Hotărârea nr. 598/2019

HOTARAREnr. 598 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 386/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11142/13107/10.10.2019 întocmit în baza Notei de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 27819/04.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 221/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 693/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 386/2019 după cum urmează: se desființează postul de muncitor calificat (M G) treapta profesională I -Anexa VIII, cap. II, lit. A, pct. IV, b) din Legea nr. 153/2017 din cadrul Serviciului Dendro Floricol, post vacant prevăzut la poziția nr. 292 din statul de funcții al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și se înființează postul de consilier juridic (S) grad profesional II - Anexa VIII, Cap. II lit. A, pct. IV b) din Legea nr. 153/2017, prevăzut la poziția nr. 16 în cadrul Biroului Juridic, Evidența Patrimoniului, dându-se posturilor o nouă numerotare.

Art.II Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptatăjn ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius AdriaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 24.10.2(71,

Nr. 598'