Hotărârea nr. 592/2019

HOTARAREnr. 592 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICE DE CATRE CENTRU CULTURAL LUMINA SI DE CATRE CASA ARTELOR DINU LIPATTI, SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Centrul Cultural Lumina și de către Casa Artelor Dinu Lipatti, servicii publice de interes local ale Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5448/10.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 219/.23.10.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 55/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 587/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Centrul Cultural Lumina și de către Casa Artelor Dinu Lipatti, servicii publice de interes local ale Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cuantumul tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru stagiunea 2019 -2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul Cultural Lumina și Casa Artelor Dinu Lipatti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General Municipiului București din data de 24.10.2019.

alSECRETAR GENERAL

XL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 24.10.20119

Nr. 592
HCGMBnr. 5


i

Cuantumul tarifelor practicate d

CENTRUL CULTURAL "LUMINA”și CASA ARTE^OR^DINU LIPATTI”, servicii publice de interes local al Municipiului București

Denumire instituție

Tarife practicate pentru stagiunea/ perioada 2019-2020

Nr. document de aprobare

Centrul Cultural

"LUMINA”

z-      Bilete Categoria II - 25 lei

r-       Bilete Categoria III - 30 lei

A      Bilete Categoria IV - 40 lei

-

Solicitarea Centrului Cultural "LUMINA,, nr. 460/21.08.2019

Casa Artelor „DINU

LIPATTI”

z-      închiriere Salon de Muzică - 1.000 lei pentru 2

ore, 2.400 lei pentru 4 ore și 4.700lei pentru 8 ore

  • >      Revistă de muzică și cultură "Prima Iubire, Muzica” - 9,90 lei

  • >     Volum "Strada Povernei 23”, de Valentin Lipatti, ediția a lll-a. volum editat de Casa Artelor "DINU LIPATTI" -50 lei

Solicitarea Casei Artelor "DINU LIPATTI., nr. 1854/19.08.2019

Notă de fundamentare

nr.1872/21.08.2019

Hotărâre Consiliul de Administrație nr.4/01.07.2019

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00: www.pmb.ro