Hotărârea nr. 596/2019

HOTARAREnr. 596 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 567/23.08.2018 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, MODIFICATA PRIN ANEXA NR. 1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 836/2018


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 11331/27818/08.10.2019 întocmit în baza Notei de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr.27819/04.10.2019;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 107/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 691/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/45115/SP/11882/19.09.2019 emis de către Ministerul Sănătății;

In aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila" prevăzută în Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.082018, modificată prin Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 836/2018, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 567/23.082018 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPUALL'Ll 1 CLINIC DE NEFROLOGIE

"DR. CAROL DA

Secția clinică nefrologie I

Din care:

  • •    Terapie acută - 14 paturi

  • •     Dializă peritoneală - 3 paturi

Secția clinică nefrologie II

Din care:

  • •    Compartiment medicina internă -(

  • •    Compartiment clinic de alergologi

și imunologie clinic


Secția clinică chirurgie generală

Din care:

• Compartiment urologie - 9 paturi

58 paturi


Secția clinică ATI

15 paturi


Centru de hemodializă - 11 aparate

(pentu pacienți care necesită hemodializă în condiții de spitalizare)

Cameră de gardă

TOTAL


208 paturi7 paturiUnitate de transfuzie sanguină

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală Serviciu anatomie patologică

  • •  Compartiment citologie

  • •  Compartiment histopatologie

  • •  Prosectură

Laborator explorări funcționale

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Compartiment statistică și informatică medicală

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologiețbaza de tratament)

Laborator medicină nucleară

Compartiment endoscopie(digesti\ă. urologică) Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Cabinet oncologie medicală

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile: Nefrologie

Urologie

Chirurgie generală

Cardiologie

Cabinei psihologie

Aiergologie și imunologie clinică

Recuperare, medicină fizică și balneologie


Aparat funcționai

Laboratoarele deservesc atat paturile cât și ambulatoriul integrat.

La nivelul spitalului este organizat Registrul Renal Roman.

Pagina 2 din 2