Hotărârea nr. 589/2019

HOTARAREnr. 589 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA METROPOLIS - CGLU


HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Primăriei Municipiului București la Asociația Metropolis - CGLU

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Direcției Relații Externe și Protocol 1697/20.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 216/23.10.2019, avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 46/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 684/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (9) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul cotizației anuale în sumă de 10.510 euro, aferent calității de membru cu drepturi depline a Primăriei Municipiului București la Asociația Marilor Metropole METROPOLIS - CGLU (Orașele și Guvernele Locale Unite) și plata acesteia începând cu anul 2019.

Art.2 Cotele aferente cotizațiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius Adrian Pav^lV