Hotărârea nr. 597/2019

HOTARAREnr. 597 din 2019-10-24 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 SI ANEXEI NR. 3A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11525/10.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 220/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 692/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu:

  • - Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 392 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă completarea notei din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel: după punctul 6 se introduce un nou punct 7, cu următorul conținut "Funcția publică de execuție de consilier achiziții publice prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se asimilează ca nivel de salarizare cu funcțiile publice de expert, consilier, inspector, consilier juridic".

Art.II Se aprobă completarea notei din Anexa nr. 3a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel: după punctul 5 se introduce un nou punct 6, cu următorul conținut "Funcția publică de execuție de consilier achiziții publice prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se asimilează ca nivel de salarizare cu funcțiile publice de expert, con.silier^rhspector, consilier juridic".

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV Direcția Managementul Resurselor Umane. Direcția Generală de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Adrian Pavcl

BUCUREȘTI,          ,/Z

București, 24.1 ț

Nr. 597’


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI


georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România tei.: +4021 305 55 00: 'Aww.pmb.ro