Hotărârea nr. 593/2019

HOTARAREnr. 593 din 2019-10-24 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU ASOCIATIA ZAMBETUL INGERILOR IN CADRUL PROIECTULUI "SANDVISUL DE LA MIEZUL NOPTII"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărâ cu privire la asocierea cu Asociația Zâmbetul îngerilor în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al Direcției Investiții nr. 3820/24.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 47/23.10.2019, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 105/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 688/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 268/28.08.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărâ cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Zâmbetul îngerilor în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s) alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea cu Asociația Zâmbetul îngerilor în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința opinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.               ~ ' XT


SECRETAR GENERAL ^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir


PREȘEDINTE DE, Maj/js Adrian Pavel 1 / \

București, 24.10.2019.

Nr. 593           /      \

--