Hotărârea nr. 59/2019

HOTARAREnr. 59 din 2019-01-31 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 592/2017 SI MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

....... ....... ț

CONFORM CU O


.S I s\\


HOTĂRÂRE ^țv XjȘUgX* pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București""" nr. 592/2017 și modificarea Hotărârii Consiliului G<neraLal Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 265/18.01.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 860/18.012019;

Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 1/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 76/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea Administrației Străzilor București nr. 34448/05.12.2018;

în conformitate cu prevederile articolului 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 592/22.11.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale.

Art.ll Se abrogă art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.llI Prevederile articolului I din prezenta hotărâre, intră în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2019.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro