Hotărârea nr. 591/2019

HOTARAREnr. 591 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE TEATRUL MASCA, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5472/11.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 218/.23.10.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 54/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 686/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Teatrul Masca, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cuantumul tarifelor aprobate la art. 1 sunt valabile pentru stagiunea 2019 -2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Masca vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 24.10.2019.

TPavel

/ < /

/ V/
Anexa la HCCMB nr.               y-2019

Cuantumul tarifelor practicate de către Teatrul MASCA, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

Tarife practicate pentru

Nr. document

stagiunea/ perioada 201 9-2020

de aprobare

Bilet integral - 40 lei (biletele se pot achiziționa

Adresa Teatrului MASCA nr.

atât de la Casa de bilete, cât și Online)

2122/09.10.2019 și Hotărârea

Bilet preț redus pentru pensionari, studenți și

Consilului Admnistrativ nr.

elevi - 20 lei (biletele se pot achiziționa doar de la Casa de bilete, achiziția fiind condiționată de prezentarea documentului care atestă calitatea

69/

08.10.2019

de elev/student/pensionar a clientului)

0

Bilet VIP - 60-100 lei (biletele se pot achiziționa atât online, cât și de la Casa de bilete; include

facilități precum amplasare preferențială în sală,

caiet program gratuit)

'W\

Oferta Count me in - 25 lei (biletele se pot

..... 0 \

<■> i

achiziționa doar online, cu până la cel mult 2

>         i

săptămâni înainte de data programată          /

Bilete gratuite acordate persoanelor cu-

dizabilități și însoțitor, în funcție de gradul de

dizabilitate, pentru studenții facultăților de

teatru și pentru persoanele care activează sau

au activat în domeniu)

Bilete de protocol (în limita a 10% din capacitatea totală a sălii se pot elibera bilete de protocol/    invitații,    pentru    promovarea

4X

'/* /

1 \ ~7 \\

spectacolului - se distribuie de către

•î \

Compartimentul Comunicare și Marketing)

( w

nA 1 9   <•

1

/

Prețuri Caiete program spectacole: între 5-10 lei (se vor stabili punctual în funcție de prețul de producție al fiecărui caiet program)

Tarife participare proiect Școala de teatru

1

gestual Masca (cursuri de teatru) - între 20-40

lei/oră/participant (în funcție de grupă și curs)