Hotărârea nr. 594/2019

HOTARAREnr. 594 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2 IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "PENTRU SANATATEA COPIILOR NOSTRI", PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 în vederea implementării proiectului "Pentru Sănătatea Copiilor Noștri”, pentru anul școlar 2019-2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4007/24.07.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 48/23.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 106/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 689/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 153/26.06.2019 privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului "Pentru Sănătatea Copiilor Noștri”, pentru anul școlar 2019-2020;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 877/09.11.2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

în temeiui prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. c), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 în vederea implementării proiectului "Pentru Sănătatea Copiilor Noștri”, pentru anul școlar 2019-2020.

Art.2 Cheltuielile aferente implementării proiectului menționat la art. 1 se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2, în condițiile legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ^edtnța^ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 24.10.2019.         ’S 1

Z b .____SECRETAR GENERAL C AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 24.1O.^O1Ș

Nr. 594

Bd. Regina Elisabeta nr. 4?; cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro