Hotărârea nr. 590/2019

HOTARAREnr. 590 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 481/27.08.2019 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE IN ANUL SCOLAR 2019-2020 DE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, CASA DE CULTURA FRIEDRICH SCHILLER SI UNIVERSITATEA POPULARA IOAN I. DALLES, INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5318/04.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 217/23.10.2019, avizul Comisiei cultură și culte nr. 53/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 685/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 481/27.08.2019 privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate în anul școlar 2019 - 2020 de Școala de Artă București, Casa de Cultură Friedrich Schiller și Universitatea Populară loan I. Dalles, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București, se modifică și va avea conținutul conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Școala de Artă București, Casa de Cultură Friedrich Schiller și Universitatea Populară loan I. Dalles, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


București din data de 24.10.2019.București, 24.10.2019

Nr. 590            K /

Anexa la


Cuantumul tarifelor practicate /n anul

de către Școala de Artă București, Casa de Cultură^Fjr.ii și Universitatea Populară ”loan I. Dalles*


Denumire instituție


ȘCOALA DE ARTA

BUCUREȘTI


CASA DE CULTURA „FRIEDRICH SCHILLER”Tarife

AN ȘCOLAR 2019-2020 / /

rrrerfadm


Tarif înscriere și participare exanrerradmitere - 50 lei/persoană; 50 lei/persoană/curs;

> Tarif frecvență curs - 1.500 lei/an la disciplinele canto muzică ușoară, canto muzică populară, canto muzică clasică, pian, orgă electronică, acordeon, chitară, percuție, improvizație jazz și pian, grafică, pictură, pictură copii, design vestimentar, decorațiuni interioare și ambientale, artă fotografică, actorie, coregrafie, iconografie, imprimerie textilă, vioară, plătibili astfel:

Pentru anul I de curs achitarea taxei se efectuează într-o singură tranșă, cu termen de plată 15 decembrie 2019: taxă școlarizare de 1.200 lei dacă se achită până la data de 1 noiembrie 2019.

Pentru anii de curs II, III, specializare și perfecționare, taxa se poate achita astfel: până pe 15 decembrie 2019, prima tranșă în valoare de 750 lei; până pe 15 aprilie 2020, a doua tranșă în valoare de 750 lei; cursanții beneficiază de o reducere de 150 lei din fiecare tranșă în cazul achitării primei tranșe până la data de 1 decembrie 2019, respectiv a celei de-a doua tranșe până la 1 martie 2020.

Tarif pentru eliberarea diplomelor de absolvire:

 • - maxim 1 an de la data absolvirii cursului - 50 lei/pers;

 • - între 1-3 ani de la data absolvirii cursului - 100 lei/pers;

 • - între 3-10 ani de la data absolvirii cursului - 200 lei/pers;

 • - peste 10 ani de la data absolvirii cursului - 300lei/pers. r- Angajații Școlii de Artă București, copiii și acestora beneficiază de gratuitate la înscriere, frecventarea cursurilor și eliberarea de diplome.

r- Angajații instituțiilor subordonate Consiliului General al Municipiului București, copiii și soții/soțiile acestora beneficiază de o reducere de 50% din costurile percepute de instituție._________________________________________

Cursuri de limba germană pentru adulți (de la 16 ani) -începători

Curs Standard S1 - 11 săptămâni/58 unități didactice/4 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.390 lei (etapa I: 970 lei, etapa II: 420 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.290 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 420 lei),

 • - 13-15 cursanți/1.220 lei (etapa I: 820 lei. etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate


Nr. document de aprobare

Solicitarea Școlii de Artă București nr.

428/26.06.2019


Hotărâre Consiliu

Administrativ nr.

1/26.06.2019Curs Standard S2 - 12.5 săptămâni/58 unități didactice/3,3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.390 lei (etapa I: 970 lei. etapa II: 420 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.290 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 420 lei),


Solicitarea Casei de Cultură „Fr. Schiller” nr. 3178/22.07.2019


- 13-15 cursanți/1.220 lei (etapa I: 820 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate

Curs Intensiv - 10 săptămâni/^0—ua+tăți—didaullCe/'O ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.450 lei (etapa I: 980                   lQ^

 • - 8-12 cursanți/1.350 lei (etapa I: 900 iei, etapa II: 450 lei)

 • - 13-15 cursanți/1.270 lei (etapa I: 870*tei. etapall:^ ~ ~ Reducere 55 lei pentru achitare integrală și 55 fidelitate


Cursuri de limba germană pentru adulți (d Avansați                              /

Curs Standard S1 - 11 săptămâni/58 m4ățr^6idactice/4 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.370 lei (etapa I: 890 lei. etapa II: 480 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.270 lei (etapa I: 850 lei, etapa II: 420 lei).

 • - 13-15 cursanți/1.200 lei (etapa I: 800 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate

Curs Standard S2 - 12.5 săptămâni/58 unități didactice/3,3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.370 lei (etapa I: 890 lei. etapa II: 480 lei),

 • - 8-12 cursanți/1.270 lei (etapa I: 875 lei, etapa II: 420 lei),

 • - 13-15 cursanți/1.200 lei (etapa I: 800 lei, etapa II: 400 lei) Reducere 48 lei pentru achitare integrală și 48 lei pentru fidelitate

Curs Intensiv - 10 săptămâni/60 unități didactice/4,3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/1.390 lei (etapa I: 900 lei. etapa II: 490 lei).

 • - 8-12 cursanți/1.290 lei (etapa I: 870 lei, etapa II: 420 lei),

 • - 13-15 cursanți/1.210 lei (etapa I: 810 lei. etapa II: 400 lei) Reducere 55 lei pentru achitare integrală și 55 lei pentru fidelitate


Cursuri de limba germană pentru copiii (6-14 ani) -începători

Curs Standard S1, 6-7 ani - 15 săptămâni/40 unități didactice/2,5 ore/săptămână'.

 • - 5-7 cursanți/955 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/930 lei (etapa I: 620 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pențr fidelitate

Curs Standard S1, 8-11 ani - 10 săptămâni/40 unități didactice/3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/955 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/930 lei (etapa I: 620 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

Curs Standard S1, 12-14 ani - 7.5 săptămâni/40 unități didactice/4 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/955 lei (etapa I: 650 lei. etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/930 lei (etapa I: 620 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

UNIVERSITATEA POPULAR”IOAN I. DALLES”


Cursuri de limba germană pentru copiii (6-14\ani Avansați

Curs Standard S1, 6-7 ani - 15 săptămâ^i/40 didactice/2.5 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/960 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 345 lei)

 • - 8-12 cursanți/890 lei (etapa I: 590 lei, etapa II: 310Jei Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 3^ lei fidelitateCurs Standard S1, 8-11 ani - 10 săptămâni/40 didactice/3 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/960 lei (etapa I: 650 lei. etapa II: 345 lei),

 • - 8-12 cursanți/890 lei (etapa I: 590 lei, etapa II: 310 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate


Curs Standard S1, 12-14 ani - 7.5 săptămâni/40 unități didactice/4 ore/săptămână:

 • - 5-7 cursanți/960 lei (etapa I: 650 lei, etapa II: 310 lei),

 • - 8-12 cursanți/890 lei (etapa I: 590 lei, etapa II: 300 lei) Reducere 35 lei pentru achitare integrală și 35 lei pentru fidelitate

Pentru cursanții înscriși concomitent la 2 cursuri sau membrii unei familii se acordă o reducere de 55 lei.___

Cursuri profesionale

Curs Fotografie - 1.200 lei/64 ore didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Croitorie-Tehnologie Modă -  1.400 lei/64 ore

didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Design vestimentar - Modă și Costum - 1.200 lei/60 ore didactice/10 ședințe;

Curs Serigrafie (Arta imprimării pe material textil) - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Design ambiental - 1.200 lei/64 ore didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Peisagistică -  1.400 lei/64 ore didactice/16

ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Aranjamente florale și Ikebana - 1.300 didactice/16 ședințe/curs acreditat ANC;

Curs Etichetă, protocol și ceremonial - 1.000 didactice/10 ședințe;

Curs Comunicare și relații publice - 1.000

didactice/10 ședințe;

Curs Public speaking - 1.000 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Actorie și dezvoltare personală - 1.200 lei/4 luni, ședințe săptămânale;

Curs Grafologie - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe;

Curs Nutriție și educație alimentară - 800 lei/40 didactice/10 ședințe;

Curs Astrologie - 800 lei/40 ore didactice/10 ședințe.Solicitarea Universității Populare „loan I. Dalles" nr. 2993/22.07.2019"JLC


Cursuri de limbi străine

Curs limba engleză -  800

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba germană - 800

săptămâni/2 ședințe pe săptămână:

Curs limba franceză - 800

săptămâni/2 ședințe pe săptămână:


lei/60

ore

didactice/10

i

lei/60

ore

didactice/10

lei/60

ore

didactice/10


Curs limba turcă - 800 lei'60 ore didactice/10 săptămâni'2 ședințe pe săptămână;

Curs limba arabă - 800 lei/60 ore didactice/10 săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba japoneză - 1.400 lei'cursul se derulează pa»— parcursul întregului an universitar, cu frecventa a 2 ședințe pe săptămână;

Curs  limba  chineză  -  800  lei/60

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs  limba  daneză  -  800  lei/60

săptămâni/2 ședințe pe săptămână;

Curs limba română pentru străini-didactice/10 săptămâni/2 ședințe pe săptămână.CONFORM CU ORIGINALUt^


1.000 lei/6


Cursuri pentru copii

Curs pictură/desen/modelaj - 550 lei/10 săptămâni/30 didactice/10 ședințe a 1 ședință pe săptămână;

-Curs fotografie pentru elevi - 600 lei/10 săptămâni/30 didactice/10 ședințe a 1 ședință pe săptămână;


ore


-Curs actorie și dezvoltare personală pentru copii - 300 lei/lună/3 ore didactice/1 ședință/săptămână

-Curs limbi străine pentru copii (engleză, germană, franceză) - 300 lei/lună/3 ore didactice/1 ședință/săptămână