Hotărârea nr. 595/2019

HOTARAREnr. 595 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI ACORD DE COOPERARE CU SECTORUL BUIUCANI AL MUNICIPIULUI CHISINAU DIN REPUBLICA MOLDOVA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 1716/23.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 49/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 690/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2336/01.08.2019 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 99165/25.07.2019;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 235/10.09.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărâ cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova;

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (6), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. r), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.