepute ca având trăsături negative) ce pot afecta imaginea instituțfe^np^

/(f DIRECȚIA

Fj managementulȘj'a

S RESURSELOR rn

UMANE

Page 18 of 57


| CONFORM CU ORfGJMțOy

m) organizează culegerea, prelucrarea, analizarea, stdcarea (sau difu^afea) ijrf®T&țittdr ce apar în mass-media internă și internațională privind problemele și activitățneZE^rTCS.M.B., realizând bănci de date în colaborare cu mass-media;

 • n) difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale D.G.A.S.M.B.;

 • o) analizează evoluția imaginii D.G.A.S.M.B., utilizând și sondaje sociologice contractate cu instituții specializate;

 • p) răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate;

r) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

II.7. SERVICIUL RESURSE UMANE

Serviciul Resurse Umane se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea contractului individual de muncă, asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, în limita necesarului de personal și a numărului de posturi aprobate prin statul de funcții;

 • b) asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției precum și pentru promovarea personalului, conform prevederilor legale;

 • c) asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește formalitățile privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

 • d) asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfășurate la nivelul instituției pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte;

 • e) întocmește documentele privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru angajații instituției;

 • f) stabilește și actualizează conform prevederilor legale salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru angajați, calculează vechimea în muncă la momentul angajării, stabilește și actualizează tranșele/ gradațiile de vechime;

 • g) organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, solicită, centralizează și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților;

 • h) organizează și întocmește împreună cu personalul de conducere fișa postului pentru angajații instituției, ține evidența fișelor de post și se asigură de corelarea acestora cu atribuțiile din

  R.O.F.;

  i) face propuneri, în colaborare cu compartimentele de resort pentru Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul conformitate cu legislația in vi

  j) întocmește și gestionează de Evidență a Salariaților,

  k) întocmește graficul anual d de la conducătorii structuri concediilor fără pl^tă concediu;  1 de funcții, și le supune spre aprobare în


  ^tocmește și actualizează Registrul Electronic


  KA^w(diilor de odihnă, pe baza propunerilor primite i, ține evidența concediilor de odihnă, în • l) întocmește documentația privind compensarea orelor suplimentare ^fecjuatg£‘«r-timp-Jiber

plătit sau plata acestora, în condițiile legii;                                                     ........


m) eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, vechjmea î că, drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc);

m) asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru angajații din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

n) întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

o)  colaborează cu Serviciul Buget Planificare Resurse Investiții și Serviciul Financiar Contabilitate și C.F.P. în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli și a statelor de plată, furnizând datele necesare;

p) întocmește nevoile de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, în baza solicitărilor transmise de compartimente, primind ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu;

q) organizează și urmărește activitatea de furnizare de servicii de formare profesională în domeniul asistenței sociale;

r) ține evidența condicilor de prezență, a registrelor de deplasări în teren și urmărește prezența la serviciu a angajaților;

s) asigură completarea și eliberarea legitimațiilor de serviciu și urmărește recuperarea lor la încetarea contractului individual de muncă;

t) asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale în domeniul legislației muncii;

u) îndeplinește orice alte lucrări prevăzute de legislația muncii, la solicitarea Directorului General.

 • II. 8. SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Serviciul Securitatea și Sănătatea în Muncă și Gestionarea Situațiilor de Urgență se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, reevaluează factorii de risc, de accidentare și îmbolnăvire profesională și stabilește nivelul de risc pe loc de muncă și unitate;

 • b) asigură prevenirea accidentelor în muncă, informează și instruiește angajații;

 • c) întocmește un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

 • d) întreprinde demersurile necesare obținerii autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;


  ți, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul că, corespunzător funcțiilor exercitate;

  î^roprifi-rin litera și spiritul legii, pentru completarea și/sau aplicarea $Ște și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și

  pntrolează cunoașterea și aplicarea de cătrgrioțȚgngajații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;


 • e) s

sec

 • f) <

reglemeriKțri

ale lo


 • h) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare infqrmani și ins afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sâffătateaT

  or, cum ar


 • i) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, as iscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

 • j) urmărește angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și asigură controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

 • k) prezintă documentele și furnizează relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

 • l) asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • m) nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;

 • n) asigură echipamente de protecție a muncii pentru angajați;

 • o) obține avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de legislația în vigoare;

 • p) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • q) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea și răspunde în fața Directorului General; Conduce, coordonează și controlează activitatea direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea sa; Verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în cadrul serviciilor/ birourilor/ structurilor care oferă servicii sociale cu și fără cazare, pe care le coordonează;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin fișa postului sau conferite de Directorul General.

III. 1. SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE

Serviciul Stimulente Financiare se află în subordinea Directorului General Adjunct și qștg^dbndus de un șef serviciu.în subordinea Serviciului Stimulente Financiare funcționează:

 • 111.1.1. Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental,

 • 111.1.2. Biroul Stimulent Copjj

 • 111.1.3. Biroul Stimulent

Biroul Stimulent Adulți

Nou-Născut și Monopar'bntajdăi subordonează Șefului Servig

Personalul fiecăruijjy;

atribuții:                                                       o

a) coordonează și monitorizează activitatea dip^tfâful'JiOipiului și birourilor din subordine, modul de realizare a acesteia, persoanele impli^^^^^^^țingerii obiectivelor;

Pageqf Stimulent Copii cu Handicap și Biroul Stimulent , fiecare, de câte un Șef de birou care se


^ffului de birou, având de îndeplinit următoarele

 • b) asigură și organizează activitatea de primirb financiare/ajutorul social comunitarpentru familia monoj


 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a stimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, conform procedurilor prevăzute de lege și stabilite prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului persoanelor din grupurile vulnerabile la accesareastimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală;

 • d) întocmește documentele pentru acordare/suspendare/respingere/repunere/încetarea modificare a cererilor privind acordarea stimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală din bugetul local și le prezintă Directorului General pentru aprobare;

 • e) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către solicitanții și beneficiarii stimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală acordate de instituție;

 • f) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru acordarea stimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală administrate de instituție;

 • g) înaintează, lunar, Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de către H.C.G.M.B.în vederea efectuării plăților;

 • h)  sesizează Biroul Juridic, Legislație din cadrul D.G.A.S.M.B. cu privire la cazurile beneficiarilor stimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală asupra cărora sunt suspiciuni cu privire la încasările necuvenite;

 • i) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • j) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

 • III.l.l. BIROUL STIMULENT NOU-NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL

Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental se află în subordinea Serviciului Stimulente Financiare și este condus de un șef birou. Biroul își desfășoară activitatea în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți și a unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental are de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a cererilor privind acordareastimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală;

 • b) asigură activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor doveditoare transmise de către solicitanții/beneficiarii stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală în vederea actualizării informațiilor; beneficiarilor pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală;  LA


 • f) asigură informarea solicitanților de stimulent financiar/ajutor social comunitar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • g) înaintează Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile

centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiil^Te~^lîgiWtîtăte~pfev^ite de către H.C.G.M.B.în vederea efectuării plăților;


 • h) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • i) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în c

 • III.1.2. BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP

Biroul Stimulent Copii cu Handicap se află în subordinea Serviciului Stimulente Financiare și este condus de un șef birou.Biroul își desfășoară activitatea în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap.

Personalul Biroului Stimulent Copii cu Handicap se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu handicap acordat de către instituție;

 • b) asigură și organizează activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor transmise de către solicitanții/beneficiarii de stimulent financiar pentru copiii cu handicap în vederea actualizării informațiilor;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în cuprinsul metodologiei de lucru aprobată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • d)  înaintează șefului de serviciu propunerile privind aprobarea/suspendarea/respingerea/ recuperarea/încetarea/modificarea cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu handicap;

 • e) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a solicitanților și a beneficiarilor pentru acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu handicap,

 • f) asigură informarea solicitanților de stimulent financiar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • g) înaintează Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile

centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de> H.C.G.M.B.în vederea efectuării plăților;


 • h) elaborează procedurile de lucru specifice;


  condițiile legii


 • i) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului i

 • III.1.3. BIROUL STIMULENT ADULȚI CUfHA Biroul Stimulent Adulți cu Handicap se află în sub este condus de un șef birou. Biroul își desfăș| General al Municipiului București privind acordâreabțț^F socială a persoanelor adulte cu handicap.                 =

  rStimulente Finan ^Ek'bâza Hotărârilor Consiliului nt financiar pentru integrarea


Personalul Biroului Stimulent Adulți cu Handicap se subprdonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

te MANAGEMENTUL^

Page23|f^Z£OR


CONFORM CU ORIGINALU

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a cererilbf-privind.uca integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap acordat de către instițuti/;

 • b) asigură și organizează activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor transmise de către solicitanții/beneficiarii de stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în vederea actualizării informațiilor;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în cuprinsul metodologiei de lucru aprobată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • d)  înaintează șefului de serviciu propunerile privind aprobarea/suspendarea/respingerea/ recuperarea/încetarea/modificarea cererilor privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;

 • e) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a solicitanților și a beneficiarilor pentru acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;

 • f) asigură informarea solicitanților de stimulent cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • g) înaintează Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de către H.C.G.M.B. în vederea efectuării plăților;

 • h) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • i) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV


Directorul economic și administrativ al D.G.A.S.M.B. se află în subordinea Directorului General și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

 • 1. Serviciul Financiar, Contabilitate și CFP

 • 2. Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiții

 • 3. Serviciul Achiziții Publice

- Biroul Contractare Servicii Sociale

 • 4. Serviciul Administrativ

oul Aprovizionare

feptartimentul Transport buȚGpspodărire Cantine

•și administrativ al D.G.A.S.M.B. are următoarele atribuții, răspunderi și

 • a) controlează și coordonează activitatea fiecărui serviciu/birou aflat în subordinea sa directă;

 • b) primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează Directorul General al D.G.A.S.M.B. asupra modului de soluționare a solicitărilor și a petițiilor;

 • c) verifică respectarea și aplicarea corecta a legislațieLîtfreâdtJiLserviciilor/birourilor pe care le coordonează;

 • d) ține ședințe de lucru cu personalul din subordine sderea rezolvării problemelor curente;

Page 24 of 57

■ * */r7CONFORM CU ORIGIN

 • e) analizează și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii d subordine înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.C^ArȘi

 • f) propune măsuri de sancționare disciplinară pentru pers disciplinare, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

 • g) propune Directorului General al D.G.A.S.M.B. participarea unor salariați din subordinea sa la programele de perfecționare profesională;

 • h) asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa;

 • i) avizeaza notele justificative privind alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice;

 • j) avizează pentru legalitate contractele de achiziție publică încheiate cu operatorii economici câștigători ai procedurilor de achiziție publică;

 • k) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, în colaborare cu serviciile de specialitate;

 • l) analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt și în perspectivă;

 • m) urmărește încadrarea corectă a cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • n) verifică toate operațiile financiare;

 • o) asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la termen, de către unitate, a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite bugetului statului;

 • p) controlează întrebuințarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate salariilor, respectarea nivelului salariilor, a drepturilor de personal în concordanță cu statul de funcții aprobat;

 • q) semnează toate actele pe baza cărora se fac încasări și plăți, primiri sau eliberări de bunuri sau alte valori;

 • r) verifică documentația contabilă, pe baza căreia se fac înregistrările, precum și situațiile financiar — contabile, extrasele de cont, balanțele de verificare, conturile de execuție bugetară, având dreptul să refuze pe cele care nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale;

 • s) organizează efectuarea la timp a inventarierii valorilor materiale bănești si a decontărilor, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • t) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • u) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și sarcini stabilite de Directorul Ge

D.G.A.S.M.B.


IV. 1. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI C.F.P. Serviciul Financiar, Contabilitate și C.F.P. se află în suborțjj Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul se/^icSiljji serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții: Organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit Le^ii modificările și completările ulterioare, asigurând: a) înregistrarea cronologică și sistematică, prelu1^91" Republicată, cu


tfvire la situația patrimonială și rezultatele obținute atât pen neuesitâțile^ropnf^aKȘ^ relațiile cu clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau juridice;

 • b) controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, grecum, și exactitatea datelor contabile furnizate;

Page 25 of 57


 • c) respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea financiar - contabilă, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor privind întocmirea și utilizarea acestora;

 • d) ține evidența contabilă pentru toate unitățile din subordbneaJXGw

 • e) înregistrează plățile și cheltuielile din alocația bugetară în operațiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificației bugetare;

 • f) întocmește și înregistrează în evidența sintetică notele contabijeț

 • g) întocmește și analizează balanța de verificare lunară, urmări

Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) asigură schimbul permanent de date și informații cu departamentele de specialitate din Primăria Municipiului București, Trezoreria sectorului 3;


CONFORM CU ORIGINALUL


fișele dq£_evidența pentru
e corelațiile prevăzute în


 • i) organizează efectuarea și valorificarea inventarierii generale și anuale;

 • j) participă la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și urmărește realizarea acestuia pe capitole;

 • k) urmărește și răspunde de modul de desfășurare a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii;

 • l) urmărește și răspunde de recuperarea pagubelor aduse instituției;

 • m) asigură plata la termen către buget a sumelor datorate;

 • n) întocmește până la data de 15 ale lunii următoare balanța de verificare;

 • o) ține evidența calculului datoriei la bugetul statului conform legislației în vigoare;

 • p) întocmește notele contabile și dările de seamă contabile asupra executării bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • q) asigură gestionarea patrimoniului instiuției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • r) efectuează operațiuni de încasări și plăți către persoane fizice și juridice în numerar, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare;

 • s) asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculului și a plății salariilor, precum și a celorlalte drepturi de personal;

 • t) operează rețineri salariate conform legislației în vigoare;

 • u) reține și ține evidența garanțiilor gestionare materiale;

 • v) întocmește fișele fiscale ale salariaților;

 • w) întocmește documentația privind acordarea premiilor, pe baza propunerilor compartimentelor din D.G.A.S.M.B. aprobate de către directorul general și, în conformitate cu prevederile legale în 'vigoare;

 • x) întocmește documentația pentru acordarea altor drepturi salariate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • y) completează cu actele necesare dosarele noilor angajați privind efectuarea deducerilor

personale^Bphtare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale; g^i^nța c^P^Uilor medicale ale salariaților;

și Efectuează plata/ compensarea orelor suplimentare, cu timp liber |se^ct^at^'de către salariații D.G.A.S.M.B., în conformitate cu prevederile legale în


_ele salariale și reține/plătește diferențele rezultate;

wl^^SUsmite lunar și anual situații statistice privind drepturile de personal către Primăria Municipiului București;

dd) răspunde de încasarea de la persoane fizi.de'fi juridice a numerarului și depunerea acestuia în bancă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

ee) urmărește și răspunde de întocmirea notelor contabile pentru documentele de bancă și casieria

D.G.A.S.M.B., precum și depunerea acestora în termenele stabilite;

ff) asigură întocmirea ordinelor de plată către structurile bancare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont și încadrarea corectă pe subdivizirțni-a-Glasifieației4>ttgetare-a] cheltuielilor;

gg) întocmește decontul de TVA și tot ce decurge diș^g|^|3ggi^g,NALUL

hh) elaborează procedurile de lucru specifice; '


ii) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ier®tuOupeiîofnifcbndițn|e-legii;


 • IV. 2. SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, IN

Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiții se află în subofdâfea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) elaborează bugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul

D.G.A.S.M.B.; planifică investițiile, precum și modul de rambursare a creditelor angajate de D.G.A.S.M.B. conform datelor furnizate de Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP;

 • b) urmărește eficiența folosirii fondurilor alocate de la Buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;

 • c) urmărește cheltuielile și, prin aceasta corectează continuu bugetul D.G.A.S.M.B. și previne angajarea acestuia în lucrări fără acoperire financiară;

- analizează nivelurile cheltuielilor, ținând cont de prioritățile de investiții, dotări și achiziții ale

D.G.A.S.M.B.;

 • d) centralizează resursele financiare, interne și asociate ale serviciului în vederea propunerilor de finanțare a activităților de asistență socială;

 • e) propune repartizarea resurselor financiare pe tipuri de activități de asistență socială, precum și alocarea acestor resurse;

 • f) colaborează cu celelalte servicii în vederea identificării nevoilor acestora și întocmirii propunerilor de alocare a fondurilor;

 • g) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • h) vizează lunar lista de cheltuieli, întocmită de Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP;

 • i) întocmește lucrări de raportare periodică, cu privire la situația financiar - contabilă a

D.G.A.S.M.B.;

j) întocmește lista de studii de prefezabilitate și fezabilitate, lista de dotări independente, cu respectarea prevederilor legale;

k) întocmește programelor de investiții publice anuale în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru D.G.A.S.M.B.

 • l) întocmește listele obiectivelor de investiții inclusiv eșalonarea pe trimestre în urma aprolyî

m) întocmește cererile de admitere la fina investiții cu finanțare parțială sau integrală^l

n) transmite lista obiectivelor de investiții cu fi tuturor celor interesați: Direcției G contabilitate și C.F.P. etc.

o) întocmește notele

modificărilor di cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelo finanțare parțială sau integrală de la buget;         J

-

„ ifS --

Page 27of 57

te. w

• ■are parțială sau integrală de la buget, ,.M.B.

iy£jp\de investiții cuprinse în lista de .B.

ă s integrală de la buget aprobată

^jdblice, Serviciului Financiar -


' '/[JLGv                  .

damentare, rapoartele de specialitate,. referatele pentru aprobarea, or de inve
CONFORM CU OF

p) întocmește documentația necesară proiectele r de hotărâri în vederea'-aprobării de către Consiliul General al Municipiului București, a documentațiilor - tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, indiferent de sursa de finanțare pentru DXJ.Â.&-M.-B.'

q) urmărește realizarea investițiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru D.G.A.S.M.B întocmind de câte ori este cazul situații privind realizarea lor;

 • r) elaborează anual programul de investiții publice pe clasificație funcțională cât și programele pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B.;

 • s) întocmește rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitării conducerii Primăriei și a Consiliului General al Municipilui București;

 • t) solicită directorului general aprobarea extemalizării serviciilor de elaborare a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții a căror proiectare urmează a se licita;

 • u) întocmește referatele de necesitate în vederea organizării procedurii de achiziție publică a serviciului de proiectare;

 • v) participă în comisiile de licitație atunci când sunt numiți prin decizia directorului general;

 • w) verifică și urmărește realizarea proiectării documentațiilor tehnico - economice pentru toate fazele de proiectare acceptându-le la plată numai dacă corespund condițiilor tehnice și de calitate și dacă se încadrează în stasuri, normative și legislație;


  • x) asigură si răspunde de organizarea procedurilor legale și participă în comisiile de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru modernizare, reabilitare, amenajare ale construcțiilor aparținând D.G.A.S.M.B., executate din fonduri locale, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;

  y) asigură secretariatul și punerea la dispoziția comisiei de recepție a documentațiilor de proiectare, în vederea verificării și recepționării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.;

  z) monitorizează lucrările de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obținerii avizelor/ acordurilor, contract, valoare acte adiționale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăți, alte evenimente ale proiectării;

  aa) asigură obținerea unde este cazul, a acordurilor/ avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire prin depunerea documentațiilor necesare obținerii certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/ avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de construire (AC), asigură urmărirea procedurilor de obținere a acestor acte;

  bb) asigură predarea AC către structurile Direcției Tehnice în a căror domeniu de competență se află investiția, în vederea demarării lucrărilor de execuție;

  cc) întocmește adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în rbanism;

  țapoartele de specialitate, proiectele de HCGMB, notele de fundamentare î$iecfivelbr de investiții propuse a se realiza prin bugetul de lucrări, pentru aprobarea,  ^Xi^^âĂcesfâjrilh ședințele Consliliului General al Municipiului București; eeNasrcuraive^^ai’ea de către verificator atestat a documentațiilor tehnico-ec<  ărea de către verificator atestat a documentațiilor tehnico-economice, dacă este


  £§<5atre PMB rapoartele de specialitate, proiectele de hotărâri, notele de fundamentare investițiile care necesită aprobarea CGMB;

  ^g)__asigură predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor, întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziție, punerea la

  Page 28 of 57
CONFOF~~ '........


dispoziția Serviciului Achiziții Publice a documentației ne pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice); hh) participare la predarea amplasamentului către constructor, împre care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electriedf gazematurale;

ii) asigură verificarea modului de derulare a lucrărilor și urmărește finalizarea lucrărilor la termenele specificate în avizele și autorizațiile de construcții;

jj) pentru lucrările de investiții întocmește: fișa obiectivului și procese verbale de recepție a lucrărilor;

kk) urmărește derularea lucrărilor de investiții decontarea facându-se pe baza stadiilor fizice de execuție, asigură recepția lucrărilor conform actelor normative în vigoare;

11) Verifică documentațiile de execuție a lucrărilor;

mm) Respectă legislația de promovare și execuție a proiectelor de investiții;

nn) elaborează procedurile de lucru specifice;

oo) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor rezultate din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

pp) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

IV. 3. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Publice se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) organizează procedurile de achiziții publice necesare desfășurării activităților tuturor compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B., cu fonduri din bugetul aprobat de C.G.M.B., cu respectarea legislației privind achizițiile publice;

 • b)  elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.M.B, programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;

 • c) asigură întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, precum și a documentației primite de la compartimentele din cadrul D.G.A.S.M.B., care solicită demararea procedurilor;

 • d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;


o) asigură încheiera contractelor cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări, precum și transmiterea acestora pentru urmărirea compartimentelor de specialitate (Serviciul Financiar-Contabilitate și rCFP)7_3ar~șr~conipa (solicitante);


CONFORM CU ORiGlNALUI


anizate, care


p) asigură gestionarea bazei de date cu privire la p socedurile de achiziții publi cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;

q) asigură gestionarea bazei de date cu privire la toate contractele întocmite în cadrul serviciului;

r) elaborează procedurile de lucru specifice;

s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • IV. 3.1. BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

Biroul contractare servicii sociale funcționează în subordinea Serviciului Achiziții Publice și este condus de un șef birou, având ca principală responsabilitate încheierea contractelor de acordare a serviciilor sociale între furnizorul de servicii sociale și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de finanțare. Personalul compartimentului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) aplică procedurile legale privind contractarea serviciilor sociale;

 • b) participă prin reprezentantul desemnat în grupurile de lucru sau proiectele pilot privind contractarea serviciilor sociale;

 • c) participă la întocmirea propunerilor pentru planul de investiții și a bugetului aferent acestor propuneri;

 • d) participă la întocmirea documentației necesare la efectuarea plăților aferente serviciilor sociale contractate;

 • e) Colaborează cu serviciile și unitățile din subordinea DGASMB în toate problemele în limita competențelor stabilite;

 • f) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

IV. 4. SERVICIUL ADMINISTRATIV

Serviciul Administrativ se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură, conform legii, contractarea serviciilor pentru curățenia și întreținerea sediului/ punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea salariații instituției și pentru întreținerea și repararea parcului auto, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și imobilelor din patrimoniul sau

  administrarea D.G.A.S.M.B.;

  • b) răsprpdțcțf consuafahțbej

  • c) asigura.

  • d) îifeiț


Jsgodărirea rațională a energiei, apei, combustibililor, rechizitelor și a precum și a altor materiale de uz gospodăresc;

j^ji^teleSnec^are bunei desfășurări a activității instituției;

' ttmijâqfiyitatea proprie, programele de lucru și graficele de control anuale,

trimestriale și^hâiîăp

 • e) gestioneă

 • f) răspunjjfei


***.]


-fflăjfâfizgază banca de date privind fondul imobiliar administrat; Kețmerea și reparația mijloacelor fixe din dotare;

a^ăSaprocedurile de lucru specifice;

dinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

- I .->IAGE - <     , t

UVkAW

Page 30 of 57

CONFORM CU ORIGINALUL


IV. 4.1. BIROUL APROVIZIONARE

Biroul Aprovizionare se află în subordinea Servicfuhii-Adrmni birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având atribuții:

 • a) în funcție de meniurile stabilite, întocmește documentația necesârțLAprovizionării ritmice a instituției cu alimente;


 • b) aprovizionează unitățile cu alimente, materiale de întreținere, obiecte de inventar, echipament și mijloace fixe, conform planurilor de aprovizionare al instituției și în limita fondurilor bugetare alocate;

 • c) verifică, ca produsele achiziționate să fie însoțite de documentația necesară, certificate de calitate sanitar-veterinară, certificate de garanții, declarații de conformitate, nota de intrare a mărfii, precum și alte documente de însoțire a acesteia;

 • d) colaborează cu Serviciul Achiziții Publice la întocmirea programului anual al achizițiilor publice, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

 • e) participă la obținerea avizelor sanitar-veterinare și de mediu în vederea bunei funcționări a aparaturii din dotarea instituției;

 • f) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • g) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

IV. 4.2. COMPARTIMENTUL TRANSPORT

Compartimentul Transport se află în subordinea Serviciului Administrativ. Personalul compartimentului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) îndrumă, supraveghează și planifică activitatea de transport;

 • b) întocmește și ține evidența strictă a foilor de parcurs, a consumului de carburant și lubrifiant pentru autovehiculele din instituție;

 • c) răspunde de funcționarea în bune condiții, prin asigurarea periodică a reviziei tehnice la autovehiculele din dotare;

 • d) răspunde de obținerea tuturor autorizațiilor si a licențelor de transport, necesare bunei derulări a activității de transport;

 • e) asigură documentația necesară și piesele de schimb aferente pentru remedierea defecțiunilor apărute la autovehiculele din dotarea instituției;

 • f) propune ca dotările sau remedierile tehnice care nu pot fi executate în instituție, să fie efectuate / în unități sau ateliere de serivicii specializate în acest sens;

 • g) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • h) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile


IV. 4.3. BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE

Biroul Gospodărire Cantine se află în subordinea Serviciului Admi

șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având d^î atribuții:

 • a) ține evidența asistaților din unități, cu drept de masă,

acestora pentru a beneficia de prestarea serviciilor          ___

 • b) urmărește și verifică respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare și de mediu în unitățile subordonate, pe întreaga perioadă, fără a afecta procesul tehnologic;

 • c) verifică certificatele de calitate, de conformitate și avizul sanitar-veterinar

.cantitate de produse, intrată în unități;

DIRECȚIA AM

Page 31 of 57     .

te. umane JA/

i‘ WV


 • d) stabilește materiile prime necesare efectuării preparatelor culinare în vederea asigurării unei mese calitative și echilibrate;

 • e) alege soluții optime de organizare a locurilor de muncă;

 • f) asigură derularea lucrărilor de reparații curente;

 • g) stabilește normele tehnologice și urmărește executarea lucrărilor conform standardelor în scopul evitării accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

 • h) participă la recepționarea lucrărilor și bunurilor achiziționate, prin atestarea pe bază de semnătură că acestea corespund cantitativ și calitativ;

 • i) înaintează compartimentelor de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., rapoarte de activitate, indicatori specifici de activitate și alte documente solicitate de acestea;

 • j) propune achiziții de mașini, instalații și dotări specifice pentru modernizarea activității serviciilor prestate potrivit fondurilor aprobate;

 • k) asigură păstrarea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat, stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;

 • l) urmărește și verifică lucrările de investiții, dotări, reparații capitale și curente, executate la toate unitățile, asigurând condițiile necesare punerii în funcțiune, la termen, a obiectivelor propuse;


 • m) asigură transportul gratuit al hranei la domiciliul persoanelor care nu unității;

 • n) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • o) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, îiȚcondifij

CAPITOLUL V ! CONFORM CU ORIGIN

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME

Directorul dezvoltare, strategie, programe se află în subordinea Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) întocmește împreună cu serviciile din subordine, strategia în domeniu și planul de asistență socială pentru dezvoltarea strategiei locale de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, stabilind, pe baza analizei indicatorilor sociali, politici sociale unitare la nivelul municipiului București, pe termen scurt, mediu și lung, având în vedere problematica socială și dinamică economiei, precum și modalitățile de implicare a autorităților administrației publice locale și societății civile în rezolvarea cazurilor sociale ale comunității;

 • b) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

 • 1. Serviciul Strategie și Programe cu Finanțări Externe,

 • 2. Serviciul Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali, ^^3-Cftmpartimentul Managementul Calității și Control Intern Managerial

 • c) propun^TC^arMafe^^surselor umane și materiale, interne sau asociate ale D.GA.S.M.B.

către ir                     ^1 asistenței sociale din subordinea C.G.M.B. sau finanțate de către

acesta fiau j/mwfewiectele pentru care au fost încheiate convenții între C.G.M.B și asociații sau fundam;* l WfAA

 • d) colappreaxăA^sd^^teâ civilă și coordonează serviciile publice de asistență socială ale sectoarejpțr^^șjM&București, în vederea aplicării strategiei din domeniul asistenței sociale;

 • e) jpropune JrrăSuri de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul ‘‘municipiului București;

 • f) evaluează proiectele de parteneriat între administrația locală și O.N.G.-uri și le supune aprobării conducătorului D.G.A.S.M.B.;

 • g) propune rezilierea protocoalelor sau convențiilor încheiate cu furnizorii de servicii socio-medicale sau alți parteneri în cazul în care se constată nerespectarea clauzelor speciale asumate prin acestea;

 • h) face propuneri conducătorului D.G.A.S.M.B. privind activitatea de formare profesională a salariaților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de


salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul.Je^ctivitateaL cerințelor de modernizare a activității;               I

, .. , -         -r-           I CONFORM CU ORIGINALUL

1) elaborează procedurile de lucru specifice;        i

T y tWECȚw

’      A.SISTEHIA


j) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierârhie-superior;

V. 1. SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FIN

Serviciul Strategie, Programe cu Finanțări Externe se află înksubpfdinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) participă la elaborarea și monitorizarea prognozelor asupra evoluției nevoilor și ofertei de servicii sociale prin dezvoltarea/ reorganizarea serviciilor sociale, a specialiștilor, a resurselor financiare și materiale, la nivelul municipiului București;

 • b) participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei și a planului de acțiune în domeniul asistenței sociale, în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, stabilind, pe baza analizei indicatorilor sociali, politici sociale unitare la nivelul municipiului București, pe termen scurt, mediu și lung;

 • c) asigură informarea serviciilor de la nivelul instituției despre liniile de finanțare active (naționale și internaționale) din domeniul asistenței sociale;

 • d) asigură centralizarea și evidența tuturor surselor de finanțare interne și externe în domeniul asistenței sociale, analizând criteriile și condițiile de eligibilitate, precum și posibilitatea de accesare a acestora;

 • e) realizează rapoarte anuale, trimestriale, periodice și/ sau în funcție de solicitări cu privire la rezultatele obținute prin implementarea planului anual de acțiune al instituției;

 • f) centralizează și ține evidența proiectelor/ programelor propuse spre finanțare și a celor în implementare la nivelul instituției și a propunerilor de parteneriate din partea altor instituții publice sau private;

 • g) participă la conceperea, tehno-redactarea, depunerea spre finanțare și implementarea de proiecte în domeniul asistenței sociale, derulate în parteneriat public - public, public - privat;

 • h) propune repartizarea resurselor umane ale serviciului altor servicii de la nivelul instituției în vederea elaborării și implementării proiectelor finanțate cu resurse interne sau externe, realizate, după caz, în parteneriat public - public, public ~ privat;

 • i) redactează și înaintează documentația aferentă proiectelor pentru obținerea avizelor necesare derulării acestora;

  j) redactează și înaintează documentația sociale în vederea furnizării acestora c

  k) asigură consultanță și îndrumare în realizarea și implementarea de flpto nevoilor și propunerilor de proiecte primate

  • l) contribuie la fundamentarea proj^^i socială;

  m) identifică resursele alt instituției;
  fvi^jlor de specialitate din cadrul instituției ie§te*î| domeniul asistenței sociale în baza ora;

  ^Ubdhtru finanțarea măsurilor de asistențăn) inițiază și propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autorități publice locale și alți reprezentanți ai societății civile în scopul dezvoltării și diversificării serviciilor sociale primare și specializate;

o) asigură relaționarea cu organisme și autorități cu atribuții în domeniul asistenței sociale, naționale sau internaționale;

 • p) colaborează cu serviciile publice de asistență socială de la nivelul sectoarelor, precum și cu formele de asociere ale societății civile, în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale în mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului București;

 • q) avizează proiectele de servicii sociale, inițiate la nivelul sectoarelor municipiului București, privind conformitatea acestora cu strategia municipală de dezvoltare în domeniu;


 • r) participă la cerere, la conferințe, sesiuni, întâlnțrir-€urstHT--tfrtofmăfF_ș i

profesională a personalului, etc.;                      j coWORM cu ORI

 • s) elaborează procedurile de lucru specifice;           ; "

 • t) monitorizează evoluția indicatorilor sociali, centrafezeăza’“șT sințetfee

primite, specifice domeniului de activitate a Direcției Generale municipiului București (protecția drepturilor copilului, protecția persoanelor cu dizabilități,

protecția vârstnicilor, combaterea discriminării romilor, persoanele adulte fără adăpost, protecția victimelor violenței domestice, tipuri de prestații sociale etc.),

 • u) monitorizează și analizează situația în domeniul protecției drepturilor copilului, protecției persoanelor cu dizabilități, protecției vârstnicilor, combaterii discriminării romilor, persoanelor adulte fără adăpost, protecției victimelor violenței domestice, prestațiilor sociale,

 • v) furnizează date și informații, în conformitate cu legislația în vigoare, instituțiilor publice sau organizațiilor private, în baza informațiilor furnizate de compartimentele de specialitate;

 • w) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • V. 2. SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI

Serviciul pentru Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali se află în subordinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

Serviciul se subordonează Directorului dezvoltare, strategie, programe, având de îndeplinit următoarele atribuții principale:

 • a) asigură relaționarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) și cu alți actori sociali de la nivel local, național și internațional (furnizori de servicii sociale, instituții publice, alte persoane juridice);


 • b) analizează, dezvoltă parteneriate și evaluează posibilitățile și oportunitățile de colaborare dintre C.G.M.B./ D.G.A.S.M.B. și O.N.G-uri, culte religioase și orice alte organisme ori instituții aparținând Societății Civile;

- c) identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanțatori ai serviciilor de asi societății cr$


ială desfășurate de O.N.G.-uri și alți furnizori de servicii sociale ai deripi^p administrația publică locală;

serviciului:

undațiilor și altor actori sociali ce derulează activități și oferă criteriul Municipiului București, fiind acreditați în sensul acesta irilor în vigoare;

' v-'' OiRECTiA UȘ» ItS ^ANAGEiAmt;î |(S resurselor■■■ . UMANE

? ^>7 iî. . C\s


 • d) gestion

 • 1) baza servicii d confo

 • 2) baza de date a asociațiilor, fundațiilor și altor actori sociali ce derulează activități în parteneriat cu DGASMB, pe baza raportărilor transmise anual de serviciile de specialitate din cadrul instituției;

 • 3) baza de date cu beneficiarii Legii nr. 341/2004, respectiv ai Legii nr. 42/ 1990, solicitanți de spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

 • e) acordă sprijin compartimentului de specialitate (urgențe sociale) în vederea actualizătii și gestionării bazei de date a persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB.

 • f) furnizează date și informații, în conformitate cu legislația în vigoare, organizațiilor private și instituțiilor publice, în limita atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și pe baza informațiilor

furnizate de compartimentele de specialitate;                                               —

 • g) participă la conferințe, sesiuni, întâlniri de lucru, vizite j-de-stedrur-eursuâ-de-fim

perfecționare profesională etc.;                                                               [fă 3 direcția

...        .               jCONHjRiQjpRJGlNALlJtj^. £S,STEI± Ss

 • h) participă la elaborarea de studii, cercetări, prognoze, m scopul îdentificani^nevoîl^^ihg^^ diversificării serviciilor socialela nivelul Municipiului BucureșfiTh

 • i) coordonează activitatea de practică de specialitate a studenților repartizațLde" de învățământ superior acreditate, cu care DGASMB are încheiate protocol practică;

  ;/ acorduri de


  decât aceea de publice cărora


 • j) primește, analizează și centralizează cererile pentru spații cu altă destinație locuință ale partidelor, cabinetelor parlamentare, ONG-urilor, instituțiilor legislația în vigoare le conferă acest drept și ale altor categorii prevăzute de lege, inclusiv ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, înaintînd dosarele complete ale acestora către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație constituită la nivelul Primăriei

Municipiului București, care decide cu privire la oportunitatea acordării acestora, în funcție de criteriile de prioritate, de spațiile existente și de nevoile reale ale Municipiului București;

 • k) asigură, la solicitarea Directorului General, participarea instituției la comisii de specialitate, conform fișei postului și atribuțiilor serviciului;

 • l) elaborează, la solicitarea Directorului General și cu colaborarea serviciilor/ compartimentelor de specialitate de la nivelul instituției, documentația de specialitate și proiectele de HCGMB care fac obiectul activității serviciului, urmând ca acestea să fie transmise pe circuitul de avizare și, ulterior, supuse dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București;

 • m) primește, analizează și soluționează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate (juridic, financiar, urgențe sociale), cererile de restituire a contravalorii cheltuielilor de înhumare pentru

  persoanele fără aparținători/ cadavrele neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB, emise de urmașii/ aparținătorii/ alte persoane îndreptățite, conform legislației în vigoare; orice alte cereri, solicitări sau documente care ' izează această activitate vor fi întocmite de compartimentele de specialitate;

  n) elaborează procedurile de lucru specifice;

  o) îndeplinește și alte sarcini, la solicj ea șefului ierarhic superior, în condițiile legjj


  V.3. COMPARTIMENT MANAGERIAL

  Personalul compartimentului s având următoarele atribuțiile^ a) urmărește aplicarea sjsțe cadrul DGASMB;
  UL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN  ^r intern Managerial și de Management al C

  ÂA Ac

  //«S feAfJAGP»:

  Page 35 of 57


 • b) elaborează propuneri de îmbunătățire a Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității, conform legislației din domeniu;

 • c) verifică la solicitarea șefilor ierarhici documentele rezultate în urma implementării Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității;

 • d) la nevoie revizuiește/modifică, procedurile generale, specifice, operaționale și manualul calității;

 • e) furnizează informații centralizate către auditori pentru evaluarea sistemului de Control Intern managerial și al Managementului Calității;

 • f) gestionează procedurile operaționale ale Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității din cadrul compartimentelor instituției;

 • g) păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de Management al Calității;

 • h) asigură difuzarea controlată a Manualului Calității;

 • i) monitorizează și evaluează nevoia de pregătire a personalului responsabil de implementarea controlului intern managerial și a standardelor de calitate și recomandă organizarea de cursuri de perfecționare/specializare în domeniul controlului intern managerial și a managementul^!!®*-^

  CAPITOLUL VI


  MLI


direcția, <S>\

£ F asistenta 1« J  TEHNICA și  = ™

J, juridică o

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARfrASI&l

Directorul Coordonare Asistență Socială se află în subordinea Directortimh'General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:                   \j

 • a) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine;

 • b) dispune efectuarea de anchete sociale la solicitarea compartimentelor din cadrul

D.G.A.S.M.B.;

 • c) întocmește propuneri de diversificare a serviciilor sociale, în conformitate cu strategia și planul de asistență socială pentru dezvoltarea strategiei locale de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, din domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordonează:

 • 1. Serviciul Urgențe Sociale

 • 2. Serviciul Protecția Copilului

 • 3. Serviciul Anchete Sociale

 • 4. Serviciul Protecția Persoanelor Adulte

 • 5. Serviciul Cantine Sociale

  • 6. Serviciul “Complexul de Servicii Sociale -Ominis”

  • 7. Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sfântul Ioan”

  • 8. Serviciul “Centrul Rezidențial de îngrijire Și Asistență pentru Persoane Dependente - Darvari”

  • 9. Serviciul "Centrul Rezidențial de îngrijire și Asistență pentm Persoane Dependente -Berceni"

  • 10.

  d)M

  ®tit

  țaâ


  ici


wmjȚ’ybî&'ul Rezidențial Sfânta - Teodora” lâ^apmh^aWogramelor de diversificare a serviciilor de asistență socială de către hmiwp)fi.A.S.M.B., coordonează și verifică punerea lor în practică prin măsuri «gBUji

p^^ffier^^ducătorului D.G.A.S.M.B. privind activitatea de perfecționare și formare prbfe^^^^^^^Haților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor jeMe^ii^fd’sâkrîăți în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • f) elaborează procedurile de lucru specifice;                 /

 • g) coordonează direct compartimentele următoare, fiecare dintre ele având atribuții specifice:

Page 36 of 57


de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) monitorizează și analizează respectarea drepturilor copiilor în vederea elaborării strategiei de dezvoltare și planului de acțiune în domeniul protecției drepturilor copilului pentru municipiul București;

 • b) colaborează cu toate instituțiile de stat, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea de programe în domeniul protecției copilului în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale în mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului București;

 • c) colaborează cu organisme internaționale în vederea implementării de programe și/ sau proiecte destinate copiilor de pe raza Municipiului București;

 • d) asigură centralizarea informațiilor solicitate de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de pe raza municipiului București;

 • e) furnizează date și informații solicitate, în conformitate cu legislația în vigoare, tuturor solicitanților;

 • f) identifică și evaluează nevoile sociale, categoriile de beneficiari și tipurile de servicii sociale dezvoltate la nivelul municipiului București, în domeniul protecției copilului;

 • g) asigură beneficiarilor asistență și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză și soluționarea adecvată a cazurilor semnalate de către aceștia;

 • h) furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi îndrumă, unde este cazul, către alte servicii de specialitate în domeniul protecției copilului;

 • i) identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar beneficiarilor aflați în situație de criză;

 • j) inițiază, elaborează și implementează programe și proiecte în domeniul protecției drepturilor copilului la nivelul municipiului București;

 • k) monitorizează, coordonează și evaluează implementarea programelor și proiectelor finanțate de Consiliul General al Municipiului București în domeniul protecției drepturilor copilului la nivelul municipiului București;


o) efectuează anchete sociale pentru biroul și centrele din cadrul S.P.C. în funcție de cererile primite care se adresează minorilor, persoanelor singure/familii cu copii aflate în situații socio-economice deosebite sau cu nevoi speciale pentru evaluarea corectă și în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, a următoarelor categorii:

 • 1)     persoane singure/familii care solicită scutire de la plata taxei administrative pentru minorii îngrijiți în Centrele de îngrijire și educație timpurie 0 - 3 ani Antante;

 • 2)     alte tipuri de solicitări ce intră în sfera noastră de competență.

p) în funcție de aspectele constatate în ancheta socială, personalul serviciului are obligația de a îndruma solicitantul către toate tipurile de servicii sociale specializate de care acesta are nevoie;

r) redactează documentele ce atestă situațiile constatate prin anchetele sociale efectuate;

s) ține evidența electronică a anchetelor sociale efectuate în cadrul serviciului:________—liâLx. n,„_

t) elaborează procedurile de lucru specifice;

ț) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, ÎÂ’9dh8i|iîle iegnfyZ

u) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:      ..

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în Centrele de îngrijire ș/ Educație Timpurie pentru Copii 0-3 ani și în Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională “Covorul Magic”, reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • VI. 2.1. BIROURILE “CENTRE DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU

COPII 0-3 ANI”:

 • 1. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - OMIDE”

 • 2. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII

0-3 ANI-SCĂPĂRICI”

 • 3. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-ALEX”

 • 4. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- LA BUNICI”

 • 5. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MARIA”

 • 6. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII

0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

 • 7. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ZEBRA ZOU"

 • 8. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII

0-3 ANI - STELUȚELE ZÂMBITOARE”

 • 9. BIROUL ”CE CU VIAȚA PRO

 • 10. BIROUL rCE

0-3 ANI-CADE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE OVORUL MAGIC”

#ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII


 • 11. BIRO

 • 12. 6lRO

0-3                       f

fSTBIR&^L “CENTRtifei)E ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani sunt organizate la nivel de birou, se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și s Șconduse de câte un șef birou,


^GRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPIIPage 38 of 57funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) îngrijirea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • b) organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață, în vederea dezvoltării normale, somatice și psihomotorii, a copiilor;

 • c) asigurarea unei alimentații raționale și individualizate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;

 • d) luarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifîce a organismului copiilor;

 • e) asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

 • f) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • g) acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire,


până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia părinți ori de către susținătorul legal;

 • h) dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • i) evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul centrelor d timpurie, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

 • j) informarea și consilierea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor c

la domiciliu;

 • k) depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • l) îndeplinește și alte sarcini la cererea șefului ierarhic superior.

VI.2.2. BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

Biroul se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și este condus de un șef birou. Personalul centrului se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora ;

 • b) asigură consiliere și sprijin pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic (conține informații despre necesitățile specifice ale copilului; responsabilitățile familiei; obiectivele, activitățile, metodele și mijloacele de realizare și evaluare, având obiective realiste, adaptate nivelului global al copilului și utile pentru dezvoltarea lui armonioasă, fiind stabilit și rolul părintelui în operaționalizarea obiectivelor stabilite);


  copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

  • c) întocmește procedura de admitere a copiilor în centru cu pregătirea dqsarului c necesare;

  • d) încheie contract cu părintele/reprafeAth

  • e) stabilește relații de colaborare importanța stabilirii unui partenge Codului Etic pentru r sprijinirea și j și părinții/reprezentanții legali ai copiilor)

  întocmește programul personalizat de intervenție, în echipă - elaborat în funcție de nevo

  f'1' ...

  Page 39 of 57

  f\                                                               I ‘ ”

  LĂmliv o—>
  ctele


  iilor care f enteazăl. centrul primând dezvoltarea armonioasă a copiilor (elaborarea acestora, reuniuni generale și individuale, xinui contract între reprezentanții centrului • g) stabilește relații de colaborare și parteneriate cu ale instituții din comunitate ;

 • h) organizează și participă la diferite acțiuni și activități desfășurate în parteneriat cu alte instituții din comunitatea locală;

 • i) participă la întrunirile Comisiei sociale de analiză a dosarelor în scopul admiterii copiilor în centru;

 • j) întocmește rapoarte de activitate, referate și procese verbale.

 • k) întocmește programul zilnic al copiilor-cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei lor și care răspund nivelului și potențialului lor de dezvoltare, acesta realizându-se în echipă, de personalul de specialitate;

 • l) stimularea și dezvoltarea comunicării (să se exprime corect în propoziții, să se prezinte, să salute, să solicite și să mulțumească; să denumească obiecte, fenomene, acțiuni;etc.)

 • m) cunoașterea mediului (membrii familiei, segmentele corpului omenesc, obiecte de igiena personală etc.)

 • n) activități de cunoaștere a pozițiilor spațiale, mărimea, forma, culoarea obiectelor etc.

 • o) dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și autonomie personală (cum ne comportam în


societate; să folosească corect obiectele sanitare, să se spele singuri pe        fa

mănânce singuri; să se îmbrace și să se dezbrace singuri sau cu ajutor etc.)

 • p) dezvoltarea psihomotricitătii și abilității manuale;

  «sistența f C tehhicA Șl » JURlQic *


 • q) activități de recreere și socializare etc.                           ;

  KW jut,ca


VI. 2.3. BIROUL “CLUBUL COPIILOR”

Biroul “Clubul Copiilor” se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora;

 • b) asigură consiliere și sprijin pentru părinții/ reprezentanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

 • c) întocmește procedura de admitere a copiilor în centru cu pregătirea dosarului cu actele necesare;

 • d) încheie contract cu părintele/reprezentantul legal al copilului;

 • e) stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul primând importanța stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor (elaborarea Codului Etic pentru rpMți u copii și familiile acestora, reuniuni generale și individuale,


  sprijinirea și jfrțăp și părinții/reprfizent f)î particularitățile flec specifice ale copilului; reățțo^ de realizare și evaluare^©


qite, încheierea unui contract între reprezentanții centrului


t ^e in^rvenție, în echipă - elaborat în funcție de nevoile și ^ț^a^tiigțjzat periodic (conține informații despre necesitățile pș^amiliei; obiectivele, activitățile, metodele și mijloacele ive realiste, adaptate nivelului global al copilului și utile

Page 40 of 57

pentru dezvoltarea lui armonioasă, fiind stabilit și rolul părintelui în operaționalizarea obiectivelor stabilite);

 • g) stabilește relații de colaborare și parteneriate cu ale instituții din comunitate ;

 • h) organizează și participă la diferite acțiuni și activități desfășurate în parteneriat cu alte instituții din comunitatea locală;

 • i) participă la întrunirile Comisiei sociale de analiză a dosarelor în scopul admiterii copiilor în centru;

 • j) întocmește rapoarte de activitate, referate și procese verbale.

 • k) întocmește programul zilnic al copiilor-cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei lor și care răspund nivelului și potențialului lor de dezvoltare, acesta realizându-se în echipă, de personalul de specialitate ;

 • l) meditații, supraveghere și suport în efectuarea temelor și învățarea lecțiilor precum și asigurarea materialelor și echipamentelor necesare desfășurării acestora în bune condiții.

 • m) desfășoară activități recreative și de socializare - realizarea unui echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare astfel încât să se mențină un echilibru psihic și fizic, necesar dezvoltării armonioase (se evită suprasolicitarea copiilor, se asigură condițiile materiale și financiare necesare acestor activități, încurajarea copiilor să dezvolte relații pozitive cu ceilalți);

 • n) desfășoară activități de dezvoltare a unor deprinderi de viață independentă, igienă personală și stil de viață sănătos;

 • o) întocmește programul personalizat de intervenție, in echipa, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic;

 • p) stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul în scopul stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor;


 • q) planifică activitățile desfășurate la grupă ;

 • r) monitorizează situația școlară a copiilor;

 • s) participă la diferitele acțiuni și activități organizate în parteneriate c

VI.2.4. BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCI

Biroul Voucher Materna și sprijin financiar se află în subordinea S teiului Protecția Copilului și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) Asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială acordate de instituție.

 • b) Verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurile prevăzute de lege și prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului București și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la masurile de asistență socială.

 • c)     Asigură activitatea de prelucrare și introducere a documentelor depuse în baza de date.

 • d)     întocmesc documentele de acordare/respingere a beneficiilor de asistenta sociala acordate


  din bugetul local si le prezintă Directorului General pentru aprobare.

  • e)    Urmăresc și răpund d^h^țpl^ii beneficilor de asistenta soci

  • f)     Păstrează permane situațiilor centrali

  • g)     Comuffică îndreptățiți potrivit legii și corrijkef  condițiilor legale de către titularii și beneficiarii


  1 Protecția Copilului, în vederea transmiterii a voucher-ului. ivire la drepturile și facilitățile la^^ț!


  Page 41 of 57
 • h)     Realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială acordate de instituție.

 • i)      Elaborează procedurile de lucru specifice.

 • j)      îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior în condițiile legii.

VI. 3. SERVICIUL ANCHETE SOCIALE

Serviciul Anchete Sociale se află în subordinea Directorul Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu.

 • (1) „Ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților”, conform art. 6, lit. „b” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 • (2) Acordarea serviciilor și prestațiilor sociale se realizează în baza identificării și evaluării nevoilor sociale individuale sau familiale și elaborarea recomandărilor și a măsurilor de protecție socială pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate în care aceștia se află.

 • (3) în situația în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenți sociali sau achiziționa serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucrători sociali (inspectori cu atribuții în asistență socială) pentru realizarea activităților de identificare și, după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicita acordarea de beneficii/servicii de asistență socială și servicii sociale - art. 40, alin. (4).

 • (4) Ancheta socială realizată de personalul Serviciului Anchete Sociale repre^i bazată pe testarea mijloacelor de trai și are drept scop: -evaluarea mediului fizic și social în care trăiește persoana sau familia; -istoricul personal, componența familiei, relațiile cu familia extins; profesională/calificare, adaptarea la mediul social;


-consemnarea stării de sănătare conform percepției personale a persoanei evaluate; -evaluarea gradului de inserție sau integrare socială;

-evaluarea percepției persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilității și consecințelo: siguranței și securității personale;

-identificarea nevoilor individuale sau familiale, oferta locală de servicii sau măsuri de protecție socială care pot acoperi nevoile identificate.

 • (5) In cadrul procesului de evaluare inițială, persoana primește informații referitoare la riscurile sociale și drepturile de protecție socială de care poate beneficia, precum și, după caz, consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate.

 • (6) Delimitarea categoriilor de beneficiari/persoane evaluate

 • 1) persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Serviciul Cantine Sociale, conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • 2) persoane singure / familii care solicită acordarea unei locuințe, conform Legii nr.l 14/1996,


Legea locuinței și a anței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale deșt                    cuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate

foștilor proț

uțure^i care solicită acordarea ajutorului comunitar pentru familia ■.492/31.10.2017;

e într-o situație de risc social, ca urmare a sesizărilor primite din i nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea

HAHAGEMEwTUL

ÎÎS RESURSEi-OH ffÂ

Page 42 of 57                 A

\f\ K                              IM


 • 3) cetățenii monopa'fe

 • 5) persoane singure/familii care solicită scutire de la plata taxei administrative pentru minorii îngrijiți în Centrele de îngrijire și educație timpurie 0 - 3 ani Antante;

 • 6) alte tipuri de solicitări ce intră în sfera noastră de competență.

 • (7) Atribuțiile Serviciului Anchete Sociale:

 • a) asigură activități de informare și consiliere socială cetățenilor Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical și care se adresează angajaților serviciului;

 • b) orientează persoanele aflate într-o situație de risc socio-economic sau medical către instituțiile de asistență socială/compartimentele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), specializate în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă;

 • c) redactează fișa de informare și consiliere socială atunci când asigură activități de informare, orientare și consiliere socială cetățenilor care se adresează angajaților serviciului;

 • d) asigură păstrarea confidențialității cazurilor sociale intrate în atenția serviciului;

 • e) identifică situațiile de risc, nevoile sociale ale persoanelor evaluate și stabilește măsurile de prevenție sau de reinserție socială în cadrul referatelor de anchetă socială;

 • f) primește solicitările adresate de către alte instituții sau compartimente ale DGASMB și repartizate prin rezoluția Directorului General către Serviciul Anchete Sociale (SAS), unde sunt înregistrate în Condica de remitere;

 • g) redactează sub formă scrisă referate de anchetă socială și reevaluare socială privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;

 • h) propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterea excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială și le comunică—serviciile:

Socială a Municipiului București sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care, după reevaluarea efectuată la domiciliul acestora, se constată că nu mai corespund normelor legale de acordare a serviciilor și prestațiilor sociale oferite în cadrul DGASMB;

 • l) asistenții sociali în referatele de anchetă socială consemnează atât veniturile cu titlu ocazional, cât și cele permanente, realizând o analiză a bugetului lunar al familiei/persoanei singure evaluate, iar în funcție de metodologia specifică fiecărui serviciu în parte, acestea pot fi luate sau nu în calcul la stabilirea venitului pe membru de familie, în vederea acordării pestațiilor/serviciilor sociale necesare;

 • m) elaborează note de înaintare pentru referatele de anchetă socială către Primăria Municipiului București (PMB) - Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație (SSLAD) cu privire la


q) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • r) propune participarea personalului de specialitate la programe de instruire și perfecționare profesională;

 • s) elaborează proceduri de lucru specifice domeniului de activitate;

 • t) îndeplinește și alte sarcini de serviciu la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.”

VI. 4. SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

Serviciul Protecția Persoanelor Adulte se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

 • b) completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social, a nevoilor și resurselor acesteia;

 • c) asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

 • d) acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • e) realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor adulte sau a familiilor acestora, aflate în situație de dificultate sau de risc social;


 • f) inițiază măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare—în—domem persoanelor adulte aflate în risc de marginalizare socială;

 • g) realizează activități și servicii de consiliere pentru persoanele adulte aflate î dificultate sau de risc social sau familiilor acestora;

 • i) solicită compartimentului de specialitate efectuarea anchetelor sociale în persoanei adulte aflată în risc social;

 • j) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de admitere în Centrelqriezjdențiale și Centrele de zi pentru persoane adulte, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

 • k) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei privind stabilirea unor masuri de protecție socială/facilități, pentru persoanele adulte/familiile aflate în risc de marginalizare socială

 • 1) monitorizează și coordonează punerea în aplicare a programelor/ proiectelor/ acțiunilor sociale derulate la nivelul D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social și care nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului București (cum ar fi centre-pilot, centre de tranzit și altele asemenea);

  m) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în do ujl asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu r socială;

  n) contribuie^ socială;

  o) participăietății civile implicați în derularea programelor de asistență

propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență furnizării acestoi^^^@w®fe^^^iale publice;

tentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea


. p) elaborează procedurile cfeflucru specifice;

q) elaborează în colaborare cu serviciile/compartimentele de specialitate de la nivelul instituției, documentația de specialitate și proiectele de H.C.G.M.B. care fac obiectul activității serviciului, \                                   Page 44 of 57

A AU .

fi


urmând ca acestea să fie transmise pe circuitul de avizare și, ulterior, supuse dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București;

r) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine;

s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

 • 1. BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMIL NOUĂ ȘANSĂ"

 • 2. BIROUL “CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE”

 • 3. COMPARTIMENTUL POLICLINICA SOCIALĂ p—

 • 4. BIROU SPĂLĂTORIA SOCIALĂ                   ■ ■ ■   •  ’

 • 5. BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADUU-TEXȘI-^^

în domeniul protecției familiei, protecției femeii și combaterii violenței dome

iticep^-— ăre și excludere


 • a) inițiază și aplică programe de prevenire și combatere a situațiilor de marginali socială așa cum sunt prevăzute în legislație (Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare și Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare);

 • b) organizează seminarii, întruniri, mese rotunde, dezbateri, cu teme privind protecția familiei, a femeii, precum și combaterea violenței domestice;

 • c) urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție pentru protecția familiei, precum și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

 • d) promovează și monitorizează implementarea de programe și proiecte ce vizează egalitatea de șanse între bărbați și femei, statutul și condiția femeii în societate, în cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București.;

 • e) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniu, cu serviciile publice locale ale sectoarelor, precum și cu societatea civilă prin organizații neguvemamentale de pe raza Municipiului București, specializate în prevenirea și combaterea discriminărilor de gen, directe sau indirecte;

 • f)  asigură consilierea și informarea privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic, etc.);

 • g) efectuează interviuri de evaluare inițială a beneficiarilor întocmind fișa de observații psihologice, în vederea formulării recomandărilor privind măsurile de stimulare a dezvoltării

  psihologice în cadrul procesului de recuperare;

  • h) acordă asistență psihologică vizând optimizarea promovarea sănătății și a unui stil de viață sănăț

  • i) acordă consiliere psihologică persoanelor ^f|at victimelor violenței domestice în vederea dcft)â§L$i proceselor de cuplu și familie.  risc crescut de marginalizare, iză, cât țfci pentru optimizarea


  în domeniul protecției nergoa________________ Z/

  a) identifică și soluționează probleme sociale în donîenmOprotecției persoanelor vârstnice;

  - propune acordarea serviciilor sociale comunitare persoanelor vârstnice în conformitate cu Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007țV$^-~ modificările și completările ulterioare;  ice, republicată în anul 2007șVdt

  3(3 [fi
 • b) urmărește dezvoltarea serviciilor de intervenție în sprijinul persoanelor vârstnice și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

 • c) acordă consiliere socială și psihologică.

în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități:

 • a) asigură relaționarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități;

 • b) soluționează în condițiile legii petițiile adresate de către persoanele cu dizabilități sau familiile acestora, precum și cele transmise de către alte instituții și repartizate spre soluționare serviciului;

 • c) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor/ proiectelor/ acțiunilor sociale.

In domeniul protecției persoanelor fără adăpost

 • a) înregistrează și direcționează cererea socială privind accesul la servicii sociale al persoanelor adulte fără adăpost prin intermediul serviciilor publice de specialitate de la nivelul Municipiului București;

 • b) urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție în sprijinul persoanelor adulte fără adăpost și de prevenire a situațiior de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București;

 • c) asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia, de la D.G.A.S.P.C.-urile de sector, de

drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare și 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării socialje_cu-«odificărtlFșr^^ ulterioare.                                                                           - MALU'

S ήISTENȚa

2 T^HNlCA ci

’ V. *


I

l

VI.4.1. BIROU CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT ACRESC ”O NOUĂ ȘANSĂ”

mieonformitate cu sociale, precum și a


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaboj prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului servicii regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa

nr. 3.2.

VI. 4.2. BIROU CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.3.


CA SOCIALĂ

omd^itare, consultații de specialitate și diagnosticare a


VI. 4.3. COMPARTIME

 • a) acordă, prin fumizo pacienților;

  e prescrierea tratamentelor, întocmirea rețetelor și


 • b) asigură, prin

identificarea nec

 • c) asigură, prin fumizorul'^^^^^^&nunitâre, întocmirea formularelor pentru pacienții care necesită măsuri speciale de îngrijire;

  r'efi' administrării tratamentelor - ' ■

  ți


 • d) asigură monitorizarea permanentă a pacienților, supervi:

prescrise, prin furnizorul de servicii comunitare;

Page 46 of 57

 • e) asigură, prin furnizorul de servicii comunitare, completarea și actualizarea permanentă a fișei de observație privind starea de sănătate a pacienților;

 • f) asigură informarea pacienților despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse;

 • g) asigură, prin furnizorul de servicii comunitare, informarea continuă privind cele mai noi și eficiente metode de diagnostic și tratament din domeniu;

 • h) acordă asistență psihologică beneficiarilor;

 • i) inițiază și stimulează activități terapeutice individuale și de grup;

 • j) acordă consiliere si terapie suportiva;

 • k) corectează și interpretează rezultatele psihologice;

 • l) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, de risc sau disconfort psihic;

 • m) monitorizează și evaluează periodic starea beneficiarului;

 • n) serviciile medicale sunt acordate, prin furnizorul de servicii comunitare, pe o perioadă determinată de timp, respectiv între 6 și 12 luni, în funcție de diagnosticul medical;

 • o) stabilește planul de servicii împreună cu beneficiarii și îl implementează prin implicarea serviciilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și prin implicarea altor instituții (instituții de

învățământ, D.G.A.S.P.C. sector, unități sanitare, ALOFM de Sector, orj neguvemamentale, etc;)

 • p) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superio^4nTOH3îțîîIeTegî|<^ 4! •!

VI. 4.4. BIROUL SPĂLĂTORIA SOCIALĂ           j _............

Personalul Spălătoriei Sociale se subordonează Șefului Biroului iar aceăfâEșefe Protecția Persoanelor Adulte și are următoarele atribuții:                         V

 • a) acordă familiilor, respectiv persoanelor singure aflate în risc de margm^z^^spGială

  >e


raza municipiului București;                                      / J

 • b) servicii de spălătorie, uscătorie pentru beneficiarii declarați eligibili, conform criteriilor;

 • c) servicii de informare și consiliere ce privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor

comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială;

 • d) sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate; orientare către serviciile oferite de alte centre/compartimente din subordinea furnizorului pentru consiliere psihologică, precum și, după

caz, terapii de specialitate.


Serviciile Spălătoriei Sociale sunt oferite în cadrul Unităților Spălătoria Sociafg, respectiv; Spălătoria Socială Armeniș;

Spălătoria Socială Drumul Taberei;


Spălătoria Socială Ominis. Principalele funcții ale Spălătoriilor

r persoanelor defavorizate din Municipiul i^iț^l^^i vederea prevenirii riscurilor cauzate


 • a) acordă servicii gratuite de spălar București care locuiesc în zonele de igiena precară a acestora;

 • b) realizează activități și servicii de consiliefă fippiâm pentru persoanele adulte aflate în situații de

dificultate sau de risc social sau familiilor acestora;                                    .          .


 • c) colaborează cu serviciile publice care au atribuții în domeniul asistenței sociale;

 • d) monitorizează și evaluează periodic situația socială a beneficiarului;

■ A.. = ! ■, MAHAGEMENîul^

Page 47 of 57

\ r^(\      11 a , 0 i i A Af ! Lb

 • e) asigură informarea și consilierea continuă a beneficiarului privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic, etc.);

 • f) promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • g) completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social, a nevoilor și resurselor acesteia.

VI. 4.4.1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spălătoriei Sociale Armeniș este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.4.

VI. 4.4.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spălătoriei Sociale Drumul Taberei este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.5.

VI. 4.4.3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spălătoriei Sociale Ominis este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale si se regăsește în Anexa nr. 3.6.                                        '      ■ ■


VI.4.5. BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PE

VÂRSTNICE

Biroul Management de Caz pentru Persoane Adulte și Vârstnige^este

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Bucu(ești/care se subordonează Șefului Serviciului Protecția Persoanelor Adulte și este condus de un Șef birou.

Serviciul îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) Asigură managementul de caz pentru beneficiarii centrelor rezidențiale aflate în subordinea DGASMB, la solicitarea șefului de centru;

 • b) Asigură managementul de caz pentru persoanele dependente care beneficiază de serviciile unității de îngrijiri la domiciliu, la solicitarea șefului de centru;

 • c) Efectuează evaluarea inițială pentru persoanele care solicită admiterea într-un centru rezidențial aflat în subordinea DGASMB cât și pentru solicitanții serviciilor de îngrijire la domiciliu;

 • d)  Elaboarează Fișa de Evaluare Sociomedicală în conformitate cu prevederile Ordinului nr. ^^886/2000

\e) Efectuează evaluarea inițială pentru persoanele care solicită servicii sociale pentru adulți, acordate la nivelul DGASMB;

S=4§gali ai persoanelor vârstnice în vederea prevenirii i la domiciliul propriu, în mediul familial;

r\chțe s^ adresează Biroului Management de Caz pentru ^e|. c^j privește accesarea serviciilor/beneficiilor sociale tului;

^scentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au • f)  Consiliază familia/susțjjjă instituționalizării șj a mg

 • g) Acordă consilier

Persoane AdultjXși potrivite ne

 • h) Colaborează cu servicii

responsabilități în domerii^ăMșf^țbPs'Ociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială;                                                          / .

Page 48 of 57

} vri o
 • i)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • j)  Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin;

 • k) Personalul din cadrul Biroului Management de Caz pentru Persoane Adulte și Vârstnice asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor din interior și răspunde pentrr îndeplinire a sarcinilor în fața superiorilor.VI. 5. SERVICIUL CANTINE SOCIALE          >________

Serviciul Cantine Sociale se află în subordinea Directorului Coordonare condus de un șef serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sa aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

 • b) prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • c) prestează, după caz, servicii sociale persoanelor aflate în situații economico-sociale sau

medicale deosebite, precum:

 • 1. pregătirea și servirea a două mese, zilnice, de persoană (prânzul și cina) în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale în vigoare;

 • 2. aprovizionarea cu produse agroalimentare de bază și cu materiale, la prețurile stabilite prin procedurile de achiziții;

 • 3. transportul gratuit al hranei la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa la sediul unității;

 • 4. acordarea de ajutoare sociale persoanelor sau familiilor aflate în dificultate și ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viață, evaluate prin ancheta socială sau prin alte forme specifice;

 • 5. acordarea de servicii sociale, de proximitate și prevenție, persoanelor aflate în situații \ specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială.

 • 6.  asigură asistaților hrana corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ în limita alocației zilnice de hrană stabilită de guvern;

 • d) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea

furnizării acestora ca servicii sociale publice;                                                l

 • e) elaborează procedurile de lucru specifice.

 • f) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • g) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:          // L

  • 1. BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA

  • - COMPARTIMENTUL EVALUARE/ BENEFICIARI GRIVIȚA

  • 2. BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR

  • - COMPARTIMENTUL EVALUAREA

  BENEFICIARI BUCUR

  • 3. BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI

  • - COMPARTIMENTUL EVALUARE/ BENEFICIARI FERENTARI

  • 4. BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONST

  Page 49 of 57  A MONITORIZARE


  MONITORIZARE


  MONITO
  -x '■

  '■

  DHECȚiA Ix fliA»IAGEMENTUL’ș;n esurselor ,p;

  UMANE- COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE

BENEFICIARI SF. CONSTANTIN

VI. 5.l.BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA

Biroul Cantina Socială Grivița se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu

prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește nr. 3.7.                                                                  I

VI. 5. 2. BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR        ........

Biroul Cantina Socială Bucur se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat'in conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.8.

VI. 5. 3. BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI

Biroul Cantina Socială Ferentari se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.9.

VI.5. 4. BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN

Biroul Cantina Socială Sf Constantin se află în subordinea Serviciului Cantine Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.10.

VI. 6. SERVICIUL “COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”

Serviciul Complex de Servicii Sociale OMINIS se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, îndeplinește următoar


cesare acreditării serviciilor sociale în vederea


 • a) participă la pregătirea furnizării acestora ca servi

 • b) prevenirea sau înță generaliza marginal] comunităților.

  j\te^npoțpre ori permanente ale unor situații care pot <focială a persoanei, familiei, grupurilor ori Hî II


  ^'^jș.fârea de servicii, gratuite=sai|=<?ontra cost, persoanelor sau medicale deosebite;


 • c) acordare asistență socia^^j aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

 • d) elaborează procedurile de lucru specifice.

 • e) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • f) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

- BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS -COMPARTIMENTUL BENEFICIARI OMINIS

EVALUARE/r~

VI. 6.1. BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS               ' A ’ r <

Biroul Cantina Socială OMINIS se află în subordinea Servjciului Complex de S OMINIS și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.11.

VI.6.2. COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS funcționează în subordinea Biroului Cantină Socială OMINIS și are următoarele atribuții:

 • a) efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii; în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

 • b) completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

 • c) întocmește listele zilnice de evidențăale beneficiarilor;

 • d) întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

 • e) ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

 • f) aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

 • g) aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

 • h) pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obliga țiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

 • i) asigura consilierea informală, orientarea si informarea solicitantilor care se adreseaza serviciului, evalueaza actele obținute de la fiecare caz in parte in funcție de situația socio-economica sau medicaa constatata la discuțiile preliminare in cadrul programului cu publicul;

 • j) informează beneficiarii sau solicitantii de servicii de cantina sociala asupra modalității prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare si a costului in funcție de venitul net lunar /membru de familie ,in funtie de situația particulara a fiecărui caz.

 • k) asigură derularea etapelor procesului de acordare prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicai©

 • l) colaborează cu specialiști din alte centre în veder^ resurse;

 • m) sesizează conducerii centrului situații nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • n) face propuneri de îmbunătățire a activității în vedereacre legislației.


  ociale cu respectarea pttî^ijegulament;

  or, identificării de  p^Jiciarului, situații de


VI. 7. SERVICIUL “COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IO AN”

Serviciul „Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sfanțul Ioan” se află în subordinea Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • b) prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • c) acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

 • d) elaborează procedurile de lucru specifice.


 • e) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condiții

 • f) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

 • - COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE         ' '  , _ .MAL

 • - BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIAL

VI. 7.1. COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

Compartimentul Adăpost de Noapte se află în subordinea Serviciului Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sfântul Ioan”. Personalul Compartimentului se subordonează Șefului Serviciului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.12,

VI.7.2. BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ”

Biroul Centrul de zi pentru integrare/ reintegrare socială se află în subordinea Serviciului „Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți - Sfântul Ioan” și este condus de un Șef Birou. Personalul Biroului se subordonează Șefului Biroului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.13.


ENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ VÂRI"

istență Socială și este condus de un șef serviciu, i de serviciu, având de îndeplinit următoarele


VI. 8. SERVICIUL ”

PENTRU PERSOANE

Serviciul se afla. în s

Personalul servi


atribuții:

'v • •                                            • •

frăției necesare acreditării serviciilor sociale în vederea


a^participă la pregătii

furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • b) prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • c)  acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

 • d) elaborează procedurile de lucru specifice.

 • e)  îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.14.

VI. 9. SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE - BERCENI"

Serviciul se află în subordinea Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a. participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • b. prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • c. acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

Fd Elaborează procedurile de lucru specifice.

 • e. îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile le Ai;

 • f. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:


 • a.  Biroul gospodărire

 • b. Compartiment asistență psihosocială       j_————

 • c.  Compartiment farmacie                    !

 • d.  Biroul asistență medicală

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului servtcnjtej regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor socdaler-și se regăsește în Anexa nr. 3.15.

VI.10. SERVICIUL „CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”

Serviciul se subordonează Directorului Coordonare Asistență Socială având următoarele atribuții: a) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea

 • e) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • f) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

- Biroul asistență medicală și psihosocială

- Compartiment asistență medicală - Compartiment asistență psihosocială

 • - Biroul administrativ

 • - Biroul "Unitate de îngrijiri la domiciliu”

VI. 10. 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Rezidențial "Sfânta Teodora” este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.16.

VI. 10. 2. Biroul “Unitate de îngrijiri la domiciliu”se află în subordinea Serviciului Centrul Rezidențial “Sfânta Teodora” și este condus de un șef birou.

Activitatea Unității de îngrijiri la domiciliu se desfășoară în imobilul situat la adresa strada Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, București. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) informarea beneficiarilor/aparținători și publicului larg cu privire la serviciile oferite;

 • b) elaborarea pliantelor informative și diseminarea acestora la nivelul comunității;

 • c) identificarea nevoilor de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu la nivelul Municipiului București;

 • d) întocmirea documentației aferente contractării furnizorilor de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, în condițiile legii;


 • e) reprezintă furnizorul de servicii sociale (D.G.A.S.M.B.) în beneficiară de servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu;

 • f) elaborarea de rapoarte periodice de activitate și a Raportului anual de^activitate:

 • g)  elaborarea instrucțiunilor, procedurilor de lucru, a procedurii instrumentelor standardizate specifice domeniului de activitate;

 • h) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate de birou si^d<

contractați;                                                            J

 • i) monitorizarea și verificarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu acordate beneficiarilor;

 • j) elaborarea și aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • k) elaborarea procedurilor de decontare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, prestate de furnizorii contractați;

 • l) verificarea documentelor depuse de furnizorii contractați în vederea decontării serviciilor de


r) transmiterea către furnizorii de servicii contractați a dosarelor aprobate conform procedurilor aprobate;

s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

Capacitatea Unității de îngrijiri la domiciliu este de 300 beneficiari anual, în funcție de alocările bugetare.

Acte necesare pentru accesarea serviciilor:

 • 1. Cerere prin care se solicită serviciile de îngrijire la domiciliu;

 • 2. Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu are copii sau întreținători legali. în cazul în care aceștia există, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana dependentă și să prezinte eventuale acte doveditoare;

 • 3. Copii ale actelor de identitate ale persoanei care dorește accesarea serviciilor;

 • 4. Fișa de Evaluare Sociomedicală, conform H.G. nr. 886/2000, cu modificări și completări ulterioare;

 • 5. Alte documente medicale, dacă acestea există;

 • 6. Adresa din partea D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde domiciliază solicitantul prin care se atestă faptul că acestuia nu i se asigură servicii de îngrijire sociomedicală la domiciliu în cadrul serviciilor contractate sau aflate în subordinea acestora;

 • 7. Cerere privind locația unde vor fi acordate îngrijirile la domiciliu (în cazul în care adresa de domiciliu din actul de identitate diferă de locul prestării serviciilor);


 • 8. Declarația pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că solid servicii de îngrijire la domiciliu.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:                         ,

 • a) este încadrat/ă în grad de dependență, conform Fișei de EvaluareHsoeftr

 • b) are vârsta de minim 18 ani;

 • c) are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București;

 • d) a depus un dosar complet cu toate documentele necesare;

 • e) nu se poate gospodări singur/ă și nu își poate efectua deplasările pentru procurarea hranei, medicamentelor etc./nu are întreținători sau aceștia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente ori nu îi pot acorda sprijinul necesar în vederea realizării activităților zilnice, a< și instrumentale;


 • f) deține Decizie de acordare a serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu în vederea facilitării accesului persoanelor la serviciile acordate de către atea de socio-medicale la domiciliu, D.G.A.S.M.B. poate delega o echipă formată din minim un medic un asistent social pentru evaluarea socio-medicală a persoanelor solicitante. Membrii echipei pot fi angajați ai instituției sau contractați de către D.G.A.S.M.B.

Dosarul cu actele necesare se pot depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București sau prin intermediul adresei de e-mail a instituției, urmând să fie analizat de către o comisie formată din angajați ai D.G.A.S.M.B., numiți prin Decizie a Directorului General.


ată, care analizează dosarele în cadrul care sunt complete și depuse până în un Secretariat tehnic al acesteia care ităiii, după caz. Dosarele complete vor fi ^tițmăr pe lista de așteptare, în funcție de afdinea stabilită de către Comisie pe hsțȘ-^. ? nnfnfn vi n ti 11             in l'jînr'ftci rlci 1


Decizia de accesare este luată de către ședințelor de lucru, în data de 25 ale^șăfe data de 24, ora 14.00. Lucrările Condei va comunica solicitanților hotărârile analizate în Comisie și 4agă-data înregistrării. Accesarea serviciilor^ de așteptare, iar decizia acesteia este comunîdâfiV tfe Secretariatul tehnic, în funcție de libere comunicate de Unitatea de îngrijiri la domiciliu.


Page 55 of 57

\ ~ i AL u (xjAxS-

Directorul General al D.G.A.S.M.B. va emite decizia de accesare pentru dosarele acceptate, iar fiecare persoană va fi anunțată în termen de 24 de ore de la data eliberării locului, de către reprezentantul Secretariatului tehnic.

Accesarea serviciilor de către persoana care deține decizie se realizează odată cu încheierea contractului de furnizare a serviciilor. Acesta se încheie după modelul stabilit de către D.G.A.S.M.B., cu respectarea modelului cadru, și se semnează între reprezentanții D.G.A.S.M.B. și beneficiar. Un dosar conținând fotocopii ale documentelor transmise de către solicitant în vederea accesării, fotocopii ale contractului/actelor adiționale, decizie privind admiterea etc., va fi transmis furnizorului de servicii contractat. Numărul de exemplare al contractului încheiat va fi în funcție de numărul persoanelor semnatare, astfel încât, fiecare semnatar va primi un exemplar. Un exemplar al contractului de servicii se păstrează la dosarul personal al beneficiarului.

Servicii acordate:

 • a) ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

 • b) ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber; deplasarea pentru plătirea facturilor, ridicarea unor rețete, aprovizionare, deplasarea la unități medicale, ajutor la prepararea hranei sau livrarea acesteia;

în funcție de bugetul instituției și de nevoile identificate, serviciile descrise mai sus se pot completa și cu servicii de îngrijire medicală, asistență psiho-socială, astfel:

 • d) servicii de îngrijire medicală: evaluare medicală, educație pentru sănătate, monitorizarea parametrilor fiziologici, monitorizarea glicemiei, clismă, îngrijirea escarelor, kinetoterapie și recuperare/reabilitare medicală, administrarea medicamentelor intravenos, comunicare în scop terapeutic, administrare medicație intramusculară, subcutanat, montare, schimbare sondă urinară, servicii de asistență psiho-socială;

 • e) servicii de asistență psiho-socială: monitorizarea situației sociale și coordonare, consiliere psihologică.

Serviciile menționate pot fi corelate cu servicii de teleasistență și consiliere juridică.

Serviciile de îngrijire socio-medicală sunt acordate fără plata unei contribuții, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul local al municipiului București. Serviciile sunt acordate de către furnizorii de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, acreditați și licențiați în condițiile legii, contractați de către D.G.A.S.M.B. în baza legislației. Serviciile se acordă numai în baza procedurilor de lucru/operaționale/instrucțiunilor elaborate de către D.G.A.S.M.B., standardelor minime de calitate și legislației aplicabile în domeniu.

și ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București îndeplinește și alte atribuții în condițiile legii, stabilite prin dispoziții ale Primarului General și/ sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

Litigiile de orice fel în care este implicată Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii, în cazul în care nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă.


Claudia Ramona Pdii’E&CU ț

Director Economic și

\\
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL

"SERVICIUL URGENȚE SOCIALE"
ARTICOLUL 1

Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Serviciul Urgențe Sociale", aprobat prin aceeași Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale", cod serviciu social 8899 SIS I, înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 003320, cu sediul în Strada Sfântul Constantin nr.8, sector 1.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului socialScopul serviciului social "Serviciul Urgențe Sociale" este asigurarqa=măsurile„net^ protecția în regim de urgență a persoanei adulte/familiei aflate în nevoie.

!

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționa

 • (1) Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale" funcționează cu respec general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.


iciul Urgențe Sociale" este înființat prin: Hotărârea Consiliului Generalal ști ^r.531/31.10.2017 și funcționează

în subordinea Direcției Generale de


^|piului București.

Page 2 of 16

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "Serviciul Urgențe Sociale" sunt următoarele:

 • a) funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;

 • b) intervenția integrată;

 • c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;

 • d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;

 • e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate


în situații de dificultate;                                            r_____________

 • f) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității

sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;                           L ______

 • g) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • h) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prjve

șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și d itatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • k) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea acti^M uționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;


 • l) promovarea relațiilor de cola$dtă

actorii sociali.


(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Serviciul Urgențe

 • a) persoane fără adăpost sau persoane aflate în nevoie;

 • b) familii aflate în situație de risc privind marginalizarea socială

(2) Condițiile de accesare a serviciilor:                               l— __________________

 • a) acte necesare: accesarea serviciilor oferite de Serviciul Urgențe Sociale (S.U.S.) nu este condiționată de deținerea vreunui document. în cazul în care persoana aflată în dificultate deține un document de identitate, aflat în perioada de valabilitate, îl prezintă pentru completarea instrumentelor de lucru necesare acordării serviciilor, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate. în cazul în care persoana/familia aflată în dificultate nu deține un document de identitate, reprezentanții serviciului solicită sprijinul Poliției Locale București sau Poliției Române cu competențe în zona în care a fost găsită persoana pentru identificarea acesteia, în vederea stabilirii serviciilor de care ar putea beneficia și care răspund nevoilor acesteia. Refuzul intervenției sau refuzul semnării instrumentelor de lucru nu atrage încetarea serviciului pentru persoana/familia aflată în dificultate;

 • b) orice persoană/instituție/O.N.G. poate efectua sesizări privind cazuri de persoane aflate în dificultate, telefonic, la numerele de telefon ale instituției, prin intermediul Dispeceratului unic pentru semnalarea persoanelor adulte fără adăpost 021.9524, adresei de e-mail registratură@dgas.ro, prin intermediul paginii de Facebook: www.facebook.com/DGASMB, sau aplicația Social Alert București;

 • c) în urma sesizărilor, reprezentantul S.U.S. completează Registrul de sesizări, canalul prin care s-a făcut aceasta fiind menționat pe Procesul Verbal întocmit în urma intervenției;

 • d) ulterior, echipa mobilă care se află pe tură, conform graficului de lucru, se deplasează la locul indicat și intră în contact cu persoana aflată în dificultate;

 • f) în cazul în care persoana aflată în dificultate deține un document de identitate, îl prezintă pentru completarea Fișei Beneficiarului și a Procesului Verbal necesare acordării serviciilor, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate. în cazul în care persoana aflată în dificultate nu deține acte de identitate, reorezentantii serviciului solicită snriiinul Politiei Locale sau
 • g) în vederea facilitării identificării și soluționării a cât mai multor cazuri de persoane aflate în dificultate, instituția poate încheia Acorduri de parteneriat sau Planuri comune de măsuri;

 • h) după realizarea identificării, datele obținute se consemnează în Registru de evidență a beneficiarilor, iar persoana identificată va semna în registru. în cazul în care refuză/nu știe să

semneze membrii echipei vor specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii. în cazul în care persoana nu a putut fi identificată se bifează acest lucru |în Fișa beneficIăruIuFTă corespunzătoare;

lALUfâfW ^tcTlA W I W

:ațiilor verbale ale


 • i) în vederea stabilirii nevoilor beneficiarului se va completa Fișa^enefiCiăfn'tniy--

 • j) procedura de evaluare a nevoilor beneficiarilor cuprinde prevederi ale ppcest primară a situației socio-economică și medicală a beneficiarului, conforn^ dei


acestora, sau a actelor doveditoare/înscrisuri în cazul în care acestea există, Fișa beneficiarului

reprezintă instrumentul de bază al unei intervenții imediată și eficientă și cuprinde informații privind datele de identificare, situație locativă, venituri și stare de sănătate. în cazul în care serviciile oferite beneficiarilor (informare, orientare, îndrumare etc.) sunt oferite telefonic, nu se efectuează evaluarea nevoilor, fiind suficientă înregistrarea beneficiarilor în registrul de evidență;

 • k) persoana evaluată iși va exprima acordul de a fi fotografiat/fîlmat și a publicării imaginii sale în materiale informative prin semnarea Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor personale și a Declarației de consimțământ. în cazul în care persoana aflată într-o situație de dificultate semnează documentele antemenționate, reprezentanții Serviciului Urgențe Sociale vor efectua fotografii cu beneficiarul, iar în cazul în care persoana aflată într-o situație de dificultate va refuza/nu va putea/ nu va ști să semneze, membrii echipei va specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii.Fotografiile obținute vor fi descărcate, imprimate și atașate dosarului beneficiarului;

 • 1) în cazul în care se va stabili faptul că nevoia imediată a persoanei aflată în dificultate este adăpostul și acesta va fi de acord cu intervenția socială, se va proceda, ca urmare a identificării persoanei, la transportul acesteia la sediul unui adăpost conform Centralizatorului de adăposturi;

  Municipiului București, piți


 • m) predarea-primirea beneficiarilor, precum și a documentelor, bagajelor, se consemnează într-un Proces Verbal pentru predarea-primirea beneficiarilor. Totodată, refuzul centrului de a primi respectivul beneficiar se conse ă în același document, la rubrica Observații;

ersoanei identificate sunt altele decât cele de adăpost, l?#^ie, cu privire la rețeaua de servicii sociale de la nivelul pliante i conțină informații despre adresele și numerele de telefon ale furnizorului de servicii, precum si programul acestora;


^ț^pa8e50f16o) în cazul în care serviciile oferite beneficiarilor (informare, orientare, îndrumare etc.) sunt oferite telefonic, nu se efectuează evaluarea nevoilor, fiind suficientă înregistrarea beneficiarilor în registrul de evidență;

p) dacă beneficiarul/beneficiarii refuză intervenția echipei mobile, reprezentanții serviciului completează Procesul Verbal pentru refuzul intervenției, care va fi semnat de acesta/aceștia^J cazul în care refuză/nu stie/nu poate să semneze membrii echipei vor specifica acest lucru î  destinată semnăturii;                                                                                      .

r) în cazul în care se constată că zona în care a fost găsit beneficiarurprezintal^S^ pot reprezenta un focar de infecție, se solicită intervenția echipajelor speci salubrizarea zonei se completează un Proces-Verbal privind salubrizarea


s) în cazul în care beneficiarul prezintă afecțiuni medicale vizibile sau acuză afecțiuni medicale care îi pun în pericol viața, se apelează serviciul 112 și se așteaptă sosirea echipajului, în vederea acordării ajutorului medical specializat si se întocmește un Proces-Verbal privind acceptul/refuzul transportului/intemării la unitatea spitalicească. Dacă beneficiarul nu este apt din punct de vedere psihic să își dea acordul se va apela serviciul 112, iar intenarea acestuia se va face cu sprijinul instituțiilor compentente conform legislației în vigoare. în cazul în care situația o impune, se acompaniază beneficiarul la unitatea spitalicească. Dacă persoana evaluată prezintă afecțiuni care îi pot pune în pericol viața, până la sosirea echipajului serviciului 112, aceasta poate primi primul-ajutor, dacă aceasta se impune și dacă echipa de evaluare are în componență persoane cu atribuții în acest sens;

ș) în cazul în care echipa mobilă va constata necesitatea acordării măsurilor de sprijin și va desfășura acțiuni de distribuirea de articole (încălțăminte, îmbrăcăminte, etc.), această acțiune se va nota în Registrul de activități și va completa Tabelul nominal de distribuire. Beneficiarii vor semna formularul iar în cazul în care refuză/nu știu să semneze, membrii echipei vor specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii. Distribuirea de articole se va realiza doar dacă în urma evaluării nevoilor se va constată că beneficiarul nu are articole de îmbrăcămnte/încâlțămine în acord cu condițiile meteorologice sau acestea sunt într-o stare avansată de uzură, iar temperaturile scăzute îi


Urgențe S


'5

tele beneficiarilor vor fi centralizate în baza de date a Serviciului li

Page 6 of 16


ț) în cazul în care un beneficiar va accesa repetat serviciile, iar datele de identificarea ale acestuia se vor regăsi atât în documentele serviciului, cât și în baza de date, acțiunile ulterioare vor fi consemnate de membrii echipei în Raportul zilnic de acțiuni.

 • (3) Condițiile de încetare a serviciilor sunt:

 • a) încălcarea prevederilor Regulamentelor Serviciului Urgențe Sociale;

 • b) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • c) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în

măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;


 • d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în

f~— afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; i

!

 • e) decesul beneficiarului;                                                s

 • f) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislați acordarea serviciilor sociale;

 • g) refuzul intervenției sau refuzul semnării instrumentelor de lucru nu

pentru persoana/familia aflată în dificultate.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Serviciul Urgențe Sociale" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se


ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Serviciului Urgențe Sociale" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. autosesizarea și primirea sesizărilor în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de dificultate sau de risc privind marginalizarea socială, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție

 • 2. redirecționarea cazurilor serviciilor competente din cadrul D.G.A.S.M.B. sau instituțiilor abilitate;

 • 3. identificarea, evaluarea inițială și monitorizarea persoanelor/familiilor aflate în situații de dificultate, prin intermediul echipelor mobile care se deplasează pe teren fiind disponibil 24 ore /zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale;

 • 4. informare și consilierea socială și medicală privind rețeaua socială și medicală de la

Municipiului București în vederea depășirii stării de dificultate;                            ff&j '

l—__

 • 5. orientarea pentru consilierea juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor; ^3=——

 • 6. asigurarea măsurilor necesare pentru protecția în regim de urgență a persoaO^QațgJxB^»^,^©-inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționarii în structură proprie a>unnj>dentre specializate^"

 • 7. acompanierea persoanelor fără adăpost la centre și apelarea numărului unic de urgența 112, dacă este cazul, în vederea internării la unități sanitare cu paturi/ambulatorii;

 • 8. acordarea unor măsuri de sprijin (distribuire de pături, haine, încălțăminte);

 • 9. determinarea nevoilor sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate;

 • 10. autosesizarea și primirea sesizărilor în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 11. participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții, inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 12. evaluează nevoile beneficiarilor cât și potențialul de risc privind expunerea la abuz, neglijare, și exploatare;

 • 13. participarea la facilitarea accesului la diverse servicii sociale sau medicale ale persoanelor/ familiilor aflatei negltf^,

I (

situații de dificultate.

^re aAaotențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de lon,^)plență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:

\ găli

/ /.y ti; -


Page 8 of 16


-___  * O ' • 1. Serviciul Urgențe Sociale asigură informarea publicului larg, precum și a specialiștilor cu privire la activitățile desfășurate și serviciile oferite;

 • c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. materiale informative;

 • 2. prezența activă în social media;

 • 3. elaborarea de rapoarte;

4 .organizarea unor întâlniri cu participarea actorilor sociali din domeniu;

 • 5. participarea reprezentanților serviciului la întaâlnirile organizate cu actorii sociali;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea

următoarelor activități:                                                         .........

 • 1. elaborarea și transmitererea periodică a referatelor de necesitate privind               valuarea periodică a folosirii eficiente a acestora;


ARTICOLUL 8

3 juridică


Structura organizatorică, numărul de postup-și'caț

(1) Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale" funcționează cu un număr de 28 total personal, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal de conducere: șef de serviciu 1;

 • b) personal de specialitate: 5;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, după caz: 22. a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;


  (1) Personalul de


  ăe serviciu
 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

 • e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

 • h) propune furnizorului de servicii aprobarea propunerii organizatorice și a statului de personal;

 • i) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • j) desfășoară activități pentru promovarea serviciului în comunitate;

 • k) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • l) alte atribuții prevăazute în standardul minim de calitate aplicabil.       f-~~~——————ARTICOLUL 10

Personalul specialitate și auxiliar

) Personalul de specialitate este:

a) asistent social (263501) cu următoarele atribuții:

ț Juridica


 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectân întocmit de șeful ierarhic;

entru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie; ș^^ează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de ^șarXmășuri urgente de intervenție;


Page 10 of 16


■■ ■ •


 • 4. aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/familiei;

 • 5. orientează beneficiarii în vederea consilierii juridice/psihologice/medicale;

 • 6. determină nevoile sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate;

 • 7. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 8. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și a aplicației Social Alert, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea.

 • 9. redactează sub formă scrisă, atunci când este necesar, evaluarea socială primară privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;

 • 10. propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale în concluziile evaluării sociale primare și le comunică șefului ierarhic;

 • 11. după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente din cadrul DGASMB sau instituțiilor abilitate;

 • 12. răspunde la scrisorile și sesizările primite, în termen de 30 de zile de la depunerea acestora la sediul instituției;


 • 13. completează documentele prevăzute în Procedurilor Opeșrați

Sociale;

 • 14. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;.-

 • 15. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei

 • 16. colaborează cu șeful ierarhic la întocmirea rapoartelor de activj

planurilor de acțiune și a oricăror alte acte oficiale necesare a fi transmise către forurile ierarhice superioare;

 • 17. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 18. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor

și obiectivelor instituțieimgjjițele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribu#f^c^arac1^ jp^jfic ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței


 • b) asistent medical lg^

 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură beneficiarilor servicii medicale și tehnici de îngrijire medicală conform pregătirii profesionale;

 • 3. desfășoară activități de educație pentru sănătate în baza competenței de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească;

 • 4. acordă primul ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofa a acestor măsuri;

 • 5. facilitează acțiunile pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc;

 • 6. păstrează confidențialitatea datelor medicale și a informațiilor nominale ce ii privesc pe beneficiari;

 • 7. colaborează cu serviciile de ambulanță în vederea efectuării transportului sanitar neasistat aj__


pacienților care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare și îngrijiri medicale speci durata transportului;                                                      |

o , ,                                        ..... , ,                            ,                                             i

 • 8. colaborează cu serviciile de ambulanță in vederea efectuării transportului me pacienților care necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transp

 • 9. în colaborare cu inspectorul de specialitate/referentul/asistentul social asigură pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 10. în colaborare cu inspectorul de specialitate/referentul/asistentul social evaluează nevoile sociale și medicale imediate ale beneficiarului;

 • 11. în colaborare cu inspectorul de specialitate/referentul/asistentul socialorientează beneficiarii în vederea consilieri juridice/psihologice/medicale;

 • 12. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 13. primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;


 • 14. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și Social Alert, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea.

 • 15. redacte îțh iSrn^fs^rișă, atunci când este necesar, evaluarea medicală primară primară r'hyalu'âțe, în temeiul cercetării din teren;

  Page 12 of 16kA—-'

.X .:. -.XA-ZA

 • 16. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționale ale Serviciului Urgențe Sociale;

 • 17. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;

 • 18. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei;

 • 19. colaborează cu șeful ierarhic la întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale sau anuale, a planurilor de acțiune și a oricăror alte acte oficiale necesare a fi transmise către forurile ierarhice superioare;

 • 20. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 21. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

 • c) inspector specialitate(242203), cu următoarele atribuții:

1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 3. primește sesizări și/sau se autosesizează în cazul tuturor categoriilor depersoane-aflateJn-situații, de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;


 • 4. aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoageRțamiliei;

 • 5. orientează beneficiarii în vederea consilierii juridice/psihologice/medicâte;

 • 6. determină nevoile sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate;

 • 7. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și corn

inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 8. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului

București și a aplicației Socialrt, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea;

 • 9. redactează sub formă^q4ă, 4țuft£i^^i este necesar, evaluarea socială primară prijind situația reală, în temeiul cerc


 • 10. propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale în concluziile evaluării sociale primare și le comunică șefului ierarhic;

 • 11. după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente din cadrul DGASMB sau instituțiilor abilitate;

 • 12. răspunde la scrisorile și sesizările primite, în termen de 30 de zile de la depunere a acestora la sediul instituției;

 • 13. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționale ale Serviciului Urgențe Sociale;

 • 14. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;

 • 15. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei;

 • 16. colaborează cu șeful ierarhic la întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale sau anuale, a planurilor de acțiune și a oricăror alte acte oficiale necesare a fi transmise către forurile ierarhice superioare;

 • 17. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 18. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

 • d) referent (242204), cu următoarele atribuții:

 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 3. primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 4. aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/familiei;


 • 5. orientează be

  derea consilierii juridice/psihologice/medicale;  JJL


rsoanelor/familiilor defavorizate;

 • 7. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecțiiinclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 8. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și a aplicației Social Alert, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea.

 • 9. redactează sub formă scrisă, atunci când este necesar, evaluarea socială primară privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;

 • 10. propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale în concluziile evaluării sociale primare și le comunică șefului ierarhic;

 • 11. după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente dincadrul DGASMB sau instituțiilor abilitate;

 • 12. răspunde la scrisorile și sesizările primite, în termen de 30 de zile de la depunereaacestora la sediul instituției;

 • 13. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționafe~ale"ServietttltH—H Sociale;


 • 14. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;<^Z~A

 • 15. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei

 • 16. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și

de conduită al personalului contractual din instituțiile publice,UCodului etic semnat D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea activității de intervenție:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

  ^an^a^fejpr minime de calitate;

  50 [e la activitatea derulată î • c) monitorizează respe£

 • d) întocmeșteraport^f (fi?

impune;

ARTICOLUL 11

Finanțarea serviciului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.
Anexa 3.2 la H.C.G.M.B.                '^8

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

CENTRUL DE ASISTENȚĂ PENTRU AGRESORI FAMILIALI „O NOUĂ ȘANSĂ”
ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”, aprobat probat prin aceeași H.C.G.M.B prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”, cod serviciu social 8899CZ-VD-III, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003320, deține Licența de funcționare definitivă nr. LF/00024/07.03.2018, cu sediul în București, Tumu Măgurele, nr.17, sector 4, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”, este un centru aflat în subordinea D.G.A.S.M.B., fără personaliate juridică proprie și oferă servicii sociale agresorilor familiali. Serviciile sunt acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de protecție legală, de asig sănătății, de prevenire, identificare și sancționare a faptelor de violență în familie, prevș legislația specială în domeniu.                                      ț


TEHNICĂ Șl


I CONFORM CU CWGINA

ARTICOLUL 4      j

Cadrul legal de înființare, organizare și furicțTonare'

ctionează cu


 • (1) Serviciul social Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă^ respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funpți reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioară Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie, cu modificările și completările ulterioare.

  a serviciilor sociale


 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 28 /2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.

 • (3) Serviciul social Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 200/2007 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

  ȚIȚ Serviciu}?®; funcționalei socială, precun în standaraelp (2) PrintaL agresorij^myg a) respectarea


  ARTICOLUL 5

  ^-JlmLcipiile care stau la baza acordării serviciului social

  >ci}â GeptnSșde asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” se organizează și țxețțpestarea^brincipiilor generale care guvernează sistemul național de asistență


  22


  ^mrmcipijile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute hâde q^rtațe aplicabile.

  ^^/c^^stau la baza prestării serviciului social Centrul de asistență pentru țm^MȘ^msă” sunt următoarele:

  sa cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” sunt persoane adulte indiferent de vârstă, sex, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, proveniți din toate mediile sociale, care și-au agresat partenerul(a) sau alți membri ai familiei cu care conviețuiesc, trimiși de instituțiile cu care centrul colaborează, precum și persoane agresive care doresc să-și schimbe comportamentul din proprie inițiativă.

 • (2) Condițiile de accesare a serviciilor:                           r—

 • a) Acte necesare:

 • - Cerere din partea solicitantului;

 • - Copii ale actelor de identitate ale solicitantului;

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

La admiterea în Centru beneficiarul semnează cu reprezentantul leg pentru acordarea serviciilor sociale.

Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va întocmi un dosar pers personale, date despre familie, studii și calificare, fișa medicală, d utile pentru fiecare caz în parte, planul de intervenție.

Primirea sau asistarea în centrul de asistență destinat agresorilorise^ face de către persoanele desemnate și numai cu acordul scris al perspai inițiale se vor stabili numărul de ședințe de consiliere-și                    ,          „

Planul de intervenție se revizuiește lunar sau ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat la nevoile sociale nou-apărute fiind însoțit de fișa de progres.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor  . un contract


  ^vjilygrji, cazului i^waluăriiDupă părăsirea în Centru, beneficiarul poate accesa servicii de acompaniere și consiliere pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

Rezultatele monitorizării sunt înregistrate în fișele de monitorizare, care se anexează la dosar, încetarea bruscă a oferirii serviciilor către beneficiar, ca urmare a rezilierii contractului, poate avea loc în cazurile încălcării repetate de către beneficiar a Regulamentului Centrului sau aducerii unor prejudicii altor beneficiari, personalului sau bunurilor Centrului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

  ARTICOLUL 7

  Activități și funcții

  Principalele funcții ale serviciului social Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” sunt următoarele:

  a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:

  • - consiliere psihologică: prin aceasta se încearcă scăderea tensiunilor conflictuale, depășirea barierelor emoționale și a problemelor pe care acestea le generează. Terapiile care se adresează agresorului vizează atât familia ca atare, beneficiarul în mediul său familial, cât și relațiile intrafamiliale propriu-zise;

  • - consiliere socială: prin identificarea situației în ansamblu, a familiei persoanei agresive, având ca instrument principal de lucru ancheta socială;

  • - consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc: pentru soluționarea conflictelor în cazul disputelor familiale, fiind un mod alternativ de soluționare a conflictelor, pe care fiecare parte, agresor - victimă, trebuie să-l aleagă în mod liber, coercitivă;

  • - consiliere juridică;

  • - consiliere în domeniul adicțiilor;

  • - consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamep psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare: vizează facilitarea accesu^jj specializate, după caz, ca urmare a evaluării făcute de către psiholog,u reabilitare stabilit de comun acord cu agresorul;

  Centrul de asistență destinat agresorilor asigură derularea activității consiliere a beneficiarului în conformitate cu legislația în vigoare și normele deontologice corespunzătoare;

  Centrul de asistență destinat agresorilor asigură servicii de consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate, în vederea depășirii situațiilor de risc;

  Personalul centrului de asistență destinat agresorilor informează beneficiarii în legătură cu posibilitatea accesului la^ă^p^ft^psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, după caz;               b 1

  Centrul de asistență^dBstj psihiatric, de degalQi colaborare închei  J| DIRECȚIA ț?1- ASISTENȚĂ  eă^riloi^asigură și facilitează accesul la tratamentul psihologic, beneficiarului, conform convențiilor de


  intoxicare al gț|le sanitare;


  Page 4 of 9


  I ol,


Centrul de asistență destinat agresorilor asigură reabilitarea și reinserția socială a beneficiarilor, măsuri educative, precum și servicii de consiliere și mediere familială;

Centrul de asistență destinat agresorilor colaborează cu organele de poliție sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi județene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului București, în situațiile în care constată existența comiterii actelor de violență în familie;

Centrul de asistență destinat agresorilor colaborează cu serviciul de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate de pe lângă tribunalele județene/sectoarelor municipiului București.

Centrul de asistență destinat agresorilor dispune de spații, echipamente pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților specifice

Obiectivul are structura funcțională conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” se compune din trei cabinete (un cabinet consiliere psihologică - 5.32 mp, un cabinet coordonator centru - 5.73 mp și un cabinet consilier în domeniul adicțiilor - 4.24 mp), sală așteptare - 12.08 mp, grup sanitary - 2.20 mp, spațiu depozitare -3.96 mp și hol - 5.02 mp.

Centrul posedă dotări și echipamente specifice activității desfășurate, respectiv 3 unități PC, scaune, fotolii, etajere, birouri, corpuri de iluminat, aer condiționat, coș resturi, trusă de prim ajutor, stingător.

 • b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. centrul de asistență destinat agresorilor asigură informarea publicului larg, precum și a specialiștilor cu privire la activitățile desfășurate și serviciile oferite;

 • 2. promovarea participării sociale;

 • c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .centrul de asistență destinat agresorilor colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale în campaniile de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii fenomenului violenței în familie, iar centrul poate avea propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu;                                                     ~~~l

 • 2. participarea reprezentanților Centrului la întâlnirile organizate de actorii sociali jdin domeniul

violenței în familie;                                                        ;

 • 3. organizarea unor întâlniri/evenimente cu participarea actorilor sociali din domeniu:

 • 4. promovarea serviciilor Centrului în mass-media;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea urmăjbarelcjr activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acea serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodi         ’^jilor prestate; • e) de administrare a resuțffi^ următoarelor activități:

1. elaborarea și transmiterea periodică a folosirii eficiente Centrul de asistență destinat care îi asigură o funcționari

firmelor de necesitate privind resursele și evaluarea


ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” funcționează cu un număr de 6 total personal, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal de conducere: 1 șef birou;

 • b) personal de specialitate și auxiliar: 5

 • c) personal cu funcții administrative: 0

 • d) voluntari:

Personalul de specialitate reprezintă 83% din totalul personalului.

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este conform prevederilor legale în vigoare.

Centrul de asistență destinat agresorilor dispune de o structură de personal capabil să asigure desfășurarea activităților specifice domeniului.

Structura de personal a centrului de asistență destinat agresorilor corespunde din punctul de vedere al calificării cu serviciile acordate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: Șef Birou.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuriale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea situației sociale a grupurilor vulnerabile;

 • e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regula de organizare și funcționare;

 • g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

 • h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor soctaieț j

 • i) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Conducerea centrului de asistență destinat agresorilor respectă dispojâțiîTe 1 personalului.

Conducerea centrului de asistență destinat agresorilor întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată, j și dificultăților

Conducerea ce mmu^
ipulează obligativitatea păstrării confidențialității asupra identității


nță'destinat agresorilor este responsabilă de transmiterea lunară a îĂd ăctivjiățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor ițari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, j^fiumărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresiunii) autorităților specializate județene, respectiv aPage 6 of 9

l' “

te              HARTICOLUL 10

Personalul specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent social (263501);

 • b) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • c) psiholog (263411);

 • d) lucrător social (532908);

 • e) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

 • f) mediator social (532902).

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de


resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • e) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Inspector de specialitate pentru persoane cu probleme de dependență cu următoarele atribuții:

 • - evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de acordare a serviciilor de asistență socială;

 • - elaborează, împreună cu membrii echipei multidisciplinare și cu beneficiarul, Planul de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

 • - asigură implementarea corectă a Planului de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

 • - evaluează și reevaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul de intervenție, astfel asigurând eficiență și eficacitate în furnizarea serviciilor;

 • - efectuează periodic/sau ori de câte ori este necesar ședințe de consiliere cu beneficiarul în vederea armonizării situației specifice cazului;

 • - aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

 • - acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului, în vederea integrării/reintegrării în familie;

 • - colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la


intervenția pe caz;

- transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și celorlalți


asistenți sociali;

•- întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;

- răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de lucru utilizate în cadrul


Centrului;                                                              ...................

 • - vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în Centru, nu numai în soluționarea-! cazurilor în care este responsabil de caz;

 • - promovează și militează pen

 • - cunoaște și respectă preve^ trri>l^a

 • - respectă și aplică pr^ffl^ile

D.G.A.S.M.B. și ale șe

 • - desfășoară activitatea a|tfel țnc^ig

Psiholog cu următoarei^ atrflgu

 • - Participă, alături de ceila planului de intervenție;a drepturilor omului;

pare din domenilu asistenței sopiale; -ind asistența socială izarea serviciilor social^ spafci Iș'pe^teJ^O.F., R.O.I. Centrului?”
țvt                  '

R       o/—-


 • - Asigură consilierea psihologică a beneficiarilor și realizează evaluarea acestora din punct de vedere psihologic;

 • - Sprijină beneficiarii de servicii sociale, în vederea refacerii/menținerii/consolidării relațiilor cu familia sau comunitatea;

 • - Identificarea și dezvoltarea capacităților beneficiarului;

 • - Evaluarea detaliată a beneficiarului și întocmirea raportului de evaluare împreună cu responsabilul de caz;

 • - Moderator în cadrul grupurilor de întâlnire;

 • - Diagnosticarea și dezvoltarea capacităților interrelaționare ale beneficiarilor;

 • - Sprijinirea din punct de vedere psihologic a familiilor, victime ale violenței domestice și consilierea agresorilor;

 • - Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor pe care le deține, respectând prevederile Codului Etic;

 • - Are obligația să cunoască și să aplice prevederile legale în vigoare privind activitatea de asistență socială;

 • - Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor de servicii sociale se realizează în centru, conform cererii de acordare de servicii;

 • - Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor de servicii sociale sau victime ale violenței domestice se realizează în cadrul biroului psihologic din cadrul Centrului;

 • - Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de câte ori este nevoie, pentru bunul mers al activității;

 • - Păstrează confidențialitatea în legătură cu situațiile, documentele și informațiile pe care le deține în scop profesional, pe toată durata locului de muncă;

 • - Respectă desfășurarea activității conform metodologiei de lucru, fișei postului și regulamentului de ordine interioară și procedurilor de lucru;

 • - Aplică în practică principiile asistenței sociale;

 • - Utilizează echipamentul și bunurile din dotarea Centrului în mod corespunzător, doar în scop

profesional și pentru realizarea activităților Centrului;                        _______________

 • - Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă,

respectiv a celor pentru situații de urgență;                                                          A.LUL


 • - îndeplinește și alte sarcini date de către șefii ierarhici, în limita compet

Inspector de specialitate

 • - Acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la opiniei;

 • - Depune diligente pentru clarificarea situației juridice a persoanei

 • - Formulează răspuns la adresele care îi sunt repartizate, în acord

 • - Realizează activități și servicii de consiliere și informare pentru persoanele adulte a situații de dificultate sau de risc social sau familiilor acestora

 • - Este responsabil pentru realizarea la timp a evaluărilor psihologice, conform contractelor D.G.A.S.M.B.;

 • - Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic, de aplicarea și reînnoirea bateriilor de teste și fo lor de interviu realizate;


  recizia evaluărilor psihologice, de modul de realizare a


-Răspunde de

i?e^ ^cum si pentru dezvoltarea psiho-socială a acestora F^pu\chip^ multidisciplinară obiective individualizate pentru beneficiari ;vate pentru realizarea lor;

ij^iarea, în colaborare cu echipa Centrului a fișei individuale și ^telizat;

țjdiWâale de lucru și contribuie la elaborarea instrumentelor de hitorî^re și eva'H^^S^rforrnanțelor beneficiarului;

Page 8 of 9

fe' Af '-‘A


consilierii/ asistdate^l

Stabilește, î# Sol

și recomand^rfiât

 • - Participă 1

programuhn


-Observă comportamentul, atitudinile și nevoile beneficiarilor și face sugestii celorlalți membrii ai echipei, sau după caz părinților privind asistența și sprijinul necesar

 • - Va semnala coordonatorului centrului orice problema survenita in colaborarea cu ceilalți angajați

 • - Inițiază măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor adulte;

 • - Solicită compartimentului de specialitate efectuarea anchetelor sociale în mediul familial al persoanei adulte;

 • - Participă la întocmirea Procedurilor de lucru specifice serviciului;

 • - întocmește anual sau la solicitarea șefului de serviciu rapoarte de evaluare a activitatilor desfășurate;

 • - Sprijină si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si a oricăror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotarare a C.G.M.B./decizie a Directorului General

 • - Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Personalul centrului de asistență destinat agresorilor participă la programe de formare profesională continuă.

Voluntarii din cadrul centrului de asistență destinat agresorilor participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

Voluntarii din cadrul centrului de asistență destinat agresorilor își desfășoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidențialității asupra identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

întregul personal care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de asistență destinat agresorilor este evaluat periodic, cel puțin o dată pe an, în condițiile legii.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se atribuțiile prevăzute în fișa postului.
ARTICOLUL 11 Finanțarea serviciului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, fumizoru asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la /nivelul stand calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițifielegii, din următp^fBlp ă

 • a) bugetul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice mnfțar^ din

străinătate;                                                                                /

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa 3.3 la H.C.G.M.B. nr

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL FURNIZAT ÎN

”CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social ” Centrul de sprijin pentru familii defavorizate”, aprobat prin aceeași H.C.G.M.B prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” - este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București, certificat de acreditare seria AF, nr. 003320 cu sediul în București, sos. Viilor, nr.44, sector 5.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

"Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” este înființat ca centru aflat în subordinea D.G.A.S.M.B. fără personaliate juridică proprie și oferă servicii sociale familiilor aflate în situații de marginalizare socială.

Serviciile sunt acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de protecție legală, de asigurare a sănătății, de prevenire a situațiilor de marginalizare socială, de integrare/reintegrare socială.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011.

 • (2) Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” este înființat prin Hotărârea C

General al Municipiului București nr. 198/28.03.2018 și funcționează în subordinea Direcției G Asistență Socială a Municipiului București.                           , —————————

i

ARTICOLUL 5         ,

Principiile care stau la baza acordării serviciului-social         ...A

 • (1) Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” se organizează și fung respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "Centrul        ijîn pentru familii

defavorizate” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

dele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal
mixt;

g) ascultarea oțaj.luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de                        A oiscfemământ și capacitate de exercițiu;

h) facilitarea menținetff^refețiiM# Ișonple |le beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, p^ecpijiffrc

Page 2 of 10                                       h \

■: -

[<

r        ~ \ersoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;


\\\


 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

P) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” sunt: familie împreună cu copilul/copiii, care au domiciliul/reședința sau care locuiesc pe raza administrativ-teritorială a municipiului București.

 • (2) Condițiile de accesare a serviciilor:

 • a) Acte necesare:

 • 1. Cerere din partea solicitantului

 • 2. Copii ale actelor de identitate ale solicitantului cât și ale copiilor - copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul etc;

 • 3. Certificatul medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverință că nu suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV, examen coproparazitologic, adeverință medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase;


 • 4. Documente din care să reiasă faptul că ultimul domiciliu/reședința este pe raza municipiului Buc

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

Procedura de admitere în Centru:

 • a) Admiterea în Centru se realizează la prezentarea dosarului personal de 'eătre-solicit acestuia de către alte instituții abilitate.

 • b) în cazuri de urgență se efectuează primirea beneficiarului în orice moment, urmă completat în termen de 30 de zile.

 • b) Centrul colaborează cu organele teritoriale de poliție, conform legislației în vig

 • d) în cazul plasării cuplurilor părinte-copil/copii, coordonatorul Centrului este obligat să informeze imediat Autoritatea Tutelară teritorială.

 • e) Criterii de respingere:

Nu se admite plasarea persoanelor cu forme active de infecții (tuberculoză, malarie, boli infecțioase intestinale și alte maladii contagioase) ce pot pune în pericol sănătatea beneficiarilor și a personalului Centrului.

Nu se admit în Centru persoanele date în căutare de către organele de drept pentru comiterea faptelor penale sau cele care încearcă să se ase Nu se admit în Centru pers beneficia de asistență pej^așn alcoolice, excluderea acoWr Persoanele cu handicap fizi responsabil de caz, numaird necesităților specifice d


are de ebrietate sau sub influența substanțelor narcotice. Nu vor ul șederii în Centru, consumă substanțe narcotice și băuturiBeneficiarii de servicii sunt informați despre drepturile și obligațiile ce le revin pe toată durata plasamentului. Nu sunt admise persoane care nu figurează cu ultimul domiciliu/reședința pe raza municipiului București. La admiterea în Centru beneficiarul semnează cu reprezentantul legal al D.G.A.S.M.B. un contract pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului.

Contractul se întocmește la momentul admiterii beneficiarului în Centru.

Evaluarea complexă a beneficiarului se realizează de către responsabilul de caz desemnat, în comun cu asistentul social. Planul individualizat de intervenție se revizuiește lunar sau ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat la nevoile sociale nou-apărute.

Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va întocmi un dosar personal, care va cuprinde date personale, date despre familie, studii și calificare, fișa medicală, alte acte necesare și utile pentru fiecare caz în parte, o anchetă socială care să evidențieze cauzele situației de risc social, Planul individualizat de intervenție.

La admiterea beneficiarului în Centru, coordonatorul completează fișa de înregistrare primară a cazului și respectiv fișa de evaluare a victimei

Beneficiarii sunt găzduiți în adăpost pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

După părăsirea Centrului, beneficiarul poate accesa servicii post-rezidențiale de acompaniere și consiliere pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

Rezultatele monitorizării sunt înregistrate în fișele de monitorizare post(re)integrare, care se anexează la dosar.

încetarea bruscă a rezidenței beneficiarului, ca urmare a rezilierii contractului de rezidență, poate avea loc în cazurile încălcării repetate de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară al Centrului sau aducerii unor prejudicii altor beneficiari, personalului sau bunurilor Centrului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât condițiile care au generat situația de dificultate;


 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor socialp..,__—;

ARTICOLUL 7

Activități și funcții           ;        _______

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” s

 • a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:


 • 1. primire și găzduire temporară;

 • 2. consiliere psihologică;

 • 3. consiliere socială;

  ea găzduirii pe perioadă determinată cuprinsă mbrăcăminte, igienă corporală, supraveghere) unor abilități în vederea integrării /reintegrării asistență familială atât beneficiarului, cât și ia. Cohsifi^:^jp^bl0gică este oferită sub mai multe forme: consiliere


 • 1. Serviciile de primire și găzduire te între 7 și 60 de zile, asigurarea activită

 • 2. Serviciile de consiliere sociale a persoanelor minorilor aflați în î individuală; consiliere familială; consiliere de grup; Sesiuni de educație parental.

 • 3. Consilierea socială este asigurată de un asistent social, fiind adaptată nevoilor specifice și particularităților fiecărui caz în parte. Poate include următoarele tipuri de demersurii remtegrare profesională (direcționare

Page 4 of 10

către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării); reintegrare școlară (transfer școlar, identificare grădiniță/after-school pentru copii, includere în cursuri de alfabetizare pentru adulți), reintegrare locativă (identificarea unei noi locuințe); orientare către alte servicii sociale (cum ar fi: pentru copiii cu dizabilități); orientare către servicii medicale s.a.

Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizant și corespunzător nevoilor lor specifice de viață.

Centrul asigură măsuri de securitate și de siguranță beneficiarilor.

Centrul încheie convenții de colaborare cu spitalele sau cu unitățile sanitare.

Centrul asigură asistența psihologică.

Centrul încheie protocoale de colaborare cu organele de poliție, după caz, cu comandamentele de jandarmi județene.

în cazurile sociale grave, primarul aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru întocmirea actelor juridice.

 • b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. activități de sensibilizare și informare a populației;

 • 2. promovarea participării sociale;

 • c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. publicarea pe site-ul instituției a informațiilor privind serviciile oferite și condițiile de accesare a acestora;

 • 2.  participarea reprezentanților Centrului la întâlnirile organizate de actorii sociali din domeniul marginalizării sociale

 • 3. organizarea unor întâlniri/evenimente cu participarea actorilor sociali din domeniu;

 • 4. promovarea serviciilor Centrului în mass-media;

 • 5. Centrul colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale în campaniile de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii marginalizării sociale.

  ——— • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea ur activități:

1. elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resur utilizării eficiente a acestora;

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optimă în acord cu misiunea sa.


ecum și a


Centrul dispune de facilitățile necesare, pentru asigurarea condițiilor de caz desfășurării activităților specifice:

 • - camere dotate cu grupuri sanitare, dotate corespunzător;

 • - spațiu de recreere;

 • - cabinet consiliere psihologică;

 • - cabinet medical;

 • - cabinet consiliere socială

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” funcționează cu un număr de 7 total personal, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului General al Municipjului București, din care


 • a) personal de conducere: 1 șef birou;


 • b) personal de specialitate și auxiliar: 3


 • c) personal cu funcții administrative: 3

 • d) voluntari: în funcție de solicitări

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2) Raportul angajat/benefîciar este conform prevederilor legale în vigoare.

Centrul dispune de o structură de personal capabil să asigure desfășurarea activităților specifice domeniului Structura de personal a centrului corespunde din punctul de vedere al calificării cu serviciile acordate Conducerea centrului respectă dispozițiile legale privind angajarea personalului. Conducerea centrului întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidențialității asupra identității și dificultăților persoanelor asistate.

Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

Personalul centrului participă la programe de formare profesională continuă.

întregul personal care își desfășoară activitatea în cadrul centrului este evaluat periodic, cel puțin o dată pe an, în condițiile legii.

Voluntarii din cadrul centrului participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

Voluntarii din cadrul centrului își desfășoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidențialității asupra identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optimă în acord cu misiunea sa.

Rezultate așteptate:


Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor. Centrul este înființat cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: Șef birou.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigura coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate  organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri’ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

 • e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

 • h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz; Conducerea centrului elab și obligativitatea păstrărj^hgpfi Conducerea centrului ffâs desfășurate și categoricei^ b mediul din care pr întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii) autorităților specializate județene, respectiv a municipiului București.


  ului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atribuțiile acestuia


  ansmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activitățile iciilor oferite de centru (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în
ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent social (263501);

 • b) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203); .

 • c) psiholog (263411);

 • d) lucrător social (532908);                                                                           ,

 • e) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

 • f) mediator social (532902);                                                            .............................

 • g) asistent medical (325901);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

Asistent social cu următoarele atribuții:

 • - evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de acordare a serviciilor de asistență socială;

 • - elaborează, împreună cu membrii echipei multidisciplinare și cu beneficiarul, Planul de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

 • - asigură implementarea corectă a Planului de intervenție pentru cazurile de care este responsabil;

 • - evaluează și reevaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse în Planul de intervenție, astfel asigurând eficiență și eficacitate în furnizarea serviciilor;

 • - efectuează periodic sau ori de câte ori este necesar ședințe de consiliere cu beneficiarul în vederea armonizării situației specifice cazului;

 • - aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

 • - coordonează activitatea intervenției pe caz din punct de vedere social a membrilor echipei multidisciplinare;

 • - acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului, în vederea integrării/reintegrării sociale;

 • - colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la intervenția pe caz;

 • - măsoară periodic indexul de progres pentru cazurile de care este responsabil;

 • - transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și celorlalți asistenți sociali cât și lucrătorilor sociali;

 • - întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;

 • - răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de lucru utilizate în


 • - vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în Centru, nu numai în soM^area c^h^I^u este responsabil de caz;

 • - promovează și militează pentru respectarea drepturilor omului;                ,,

 • - cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din domeniul asistenței sociali;o,

 • - respectă și aplică prevederile legale privind asistența socială, recomandările cond^K^

șefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului

 • - desfășoară activitatea astfel încât să respecte R.O.F., R.O.I.

Inspector de specialitate cu următoarele atribuții:

 • - evaluează social fiecare caz de care este responsabil respectând principiile de asistență socială; • - aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare evoluția fiecărui caz în parte din punct de vedere social;

 • - acordă sprijin din punct de vedere social beneficiarului, în vederea integrării/reintegrării în familie;

 • - colaborează cu toți factorii importanți (autorități, instituții, persoane) care pot să contribuie la intervenția pe


caz;

 • - transmite informații profesionale despre caz asistentului medical, psihologului și asistentului social;

 • - întocmește și păstrează dosarele fiecărui caz de care este responsabil;

 • - răspunde de corectitudinea datelor consemnate în instrumentele de lucru utilizate în cadrul Centrului;

 • - vor fi implicați activ în soluționarea fiecărui caz admis în Centru, nu numai în soluționarea cazurilor în care este responsabil de caz;

 • - promovează și militează pentru respectarea drepturilor omului;

 • - cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare din domenilu asistenței sociale;

 • - respectă și aplică prevederile legale privind asistența socială, recomandările conducerii D.G.A.

șefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului;

 • - desfășoară activitatea astfel încât să respecte R.O.F., R.O.I. Centrului.

Psiholog cu următoarele atribuții:

 • - Participă, alături de ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare, la întocmirea șiănj£ intervenție;

 • - Asigură consilierea psihologică a beneficiarilor și realizează evaluarea a psihologic;

 • - Sprijină beneficiarii de servicii sociale, în vederea refacerii/menținerii/conăcdi comunitatea;

 • - Identificarea și dezvoltarea capacităților beneficiarului;

 • - Evaluarea detaliată a beneficiarului și întocmirea raportului de evaluare împreună cu responsabilul de caz;

 • - Moderator în cadrul grupurilor de întâlnire;

 • - Diagnosticarea și dezvoltarea capacităților interrelaționare ale beneficiarilor;

 • - Sprijinirea din punct de vedere psihologic a familiilor prin îndrumarea către servicii specializate de consiliere psihologică/psihiatrie/consiliere adicții, după caz;

 • - Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor pe care le deține, respectând prevederile Codului Etic;

 • - Are obligația să cunoască și să aplice prevederile legale în vigoare privind activitatea de asistență socială;

 • - Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor de servicii sociale se realizează în cadrul biroului de consiliere psihologică din cadrul Centrului;

 • - Propune și întocmește împreună cu asistenții sociali programul anual de activități educativ-recreative pentru beneficiari;

 • - Asistă și sprijină toate activitățile desfășurate cu beneficiarii, conform programului de activități educativ-recreative (cărți, vizionări TV, discuții etc.) și constată ce activități sunt benefice pentru beneficiari;

 • - Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activității;

 • - Păstrează confidențialitatea în legătură cu situațiile, documentele și informațiile pe care le deține în scop profesional, pe toată durata locului de muncă;

 • - Respectă desfășurarea activității conform metodologiei de lucru, fișei postului și regulamentului de ordine interioară și procedurilor de

 • - Aplică în practică princip

 • - Utilizează echipamentul Q

pentru realizarea activififSo

 • - Respectă normele spqpftic  pentru situații de urgență;

 • - îndeplinește și alte sarcini
.rea Centrului in mod corespunzător, doar în scop profesional și


ugpă în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a celor

11 ierarhici^ în limita competențelor.Page 8 of 10
Asistent medical (325901)

 • -  cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

 • -  cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă;

 • -  asigură beneficiarilor servicii medicale și tehnici de îngrijire medicală conform pregătirii profesionale și conduitei medicale prescrise de medic;

 • -  acordă beneficiarilor medicația respectând schema de tratament a fiecărui beneficiar; asigură supravegherea medicală a beneficiarilor rezidenți în unitate;

colaborează cu alți medici specialiști și cu medicul de familie în acordarea serviciilor și îngrijirilor medicale beneficiarilor;

acordă primul ajutor în caz de urgență și manevrele terapeutice ce se impun;

respectă procedura medicală în intervenția medicală de urgență;

acordă consiliere sanitară și comunicare în scop terapeutic;

păstrează confidențialitatea datelor medicale și a informațiilor nominale ce îi privesc pe beneficiari; controlează respectarea normelor de igienă și circuitele sanitare în unitate, precum și operațiunile de dezinfecție realizate de personalul auxiliar;


la nevoie, ia măsurile necesare izolării și tratării beneficiarilor la primirea acestora în uni monitorizează parametrii fiziologici și starea de sănătate a beneficiarilor;’ pune în aplicare măsurile antiepidemice stabilite de medicul unității;

menționează în Raportul de tură evenimentele medicale privind beneficiarii, pre de orice natură petrecut în tura de lucru, cu deosebire după orele de progranFș săptămână;

depozitează corespunzător deșeurile cu risc biologic și supraveghează depozit păstrează corespunzător și folosește eficient produsele farmaceutice, parșfermaceutice și a dezinfectanților, respectând dozajul din instrucțiunile de folosire a acestora;

verifică periodic și respectă termenele de valabilitate ale medicamentelor și materialelor sanitare; însoțește beneficiarii la efectuarea unor examene medicale desfășurate în alte unități sanitare; veghează la siguranța și securitatea beneficiarilor luând masurile ce se impun;

răspunde cu promptitudine la solicitările medicale ale beneficiarilor;

ia măsurile corespunzătoare în cazul introducerii unor alimente și băuturi nepermise conform regulamentelor centrului;

stabilește împreună cu echipa centrului regimul de viață și odihnă al beneficiarilor;

în cazul evenimentelor deosebite (când are loc un abuz asupra unui beneficiar sau când un beneficiar se întoarce în stare de ebrietate în centru/introduce băuturi alcoolice, droguri, produce scandal și deranjează liniștea celorlalți beneficiari) întocmește un referat în atenția șefului Centrului, în care va prezenta pe scurt și esențial situația;

programează și supraveghează efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a dormiroarelor și a grupurilor sanitare;

supraveghează igienizarea și dezinfecția de către personalul auxiliar a dispozitivelor medicale utilizate de beneficiari;

gestionează eficient baza materială și echipamentele din dotare; respectă drepturile și obligațiile beneficiari să cunoască și să respecte prevedgrit© (^âddluj publice, Codului etic semnat /lâ^nj Regulamentul de Organizare și FuriSțjpn îndeplinește orice alte atribuții obiectivelor instituției, în limitek și alte atribuții cu caracter specifi&ck^ experienței profesionale.


conduită al personalului contractual din instituțiile GA^.M.B,, Regulamentului de Ordine Interioară, u^i^^le manualului de proceduri, aprobate;

ce$a instituției, în vederea realizării sarcinilor și e Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum


ARTICOLUL 11

Personalul întreținere, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) paznic, personal pentru curățenie spații;

 • b) muncitor calificat;

 • c) muncitor necalificat.

 • - realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei;

 • - recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

-încarcă și descarcă materiale și marfa, mută mobilier și echipamente la indicația șefului Centrului;

 • - utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii;

 • - folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

 • - folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

 • - sesizează șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

 • - transportă selectiv deșeurile reciclabile;

 • - respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

 • - să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea serviciului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul de stat;

 • b) bugetul local respectiv Consiliul General al Municipiului București;

 • c) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.                                         —j  G~-

  Rin".


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

SPĂLĂTORIA SOCIALĂ - ARMENIȘ

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este documentul propriu al serviciului social de zi „SPĂLĂTORIA SOCIALĂ - ARMENIȘ”, aprobat prin aceeași H.C.G.M.B prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș”, cod serviciu social 8899CZ-PN-V, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003320 și are sediul central

în str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, București și în Str.


ARTICOLUL 3Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș”, este de a.......asigura "servicii de

informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate; orientare către serviciile oferite de alte centre/compartimente din subordinea furnizorului pentru consiliere psihologică, precum și, după caz, terapii de specialitate; spălătorie, uscătorie pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială de pe raza 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa nr. 7.

 • (3) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș” este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociate’îrr Sociale - Armeniș ” sunt următoarele:


 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonom^și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la pers

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea dre

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrare personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținând^ caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

  e beneficiare;


  Page 3 of 16/$

  :■ .. DUsEGfi
 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n)  responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturtilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciul social de zi „Spălătoria Socială -Armeniș” sunt persoanele adulte sau familiile aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București, care fac parte din următoarele grupuri vulnerabile?—

 • 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați;

 • 2. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistem de formare profesională;

 • 3. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesionalei ca programele de asistență socială;

 • 4. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere și persoane vârstnice singure;

 • 5. tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • 6. persoane adulte fără domiciliu;

 • 7. mame adolescente;

 • 8. persoane vârstnice care lo|^e

de îngrijire; 9. persoane adulați

venit suâtenabiL

pnt dependente și/sau care au nevoi complexe risc de a fi excluse din familii fără a avea un


___                    . CON(C" ' ‘

ți cp dizabilități, inclusiv pdrsoâne invalide și cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe;

11. persoanele care suferă de dependentă de alcool, droguri si alte substanțe toxice; Page 4 of 16    ' '
 • 12. persoane aflate sub control judiciar;

 • 13. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate;

 • 14. victime ale violenței domestice;

16. refugiați și imigranți;

 • 15. victime ale traficului de ființe umane.

(2) Condițiile de acces în centrul de zi simt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați - document justificativ:

 • □ certificat de calificare profesională.

 • 2. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională- document justificativ;

 • □ adeverință eliberată de ANOFM din care să rezulte că solicitantul nu urmează cursuri de formare profesională.

 • 3. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială- document justificativ;

 • □ adeverință eliberată de către D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde solicitantul are ultimul domicliu care atestă că acesta nu beneficiază de niciun țip_dejerviciu social.

 • 4. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere și


 • 9. persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil - document justificativ;

 • □ declarație pe propria răspundere prin intermedul căreia solicitantul precizează că aparține etniei rrome.

 • 10. adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe- documente justificative;

 • □ acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul 1 sau II de invaliditate/bilete de ieșire din spital, scrisori medicale care să ateste starea de sănătate a solicitantului.

 • 11. persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice - documente justificative;

□ acte medicale care să dovedească faptul că petentul este dependent de alcool, droguri, alte substanțe toxice.

 • 12. persoane aflate sub control judiciar - document justificativ;

 • □ hotărâre judecătorească din care să reiasă că solicitantul se află sub control judiciar.

  .piuTg

  u.HECTIA

  TEHNICĂ Șl

  - JURIDICĂ

  -a'^2 WlÂH'S


 • 13. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care afrfo^SI^ sau sancțiuni neprivative de libertate - documente justificative;

  g asistenta 11'5 £ ■ybațînnss^r-v?' A


 • □ documente din care să reiasă că solicitantul se află în evidența seratei

 • 14. victime ale violenței domestice - documente justificative;

 • □ declarație pe propria răspundere/adresă eliberată de către D.G.A.S.P.C,/ade-verință-eHberaA de către medicul de familie, medicul specialist din care să rezulte că persoana în cauză este înregistrată ca victimă a violenței domestice/certificat medico-legal care să ateste agresarea fizică a solicitantului.

 • 15. victime ale traficului de ființe umane - documente justificative;

□ documente eliberate de către autoritățile administrației publice locale care să ateste faptul că solicitantul este înregistrat în evidențe ca fiind victimă a traficului de persoane.

 • 16. refugiați și imigranți- documente justificative;

□ permis de ședere pe teritoriul României și/sau certificat de refugiat, documente eliberate de către Serviciul de Evidentă a Populației din care să rezulte că solicitantul este înregistrat în evidențele instituția p^a Jmi^rajît


 • b) criterii de elj^^il^ât^d^piă^rea^iocumentelor justificative enunțate anterior, în funcție de apartenența la)u


  -d^miciliul/resedinta pe raza municipiului București.


Page 6 of 16

 • c) Decizia de admitere/respingere este luată de către Directorul Coordonare Asistență Socială al D.G.A.S.M.B., la propunerea șefului biroului "Spălătoria Socială”, în baza evaluării efectuate de către personalul de specialitate din cadrul biroului.

Documentele se depun la registratura D.G.A.S.M.B.;

Evaluarea socială se va face la sediul central al D.G.A.S.M.B., de către specialiștii biroului Spălătoria Socială;

După evaluarea socială, efectuată de specialiștii din cadrul biroului și după emiterea documentului privind acceptarea beneficiarului se informează personalul de la nivelul Spălătoriei Sociale unde acesta urmează să primească servicii;

Odată admis beneficiarul va fi preluat de către Spălătoria Socială, unde se vor completa documentele conform standardelor de calitate.

Orice modificare privind situația socio-economică a beneficiarului va fi adusă la cunoștința Biroului Spălătoria Socială, urmând a se reanaliza cazul și, în funcție de modificări, să se propună menținerea sau sistarea acordării serviciilor.

 • d) Toți beneficiarii Spălătoriei Sociale - Armeniș aflată în subordinea Biroului "Spălătoria Socială” primesc servicii sociale în baza evaluării și a planului de indervenție, fără încheierea unui contract de furnizare de servicii.


 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

încetarea acordării serviciilor către beneficiar în Serviciul social de zi' ^pătă Armeniș” implică situații după cum urmează:

 • a) petentul nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite prin Metpdologia de acordare a serviciilor în cadrul Spălătoriilor Sociale;

 • b) nu au adus la cunoștința reprezentanților D.G.A.S.M.B. orice modificare intervenită în


componența familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în te            ile de la

data modificării;

- decesul beneficiarului;

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Serviciul ii

Socială - Armeniș” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

  --


 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

  Page 7 of 16


- ” " •'

wL

\ v f K)

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;


 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de depene                                           iilor

sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătu

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

  ARTICOLUL 7


Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social de zi „Spălătoria Socială - Armenis” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în raport cu persoana beneficiară;

 • 2.   furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, în funcție de nevoile acestora;

 • 3. furnizează servicii de informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;

 • 4. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele • 8. asigură servicii de spălătorie, uscătorie pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București.

 • 9. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori;

 • 10. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe suport electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a săti'sfăifțilidl^ț

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile benefici obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;


 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. întocmirea de documente de gestiune;

 • 2. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului

 • 3. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 4. întocmirea de referate de necesitate;ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș” funcționează cu un număr de 2 posturi, la care se adaugă 3 posturi aferente Biroului Spălătoria Socială, conform prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal cu atribuții de coordonare: 1, reprezentat de șef birou Spălătoria Socială;

 • b) personal de specialitate: 1, reprezentat de asistentul social - Biroul Spălătoria Socială;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3;

 • d) voluntari.


  ARTICOLUL 9


 • (1) Personalul de conducere este un șef birou cu atribuții de coordonare.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului în toate Spălătoriile Sociale și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • c) asigură, în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din subordine și fac propuneri Directorului General pentru salariații care au săvârșit abateri disciplinare;

 • d) monitorizează și coordonează punerea în aplicare a programelor/proiectelor/acțiunilor sociale derulate la nivelul D.G.A.S.M.B., destinate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social;

  e) repartizează spre rezolvar îndrumările în vederea


ondența și celelalte lucrări care intră în atribuții și dă în termenul stabilit de către conducerea Direcției salariații din subordine și urmărește efectuarea

Generale;

 • f) programează acestora;

 • g) dezvoltă pa societății civile comunității locale;iburwhă' cu organizații neguvernamentale și cu reprezentanți ai în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale în funcție de nevoile Page 10 of 16               CX"

 • h) sprijină dezvoltarea unui sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • i) prezintă anual sau la solicitarea Directorului General rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • j) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • k) participă la pregătirea documentației necesare serviciilor sociale în vederea acreditării acestora ca servicii sociale publice;

 • l) elaborează procedurile de lucru specifice biroului;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâre a C.G.M.B./decizie a Directorului General.

 • n) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face condițiile legii.


  ARTICOLUL 10


Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de speciali

(1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • b) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

 • c) asistent social (263501);

 • d) referent de specialitate (242204);

 • e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

 • g) infirmieră (532103);


 • h) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • i) medic de medicină de familie (221108); • j) pedagog social (341202);

 • k) psiholog (263411);

 • l) specialist în angajare asistată (263507);

 • m) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

 • n) tehnician asistență socială (341201);

 • o) terapeut ocupațional (263419).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social (263501), cu următoarele atribuții:

 • - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament, în toate Spălătoriile Sociale;

 • - responsabil cu efectuarea și întocmirea evaluării/reevaluării a planului de intervenție și monitorizării.

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate.

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 • - informează șeful de centru cu privire la problemele apărute care afectează procesul de acordare a serviciilor;

 • - răspunde împreună cu personalul de specialitate de modul de implementare și atingerea obiectivelor;

 • - contribuie la menținerea unui climat pozitiv în cadrul relațiilor interpersonale existente între angajații centrului și intervine în prevenirea și stingerea conflictelor;

 • - efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea relației beneficiarului cu familia și cu ceilalți beneficiari rezidenți în unitatea de îngrijire;

 • - asigură confidențialitatea și siguranța tuturor informațiilor care privesc beneficiarii în timpul utilizării și păstrării acestor informații;

 • - nu introduce băuturi alcoolice și nu facilitează introducerea acestora în unitate, nu se prezintă la serviciu în stare de ebrietate;

 • - nu are permisiunea de a abuza/agresa beneficiarii, angajații (verbal/fizic, abuz emoțional, economic, financiar, abuz de proprietate, etc);

 • - în relațiile cu colegii, beneficiarii și vizitatorii acestora, trebuie să aibă un comportament pozitiv, respectuos și suportiv;

 • - informează șeful centrului asupra evenimentelor deosebite petrecute în tura de lucru, evenimente


referitoare la dispariții ale beneficiarilor, abuzuri, incidente, distrugeri, incendii, ind^Mjj^!^^ abuzat/abuzator;                                                                             ADsSTAÂ '


 • - în relațiile cu cetățenii comunității și cu mass-media păstrează confidentîMitaKdgele^^^^^fe referitoare la beneficiarii existenți în centru;

 • - să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită^-al_personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

- îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, economic;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;

 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat.

Muncitor Necalificat, cu următoarele atribuții:

- Execută lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer din imobil;

- Să măture zilnic în incinta imobilului; să măture sau/și să spele pe jos ori de câte ori este nevoie (cel puțin o dată pe zi);

 • - Să șteargă praful și să îndepărteze pânzele de păianjen ori de câte ori este nevoie în vederea

menținerii aspectului de curățenie a imobilului;                                       ^==5^

 • - Să spele geamurile imobilului ori de câte ori este nevoie în vederea menținerii

..........owSCj-ia %

curățenie a imobilului;                                           • - —| aj ‘tehmcata tS

•Ivi ' JW|cwca 1 •‘■gl

 • - Să mențină curățenia;

 • - Să anunțe de îndată Șeful Birou Spălătorie Socială orice neregulă-constatatăp^^^^^^^^^^.

 • - Să ia în primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, avâmL-obfîgația să asigure păstrarea și utilizarea acestora în bune condiții;

 • - Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu;

 • - Să răspundă la toate solicitările venite din partea Șefului Birou Spălătorie Socială pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fișei postului;

 • - Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea materialelor și echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

- Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;


-Va semnala Șeful^-JJi

angajați;

 • - Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

 • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Referent, cu următoarele atribuții:

 • - Soluționează în condițiile legii petițiile repartizate de către șefii ierarhici;

 • - Realizează baza de date privind beneficiarii centrului;

 • - Furnizează servicii de consiliere și informare beneficiarilor centrului;

 • - Participă la întocmirea Procedurilor de lucru specifice serviciului;

 • - Cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

 • - Cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă;

 • - Intervine în stingerea conflictelor apărute între beneficiari, între beneficiari și angajați și informează șeful de centru în cazul apariției acestor situații;


- Păstrează în condiții de siguranță dosarele beneficiarilor și evidența irf actelor ce privesc beneficiarii;

- Păstrează confidențialitatea informațiilor nominale privind benefîpiării și obligațiilor beneficiarilor;                                       •

- Gestionează eficient baza materială pe care o utilizează;

- Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual mn instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.


ARTICOLUL 12

Finanțarea serviciului social de zi

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa 3.5 la H.C.G.M.B. nr..£^Z^.J5-    9

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

SPĂLĂTORIA SOCIALĂ - DR. TABEREI

ARTICOLUL 1

Definifie

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social de zi „SPĂLĂTORIA SOCIALĂ - DR. TABEREI”, aprobat prin aceeași H.C.G.M.B prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei”, cod serviciu social 8899CZ-PN-V, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 003320 și are sediul central în str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, București și în Dr. Taberei, nr. 24, sector 6.


ARTICOLUL 3


os ff asistenta «S TEHNICA Șl JURIDICA

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei”, informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea și corn care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate; orientare către serviciile oferite de alte centre/compartimente din subordinea furnizorului pentru consiliere psihologică, precum și, după caz, terapii de specialitate; spălătorie, uscătorie pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București.

ARTICOLUL 4

mfiițițare, organizare și funcționare

Sdq^ă - Dr. Taberei”, funcționează cu respectarea ncționare a serviciilor sociale, reglementat de ile ulterioare, precum și a altor acte normative(Tfaerviciul social de zi/;

prevederilor cadrului genqfaî-5

Oh Legea nr. 292/2011, cu (^1 secundare anlicabile nîului. .            ,

n -• Page 2 of 16

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa nr. 7.

 • (3) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei” este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.


(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul ,fipălfid3fite$iDTt

Sociale - Dr. Taberei ” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; ■

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea^pg^gște egalif^^to^ț^ șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomi^ și demnitatea personală și  întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persbafiele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după

  caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discemămâ

  • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persq

  • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și persona

  • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioaddî de bre și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent

  ARSELOR  citate de exercițiu;


  Page 3 of 16


  ^pi\efe^ciare;

  iciifor, în baza potențialului

  '---

  A


k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)  responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturtilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei” sunt persoanele adulte sau familiile aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București, care fac parte din următoarele grupuri vulnerabile:

 • 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalifîcați;

 • 2. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională;

 • 3. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială;

 • 4. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere și persoane vârstnice singure;


 • 5. tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

  • 6. persoane adulte fără domiciliu;

  • 7. mame adolescente;

  • 8. persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt depdpdențd și/sau careau


de îngrijire; 9. persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil;


 • 10. adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concen complexe;

 • 11. persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și al^u^sțanfgșțo^ic^

 • 12. persoane aflate sub control judiciar;

c s

 • 13. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate;

 • 14. victime ale violenței domestice;

16. refugiați și imigranți;

 • 15. victime ale traficului de ființe umane.

(2) Condițiile de acces în centrul de zi sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați - document justificativ:

 • □ certificat de calificare profesională.

 • 2. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională- document justificativ;

 • □ adeverință eliberată de ANOFM din care să rezulte că solicitantul nu urmează cursuri de formare profesională.

 • 3. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială- document justificativ;

 • □ adeverință eliberată de către D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde solicitantul are ultimul domicliu care atestă că acesta nu beneficiază de niciun tip de serviciu social.

 • 4. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri -ai-fam^ persoane vârstnice singure - documente justificative;

 • □ documente justificative care să ateste relațiile de rudenie.

 • 5. tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului - documente justificative;


□ adresă eliberată de către D.G.A.S.P.C. din care să reiasă faptul (că solicitantul a beneficiat de măsuri de protecție specială a copilului în cadrul unui centru de plasament/adeverință eliberată de către centrul de plasament unde solicitantul a fost instituționalizat.

 • 6. persoane adulte fără domiciliu- document justificativ;

□ declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are în posesia sa proprietăți, terenuri agricole, locuință proprietate personală sau acordată din fondul locativ de stat.

 • 7. mame adolescente- documente justificative;

□ certificatul de naștere al copilului/copiilor.

 • 8. persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau care au nevoi complexe de îngrijire ^documente justificative:

-țĂecfita^ Qăr^să ateste afecțiunile de care solicitantul este suferind; idealizată de către D.G.A.S.P.C.

'                     Page 5 of 16

«’.J


■ XX.

ÂM’i
 • 9. persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil - document justificativ;

 • □ declarație pe propria răspundere prin intermedul căreia solicitantul precizează că aparține etniei rrome.

 • 10. adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe— documente justificative;

 • □ acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate/bilete de ieșire din spital, scrisori medicale care să ateste starea de sănătate a solicitantului.

 • 11. persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice - documente justificative;

□ acte medicale care să dovedească faptul că petentul este dependent de alcool, droguri, alte substanțe toxice.

 • 12. persoane aflate sub control judiciar - document justificativ;

 • □ hotărâre judecătorească din care să reiasă că solicitantul se află sub control judiciar.

 • 13. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse m sau sancțiuni neprivative de libertate - documente justificative;

 • □ documente din care să reiasă că solicitantul se află în evidența serviciilor de probățiune.

 • 14. victime ale violenței domestice - documente justificative;

 • □ declarație pe propria răspundere/adresă eliberată de către D.G.A.S.P.C./ade^gtTțțȘ7eTîg către medicul de familie, medicul specialist din care să rezulte că înregistrată ca victimă a violenței domestice/certificat medico-legal care  .cauză—este


a solicitantului.

 • 15. victime ale traficului de ființe umane - documente justificative;

□ documente eliberate de către autoritățile administrației publice locale care să ateste faptul că solicitantul este înregistrat în evidențe ca fiind victimă a traficului de persoane.

 • 16. refugiați și imigranți- documente justificative;


□ permis de ședere pe teritoriul României și/sau certificat de refugiat/|$c&n£nțZ către Serviciul de Evidență a Populației din care să rezulte că soI/fc£Eh evidențele instituției ca imigrant.

 • b) criterii de eligibilitate: depunerea documentelor justificative enunțate ânțe apartenența la un grup vulnerabil și domiciliul/reședința pe raza municipiultn®ueurleșTț

A'- • c) Decizia de admitere/respingere este luată de către Directorul Coordonare Asistență Socială al D.G.A.S.M.B., la propunerea șefului biroului "Spălătoria Socială”, în baza evaluării efectuate de către personalul de specialitate din cadrul biroului.

Documentele se depun la registratura D.G.A.S.M.B.;

Evaluarea socială se va face la sediul central al D.G.A.S.M.B., de către specialiștii biroului Spălătoria Socială;

După evaluarea socială, efectuată de specialiștii din cadrul biroului și după emiterea documentului privind acceptarea beneficiarului se informează personalul de la nivelul Spălătoriei Sociale unde acesta urmează să primească servicii;

Odată admis beneficiarul va fi preluat de către Spălătoria Socială, unde se vor completa documentele conform standardelor de calitate.

Orice modificare privind situația socio-economică a beneficiarului va fi adusă la cunoștința Biroului Spălătoria Socială, urmând a se reanaliza cazul și, în funcție de modificări, să se propună menținerea sau sistarea acordării serviciilor.

 • d) Toți beneficiarii Spălătoriei Sociale - Dr. Taberei, aflată în subordinea Biroului "Spălătoria Socială” primesc servicii sociale în baza evaluării și a planului de indervenție, fără a fi necesar încheierea unui contract de furnizare de servicii.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

încetarea acordării serviciilor către beneficiar în Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei” implică situații după cum urmează:

 • a)petentul nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite prin Metodologia de acordare a serviciilor în cadrul Spălătoriilor Sociale;

 • b)nu au adus la cunoștința reprezentanților D.G.A.S.M.B. orice modificare intervenită în

1 componența familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, îh fepffTeh de data modificării;

fi?- decesul beneficiarului

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Serviciul social de\^%J^j3alățty^

Socială - Dr. Taberei” au următoarele drepturi:


 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără dișgg religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socia

  iZ<^ kespectiv la luarea


 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în fumizar^^se^ deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațij

 • d) să Ii se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social de zi „Spălătoria Socială - Dr. Taberei” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în raport cu persoana beneficiară; ___


 • 2.   furnizează servicii sociale pentru grupul tintă prin activități care integrarea/reintegrarea socială, în funcție de nevoile acestora;

 • 3. furnizează servicii de informare și consiliere: privesc drepturile sociale, combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reinte inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;

 • 4. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;


 • 5. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, d

 • 6. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării benefici și a rezultatelor obținute;

 • 7. asigură orinetarea către serviciile oferite de alte centre/compartime|^d|n Șut furnizorului pențru consiliere psihologică, precum și, după caz, terapinde sp

 • 8. asigură servicii de spălătorie, uscătorie pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București.

 • 9. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori;

 • 10. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe suport electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale șfuțpqji^ale--Gmtruhthpr^ următoarelor activități:

 • 1. întocmirea de documente de gestiune;

 • 2. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului dfc se

 • 3. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 4. întocmirea de referate de necesitate;

 • 5. întocmirea Planului ele Amenajare și Adaptare a Medici©

 • 6. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/p^rfec^o

 • 7. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor-  Page 9 of 16


  a personalului;

  P . î ;


ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș” funcționează cu un număr de 2 posturi, la care se adaugă 3 posturi aferente Biroului Spălătoria Socială, conform prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal cu atribuții de coordonare: 1, reprezentat de șef birou Spălătoria Socială;

 • b) personal de specialitate: 1, reprezentat de asistentul social - Biroul Spălătoria Socială;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3;

 • d) voluntari.


 • (1) Personalul de conducere este un șef birou cu atribuții

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului în toate Spălătoriile Sociale și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • c) asigură, în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din subordine și fac propuneri Directorului General pentru salariații care au săvârșit abateri disciplinare;

 • d) monitorizează și coordonează punerea în aplicare a programelor/proiectelor/acțiunilor sociale derulate la nivelul D.G.A.S.M.B., destinate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social;

 • e) repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuții și dă îndrumările în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea Direcției Generale;

 • f) programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora;

  or^nizații neguvemamentale și cu reprezentanți ai icării serviciilor sociale în funcție de nevoile • g) dezvoltă parteneriate șj societății civile în veder comunității locale;


 • h) sprijină dezvoltarea unui sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • i) prezintă anual sau la solicitarea Directorului General rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • j) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • k) participă la pregătirea documentației necesare serviciilor sociale în vederea acreditării acestora ca servicii sociale publice;

 • l) elaborează procedurile de lucru specifice biroului;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâre a C.G.M.B./decizie a Directorului General.

 • n) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu

experiență de minimum 5 ani.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituțj^^e1*^^^

condițiile legii.


ARTICOLUL 10


Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Persona

(1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • b) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

 • c) asistent social (263501);

 • d) referent de specialitate (242204);

 • e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

 • g) infirmieră (532103);

 • h) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • i) medic de medicină de familie (221108);


 • j) pedagog social (341202);

 • k) psiholog (263411);

 • l) specialist în angajare asistată (263507);

 • m) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

 • n) tehnician asistență socială (341201);

 • o) terapeut ocupațional (263419).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social (263501) cu următoarele atribuții:

 • - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament, în toate Spălătoriile Sociale;

 • - responsabil cu efectuarea și întocmirea evaluării/reevaluării a planului de intervenție și monitorizării.

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate.

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; idegjiQcării de resurse etc.;


 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • - sesizează conducerii biroului situații care pun în pericol siguranța beneficiarulu^^s?ițnr/(f^

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;                             I1«I

 • - întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;........................." “

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și re^ecâfn legislației;

-participă la realizarea modalităților specifice de intervenție prevăzute în Programului de integrare/reintegrare socială pentru beneficiarii din unitate;

- adoptă modalități de lucru ținând cont de vârstă, sex, potențialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura și religia beneficiarului;

 • - participă la desfășurarea activităților cu rol de socializare/resocializare a beneficiarilor;

 • - consemnează serviciile acordate și activitățile desfășurate cu beneficiarii în Fișa de monitorizare a serviciilor întocmită pentru fiecare beneficiar;

 • - acordă serviciile cu car^^^âod^lAi alitățile specifice de intervenție prevăzute în vederea lui;atingerii obiectivelor in^id

 • - acordă serviciile și actJivit^ile^f^         social beneficiarilor;

 • - adoptă comportamente                  /^Constructive și suportive față de beneficiari și colegi,

în constituirea grupurilor'clelif^^^^ordarea serviciilor;

\                    Page 12 of 16         ■         HiL

__ N

 • - informează șeful de centru cu privire la problemele apărute care afectează procesul de acordare a serviciilor;

 • - răspunde împreună cu personalul de specialitate de modul de implementare și atingerea obiectivelor;

 • - contribuie la menținerea unui climat pozitiv în cadrul relațiilor interpersonale existente între angajații centrului și intervine în prevenirea și stingerea conflictelor;

 • - efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea relației beneficiarului cu familia și cu ceilalți beneficiari rezidenți în unitatea de îngrijire;

 • - asigură confidențialitatea și siguranța tuturor informațiilor care privesc beneficiarii în timpul utilizării și păstrării acestor informații;

 • - nu introduce băuturi alcoolice și nu facilitează introducerea acestora în unitate, nu se prezintă la serviciu în stare de ebrietate;

 • - nu are permisiunea de a abuza/agresa beneficiarii, angajații (verbal/fizic, abuz emoțional, economic, financiar, abuz de proprietate, etc);

 • - în relațiile cu colegii, beneficiarii și vizitatorii acestora, trebuie să aibă un comportament pozitiv, respectuos și suportiv;

 • - informează șeful centrului asupra evenimentelor deosebite petrecute în tura de lucru, evenimente referitoare la dispariții ale beneficiarilor, abuzuri, incidente, abuzat/abuzator;


 • - respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

 • - în relațiile cu cetățenii comunității și cu mass-media păstrează referitoare la beneficiarii existenți în centru;

 • - să cunoască și să respecte prevederile: Codului de condui

instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine

Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

- îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de^O^jarMar^ ș^ precum și alte atribuții cu caracter specific cef respectarea pregătirii și experienței profesionale.

fmuncționare al D.G.A.S.M.B., stek! formative în vigoare, cu

*


ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, economic;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;

 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat.

Muncitor Necalificat, cu următoarele atribuții:

- Execută lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer din imobil;

- Să măture zilnic în incinta imobilului; să măture sau/și să spele pe jos ori de câte ori este nevoie (cel puțin o dată pe zi);

 • - Să șteargă praful și să îndepărteze pânzele de păianjen ori de câte ori este nevoie în vederea menținerii aspectului de curățenie a imobilului;


 • - Să spele geamurile imobilului ori de câte ori este nevoie în vederea menținerii asp curățenie a imobilului;

 • - Să mențină curățenia;

 • - Să anunțe de îndată Șeful Birou Spălătorie Socială orice neregulă constatată;

 • - Să ia în primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, avptfd păstrarea și utilizarea acestora în bune condiții;

 • - Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu;

 • - Să răspundă la toate solicitările venite din partea Șefului Birou Spălătorie Socială pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fișei postului;

 • - Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea materialelor și echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

 • - Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în

gestiune;


- Va semnala Șefului Birou Spălătorie Socială orice problemă survenită îrW6$a angajați;

CT


Page 14 of 16


\               f •

 • - Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

 • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Referent, cu următoarele atribuții:

 • - Soluționează în condițiile legii petițiile repartizate de către șefii ierarhici;

 • - Realizează baza de date privind beneficiarii centrului;

 • - Furnizează servicii de consiliere și informare beneficiarilor centrului;

 • - Participă la întocmirea Procedurilor de lucru specifice serviciului;

 • - Cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

 • - Cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă;

 • - Intervine în stingerea conflictelor apărute între beneficiari, între beneficiari și angajați și informează șeful de centru în cazul apariției acestor situații;

 • - Păstrează în condiții de siguranță dosarele beneficiarilor și evidențaGnformatizată a datelor și actelor ce privesc beneficiarii;


Păstrează confidențialitatea informațiilor nominale privind beneficiarii cu respectara^feptutîl^^ și obligațiilor beneficiarilor;                                               -                         gn

'A.   *

țț Q

Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contra^tetaJAiiii instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine

Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri,

aprobate;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor

și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specifij                 ctele normative în


vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale#

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea serviciului social de zi

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa 3.6 la H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

SPĂLĂTORIA SOCIALĂ - OMINIS

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social de zi „SPĂLĂTORIA SOCIALĂ - Ominis”, aprobat prin aceeași H.C.G.M.B prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Ominis”, cod serviciu social 8899CZ-PN-V, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 003320 și are sediul în str. Tumu Măgurele, nr. 17A, sector 4, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi „Spălătoria Socială - Ommis’feste de a asigure informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente

care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de

persoane defavorizate; orientare către serviciile oferite de alte centre/compartimente din subordinea furnizorului pentru consiliere psihologică, precum și, după caz, terapii de specialitate;

spălătorie, uscătorie pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială de pe raza

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Ominis”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa nr. 7.

 • (3) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Ominis” este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și funcționează în subordinea Direcției Genș# Asistență Socială a Municipiului București.


  ARTICOLUL 5


Principiile care stau la baza acordării serviciului social

izpafeă și funcționează cu


(1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Ominis”, se o

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în

materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Spălătoriei

Sociale - Ominis ” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;


 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în rg^H

  Exercitarea drepturilor lor; l/lfrîKîncadrarea în • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de personal mixt;


/ ■ ‘ ..... V

..... : ■

. X

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n)  responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturtilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațijl se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială:

  dezvoltarea propriilor r de dificultate^^^m^ “Ț—~

  -----1 W


ARTICOLUL 6

(

Beneficiarii serviciilor sociale- ----------

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciul social de zi „Spălătoria Socială -Ominis” sunt persoanele adulte sau familiile aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București, care fac parte din următoarele grupuri vulnerabile:

 • 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați;

 • 2. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională;

 • 3. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional si care sunt excluse din

programele de asistență socială;

 • 4. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu persoane vârstnice singure;

 • 5. tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • 6. persoane adulte fără domiciliu;


  membri ai familiei aflați în întreținere și • 8. persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau care au nevoi complexe de îngrijire; 9. persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil;

 • 10. adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe;

 • 11. persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice;

 • 12. persoane aflate sub control judiciar;

 • 13. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate;


 • 14. victime ale violenței domestice;

16. refugiați și imigranți;

 • 15. victime ale traficului de ființe umane.

(2) Condițiile de acces în centrul de zi sunt următoarele:    '_______________________________

 • a) acte necesare:

 • 1. persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați - document justificativ:

 • □ certificat de calificare profesională.

 • 2. tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională- document justificativ;

 • □ adeverință eliberată de ANOFM din care să rezulte că solicitantul nu urmează cursuri de formare profesională.

 • 3. persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială- document justificativ;

 • □ adeverință eliberată de către D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde solicitantul are ultimul domicliu care atestă că acesta nu beneficiază de niciun tip de serviciu social.

 • 4. persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere și persoane vârstnice singure - documente justificative;

 • □ documente justificative care să ateste relațiile de rudenie.

 • 5. tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului - documente justificative;


 • □ declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are în posesia sa proprietăți, terenuri agricole, locuință proprietate personală sau acordată din fondul locativ de stat.

 • 7. mame adolescente- documente justificative;

 • □ certificatul de naștere al copilului/copiilor.

 • 8. persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau care au nevoi complexe de îngrijire - documente justificative;

 • □ acte medicale care să ateste afecțiunile de care solicitantul este suferind;

 • □ evaluarea complexă realizată de către D.G.A.S.P.C.

 • 9. persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil

- document justificativ;


□ declarație pe propria răspundere prin intermedul căreia solicitantul precizează că aparți rrome.

 • 10. adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe persoanele cî^^voi complexe— documente justificative;

□ acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria, sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate/bilete de ieșir ateste starea de sănătate a solicitantului.

 • 11. persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice - documente justificative;

□ acte medicale care să dovedească faptul că petentul este dependent de alcool, droguri, alte substanțe toxice.

 • 12. persoane aflate sub control judiciar - document justificativ;

 • □ hotărâre judecătorească din care să reiasă că solicitantul se află sub control judiciar.

 • 13. persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate - documente justificative;

 • □ documente din care să reiasă că solicitantul se află în evidența serviciilor de probațiune.

 • 14. victime ale violenței domestice - documente justificative;

 • □ declarație pe propria răspundere/adresă eliberată de către D.G.A.S.P.C./adeverință eliberată de

către medicul de familie, medicul specialist din care să rezulte că persoana în cauză este înregistrată ca victimă a violenței domestice/certificat medico-legal care să ateste resarea fizică a solicitantului.


 • 15. victime ale traficului de ființe umane - documente justificative;

□ documente eliberate de către autoritățile administrației publice loftale (bar solicitantul este înregistrat în evidențe ca fiind victimă a traficului de perso

■'       ■              ... . Page 6 of 16

 • 16. refugiați și imigranți- documente justificative;

□ permis de ședere pe teritoriul României și/sau certificat de refugiat, documente eliberate de către Serviciul de Evidență a Populației din care să rezulte că solicitantul este înregistrat în evidențele instituției ca imigrant.

 • b) criterii de eligibilitate: depunerea documentelor justificative enunțate anterior, în funcție de apartenența la un grup vulnerabil și domiciliul/reședința pe raza municipiului București.

 • c) Decizia de admitere/respingere este luată de către Directorul Coordonare Asistență Socială al

  D.G.A.S.M.B., la propunerea șefului biroului "Spălătoria Socială”, în baza evaluării efegl către personalul de specialitate din cadrul biroului.

  i (JU

  Documentele se depun la registratura D.G.A.S.M.B.;         ;

  Evaluarea socială se va face la sediul central al D.G.A.S.M.B., jjeacăg^speeâlN^»toyu

  Spălătoria Socială;                                                        Jfi-—

  După evaluarea socială, efectuată de specialiștii din cadrul birouliu'și dupăremrterea documentului privind acceptarea beneficiarului se informează personalul de la nivelul Spălătoriei Sociale unde


  U ORIGINM®?


  ss.gr

  c -«

  • t*     0 ♦].


  .o"


acesta urmează să primească servicii;

Odată admis beneficiarul va fi preluat de către Spălătoria Socială, unde se vor completa documentele conform standardelor de calitate.

Orice modificare privind situația socio-economică a beneficiarului va fi adusă la cunoștința Biroului Spălătoria Socială, urmând a se reanaliza cazul și, în funcție de modificări, să se propună menținerea sau sistarea acordării serviciilor.

 • d) Toți beneficiarii Spălătoriei Sociale - Ominis, primesc servicii sociale în baza evaluării și a planului de indervenție, fără a fi necesar încheierea unui contract de furnizare de servicii.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

încetarea acordării serviciilor către beneficiar în Serviciul social de zi „Spălătoria Socială -Ominis” implică situații după cum urmează:

ajpetentul nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite prin Metodologia de acordare a serviciilor în cadrul Spălătoriilor Sociale;

 • b)nu au adus la cunoștința reprezentanților D.G.A.S.M.B. orice modificare intervenită în componența familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării;

- decesul beneficiarului

^ekVîeii

r l *


,1 social de zh „Spălătoria


 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale!lfurnizai^®r^ Socială - Ominis” au următoarele drepturi:           /Ol® <

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul social de zi „Spălătoria Socială

- Ominis” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare^^eHfejj sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor pe

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.


ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social de zi „Spălătoria Socială - Ominis” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în raport cu persoana beneficiară;

 • 2.   furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, în funcție de nevoile acestora;

 • 3. furnizează servicii de informare și consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;

 • 4. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea ace stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

Page 8 of 16

. G"            .. -


 • 5. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor;

 • 6. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 7. asigură orinetarea către serviciile oferite de alte centre/compartimente din subordinea furnizorului pentru consiliere psihologică, precum și, după caz, terapii de specialitate;

 • 8. asigură servicii de spălătorie, uscătorie pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București.

 • 9. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori;

 • 10. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe suport electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;


 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea

următoarelor activități:                      /A)


 • 4. întocmirea de referate de necesitate;

 • 5. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • 6. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

 • 7. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social de zi „Spălătoria Socială - Armeniș” funcționează cu un număr de 2 posturi, la care se adaugă 3 posturi aferente Biroului Spălătoria Socială, conform prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal cu atribuții de coordonare: 1, reprezentat de șef birou Spălătoria Socială;

 • b) personal de specialitate: 1, reprezentat de asistentul social - Biroul Spălătoria Socială;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3;


 • d) voluntari.

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este un șef birou cu atribuții de coordonare.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului în toate Spălătoriile Sociale și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • c) asigură, în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din subordine și fac propuneri Directorului General pentru salariații care au săvârșit abateri disciplinare;

 • d) monitorizează și coordonează punerea în aplicare a programelor/proiectelor/acțiunilor sociale derulate la nivelul D.G.A.S.M.B., destinate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate sau

  de risc social;

  • e) repartizează spre rezolvare c^^^nij^n îndrumările în vederea rezolv
  i celelalte lucrări care intră în atribuții și dă stabilit de către conducerea Direcției


 • f) programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora;

 • g) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității locale;

 • h) sprijină dezvoltarea unui sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • i) prezintă anual sau la solicitarea Directorului General rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • j) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • k) participă la pregătirea documentației necesare serviciilor sociale în vederea acreditării acestora ca servicii sociale publice;

 • l) elaborează procedurile de lucru specifice biroului;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sfu~stâBrfîterjprin C.G.M.B./decizie a Directorului General.


 • n) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, experiență de minimum 5 ani.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face condițiile legii.


Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal’de

(1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • b) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

 • c) asistent social (263501);


l',;<V/‘'3EKEMîir ECS';f>;;gLaK

 • e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

 • g) infirmieră (532103);

 • h) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • i) medic de medicină de familie (221108);

 • j) pedagog social (341202);

 • k) psiholog (263411);

 • l) specialist în angajare asistată (263507);

 • m) specialist în evaluarea vocațională a persoan


 • n) tehnician asistență socială (341201);

 • o) terapeut ocupațional (263419).


(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social (263501) cu următoarele atribuțiîr^^?^^

 • - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament, în toate Spălătoriile Sociale;

 • - responsabil cu efectuarea și întocmirea evaluării/reevaluării a planului de intervenție și monitorizării.

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate.

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • - sesizează conducerii biroului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • - întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

-participă la realizarea modalităților specifice de intervenție prevăzute în Programului de integrare/reintegrare socială pentru beneficiarii din unitate;

 • - adoptă modalități de lucru ținto^^^^^^stă, sex, potențialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura și religia benefid^lmx~X\'^\

 • - participă la desfășurarea acffi^ăpl^|Obl d^ soctalizare/resocializare a beneficiarilor;

I * I 1
 • - consemnează serviciile acofdatdși amvităftLfâ^șfasurate cu beneficiarii în Fisa de monitorizare

ll ’               y                         ’

a serviciilor întocmită pentru

 • - acordă serviciile cu caracter social și modalitățile specifi atingerii obiectivelor individuale și ale serviciului;

 • - acordă serviciile și activitățile cu caracter social benefn

 • - adoptă comportamente și atitudini pozitive, constructive în constituirea grupurilor de lucru și în acordarea serviciilor;

 • - informează șeful de centru cu privire la problemele apărute serviciilor;


- răspunde împreună cu personalul de specialitate de modul de implementare și atingerea obiectivelor;

 • - contribuie la menținerea unui climat pozitiv în cadrul relațiilor interpersonale existente între angajații centrului și intervine în prevenirea și stingerea conflictelor;

 • - efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea relației beneficiarului cu familia și cu ceilalți beneficiari rezidenți în unitatea de îngrijire;

 • - asigură confidențialitatea și siguranța tuturor informațiilor care privesc beneficiarii în timpul utilizării și păstrării acestor informații;

 • - nu introduce băuturi alcoolice și nu facilitează introducerea acestora în unitate, nu se prezintă la serviciu în stare de ebrietate;

 • - nu are permisiunea de a abuza/agresa beneficiarii, angajații (verbal/fizic, abuz emoțional, economic, financiar, abuz de proprietate, etc);

 • - în relațiile cu colegii, beneficiarii și vizitatorii acestora, trebuie să aibă un comportament pozitiv, respectuos și suportiv;

 • - informează șeful centrului asupra evenimentelor deosebite petrecute în tura de lucru, evenimente referitoare la dispariții ale beneficiarilor, abuzuri, incidente, distrugeri, incendii, indiferent de abuzat/abuzator;

 • - respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

 • - în relațiile cu cetățenii comunității și cu mass-media păstrează confidențialitatea datelor nominale referitoare la beneficiarii existenți în centru;

- să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;


puții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și

Boitele Regulamentului de Organizare și Funcționare ș-I D.G.A.

A precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Page 13 of 16ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, economic;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;


 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat.

Muncitor Necalificat, cu următoarele atribuții:

- Execută lucrări suplimentare necesare menținerii cură] și evacuării gunoiului menajer din imobil;

 • - Să măture zilnic în incinta imobilului; să măture sau/și să spele pe jos ori de câte ori este nevoie (cel puțin o dată pe zi);

 • - Să șteargă praful și să îndepărteze pânzele de păianjen ori de câte ori este nevoie în vederea menținerii aspectului de curățenie a imobilului;

 • - Să spele geamurile imobilului ori de câte ori este nevoie în vederea menținerii aspectului de curățenie a imobilului;

 • - Să mențină curățenia;

 • - Să anunțe de îndată Șeful Birou Spălătorie Socială orice neregulă constatată;

 • - Să ia în primire toate materialele necesare asigurării curățeniei, având obligația să asigure păstrarea și utilizarea acestora în bune condiții;

 • - Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu;

 • - Să răspundă la toate solicitările venite din partea Șefului Birou Spălătorie Socială pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fișei postului;


 • - Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea materialelor șj are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;/Q

 • - Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale gestiune;

 • - Va semnala Șefului Birou Spălătorie Socială orice problemă survenită în colaborarea cu ceilalți angajați;

 • - Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

 • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Referent, cu următoarele atribuții:

 • - Soluționează în condițiile legii petițiile repartizate de către șefii ierarhici;

 • - Realizează baza de date privind beneficiarii centrului;

 • - Furnizează servicii de consiliere și informare beneficiarilor centrului;

 • - Participă la întocmirea Procedurilor de lucru specifice serviciului;

Cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

Cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă; Intervine în stingerea conflictelor apărute între beneficiari, între beneficiari și angajați și informează șeful de centru în cazul apariției acestor situații;


Păstrează în condiții de siguranță dosarele beneficiarilor și actelor ce privesc beneficiarii;

Păstrează confidențialitatea informațiilor nominale privj și obligațiilor beneficiarilor;

ASISTENȚĂ


TEHNICA Și


Gestionează eficient baza materială pe care o utilizeaz

Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de           opționalului contractual din

instituțiile publice, Codului etic semnat Ia nivelul D.G.A7S-       Regulamnetului de Ordine 

Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personalui de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

aprobate;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor  și obiectiv^^ținsĂi^^yn limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S vigoare, Jbu ri ^atribuții cu caracter specific ce decurg din actelb normativej h și experienței profesionale.

Page 15 of 16T

ARTICOLUL 12

Finanțarea serviciului social de zi

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA Nr.3.7 la H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI FURNIZAT ÎN

"CANTINA SOCIALA GRIVITA"

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Sociala Grivita", aprobat prin același/aceeași hotărâre prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Sociala Grivita, cod serviciu social 8899 CPDH-I, înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 003320 si a Licenței de funcționare seria LF nr. 0008332/22.05.2017, cu sediul in Calea Grivitei nr. 216, sector 1, București.

Cantina Sociala Grivita funcționează in baza legii 208/1997 si prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sa           deosebite.


Scopul serviciului social^%


fipul serviciului social: Cantina Sociala Grivita este unitate de pre^arațdȚpregatire si distribuire hrana calda si rece.

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcți până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, resp^tj care urmează studii superioare cu durată mai mare de 5 ani, care sf ^fl

Page 2 of 13revăzută la


lit.a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionarii;


pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel 0uțin una este o masă caldă. Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite ( masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind eliberarea și utilizarea cartelelor/bonurilor se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și acceptat de beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei. în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social " Cantina Sociala Grivita " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa nr. 9

 • (3) Serviciul social " Cantina Sociala Grivita " este înființata prin:

Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr. 371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București,


conform Hotărârii Consiliului General al municipiului Buc

Principiile care stau la baza acordării se

(1) Serviciul social " Cantina Sociala Grivita " se organizeazăși ncționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Cantina

Sociala Grivita " sunt următoarele:


 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;


 • p) colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială-j^s^țptuu^

ARTICOLUL

Beneficiarii serviciilor socialei

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Cantina Sociâte-€rfivita" sunt:

 • a) copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la mînrtiil 1 ‘


stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionari;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care , temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare;

copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre încredințare minori (dacă este cazul).

certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soție); certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor ultimul talon de pensie - original; adeverință salariu recentă - original; talon șomaj;


adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asiste copie și original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-0 CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;

adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiați sau nu de prevederile Legii 448/2006;

adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora;

declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr copii aflați în întreținere (sot/soție);

adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din care să rezulte că

sunteți în evidență și nu ați refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/soție); certificat medical eliberat incapacitate temporară d/tQi


e/facHp/ctttțțst (NU medic de familie) cu mențiunea perioadei de


Cantina/fumizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reședința persoanei solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-economice a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

 • - Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc.).

 • - încetarea serviciilor se realizează si in cazul in care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masa consecutiv fara a anunța SCS.

Cantina/fumizorul acesteia elaborează și aplică o procedura proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.


 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale fumiz

următoarele drepturi:

 • a) să Ii se respecte drepturile și libertățile fundamental^^iță dîsgin sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori so


 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizare^ serv|®ilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu


de servicii sociale furnizate în ". ^antina Sgeîala Grivita

CK

,/M

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social " Cantina Sociala Grivita " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. pregătirea si distribuirea a doua mese, zilnic, de persoana,prânzul și cina, în limita alocației de hrana prevăzute de reglementările legale;

 • 3. transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității

1 .Prin materiale informative, informau ce sunt accesibile si pe site-ul furnizorului

2. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare

a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoan^'’’”*^


 • 1. realizarea și informarea prin materiale de prezentare

 • 2. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul d acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, de administrare a resurselor

  financiare, materiale și umane ale centrului

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Cantina Sociala Grivita funcționează cu un număr de 20 total personal, conform prevederilor prezentei hotărâri, din care:

 • a) personal de conducere: șef birou 1;

 • b) personal administrativ 13;

 • c) personal de specialitate 3;

 • d) compartiment evaluare/reevaluare, monitorizare 3

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru șef birou.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

  Personalul de conducere


 • (1) Personalul de conducere este:

- șef birou (unitate).

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt: care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații unitatii;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) propune numirea si inlocuirea din funcție personalul din ca

legii;


 • o) întocmește propunerile pentru proiectul bugetului propriu al uni

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință ațâ

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizar         onare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, eu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a cond condițiile legii.

  Q Page 10 of 13


ARTICOLUL 10

Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501)',

 • - efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii;

 • - completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

 • - întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor;

 • - întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate

 • - ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

 • - aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

 • - aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

 • - pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei. Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenți sociali.


în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată dgjJiLjeOTiciân^asSen^iidiâîC

, . „ , ........ . ;

exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a perso2^^^âî^sxttffîif8tseFvkrfTte^îente_cL- asigură derularea etapelor procesului de acordare a se^f^fi^^sociale cu respectarea respectării legislației;


alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, și poate fi:

 • - magaziner cu următoarele atribuții: efectuează recepția fizica la intrarea/iesirea mărfii in/din depozit, asigura depozitarea in cele mai bune condiții, asigura eliberarea alimentelor si bunurilor in baza documentelor, verifica rulajul de alimente si materiale (stocurile)aranjeaza alimentele si ambalajele, intretine curățenia in spatiile de depozitare,intocmeste niruri, centralizatoare, retur, transfer, inventariere

 • - funcționar cu următoarele atribuții: evidenta asistatilor plătitori (neplatitori)listing, distribuie cartele; intocmeste situații cu nr. cazurilor noi, sistări, incasari, borderouri; prezenta asistatilor

 • - bucatar, cu următoarele atribuții: asigura pregătirea meselor ce urmeaza a fi distribuite către asistați, răspunde de buna gestionare a patrimoniului,controlează si asigura starea de igiena corespunzătoare locului de munca, a personalului, a produselor alimentare si a preparatelor, planifica si organizează munca in bucătărie, calculează conform retetarului lista de alimente, intocmeste graficele de temperatura

 • - paznic

 • - personal pentru curățenie spații

 • - șofer;

 • - muncitor calificat; cu următoarele atribuții :,participa la pregătirea si prepararea mancarii ce
 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București.

 • c) bugetul de stat,

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.
ANEXA nr.3.8 la HCGMB nr.


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI FURNIZAT ÎN

"CANTINA SOCIALA BUCUR"
ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Sociala Bucur", aprobat prin același/aceeași hotărâre prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Sociala BUCUR, cod serviciu social 8899 CPDH-I, înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B , acreditat conform Certificatului de acreditare nr.003320, cu sediul in Str. Agricultori nr. 105, Sector 2 , București.

1)


2)Cantina Sociala BUCUR funcționează in baza legii 208/1997, Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa nr.9

Serviciul social „ Cantina Socială BUCUR este achizitionata prin Contract de vanzare cumpărare nr. 2452, din 08.11.2007, prin H.C.G.M.B. nr.371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a munici H.C.G.M.B. nr. 198/2018, completată și modificată prin H.C.G.MJLCONFORM cu ORWifw ț                             ■ - —L

Scopul serviciului social: Cantina Sociala Bucur este unitate de preparare, pregatir i distribuire hrana calda si rece.


Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:


Page 2 of 12


l!
 • a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionarii;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmăS

izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;            ' /«X-

 • f) invalizii și bolnavii cronici;                                ’

 • g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Î _         : ...............-.....-

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una este o masă caldă.

Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite ( masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.


Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind eliber                   rtelelor/bonurilor

se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate jientrți d beneficiarilor nedeplasabili.

beneficiarilor nedeplasabili.

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscuî'și âec^^ă^S^beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei. înCantina deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalații și aparatura necesară derulării activităților specifice,cum ar fi : chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social " Cantina Sociala Bucur " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 9- Ordin 29/2019

 • (3) Serviciul social " Cantina Sociala Bucur " este înființata prin:

Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr. 371/2009 și funcționează în

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București,


conform Hotărârii Consiliului General al municipiului București nr. 198/2018, modi completată prinH.C.G.M.B. 564/2018

ARTICOLUL 5


Principiile care stau Ia baza acordării serviciului

(1) Serviciul social " Cantina Sociala Bucur " se organizează și funcționează cu respectarea

principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Cantina

Sociala BUCUR " sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea

personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive              persoanele


beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea

drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu

care se pot confrunta la un moment dat;


 • p) colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.

  ARTICOLUL 6


Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Cantina Sociala Bucur" sunt

 • a) copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu

pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

n       b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii,

până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care j       urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la • d) pensionari;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care , temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare;

un dosar cu șină

copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre încredințare minori (dacă este cazul).


certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor ultimul talon de pensie - original;

adeverință salariu recentă - original;

talon șomaj;

adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asist^nță_Șocială~și~Protecția Copilului', copie și original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;

adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiați sau nu de prevederile Legii 448/2006;

adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora;

declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr copii aflați în întreținere (sot/soție);


adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de Mu sunteți în evidență și nu ați refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/so certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de incapacitate temporară de muncă;

»să rezulte că


±fctfe' Cantina/fumizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reședința persoanei solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-economice a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

 • - Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc.).

~ încetarea serviciilor se realizează si in cazul in care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masa consecutiv fara a anunța SCS.

Cantina/fumizorul acesteia elaborează și aplică o procedura proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Cantina Sociala Bucur." au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;>                          ț


 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale<T^ luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furni

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizând, /atât timp cât condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li sjțji^j^ctAtd'^^^repturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu a) să furnizezB/î^^P^igfîf' corecte cu privire la identitate, situație familial^ socială, economică;

  dizabilitjfțfe;

  (5)
 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social " Cantina Sociala BUCUR " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. pregătirea si distribuirea a doua mese, zilnic, de persoana,prânzul și cina, în limita alocației de hrana prevăzute de reglementările legale;

 • 3. transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității

1 .Prin materiale informative, informaii ce sunt accesibile si pe site-ul furnizorului

2. elaborarea de rapoarte de activitate;

CONFOR


 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane

 • 1. realizarea și informarea prin materiale de prezentare

 • 2. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;e)/dS financiare, materiale și umane ale centrului


  resurselor


ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Cantina Sociala Bucur funcționează cu un număr de 16 total personal, conform prevederilor prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București:

 • a) personal de conducere: șef de birou 1;

 • b) personal administrativ 12

 • c) personal de specialitate 3

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru șeful de birou .

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.


 • (1) Personalul de conducere este:

- șef birou.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:                ——————

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;


 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direciile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

  n) propune numirea si înlocuirea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile

  legii;                                             ————]

  I

  o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exerciți bugetar;

  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât        alu

  beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare șj ncționare;

  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

  r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

  • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

  • (4)   Candidații pentru

  de învățământ superior

  de minimum 2 ani în

  ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic șj

  cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

  • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a con'duc^topdi condițiile legii.
  ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă în domeniul psihologie, asistență socială și domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți


  sociologie, eu vechime cu diplomă de licență șt^țH^administrative,
ARTICOLUL 10

Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent social (263501); Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor

și urmărește monitorizarea acestora conform legii;Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;întocmește 1 istele zilnice de evidențăale beneficiarilor;întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitateȚine evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic. Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;Pune la dispoziția beneficiarilor: codul

etic, drepturile și obliga țiile beneficiarilor și regulamentul cantinei. Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenți sociali.

în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

 • b) inspector de specialitate;

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;                                                     f

alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, și poate fi:

 • - magaziner cu următoarele atribuții: efectuează recepția fizica la intrarea/iesirea mărfii in/din depozit, asigura depozitarea in cele mai bune condiții, asigura eliberarea alimentelor si bunurilor in baza documentelor, verifica rulajul de alimente si materiale (stocurile) aranjeaza alimentele si ambalajele, intretine curățenia in spatiile de depozitare, intocmeste niruri, centralizatoare, retur, transfer, inventariere

 • - funcționar cu următoarele atribuții: evidenta asistatilor plătitori (neplatitori) listing, distribuie cartele; intocmeste situații cu nr. cazurilor noi, sistări, incasari, borderouri; prezenta asistatilor

 • - bucatar, cu următoarele atribuții: asigura pregătirea meselor ce urmeaza a fi distribuite către asistați, răspunde de buna gestionare a patrimoniului, controlează si asigura starea de igiena corespunzătoare locului de munca, a personalului, a produselor alimentare si a preparatelor, planifica si organizează munca in bucătărie, calculează conform retetarului lista de alimente, intocmeste graficele de temperatura

 • - muncitor calificat; cu următoarele atribuții: participa la pregătirea si prepararea mancarii ce urmeaza a fi distribuita asistatilor; ajuta la incarcarea/descarcarea mărfii, participa la efectuarea curățeniei, distribuie hrana către asistați

  ARTICOLUL 12Finanțarea centrului


 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București, cjbugetul de stat,

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor străinătate; • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


ANEXA nr.3.9 la HCGMB

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI FURNIZAT ÎN

"CANTINA SOCIALA FERENTARI"

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Sociala Ferentari", aprobat prin același/aceeași hotărâre prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Sociala Ferentari, cod serviciu social 8899 CPDH-I, înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr.003320, deține Licența de funcționare definitivă nr. LF/0004477/23.05.2019 cu sediul in Calea Ferentari nr. 91, sector 5, București.

 • 1) Cantina Sociala FERENTARI funcționează in baza legii 208/1997, Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • 2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate • a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.

 • a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionarii;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt


izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;               .

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

  jrechivale


Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale fumi pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puți

Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite ( masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit și aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind eliberarea și utilizarea cartelelor/bonurilor se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.

Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut și acceptat de beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei. în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și Cantina deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalații și aparatura necesară derulării activităților specifice,cum ar fi : chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele.


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social " Cantina Sociala Ferentari " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 9- Ordin 29/2019

 • (3) Serviciul social " Cantina Sociala FERENTARI " este înființata prin:

Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr. 371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București^ conform Hotărârii Consiliului General al municipiului București nr. 198/2018, modi


j

completată prinH.C.G.M.B. 564/2018

ARTICOLUL 5 L

Principiile care stau Ia baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social " Cantina Sociala FERENTARI " se organizează respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Cantina

Sociala FERENTARI " sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea

personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare; • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanej^er^fipîjge^

 • d) deschiderea către comunitate;                          |


  '/s-v    .■ i 4* II

  ewfitârea drepturilor lor;

  ' //

  //


 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizare^i

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu

care se pot confrunta la un moment dat;


 • p) colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.

  ARTICOLUL 6


(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Cantina Sociala FERENTARI" sunt:

 • a) copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la

punctul 1;


ut<a^ ^bănești acordate în condițiile legii cTpersoană singură luată în calcul la


 • c) persoanele care beneficiază de ajutor socia și al căror venit este de până la nivelul veniț^fâ stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionari; .

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care , temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare; un dosar cu șină copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre încredințare minori (dacă

este cazul).


certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soție); certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice (soț/sc^^ț ultimul talon de pensie - original;

adeverință salariu recentă - original;

talon șomaj;                                                             i                             <

adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului', copie și original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;

adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă benefîciați sau nu de prevederile Legii 448/2006;

adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu prezintă boli contagioase;

adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cuantumul acestora;

declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor proprii, număr copii aflați în întreținere (sot/soție);

adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din care să rezulte că sunteți în evidență și nu ați refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/soție);

certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de fipsi incapacitate temporară de muncă;


ențiunea perioadei de


\\

MjjcilluVrgșețiința persoanei


Cantina/fumizorul acesteia realizează ancheta sociala l

 • i. t-\

Page 6 of 12 solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-economice a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

 • - Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc.).

 • - încetarea serviciilor se realizează si in cazul in care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masa consecutiv fara a anunța SCS.

Cantina/furnizorul acesteia elaborează și aplică o procedura proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției

beneficiarului dacă este cazul.


 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Cantina Sociala FERENT următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără ^iscriminareje

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciil luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;


 • h) să li se respecte toate drepturile șp^ejal^îiAfit dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de serviq următoarele obligații:


  Jt^fe, situație familială, socială, medicală și


 • a) să furnizeze informații corecte cu pfivii^^^

economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social " Cantina Sociala FERENTARI " sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. pregătirea si distribuirea a doua mese, zilnic, de persoana,prânzul și cina, în limita alocației de hrana prevăzute de reglementările legale;

 • 3. transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distrihui readasațun-^-don:

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților puEnce și larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității f <          "    4

1 .Prin materiale informative, informaii ce sunt accesibile si pe site-ul furnizorului

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate;                                _.....„

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane

 • 1. realizarea și informarea prin materiale de prezentare

 • 2. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului

  ARTICOLUL 8Structura organizatorică, numărul de posturi și cate^^jK

(1) Serviciul social Cantina Sociala FERENTARI funcționează eu tat^nțraiat ^«13 total vjjwy,

ca—


Page 8 of 12


A''- ut iCvfcVzZ

personal, conform prevederilor prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru 1;

 • b) personal administrativ 8;

 • c) personal de specialitate 4

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București.

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru șeful de centru .

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.


ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

- șef birou.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îml^^^^^ipermanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și^ 5^Sr^d^:i^ă ^a celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;. .

îi o-i

/ >

/

Irsenneîului/centrului;

mizatorice^i a numărului de


 • e) întocmește raportul anual de activitate;       f ~

.        ’ "thiO-

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de nșiuni

  irobareastrucMffiW'tu


 • g) propune furnizorului de servicii

personal;


 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direciile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) propune numirea si înlocuirea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile

legii;                                                                                ^====^

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și pontul" dFmcTîeTere^^xel^wS^^ bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință- atât—TjeTWtfffluLZ^^^i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționarery

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a servicfilorsociaje;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, eu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

  ARTICOLUL 10


Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

Page 10 of 12 • a) asistent social (263501); Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor

și urmărește monitorizarea acestora conform legii;Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare; întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor; întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate. Ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic. Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp; Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție; Pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obliga țiile beneficiarilor și regulamentul cantinei. Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenți sociali.

în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

 • b) inspector de specialitate;

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;


colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identi r resurse;                                                             I

monitorizează respectarea standardelor minime de calitate: sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța be de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;


alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil *

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-repara

XPersonalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, și poate fi:

- magaziner cu următoarele atribuții : efectuează recepția fizica la intrarea/iesirea mărfii in/din


ambalajele, intretine curățenia in spatiile de depozitare,intocmeste niruri , centralizatoare, retur, transfer,inventariere

 • - funcționar cu următoarele atribuții : evidenta asistatilor plătitori (neplatitori)listing, distribuie cartele; intocmeste situații cu nr. cazurilor noi, sistări, incasari, borderouri; prezenta asistatilor

 • - bucatar, cu următoarele atribuții : asigura pregătirea meselor ce urmeaza a fi distribuite către asistați, răspunde de buna gestionare a patrimoniului,controlează si asigura starea de igiena corespunzătoare locului de munca, a personalului, a produselor alimentare si a preparatelor, planifica si organizează munca in bucătărie, calculează conform retetarului lista de alimente, intocmeste graficele de temperatura

-paznic

 • - personal pentru curățenie spații

 • - șofer;

 • - muncitor calificat; cu următoarele atribuții :,participa la pregătirea si prepararea mancarii ce urmeaza a fi distribuita asistatilor ; ajuta la incarcarea/descar curățeniei, distribuie hrana către asistat!


 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București.

cjbugetul de stat,

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigPage 12 of 12

ANEXA nr. 3.10 la HCGMB nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI FURNIZAT ÎN "CANTINA SOCIALĂ SFÂNTUL CONSTANTIN"

ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Sociala Sfântul Constantin", aprobat prin același/aceeași hotărâre, HCGMB 387/2009, prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiadlor. reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.


ARTICOLUL 2

Serviciul social Cantina Sociala Sfanțul Constantin, cod serviși înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat acreditare nr.003320, deține licența de funcționare nr. LF/0004452/19.10.2017, cu sediul in Str.

Sfanțul Constantin nr.8, Sector 1, București.

1) Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN funcționează in baza legii 208/1997, Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului


și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa nr.9

Serviciul social „ Cantina Socială SFANȚUL CONSTANTIN este înființat prin H.C.G.M.B. nr.371/2009 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a municipiului București, conform H.C.G.M.B. nr. 198/2018, completată și modificată prin H.C.G.M.B. 564/2018.


ARTICOLUL 3


Scopul serviciului social

Scopul serviciului social: Cantina Sociala Sfanțul Constantin es si distribuire hrana calda si rece.


* \ * *

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

 • a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionarii;


 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Cantinele administrate de autoritățile administrației publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului și cinei), din care cel puțin una este o masă caldă. Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui rețetar stabilit.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite ( masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele

beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.


și aprobat

iz^eajjafțerel^/bonurilor


Cantina poate utiliza și cartele/bonuri de alimente tipărite după un de furnizorul cantinei. Documentele de evidență privind eliberare^ș se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.


Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distr beneficiarilor nedeplasabili.

Distribuirea hranei se realizează conform unui program^unosetk și acceptat de beneficiari.

Lista beneficiarilor nedeplasabili și programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei. în listă se consemnează numele și prenumele beneficiarilor, numărul porțiilor de hrană, data livrării și semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.


Cantina deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalații și aparatura necesară derulării activităților specifice,cum ar fi : chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Cantina Sociala Sfanțul Constantin" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 208/1997, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa nr. 9

 • (3) Serviciul social " Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN " este înființata prin:

Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr. 371/2009 și funcționează însocială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN " sunt următoarele:


 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficia                          itatea

de șanse și tratament, participarea egală, autodetermina                          itatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;


9.J?


 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a

acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;                     î

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

  j1

  exM^arS'țcP


 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;                ......~„

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor


capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea sj care se pot confrunta la un moment dat;

dificultate cu


 • p) colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.


Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN" sunt:

 • a) copii în vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani și care se află în situația prevăzută la punctul 1;

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pe o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionari;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care , temporar nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an

Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale și a misiunii/scopului centrului.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare; un dosar cu șină

copie xerox după: carte identitate soț/soție; carte identitate copii peste 14 ani; certificate căsătorie/deces/certificat divorț/certificate naștere pentru minori; hotărâre î este cazul).


certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale (soț/soțjej;

certificate venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publjce_(soț/soție); ultimul talon de pensie - original;

adeverință salariu recentă - original;                                     __________

talon șomaj;

adeverință ajutor social eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului', copie și original după DECIZIA MEDICALĂ DE PENSIONARE sau după CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP;

adeverință eliberată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din care să reiasă dacă beneficiați sau nu de prevederile Legii 448/2006;

adeverință medicală (cu menționarea diagnosticului) din care să reiasă că membrii familiei nu

prezintă boli contagioase;


adeverințe elevi cu mențiunea dacă au sau nu burse școlare și cua^HP^l (sot/soție);

declarație notarială din care să rezulte absența veniturilor pro/rîț' j^uțfoăiBșppii


adeverință eliberată de către Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din care să rezulte că sunteți în evidență și nu ați refuzat nejustificat un loc de muncă (soț/soție);

certificat medical eliberat de medic specialist (NU medic de familie) cu mențiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă;

Cantina/fumizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reședința persoanei solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situației socio-economice a acestuia/acesteia adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

 • - Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc.).

 • - încetarea serviciilor se realizează si in cazul in care beneficiarul nu se prezintă 3 zile de masa consecutiv fara a anunța SCS.

  Cantina/fumizorul acesteia elaborează și aplică o procedura proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a beneficiarului dacă este cazul.  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Cantrnar^bcfO

  .-------' T „XAÎS-Sj;

  z—<          m k -k Tmri t t«                w ,         l 1       , •                                                                        V _       »v 'sr                  «. »


  CONSTANTIN." au următoarele drepturi:

  • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără scriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

  • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplicg

  • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra info

  • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociafle^

  condițiile care au generat situația de dificultate;

  • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci’^^^a5îău«i^âcitate de exercițiu;

  • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

  • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  primite;

  ''|\ita^ timp cât se mențin  Page 7 of 12


  /îxa            /l/dÂir • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ", Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN " au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;


 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. pregătirea si distribuirea a doua mese, zilnic, de persoana, prânzul și cina, în limita alocației de hrana prevăzute de reglementările legale;

 • 3. transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității

1 .Prin materiale informative, informaii ce sunt accesibile si pe site-ul furnizorului

2. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane


 • 1. realizarea și informarea prin materiale de prezentare


 • 2. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centruluj

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate

acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului


ARTICOLUL 8


Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal


 • (1) Serviciul social Cantina Sociala SFANȚUL CONSTANTIN funcționează cu un număr de

15 total personal, conform prevederilor prezentei H.C.G.M.B. din care:

 • a) personal de conducere: sef birou 1;

 • b) personal administrativ 11;

 • c) personal de specialitate 3

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București.

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru șeful de birou .

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de


calitate.


ARTICOLUL 9 • (1) Personalul de conducere este:

- șef birou.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controîuîactr

serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societățiiproprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune,

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri m acest sens;                                          ,sas

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de Si^crțț'^f Ș'a ?

regulamentului de organizare și funcționare;                ■

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după'CazJ^y_ajjtMt^^^i instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direciile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului de sector, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) propune numirea si inlocuirea din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

  (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență social^^ Mcidio^ de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau abș^fei  . eu vechime


  ițHpfnă^de licență


  ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic șl a|;!^^ițelorj ac&$inistrative,

  ~......APA" •


  Page 10 of 12cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501); Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor

și urmărește monitorizarea acestora conform legii;Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;întocmește 1 istele zilnice de evidențăale beneficiarilor întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitateȚine evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție. Pune la dispoziția beneficiarilor:

codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei. Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenți sociali.

în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială.ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire


Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, și poate fi:

 • - magaziner cu următoarele atribuții : efectuează recepția fizica la intrarea/iesirea mărfii in/din depozit, asigura depozitarea in cele mai bune condiții, asigura eliberarea alimentelor si bunurilor in baza documentelor, verifica rulajul de alimente si materiale (stocurile)aranjeaza alimentele si ambalajele, intretine curățenia in spatiile de depozitare,intocmeste niruri , centralizatoare, retur, transfer, inventariere

 • - funcționar cu următoarele atribuții : evidenta asistatilor plătitori (neplatitori)listing, distribuie cartele; intocmeste situații cu nr. cazurilor noi, sistări, incasari, borderouri; prezenta asistatilor

 • - bucatar, cu următoarele atribuții : asigura pregătirea hranei ce urmeaza a fi distribuite către asistați, răspunde de buna gestionare a patrimoniului,controlează si asigura starea de igiena corespunzătoare locului de munca, a personalului, a produselor alimentare si a preparatelor, planifica si organizează munca in bucătărie, calculează conform retetarului lista de alimente, intocmeste graficele de temperatura.

- muncitori recalificați cu următoarele atribuții : participa la pregătirea si prepararea mancarii ce urmeaza a fi distribuita asistatilor ; ajuta la incarcarea/descarcarea mărfii, participa la efectuarea curățeniei, distribuie hrana către asistați


ARTICOLUL 12

_                               Finanțarea centrului


 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asi necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor nfiăm^de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București, cjbugetul de stat,

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoa                                  și di

străinătate;


 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigo;


  Page 12 of 12


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI FURNIZAT ÎN CANTINA SOCIALĂ OMINIS

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Socială OMINIS", aprobat aprobat probat prin aceeași H.C.G.M.B prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații cantinei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.  Identificarea serviciului social


Identificarea serviciului social '

Serviciul social Cantina Socială OMINIS, cod serviciu social 8^92xCPDH-I, înființaf^T administrat de furnizorul D.G.A.S.M.B, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 003320, cu sediul în str. Tumu Măgurele, nr. 17A, sector 4, București.

Cantina Socială OMINIS funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului și prestează servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, sau contra cost pentru masa zilnica a copiilor din Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viata profesionala „Covorul magic” si Centrul de ingrijire si educație timpurie 0-3 ani „Stelute Zâmbitoare”.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Cantina Socială OMINIS este unitate de preparare, pregătire și distribuire hrană caldă și rece.

Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile cantinei, sunt:

 • a) persoane cu încadrare în grad de handicap, indiferent de veniturile cumulate;

 • b) persoane cu boli cronice grave fără încadrare în grad de handicap (care prezintă acte medicale


...a;

 • d) persoanelor beneficiare de ajutor social;

 • e) pensionari cu pensii în cuantum de până la 1000 lei/pers, excepție facînd cazurile deosebite

din punct de vedere a situației de dificultate socio-economică (un vârstnic imobilizat la pat, sau au în întreținere copii ai căror părinți sunt decedați);

 • f) persoane aflate in situație de dificultate socio economică ca urmare a pierderii propriului

spațiu de locuit, diagnostice grave și alte situații stabilite în urma realizării evaluării inițiale;

 • g) Beneficiari ai produselor primite sub formă de donații care nu pot fi gătite, conform Normelor de aplicare a Legii 217/2016, selectați prin evaluarea inițială (în funcție de gravitatea situației socio-economice) ale căror venituri per/membru de familie nu depasesc 700 lei;

  h)


pregătirea si distribuirea mesei pentru copiii Centrului de zi priyind-xeconcilierea vieții de familie cu viata profesionala „Covorul magic” ;                                   LUL

i)


pregătirea si distribuirea mesei pentru copiii Centrului de îngrijire si educație ti ani „Stelute Zâmbitoare”;

Cantina furnizează hrana echivalentă pentru mic dejun, prânz si 2 gustari(zilnic

prepară în baza unui rețetar stabilit pentru Centrul de zi privind reconcilierea vieții de faf viata profesionala „Covorul Magic”, Centrul de ingrijire si educație timpurie 0-3 ani „Stelute


Zâmbitoare” si copiii care beneficiază de serviciile oferite de Asociația „învingem autismul”.

Meniurile zilnice pentru persoanele aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite se realizează in dimineața fiecărei zile funcție de produsele primite in seara zilei precedente din donații.

Cantina funcționează conform unui program propriu, zilnic servindu-se masa intre orele 13.00-15.00. Programul cantinei este afișat într-un loc vizibil, la intrare.

Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite (masă caldă și rece, porții de hrană și pachete acordate). Lista (tabelul) conține: numele și prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porții acordate, semnătura beneficiarului.

Listele zilnice de evidență se îndosariază și se păstrează la sediul cantinei.

Distribuirea hranei se realizează conform unui progra                  ptat de beneficiari,

echipamente, materiale,


Cantina deține spații cu destinația de bucătărie, magâ'zii instalații și aparatura necesară derulării activitățile^: caldă și rece, instalații pentru gătit, frigidere,^congel
ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Cantina Socială OMINIS" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de, Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS nr. ORDIN Nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa nr.9

 • (3) Serviciul social "Cantina Socială OMINIS" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 531/31.10.2017 și funcționează în suberdinea—Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.


  ARTICOLUL 5


Principiile care stau la baza acordării serviciulufsociâl

 • (1) Serviciul social "Cantina Socială OMINIS" se organizează și funcționează cu re&pșSaâft^ principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantina Socială OMINIS" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;


 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în real

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și st; unui personal mixt;


 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului cu serviciul de asistență socială.


  ARTICOLUL 6


(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Socii g) Beneficiari ai produselor primite sub formă de donații care nu pot fi gătite, conform Normelor de aplicare a Legii 217/2016, selectați prin evaluarea inițială (în funcție de gravitatea situației socio-economice) ai căror venituri per/membru de familie nu depasesc 700 lei.

c)


f)


persoane aflate in situație de dificultate socio economică ca urmare a pierderii propriului spațiu de locuit, diagnostice grave și alte situații stabilite în urma realizării evaluării inițiale;. .' ’ Page 5 of 14 • (2) Condițiile de accesare a serviciului social sunt următoarele:

 • a) Acte necesare:

 • - dosarul va cuprinde:

cererea solicitantului aprobată de către șeful de serviciu;

copie după actul de identitate/actele de identitate ale membrilor familiei;

cupon de pensie/acte care dovedesc veniturile persoanelor ;

documente medicale care să ateste starea de sănătate, pentru cazurile cu diagnostice grave, acte doveditoare a plății chiriei pentru persoanele care nu dețin propriul spațiu de locuit, alte acte ce dovedesc situația de dificultate socio economică;

 • -  pentru persoanele lipsite de venituri actul doveditor este

unde are domiciliul;

 • -  Referatul evaluării inițiale;

 • -  Declarația completată de către titularul ajutorului.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:


 • - Cantina își încetează serviciile în situațiile prevăzute de lege, precum și în condițiile în care beneficiarii nu mai respectă obligațiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.

 • - Cantina stabilește și aplică regulile privind condițiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condițiile prevăzute de lege, nerespectarea condițiilor contractuale, comportament inadecvat față de personalul și bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenței de funcționare, etc.).

 • - Cantina/fumizorul acesteia elaborează și aplică o procedură proprie de admitere în care se precizează, cel puțin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este cazul.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială OMINIS" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare»^e bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

/.o
 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea s^rjț^țnpr^oci^lex respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Socială OMINIS" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de ty


serviciilor sociale;                                                            c

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lorperstJni

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.            C .....

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială OMINIS" sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. pregătirea și servirea mesei, zilnice, pentru persoanele aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, pregătirea, distribuirea si servirea mesei pentru copiii care beneficiază de serviciile oferite de Asociația „învingem autismul”, pregătirea si distribuirea mesei pentru copiii Centrului de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viata profesionala „Covorul magic”, pregătirea si distribuirea mesei pentru copiii Centrului de ingrijire si educație timpurie 0-3 ani „Stelute Zâmbitoare”, oferirea produselor primite sub formă de donații care nu pot fi gătite, publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea activității:


 • 1. prin materiale informative, informații ce sunt accesibile și pe site-ul furnizorului;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane, prin asigurarea activității:

 • 1. realizarea și informarea prin materiale de prezentare;

 • 2. elaborarea și difuzarea Raportului anual de activitate al centrului.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale, prin asigurarea activității:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de evaluare a nevoilor și acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.


 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal


(1) Serviciul social Cantina Socială OMINIS funcționează

Servicii Sociale Ominis, cu un număr de 12 total personal, din

 • a) personal de conducere: șef birou 1;

 • b) personal administrativ 8;

 • c) personal de specialitate 3

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului

București.

încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în

statul de funcții aprobat.


(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cgd realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respecta^Ot calitate.

ARTICOLUL 9


Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este Șeful de birou.

Page 8 of 14

c.«-

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale, aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;


 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul servili în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la î sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

  justiție;

  m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Direcțiile Generale de Asistență Socială  și Protecția Copilului^^e^fcr^cyț^t^instituții publice locale și organizații ale societății civile  Luărilor;

  ■# \l

  nJQincție personalul din cadrul serviciului, în condițiile

  I1


 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în active în comunitate Orf

n) propune numireâ^sjjâal^

legii;

o) asigură îndeplinirea m%ș^J^$e^âducere la cunoștință atât personalului, câ a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

Page 9 of 14p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul științelor socio-umane, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501);

Atribuții:


Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește moiȚțȘfizarear-aeeșțg conform legii;


Completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare; întocmește listele zilnice de evidență ale beneficiarilor;          j

întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standar minime de calitate;

 • •  Ține evidența numerică și nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic;

 • •  Aduce la cunoștința șefului cantinei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

 • •  Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

» Pune la dispoziția beneficiarilor: codul etic, drepturile și obligațiile beneficiarilor și regulamentul cantinei.

Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situației socio-economice a iaț^iștenților sociali, ancheta socială poate fi evaluării situației socio-economice a


beneficiarilor se efectuează de asistenții social


tehnician asistență sociali

persoanei care solicită serviciile ofegite d| j^r^ih.4 b) inspector, de specialitate


realizată de un

 • - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • - sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • - alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social (aprovizionare, mentenanță) și poate fi:


Magaziner - cu următoarele atribuții:

 • - asigură în mod eficient aprovizionarea Cantinei Sociale Ominis cu produsejlimenț^l.^ ?

 • - recepționează din punct de vedere cantitativ și pe cat posibil calitativ măr

furnizori;

 • - verifică cantitativ (prin numarare/cantarire), dar și calitativ mărfurile/produsele primite de la furnizori;

 • - participă la recepția bunurilor intrate și casate în e cu respectarea legislației în vigoare privind întocmirea actelor necesare de recepție ;

 • - completează fisele de magazie, pe care le tine la zi cu toate modificările aparute. In acestea sunt trecute intrările de marfa (NIR) precum si ieșirile evidențiate in LZA, stocul fînd verificat si semnat de către serviciul contabilitate;

 • - efectuează inventarierea bunurilor aflate în gestiunea unității cu respectarea legislației;

 • - cunoaște si respecta prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile

publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară,


Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate. fe"atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor în limiteleRegulamentului de Organizare și Funcționare al


■itU/ Fî A’


OL precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

-muncitor calificat cu atribuții de bucătar - cu următoarele atribuții:

 • - Răspunde de pregătirea corectă a mesei și de calitatea preparatelor executate;

 • - Răspunde de respectarea cerințelor igienico-sanitare în bucătărie și dependințe, spală și dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât și vesela pentru servirea mesei;

 • - Răspunde de împărțirea corectă a mesei;

 • - Scoate imediat din uz, cu acordul magazinerului și șefului de birou produsele care nu corespund din punct de vedere organoleptic;

-Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfecțiile alimentare;

 • - Colectează reziduurile solide, cât și resturile alimentare lichide în recipiente etanșe cu capac, confecționate din materiale rezistent, ușor de spălat și de dezinfectat;

 • - Spală și dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereții impermeabili și perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la rețeaua de canalizare;

 • - Ia măsuri pentru dezinsecția periodică a blocului alimentar și a anexelor acestora;

 • - Nu va depozita în același loc produsele finite cu cele neprelucrate termic,

mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri;

l

î

 • - Va efectua decongelarea alimentelor în încăperi neexpuse contactului cums

 • - Va respecta circuitele de intrare și ieșire a alimentelor în și din bucătărie, fa

insalubre cu cele salubre;

 • - Va respecta spațiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curățare, spălare, tocare) care sunt

spații cu circuite separate pentru legume, came, pește, ouă;

 • - Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uși glisante sau perdeluță din pânză

sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;

 • - Răspunde de starea tehnică și de buna funcționare a utilajelor pe care le are în dotare;


- Răspunde de inventarul aflat în grija sa și respectă regulile de exploatare tehnică a instalațiilor și utilajelor deservite;

^JaAmMiyS^e Ordine

ceduri,


 • - Răspunde de condițiile de manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor;


 • - Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalulu^contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B.,

Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și aprobate.
 • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

 • - muncitor necalificat - cu următoarele atribuții:

 • - efectuează zilnic operațiuni de curățenie si igienizare în spațiile Complexului de Servicii Ominis;

 • - transportă selectiv deșeurile reciclabile;

 • - asigură încărcarea și descărcarea produselor cu care este aprovizionat Complexul de Servicii Ominis;

 • - utilizează corespunzător substanțele de igienizare respectând concentrațiile și destinațiile de utilizare;

 • - utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecție a muncii ;

 • - Să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

  aprobate.

  • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, pregătirii și experienței profesionale.

  • - îngrijitoare cu atribuții de curățenie - cu următoarele atribuții:

  • - efectuează zilnic operațiuni de curățenie si igienizare în spațiile Cantinei

  • - transportă selectiv deșeurile reciclabile ;

  • - utilizează corespunzător substanțele de igienizare respectând c utilizare;

  • - utilizează și păstrează corespunzător echipa                 ie a muncii;
  - Să cunoască și să respecte prevederii^ ^o instituțiile publice, Codului etic semnat la/ni^Ol


  LdeNj°rf<Wtă al personalului contractual din


  ,B., Regulamnetului de Ordine recufa și ale manualului de proceduri,


  Interioară, Regulamentul de Organizare șq

  aprobate.                      -

  - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de condîfcereă instituției, în vederea realizării sarcinilor și  obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționarul

  ■XXX  6X x

  * f'

  r.x f \ *•


  l

  l-


Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență, personaluluii de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

b jbugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA nr. 3.12 ia HCGMB

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE ADĂPOST DE NOAPTE


ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Adăpost de noapte”, aprobat prin aceeași H.C.G.M.B. prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, voluntari, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Adăpost de noapte”, cod serviciu social 8790CR-PFA-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003320 și are sediul în B-dul. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, București, în cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan”.


ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Adăpost de noapte”, este de a asigura pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului București necesare asigurării înnoptării în condiții de siguranță și servicii de acestora.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Adăpost de noapte”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa nr. 5.

 • (3) Serviciul social „Adăpost de noapte” este înființat prin H.C.G.M.B. nr. 531/31.10.2017 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „Adăpost de noapte”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Adăpostului de noapte, sunt următoarele: • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiqț^p^

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea cșfjSly și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și|f ode întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la perso^p^le^ef^eWSr

 • c) asigurarea protecției împotriva, abuzului și exploatării persoanei beneficiare, \ -

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu confrunta la un moment dat;


 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt pe raza municipiului București.

 • (2) Condițiile de acces în adăpost sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere întocmită în nume propriu și actele de identitate, după caz. Nu poate fi refuzat accesul în adăpost persoanei fără acte de identitate, aflate într-o evidentă stare de vulnerabilitate socială. Beneficiarii vor fi admiși în limita numărului de locuri disponibile la momentul cererii.

 • b) în adăpost nu se primesc persoane nedeplasabile, familii cu copii și persoane cu afecțiuni psihice evidente.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:


 • - solicitantul a încălcat prevederile R.O.I.;

 • - solicitantul în cauză refuză găzduirea în adăpost;

 • - solicitantul este însoțit de copii minori;

-solicitantul suferă de afecțiuni psihice evidente.

^lo^ptefau următoarele


 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în fi

drepturi:                                                      I

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără' disfifi^m^^^bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;


 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Adăpostul de noapte au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social „Adăpost de noapte” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. găzduire pe perioadă determinată, de maxim 180 nopți/an;

 • 2. îngrijire personală;


 • 3. asigurarea hranei necesare;

 • 4. asistență medicală de bază;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritățilox^uțfiji^ffi

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. materiale informative;

 • 2. prezență activă în social media;

 • 3. participare la inițiative comunitare;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. întocmirea de documente de gestiune;

 • 2. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;


 • 3. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 4. întocmirea de referate de necesitate;

 • 5. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • 6. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

 • 7. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.


ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și ca 1) Serviciul social „Adăpost de noapte”, funcționează cu un num

 • a) personal de specialitate de îngrijire și asistență socială: 19;

 • b) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-rep

 • c) voluntari.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful Serviciului Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru aduți “Sfântul Ioan”.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile

în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor, jad bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;                          ?                     ~~1


 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizațorice.-șk-a4jM.uiiă^țikȘ£'dâ personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comuni

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este a drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.


  imcție a conducătorilor instituției se face în


 • (5) Sancționarea disciplinară sau condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent medical generalist (325901);

 • b) infirmieră (532103);

 • c) asistent social (263501);

 • d) psiholog (263411).

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) acordă servicii de îngrijire beneficiarilor cazați în cadrul adăpostului;

 • d) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • e) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • f) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • g) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • h) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Asistent medical generalist (325901)

cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă; asigură beneficiarilor servicii medicale și tehnici de îngrijire medicală conform pregătirii profesionale și conduitei medicale prescrise de medic;

acordă beneficiarilor medicația respectând schema de tratament a fiecărui beneficiar; asigură supravegherea medicală a beneficiarilor;

colaborează cu alți medici specialiști și cu medicul de familie în acordarea serviciilor și îngrijirilor medicale beneficiarilor;

administrează în mod eficient și eficace produsele farmaceutice, parafarmaceutice și materiale sanitare ale unității, respectând indicațiile terapeutice produsului și prevenind risipa;planifică împreună cu personalul deplasările beneficiarilor la i examenele și controalele curente;

acordă primul ajutor în caz de urgență și manevrele terapeutic^ce respectă procedura medicală în intervenția medicală de urgență; acordă consiliere sanitară și comunicare în scop terapeutic; păstrează confidențialitatea datelor medicale și a informațiilor beneficiari;

monitorizează parametrii fiziologici și starea de sănătate a beneficiarilor; pune în aplicare măsurile antiepidemice stabilite de medicul unității; păstrează legătura cu aparținătorii beneficiarilor;

menționează în Raportul de tură evenimentele medicale privind beneficiarii, precum și orice eveniment de orice natură petrecut în tura de lucru, cu deoș final de săptămână;


ă^epo^itarea corectă a


depozitează corespunzător deșeurile cu risc biologic și acestora de către infirmiere;

păstrează corespunzător și folosește eficient produsei dezinfectanțildr din dotare, respectând dozajul din inst

 • •  verifică periodic și respectă termenele de valabilitate ale medicamentelor și materialelor sanitare;

 • •  însoțește beneficiarii la efectuarea unor examene medicale desfășurate în alte unități sanitare;

 • •  veghează la siguranța și securitatea beneficiarilor internați luând masurile ce se impun;

 • •  răspunde cu promptitudine la solicitările medicale ale beneficiarilor;

 • •  stabilește împreună cu compartimentul psiho-social regimul de viață și odihnă al beneficiarilor;

 • •  în cazul evenimentelor deosebite (când are loc un abuz asupra unui beneficiar sau când un beneficiar se întoarce în stare de ebrietate în centru/introduce băuturi alcoolice, droguri, produce scandal și deranjează liniștea celorlalți beneficiari) întocmește un referat în atenția șefului serviciului, în care va prezenta pe scurt și esențial situația și îl va înainta șefului serviciului;


gestionează eficient baza materială și echipamentele din dotare;

respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor rezidenți;

să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din acte         tive

în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.
c

realizează igiena personală parțială și generală a beneficiarilor (baie.-țăi pieptănat, aplicare creme și pampers);

hrănește și hidratează beneficiarii, în mod adaptat nevoilor lpr-"'''^ transportă hrana la patul și de la patul beneficiarilor depe i-șfsemidependenți; însoțește beneficiarii semidependenți la sala de mese și în dormitor;

participă activ la realizarea Programului individualizat de îngrijire medico-socială al fiecărui beneficiar;

asigură beneficiarilor schimbarea lenjeriei de corp și de pat la nevoie;

preia și transportă separat lenjeria fiecărui beneficiar la spălătorie respectând circuitul sanitar; efectuează curățenia și igienizarea obiectelor personale și în dormitoarele beneficiarilor; păstrează și folosește în condiții corespunzătoare materialele paramedicale și a produselor de curățenie;

acordă sprijin kinetoterapeutului în realizarea activităților de recuperare medicală a beneficiarilor;

acordă sprijin asistentei medicale în recoltarea probelor biologice; colectează și depozitează corespunzător deșeurile cu risc biologic; transportă și depozitează selectiv deșeurile reciclabile;

întreține și igienizează dispozitivele medicale (ploscă, beneficiari;

acordă sprijin asistentei medicale în realizarea tehnicilor ir^dtcaîel respectă procedurile de aplicare a tehnicilor socio-mgdi efectuează tehnici pentru profilaxia escarelor;

însoțește beneficiarii în excursii, tabere, evenimente și p-____    ■■ cvv'x

însoțește și supraveghează beneficiarii în alte unități medicale;

însoțește beneficiarii semidependenți în interiorul clădirii și în curtea’centruh procură alimente și medicamente de urgență din vecinătate pentru beneficiari.


Infirmieră (532103)âțA stîuî^ăttM') folosite de


 • •  asigură supravegherea și securitatea beneficiarilor din centru;

 • •  transportă decedați! la camera mortuară cu respectarea demnității umane;

 • •  în cazul evenimentelor deosebite (când are loc un abuz asupra unui beneficiar sau când un beneficiar se întoarce în stare de ebrietate în centru/introduce băuturi alcoolice, droguri, produce scandal și deranjează liniștea celorlalți beneficiari) întocmește un referat în atenția șefului serviciului, în care va prezenta pe scurt și esențial situația și îl va înainta șefului serviciului;

 • •  respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor rezidenți;

 • •  să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Asistent social (263501)

• asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectare; prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament, atât la nivelul Adăpostului de Urgență cât și la nivelul Centrului de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială;

asigură activități în calitate de responsabil al cazurilor repartizate de șeful de centru; efectuează evaluarea socială inițială și periodică a beneficiarilor și întocmește Fișa de evaluare socială a fiecărui beneficiar respectând standardele specifice de calitate;

stabilește obiectivele Programului de integrare/reintegrare socială din Planul individualizat de intervenție al fiecărui beneficiar și întocmește Planurile individualizate de inte precizează modalitățile de intervenție adecvate în programul de integrare/rein și periodicitatea acordării acestora;


întocmește orarul zilnic al activităților fiecărui beneficiar; participă la întâlnirile echipei multidisciplinare;

obiectivele neîndeplinite din Programului de integrare/reintegrare șpețaUă'S'unt echipa multidisciplinară și se va stabili noile modalități adecvate~de-mtervenție;

realizează instrumentarea corectă și la timp a dosarelor beneficiarilor consemnând toate datele care îi privesc pe beneficiari;

întocmește corect și la timp contractul de servicii, notificările, adresele și alte documente reglementate de standardele specifice de calitate și necesare instrumentării dosarelor beneficiarilor;

actualizează evidențele statistice ale beneficiarilor;

realizează și transmite situațiile statistice solicitate de D.G.A.S.M.B. și alte instituții publice corect și la timp;

realizează în timp util adrese de înaintare către alte instituții în interesul beneficiarilor; înaintează situațiile întocmite șefului serviciului pentru avizare _și apoi le transmite solicitanților;


cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuit^ serviciului;

cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la ni|^til(se'i^$i^1(îiKși) lej^spectă; acordă beneficiarilor serviciile cu rol de socializare Io*                    mul de


integrare/reintegrare socială;

acordă beneficiarilor serviciile și activitățile cu caracter social ținând cont de dizabilitate, vârstă și patologia acestora;

în echipa multidisciplinară adoptă atitudini pozitive precum și în desfășurarea activității; oferă beneficiarilor programe de terapie ocupațională și activități de petrecere a timpului liber cu scopul formării și păstrării unor deprinderi și abilități;

realizează cu succes transferurile beneficiarilor sau reintegrările acestora în familie în funcție de caz;

inițiază și însoțește beneficiarii autonomi la acțiuni care au ca scop socializarea; realizează consilierea socială a beneficiarilor și a familiei acestora, în funcție de caz; informează șeful de centru printr-un referat cu privire la evenimentele deosebite și la situațiile de abuz apărute, indiferent de abuzat și abuzator;

intervine în stingerea conflictelor apărute între beneficiari, între beneficiari și angajați și informează șeful de centru în cazul apariției acestor situații;

îndrumă aparținătorii, în funcție de caz, la alte instituții ale administrației publice locale (C.A.S.M.B., poliție, starea civilă);

se ocupă de stabilirea reședinței beneficiarilor și ține evidența termenelor de reînnoire a acestor vize;

efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea relațiilor beneficiarului cu familia cu scopul reintegrării beneficiarului în familie;


păstrează în condiții de siguranță dosarele beneficiarilor și evide actelor ce privesc beneficiarii;

păstrează confidențialitatea informațiilor nominale privind beiie^piarii^^^fesp^ drepturilor și obligațiilor beneficiarilor;                                                       •

gestionează eficient baza materială pe care o utilizează; c

verifică cantitativ și calitativ mărfurile/materialele/prodgsele primite în cent în instrumentarea dosarelor și în desfășurarea activității, respectă standarde calitate în domeniu, deontologia profesională, legislația în domeniu, Manualul de proceduri, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul de ordine interioară ale unității și contribuie la îndeplinirea misiunii serviciului;

respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor în acordarea serviciilor;

să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulament al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter spe


îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instityțigi^Jh vederea realizării d^lQ^âȘ^ ;șre și Funcționare ip^ctele normative


în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesț^ri&l/


(263411)


 • •  asigură derularea etapelor procesului de acor              ,,            țdarea prevederilor

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezenîiSy^^^^rient, atât la nivelul Adăpostului de Urgență cât și la nivelul Centrului de zi pentru Intggrăre/Reintegrare Socială;

 • •  efectuează evaluarea psihologică inițială și periodică a beneficiarilor și întocmește Fișa de evaluare psihologică a fiecărui beneficiar respectând standardele specifice de calitate;


 • •  participă la stabilirea obiectivelor Programului de integrare/reintegrare socială din Planul individualizat de intervenție al fiecărui beneficiar și întocmește Planurile indh^feaji intervenție;


  0gramuN>

  Rj       '

  \>Â  ■--='.-


 • •  precizează modalitățile de intervenții psihologice adecuate integrare/reintegrare socială și periodicitatea acordării acestora;

® întocmește orarul zilnic al activităților de consiliere psihologică individuală și de grup;

 • •  participă la întâlnirile echipei multidisciplinare;

 • •  obiectivele neîndeplinite din Programului de integrare/reintegrare socială sunt analizate în echipa multidisciplinară și se va stabili noile modalități adecvate de intervenție;

 • •  realizează instrumentarea corectă și la timp a dosarelor beneficiarilor consemnând toate datele care îi privesc pe beneficiari;

 • •  realizează și transmite situațiile statistice solicitate de D.G.A.S.M.B. și alte instituții publice corect și la timp;

 • •  realizează în timp util adrese de înaintare către alte instituții în interesul beneficirilor;

 • •  înaintează situațiile întocmite șefului serviciului pentru avizare și apoi le transmite solicitanților;

 • •  cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

 • •  cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă;

 • •  acordă beneficiarilor serviciile cu rol de socializare prevăzute în Programul de integrare/reintegrare socială;

 • •  în echipa multidisciplinară adoptă atitudini pozitive precum și în desfășurarea activității;

 • •  oferă beneficiarilor programe de terapie ocupațională și activități de petrecere a timpului liber cu scopul formării și păstrării unor deprinderi și abilități;

 • •  inițiază și participă la acțiuni care au ca scop mișcarea și plimbarea în aer liber a beneficiarilor;

 • •  inițiază și însoțește beneficiarii la acțiuni care au ca scop socializarea;

 • •  realizează consilierea psihologică a beneficiarilor și familiei acestora, în funcție de caz;

 • •  informează șeful de centru printr-un referat cu privire la evenimentele deosebite și la situațiile de abuz apărute, indiferent de abuzat și abuzator;

intervine în stingerea conflictelor apărute între beneficiari, între beneficiari și angajați și informează șeful de centru în cazul apariției acestor situații;

păstrează în condiții de siguranță dosarele beneficiarilor și evidența inform actelor ce privesc beneficiarii;

păstrează confidențialitatea informațiilor nominale drepturilor și obligațiilor beneficiarilor;

gestionează eficient baza materială pe care o utilizează; I

în instrumentarea dosarelor și în desfășurarea activitățîîf respectă standarde! calitate în domeniu, deontologia profesională, legislația în domeniu, Manualul Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul de ordine interioară ale unrtâțîi și contribuie la îndeplinirea misiunii serviciului;

respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor în acordarea serviciilor;

să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce depr in actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.^/^fv NARTICOLUL 11

—          Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului achiziții etc. și poate fi:      /


pnâp^Jțhentenanță,


 • a) îngrijitor.

îngrijitor

 • •  realizează zilnic operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune ale clădirii și anexelor ei (grupuri sanitare, sala de mese, living, curte, ghenă de gunoi menajer, ghenă de materiale infecte, curte și gradină);

 • •  recepționează și păstrează în condiții corespunzătoare materialele și produsele de curățenie primite;

 • •  încarcă și descarcă materiale și marfă, mută mobilier și echipamente la indicația administratorului;

 • •   efectuează mici reparații și lucrări de întreținere a grădinii și a curții;

 • •  utilizează și păstrează corespunzător echipamentul de protecția muncii;

 • •  folosește corespunzător spațiile deținute ținând cont de destinația spațiilor și funcționalitatea lor;

 • •  folosește iluminatul în mod responsabil și economic;

 • •  sesizează administratorului/șefului de centru defecțiunile, avariile și evenimentele apărute, indiferent dacă au sau nu legătură directă cu munca pe care o desfasoară;

 • •  transportă selectiv deșeurile reciclabile;

 • •  respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

 • •  să cunoască și să respecte prevederile Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Atribuțiile personalului de conducere, personalului de specialitate de îngrijire și asistență de specialitate și auxiliar, precum și a personalului administrativ se completează^^îtrtn^ prevăzute în fișa postului.


i L4 .B-H

ARTICOLUL 12 !

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardele. .

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuind] străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambur^ab^^^^

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate^

  e kf "vedere asigurarea urselor ofjnkume de calitate aplicabile.  â^pefsc^nelor fizice ori juridice din țară și din


ANEXA nr. 3.13 la HCGMB nr. &

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

"CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ”

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, aprobat prin aceeași H.C.G.M.B. prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, cod serviciu social 8899 CZ-PFA-II este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003320 și are sediul în B-dul. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, București, în cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan”.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, este de a asigura servicii de evaluare, integrare/reintegrare socială și monitorizare pentru cu ultimul domiciliu legal în Municipiul București.


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcți „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare • (1)  Serviciul social

respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa 6.

 • (3) Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare_gpd         înființat prin Hotărârea

funcți' onează în subordinea


cială”, funcționează cuConsiliului General al Municipiului București nr. 531/31/f6^81 Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului B^ift


ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „ Centrului de zi pentru integrare/reintegrare socială” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;


 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n)  responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali c drepturtilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale fii) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul CentruJ^rigle]^ p|: socială” sunt persoanele adulte sau familiile fără adăpoș^țar stabil în municipiul București.


(2) Condițiile de acces în centrul de zi sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere întocmită în nume propriu, documente care atestă identitatea și documente care atestă situația privind spațiul locativ, după caz. Nu poate fi refuzat accesul în centru persoanei fără acte de identitate, aflate într-o evidentă stare de vulnerabilitate socială.

 • b) criterii de eligibilitate: nu suferă de afecțiuni psihice care pun în pericol liniștea, sănătatea și integritatea fizică a personalului și a celorlalți beneficiari.

 • c) Decizia de admitere/respingere este luată de către Directorul General al D.G.A.S.M.B., Ia propunerea șefului serviciului Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți - Sf. Ioan, în baza evaluării efectuate de către personalul de specialitate din cadrul centrului.

 • d) Toți beneficiarii centrului semnează cu furnizorul de servicii sociale un contract de furnizare de servicii sociale. Modelul contractului este reglementat de Ordinul M.M.S.S.F. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

încetarea acordării serviciilor către beneficiar în centrul de zi, respectiv rezilierea contractului de acordare servicii implică situații după cum urmează:

 • a) Rezilierea contractului se poate face în următoarele situații:

 • - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • - încălcarea prevederilor R.O.I.;

 • - retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • - solicitantul pune în pericol liniștea, sănătatea și integritatea fizică a personalului și a celorlalți beneficiari;


 • - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligațiile prevăzute înjjpntra

 • b) încetarea contractului se poate face în următoarele situații:

 • - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • - acordul părților privind încetarea contractului;

 • - scopul contractului a fost atins;

 • - forța majoră, dacă este invocată;

 • - decesul beneficiarului;

- beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea serviciilor sociale;

- nesolicitarea scrisă din partea beneficiarului a reluării contractului, după expirarea perioadei de suspendare de maxim 3 luni.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ integrare/reintegrare socială ” au următoarele drepturi:

  de zi pentru
 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără disc^fi©nja€j religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori șocială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială ” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarecFTlHtâîl activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiai^'

 • 2. furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/rei socială, în funcție de nevoile acestora;

 • 3. furnizează servicii de consiliere psihologică și consiliere socială;            __

 • 4. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;


 • 5. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor;

 • 6. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 7. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 8. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori;

 • 9. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe support electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.
 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. întocmirea de documente de gestiune;

 • 2. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • 3. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 4. întocmirea de referate de necesitate;

 • 5. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • 6. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

 • 7. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială” funcționează cu un număr de 6 posturi la care se adaugă, 2 posturi respectiv personalul de specialitate din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan”, conform prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, din care:

 • a) personal de conducere: șef birou - 1;

 • b) personal de specialitate: 4, respectiv 2 posturi încadrate în statul Centrului de zijși în cadrul Complexului ”Sf. Ioan” ;


 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire; 3

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere u__---------

(1) Personalul de conducere este reprezentat de Șef birou cu atribuții de coordonare. Xfj Atribuțiile personalului de conducere sunt:


a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfa propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salarii corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului

bugetar;                                                                               —

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beițefic'iarilg£=a^._^ prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; _

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a servicii Icțr sociali;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.                         I

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplonSt învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

  de ai


 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.                                                               /


ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:


 • a) asistent social (263501);

 • b) psiholog (263411);

 • c) mediator social (532902).                                L~________

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor social€cu re: legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • - sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • - întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

-participă la realizarea modalităților specifice de intervenție prevăzute în Programului de integrare/reintegrare socială pentru beneficiarii din unitate;

 • - adoptă modalități de lucru ținând cont de vârstă, sex, potențialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura și religia beneficiarului;

 • - participă la desfășurarea activităților cu rol de socializare/resocializare a beneficiarilor;

 • - consemnează serviciile acordate și activitățile desfășurate cu beneficiarii în Fișa de monitorizare a serviciilor întocmită pentru fiecare beneficiar;

 • - acordă serviciile cu caracter social și modalitățile specifice de intervenție prevăzute în Programul de integrare/reintegrare socială a beneficiarului în vederea atingerii obiectivelor individuale și ale serviciului;

 • - acordă serviciile și activitățile cu caracter social beneficiarilor ținând cont de tipul și gradul de dependență și de patologia acestora;

 • - adoptă comportamente și atitudini pozitive, constructive și suportive față de beneficiari și colegi, în constituirea grupurilor de lucru și în acordarea serviciilor;

 • - informează șeful de centru cu privire la problemele apărute care afectează procesul de acordare a serviciilor;

 • - răspunde împreună cu personalul de specialitate de modul de implementare și atingerea obiectivelor prevăzute în Programul individualizat de integrare/reintegrare socială al fiecărui beneficiar;

 • - asigură beneficiarilor servicii de terapie ocupațională și modalități de petrecere a timpului liber în vederea reintegrării sociale și ameliorării relațiilor interpersonale;


 • - contribuie la menținerea unui climat pozitiv în cadrul relațiilor interpersonale existente între angajații centrului și intervine în prevenirea și stingerea confl: - efectuează orice demers care are ca scop ameliorarea rel

  inefix âarylliiT^ familia și cu


  ceilalți beneficiari; • - asigură confidențialitatea și siguranța tuturor informațiilor care privesc beneficiarii în timpul utilizării și păstrării acestor informații;

 • - nu introduce băuturi alcoolice și nu facilitează introducerea acestora în unitate, nu se prezintă la serviciu în stare de ebrietate;

 • - nu are permisiunea de a abuza/agresa beneficiarii, angajații (verbal/fizic, abuz emoțional, economic, financiar, abuz de proprietate, etc);

 • - în relațiile cu colegii, șeful de centru, beneficiarii și vizitatorii acestora, trebuie să aibă un comportament pozitiv, respectuos și suportiv;

 • - informează șeful centrului asupra evenimentelor deosebite petrecute în tura de lucru, evenimente referitoare la dispariții ale beneficiarilor, abuzuri, incidente, distrugeri, incendii, indiferent de abuzat/abuzator;

 • - respectă drepturile și obligațiile beneficiarilor;

 • - în relațiile cu cetățenii comunității și cu mass-media păstrează confidențialitatea datelor nominale referitoare la beneficiarii existenți în centru;

 • - să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate;

 • - îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

Asistent social (263501)


asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament, atât la nivelul Adăpostului de Urgență cât și la nivelul Centrului de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială;

asigură activități în calitate de responsabil al cazurilor repartizate de șeful de centru; efectuează evaluarea socială inițială și periodică a beneficiarilor și întocmește Fișa de evaluare socială a fiecărui beneficiar respectând standardele specifice de calitate;

stabilește obiectivele Programului de integrare/reintegrare socială din Planul individualizat de intervenție al fiecărui beneficiar și întocmește Planurile individualizate de intervenție; precizează modalitățile de intervenție adecvate în programul de integrare/rșj socială și periodicitatea acordării acestora;                 _______

întocmește orarul zilnic al activităților fiecărui beneficiar;.

participă la întâlnirile echipei multidisciplinare;                  „

obiectivele neîndeplinite din Programului de integrare/reintegrare socfâlă'sun echipa multidisciplinară și se va stabili noile modalități adecvate de intervenție;

realizează instrumentarea corectă și la timp a dosarelor beneficiarilor consemnând toate datele care îi privesc pe beneficiari;

întocmește corect și la timp contractul de servicii, notificările, adresele și alte documente reglementate de standardele specifice de calitate beneficiarilor;

actualizează evidențele statistice ale beneficiarilor;

■■
 • •  realizează și transmite situațiile statistice solicitate de D.G.A.S.M.B. și alte instituții publice corect și la timp;

 • •  realizează în timp util adrese de înaintare către alte instituții în interesul beneficiarilor;

® înaintează situațiile întocmite șefului serviciului pentru avizare și apoi le transmite solicitanților;

 • •  cunoaște și îndeplinește obiectivele individuale și contribuie la îndeplinirea obiectivelor serviciului;

 • •  cunoaște misiunea, regulamentele și procedurile stabilite la nivelul serviciului și le respectă;

 • •  acordă beneficiarilor serviciile cu rol de socializare prevăzute în Programul de integrare/reintegrare socială;

 • •   acordă beneficiarilor serviciile și activitățile cu caracter social ținând cont de dizabilitate, vârstă și patologia acestora;

 • •  în echipa multidisciplinară adoptă atitudini pozitive precum și în desfășurarea activității;

 • •  oferă beneficiarilor programe de t