Hotărârea nr. 588/2019

HOTARAREnr. 588 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2019


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 2289/11.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 215/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 683/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor și a Structurii - cadru a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor și de prevederile Legii nr. 481/08.11.2004 privind protecția civilă, republicată și ale Ordonanței de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d), alin. (7) lit. h) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019
COMITETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DISCUTAT Șl APROBAT

ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIN DATA DE

semnează

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

PREȘEDINTELE


COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PrefectPLANUL DE ANALIZĂ

ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBUCUREȘTI

2019r-———-—

CONFORM CU ORIGINALUL

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea a 1

Definiție, scop, obiective

Secțiunea a 2-a

Responsabilități privind analrza-ișracoperi^

1.2.1 Acte normative de referință

''C.9 Hi & ni ►xx

1.2.2 Structuri organizatorice implicate

1.2.3 Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuțiuni în domeniu

Capitolul II.

CARECTRISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV -

TERITORIALE

Secțiunea a 1

Amplasarea geografică și relief

II. 1.1 Suprafață, vecinătăți

II 1.2 Forme de relief specificități, influențe

II. 1.3 Caracteristicile pedologice ale solului

Secțiunea a 2-a

Caracteristici climatice

II.2.1 Caracteristici climatice, specificități, influențe

II. 2.2 Regimul precipitațiilor

II. 2.3 Temperaturi.

II.2.4 Fenomene meteorologice extreme

Secțiunea a 3-a

Rețeaua hidrografică

II. 3.1 Cursuri de apă, debite normale, creșteri înregistrate -vârfuri istorice

II. 3.2. Bazinele hidrografice, lacuri de acumulare

II. 3.3. Amenajări hidrotehnice

Secțiunea a 4-a

Populația - structura demografică pe naționalități

Secțiunea a 5-a

Căi de transport

II. 5.1. Căi de transport rutiere

II. 5.2 Căi de transport feroviare

II. 5.3 Căi de transport subterane

II. 5.4 Căi de transport aeriene

Il.ffjRdț&e (îf*&Qnducte magistrale FF3...................A..

Secțiunea a 6-a

Dezvoltarea economică

II. 6.1 Zone industrializate, ramuri

II. 6.2 Fondul funciar - terenuri agricole, suprafețe împădurite

II2.6.3 Turism / capacități de primire turistică

II. 6.4 Comerțul exterior

4AI UL^

Secțiunea a 7-a

Infrastructuri locale

CONHmNl vu

II. 7.1. Instituții publice

II. 7.2 Cultură, artă, sport

C i           liSi TE«

II. 7.3 Sănătate                              ------ JUK

W'o.„

—  M & V

:;CT/A     0\

Șei' dica r-di

II. 7.4 Rețele de utilități, apă, canalizare, electrice, gaze

II. 7.5 Spațiile pentru cazarea evacuaților și prepararea hranei în cazul evacuării

Capitolul III

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Secțiunea a 1

Analiza riscurilor naturale

III. 1.1 Inundații

III. 1.2 Incendii de pădure

III. 1.3 Cutremurele

Secțiunea a 2-a

Analiza riscurilor tehnologice

III.2.1. Riscuri industriale

III. 2.2 Riscuri de transport

III. 2.3 Riscuri nuclear radiologie

III. 2.4 Muniție neexplodată

Secțiunea a 3-a

Analiza riscurilor biologice

Secțiunea a 4-a

Analiza riscurilor de incendiu

Secțiunea a 5-a

Analiza riscurilor sociale

Secțiunea a 6-a

Analiza altor tipuri de riscuri

Secțiunea a 7-a

Zone cu risc crescut

Capitolul IV

ACOPERIREA RISCURILOR

Secțiunea aȚ-a

Con^efî^’l^^^urării acțiunilor de protecție - intervenție

Pag^idiș 123

Secțiunea a 2-a

Etapele de realizare a acțiunilor

Secțiunea a 3-a

Faze de urgență a acțiunilor

Secțiunea a 4-a

Acțiunile de protecție - intervenție     r

Secțiunea a 5-a

Instruirea                                i

CONFORM CU OKibW/

U.UL &W-*__

Secțiunea a 6-a

Realizarea circuitului informațional - ded

iz^^^Ș

cooperare

• ua CR

Capitolul V

RESURSE UMANE, MATERIALE, FIN.

aivgFXkW

Capitolul VI

LOGISTICA ACȚIUNILOR    R"

V» '0-^

X/           \

A"/j a*. */

ANEXE

Anexa nr. 1

Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorială

Anexa nr. 2

Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR

Anexa nr.3

Riscuri potențiale care pot afecta zona de competență a unității administrativ-teritoriale

Anexa nr. 4

Hărți de risc

Anexa nr. 5

Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de riscuri

Anexa nr. 6

Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice și de alarmare a populației în cazul evacuării

Anexa nr. 7

Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență (seism, inundație, alunecare de teren, accident tehnologic etc.)

Anexa nr. 8

Proceduri de intervenție:

Anexa nr. 9

Schema fluxului informațional-decizional

Anexa nr. 10

Locuri/spații de evacuare în caz de urgență și dotarea acestora

Anexa nr. 11

Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență

CAPITOLUL I                 n

DISPOZIȚII GENERALI^--^^gW^

Secțiunea 1. Definiție, scop, obiective


JS-'   '    %

/ s          &

T'A C “gT^?,S’=WA p C gz ;Eh-MCAS! >3 Definiție           .

Planul de analiză și acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR. cuprinde^ riscurile potențiale identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, mWSMe, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scop

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară a măsurilor de prevenire și reducere a efectelor unor dezastre, informării operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populației, bunurilor materiale, activităților umane, precum și realizarea intervenției cu maximă eficiență.

Obiectivele PAAR sunt:

 • a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

 • b) amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

 • c) stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;

 • d) alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Secțiunea a 2-a.

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

PAAR se întocmește de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, respectiv de Comitetele Locale pentru Situații Consiliul General al Municipiului București, corespunzător unităților administrativ-teritoriale p

Urgență și se aprobă de de Consiliile Locale,PAAR se actualizează la fiecare început decât cele analizate jsati modificări în organiatribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Prefectul, Primarul General și Primarii de Sector răspund de asigurarea condițiilor necesare elaborării PAAR.

Pentru sprijinirea activității de analiză și acoperire a riscurilor, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale pot comanda specialiștilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze și alte materiale de specialitate.

După elaborare și aprobare, PAAR este pus la dispoziția Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență /Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, iar extras din documentele respective se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, acestea având obligația să cunoască, în părțile care le privesc, conținutul planurilor și să le aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, prin Centrul Operațional, asigură pregătirea, organizarea și coordonarea acțiunilor de răspuns, precum și elaborarea procedurilor specifice de intervenție, corespunzătoare tipurilor de

riscuri generatoare de situații de urgență.


Operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvemamentale și alte structuri din unitatea administrativ-teritorială au obligația de a pune la dispoziție comitetelor pentru situații de urgență toate documentele, datele și informațiile solicitate în vederea întocmirii Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor.


Documentele, datele și informațiile a căror divi națională și apărarea țării ori este de natură să determine

de drept public sau privat se supun regulilor și măsurilor stabilite protecția informațiilor clasificate.                              \cO^'


 • 1.2.1 Acte normative de referință

iiȘuJ TEHNICA c mj

 • •  Schema cu riscurile teritoriale de la nivelul municjpîului București;            f

 • • Legea nr. 481/2004 modificată și completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecția civilă;

 • •  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a “Planului de analiză și acoperire a riscurilor” și a Structurii-cadru a „Planului de analiză și acoperire a riscurilor”, publicat în M.O. partea I nr. 79/01.02.2007;

 • •  Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 642/29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare

  a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor pțiblice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în feî^ție^^^wile de riscuri specifice;  Sistemul Național de


• Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 ^OT^^QOÎ^UTj^kl Sistemul Național de


 • • Ordonanța de urgență nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

 • •  H.G. 94 din 12.02.2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

 • •  Ordonanța de urgență nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016;

 • •  H.G. nr.447 din 10.04.2003 privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații;

 • •  Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;

 • •  Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea și reducerea efectelor inundațiilor;

 • •  Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural;

Ordinul comun nr. 1195/1.160/30.01.2006 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și al Ministerului Administrației și Intemelor>pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situ^țiitofae urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;

Hotărârea de Guvern nr. 372 din 18/03/2004 pentAiQ0^8&areaB^^f®m Național de Management al Riscului Seismic;                                  "

Ci/


Legea Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra>peT^^țelca‘ de accident major în care sunt implicate substanțe periculoaseț^-^T^^^^^

Ordinul ministrului afacerilor inteme^i«ftl«^sedintelui<CoxniĂiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare n^xTl/1 l^Â(uJ8wentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de^uSftalCspe&ifi^uiscului nuclear sau radiologie;

 • •  Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 735/2005 privind evidența, gestionarea, depozitarea și distribuirea ajutoarelor interne și internaționale destinate populației în situații de urgență;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

 • •  Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste;

 • • ORDIN nr. 135/2015 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru managementul activităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de munițiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor;

 • • ORDIN nr. 1.475/551/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure;

 • •  Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

 • •  Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea și funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență;

ORDIN nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgen fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și contaminar produse de uz fitosanitar și a Regulamentului priviri urgență ca urmare a incendiilor de pădure;


Hotărâre de Guvern Nr. 741 din 9 iulie 2008 pentru privind gestionarea situațiilor de urgență generate de produ aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărâri] privind înființarea Regiei autonome "Administrația româmTa^servici aerian" - ROMATSA;

Hotărâre de Guvern nr. 762/200 prevenire a situațiilor de urgență;

z
robarea Strategiei naționale de


ll

! 21


' Tdin 123,

DWfT'& r/ATt

5I silUATII !

-pretor nt 5


 • •  ORDIN Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;

 • •  ORDIN Nr. 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administrației și Internelor.

 • 1.2.2 Structuri organizatorice implicate

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Structurile organizatorice și instituțiile care au atribuții pe linia gestionării situațiilor de urgență la nivelul Municipiului București sunt:

Instituția Prefectului Municipiului București; Primăria Generală a Municipiului București; Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov; Primăriile Sectoarelor 1-6;

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

Direcția Generală de Protecție Internă;

Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București; SRI - Direcția de Informații a Municipiului București; Comandamentul Garnizoanei București;

Centrul Militar Zonal București;

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București; Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București; Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București; Direcția de Cultură a Municipiului București;


Direcția Generală de Evidența Persoanelor a Municipiului Bucu Direcția pentru Agricultură a Municipiului București;

Agenția pentru Protecția Mediului București;

PMB - Direcția Generală Investiții;

PMB - Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii; Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bu Direcția Regională de Statistică a Municipiului București;

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement a Municipiului București; Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane a Municipiului București; Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici”;

Departamentul U.P.U. - S.M.U.R.D. Fio Serviciul de Ambulanță București -Societatea Națională de Cruce Roși^ Administrația Spitalelor și Servicii
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București;

S.N.T.F.M. C.F.R. Marfa - Centrul Zonal de Marfa București;

SN CFR SA - Sucursala Regională C.F. București;

S.C. METROREX S.A.;

Societatea de Transport București (S.T.B.);

S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L. București;

S.C. ELECTROCENTRALE S.A. - Sucursala ELECTROCENTRALE București;

S.C. AP ANO VA București S.A.;

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

S.C. ENEL DISTRIBUȚIE S.A - Zona M.T.-J.T. București;

Sistemul de Gospodărie a Apelor Ilfov - București;

R.A.D.E.T.;

Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA - Direcția Silvică Ilfov;

Direcția de Construcții București - Ilfov;

Inspectoratul Școlar al Municipiul București;

 • C.N.A.B. - Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” Băneasa, București;

Divizia Operațiuni București (TELEKOM);

STS - Direcția Organizare, Mobilizare și Operații

Administrația Națională de Meteorologie;

Administrația Națională de îmbunătățiri Funciare;

GNM - Comisariatul Municipiului București;

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

Societatea Românăde Televiziune;

Societatea Română de Radiodifuziune;

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;

ITM București;

Garda Foreștieră București;

Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P Centrul de Investigații și Analiză pentru SiguranțaAviației Civile


1.2.3 Responsabilități ale organismelor și autorităților cu domeniuorganisme și structuri abilitate în managementul situațiilor de urgență, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competență și fac parte din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, denumit în continuare Sistem Național.

(1) Comitetele pentru situații de urgență sunt:

 • a) Comitetul Național pentru Situații Spg^'

 • b) Comitetele pentru situații de urgen^^) publice centrale, denumite în continuare co


Comitetele și centrele operative pentru situații de urgență sunt
mistere și la alte i • c) Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență;

 • d) Comitetele locale pentru situații de urgență, la nivelul sectoarelor.

(2) Centrele operative pentru situații de urgență, denumite în continuare centre operative, sunt:

 • a) centre operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor și al instituțiilor publice centrale;

 • b) centre operative cu activitate temporară la celelalte ministere și instituții publice centrale cu atribuții de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, precum și la sectoarele municipiului București.

Centrele operative cu activitate permanentă sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie în cadrul aparatului propriu al unor ministere și instituții publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin complexe în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și îndeplinesc funcțiile prevăzute privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, în vederea îndeplinirii permanente a funcțiilor de monitorizare, evaluare, înștiințare, pre-alarmare, alertare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor în situații de urgență, în domeniile de competență ale ministerelor și instituțiilor publice centrale respective.

Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnico-administrative înființate în scopul îndeplinirii funcțiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situațiilor de urgență, precum și pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situații.

Centrele se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere și instituții publice centrale, ori din personalul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale, precum și la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea instituțiilor.

Centrele operative cu activitate temporară asigură și organizează secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situații de urgență, constituite de autoritățile publice centrale sau locale.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență este un organism interinstituțional de sprijin al managementului situațiilor de urgență.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență se con ordin al prefectului, iar Comitetele Locale pentru Situații de Urggnță^se cor dispoziție a primarului, cu avizul prefectului.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Utg^^We în gp» președinte, doi vicepreședinți, membri și consultanți.        \

Președintele Comitetul Municipiului București pentru^ituații prefectul.

Un vicepreședinte este Primarul General al Municipiului îndeplinește obligațiile președintelui în lipsa acestuia, precum-și-pre membru al comitetului.


ituv


prin

prin

-■

f-un

0ir£cA.


.e


oneni

feste

iX *

--

■ -București. Acesta cele ce îi revin ca


Celălalt vicepreședintele în cadrul Comitetului Municipiului București pentru Inspectoratului pentru Situații de Urgență ibuții de coordonare unitară a tuturorSituații de Urgență este inspectorul-șef „Dealul Spirii” București-Ilfov și î componentelor cu responsabilități ț

Membrii comitetelor pent
 • -  în cadrul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență: primarii de sectoare, șefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală, manageri ai unor instituții, regii autonome și societăți comerciale care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

 • -  în cadrul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență constituite la nivelul sectoarelor municipiului București: un viceprimar, secretarul sectorului și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

Consultanți în comitetele pentru situații de urgență sunt:

 • a) experți și specialiști din aparatul propriu al autorităților administrației publice, care constituie comitetele, sau din instituții și unități în subordine;

 • b) reprezentanți ai altor instituții și servicii publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competență respectiv.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale specialiștii cooptați în cadrul comitetelor județene se pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții principale:

 • a) informează Comitetul National, prin Inspectoratul General, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

 • b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul municipiului București, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;

 • c) declara, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă pe teritoriul municipiului București și propune instituirea stării de urgență;

 • d) analizează și avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;

 • e) informează Comitetul Național și Consiliul Gene București asupra activității desfășurate;

 • f)  îndeplinește orice alte atribuții și sabini s organismele și organele abilitate.


Comitetele locale au următoarele atribuții principale:

 • a) informează prin centrul operațional al stările potențial generatoare de situații de urgență ți imine amenințării

 • b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-asuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și

 • c) declara, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;

 • d) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionarii situației de urgență;

 • e) informează comitetul municipiului București asupra activității desfășurate;

 • f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

Atribuțiile centrului operativ de la nivelul municipiului București sunt exercitate de către Centrul Operațional din structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov.

Centrul operativ cu activitate permanentă are următoarele atribuții principale:

 • a) centralizează și transmite operativ la Centrul Operațional al Inspectoratului General date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

 • b) monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul General și celelalte centre operaționale și operative interesate;

 • c) urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;

 • d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;

 • e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și fac propuneri pentru asigurarea lor;

 • f)  gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;

 • g) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență, prevăzute de lege și în regulamentul-cadru.

Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alertă, pe timpul funcționării lor, îndeplinesc atribuții similare celor prevăzute pentru centrul operativ cu activitate permanentă. Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităților respective.

Centrul operativ cu activitate permanentă organizează și asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului

CUPRINS


 • d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;

 • e) difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă și de intervenție;

 • f)  întocmesc informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

 • g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;

 • h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență;

 • i)  gestionează documentele comitetelor pentru situații de urgență;

 • j)  asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

 • k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de președinții acestora, de șefii centrelor operaționale sau de șefii centrelor operative permanente respective.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor consultă specialiști și din alte domenii de activitate. Secretariatul tehnic permanent este coordonat de șeful Centrului Operațional. Coordonarea tehnică și de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional cu acestea.

Structuri organizatorice și funcționarea acestora

Comitetele pentru situații de urgență se întrunesc semestrial și ori de câte ori situația o impune, la convocarea președintelui.

Ședințele comitetelor pentru situații de urgență se desfășoară în prezența majorității membrilor sau a înlocuitorilor desemnați.


Hotărârile comitetelor pentru situații de urgență se adoptă din numărul membrilor prezenți, cu excepția punerii în ap care se face în baza deciziei președintelui comitetului. \

Consultanții nu au drept de vot.                    \

Comitetele pentru situații de urgență își desfășoară anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Persoanele din componența comitetului pentr următoarele obligații principale:

ordinea de zi și conduce ședințele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative; îl informează operativ pe președintele comitetului ierarhic superior;

 • b) primul vicepreședinte îndeplinește obligațiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

 • c) al doilea vicepreședinte îndeplinește atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intg

 • d) membrii: participă la ședințele coofj vedere; îi informează operativ pe condua&S


 • a) președintele: convoacă întrunirea comitetului,

lui;*5^mtă informări și puncte de ^msîîtNiiffimK și unităților ppCcat&fjlex, reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor și măsurilor adoptate și urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competență; mențin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

ittoR și unităților r^caps-Oex


 • e) consultanții: participă la ședințele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice și de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.

Centrele operative cu activitate permanentă se încadrează cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum și în comunicații, informatică și relații publice.

Activitatea operațională a centrelor operative se desfășoară permanent, pe criteriul "24h/24h", în ture sau pe schimburi. Prin excepție, în funcție de natura și tipul riscurilor gestionate, conducătorul instituției pe lângă care funcționează centrul operativ poate aproba ca activitatea operațională a acestuia să se desfășoare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii.

Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanentă se face în raport cu natura, frecvența și gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestionării, precum și cu complexitatea funcțiilor de sprijin îndeplinite de ministerul sau instituția publică centrală respectivă.
CAPITOLUL II

CARECTRISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV - TERITORIALE

Secțiunea 1.

Amplasarea geografică și relief

 • II.l.l. Suprafață, vecinătăți

Situat în centrul Câmpiei Române, între Carpați și Dunăre, într-o zonă legată de întreaga istorie a neamului românesc, teritoriul Municipiului București a oferit condiții favorabile dezvoltării unei intense vieți social economice, care a determinat formarea unei mari aglomerări de populație.

Bucureștiul este așezat la întretăierea drumurilor comerciale ale Europei, făcând legătura între nordul si sudul continentului european, dar și între Orient și Occident.

Numele de București este întâlnit pentru prima dată în hrisovul din 20 septembrie 1459, prin care Vlad Țepeș întărea, unor boieri din Oltenia, stăpânirea asupra mai multor moșii.

Bucureștiul se dezvoltă economic și politic și devine în 1659 Capitala Țării Românești (Valahia), iar în anul 1859, prin alegerea lui Alexandru loan Cuza ca domn al Țării Românești și al Moldovei, Capitala Principatelor Române.

Situat la o altitudine de 60 - 90 m, deși condițiile geografice locale (relief, climă, apă, sol) nu sunt prea favorabile, poziția sa a fost hotărâtoare pentru fixarea aici în București a Capitalei României.

începând cu secolul al XVIII - XlX-lea, Bucureștiul este unul din cele mai importante centre urbane din sud-estul continentului european.

în secolul al XVIII-lea, orașul București sporește în suprafață. în secolul al XIX-lea Bucureștiul capătă o dezvoltare nouă sub raportul industriei și comerțului. Crește numărul manufacturilor civile, ca și cel al meșteșugurilor organizate în bresle.în anul 1831, limitele Bucureștiului se înscriau în teritoriu, în actualul inel format din Bulevardul Ilie Pintilie - Ștefan cel Mare - Mihai Bravu - Dristor - Belu - Filaret -Dealul Spirii - Elefteriei.

O imagine concludentă privind evoluția teritorială a Bucureștiului începând cu anul 1550 și până în a doua jumătate a secolului XX o regăsim în figura 2.1.

Municipiul București este principalul centru cultural, de învățământ, financiar și economic al țării. Orașul este împărțit în două de Râul Dâmbovița și este străbătut de două mari bulevarde. Bucureștiul este împărțit în șase districte administrative numite sectoare (figura 2.3); Cele șase sectoare sunt împărțite la rândul lor în cartiere: Primăverii, Băneasa, Floreasca, Drumul Taberei, Crângași, Titan, Militari, Berceni, Colentina, Pantelimon, Giulești, Rahova.
VOLUNTARI—A / d</eroieAi SdSSSBiAk J GLINASectorul 1 (fig. nr. 2.3) este așezat în partea de nord-vest a municipiului București și este cuprins între sectoarele 2, 3, 5 si 6, cu o suprafață de 70 km2.

Vecini: la nord orașul OTOPENI cu satul Odăile de la limita cu comuna Mogoșoaia până la pădurea Tunari - 5,6 km. Limita de nord este formata din : Șoseaua Odăile și linia C.F. Urziceni; la est cu sectorul 2 din municipiul București de la nord pădurea Tunari până la Piața Nicolae Bălcescu din care : cu orașul Voluntari de la est pădurea Băneasa până la linia C.F. București - Constanța 6,9 km; de la linia C.F. Constanța până la Piața Universității 6,9 km; la sud-est cu sectorul 3 din municipiul București de la Piața Universității la alea Victoriei 0,5 km; la sud cu sectorul 5 din municipiul București de la Calea Victoriei - Bulevardul Regina Elisabeta - râul Dâmbovița până la strada Mircea Vulcănescu 2,2 km; la sud-vest de la Calea Plevnei -Șoseaua Giulești până la Stația C.F. Chiajna (Rudeni) cu sectorul 6 din municipiul București 8,5 km; la nord-vest cu comunele Chitila și Mogoșoaia din județul Ilfov de la Statia C.F. Chiajna până la satul Odăile 7,8 km.


Sectorul 2 (fig. nr. 2.4) este situat în partea de nord -        Bucureștiului, -w

prelungiri în zona Ilfovului, având ca vecinătate la vest sectorul 1, la est și sud - est sectorul 3, desfășurat pe o suprafață de 32 km2.

Actualul teritoriu al sectorului 2 era odinioară parte din Codrii Vlăsiei, traversat de râul Colentina. Cu un relief plat, teren mlăștinos și plin de tină (de unde și denumirea Colentinei: colea-n și Pantelimon.


2 are câteva lacuri naturale: Tei, Plumbuita, FundeniSectorul 3 (fig. nr. 2.5), se întinde din centrul Capitalei, din zona Pieței Universității, până la limita comunei Glina spre est, fiind delimitat la nord de Calea Călărașilor, B-dul Basarabia și Șoseaua Vergului, iar Ia sud de Dâmbovița și jumătatea stângă a Splaiului Unirii, pe o suprafață totala de 34 km2. Este cel mai populat sector din București.

Teritorial, sectorul 4 (fig. nr. 2.6) este delimitat de: Splaiul Unirii la nord - est și est (Râul Dâmbovița); Șoseaua de centură a Capitalei la sud; Șoseaua Giurgiului la est și se învecinează cu: sectoarele 1 și 2 la nord; sectorul 3 la est; județul Ilfov la sud și sectorul 5 la vest. Situat în partea de sud a Capitalei, sectorul 4 București are o suprafață de 34 km2, din care suprafața construită este de 25 Km2.


Sectorul 5 (fig. nr. 2.7) are o suprafață de 30 km2. La nord se învecinează cu sectorul 1: B-dul Regina Elisabeta (de la intersecția cu Calea Victoriei), B-dul Mihail Kogălniceanu și Splaiul Independenței (până la intersecția cu Șoseaua Cotroceni); la vest se învecinează cu sectorul 6: Șoseaua Cotroceni, B-dul Geniului, Drumul Sării (până la

intersecția cu Calea 13 Septembrie și B-dul Ghencea), B-dul Ghencea și Prelungirea Ghencea; la sud se învecinează cu județul Ilfov (de-a lungul liniei de centură) începând de la vest spre est cu localitățile Bragadiru, Măgurele și Jilava; la est se învecinează cu sectorul 4 de-a lungul Șos. Giurgiului și a străzilor Mitropolit Iosif, Dr. Constantin Istrati,

densitate de 1000 Rahova, Ferentari,Sectorul 6 (fig. nr. 2.8) este situat în partea de nord - vest a Capitalei, are o suprafață de 38 km și are următoarea delimitare:

 • -  la nord - est se învecinează cu sectorul 1, linia de centură a Capitalei, calea Giulești, Calea Plevnei, str. Ștefan Furtună, Podul Cotroceni,

 • -  la sud - est se învecinează cu sectorul 5, delimitate de: podul Cotroceni, Sos. Cotroceni, Drumul Taberei, Drumul Sării, B-dul Ghencea, Prelungirea Ghencea, linia de centură;

 • -  la vest se învecinează cu județul Ilfov prin linia de centură, canalul Argeș - Lacul Morii, râul Dâmbovița.

Situat în partea de sud a țării, Bucureștiul are coordonatele geografice de 26° 5’48” longitudine estică și 44° 24’49” latitudine nordică. Așezat în Câmpia Vlăsiei, la aproximativ 60 km depărtare de Dunăre, 100 km de Carpați și 250 km de litoralul Mării Negre, municipiul București se desfășoară în direcțiile nord-sud pe 53 km și est-vest pe 46 km cuprinzând o suprafață de 238 km2 .

Ca delimitare geografică se remarcă județul Ilfov, cu o serie de localități, ce înconjoară Bucureștiul astfel:

 • •   în nord - localitățile Otopeni și Tunari;

 • •   în nord - vest - localitățile Mogoșoaia, Chitila și Chiajna;


 • •   în sud - localitatea Jilava;

 • •   în sud - est - localitatea Popești-Leordeni;

 • •   în sud - vest - localitățile Măgurele și Bragadiru;

 • •   în est - localitatea Pantelimon.

 • II. 1.2 Forme de relief, specificități, influențe

Bucureștiul se suprapune pe subunitatea Câmpiei asiei de sud, cunoscută ,sub numele de Câmpia Bucureștiului care are ca limita în vest malul luncii Argeș - Sabar, în est se extinde până la valea Pasărea, în nord până la câmpia de subsidență Titu iar în sud are o limită tranzitorie către câmpia mai fragmentată si mai înclinată a Câlnăului. Aceasta are un aspect plan, prezentând o înclinare ușoară, de 1-3° spre sud est și se află la altitudini absolute variind între 96,3 m la Chiajna, 88,9 m în Piața Presei Libere, și 54,5 m în valea Dâmboviței la Popești Leordeni. Curba altimetrică medie și specifică în același timp pentru Capitală este cea de 80 m

Pe latura de nord, Vlăsia este traversată de la vest la est printr-un mic defileu loessic, format prin deversarea apelor Ialomiței în mici depresiuni clastroclasice. Tot în acest fel a pătruns și Dâmbovița pe actualul traseu și care făcea albie comună cu Argeșul într-o vale de tip Păsărea, în pleistocenul superior sau în halogen. Pentru latura sudică a Vlăsiei, valea Dâmboviței constituie axa hidrografică principală, pe care se află Capitala țării și de care ne ocupăm în mod special în microregiunea sau zona București.

Câmpia Vlăsiei s-a format prin umplerea zonei cu aluviuni aduse de râuri din Carpați și Subcarpați în timpul cuaternarului care au fost depuse fie ca sedimente fluvio-lacustre, fie sub formă de conuri piemontane.

Un alt element esențial al câmpiei îl reprezintă loessul, care s-a depus în mai multe faze, peste aluviuni și care formează suprafața câmpiilor sub care s-au sculptat văile.

Câmpia Vlăsiei se află, atât ca poziție, cât și ca geneză, la contactul mai multor tipuri genetice de câmpii. Ca urmare caracteristica de bază a câmpiei Vlăsiei este aceea că ea cumulează caracterele tipurilor vecine de câmpii, sintetizându-le spre zona sa centrală în aspecte noi, proprii.

Câmpia Bucureștilor reprezintă partea de sud, sud-vest, care aparține sub raport hidrografic celor două bazine confluente - Dâmbovița și Argeș, dominante de versantul stâng mai înalt al Argeșului. Axa morfologică a acestei câmpii o constituie valea Dâmboviței, mărginită spre N, NE de câmpul Mogoșoaia - Băneasa și în sud, sud-vest de câmpul Chiajna - Berceni fi^țnr^Mey. Mihăilescu, 1924 sub denumirea de câmpul Câlnăului), încins la extern             aluyială Domnești - Budești, o luncă largă și

,eș - Sabar, o terasă joasă, în feriuarg;


bogată, cunoscută sub dențMW^-deJijnb         f1 1     '


însoțită de mici terase pe parte stângă, mai ales începând de la Vidra și până la Heraști, ea este însoțită de numeroase albii părăsite și soluri aluviale destul de evoluate. In cuprinsul Capitalei, valea Dâmboviței prezintă pseudoterase locale pe parte stângă cu dezvoltare în evantai, descrise de autor (P. Coteț 1963). Versantul drept și abrupt, lunca largă și mulțimea grădiștilor, mai ales în cuprinsul Bucureștilor constituie caracterele principale ale acestei văi care are terase întinse pe partea stângă în Câmpia Mostiștei. Pe partea dreaptă, Dâmbovița prezintă un singur petic de terasă, în dreptul localității Bălăceanca.

Spre deosebire de Câmpia Snagovului, cu văi puțin adâncite și unde loessul are grosimi mai mici, iar tasările sunt foarte numeroase și întinse, Câmpia Bucureștilor, nelipsite de clastocarst sufozional, dar și cu văi mai adânci și câmpuri mai înalte, se impune în morfologie printr-o mai mare varietate, după cum Câmpia Snagovului se impune prin hidrografia și pădurile ei mai bogate.

Diferența între acestea se vede și în problemele cu privire la excesul de umiditate legat de interfluvii, mai extins în Câmpia Snagovului, datorită tasărilor sufozionale mai mari. Zona cu cele mai importante probleme sub acest aspect se află la contactul dintre cele două câmpii, pe cumpăna apelor dintre cele trei bazine hidrografice (Ialomița, Mostiștea și Dâmbovița), unde în perioada 1969 - 1972 au existat întinse terenuri afectate de umezire freatică excesivă și până la slabă.

Relieful predominant al Capitalei îl constituie câmpurile, separate de terase și

luncile principalelor cursuri. De la sud la nord se disting următoarele:


câmpul Bragadiru

câmpul Ghencea - Progresul câmpul Cotroceni - Văcărești lunca Dâmboviței câmpul Bucureștiului • •  lunca Colentinei

 • •  câmpul Băneasa - Pantelimon

Câmpul Bragadiru corespunde unei terase joase a Argeșului.

Câmpul Ghencea - Progresul corespunde terasei superioare a Argeșului. Câmpul Cotroceni - Văcărești este înălțat cu 2-3 m deasupra câmpului Ghencea - Progresul. Câmpul Cotroceni - Văcărești domină lunca Dâmboviței cu 12 m în partea de vest a municipiului, cu mai mult de 19 m în partea centrală (promontoriul Uranus) și cu aproximativ 10 m în partea de est. Povârnișul care separă câmpul de lunci este îngust, puternic înclinat cu excepția unor sectoare restrânse unde panta este îndulcită prin depozite defluviale ce acoperă terenurile din lunca Dâmboviței (Piața Eroilor, promontoriul Șerban Vodă).

Câmpul Bucureștiului (interfluviul Dâmbovița - Colentina) prezintă două trepte de altitudine: câmpul Giulești - Floreasca la nord - vest și nord cu mai multe terase (Terasa Giulești, Terasa Victoria) care se atenuează treptat spre vest și câmpul Vergului la sud-est, coborât față de primul cu 3-4 m.

Lunca Colentinei este mult mai îngustă decât lunca Dâmboviței și cea mai mare parte din suprafața ei este ocupată de lacurile de baraj care-i jalonează cursul (de la Herăstrău la Cernica) și de bălți.

Prin așezarea sa, Capitala delimitează într-un fel două subdiviziuni ale Câmpiei Bucureștilor și anume: Câmpia Vlăsiei de Câmpul Câlnăului.


Cele două văi formate în jurul râurilor Dâmbovița și Colentina ce străbat Bucureștiul, împart orașul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre și terase. Prezen varieta de can măsură, pe Câmpia Bucureștiului, subunitate a Câmpiei Vlăsiei care face parte din Câmpia Română.

în arealul orașului densitatea mare a construcțiilor și diferitele amenajări urbanistice au determinat modificări, în general, a configurației inițiale a reliefului, valorile hipsometrice fiind puternic atenuate, astfel încât aspectele microreliefului se disting cu dificultate.

Relieful de câmpie este ușor vălurit, format din interfluvii largi (Sabar -Dâmbovița, Dâmbovița - Colentina, Colentina - Pasărea), netede, cu aspect de câmpuri (câmpurile Cotroceni, Băneasa, Filaret, Văcărești) cu pantă lină pe direcția nord nord vest - sud sud est.

Câmpia Bucureștiului, cuprinsă între văile Pasărea și Sabar, reprezintă una din subunitățile Câmpiei Vlăsiei având înălțimi care scad de la nord vest (115 - 100 m) către sud est (50 - 60 m). Văile princj^sfe=Eațe fragmentează câmpia sunt Dâmbovița și Colentina, ale căror lunci au în®fimMie sua^O m, în vecinătatea lor înregistrându-se valori ale energiei de relief de pante de sub 2°. în cadrul orașului, datorită construcțiilor și amenajărilor urbanistice, o mare parte a declivității naturale a fost modificată, remarcându-se o atenuare a valorilor sale.


Din punct de vedere geologic câmpia este alcătuită din complexul nisipurilor și pietrișurilor de Colentina, peste care se află depozite loessoide și soluri fosile cu grosimi generale de până la 10 m.

în cadrul câmpiei se separă patru subunități.

 • • Câmpia Ilfovului ocupă o suprafață redusă în vestul municipiului. Pe arealul orașului fâșia de câmpie are o înălțime de 105 - 115 m fiind străbătută de valea Colentinei. Prin caracteristicile structurale această fâșie face trecerea de la câmpia de subsidență Titu - Răcari la câmpia cu loess a Vlăsiei.

 • • Câmpul Otopeni - Cernica, între văile Colentina și Pasărea, ocupă partea de nord și nord est a orașului, reprezentând 40 % din suprafața câmpiei, cu o lungime de cca. 35 km și lățimea de 6 - 8 km. în centru, în Câmpul Pipera, valea Saulei (colmatată artificial), și unele văiugi, afluenți ai Colentinei, au fragmentat suprafața câmpiei în mai multe câmpuri secundare orientate nord - sud sau nord vest - sud est.

• Câmpul Colentina se află între văile Dâmbovița și Colentina, reprezintă o fâșie în partea centrală a Bucureștiului pe direcția nord vest - sud est. Este câmpul unde s-au produs, în ultimul secol, cele mai mari transformări ale configurației inițiale prin excavări și nivelări în raza orașului. A 1, este dificilă urmărirea vechilor văiugi orientate, în special, către Dâ dinspre Ciulești, Polizu, Grădina Icoanei și Dudgști Dâmboviței. Unele denivelări în lunca DâmbojdțeT și vechile cursuri.


Valea Colentina străbate municipiul pe o Ihngi înregistrând un mare grad de meandrare. Malurile, în''special până la 10 m) au pante accentuate (uneori abrupte) și sufît, î amenajate. Albia minoră și lunca au suferit modificări esențiate^prin crearea de lacuri folosite pentru piscicultură și agrement. în câteva sectoare, Fundeni - Plumbuita, se mai păstrează configurația naturală a văii (albia minoră de 5 - 6 m lățime, puternic meandrată într-o luncă cu o bogată vegetație higro și hidrofilă.

Pe valea Colentinei, mai ales în partea stângă, există terase locale, cu desfășurare mai mare în meandre, la 2 m, 5 m, și 8 m, prima fiind acoperită, parțial, de apa lacului. Unele popine mai înalte (Plumbuita, Fundeni, Ostrov, Dobroești, Pantelimon) funcționează ca insule.

Valea Dâmboviței străbate municipiul București în partea centrală., pe direcția nord vest - sud est având o luncă largă cu o lățime maximă de 2,5 km. înainte de canalizare albia era puternic meandrată fiind fixată, în vecinătatea malului drept, până la Ciurel, lângă malul stâng până la Operă, apoi prin centrul luncii, între Operă și Piața Unirii și din nou pe partea stângă până în apropiere de confluența cu Colentina. Indicele de meandrare depășea valoarea de 1,5 în special în sectoarele Elefterie - Schitu Măgureanu și Dudești - Șule^-—-,^

:a, cwț^îte, în general, mari, aveau o desfășurare sinuoasă ârâte><£ (pnsmontorii ale câmpului. Astfel, malul drept al luot coline (dealuri) sub


Versanții văii Dâmb^ cu numeroase concavită^S Dâmboviței este domfirtaf/

forma ujjur^pinteni

123


proeminenți, printre care se remarcă dealurile Ciurel, Cotroceni, Dealul Spirii, Filaret, Belu, Dealul Piscului, Botu Malului și Văcărești, fiind un rezultat al pendulării Dâmboviței într-o luncă lată

Din vechea luncă a Dâmboviței se mai păstrează martori ai eroziunii (rămași ca niște movile) de tipul grădiștilor (popine) cum ar fi grădiștile Patriarhiei (85 m altitudine absolută), Radu Vodă (75 m), Bucur (74 m), Troița (72 m) și Movila Mare (67 m) și cursuri vechi (Cișmigiul se află pe traseul unui astfel de curs funcțional la finele secolului al XVIII-lea).

în amonte de Roșu și aval de Văcărești - Titan se păstrează, încă, configurația luncii unde se mai pot urmări vechile meandre, profilul versanților, unele lacuri și sectoare cu exces de umiditate (Ochiul Boului). între nivelul luncii și cel al câmpului apar terase joase (mai ales în partea stângă) la înălțimi de 3 - 6 m în oraș (Giulești, Victoria, Cățelu) și 8 - 12 m în aval de Glina.

Câmpul Cotroceni - Berceni acoperă partea de sud a Câmpiei Bucureștiului pe o suprafață de 27 % din aceasta, cu altitudinea de 70 - 95 m, întinzându-se până în valea Sabarului. Sectorul vestic (Drumul Taberei - Progresul) apare ca o treaptă mai înaltă (80 - 95 m) cu ușoare denivelări datorate crovurilor. în est, sectorul Văcărești - Berceni are înălțimi mai mici (70 - 75 m), cu mai multe văiugi (multe alimentate de crovuri) ce aparțin bazinelor văilor Câlnău, Slotea și Sabar ce imprimă o fragmentare a câmpului și pante (în lungul malurilor) de până la 15°.

Lunca Argeș - Sabar, o altă subunitate a Câmpiei Vlăsiei, ocupă o mică suprafață în sudul Bucureștiului (2 %).

Câmpia Câlnicului ocupă extremitatea sud estică a municipiului fiind cuprinsă între văile Sabar și Dâmbovița (sub 2 % din suprafață). Depozitele loessoide au o grosime de 10 - 12 m ceea ce favorizează dezvoltarea crovurilor și a văiugilor rezultate din drenarea acestora fragmentând câmpia pe direcția nord vest - sud est.

în ceea ce privește natura solurilor, pe teritoriul municipiului București, în jumătatea sudică, pe interfluviul dintre Argeș și Dâmbovița, ca și în partea de nord, pe interfluviul Dâmbovița - Ialomița, bine drenate, preponderente sunt solurile brun roșcate asociate, în crovuri, cu soluri pseudogleice.

Textura mijlociu - fină sau fină a solurilor din câmpiile interfluviale, permeabilitatea redusă precum și drenajul slab pe mari suprafețe, datorită reliefului cu pantă mică, cu denivelări și fragmentare slabă, favorizează excesul de umiditate pe terenurile joase, inclusiv crovuri, în anotimpul ploios. Excesul de umiditate seSecțiunea a 2-a.

Caracteristici climatice

 • II.2.1 Caracteristici climatice, specificități, influențe

Din poziția pe glob (44°25' lat. N și 26°05' long. E), ca și din poziția în interiorul Europei și în plină câmpie, Bucureștiul se situează într-un climat temperat - continental cu ușoare nuanțe excesive și face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române.

Din punct de vedere al dinamicii generale a atmosferei, dominante sunt masele de aer de origine polar maritimă și continentală, urmate de cele de origine tropical-maritim și tropical-continental. Din această frecvență a maselor de aer rezultă influențe continentale, oceanice și mai estompat cele sub mediteraneene. Acest tip de climat se caracterizează prin patru anotimpuri cu particularități specifice. Se poate spune că este o zonă cu un climat de tranziție de la influențele oceanice și submediteraneene din V la cele de ariditate din E.

Influențele estice imprimă climei nuanțe de excesivitate, cu veri fierbinți și ierni uneori aspre, iar cele vestice explică prezența toamnelor lungi și călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri timpurii.


Deși este așezat într-o zona de clima temperata, Bucureștiul este afectat de masele de aer continental, nrovenite din zonele învecinate. Curentii de aer estici dau variații limita cu Județul Ilfov (Afumați 538.9mm), după care cresc iarăși spre periferia nordică a acestuia (Periș 648.2mm).

în cursul anului se înregistrează un maxim de precipitații în iunie, cu același regim de variație teritorială, valori mai mari în oraș (97,1 mm la Filaret) și mai reduse spre periferie (92mm la Băneasa și Afumați). Luna cu cele mai mici cantități de precipitații este luna februarie (33,3 mm la Filaret; 27,5 mm la Băneasa). Precipitațiile maxime în 24 de ore s-au înregistrat la București Filaret pe 7 iunie 1910 - 136 1/m2, la București Băneasa pe 15 iulie 1954 - 107,7 1/m2 și la București Afumați pe 20 august 1949 - 107,3 1/m2.

Dintre verile secetoase, excluzând perioada din deceniul 1941-1950, în vara 1965 la stația București Băneasa s-au înregistrat doar 43 1/m2, în comparație cu media de 200 1/m2, aceasta fiind totodată și un record național.

în timpul verii, ploile au adesea un caracter torențial și uneori sunt însoțite de grindină (care se produc în medie în 1-3 zile pe an). De astfel, trebuie remarcat că în oraș, precipitațiile se repartizează neuniform, producându-se diferențiat sau numai pe unele areale.

De-a lungul anilor, precipitațiile atmosferice au înregistrat mari variații odice. Astfel, în ti^țț^^^^i de umiditate din perioada 1969 - 1972, media pe tru ani a fost de ivește ^OOrmn^rHaret 762, Băneasa 733,3mm, Afumați 786,2mm), t             #'S f    S''\ x
iar în unii ani (1969 si 1972) au fost și mai mari (800 - 900mm). Cantitățile cele mai mici de precipitații au caracterizat perioadele secetoase. Așa a fost cazul perioadei 1945 -1946, când mediile pe cei doi ani au variat intre 350 -400mm (Octavia Bogdan, 1975). în cursul unui anului se înregistrează un maxim de precipitații în iunie, cu același regim de variație teritorială, valori mai mari în oraș (Filaret 97,1 mm) și mai reduse spre periferie (Băneasa și Afumați 92mm). Minimul de precipitații este în luna februarie, când se produc mai puțin de 1/3 din valoarea maximului pluviometric (Filaret 33,3mm, Băneasa 27,5mm și Afumați 21,9mm). Valori foarte apropiate de acestea sunt și în martie, fapt ce determină uneori seceta de la sfârșitul iernii prejudicii culturilor agricole .


în ceea ce privește temperatura aerului, mediilj^anuăTeau valtfFdej centrul orașului și mai mici de 11°C spre periferiefFață de câmpi#4iinitro


în ceea ce privește temperatura aerului, mediilj^anuăTeau v-.

orașului, temperatura medie anuală crește cu circa 1,5°C. /

Datorita altitudinii si poziției sale geografice, in oms intimpul iernii pot fi vânturi aspre, chiar daca unele vânturi sunt atenuate de către clădirile inalte. Temperaturile din timpul iernii ajung sub 0°C, chiar daca rar scad sub -10°C. Vara, temperatura medie pentru lunile iulie si august este de 23°C, cu toate ca in ultimii ani temperaturile au depășit 40°C la orele prânzului.

Diferențele termice dintre centrul orașului și periferie sunt cele mai evidente în luna august când depășesc 1°C. Temperaturile maxime absolute au fost atinse la 5 iulie 2000 la cele 3 stații meteorologice București Băneasa 42,4°C, București Filaret 42,2 °C și București Afumați 41,1°C, fiind doborât recordul din 20 august 1945, când atât la București Băneasa cât și la București Filaret, s-au înregistrat temperaturi maxime de 41,1°C. Asemenea valori determină fenomene de uscăciune și secetă relativ frecvente.

De asemenea temperatura minimă absolută înregistrată în București la stația meteorologică București Băneasa a fost de -32,2°C la 25 ianuarie 1942, la aceeași dată fiind înregistrată temperatura de -30 °C la București Filaret. La stația București Afumați minima absolută a fost de -30 °C înregistrată la data de 6 februarie 1954.

Minimele de temperatură lunare au de obicei valori negative din octombrie până în mai la periferia orașului și din noiembrie până în aprilie spre centrul orașului. în raport de temperaturile extreme amplitudinea absolută a atins valori de peste 70°C.

Media anuala a temperaturii in București este in jur de 10 - 11°C.

Cea mai înaltă temperatura medie anuala s-a înregistra în anul 1963, de 13.1°C și cea mai mica, in anul 1875, de 8.3°C.

Din observațiile și analizele efectuate, rezultă că București are ani alternativi cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) și ridicate (1976, 1978, 1980).

Cea mai friguroasa lună este ianuarie, cu o medie de - 2,9° C iar cea mai călduroasă este iulie cu o medie de 22.8°C. în general, variațiile de temperatură dintre noapte și zi sunt de 34 - 35 ° C, iarna și de 20 - 30°C, vara.

Cea mai înaltă temperatură, de 41.1° C a fost înregistrată în data de 20 august 1945 și cea mai joasă temperatură, de -30°C, în ianuarie 1888.

Zona centrală, avân^^^©î^*!Wre concentrare de clădiri, străzi înguste, largi bulevarde și câteva zone/re^^«rr^^nmeratura medie anuală de 11° C, vânLsub_2 m/s, umiditatea de 3-6 %, mai mica decât în alte zone și cea mai lungă perioadă de vegetație, de 220 zile fără ger, pe an.

Zona mediană care cuprinde vechea zonă industrială cu mici fabricuțe, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceață, ploi abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuală sub 11° C și un volum de precipitații de 600 mm pe an.

Noua zonă rezidențială (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Alba, Berceni, Drumul Taberei), are o temperatură medie anuală de 10,5° C, cu vânturi puternice uneori, cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariții ale ceții, și un volum de precipitații sub 550 - 600 mm pe an.

Zona periferică este influențată de construcțiile joase (1-2 nivele) cu suprafețe verzi și mari zone industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de frig, dar cu contraste mici, o umidj ' ’ieată^și aer curat. Volumul precipitațiilor este sub 500 mm pe an.


ir0HTORMCU OMGMALUț


Nebulozitatea.                it^CUO^

Datorită cantității mari de poluanți deasup                                    ?

ridicată deasupra Bucureștiului, comparativ cu exteriorul lui. Cele mai^jdi nebulozității se remarcă din noiembrie până în martie, iar cele maj septembrie.

Regimul nebulozității influențează variația zilelor cu c m și cu cer acoperit. Astfel, ca urmare a poluării orașului București, aici, numărul zilelor cu cer senin este de cca. 55 anual, în timp ce în Județul Ilfov de cca. 60 de zile; zilele cu cer acoperit sunt de cca. 105 anual și, respectiv, mai reduse în restul teritoriului.

Luna

Lumina solara medie (ore)

Temperatura

Discomfort datorat căldurii si umidității

Umiditate relativa

Media precipitațiilor (mm)

Zile foarte umede (+0.25mm)

Media

înregistrare

Min

Max

Min

Max

am

pm

Ian

2

-7

1

-32

16

-

87

46

11

Feb

3

-5

4

-26

20

-

84

26

9

Mar

5

-1

10

-19

29

-

73

28

9

Apr

6

5

18

-4

32

-

63

59

11

Mai

8

10

23

0

37

Moderat

63

77

13

Iun

9

14

27

5

37

Mediu

62

121

12

Iul

11

16

30

8

39

Mediu

58

53

10

Aug

10

15

30

7

41

Mediu

59

45

7

Sept

8

11

25

0

39

Moderat

63

45

5

Oct

5

6

18

-6

35

-

73

29

7

Noi

2

2

10

-14

24

-

85

36

12

Dec

2

-3

4

-23,

as

89

27

10II.2.4 Fenomene meteorologice extreme


Scurt istoric al viiturilor

Municipiul București este amplasat în bazinul hidrografic al râului Argeș, respectiv pe cursul inferior al râului Dâmbovița și Colentina, râuri care contribuie în principal la satisfacerea folosințelor de apă a Capitalei.


Din analiza genezei viiturilor și a inundațiilor din zona Capitalei rezultă că în condițiile de relief și de hidrologie, inundațiile produse de râul Dâmbovița și Colentina în București se doresc următoarele cauze:

 • -  Viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 mc/s și pe râul Colentina cu valori mai mari de 50 mc/s);

 • -  Ploi extraordinare cauzate asupra orașului cu frecvențe mai mari de 1/3.


Viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbo râul Colentina cu valori mai mari de 40 mc/s)Debitele maxime pe râul Dâmbovița în București, pot prove trei fenomene aleatorii:

 • - viituri pe râul Dâmbovița, amonte de NH Brezoaiele

 • - viituri pe cursul inferior al râului Ilfov (aval d

cursul inferior al râului Dâmbovița (aval NH BrezoaieleJȚTa viituri extraordinare -când capacitatea derivației Bolovani este depășită - pentru asigurarea p = 0,5% la care se adaugă și un spor al râului Ilfov, din amonte de derivația Bolovani;

 • - deversarea apelor mari ale râului Dâmbovița între localitatea Contești și NH Brezoaiele pe malul stâng și pe malul stâng al râului Ciorogârla între NH Brezoaiele și stația de tratare a apei Arcuda;

 • - viituri pe râul Colentina amonte de SH Colacu.

Din analiza celor 14 viituri mari produse în ultimii 150 de ani pe cursul râului Dâmbovița în București, se constată că numai una a provenit de pe Ilfov, 5 s-au datorat suprapunerii viiturilor de pe Ilfov și Dâmbovița iar 8 s-au format numai pe râul Dâmbovița.

Din punct de vedere al genezei, din cele 14 viituri 4 se datoresc topirii zăpezilor, una suprapunerii de ploi peste topirea zăpezii iar 9 au fost datorate exclusiv ploilor. Viiturile de pe râul Dâmbovița sunt atenuate parțial în acumulările situate pe cursul superior, dar pot atinge și depăși valorile caracteristice în secțiunea Lungulețu (ATENȚIE -88 mc/s, INUNDAȚIE - 114 mc/s, PERICOL - mc/s) care, suprapuse peste viitura din râul Ilfov, pot inunda zona Slobozia Moară, îndreptându-se spre Capitală.

Datorită acumulărilor aflate în amonte pe râul Dâmbovița și, mai ales, datorită posibilităților de dirijare a viiturilor prin derivațiile existente Ilfov - Dâmbovița (Răcari) și Dâmbovița - Argeș (Brezoaiele), parțial în râul Argeș și parțial în râul Ciorogârla, debitele la intrarea în acumularea Lacul Morii sunt afectate doar de viiturile generate corespunzător sectorului de râurii

Debitele la diverse am^ărV sfeț^reluate întocmite de ICPGA.ste derivații și acumulări.

: din studiile degospodărirea apelor
Pentru râul Dâmbovița debitele la diverse asigurări sunt:

ASIGURAREA

Debit afluent mc/s

Debit defluent mc/s

Ipoteza fără derivația Răcari

0.01%+20%

168

145

0.1%+20%

128

124

1%

77

58

5%

45

31

Ipoteza cu derivația Răcari

0.01%+20%

136

124

0.1%+20%

116

82

1%

63

25

5%

39

24


Pentru râul Colentina debitele la diverse asigurări sunt:


gcuo»*'"


Secțiuni/Debite mc/s

Asigurarea       ~

0.1%

1%

5%

103^1

SH Colacu

260

138

78

Buftea

302

109

90  /

r /67

Chitila

315

167

94

70

Cemica

355

188

106

78


Conform “Studiului de G.A. privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice din bazinul hidrografic Dâmbovița - Colentina” proiect 870/1980, este necesară pregolirea acumulării Buftea in următoarele situații:

 • •  în momentul și pe durata pregolirii ac. Ilfoveni;

 • •  în cazul în care debitul înregistrat la S.H. Colacu depășește 15 mc/s;

 • •  în situațiile în care prognoza meteo de scurtă durată indică posibilitatea apariției unor precipitații cu caracter catastrofal în bazinul Ilfov - Colentina.

 • A. Ploi extraordinare căzute asupra orașului cu frecvențe mai mari de 1/3

Debitele maxime generate de ploi căzute asupra orașului în situația actuală la probabilitatea de 1:100 ani variază între 102 mc/s la podul Grozăvești și 217 mc/s la podul Vitan, iar la probabilitatea de 1:333 de ani, crește la 122 mc/s la podul Grozăvești și 259 mc/s la podul Vitan.

Pragurile de precipitații pentru Municipiul București sunt următoarele: Atenție                Inundații

15 1/mp/ 3 h             30 1/mp/ 1 hCauzele evenimentelor din Municipiul București în anul 2005

în intervalul 19-25 septembrie 2005, s-au înregistrat precipitații abundente care au depășit de 7 ori media multianuală a lunii septembrie (35-451 1/mp). în perioada 19-25 septembrie 2005, în București au căzut precipitații care au totalizat 275 1/mp, iar pe 2 octombrie 2005 s-au înregistrat 75 1/mp.

Nr. crt.

Denumire stații meteorologice, stație hidrometrică/râu, p.h. lucrare/râu

Precipitații (1/mp) / data (zile)

Cantități totale de precipitații (1/mp)

1

S.M. Filaret

108,0

94,0

6,4

25,0

36,0

6,4

275,8

2

S.M. Băneasa

68,0

90,0

7,0

22,0

37,0

6,2

230,2

3

S.M. Afumați

115,0

67,0

5,0

24,0

47,0

6,0

264,0

4

S.H. Colacu / râul Colentina

33,8

81,2

5,1

6,4

41,4

25,4

193,3

5

S.H. Lungulețu / râul

Dâmbovița

55,3

57,2

20,9

20,6

37,1

11,7

202,8

6

S.H. Dragomirești / râul Dâmbovița

57,7

90,4

23,8

18,9

42,2

13,5

246,5

7

Ph Buftea / râul Colentina

30,4

99,5

25,0

23,1

8

Ph Lacul Morii / râul Dâmbovița

57,6

96,5

16,5

22,5

' «f3

15JPe râuri, la stațiile hidrometrice au fost depășite cotele de jpăr^re, _c tabelului nr. 2.

Nr. crt.

Râul

Stația

hidrometrică

Jud.

CA

CI

CP

c

Varia.

h

Valbarea

culminantă

Data/

ora

H

max

Q

max

1

Dâmbovița

Lungulețu

Db

190

230

280

+46

276

146

20.09/

00

Dragomirești

11

200

300

330

+90

420

24,4

24.09/

12

2

Colentina

Colacu

Db

150

200

250

+44

244

30,2

21.09/

12


Râul Dâmbovița, zona amonte de acumulare Lacul Morii

în intervalul 20-25.09.2005, la stația hidrometrică Dragomirești, precipitațiile înregistrate au însumat 246.5 1/mp. în data de 24.09.2005, ora 11.00, debitele râului Dâmbovița, după confluența cu afluentul râului Bâldana, au atins un debit maxim înregistrat de 24,4 mc/s la SH Dragomirești.

Albia regularizată a râului Dâmbovița, pe tronsonul cuprins între pod CF Chiajna și acumularea Lacul Morii, a transportat în condiții de siguranță debitul maxim de 24,4 mc/s.

în amonte de „Amenj^-polder natural, intitulat P^Tde


exă a râului Dâmbovița în București” există un iul^și^jtuat între malul stâng al râului, în amonte den              am

(T,)

M A

acumularea Lacul Morii și digul de închidere din coada acumulării. Este un polder neamenajat, cu suprafețe care nu au fost scoase din circuitul agricol.

în Polderul Giulești excesul de umiditate este provocat de precipitații și debitul văii Boanca. Acest curs de apă nu figurează în Anuarul cadastral al apelor din România, aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1276/14.12.2005, nu este în administrarea A.N. „APELE ROMANE”, fiind o vale necadastrată, este în administrarea consiliului local. Această vale se formează din zona satului Rudeni, comuna Chitila - zonă situată pe o platformă mult mai înaltă decât zona care a fost inundată, zonă bogată în izvoare și terenuri cu exces de umiditate, subtraversează linia CF de centură și străbate teritoriul sectorului 6, în zona cartierului Giulești Sârbi. Precipitațiile căzute pe cartierul Giulești Sârbi, care nu are rețea de canalizare, au condus la ridicarea nivelului apelor freatice, fapt înregistrat în forajul de observație F3 - rețeaua națională hidrogeologica - amplasat în incinta Institutului Pasteur.

Evacuarea volumului de apă cumulat în Polderul Giulești, se face doar prin pompare, neexistând posibilitatea scurgerii naturale. Evacuarea apei este asigurată de Administrația Națională a îmbunătățirilor Funciare, care are în administrare două sisteme de desecare: SPE (zona Giulești Sârbi) și SPE 3 (zona Chiajna - Rudeni).

„APELE ROMANE” nu are lucrări hidrotehnice care să permită.,derivarea re apele


 • A.N.                    5               ..... ' '


apelor spre Polderul Giulești sau lucrări care să evacueze în exces din polder.

Râul Colentina-acumularea Buftea din administrarea A.N.A.R.

în urma precipitațiilor abundente înregistrate la barajul B

maxim afluent în lac a fost de 45 mc/s, în data de 23.09 ora 7.00hfij ompus din debitul râului Colentina, râului Baranga, râului Crevedia și de pe numeroase canale de desecare.

în perioada analizată, debitele pe salba de lacuri de pe râul Colentina au fost tranzitate în condiții de siguranță.

Ambele râuri, Dâmbovița și Colentina, sunt amenajate complex, inclusiv pentru apărare împotriva inundațiilor. Astfel riscul inundațiilor de râuri, pentru capitală, este eliminat.

Hărțile de risc natural la inundații se întocmesc pe baza unor studii, conform Legii nr. 575/2001, care prevede la art. 3 (1): „Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii și cercetări specifice elaborate de instituții specializate”.

Autorităților publice locale le revine sarcina întocmirii hărților de risc natural la inundații care sunt parte componentă a documentației de amenajare a teritoriului județean și se detailează în planurile de urbanism generale, zonale și locale ale localităților fiecărui județ și municipiului București și urmează același regim juridic de finanțare și aprobare stabilit, potrivit legii, pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și documentațiile de urbanism așa cum prevede H.G. nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații, în Anexa nr. 2, cap. I, art.3.

în Legea nr. 575/2001, Anexele 4, 4a, și 5 sunt enumerate unitățile administrative teritoriale care prezintă zone d^sftS’KS^yral la inundații. Municipiul București nu este menționat.

Inundațiile în municipiul București se pot produce în urma unor precipitații excepționale sau unor accidente la construcții hidrotehnice.

Rețeaua hidrografică • II.3.1 Cursuri de apă, debite normale, creșteri înregistrate'- vârfuri istorice

Sub raport hidrologic, Bucureștiul este situat la confluența Dâmboviței cu Colentina, aparținând deci bazinului Argeș. Teritoriul municipiului București are o alimentare hidrică predominant de suprafață. Alimentarea subterană variază între 10 și 30% din scurgerea totală.

Bucureștiul este străbătut de următoarele râuri:

 • - Dâmbovița cu o suprafață de bazin de 2759 km2 și o lungime de 266 km.

 • - Colentina cu o suprafață de bazin de 636 km2 și o lungime de 80km, confluând cu Dâmbovița la altitudinea de 49 m.

Pe teritoriul Bucureștiului rectificările de malurile râului Dâmbovița au fost începute în 1868, continuate în 1880-1886, apoi în 1900, 1930 și 1939. Sub aspectul debitelor, regimul său natural este influențat prin derivația apelor mari către Ciorogârla, deversarea apelor din București (500000 m7zi) și aportul lacurilor de pe Colentina. Debitele maxime provin din ploi și mai puțin din zăpezi. Cel mai mare debit înregistrat după 1900 în București a fost în 1975, de 120 m7s . Debitul maxim în condițiile actuale este de 130 m3/s la Cotroceni.

Debitele medii zilnice pentru perioada caldă (aprilie - noiembrie) la Conțești sunt de 2,97 m7s, dar pot coborî și la 0,60 m3/s, iar pentru perioada rece (decembrie - martie) de 20,21 m3/s. Luna cu debitul minim în perioada rece este ianuarie, iar pentru cea mai caldă este septembrie. Debitul mediu zilnic minim anual este de 2,24 m7s .

Aluviunile în suspensie au un debit mediu multianual de 24,2 kg/s sau 2,08 kg/m3. Variațiile anuale sunt însă foarte mari. Mediile lunare cresc puternic în martie (peste 30kg/s), ating un maxim în mai - iunie (peste 60 kg/s) și scad din august, atingând un minim în octombrie.

Râul Colentina are o lățime care variază între 7 - 15 m și o adâncime de 1 la 3 m; viteza este de 3 m/s. Colentina a fost un râu mic de tip „mostiște”. în zona București era mlăștinoasă și seca adesea vara. Amenajarea în prima etapă, a durat până în 1945, când s-a tăiat canalul Bilciurești-Ghimpați și s-au amenajat lacurile Buftea, Mogoșoaia, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei. Ulterior s-au mai creat lacurile: Buciumeni, Străulești, Grivița, Fundeni, Pantelimon I și II și Cemica.

în prezent pe valea râului Colentina sunt amenajate 15 acumulări dintre care 9 sunt în administrația Regiei Generale de Apă București (Mogoșoaia, Străulești, Grivița, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Pantelimon II și Cemica), iar 6 sunt sub administrația Companiei Naționale Apele Române (Buftea, Buciumeni, Chitila, Plumbuita, Fundeni și Pantelimon I).

Scurgerea medie lunară multianuală cea mai mare din an este de 2,44 m7s. Cea mai bogată lună ca scurgere medie este februarie. Pe anotimpuri, iama se scurg 39,3%, cu
 • II.3.2 Bazinele hidrografice, lacuri de acumulare

în prezent pe valea râului Colentina sunt amenajate 15 acumulări dintre care 9 sunt în administrația Regiei Generale de Apă București (Mogoșoaia, Străulești, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Pantelimon II și Cemica) iar 6 sunt sub Companiei Naționale Apele Române (Buftea, Buc Pantelimon I.


strația

. Fundeni si

■■ ■/ jg


I


Lacuri, iazuri

Pe raza orașului sunt patru lacuri naturale (Morarilor

 • I.O.R.), cu suprafețele de 1,12 ha, 77,00 ha, 2.20 ha și respectiv 0

în București se mai păstrează și câteva lacuri de 1         le mai multe lacuri de

vale, realizate prin baraje se găsesc pe Colentina. Ele au început să fie amenajate din 1930 (Buftea, Mogoșoaia, Băneasa, Herăstrău, Floreasca și Tei). Toate aceste lacuri, împreună cu anumite spații din jur constituie zone de agrement. Totodată apa lor poate avea și alte folosințe, ca piscicultură, irigații etc.

Pe cursul inferior al râului Colentina se formează o rețea de lacuri amenajate după cum urmează:

Lacul Mogoșoaia are o suprafață de 100 ha, un volum de 2.000.000 mc, un debit vehiculat de 2,5 m/ s, o lungime de 4,6 km, o lățime între 50 și 500 m și o adâncime de 0,5 la 4 m;

Lacul Străulești are o suprafață de 33 ha, un volum de 0,7 mii. mc, un debit vehiculat de 2,5 m/s, o lungime de 2,3 km, lățimea între 100 - 300 m și o adâncime de 1 la 5 m;

Lacul Grivița are o suprafață de 53 ha, un volum de 1.000.000 mc , un debit vehiculat de 2,5 m/s, o lungime de 3,8 km, lățimea între 50 - 500 m și o adâncime de 1 la 4 m;

Lacul Băneasa are o suprafață de 40 ha, un volum de 600.000 mc, un debit vehiculat de 2,5 m/s, lungimea de 3 km, lățimea între 50 - 400 m și o adâncime de 1 la 3 m;

Lacul Herăstrău are o suprafață de 77 ha, un volum de 2.300.000 mc, un debit vehiculat de 2,5 m/s, o lungime de 2,8 km, lățimea între 50 - 1000 m și o adâncime de 1 la 5 m;

Lacul Floreasca are o suprafață de 70 ha, un volum 1.600.000 mc , un debit vehiculat de 2,5 m/s, lungimea de 3 km, lățimea între 100 - 800 m și o adâncime de 1 la 5 m;

Lacul Cișmigiu are o suprafață de 29.500 mp, lungimea de 1,3 km, lățimea de 50 m și adâncimea de 1 la 2 m.

Nr. crt.

Denumire lac

Amplasame nt București

Volum (mii. m3)

Adâncime maximă

(m)

Acces auto cu rampă

Acces auto fără rampă

Zone de acces

1.

Străulești

Sector 1

0,66

4,30

-

Da

Șos. București - Tîrgoviște

2.

Grivița

Sector 1

1,16

Da

Șos. Străulești (zona descărcător baraj)3.

Băneasa

Sector 1

0,62

2,95

-

Da

Str. Mateioților

4.

Herăstrău

Sector 1

2,39

5,15

Da

-

Sediu A.L.PA.B. - Șos.

București-Ploiești nr. 8 B

5.

Floreasca

Sector 1

1,62

3,45

-

Da

Calea Floreasca

6.

Tei

Sector 2

2,00

3,50

-

Da

Aleea Ștrandul Tei

7.

Cișmigiu

Sector 1

0,029

1,25

Da

-

Str. Schitu Măgureanu (Monte Carlo și debarcader)

8.

Drumul Taberei

Sector 6

0,02

1,30

Da

-

Str. Drumul Taberei

9.

Național

Sector 2

0,16

2,40

Da

B-dul Basarabia

10.

Tineretului

Sector 4

0,20

2,00

-

Da

B-dul Tineretului

11.

Carol

Sector 4

0,02

1,25

Da

-

Str. Gen. Candiano Popescu (debarca5fefc^x

12.

Circului

Sector 2

0,011

3,00

-

Da

Aleea

CirculuiII.3.3 Amenajări hidrotehnice

Pe râul Dâmbovița se află Lacul Morii

regularizare a cursului Dâmboviței. Cele mai multe sunt i ^amenajate în lungul văilor de tip mostiște; altele sunt limane fluviatile tipice. In București se mai păstrează și câteva lacuri de luncă. Cele mai multe lacuri de vale, realizate prin baraje se găsesc pe Colentina.


îîîcial cu rolul de


Nr

cri

Zona geografică (localitatea )

Denumire baraj / lac de acumulare

Cursul de apă

Caracteristici baraj

Caracteristici lac de acumulare

Categoria / Utilizarea

Anul punerii în funcțiu ne

Tip baraj

înalți me

baraj

(m)

Lungime coroname nt (m)

Volu m total (mii m3)

Suprafa ța Iacului (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

București

Chitila

Râul

Colentina

PO

6,5

341

1,38

35,7

C / agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1980

2

București

Străulești

Râul

Colentina

PO

7

140

0,87

32,8

C / agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1971

3

București

Grivița

Râul

Colentina

PO

6,5

220

2

81

C / agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1972

4

București

Băneasa

Râul

Colentina

PO

5

200

0,88

36,3

C / agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1937

5

București

Herăstrău

Râul

Colentina

PO

^£3

7

3X

175

2,28

78,5

C / agrement, piscicultura, tranzitarea apei x,    în aval xA

19406

București

Floreasca

Râul

Colentina

PO

6

50

1,03

53,3

C Z agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1937

7

București

Tei

Râul

Colentina

PO

7

170

2,55

70

C Z agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1938

8

București

Plumbuita

Râul

Colentina

PO

14,3

719

1,37

44

C / agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1978

9

București

Fundeni

Râul Colentina

PO

9

314

1,8

88

C Z agrement, piscicultura, tranzitarea apei în aval

1979

10

București

Lacul Morii

Râul

Dâmbovița

PO

19

4075

19,4

241,6

B Z atenuarea viiturilor, asigurarea unor debite de primenire pentru biefurile de pe râul Dâmbovița, asigurarea unor debite de spălare și diluție __peutre-eHsqtele de ape uzate /

1989

--

__[____________p |           1_____________ ue ape uzate -__

LqNFORMCUOWGWALULI'

Secțiunea a 4-a. I                   ... .......j- - -

Populația

îfrcipiului București se anterior din 2002, când


Conform recensământului efectuat în 2011, populați ridică la 1.883.425 de locuitori, în scădere față de recensănv se înregistraseră 1.926.334 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (85,95%), cu o minoritate de romi (1,27%). Pentru 11,68% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (84,31%), cu o minoritate de romano-catolici (1,17%). Pentru 11,8% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

în anul 1832 populația Bucureștiului era de 70.000 de locuitori (inclusiv flotanți) pentru ca în anul 1912 să se înregistreze un număr de 151.870 de locuitori. în 1930 populația Bucureștiului atingea cifra de 631.288 de locuitori. în anii 1950, ca urmare a industrializării și a politicii de urbanizare numărul populației s-a dublat și a continuat să crească constant. în 1992 populația trecuse de pragul de două milioane, mai exact atinsese cifra de 2.067.545.

Bucureștiul reprezintă cea mai mare aglomerare urbană, cu o populație de

 • 1.926.334, concentrând 9% din întreaga populație a României, cu o densitate medie de 8074,6 locuitori /km2.


10


1

■ 28 2

34 1


mi 539


1807   |

20 64


r~

500


■■


■ "i..............

1000


i

O

Evoluția demografică.în București (în mii de locuitori, 1595- 2011).


T

1500


POPULAȚIA ȘI DENSITATEA POPULAȚIEI LA RECENSĂMINTE

Anii

Populația

Densitatea populației

- locuitori km.p -

1930

633355

2661,2

1948

1025180

4307,5

1956

1177661

4948,2

1966

1366684

5742,4

1977

1807239

7593,4

1992

2067545

8687,2

2002

1926334

8093,8

2011

1.883.425

^-^-^7913^

Notă: Datele sunt conforme recensământului din 20.1


POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU ÎnWIUNI

Șl PE SECTOARELE ADMINISTRATIVE

- DA TE PRO VIZORII -Populația

Suprafața-/

- km2 -

Densitatea

- loc/km2 -

București

2.106.144

238

8849,34

Sector 1

246.646

70

3523,51

Sector 2

374.647

32

11707,71

Sector 3

473.498

34

13926,41

Sector 4

321.763

34

9463,61

Sector 5

298.816

30

9960,53

Sector 6

390.774

38

10283,52

Sursa: INS| Categoria de vârstă |          Total          | Masculin | Feminin

Municipiul București

Total

2106144

981835

1124309

0 - 4 ani

94530

48857

45673

5 - 9 ani

102843

53023

49820

10 -14 ani

83385

43236

40149

15 - 19 ani

72817

37269

35548

20 - 24 ani

81351

40530

40821

25 - 29 ani

163808

78551

85257

30 - 34 ani

187258

90667

96591

35 - 39 ani

212961

104067

108894

40 - 44 ani

169638

81580

88058

45 - 49 ani

185580

86817

98763

50 - 54 ani

111314

50993

60321

55 - 59 ani

149177

65439

83738

60 - 64 ani

153717

68178

85539

65 - 69 ani

111643

48888

62755

70 - 74 ani

68415

27585

40830

75 - 79 ani

65763

24361

41402

80 -84 ani

47422

16511

30911

85 ani și peste

44522

15283

29239

Sectorul 1

Total

’ ~246646-

113024

133622

0 - 4 ani

11107

5783

5324

5 - 9 ani

12104

6268

5836

10- 14 ani

10096

5278

15 - 19 ani

8888

4490

WNFORM

20 - 24 ani

9357

4716

4641

25 - 29 ani

17432

8236

30 - 34 ani

20078

9459

35 - 39 ani

22085

10349

^-^rf736  '

40 - 44 ani

18375

847^A

45 - 49 ani

21079

97§£

11352 V

50 - 54 ani

12830

5812

7018

55 - 59 ani

17408

7949

9459

60 - 64 ani

17431

7919

9512

65 - 69 ani

12731

5648

7083

70 - 74 ani

8831

3457

5374

75 - 79 ani

9275

3313

5962

80 - 84 ani

8084

2702

5382

85 ani și peste

9455

3444

6011

Sectorul 2

_____ _____._______

_____— - . _________________

- - ...._______

-----------

Total

374^=~^

172065

202582

0 - 4 ani

/Wr—«

^\8425

7951

5 - 9 ani

FS/aX

*A195

8655

cu ORIGINALUL
10 - 14 ani

14209

7240

6969

15

- 19 ani

12826

6582

6244

20

- 24 ani

13811

6892

6919

25

- 29 ani

27522

13043

14479

30

- 34 ani

32090

15317

16773

35

- 39 ani

37736

18060

19676

40

- 44 ani

28674

13695

14979

45

- 49 ani

31247

14352

16895

50

- 54 ani

18539

8269

10270

55

- 59 ani

27388

11724

15664

60

- 64 ani

30823

13407

17416

65

- 69 ani

21982

9753

12229

70

- 74 ani

12927

5294

7633

75

- 79 ani

12340

4605

7735

80

- 84 ani

8991

3125

5866

85 ani și peste

9316

3087

6229

Sectorul 3

Total

473498

225011

248487

0

- 4 ani

21555

11074

10481

5

-9 ani

23201

12005

11196

10

- Hani

18560

9709

8851

15

- 19 ani

15955

8128

7827

20

- 24 ani

18725

9284

9441

25

- 29 ani

38728

19053

19675

30

- 34 ani

44750

22350

22400

35

- 39 ani

50293

25541

24752

40

- 44 ani

39084

19170

1991/t"    -

45

- 49 ani

42826

20451

223i$ONFc

50

- 54 ani

26092

12385

13707

55

- 59 ani

32975

14542

1843i=^2Z

60

- 64 ani

32527

14639

65

- 69 ani

22623

9895

12J28#'T

70

- 74 ani

14042

5569

75

- 79 ani

13923

5118/"

/8805    \ -

80

- 84 ani

9612

3361

-—^ 6251

85 ani și peste

8027

2737

5290

----------------------------------------------------,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................

-----—......

-- • — -.............

Sectorul 4

Total

321763

149259

172504

0

- 4 ani

14094

7259

6835

5

- 9 ani

15171

7817

7354

10

- 14 ani

12167

6299

5868

15

- 19 ani

10722

5514

5208

20

- 24 ani

12182

6041

6141

25

- 29 ani

25494

12084

13410

30

- 34 ani

13648

14953

35

- 39 ani

15676

/6523
40

- 44 ani

26278

12563

13715

45

- 49 ani

29258

13582

15676

50

- 54 ani

17850

8088

9762

55

- 59 ani

23353

10155

13198

60

- 64 ani

23503

10447

13056

65

- 69 ani

17431

7615

9816

70

- 74 ani

10645

4306

6339

75

- 79 ani

10191

3766

6425

80

- 84 ani

6976

2499

4477

85 ani și peste

5648

1900

3748

Sectorul 5

Total

298816

141907

156909

0

- 4 ani

13526

7002

6524

5

- 9 ani

15509

7941

7568

10

- 14 ani

13549

6946

6603

15

- 19 ani

12257

6301

5956

20

- 24 ani

13912

7041

6871

25

- 29 ani

25644

12468

13176

30

- 34 ani

25882

12871

13011

35

- 39 ani

28384

13960

14424

40

- 44 ani

24593

11837

12756

45

- 49 ani

28261

13249

15012

50

- 54 ani

17143

7893

9250

55

- 59 ani

21812

9926

11886

60

- 64 ani

20017

9094

10923

65

- 69 ani

14158

6290

7868

70

- 74 ani

7810

3241

4569

75

- 79 ani

7130

2752

4378

80

- 84 ani

4775

1625

3150

85 ani și peste

4454

1470

2984

Sectorul 6

Total

390774

180569

['"710205'

0

- 4 ani

17872

9314

UcWâRMCU

5

- 9 ani

19008

9797

1 1 1

I ^24+^

10

- 14 ani

14804

7764

_

15

- 19 ani

12169

6254

5915/^f

20

- 24 ani

13364

6556

......-^4

25

- 29 ani

28988

136£T"

/ 15321

30

- 34 ani

35857

17(^2

Z 18835

35

- 39 ani

42264

20481

21783

40

- 44 ani

32634

15841

16793

45

- 49 ani

32909 '

15456

17453

50

- 54 ani

18860

8546

10314

55

- 59 ani

11143

15098

60

- 64 ani

12672

16744

65

- 69 ani

jf ♦

9687

13031

___&------------
70 - 74 ani

14160

5718

8442

75 - 79 ani

12904

4807

8097

80 - 84 ani

8984

3199

5785

85 ani și peste

7622

2645

4977

Sursa: INS

Secțiunea a 5-a.

Căi de transport

 • II.5.1. Căi de transport rutiere

Rețeaua stradală a Municipiului București cuprinde 5 340 străzi cu o lungime totală de 1820,8 km și o suprafață totală de 19 499,9 mii mp.

Societatea de Transport București (STB) este principala companie de transport public de persoane din București și județul Ilfov.

Transportul public de suprafață în București este responsabilitatea STB și include un sistem extensiv de autobuze, troleibuze, tramvaie și o linii de metrou ușor.

Societatea de Transport București și Metrorex trec de la printr-o fază de reînnoire, caracterizată momentan de convertirea liniilor de tramvai în linii de metrou ușor și de achiziționarea de vehicule noi, mai ales pentru auto traseelor și a resursei umane.


CONFORM CU ORIGINALUL j


 • II.5.2 Căi de transport feroviare

Regionala C.F.R. București - Prin realizarea obiectului C.F.R. București asigură efectuarea transporturilor publice mărfuri și alte bunuri, pe bază de contract de transport, în feroviar, în scopul satisfacerii interesului public.

eiaj/cu operatorii de transport


Căile Ferate din România au o istorie de mai bine de 125 de ani. De-a lungul acestora, calea ferată a fost un motor al progresului tehnic și uneori, chiar economic al societății. De asemenea, a fost un factor de stabilitate care, în mare măsură, nu a putut fi influențat de curentele politice.

în anul 1869 se inaugurează linia de cale ferată București - Giurgiu, precum și Gara Filaret, prima gară din capitală (începând din 1960 va deveni autogară). De asemenea la 25 septembrie 1872 se inaugurează Gara de Nord (pe atunci "Gara Târgoviștii"), și se dă în exploatare linia ferată București - Ploiești.

Regionala CFR București cuprinde 3 divizii, după cum urmeză:

 • •  Divizia Linii din cadrul regionalei are în întreținere linie de cale ferată din 8 județe și municipiul București, în lungime totală de 2.818,699 km, din care 321,967 km în Capitală.

 • •  Cea de-a doua divizie a Regionalei, Divizia Instalații, asigură întreținerea instalațiilor de siguranța circulației (semnalizare pentru circulație sau manevră, centralizare electrodinamică) și a instalațiilor care asigură tracțiunea trenurilor.

  • Divizia Trafic a înregistrat r  circulate și scăderea indicaj^fcj


t^Jpt^ive prin creșterea numărului de trenuri 100 tren km”.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfa, "CFR Marfa"-SA a fost înființată la 1 Octombrie 1998, după reorganizarea prin diviziune a Societății Naționale a Căilor Ferate Romane și are statut de societate comercială pe acțiuni.

CFR Marfa este o companie, persoană juridică română, ce își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor și are ca principal obiect de activitate transportul public de marfa și bunuri pe calea ferată, în trafic intern și internațional. Astfel:

 • •  utilizează infrastructura Căilor Ferate ca unic operator național de marfa;

 • •  este proprietarul patrimoniului, posedă autonomie în administrarea bunurilor sale și beneficiază de rezultatele activității sale.


Din București pornesc cele mai importante căi feroviare denumite și magistrale feroviare în număr de 5, respectiv :

 • 1. Magistrala CFR 300, București - Ploiești - Sinaia - Brașov - Sighișoara - Teiuș -Cluj Napoca - Oradea

 • 2. Magistrala CFR 500, București - Ploiești - Buzău - Focșani - Mărășești - Adjud -Bacău - Roman - Pașcani - Suceava - Verești

 • 3. Magistrala CFR 700, București - Făurei - Brăila - Galați

 • 4. Magistrala CFR 800, București - Ciulnița - Fetești - Medgidia - Constanța -Mangalia

 • 5. Magistrala CFR 900, București - Videle - Roșiori de Vede - Craiova - Filiași -Drobeta Tumu Severin- Caransebeș - Timișoara - Jimbolia

Alte linii sunt: 901 București - Pitești - Slatina - Craiova, 902 București - Giurgiu și mai departe către Bulgaria și 801 București - Oltenița.

Cea mai importanta gară a României dar și a Bucureștiului este Gara de Nord. Alte gări din București mai sunt: Gara Basarab, Gara Rahova, Gara Obor Pantelimon, Gara Titan Sud. în trecut au existat mai multIL5.3. Căi de transport subterane

S.C. Metr or ex S.A.

Activitatea de proiectare a metroului din București a înce februarie 1975 a „întreprinderii Metroul București”, specialiști din toate domeniile activității tehnice: const terb-arh mecanici, instalatori și automatiști, care au pus cunoștințele și experiența lor în slujba realizării acestui obiectiv.

Lucrările au început aproape simultan cu apariția primelor proiecte. în primăvara anului 1975 erau deschise pe râul Dâmbovița 4 mari șantiere, care atacaseră tronsonul I din cadrul primei magistrale. Galeriile deschise de pe Magistrala I, ca și cele de pe magistralele executate ulterior, au impus utilizarea unor metode de fundare diversificate, unele clasice, altele modeme, aplicate diferențiat, în funcție de existența clădirilor și lucrărilor edilitare preexistente, unele vechi și degradate de timp și seisme. Institute de cercetare și catedre de specialitate din învățământul superior din construcții, constructori și furnizori de utilaje și echipamente și-au adus contribuția într-un ritm de lucru și un spirit de colaborare care au făcut ca în mai puțin de 2 ani să se demareze execuția a 4 tunele subterane, în zona de est a o

O problemă care a necesit^ apei subterane, a cjirei îndep^ftari de mare complexitate a fostjp enta <a^impus execuția a


miiepuisment, din care apa freatică a fost pompată, pentru a se obține asecarea culoarelor de înaintare a scuturilor în subteran și de excavare a galeriilor și stațiilor de metrou. Tot acest ansamblu de măsuri a urmărit o minimă perturbare a activității urbane, prin menținerea în circulație a carosabilului străzilor și prin funcționarea nestânjenită a rețelelor edilitare care asigură viața orașului.

După reorganizarea întreprinderii în anul 1991, ocazie cu care segmentul activității de construcții s-a constituit în 4 unități autonome, METROUL și-a continuat activitatea mai ales pe profil de proiectare, consultanță și execuție de lucrări speciale. Integral privatizată din iunie 1994, METROUL beneficiază de un bun renume național și internațional, grație valorificării experienței acumulate de specialiștii săi și preocupării susținute pentru dezvoltarea activității.

Rețeaua este formată din patru magistrale: Ml, M2, M3 și M4. în total, sistemul are 70 de km lungime și 51 de stații, cu o distanță medie de 1.367 metri între stații. Printre planurile Metrorex s-a numărat și reducerea acestei distanțe, considerată prea mare, prin construirea de stații intermediare pe magistralele existente, însă aceste planuri nu se mai regăsesc în pentru perioada 2016-2030.

întreaga rețea comercială este subterană, cu excepția unei porțiuni foarte scurte între stațiile Dimitrie Leonida și Berceni, la unul din capetele Magistralei M2. Rețeaua este deservită de 4 depouri, unul suprateran (Preciziei), două subterane (Ciurel și Pantelimon) și unul pe două nivele (Berceni). în plus, mai există și alte zone de garare, printre care la Gara de Nord, Eroilor și diverse remize ale unor stații.

Rețeaua de contact este de 750V CC (intervalul admis fiind 600-950 V), alimentarea facându-se prin a treia șină (în trafic) sau prin pantografe (în depouri). Viteza maximă este de 80 km/h, pe șine cu ecartament de 1432 mm si o rază minimă a curbelor de 100 m.

BffWHn anul 2014

S^ițjije de.._pc


Peroanele stațiilor au o lungime de 120 m și o există facilități pentru persoanele cu dizabilități în aproapertuate^statr magistralele M3 și M4 sunt dotate cu sisteme de informare a călățuntoțȚujKrvlre'dri'âira de sosire a următorului tren, iar celelalte magistrale au cronometreze afișează timpul trecut de la trecerea ultimului tren.

Deoarece metroul reprezintă un tip de transport feroviar; accidentele și incidentele produse pe rețea sunt investigate de Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER).

încercările de suicid la metrou și căderile accidentale pe șine sunt bine reflectate de presă datorită perturbărilor de circulație produse, dar numărul lor exact nu este raportat oficial.

De-a lungul istoriei metroului bucureștean au avut loc mai multe incidente ce au provocat închiderea unor porțiuni de linie și evacuarea călătorilor.

Pentru intervenția în situații de urgență METROREX dispune de echipe de
Fig. nr. 2.10 Harta rețea metrou București

 • • Linii de metrou : 4 operaționale, 1 în construcție și 1 planificată;

 • • Lungimea rețelei: 7,43 km cale dubla (din care 8,67 km comuni între Ml și M3);

 • • Număr depouri: 4;

 • • Distanta medie intre doua stații: 1.5 km;

 • • Lungimea unei stații : 135 - 175 m;

 • • Adâncimea medie a unei stații: 12 m;

 • • Ecartament: 1432 mmmm (+ 10/ - 3);


  CONFORM CU ORIGINALUL

  ir ■ . r:rr s


 • II.5.4. Căi de transport aeriene

în municipiul București există în prezent un aeroport ncțional: Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (inițial „Băneasa”). Aeroportul Aurel Vlaicu este folosit de aviația generală, lucru aerian și transport aerian public - curse neregulate.

 • II.5.5. Rețele de conducte magistrale

 • A. Alimentarea cu apă potabilă:

Apa folosită pentru producerea apei potabile distribuită în București este captată din râurile Argeș și Dâmbovița și tratată în trei uzine de tratare și producere a apei


H &

WHGtNTA


f mi

' pi/t


Cu o vechime de peste 40 de ani și o capacitate de producție a apei potabile de 520.000 m3/zi, Uzina Roșu, localizată în satul Roșu, Comuna Chiajna, județul Ilfov, este alimentată cu apă brută din râul Argeș, printr-o priza de captare, situată la Crivina situată la cca. 12 km în amonte. Apa de la Crivina este transportată la Roșu printr-un canal dublu casetat și trece prin două linii de tratare simetrice.

Uzina Roșu a fost modernizată după preluarea de către Societatea Apa Nova București S.A., având în prezent dotările necesare pentru a produce apă ale cărei caracteristici se încadrează perfect în prevederile legale din punct de vedere al potabilității.

Uzina de tratare și de producție a apei potabile de la Arcuda

Cu o vechime de peste 120 de ani și o capacitate de producție a apei potabile de 650.000 m3/zi, Uzina Arcuda, localizată în comuna Joița, județul Dâmbovița, este alimentată cu apă brută, din râul Dâmbovița printr-o prin priză de mal localizată la Brezoaiele, județul Dâmbovița și apoi transportată pe o lungime de cca. 17 km, printr-un canal trapezoidal deschis către Uzina Arcuda.

Apa brută intră într-un predecantor și într-o serie de 4 decantoare naturale cu o lungime însumată de peste 3,7 km.

Uzina Arcuda a fost modernizată după preluarea de către Societatea Apa Nova București S.A., având în prezent dotările necesare pentru a produce apă ale cărei caracteristici se încadrează perfect în prevederile legale din punct de vedere al potabilității.

Uzina de tratare și de producție a apei potabile de la Crivina

Conectată în iunie 2006 la sistemul de alimentare cu apă a orașului București, această nouă uzină are o capacitate de tratare a apei potabile de 260.000 m3/zi, permițând îmbunătățirea siguranței în funcționare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, cu o filieră tehnologică complexă, Uzina Crivina este alimen            bintermediul prizei de la Crivina.

Procesul de tratare a apei dispune, pe lângă et și de posibilitatea îndepărtării micropoluanților cu că

De la stațiile de tratare, apa este transportată prin apeducte către re^drv apă potabilă și apoi distribuită, prin stațiile de pompare, către populația pompată din rezervoare prin intermediul a 7 stații de pompare Taberei, Nord, Grivița, Preciziei, Uverturii.

potabilă este l£Sud, Drumul


Din cauza regimului de înălțime variat al construcțiilor din București, se impune ridicarea locală a presiunii. Stațiile de repompare și de hidrofor asigură regimul de înaltă presiune în zonele de blocuri.

Rețeaua de distribuție a Bucureștiului este o rețea inelară. Din 1847, rețeaua s-a dezvoltat continuu ajungând la sfârșitul anului 2015 la peste 2.500 km. Rețeaua este compusă din: artere, conducte de serviciu, branșamente, vane, hidranți.

Sistemul de alimentare cu apă al orașului București dispunea la sfârșitul anului 2015 de:


> peste 250 km apeduc^^

 • > 2.507,2 km conducte principale și conducte de serviciu;* 129.104 branșamente, având lungimea însumată de peste 981,1 km

 • > • 16.825 hidranți.

 • B. Sistemul de Canalizare

Sistemul de canalizare din București este compusă din: colectoare, canale de serviciu, cămine de inspecție, guri de scurgere, racorduri.

Sistemul public de canalizare este compus din următoarele componente::

 • > 2.348.9 km rețea propriu-zisă, din care aproximativ 250 km colectoare principale;

 • > 124.122 racorduri, totalizând o lungime de 930.9 km;

 • > 49,669 guri de scurgere cu o lungime a racordurilor de 248.3 km;

 • > 66,567 cămine de inspecție.

Rețeaua funcționează în general gravitațional, iar în zonele depresionare apa uzată este pompată prin intermediul a 60 stații de pompare apă uzată.

Apa Nova București desfășoară numeroase intervenții preventive sau curative pentru a întreține sistemul de canalizare:

 • -  activități preventive de întreținere și exploatare (curățări, spălări, vizite, inspecții cu camera video) care sunt realizate conform unei programări anuale sau în concordanță cu lucrările de reabilitare drumuri, căi de rulare, rețele edilitare;

 • -  lucrări (reparații, desfundări, reabilitări) apărute în urma sesizărilor primite;

 • -  intervenții la stațiile de pompare ape uzate și rețeaua aferentă.

RADET București este administratorul celui maKmareJsistem de termoficare din România, deținând 43% din piață. Furnizează energie termică pentru aproximativ 565.000 de apartamente, reprezentând peste 8.500 de blocuri și imobile, în care trăiesc peste 1,25 milioane locuitori, precum și pentru aproximativ 5.400 de instituții, obiective sociale și agenți economici.

RADET București este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Aproximativ 95% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind de tip social și industrial (instituții publice și agenți economici).

Regia are ca obiect de activitate transportul, producerea, distribuția și furnizarea de energie termică. Complementar, desfășoară și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare (mentenanță echipamente, remediere avarii aparate în sistem, proiectare, IT etc.).

Sistemul de termoficare al municipiului București se prezintă ca un ansamblu de iții termoenergetice bine dtmfîit îțlriip&are se asigură încălzire și apă caldă de n. Sistemul de alimentarOientr^î^ăxCllehergie termică din București cuprinde:


instalații termoenergetice bine dmîfîit J^rj^W consum. Sistemul de alimentar^ientr^î^TăxClln

* unități de p^ducere;


 • • rețea de transport a apei fierbinți pentru sistemul de termoficare;

8 rețea de distribuție a agentului termic secundar pentru prepararea apei calde de consum și asigurarea încălzirii;

 • • puncte termice, stații centralizate și module termice cu instalații și utilaje aferente.

RADET București are în exploatare:

Sistemul de transport și distribuție compus din:

 • • 987 km conducte - rețele termice primare

 • • 2964 km conducte - rețele termice secundare

Obiective:

 • •  1012 de Puncte Termice, Stații Centralizatoare, module termice

 • •  46 Centrale Termice cvartal

 • •  1 Centrală Termică de Zonă Casa Presei

Secțiunea a 6-a.

Dezvoltare economică

 • II.6.1 Zone industrializate, ramuri

Municipiul București este bine reprezentat în ceea ce privește fiecare dintre ramurile economiei:

• Tehnologia Informației și Telecomunicații (Institutul de Cercetări în Informatică, Agnor, Bull Romania, Ciel, Computerland, Communications Publishing Group, Gecad, HP Romania, IBM Romania, Intergraph, ITC, Kappa, Microsoft, Net Consulting, Oracle Romania, Rokura, Romsys, Salient, Sap Romania, Scop, Softnet Services, Softwin, Software ITC, Sprint, Grivco Group)

Finanțe (Banca Națională a României, Bursa de Valori București, C.E.C. Bank S.A., Banca Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale, Banca Românească, Banca Transilvania, Banca de Export Import a României-Eximbank S.A., Banca Turco-Română S.A., Libra Bank S.A. etc.).


Industria grea (Faur, întreprinderea de Mașin'j Grele

Industria de material rulant (Griro)           COHFO

O imagine concludentă asupra ponderii activităților e

analiza datelor din tabelul de mai sus reprezentând repartiția^poptdațiW curent ocupate din București pe principalele activități economice, conform recensământului din 201E

Se observă ca majoritatea populației ocupate se găsește încă în sectorul industriei prelucrătoare, urmată la valori relativ apropiate de comerț, administrație publică, tranzacții imobiliare, transport și comunicații.

La polul opus cele mai puțin reprezentate sunt cele ale activităților legate de agricultură, piscicultura, organizații neguvernamentale și industria extractivă. Nici activitățile turistice sau financiar bancare nu sunt suficient dezvoltate.


Populația ocupată civilă era de 10            oane. Repartizarea populației ocupate

civile pe activități ale economiei na$


CAEN REV2, evidepți .cele

mai multe persoane lucrează în comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor unde sunt concentrate 19.2% persoane din total populație ocupată, industrie (14.5%) și construcții (13.6%).

mu

Total

Bărbați

Femei

Total populație ocupată

1083,6

545,6

538

din care:- salariați

912,6

480,2

432,4

Agricultură, silvicultură și pescuit

3,1

2,2

0,9

- salariați

3,1

2,2

0,9

Industrie

138,9

773,7

65,2

- salariați

113,8

65,3

48,5

Industria extractivă

4,4

2,4

2

- salariați

4,4

2,4

2

Industria prelucrătoare

110,7

55,3

55,4

- salariați

88,6

49,9

38,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă       și aer

condiționat

10

6,1

3,9

- salariați

10

6,1

3,9

Distribuția apei;salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

13,8

9,9

3,9

- salariați

10,8

6,9

3,9

Construcții

138,3

101,1

37,2

- salariați

85,3

772,3

13

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

204,1

92,9

111,2

- salariați

178,9

86,3

92,6

Transport și depozitare

58,5

43î8—-—"

"" \  14,7.^=^

- salariați

49,5

r^^4,9

lALUt) 14,6

Hoteluri și restaurante

30,1

-J IM

- salariați

29

r 13^=^

.....

Informații si comunicații

78,3

- salariați

76,5

45^^%^

31,5

Intermedieri financiare și asigurări

64

15,5j^

~    ""48,5

- salariați

45

T5f5

29,5

Tranzacții imobiliare

6,8

36,6

3,2

- salariați

6,6

3,4

3,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

72,7

32,8

39,9

- salariați

32,1

34,8

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

—I /    -.„A

A, 60,6

A

L^-------

-.....
- salariați

91,2

60,5

30,7

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public

39,2

14,9

24,3

- salariați

39,2

14,9

24,3

învățământ

43,5

13,2

30,3

- salariați

41,2

12,7

28,5

Sănătate și asistență socială

58,6

11,7

46,9

- salariați

55,7

10,9

44,8

Activități de spectacole, culturale și recreative

19,8

9,4

10,4

- salariați

16,9

6,5

10,4

Alte activități de servicii

30,6

10,2

25,8

- salariați

13,8

4,7

9,1

 • II.6.2 Fondul funciar - terenuri agricole, suprafețe împădurite

Municipiul București are o suprafață agricolă de 3052 ha, din care: 2566 ha arabil,

12 ha viță-de-vie, 119 ha pomi plus pepiniere pomicole și 355 ha pășune.

FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ

- hectare -


Total

23787

Agricolă

3121

Arabilă

2634

Pășuni

355

Vii și pepiniere viticole

12

Livezi și pepiniere pomicole

120

Terenuri neagricole total

20666

Păduri și altă vegetație forestieră

611

Ocupată cu ape, bălți

^908^u

• • ’ cO’ Ocupată cu construcții \v

\

15774^.

Căi de comunicații și căi ■— ferate

3280^

Terenuri degradate și neproductive

^32.6.3 Turism / capacități de primire turistică

Bucureștiul, cel mai important centru urban al României, nu este doar un loc ce atrage turiști dar și punctul de plecare pentru multe din zonele turistice din țară. Parcuri mari și lacuri, care dau orașului nota de "oraș grădină" sunt alături de puncte de atracție în imediata apropiere: pădurea și lacul Snagov (incluzând și mănăstirea renovată așezată pe o insula în mijlocul lacului), Mogoșoai Pustnicu, mănăstirile Cernica și zoologică din România), lacul șj^ti Matei Basarab). Muzeul Satului în aer liber (al doilea ca importanță în Europa după cel din Stockholm), Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național de Istorie sau bisericile din secolele 16 - 17 nu ar trebui ocolite de turiști. Iubitorii de artă contemporană pot admira și chiar cumpăra din galeriile de artă din centrul orașului picturi ale artiștilor contemporani.

alatul lui Constantin Brâncoveanu, pădurea Băneasa (cu cea mai mare grădină șani (fondată în timpul domniei luiAtracții turistice ale municipiului București:

 • * Biserici: Mănăstirea Mihai Vodă fondată în 1591 de voievodul Mihai Viteazul Biserica Radu Vodă (sec. XVII)

Biserica Stavropoleos(sec. XVII)

 • * Monumente istorice și arhitecturale:

 • - Curtea Veche (sec. XVI)

 • - Hanul lui Manuc (1808), hotel și restaurant cu specific românesc

 • - Palatul Parlamentului și Banca de Economii și Consemnațiuni (sec. XIX)

 • - Ateneul Român (sec. XIX)

 • - Universitatea (sec. XIX) (foto. nr. 2.22)

 • - Muzeul de Istorie al României, monument arhitectural (sec. XIX)

 • - Muzeul de Istorie și Artă al orașului București, aflat în Palatul Șuțu (sec. XIX)

 • - Muzeul de Arta al României

 • - Muzeul Colecțiilor de Artă

 • - Muzeul de Istorie Naturală "Gr. Antipa"

 • - Muzeul Satului

 • * Clădiri contemporane:

 • 1.  Sala Palatului

 • 2.  Teatrul Național

 • 3.  Palatul Sporturilor și Culturii

 • 4.  Pavilionul Expozițional

 • * Instituții de învățământ, galerii de artă, teatre, operă, cinematografe, săli de expoziție etc.

 • • Grădinile orașului pline de verdeață: Grădina Cișmigiu, Parcul Herăstrău, Parcul Carol, Parcul Tineretului Parcul Circul de Stat

 • * Străzi și piețe, Zona Centrului Istoric

Bucureștiul este înconjurat de numeroase lacuri și păduri - locuri agreabile de recreere - unde se găsesc câteva monumente realizate în stilul tradițional românesc:

 • • Pădurea Băneasa (grădina zoologică, restaurante, crama, zona de camping);

 • • Snagov (lac, pădure, mănăstire - sec. XV, ștrand, hotel, zonă de camping, restaurant);

 • • Cernica (pădure, mănăstire - sec. XIX);

 • • Herești - casa memorială sec. XVII;

 • • Căldărușani - pădure, mănăstire - sec. XVII.;

 • • Mogoșoaia - pădure, castel, lac, restauranteSecțiunea a 7-a

Infrastructuri locale

 • II.7.1. Instituții publice

INSTITUT!! PUBLICE CENTRALE

 • • Președinția României;

 • • Senatul României.

 • • Camera Deputaților;

 • • Guvernul României;

 • • Curtea de Conturi;

 • • înalta Curte de Casație și Justiție a României;

MINISTERE

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Culturii

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri Ministrul Energiei

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Justiției

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice____

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea InfoffitațrUTîaTa

Ministerul Sănătății                             I CONFORM CU 0R1G1NM-

Ministerul Tineretului și Sportului                ț .....—""

Ministerul Transporturilor

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic Departamentul pentru Relația cu Parlamentul            p/

Departamentul de Politici pentru Relațiile cu RonfâniLdeJrretutindeni

INSTITUȚII AFLATE ÎN COORDONAREA SAU SUBORDINEA PRIMULUI MINISTRU

Autorități:

 • •  Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

 • •  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților


 • • Autoritatea Națională de Manageme Agenții:

 • • Agenția Națională pentru Resj^a^


 • • Agenția Națională Anti-Doping

 • • Agenția Națională pentru Romi

 • • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • •  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

 • •  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Comisii

 • •  Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 • •  Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor Institute

 • •  Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 • • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

 • •  Institutul Național de Statistică

 • •  Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

Oficii

 • •  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 • •  Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Secretariate

 • •  Secretariatul de Stat pentru Culte

 • •  Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

INSTITUȚII AFLATE ÎN SUBORDINEA, SUB AUTORITATEA SAU COORDONAREA MINISTERELOR

Administrația Națională Apele Române

Agenția Domeniilor Statului;

Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Agenția Națională Antidrog;

Agenția Națională de Control al Exporturilor;

Agenția Națională pentru Locuințe;

Agenția Româna pentru Conservarea Energiei;

Agenția Spațială Română;

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

Autoritatea pentru Urmărirea Aplicării Unitare a Legii 10/2001;

Biblioteca Națională a României;

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale- qrigWM-UL Centrul Român de Comerț Exterior;                '

CIMEC - Institutul de Memorie Culturală;

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;

Administrația Națională de Meteorologie;

Direcția Generală a Penitengj

Autoritatea Națională

Inspectoratul Generala!*

Inspectoratul General pe£t
jc^ț^ și Tehnologia Informației;

•  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
•  Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor;
•  Institutul European din România;
•  Institutul Național de Administrație;
•  Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică;
•  Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism;
•  Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații;
•  Oficiul Concurenței;
•  Oficiul Național al Registrului Comerțului;
•  Oficiul National de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
•  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
II.7.2 Cultura - Arta - Sport

NUMĂRUL ȘI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR

Biblioteci - total

378

- biblioteci naționale*'

3

- biblioteci centrale, universitare

28

- biblioteci specializate

64

- biblioteci școlare

282

- biblioteci publice

1

Volume existente-mii

36584,27

Cititori înscriși

346188

Volume eliberate

- total

3980587

- din biblioteci naționale

360279

- din biblioteci centrale, universitare

1559386

- din biblioteci specializate

132285

- din biblioteci școlare

1449932

- din biblioteci publice

478705

TEATRE ȘI INSTITUȚII MUZICALE

Total unități

34|

ORM CU ORIGINALUL

Teatre dramatice

17

CONt

Teatre de păpuși și marionete

1

.

Opere

2

...........

Teatre muzicale, de estradă

sau operetă

3

și orchestre simfonice

......r

Orchestre populare

r i i

Ansambluri arti^jjee^*^

Circuri   Xf 0 M

................................................-

1MUZEE

Număr unități

37

Vizitatori - mii

1462410

REȚEAUA ȘI ACTIVITATEA CINEMATOGRAFICĂ

Cinematografe - nr.

18

Locuri în cinematografe

- nr.

20152

Spectacole - nr.

147082

Spectatori

- mii persoane

4292

ACTIVITATEA SPORTIVĂ

- număr -


Secții sportive

911

Sportivi legitimați

36608

Antrenori

1695

Instructori

1303

Arbitri

1302

II.7.3 Sănătate

MEDICI ȘI PERSONAL SANITAR MEDIU LA SFÂRȘITUL ANULUI

- număr persoane -

Total Medici

Proprietate publica

8795

-

Proprietate privata

3109

din total medici: medici de familie

Proprietate publica

983

-

Proprietate privata

715

Stomatologi

Proprietate publica

715

-

Proprietate privata

1953

Farmaciști

Proprietate publica

220

-

Proprietate privata

4323

Personal sanitar mediu

Proprietate publica

14641

-

Proprietate privata

3261Spitale

Total             "

-

Proprietate publica

-

Proprietate privata

Ambulatorii de specialitate

Total

119

-

Proprietate publica

8

-

11

Ambulatorii integrate spitalului

44

---#—


-

Proprietate publica

42

-

Proprietate privata

2

Policlinici

Total

160

-

Proprietate privata

160

Dispensare medicale

Total

6

-

Proprietate publica

6

Centre de sanatate

Total

1

-

Proprietate publica

1

-

Proprietate privata

Centre de sanatate mintala

Total

13

-

Proprietate publica

13

Unitati medico-sociale

Total

1

-

Proprietate publica

1

Centre de diagnostic si tratament

Total

15

-

Proprietate publica

4

-

Proprietate privata

11

Centre medicale de specialitate

Total

131

-

Proprietate publica

1

-

Proprietate privata

130

Cabinete medicale de familie

Total

1162

-

Proprietate publica

647

-

Proprietate privata

515

Cabinete stomatologice

Total

2588

-

Proprietate publica

310

-

Proprietate privata

2278

Cabinete medicale de specialitate

Total

1675

-

Proprietate publica

360

-

Proprietate privata

1315

Farmacii

Total

1085

-

Proprietate publica

58

-

Proprietate privata

1027

Puncte farmaceutice

Total

1

-

Proprietate publica

1

-

Proprietate privata

Depozite farmaceutice

Total

28

-

Proprietate publica r

—----L......................

-

Proprietate privata

........27

Crese

Total

CONFORM CU ORIGINALUL

-

Proprietate publica -

-

-

Proprietate privata

Laboratoare medicale

Total

-

Proprietate publica

-

Proprietate privata

"--—1 136

Centre de transfuzie

Total

1

-

Proprietate publica

1

Alte tipuri de cabinete medicale

TgjaU^

94

y

41-

Proprietate privata

53

 • II.7.4 Rețele de utilități, apă, canalizare, electrice, gaze

LUNGIMEA SI STAREA PRINCIPALELOR REȚELE TEHNICO-EDILITARE

 • 1. Lungimea totala a rețelei de distribuție a apei:

Rețeauapropriu-zisă de distribuție a apei - 2.507,2 km, din care: Conducte de branșam ent - 9 81,1 km.

 • 2. Lungimea totala a componentelor rețelei de canalizare, la sfârșitul anului 2015:

 • •  2,348.9 km rețea propriu-zisa canale colectoare principale cu DN>1500mm - 250 km;

 • •  racorduri de canal - 930,9 km;

 • •  racorduri ale gurilor de scurgere - 248,3 km.

Operator: Societeta Apa Nova Buurești S.A.

 • 3. S.C. “DISTRIGAZ-SUD” S.A. - Sucursala București și-a propus îmbunătățirea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor din municipiul București și a realizat, din surse proprii, înlocuiri de conducte și branșamente gaze naturale, protecții, extinderi și alimentări cu gaze naturale.

REȚEAUA ȘI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE

Lungimea simplă a conductelor de distribuție (la sfârșitul anului)- km

Gaze distribuite - mil.m.c. din care:

pentru uz casnic


1995,7


2633


z-

Z[DET) ar-effirfTS transpprt/^care


noatarc asigură


4. Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice~țR. 790 puncte termice, 48 centrale termice, 1357 km rețele de încălzirea și apa caldă menajeră pentru 1.500.000 locuitori.

Programul din bugetul propriu RADET a propus realizare obiectivelor de modernizări și reparații: modernizări rețele terrniceTpuncte și centrale


în procent de


100% a


termice; contorizare consumatori; reparații rețele termice primare și secundare și avarii la rețelele de termoficare.

Rețeaua de termoficare are o lungime totala de 1 357 km (80% dintre rețele au peste 25 ani vechime), din care: • 5. S.C. ENEL S.A. - S.D.F.E.E.B. Sucursala de Distribuție București gestionează un număr de instalații de 110 kV, medie și joasă tensiune: 31 stații de transformare; cca. 4.000 posturi și puncte de alimentare; 170 km rețea subterană 110 kV; 21.600 km rețea subterană medie și joasă tensiune; 3.700 km rețea aeriană de joasă tensiune pe stâlpi de lemn, beton și metal; 855.600 puncte de măsură.

Din volumul instalațiilor existente, cca. 55% au durata de viață depășită, realizate cu tehnologii învechite ce nu asigură securitatea personalului de exploatare și nici siguranța și calitatea energiei electrice livrate consumatorilor.

în privința consumului de energie electrică se constata o tendință de creștere.

Deși starea instalațiilor este cea menționată anterior, E.D.F.E.E. București a asigurat totuși alimentarea cu energie electrică a consumatorilor fără întreruperi frecvente și de durata. Prin programele de investiții și reparații s-au urmărit atât menținerea în funcțiune a instalațiilor existente, cât și modernizarea și amplificarea lor.

 • 6. Rețeaua de telefonie are o lungime del3 796,698 km, din care:

 • • 4 519,928 km canal subteran

 • • 2 856,825 km canal aerian

 • • 6 419,945 km canalizații telefonice

Administrator: TELEKOM

Lungimea totală a rețelelor tehnico-edilitare în municipiul București este de

42.330,659 km

din care:

 • - 35.123 km - în subteran

 • - 7207,659 km - la suprafață

 • II.7.5 Spațiile pentru cazarea evacuaților și prepararea hranei în cazul evacuării

Spațiile pentru cazarea evacuațiilor și prepararea hranei în cazul producerii unor situații de dezastru sunt prezentate în Anexa nr. 11 din plan.
CAPITOULUL III.

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE

SITUAȚII DE URGENȚĂ

Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competență

Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoașterea mecanismelor și condițiilor de producere/ manifestare a situațiilor de urgență, amploarea și efectele posibile ale acestora.

Secțiunea 1.

Analiza riscurilor naturale

 • III. 1.1 Inundații

Municipiul București nu este expus riscului de inundații din revărsare de râu, datorită amenajărilor hidrotehnice existente în cele trei linii de apărare împotriva inundațiilor.

Banda de inundabilitate a râului Dâmbovița este trasată conform studiului ICPGA (1987) de rupere a barajului acumulării Lacul Morii și propagarea undei de viitură în capitală, până la Vitan.

Tabel cu străzile din banda de inundabilitate

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

SECTOR 1

1.

Str. Berzei (1/4 din strada)

11.

Str. Pompiliu Eliade

21.

Str. Grigore Cobalcescu (nr. 1 - 29; 2 - 18)

2.

Str. Brezoianu (nr. 15 -

31; 16-32)

12.

Str. Sf. Constantin

22.

Str. Progresului

n

3.

Str. Dr. Marcovici (nr. 5 -

94)

13.

Str. Vasile Parvan

23.

Str. Plevnei (nr. 1 - 33; 2

46)

4.

Str. Schitu Magureanu

14.

Str. Știrbei Vodă (1/4 din strada)

24.

Str. St. Furtuna (1/5 din strada)

5.

Str. Ostașilor

15.

Str. Virgiliu

25.

Str. Teodoi^wadft-]

6.

Str. Zalomit

16.

Str. Pinului (1/2 din      f

strada)

26. rnwPt

a-cWtaNNJ-M

7.

Str. Matei Millo

17.

Str. Frasinului (1/2 din ’j strada)                         5

27.

8.

Str. Constantin Mile

18.

Str. Craiovei

28.

Str. Calimqnesti"

9.

Str. Fagaras

19.

Str. Buturugeni (1/4 din strada)

29.

StrCâh^^Te/Lazar

10.

Str. Orhideelor

20.

Splaiul Independentei

SECTOR 3

1

Bd. IC Bratianu

9

Str. Coltului

17

Str. Gura Văii

2

Bd. Corneliu Coposu

10

Str^Sîî^țeiȘ^

18

Str. Invenției

3

Bd. Unirii

11

^.Oaiîor Ă z|X

19

Str. Ion Rotaru

4

Bd. Octavian Goga

12 l,

..................

20

Str. Petre Lazareșfijr^=~=^
Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

5

Bd. Mircea Vodă

13

Str. Jaristea

21

Str. Marin Marin

6

Bd. Ramnicu Sarat

14

Str. Obodei

22

Str. Mantinesti

7

Bd. Energeticienilor

15

Str. Eșarfei

23

Str. Teodorescu

8

Sos Mihai Bravu

16

Str. Chiciurei

24

Str. Eterului

25

Spaiul Independentei

66

Str. Stiubei

107

Str. Lianei

26

Calea Vitan

67

Str. Piscul Răchitei

108

Str. Dor Mărunt

27

Pta. Sfanțul Anton

68

Str. Văilor

109

Str. N. Dumitru

28

Pta. Unirii

69

Str. Drumețului

110

Str. Ținutului

29

Str. Nicolae Tonitza

70

Str. Discului

111

Str. Fizicienilor

30

Str. Filitti C. Ion

71

Intr. Văilor

112

Str. Cornu Luncii

31

Str. Franceza

72

Str. Voineasa

113

Str. Releului

32

Str. Poștei

73

Str. Doliei

114

Str.Ilioara

33

Str. Sfanțul Dumitru

74

Str. Mares Scarlat

115

Str. Manastirea Agapia

34

Str. Stavropoleos

75

Str. Drumeagului

116

Str. Malva

35

Str Smardan

76

Str. Elinescu Nita

117

Str. Mărului

36

Str. Șelari

77

Str. Gura Calnaului

118

Str. Vitioara

37

Str. Halelor

78

Str. Vintului

119

Str. Pazon Marin

38

Str. Caldarari

79

Bd. Nic. Grigorescu

120

Str.Petrache Fiorea

39

Str. Soarelui

80

Str. Troscotului

121

Str. Lunca Banului

40

Str. Zarafi

81

Str. Vrejului

122

Str. Lunca Dunării

41

Str. Sepcari

82

Str. Pelinului

123

Str.Drum. Lunca Dochiei

42

Str. Patriei

83

Str. Patlaginei

124

Str.Drum. Lunca Merilor

43

Str. Nerva Traian

84

Str. Știrului

125

Str.Drum. Malul +Malul Mierii

44

Str. Ion Minulescu

85

Str. Călușarilor

126

Str.Drumul Intre Vii

45

Str. Logofăt Tautul

86

Str. Jieneasca

127

Str.Drum. Malul cu Flori

46

Str. Morilor

87

Str. Muresana

128

Str.Drum.Lunca

Priporului

47

Str. Octavian

88

Str. Crivatului

129

Str.Drum.Lunca 11 vei

48

Str. Doamna Chiajna

89

Str. Racari

130

Str.Drum.Lunca Prutului

49

Str. Niraslau

90

Str. Lugoj ana

131

Str.Drum.Lunca Bisericii

50

Str. Vasile Voiculescu

91

Str. Baia Mare

132

Str.Drum.Lunca Veche

51

Str. Calugareni

92

Str. Detașamentului

133

Str.Drum.Lunca Cetatii

52

Str. Scortei

93

Str. Ciungan+Florin

134

Str.Drum.Lunca Mare

53

Str. Foișorului

94

Str. Cristea Adrian

135

Str.Drum.Lunca Rates

54

Str. Mugurel Mugur

95

Str. Ramnicu Sarat

136

Aleea Pacala

55

Str. Foisoreanu

96

Str. Danubiu

137

Aleea Tandala

56

Str. Violoncelului

97

Str. spiridon Matei

138

Aleea Coconi

57

Str. Vitejilor

98

Str. Lalelelor

139

Aleea Ramnicu S^rat

58

Str. Motilor+Tazlau

99

Str. Bonea Marin

140

^ter-Gretîîntei+An^nei

59

Str. Grădinarilor

100

Str. Pascu Nicolae    f "

*Ț4Î'-

Aleea AJuMțalgUl

60

Str. Penes Curcanul

101

Str.Lacramioarei      \

țMlĂ^yfenul Udrea \

61

Str. Brândușelor

102

Str. Lazareanu         \b

J 143

Aleea.Ana^a""'' '

62

Str. Zizin

103

Str. Moreni

144

63

Str. Banul Udrea

104

Str. sold, losif Ion

145

Aleea^pmrVoda

64

Str. Brichetei

105

Str. Tandarei

146

^Afee^Suraia

65

Str. Nicului

106

Str. Berevoiesti

IpjaWbefghîev

SECTOR 4

1

Bd. Dimitrie Cantemir

9

Str. Mitr. Nifon

17/

Str. Olimpului

2

Bd. Tineretului

10

Str. Ipotesti

18

Str. Avalanșei

3

Bd. Marasesti

11

Str. Leon Vodă

19

Str. Maior Borogzin

4

Bd. Regina Maria

12

20

Str. Cărămidarii de^KțjRm

5

Splaiul Unirii

13

................

21

Str. Piscului    //vV’5"Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

6

Str. Oițelor

14

Str. Cucuzel Ion

22

Str. Plugarilor

7

Str. Radu Vodă

15

Str. Cuza Vodă

23

Str. Bucur

8

Calea Serban Vodă 50%

16

Str. C-tin Rdaulescu Motru

24

Str. Viorele

25

Str. Concordiei

38

Intr. Gârlei

51

Intr. Ovidiu

26

Str. cpt. Preotescu Ghe.

39

Str. Tabacari

52

Calea Văcărești 75%

27

Str. Cornelia

40

Str. Verzisori

53

Str. George Georgescu

28

Str. 11 Iunie 50%

41

Str. Balaseanu Alex.

54

Str. Valerian Prescure

29

Str. Justiției

42

Str. Diditei

55

Str. Spineni

30

Str. Alba 50%

43

Str. Ion Roata

56

Str. Intrarea intre Gârle

31

Piața Națiunile Unite

44

Str. Maria Tanase

57

Str. Drumea Radulescu

32

Str. Bosianu Constantin

45

Str. Tunului

58

Bd. Abatorului

33

Str. Mitr. Filaret 50%

46

Str. Lanariei

59

Str.Ienăchiță Văcărescu

34

Str. Gramond

47

Str. Vitejescu

60

Str.Profesorilor

35

Str.Vi;ana

48

Str. Ruginoasa

61

Str.Bibescu Vodă

36

Str.Trestiana

49

Str.Antin Ivireanu

62

Str.Domnița Florica

37

Aleea Tohani

50

Str.Silvestri

SECTOR 5

1

Bd. IC Bratianu

38

Str. Coltului

75

Str. Gura Văii

2

Bd. Comeliu Coposu

39

Str. Fumaritei

76

Str. Invenției

3

Bd. Unirii

40

Str. Clăilor

77

Str. Ion Rotaru

4

Bd. Octavian Goga

41

Str. Borceag

78

Str. Petre Lazarescu

5

Bd. Mircea Vodă

42

Str. Jaristea

79

Str. Marin Marin

6

Bd. Ramnicu Sarat

43

Str. Obodei

80

Str. Mantinesti

7

Bd. Energeticienilor

44

Str. Eșarfei

81

Str. Teodorescu

8

Sos Mihai Bravu

45

Str. Chiciurei

82

Str. Eterului

9

Spaiul Independentei

46

Str. Stiubei

83

Str. Lianei

10

Calea Vitan

47

Str. Piscul Răchitei

84

Str. Dor Mărunt

11

Pta. Sfanțul Anton

48

Str. Văilor

85

Str. N. Dumitru

12

Pta. Unirii

49

Str. Drumețului

86

Str. Ținutului

13

Str. Nicolae Tonitza

50

Str. Discului

87

Str. Fizicienilor

14

Str. Filitti C. Ion

51

Intr. Văilor

88

Str. Cornu Luncii

15

Str. Franceza

52

Str. Voineasa

89

Str. Releului

16

Str. Poștei

53

Str. Doliei

90

Str.Ilioara

17

Str. Sfanțul Dumitru

54

Str. Mares Scarlat

91

Str. Manastirea Agapia

18

Str. Stavropoleos

55

Str. Drumeagului

92

Str. Malva

19

Str Smardan

56

Str. Elinescu Nita

93

Str. Mărului

20

Str. Șelari

57

Str. Gura Calnaului

94

Str. Vitioara

21

Str. Halelor

58

Str. Vintului

95

Str. Pazon Marin

22

Str. Caldarari

59

Bd. Nic. Grigorescu

96

Str.Petrache Florea

23

Str. Soarelui

60

Str. Troscotului

97

Str. Lunca Banului

24

Str. Zarafi

61

Str. Vrejului

98

Str. Lunca Dunării

25

Str. Sepcari

62

Str. Pelinului

99

Str.DrujiuLwtcffnocF^ei

26

Str. Patriei

63

Str. Patlaginei

■^StrUrum. Lunca J\4$țilbr.

27

Str. Nerva Traian

64

Str. Știrului

w

28

Str. Ion Minulescu

65

Str. Călușarilor

lț)2

29

Str. Logofăt Tautul

66

Str. Jieneasca

103

Str.DrumFî^^^iIlRQÎU-

30

Str. Morilor

67

Str. Muresana

104

StrDrum^^ea'" ’

31

Str. Octavian

jStiiCjrî^ylui

105.,.

'^Str.E^um.Lunca 11 vei

32

Str. Doamna Chiajna

Itf6

^StrJDÂim.Lunca Prutului

33

Str. Niraslau              ț

Ștr^ygbjanâ* vi

107

Str.Drum.Lunpșf^isef.ieii^Nr. crt

DENUMIRE

Nr. crt

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

34

Str. Vasile Voiculescu

71

Str. Baia Mare

108

Str.Drum.Lunca Veche

35

Str. Calugareni

72

Str. Detașamentului

109

Str.Drum.Lunca Cetatii

36

Str. Scoriei

73

Str. Ciungan+Florin

110

Str.Drum.Lunca Mare

37

Str. Foișorului

74

Str. Cristea Adrian

111

Str.Drum.Lunca Rates

112

Str. Mugurel Mugur

124

Str. Ramnicu Sarat

137

Aleea Pacala

113

Str. Foisoreanu

125

Str. Danubiu

138

Aleea Tandala

114

Str. Violoncelului

126

Str. spiridon Matei

139

Aleea Coconi

115

Str. Vitejilor

127

Str. Lalelelor

140

Aleea Ramnicu Sarat

116

Str. Motilor+Tazlau

128

Str. Bonea Marin

141

Str. Credintei+Antenei

117

Str. Grădinarilor

129

Str. Pascu Nicolae

142

Aleea Alunetului

118

Str. Penes Curcanul

130

Str.Lacramioarei

143

Aleea Banul Udrea

119

Str. Brândușelor

131

Str. Lazareanu

144

Aleea Apahida

120

Str. Zizin

132

Str. Moreni

145

Aleea Foișorului

121

Str. Banul Udrea

134

Str. sold. Iosif Ion

146

Aleea Negru Vodă

122

Str. Brichetei

135

Str. Tandarei

147

Aleea Suraia

123

Str. Nicului

136

Str. Berevoiesti

148

Intr. Gherghiev

SECTOR 6

1

Intr. Godeni

35

Str. Corvinilor

69

Calea Crangasi

2

Intr. Pinului

36

Str. Stoicescu Atanase

Economu

70

Bd. Ghencea

3

Str. Sold. Vasile Mohor

37

Str. Drajna

71

Str. Compozitorilor

4

Intr. Frasinului

38

Str. Miorița

72

Str. Valea lalomitei

5

Intr. Craiovei

39

Str. Slt. Alex. Borneanu

73

Str. Valea Argeșului

6

Str. Preocupării

40

Str. Alex. Iacobescu

74

Str. Cetatea Histria

7

Str. Rusetu

41

Str. Economu Cezarescu

75

Str. Uverturii

8

Bd. Constructorilor

42

Str. Vasile Milea

76

Str. Pașcani

9

Str. Mehadiei

43

Str. Intr. Grozăvești

77

Str. Râul Doamnei

10

Str. George Valsan

44

Intr. Portocalelor

78

Str. Orșova

11

Bd. Ceahlau (1/2 din el)

45

Str. dr. Dimitrie Brindza

79

Str. Dezrobirii

12

Str. Vintila Mihailescu (1/2 din aceasta)

46

Str. dr. Djuvara Ernest

80

Str. Dreptății

13

Str. Stoian Popescu

47

Str. dr. Emanoil Mihail

81

Str. Apusului

14

Str. Simion Mehedinți

48

Sos. Cotroceni (3/4 din aceasta)

82

Str. Ghirlandei

15

Str. Padureni

49

Intr. Ochiuri

83

Str. Cernisoara

16

Str. Nucșoara

50

Intr. Târgului

84

Str. Roșia Montana

17

Str. Lt. Ghe. Saidac

51

Sos. Orhideelor (1/2 din aceasta)

85

Str. Drumul Timonierului

18

Calea Crangasi

52

Str. Zboina Neagra

86

Str. Moinesti

19

Str. Virtuții

53

Str. Sapinta

87

Str. Veteranilor

20

Str. Piatra Craiului

54

Str. Padureni

88

S1L-Ciifiiiruzuliii—

21

Str. Pietrele Doamnei

55

Str. Moisei

89

Str. Minodora

22

Str. Munții Gurgiului

56

Intr. Colaborării         ; C

23

Str. G-ral Petre Popovat

57

Str. Plut. Topor Ion     '

91

Str. Rasadjyiei

24

Str. Retezatului

58

Str. Bârsanei

92

25

Spaiul Independentei

59

Str. Câmpulung

93

StrjJ^trLSÎretului

26

Str. Falciu (3/4 din ea)

60

Str. Varbulescu Marius

"Str. ^ammidariei—- —

27

Str. Chibzuintei

61

Str. Cioran Gabriel

95

Sfr. Cetatea Ciceului

28

Str. ing. Cristian Pascal (3/4 din ea)

62

Str. Mateescu Nicolae

96

Str. Fiordului

29

Str. Cavunarilo>^*\){^

^3

Intr. Butiri Florin

97

Str. Bunicuței

30

Str. Scaieni              ^1

Str. Fulga Adrian

98

Intr. Sabareni

Str. ing.                                '

^Str. Radna

99

Str. Poiana Lacului-^

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

32

Str. Vasile Burla

66

Str. Boisoara

100

Str. Zâmbetului

33

Str. Cpt.P. Zaganescu

67

Str. Borneanu Alexandru

101

Str. Pătrarului - lipsa canalizare

34

Str. Stoica Vizitiu

68

Str. Varga Ecaterina

102

Str.Drumul la Roșu - lipsa canaliz.

103

Str. Serg. Ghercu Constantin

108

Str. Danescu

113

Str. Sadinei - lipsa canalizare

104

Str. Cărămidarii de Sus

109

Pasajul Lujerului

114

Str. Bozeilor- lipsa canalizare

105

Str. Fabricii (1/3 din ea)

110

Splaiul Independentei

115

Intr. Dusului - lipsa canalizare

106

Str. G. Ranetti George

111

Calea Giulesti 6-10

116

Str. llovat - lipsa canalizare

107

Str. Marinescu Ștefan

112

Bd. Constructorilor

117

Str. Topraisar - lipsa canalizare

OBIECTIVE DIN ZONA INUNDABILA
A RÂULUI DAMBOVITA

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr.

crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

SECTOR 3

1

Secția lOPoliție

13

Biserica Foișorului

25

Spitalul Clinic al Constructorilor

2

C.E.C Centrala

14

Biserica Romano-Catolică

26

A.G.V.P.S. Unirea

3

Inst. de Chimie Alimentară

15

Biserica Târca

27

PENTACO S.A. Zona 3

4

Muzeul „Curtea Veche,,

16

Stadionul Olimpia

28

ADP sector 3

5

Galeriile „Curtea Veche,,

17

Stația de metrou Unirii II

29

Pan Vitan-SA

6

Muzeul Național de Istorie

18

Stația de metrou Mihai Bravu

30

CET - Sud

7

Teatrul de Comedie

19

Cimitirul Catolic

31

COCOR -SA

8

UATC -l.L. Caragiale

20

Școala Generală nr.95

32

UNIREA - Shopping

Center

9

Biserica „Zlătari,,

21

Școala Generală nr.87

33

Hanul lui Manuc

10

Biserica Stavropoles

22

Grădinița nr.64

34

Carul cu Bere

11

Biserica Sf. Dumitru

23

Grădinița nr.24

35

Casa Romană

12

Biserica Sf. Anton

24

Căminul de bătrâni nr.5

36

Crama-Domfteqscă

37

Biserica Sf. Ioan Nou

39

Agenția CFR Internațional

:n ORIGINALUL)

38

Biserica Apostol

40

Policlinica Stomatolc

UkW gica

1

SECTOR 4

..... „-îrTmri'n "      .....-

1

SC Ascensorul SA

9

Grădinița nr.60

17

S^ÎOe^trotrTirnpuri

2

Oficiul Postai nr.53

10

Școala Generala nr.74

Lipe^Kf^fea-rEmmescu

3

SC Consal SA

11

Căminul spital nr. 1        C.

19

Liceul Gheorghe Șincai

4

Oficiul Postai nr.6

12

Școala generala nr.79

20

"Primăria sectorului 4

5

Grădinița nr.30

13

Maternitatea Bucur

21

SC Arta Grafică SA

6

SC Aroconstruct SA

14

Piața Norilor

22

Palatul Copiilor

7

Liceul Ion Creangă

Stația de metrou Unirii

23

SC Distrigaz Sud

8

Grupul Școlar Petrtf^Cre^,

/ ZL

de metrou

Cernitului
SECTOR 5

1

Spitalul Universitar București

3

Primăria Sectorului 5

5

Ministerul Mediului și

Pădurilor

2

Institutul de Igienă și Sănătate Publică

4

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila,,

6

Facultatea de Medicină Veterinară

7

Institutul Cantacuzino

13

Liceul Gheorghe Lazăr

19

Stația de Metrou Unirii

8

Universitatea București

14

Spitalul Clinic „Prof. Dr.

Burghele”

20

Stația de Metrou Izvor

9

Teatrul Lucia Sturza Bulandra

15

SA Metroul SA

21

Stația de Metrou Eroilor

10

Ministerul Justiției

16

Post Banc Sediul Central

22

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în domeniul patologiei

11

Ministerul Administrației și Internelor

17

Ministerul Finanțelor

23

Comisia Națională de

Statistică

12

Primăria Municipiului București

18

Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă

24

Ministerul Economiei și Comerțului

SECTOR 6

1

R.A.METROREX S.A.

3

SC APA NOVA SA

5

Oficiul PTTR nr.78

2

Stația de Metrou Crângași

4

Facultatea de Biologie SDFEE București Centrul de Exploatare Vest

6

IPROMET București

7

Stația de Metrou Semănătoarea

14

Universitatea Politehnică Buc.

23

SC ICEM SA

8

Stația de Metrou

Grozăvești

15

Universitatea Ecologică

24

Școala Generală nr.202

9

SC Semănătoarea SA

16

Oficiul PTTR nr.15

25

Liceul Teoretic „Marin Preda,,

10

Grupul Școlar Mircea Eliade

17

A.N. Educație Fizică și Sport

26

Școala Generală nr. 167

11

Grupul Școlar Spiru Haret

18

SC AQUAPROIECT SA

27

Ștrand Dâmbovița

12

Grupul Școlar Doamna Stanca

21

A.N.A.R.-SGA Ilfov-

București

19

I.C.E.C.H.I.M.

13

Institutul de Biologie

22

Institutul de Cercetări pt. Ingineria Mediului

20

Policlinica Basarab

Banda de inundabilitate a râului Colentina este trasată conform studiului SC AQUAPROIECT SA (1994) de rupere a barajului acumulării Buftea și propagarea undei de viitură prin salba de lacuri de pe râu, până la Cemica. Polderul Dragomirești situat în județul Ilfov este trasat conform studiului SC AQUAPROIECT SA, Reabilitarea lucrărilor hidrotehnice de apărare la inundații a Municipiului București situatele sectorul stricțiile


de acumulare Lacul Morii - ținând cont de stadiul ac generate de gradul de dezvoltare urbană - 2009.CONFORM cu ORIGINALU


Tabel cu străzile din banda de inundabili


Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt

DENUMIRE

—.............-

Nn <€rt

---

SECTOR 1

c.

1.

Sos. Străulești

IU

^Sț£. Madrigalului

21.

Str. Biserica Floreasca

2.

Str. Coralilor

12M

ȘOfcmului

22.

Aleea Priporului

3.

Str. N. Caramfil

23.

Str. Redea zA-ncimoA

4.

B-dul. Aviatorilor

!/ ♦

gsjyn-----

24.

Str. Bazaulu^LA*5" °

—— ..................................

CV 11® "ATtHUyrfț?

J^GENTA


,ANr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

5.

Sos. Kiselef

15.

Str. Gh. Țițeica

25.

Str. Vasile Lupu

6.

Aleea Mateloților

16.

Str. Grădiștea Floreștilor

26.

Bdul. I lonescu de la Brad

7.

Str. Elena Văcărescu

17.

Str. Postelnicu Stroe

27.

Str. Avrameni

8.

Str. Gârlei

18.

Str. Radu Captariu

28.

Str. Crivesti

9.

Str. Piatra Letei

19.

Str. sg. Ctin Somoiog

29.

Str. Belizarie

10.

Aleea Snagov

20.

Str. Țărmului

30.

Calea Floreasca

31.

Sos. Nordului

37.

Str. Ceasornicului

43.

Str. sg. maj. Th. Buzoiu

32.

Str. Barajul Argeșului

38.

Str. Borodino

44.

Str. Matei Dumitru

33.

Str. Năvodari

39.

Str. Neagoe

45.

Str. Brăescu

34.

Str. Ancuța Băneasa

40.

Str. Turneghiev

46.

Str. Gura Motrului

35.

Str. Manolache Vornicu

41.

Str. Zablanului

36.

Str. Ctin Dobrogeanu Gherea

42.

Str. Moeciu

SECTOR 2

1

Str. Bulgaru Ion

33

Str. Radovanu

65

Str. Colții Morarului

2

Str. Canarului

34

Str. Fagarasului

66

Intr. Glasului

3

Str. Sipca

35

Str. Minerilor

67

Intr. Colții Brezei

4

Str. Neagota

36

Str. Angrenajului

68

Intr. Somonului

5

Str. Măgură Văii

37

Str. Valea Jiului

69

Intr. Fundeni

6

Str. Ispir Petre

38

Str. Peisajului

70

Str. Progresului

7

Str. Ferestra

39

Str. Atletilor

71

Str. Vasile Alecsandri

8

Str. Belu Constantin

40

Str. Barzava

72

Str. Avram lancu

9

Intr. Pietrișului

41

Str. Valea Măgurii

73

Str. Aurului

10

Intr. Pozelor

42

Str. Medianei

74

Str. Lazar Florea

11

Str. Paroseni

43

Str. Saltului

75

Str. Raduta Gheorghe

12

Intr. Palamidei

44

Str. Porolisum

76

Str. Zambila Ionita

13

Str. Logofatu Cristea

45

Str. Sargetia

77

Str. Azotului

14

Str.Paraschiv Nicolae

46

Str. Arubium

78

Str. Caisilor

15

Intr. Afirmării

47

Str. Tibiscum

79

Intr.Zambila Ionita

16

Str. Pascale Ștefan

48

Str. Dinogetia

80

Str. Vișinilor

17

Str. Marin Ion

49

Intr. Falciei

81

Intr. Rozmarin

18

Str. Olanelor

50

Intr. Palmacului

82

Str. Matei Basarab

19

Str. Lopetii

51

Intr. Jugarului

83

Str. Toamnei

20

Str. Palau Nicolae

52

Intr. Sterului

84

Intr. Toamnei

21

Str. Zamfir Nicolae

53

Intr. Chintalului

85

Str. Dobrogeanu Gherea

22

Str. Folclorului

54

Intr. Capidava

86

Intr. Matei Basarab

23

Intr. Țiglelor

55

Intr. Burida

87

Str. Scolii

24

Intr. Ineu

56

Intr. Cumidava

88

Bulv.Biruintei

25

Intr. Memoriei

57

Aleea Argedava

89

Str. Vasilescu Vasia

26

Intr. Safirului

58

Str. Crapului

90

Str. Tepes Vodă

27

Intr. Belu Constantin

59

Intr. Stiucii

91

Str. Ecaterina Teodoroiu

28

Str. Ricinului

60

Str. Stiucilor

92__

Ste-Praporgescț

Ion

29

Str. Tamaioarei

61

Str. Obletilor

93

Str.TyctaxV^țr

nirescu

30

Str. Plumbuita

62

Str. Scoicilor        \

CStBWli

31

Str. Aristotel

63

Str. Ciortanului       i

95

Str.

■arfCuza

32

Str. Porumbaceanu

64

Str. Mrenei        L—

""Str. CrisSna/---

"ZCL——-

97

Str. Ghimbav

107

Str. Platicii

117

Intr^OeatgT""^

98

Str. Linotipului

108

Str. Rosioarei

11^-

'Tntr.

99

Str. Culmea Fagarasului

109

Str. Bibanului

09

Str/Padma

100

Aleea Teiul Doamnei

110

Str. Linului

120

'~STTiMihaesti

101

Str. Fabrica de Gheata

"l§îs%Albioarei

121

Str. Piatra

102

Str. Cremenita

^’St4^j?carliei

122

Str. Pescarilor

103

Str. Candidatului [/ ♦ ,

Rb^jca

123

Intr. Cetatii


Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

104

Str. Vama

114

Str. Versului

124

Str. Turnului

105

Str. Babadag

115

Str. Clopotelor

125

Str. Laceni

106

Str. Revoluția din 1848

116

Str. Drumul Vada Moții

126

Str. Azurului

OBIECTIVE DIN ZONA INUNDABILA A RÂULUI COLENTINA

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

SECTOR 1

1

Ștrand Straulesti

9

Parc Herăstrău

16

Club Dinamo

2

Cimitir Straulesti

10

Club sportiv Voința

17

Cimitir Baneasa Pod

3

Baza Sportiva CCCF

11

Club sportiv Olimpia

18

Expo Floreasca

4

Cimitir Bucureștii Noi

12

Parc Bordei

19

Sediul ALPAB

5

Baza sportivă Pescărușul

13

Cimitir Herăstrău

20

Club sportiv Dinamo

6

Cimitir Damaroaia

14

Ștrand Floreasca

21

Club sportiv Universitar

7

Ștrand Grivita

15

Restaurant Laguna Blue

22

Biserica Floreasca

8

Muzeul Satului

SECTOR 2

1

S.C.Univers Company S.A.

6

Parc Verdi

11

Mănăstirea Plumbuita

2

Fundația „School and fun„

7

Club sportiv Farul

12

Parcul Plumbuita

3

S.C.Fresh Air S.A

8

Parc Tei

13

Cimitir Mărcuța

4

Fundația „Dinu Pescariu,,

9

Cimitir Ghica Tei

14

Metrorex-Depoul

Pantelimon

5

Centrul de refacere a capacității de muncă a pers, armatei

10

Ștrand Tei

Sistemul de canalizare al Capitalei este conceput și realizat astfel încât apele uzate menajere, industriale și pluviale să fie colectate în comun și apoi evacuate din București prin intermediul Casetei de ape uzate amplasate sub râul Dâmbovița.

Rețeaua de canale colectoare principale și secundare se află în patrimoniul Primăriei municipiului București și în administrarea Societății Apa Nova București S.A. în baza contractului de concesiune încheiat între părți. Aceste canale colectoare preiau apele uzate și pluviale atât de pe teritoriul Municipiului București, cât și de pe teritoriul localităților: Pantelimon, Voluntari, Otopeni, Chitila, Jilava, Popești Bragadiru din județul Ilfov.


Caseta de ape uzate, ca parte componentă Dâmbovița în București” este în operarea Societății

Stația de Epurare a ApejppUJ^gte a Municipi comuna Glina, Județul ILfoj^^uMazt g^arte din m3/s fizico-mecanic, din ca^3"

întregul sistem de canalizare a fost proiectat să preia debitele de ape uzate și pluviale provenite din ploi cu o frecvență de apariție de 1 la 3 ani (1:3), respectiv 30 1/mp în 4 ore.

Cantitățile de precipitații căzute în septembrie 2005, au avut intensități care au depășit 30 I/mp în 4 ore, fapt ce a condus la depășirea capacității de preluare și transport a sistemului de canalizare (canale colectoare și caseta) generând fenomene de băltire, preponderent în zonele depresionare din capitală.

La nivelul municipiului București au fost identificate mai multe scenarii:ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului Dâmbovița;

 • -  rupere baraj Mogoșoaia;

 • -  rupere baraj Străulești;

 • -  rupere baraj Grivița;

 • -  rupere baraj Herăstrău;

 • -  rupere baraj Floreasca;

 • -  precipitații abundente ce determină inundarea anumitor străzi și a clădirilor existente în zonă.

TABEL CU STRĂZILE INUNDABILE DIN PRECIPITAȚII

NR.

DENUMIRE

NR.

DENUMIRE

NR.

DENUMIRE

CRT.

CRT.

CRT.

SECTOR 4

1

STR. 11 IUNIE

18

STR. TREI BRAZI

35

STR. RADULESCU MOTRU

2

STR. GRAMONT

19

STR. DEALU MARE

36

B-DUL

TINERETULUI

3

STR. GAZELEI

20

STR. SOLD. ENACHE

ION

37

STR. PISCULUI

4

STR. MITROPOLIT FILARET

21

STR.GRIGORE

MARIN

38

STR. V. STÂNCI U

5

STR. EPISCOP CHESARIE

22

SOS. OLTENIȚEI

39

STR.

CĂRĂMIDARII DE JOS

6

STR. MIRCEA

CIOBANU

23

STR. VITAN BARZESTI

40

STR. CUZA VODĂ

7

STR. JUSTIȚIEI

24

STR. I. IRICEANU .

STR. LAMARIE1

8

STR. GEORGE

GEORGESCU

25

soșcbhWMP u or

(INTERSECȚIA CU

IGINALU

L

STR UI OARA (INTERSECȚIA CU

TURNU MAGURELEf-

n

' S'IR. HUEDIN)

9

STR. POENARU

BORDEA     z

JXL- METALuRgIe/

43

BD. MARASESTI

BRAZILIA)

10

STR. DANIELOPOL

27

SOS. BERCEN1 (INTRE PARINCEA SI PIAȚA BIG)

44

SOS. BERCENI

11

STR. SERBAN VODĂ

28

STR. NITU VASILE (ȘCOALA NR.190)

45

STR. LUICA

12

STR. LANARIEI

29

INTERSECȚIA EMIL RACOVITA CU

46

STR. REȘIȚA

AL. OBREGIA

13

SOS. GIURGIULUI

30

BD. BRANCOVEANU (DE LA COVASNA PANA LA SEMEN IC)

47

STR. IZVORULUI OLTULUI

(CAPAT TRAMVAI)

14

STR. LUICA (INTRE ROȘIORI SI BRANCOVEANU)

31

BD. BRANCOVEANU (INTRE CRICOVUL DULCE SI REZONANTEI)

48

STR. ALMASUL MARE

15

STR. TURNU MĂGURELE (INTRE BRANCOVEANU SI AL. OBREGIA)

32

SOS. OLTENIȚEI (DE LA HUȘI LA INTERS.

CU NITU VASILE)

49

STR. LAMOTESTI

16

STR. APĂRĂTORII PATRIEI

33

CALEA VĂCĂREȘTI (DE LA PRIDVORULUI LA PODUL TIMPURI NOI)

50

DRUMUL

GX/AR1 1 l I

17

STR. SISTEMATIZĂRII

34

STR. PRIDVpRtCUl

i -   -

1

STR. GLADIOLEI

7

st^ghfbtCenT

Wr.mestecăniș

2

STR. NEPTUN

8

STR.DRUMUL

COOPERATIVEI

14

STR. VALEA

POIENII

3

STR. PITEȘTI

9

STR. BOTORCA

15

STR.

VÂRTEJULUI

4

STR. DANTELEI

10

STR. CARUL MIC

16

STR. DEALUL COTMEANA

5

SOS.BUCUREȘTI -

MĂGURELE

11

STR. CARUL MARE

17

STR. DIHORULU1

6

STR. DRUMUL LUPTĂTORILOR

ANTIFASCIȘTI

12

STR. CERNADIA

18

STR. POIANA VERDE

SECTOR 6

1

DRUMUL LA CHIAJNA

9

STR. PODUL

DÂMBOVIȚE1

17

STR. GEOAGIU

2

STR. LUNCII

ZO 1

—ir-*—f E

-fN=FRXĂMMIDĂ RIEI

18

1—.—

STR. DENTA
3

STR. SCULPTORILOR

11

STR. SADINEI

19

STR, ELENA FARAGO

4

STR. ILFOVĂȚULU1

12

STR. BOZILOR

20

STR.

ALEXANDRU IVASIUC

5

STR. RĂSADNIȚEI

13

CALEA GIULEȘTI

21

STR. FĂGĂDĂU

6

INTR. DUȘULUI

14

STR. DRUMUL LA ROȘU

22

STR. GABRIELA SZABO

7

STR, PODUL CRISTINEI

15

STR. PĂTRATULUI

23

STR. TOPRAISAR

8

STR. PODUL URSULUI

16

INTR. PĂTRATULUI

NOTĂ:

în anul 2005, imobilele din Cartierul Ciulești - Sârbi, nu aveau branșamente la apă și nici canalizare stradală. în prezent lucrările pentru racordarea imobilelor la rețeaua de apă potabilă și la canalizare au fost realizate.

 • III.1.2 Incendii de pădure

Acest risc este se poate manifesta doar la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București acolo unde se regăsește Pădurea Băneasa având următoarele caracteristici

- Pădurea Băneasa : foioase - 8 la 10 m înălțime; 20 - 25 cm diametru: distanța între copaci de 3 Ia 5 m.                   --------——-


Suprafața totală a pădurii este de ap 'oximativ 1

III. 1.3 Cutremure                     ———

se manifestă, în funcție de intensitatea acestuia, poate produce declanșarea tuturoFceTorlalte tipuri de risc. Evaluarea hazardului seismic datorat sursei Vrancea, în București a devenit din ce


Cutremurul reprezintă un tip de risc atipic întrucât în ce mai importantă odată cu trecerea implacabilă a timpului.

Planificarea răspunsului și a resurselor necesare intervenției în cazul producerii unui cutremur impune o evaluare cât mai realista a efectelor pe care le poate genera riscul seismic în municipiul București.

Seismul reprezintă factorul de risc major pentru capitala țării. Luând drept bază de comparație cutremurul din 1977, se poate constata că pierderile umane și cele materiale au reprezentat 90% respectiv 70% din totalul acestora pe întreaga țară. Ținând cont de faptul că în municipiu se concentrează circa 10% din populația țării, mai mult de 15% din producția industrială, o mare pondere a activităților prestatoare de servicii, precum și principalele componente ale structurilor de stat și private, se poate afirma că riscul seismic s-a mărit în ultimii ani.

Pentru a argumenta această afirmație, enumerăm principalele vulnerabilități ale orașului în caz de cutremur:

alte - peste 8 nivele - realizate din cadre ră măsuri antiseismice;- circa 400 clădiri

de beton

 • -  populația cuprinsă în grupele de vârstă cele mai expuse la efectele mișcării seismice (circa 800000 persoane cuprinse în grupa 0-19 ani și grupa peste 60 ani);

 • -  rețeaua de gaze naturale, în lungime de circa 910 km, realizată din conducte de oțel;

 • -  rețeaua unităților de învățământ de toate gradele cu peste 450 obiective;

 • -  rețeaua unităților sanitare cu circa 562 unități din care 55 sunt spitale;

 • -  rețeaua de termoficare, în lungime de 437 km, cuprinzând magistralele subterane de abur și punctele termice colective ale blocurilor de locuit;

 • -  rețeaua de alimentare cu apă, în lungime de peste 2500 km;

 • -  rețeaua turistică ce cuprinde peste 45 hoteluri mari;

 • -  rețeaua unităților culturale cu circa 27 instituții de teatru, operă, muzică, film etc. ;

rețeaua de metrou , din care circa 35 km prezintă o vulnerabilitate medie.

Rezultatele unui scenariu de cutremur, atrag atenția asupra următoarelor aspecte :


 • - numărul de clădiri de locuit care ar suferi avarii semnificative (peste gradul 3 de avariere) în condițiile de scenariu date, este de ordinul a 23.000; dintre acestea, cca 50°o sunt clădiri de înălțime P... P +1, din materiale de slabă calitate peste 40% sunt P P 4, clădiri din zidărie cu elemente din beton armat, lemn etc., j înalte, din beton armat și zidărie;

 • - dintre cele 23.000 clădiri, pot suferi ^^pg^£^Sive total (gradul de avariere 5) cca. 1.000 clădiri dintre car clădiri pot suferi avarii Ia nivel condamnare, dintre care 9% sunt clădiri

 • - în scenariul de cutremur pe timp de noapte (ora 21) pot afla în clădiri care pot depăși gradul 3 de avariere (în cl&^Liri c struite până în 1977);

 • - dintre aceștia, pot fi considerați (în funcție de caracteristicile clădirii) captivi în clădiri un total de cca. 95.000 persoane, dintre care cca. 54% în clădiri înalte, se pot produce peste 6.500 pierderi de vieți și peste 16.000 răniți grav, cca. 10.500 spitalizați și cca. 13.000 răniți ușor, concentrați în clădirile înalte realizate până în 1977. Termenul „captivi” (în engleza „entrapment”) este dificil, dar nu înseamnă, neapărat victime ci doar incapacitatea ocupanților unui spațiu construit de a pleca de acolo (din cauză că sunt la etaje superioare și nu pot pleca, nici dacă ar dori, deoarece s-a blocat ușa, a căzut casa scării, sunt prinși sub o mobilă etc.). Sensul acestui demers statistic este că dintre acei „captivi” pot fi selectați în calcule cei cărora li se pot întâmpla efecte mai grave, inclusiv să fie prinși sub ruine, din acele categorii evaluând apoi numărul de răniți sau morți.

- cutremurul de scenari              zi (ora 1300) a condus la efecte asupra

locatarilor reduse la 54% fată^^e


^r^und cutremurului pe timp de noapte.Fără a uita ipotezele specifice, chiar dacă ne-am referit numai la o localitate, mărimea și caracterul efectelor conferă cutremurului simulat caracterul de dezastru seismic major, de interes național, cu o concentrare deosebită în cea mai mare localitate, vitală, a țării, impunând măsuri speciale de management preventiv al dezastrelor.

Situația clădirilor de locuit expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic se actualizează permanent și poate fi accesată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.primariabucuresti.ro (anexa nr. 8).


In cazul producerii unui seism de mare intensitate este npgesar o situațiilor de urgență ce pot ii generate de avariere: ........

Municipiul București și a mo


SITUAȚIA CLĂDIRILOR ÎNALTE ȘI FOARTE ÎNALTE
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI CARE DEȚIN AVIZ / AUTORIZAȚIE (construite după 1990)

Nr.

crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

1

INDUSTRIALEXPORT -S.A.

2 IMOBILE 3S + P + 23E, 4 IMOBILE - 2S + P + 15E/23E -locuințe, birouri, spații comerciale, parcaj - 805 auto, Sd = 190581,24 m2

Șos. Pipera nr. 51, sector 1

2

PLAZA DEVELOPMENT -

S.R.L.

SUPRAETAJARE ȘI MODIFICARE IMOBIL P + 14E + Eth - birouri, Sd = 14900,20 m2

B-dul Iancu de Hunedoara

nr. 48, sector 1

3

CASTRUM

CORPORATION - S.R.L.

SCHIMBAREA DESTINA-ȚIEI CORP B DIN LOCUINȚE ÎN BIROURI - 3S + P + 7E + 8Eretras, Sd = 21100m2

Str. Sevastopol nr. 9, sector

1

4

AVIAȚIEI PARK

DEVELOPMENT - S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 15E - locuințe, parcaj subteran - 413 auto, Sd = 31174,68 m2

Str. Avionului nr. 50, sector

1

5

RED SEA ROM - S.R.L.

ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER - 3S + P + 7E + Eth, 3S + P + 23E + Eth, Sd = 85582,81 m2

Str. Avionului nr. 58 - 70 și

52 -56, sector 1

6

PREMIER SOLUTION &

TEAM - S.R.L.

IMOBIL P + 16E + Eth - birouri, Sd = 20178 m2, P + IE + Eth - mall, Sd = 32374 m2

B-dul Bucureștii Noi nr. 166, sector 1

7

A & V COMIMPEX 93 -S.R.L.

3 TRONSOANE - IMOBIL 2S + 14E/14E/8E - spațiu comercKrtT^^-""^ birouri, locuințe, Sd= 15592m}Q^Qgf

""B-dul Bucureștra Noi nr.

8

EOE URBAN ARCH -S.R.L.

IMOBIL P + IE - terminal de aviație generală, Sd = 2345,47 m2

c^7Bucure^ti-Ploiești nr.

sector 1

<4——-—.....

9

EOE URBAN ARCH -S.R.L.

HANGAR AVIAȚIE GENERALăJ

Sd = 2050 m2

Șos. București-Ploiești ni

40, lot 6, sector 1

10

IMOPOST

DEVELOPMENTS - S.A.

IMOBIL 6S + P + 15E + Eth -

BIROURLȘm5^S^T (Sd = 16870 m2) A)

Str. Matei Millo nr. 10, sector 1

Nr.

crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

11

JUPITER DEVELOPMENT

- S.R.L.

IMOBIL 3S + P + M + 6E + 7Eretras + SEretras + 9Eretras ~ BIROURI ȘI

COMERȚ (Sd = 16870 m2)

Str. Enescu nr. 11-1 IA, sector 1

12

VICTORIA CENTER -S.R.L.

IMOBIL 3S + P + M + 9E + Eth -BIROURI (Sd = 9202,96 m2)

Calea Victoriei nr. 145, sector 1

13

PETROM - S.A.

IMOBIL S + P + 10E - birouri, IMOBIL D + P + 4E + 5Eretras -birouri, IMOBIL Ds + P + 3E - centru informatic, IMOBIL P + 2E - parcaj suprateran, Sa = 11000 m2

Șos. Străulești nr. 69-71, sector 1

14

SERE BB

INTERNATIONAL - S.R.L., STRADAL - S.R.L.

ANSAMBLU REZIDEN-ȚIAL "BELVEDERE" - IMOBIL 2S + P + 14E - locuințe, spații comerciale, parcaj, Sasubteran ~ 51347 m , Sasuprateran =87602 m2

Șos. Pipera nr. 79-81, sector

1

15

1MMOROM DELTA -S.R.L.

IMOBIL 3S + P + 15E - BIROURI, Sd = 13921 m2

Str. Dr. lacob Felix nr. 63-

69, sector 1

16

ANA TOWER - S.R.L.

IMOBIL 3S + P + 27E - birouri „ANA TOWER”, Sd = 65115 m2

B-dul Poligrafiei nr. 1-1A. sector 1

17

VICTORIA LIMITED -S.R.L.

IMOBIL 5S + P + 17E + Eth - birouri, spații comerciale la parter, Sd = 66250

2

m

Str. Dr. lacob Felix nr. 33-

39, 39 A, sector 1

18

TOWER CENTER

INTERNATIONAL - S.R.L.

COMPARTIMENTĂRI        __

INTERIOARE IMOBILIbIROURN 4S + P + 3E/3S + P + 21fet)^FB 29790 m2             ț

B-dul IorrN

lihalache nr. 15-

-----------------------------------------------J

Nr. crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

y

ZV-'Uoordonațf operatorului Uecentffnlc/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

19

ELJ PROPRIETĂȚI - S.A.

SUPRAETAJARE IMOBIL Sp + P + 7E - birouri, Sd = 10722,70 m2

Str. Pierre de Coubertin nr.

3-5, sector 2

20

CASCADE PARK PLAZA -S.R.L.

IMOBIL 5S + P + 18E + Eth - birouri,

---

Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2

Nr. crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

21

FERDINAND MEDICAL

CENTER - S.R.L.

IMOBIL 4S + P + 9E + Eth - birouri, parcaj subteran - 51 auto, Sd = 8536,31 m2

B-dul Ferdinand nr. 75-77, sector 2

22

SAFIR INVESTIȚII - S.R.L.

ANSAMBLU IMOBILE - 3S + P +

26E + 2Eth - locuințe, parcaje - 667 auto, Sd = 94367,60 m2

Str. Vasile Lascăr nr. 216-

218-220, sector 2

23

LOGIC IMOBILIARE -S.R.L.

IMOBIL 4S + P + 12E - birouri, Sd = 13381 m2

Str. Mihai Eminescu nr. 256-258 x B-dul Dacia nr. 157-163,sector 2

24

NEOFOREST REAL

ESTATE - S.R.L.

ANSAMBLU LOCUINȚE Șl PARCAJE SUBTE-RANE (Sdparcaje ~ 4706 m2) - 2S + P + 14E + Eth - Sdbloc! = 11488,97 m2, 2S + P + 16E + Eth -Sdbioc2 = 12916,77 m2

Str. Heliade între Vii nr.

70A-72, sector 2

25

TOPMISSION INVEST -S.R.L.

ANSAMBLU REZIDEN-ȚIAL -BLOC Al + A2 - 2S + P + El + E2 + 14E + 15Ep + Eth - locuințe, grădiniță, club, servicii, comerț, parcaje subterane - Sd= 39122,45 m2

Șos. Dobroiești nr. 95-101, 101B, 107-111, IHA, 113, sector 2

26

COSINTEI - S.R.L.

IMOBIL 3S + P+ 10E +duplex -locuințe și parcaj - 150 auto, Sd = 17600m2

Str. Tuzla nr. 39, sector 2

27

BANCA ROMÂNEASCĂ -S.A.

AMENAJARE BIROURI ETAJE 1,2,3 IMOBIL UPGROUND 3S + P + 7E + Eth (Sd = 10500 m2)

Str. Fabrica de C

9-11, sector 2

ilucoză nr.

28

ARTCHIC DESIGN - S.R.L.

IMOBIL2S + P + 15E + Eth colective, parcaj (Sd = 89701

Ll-j-scctor 2

29

MĂRGĂRIT VOICU

IMOBIL 4S + P + M + 14E + Terasă tehnică (Sd = 14086,62 m2), 5S + P +

M + 14E + Terasă tehnică - hotelȚSțr^ 20522,40 m2)                       \

^ti^arbuj/ăpăi^scu nr.

-Ț<ăM72Țsector 2

30

NEW WAY

DEVELOPMENT - S.R.L.

ANSAMBLU REZIDENȚIAL^"" IMOBILE x 2S + P + 15E, 2S + P + 5E, 2S + P+ IE - locuințe, servicii, comerț (Sd = 57786,36 m2)

Str. Baicului nr. 51, sector 2

31

FUNDENI TRANS GRUP -S.R.L.

IMOBIL 3S+ P + 12E + Eth-locuințe, birouri, spații comerciale (Sd = 19270 m2)

Șos. Fundeni nr. 159, sector

2

32

ERAM ALEXANDRE DOUGLAS

IMOB^âS-fe^ + M + 10E + Eth -birM^^p<Maj4 ÎT^auto (Sd =

Str. Țepeș Vodă nr. 37-39, sector 2

Nr. crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

33

AXOR EUROPE - S.R.L.

IMOBIL S + P + 14E - birouri, parcaj

- 366 auto (Sd = 39656 m2)

B-dul Dimitrie Pompei nr.

10, sector 2

34

PBT INVEST - S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 13E + Eth - birouri, Sd = 16996 m2

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.

8, sector 2

35

NOVO PARC TREI - S.R.L.

S.C. AEROFINA S.A.

IMOBIL BIROURI - 2S + P + 13E + Eth, 2S + P + 3E - PARCAJ AUTO, E4-E7 - BIROURI, E8-E13+ Eth -LUCRĂRI SISTATE, SPAȚII ÎN CONSERVARE (Sd = 32184,06 m2)

Str. Fabrica de Glucoză nr.

5, sector 2

36

CENTRUL MEDICAL POLICLINICE) DI MONZA - S.R.L.

IMOBIL D + P + 7E + Eth - SPITAL

GENERAL (Sd = 16232,52 m2)

B-dul Pierre de Coubertin

nr. 8B, sector 2

37

BOMAX IMOBILIARE -

S.R.L.

IMOBIL S + Ds + P + 13E + Eth -complex multifuncțional - spații comerciale, birouri, parcaj = 919 auto, Sd = 62004 m2

Șos. Colentina x Str. Mr.

Vasile Băcilă, sector 2

38

CONECT - S.A.

ANSAMBLU 2 IMOBILE - 2S + P +

8E + Eth - birouri, parcaj - 614 autoturisme, Sd = 50422,36 m2

B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A / Str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2

39

ATELIER ARHITECTURĂ AXA - S.R.L.

IMOBIL 2S +- P + 9E + Eth - birouri, parcaj subteran - 101 auto, Sd = 10971,56 m2

Str. Ion Heliade Rădulescu

nr. 12-14, sector 2

40

BLITZ DISTRIBUT1ON -S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 1 IE -

7300m2              1          rn

| CONFORM CU

“StĂMatei Voievod-nr. 113,

41

CP INTERNA-TIONAL

REAL ESTATE - S.R.L.

IMOBIL 3S + P + M + lfeTTEtgZS locuințe, Sd = 13220 m2

Ă^-Fabrica de Gheață nr. 1, sectorj^^.,-

42

ASHTROM RESIDENTS -S.R.L.

Ansamblu locuințe, birouiȚĂervien^C-comerț - S + P + 2E + 3Ifetras^2J + P + 16E, Sd supraterană 47889 m\Sd subterană = 24072 m2

Str. Frăsinet x Șos. Ștefan cel Mare nr. 17A, sector 2

43

OR ECO GRUP - S.R.L.

ANSAMBLU REZIDEN-ȚIAL - 5 BLOCURI LOCUINȚE - 2S + P + 14E, Sd = 61101 m2

Str. Dobroiești nr. 27A, 93, sector 2

44

ARIEL DEVELOPMENT -S.R.L.

2 IM^î^^A P + 15E - locuințe +

112890,26 m2

--—--------.——

Str. Doamna Ghica nr. 32B, sector 2Nr. crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-niail)

45

NUSCO IMOBILIARA -S.R.L.

IMOBIL 4S + P + 1 IE - birouri și parcaj = 141 auto, Sj = 19001 m2

Str. Gara Herăstrău nr. 4B, sector 2

46

HERCESA IMOBILIARA -S.A.

Tronson FI, F3, Gl, G3-2S + P + 13E + E14dUpiex, Tronson F2, G2 - 2S + P + 5E - locuințe, parcaj comun =

312 auto, Sd = 51522,78 m2

Str. Morarilor nr. 4, sector 2

47

ATLANTIS

PROCONSTRUCT - S.R.L.

IMOBIL 2S + P+ HE + Eth-locuințe colective, parcaj = 43 auto, Sj = 8784 m2

Șos. Mihai Bravii nr. 27A-

27B, sector 2

48

MARYMODE IMPEX -S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 9E - locuințe, parcaj = 117 auto, Sj = 14420 m2

Str. Ciocârliei nr. 103-107, sector 2

49

BUCUREȘTI COM IMPEX

- S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 7E + Eth - locuințe, birouri, parcaj = 68 auto, Sj = 6690.82 m

Șos. Colentina nr. 408 x Str.

Invalid Suligă Ion nr. 4

50

A.A. GENERAL IMOB -S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 15E + Eth-locuințe, parcaj = 94 auto, Sj = 16133 nT

Str. Județului nr. 1, sector 2

51

BTL REAL - S.A.

IMOBIL 3S + P + 6E + 7Eretras + 8Eretras - locuințe și birouri la parter, Sd = 5401 m2

B-dul Lacul Tei nr. 31-33, sector 2

52

UNITED INVESTMENTS &

CONSTRUCT - S.R.L.

IMOBIL S + P + 4E + 5Eretras -locuințe colective, parcaj - 64 auto, Sj = 7486,50 m2

Str. ȚepegJ/fldănr. 152, "SecTorz"^ i

53

PLATINUM PROPERTIES

& REAL ESTATES - S.R.L.

IMOBIL S + P + 4E + 5EretrlQO^E£F

- locuințe, parcaj - 46 auto, Sți           -

IT1

CU         ---ț~

54

COMTERA CONSTRUCT -S.R.L.

IMOBIL 2S + Ds + P + 7E + Etlj^Z locuințe, parcaj - 36 auto, SdX436(p/" m2 ’         C2J

-^tr^Gheorghe Țițeica nr.

206-208.sector 2

55

ECOSYSTIMA

CONSTRUCT - S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 12E + 13Eretras + 14Eretras - locuințe colective, parcaj -45 auto, Sd= 5560 m2

Str. Lt.col. Dumitru Papazoglu nr. 79-79A, sector 3

56

DELENCO CONSTRUCT -S.R.L.

MODIFICĂRI INTERIOARE

IMOBIL 2S + P + 10E - birouri, Sd = 12532,27 m2

Str. Delea Nouă nr. 2, sector

3

57

ART DIAMOND REAL

ESTATE - S.R.L.       Z

+ 12E + Eth - birouri, 11853,38 m2

ZlOzl

Str. Sfânta Vineri nr. 33, sector 3

Nr.

crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

58

MEDGAZ - S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 9E + Eth - hotel, parcaj - 29 auto, Sd - 9097,04 m2

Calea Vitan nr. 58, sector 3

59

BOGART - S.R.L.

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI - 3S + P + M+ I5E/16Eretras, Sd = 26271,75 + 67687 m2

Calea Dudești nr. 124, sector 3

60

PLATINUM VITAN

TOWERS - S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 15E + Eth - CORP

A (CI) - locuințe, Sd = 7849,51 m2

Str. Peneș Curcanul nr. 14, sector 3

61

STEILMANN BUKAREST -S.R.L.

IMOBIL S + P + 10E - birouri, parcaj

- 49 auto, Sd = 8731,22 m2

Str. Tăbăcarilor nr. 17-21, sector 4

62

RO SUD - S.R.L.

IMOBIL 3S + D + P+14E- complex multifuncțională servicii - birouri și comerț „PRIME TOWERS”, Sd =’ 56958,23 m2

Calea Văcărești nr. 369, sector 4

63

SEMA PARC - S.A.

IMOBIL P + 8E - 14E + Eth -

BIROURI (Sd = 32540 m2)

Splaiul Independenței nr.

319, sector 6

64

ALJISA IMPEX - S.R.L.

IMOBIL 2S + P + 9E + lOEth-birouri, spații comerciale, parcaj, Sd = 9456 m2

B-dul Iuliu Maniu nr. 6C, sector 6

65

CAN SERV - S.R.L.

IMOBIL CORP A - TRONSON A3

Pacces locatari + 14E + Eth - locuințe colective, Sd = 9246,30 m2

Prelungirea Ghencea nr. 94-100, sector 6

66

EUROPOLIS ORHIDEEA B.C.

IMOBIL 3S + P + 19E + Eth - birouri, Sd = 76917,90 m2

Șos. Orhideelor nr. 15, sector 6

67

IL1OTOM1 GROUP - S.R.L.

IMOBIL S + P + M + 14E + Ețjj^-^' birouri, Sd = 8040 m2

Splaiul Indâoandenței nr. secto^ 6

68

VICTORIEI BUSINESS PLAZA S.A.

IMOBIL 3S + Si + Ml + M +12E hotel, sala polivalenta, parcaj

"*^^eaWictoriei\jjiv 37B,

Urector 1 ...............

69

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL VICTORIA SRL -AMERICA HOUSE

IMOBIL 3S + P +8E birouri, comerț,

#-0“ ....                   A-------------------/

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4 - 8, Sector 1Nr.

crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

70

DNB VICTORIA TOWER SRL

IMOBIL S + P +10E hotel, restaurant, Sd = 3280 m2

Calea Victoriei, nr. 166. Sector 1

71

FLOREASCA TOWER

IMOBIL 2S + P +13E birouri, Sd = 12068,64 m2

Calea Floreasca, nr. 175

72

BUCHAREST

CORPORATE CENTER

(B.C.C.) SRL

IMOBIL 3S + P +14E birouri, Sd = 18284,37 m2

Str. Polizu, nr. 58 - 60

73

CANTABRIA IMPEX S.R.L.

IMOBIL S + P +M + 8E hotel, Sd = 3693 m2

B-dul Mircea Vodă, nr. 21

74

MANASRA MOHD

IMOBIL 2S + P + 10E + Et, spatii cazare, alimentație publica, Sd = 99617,34 m2

Str. Ion Minulescu, nr. 3 -

5, Sector 3

75

CAELUM DEVELOPMENT SRL

IMOBIL 2S + P + 19E ansamblu locuințe, Sd = 222781,48 m2

Str. Liviu Rebreanu. nr. 4. sector 3

76

ARISTON PROPERTIES

SRL

IMOBIL 2S + P + M + 15E + Et locuințe, spatii comerciale, spatii parcare Sd = 35614,08 m2

Str. Ion Agarbiceanu, nr. 3 -

11, sector 3

77

ATHENAEUM GROUP SRL

IMOBIL S + D + P + 1 IE birouri Sd = 5904 rn2

Str. C.F. Robescu, nr. 23, sector 3

78

3C 1NVEST TOWER PLUS SRL

IMOBIL 2S + P + I2E bițoîiri Sd =

4321,3 m2             CONFORM CI

Str. Cauzași,

I jrigmalul

nr. 25A. sector

79

D.B.D. EXPERT

IMOBILIAR SRL

IMOBIL 3S + P+ M + 16E + Et ^2 locuințe, birouri, spatii parcare Sd = 28390,08 m2

^EeeaWlarius Efnanoil jguteiCa7nju2-9^<35. sector

80

KULAK CONSTRUCT1ON

IMOBIL 2S + P + 16E locuințe, spajT^ parcare Sd

_

Aleea Fizicienilor, nr. 1. sector 3

zMc»*


Nr.

crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

----—----

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

81

RAM WEST INVESTIȚII

IMOBIL 2S + P +El +E2+ 17E+ 18

E retras + Et locuințe, servicii Sa = 99628, m2

B-dul Theodor Pallady, nr.

43, sector 3

82

ISROM TRUST

CONSTRUCT

IMOBIL 2S + P + 11E+ 12 E retras, Sa = 3591 m2,locuințe, parcare 2S + P + 13E+ 14 E retras, Sd = 7086 m2, locuințe, parcare

Aleea Terasei, nr. 8D, Sector 4

83

PĂLTINIȘ LEASING SA

IMOBIL 2S + P + 5E - 7E, Sd = 97170 m2,birouri, parcare

Șoseaua Alexandriei, nr.

152, sector 5

84

VBN INVESTMENTS SRL

CORP A - IMOBIL 3S + P + M + 14E+ Et

CORP B - IMOBIL 3S + P + M + 10E+ Et

Sd = 29350 m2, birouri, locuințe, parcare

Str. Sebastian, nr. 92 - 96,

Sector 5

85

PRYCONSA

REZIDENȚIAL DRUMUL

TABEREI

4 IMOBILE 3S + P + M + (13E -15E) .locuințe, Sd = 48300 m2

Str. Brașov, nr. 25, sector 6

86

BALKANIC INTERTRADE

- SRL

IMOBIL Sl+S2+P+14E-locuințe, Sd = 31829 m2

Calea 13 Septembrie nr. 231-233,sector 5

87

ALIA 1NMOBILIARIA - SA

IMOBIL 2S+P+19, 2S+P+7E-ansamblu locuințe, Sd = 19263m2

B-dul. Mareșal Averescu

nr.7A, sector 1

88

WINMARKT ALFA - SRL

3 IMOBILE S+P+21E, 4 IMOBILE S+P+10E - locuințe, comerț, club fitness, piscină, grădiniță - Sd = 130317 m2

Str. Lujerului nr. 42, sector

6

89

MONTE CARLO PALACE-SRL

IMOBIL S+D+14E - locuințe - Sd = 12494,89 m2

Str. Băiculești nr.29, sector

90

ALIA INMOBILIARIA - SA

ANSAMBLU LOCUINȚB»lWOâU C

P+7E, 2S- Sd = 18651             __

W^lieodj)r Aman nr. 11,

91

T.C. CONSTRUCT INVEST - SRL

ANSAMBLU REZIDENȚIAL „IN

CITY” - 4 IMOBILE 2S+P-Hs5&tl4țgtras-locuințe, S145M^ XX   C---

\/

Cafea DudgștrtirJ 88, sector AT 1/

Nr. crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

92

ASMITA -SA

ANSAMBLU LOCUINȚE-2S+P+17E+25E, Sd = 119859 m2

Splaiul Unirii nr. 168, sector

4

93

IL1OTOM1 GROUP-SRL

IMOBIL S+P+14E-birouri, parcaje deschise, Sd = 8840 m2

Splaiul Independenței nr.291-293xStr. Lt.St. Marinescu nr.3, sector 6

94

IMOPOST

DEVELOPMENTS - SA

CORP A- 3S+P+M+18E,CORP B+C-3S+P+M+9E,CORP D-3S+P+1E-hotel+birouri+apartamente,parcaje, Sd supraterană = 34234 m2 , Sd subterană =21966 m2

Calea Victoriei nr. 133-135x

Gheorghe Mânu nr.23, sector 1

95

STAR PROIECT

DEVELOPMENT- SRL

IMOBIL 3 TRONSOANE- locuințe, birouri, spațiu comercial- A-S+D+P+18E, B-S+D+P+13E, C-S+D+P+13E, Sd = 31847,46 m2

Str. Telega nr.6, sector 1

96

SOCIETATEA

COMERCIAL-TEHNIC-

ANONIM PANTECHN1KI

ANSAMBLU IMOBILE 3S+P+18E-birouri Sd = 93408 m2

Piața Presei Libere nr. 3-5, sector 1

97

FLOREASCA CITY

CENTER- SRL

IMOBIL 5S+P+36E-birouri, Sd =

50316 m2

Calea Floreasca nr. 242 -

246, sector 1

98

VASILE GHEORGHE

IMOBIL S+P+lOE-birouri+locuințe-

Sd = 4942 m2

Str. Munții Tatra nr.4,6,8-1 Ox Str. Buzești nr. 75,77,77A, sector 1

99

MARINESCU ANCA

DELIA, OLTEANU IOANA

2 IMOBILE 5S+P+22E+Eth-parcaje, spații comerciale, birouri, locuințe, SB1 = 72309,49 m2, Sd B2 = 76698 m2

Str. Barbu Văcărescu

nr. 120-144, sector 2

100

MILLENNIUM ESTATE -SRL

IMOBIL 4S+P+J 8E+Eth - birouri, Sd = 25360 m2      r———"" "

Str, Armând Călinescu nr. 2-4, sectcr 2

UGlt’W-UL,

101

IEMI - SA

ANSAMBLU IMOBII^COHnJ^”'- ~

2 S+P+6E/2 S+P+14E-bț[rouit^r; locuințe,parcaj - 1301 auto, 165095 m2

l

^STFTâbi îca de Glucoza nr.

102

NUSCO IMOBILIARĂ -SRL

IMOBIL 3S+P+18E - bkouri, cofnerț,

C    A

Șos. Pipera nr.42, sector 2
Nr. crt

Denumirea societății

Domeniu de activitate

Coordonate operatorului economic/instituție (Adresa societății / tel, fax, e-mail)

103

ROMFELT - SA

ANSAMBLU LOCUINȚE -2s+P+4e/16e/24e - birouri, parcaj

Str. Ziduri între Vii nr. 19, sector 2

104

BVB REAL ESTATE - SRL

IMOBIL 4S+P+7E+Eth, 4S+P+14E+Eth-birouri - Sd = 26859 m2

Str. Barbu Văcărescu

nr.301-311, sector 2

105

COOPER BEECH

INVESTMENT - SRL

IMOBIL S+P+16E- locuințe - Sd = 24930 m2

Str. Fabrica de Gheață nr. 1, sector 2

106

OBOR TOWERS - SRL

IMOBIL 2S+P+10E+14E+Eth-locuințe + parcaj - 130, Sd = 15570,55 m2

Str. Avrig nr 10, sector 2

107

TARTU - SRL / OTEPPA

SRL

ANSAMBLU LOCUINȚE -3S+P+14E+15T, Sd = 25200 nr

Str. Fizicienilor nr. 15B, sector 3

108

BRC BUSINESS GROUP -SRL

2 IMOBILE S+P+15E-locuințe, Sd =

17980,20 m2

Str. Col. losif Albii nr.88, sector 3

109

CAD REALTY - SRL

IMOBIL 4S+P+14E - locuințe, Sd = 13988,89 m2

Calea Călărașilor nr.313, sector 3

110

TAMAR IMOB INVESTIȚII - SRL

ANSAMBLU LOCUINȚE - 3

IMOBILE - 2S+P+12E+13Eretras+Eth-locuințe, Sd = 9930 m2

Str. Mircea Vodă nr. 1-3A, sector 3

111

METAL HOUSE CO - SRL

ANSAMBLU REZIDENȚIAL Șl COMERCIAL - 2S+P+M+20E - Sd = 37268 m2

Șos, Berceni nr. 49, sector 4

112

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ prof. dr. BAGDASAR ARSENIE

REPARAȚII, COLBOEtoAReT

REABILITARE SW^F0g®ft^

S+P+IOE+Eth, Sd HWSlm2^^

^Șos. B^rceni nr. 12, sector 4

113

GERMAIN IMOB - SRL

COMPLEX HOTELIER, birouri,    .

locuințe servicii, parcaje, Sd = 5^750A-j x r

ZȘos^VHIor nr. 42-44. sector

Secțiunea a 2-a.

Analiza riscurilor tehnologice

III.2 Riscuri tehnologice ( accidente, avarii, explozii și incendii)

A. Industriale

Operatorii economici care desfășoară activități ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, care se supun prevederilor Legii 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase conform anexei nr.8.1 (Obiective care se supun prevederilor legii 59/2016).

B. De transport și depozitare produse periculoase

Operatori economici sursă de risc chimic și care nu se supun prevederilor Legii 59/2016;

C. Transporturi

Transportul rutier

Transportul materialelor periculoase se realizează, în principiu, pe șoseaua de centură, dar pot fi folosite și principalele artere din Municipiul București

Substanțele transportate sunt în special deșeuri sub formă de uleiuri uzate, baterii uzate cu conținut ridicat de plumb și acizi, deșeuri din activități medicale .

- în cazul producerii accidentelor în care sunt implicate cisterne ce transportă substanțe periculoase, alte cauze pot fi defecțiunile la instalațiile aferente care determină scurgeri sau scăpări în atmosferă și astfel, inițierea de incendii, explozii, contaminare chimică.

Transportul Aerian

Accidente aviatice pot surveni la Aeroportul Internațional Băneasa.

Transportul Subteran

Metroul bucureștean transportă în medie 800.000 de călători pe zi și cca. 8-9 milioane călători într-o lună.


Pentru intervenția în situații de urgență METR* de pompieri salvatori cu sediul în stațiile PIAȚA UNI de 33 specialiști în diferite domenii (energeticieni, inst

 • D. Nucleare / Radiologice în zona de competență nu exij

în exploatare și nici nu se află

Riscurile radiologice la nivelul Municipiului București (anexa nr. 8.4) pot fi generate de:

 • a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii în care sunt implicate surse radioactive, eliberări accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive;

 • b) transport de combustibil nuclear, surse și/sau materiale radioactive pe căile de comunicații rutiere și aeriene;

 • c) reintrarea în atmosferă a sateliților cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiații la bord;

 • d) accidente în care sunt implicate arme nucleare;

 • e) amenințări sau atacuri teroriste cu dispozitive nucleare sau radioactive,sau orice eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca o urgență radiologică.

Pierderea controlului asupra materialelor radioactive poate duce la accidente cu consecințe letale asupra persoanelor, chiar dacă nu sunt intenționate, ca de exemplu recuperarea unor surse pierdute de către persoane care nu sesizează pericolele la care se expun. Pe lângă riscurile radiologice, există și consecințe financiare considerabile date de asigurarea decontaminării radioactive, închiderea unor capacități productive contaminate sau prăbușirea economică în zona respectivă, asociată cu relocarea populației de pe suprafețe însemnate, aceste costuri fiind acompaniate și de cele necesare gestionării unor mari volume de deșeuri radioactive (de la colectare până la depozitarea finală).

F. Poluări de ape

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență. Instalațiile hidraulice de acționare stavile din cadrul barajului Lacul Morii și nodurilor hidrotehnice au rezervoare acestora și să monitorizeze acțiunile de intervenție privind reducerea riscului seismic al clădirilor, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție.

de uleiuri hidraulice pentru acționarea mecanismelor. Uleiurile hidraulice speciale sunt stocate în rezervoare cu volume între 200 și 400 litri, amplasate în sălile servomotoarelor din cadrul fiecărui nod hidrotehnic. Rezervoarele sunt metalice, amplasate în cuve betonate vizitabile, cu vase de colectare a eventualelor pierderi de ulei. Această soluție constructivă nu permite pierderea nici unei cantități de ulei                           ava

Dâmboviței sau în colectorul casetat.                  ...„.aomi r.tl ORIGINALULCONFORM cu ORIGINALA


G. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenlffari

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență

La nivelul Municipiului București, riscul prăbușir^or construcții, instalații sau amenajări este strâns legat de riscul de cutremur. în urma mișcărilor seismice, pot apărea zone de fluidizări, surpări, fisurări, modificări ale scoarței terestre, având ca rezultat modificarea consistenței stratului de loess, ceea ce poate duce la afectarea fundațiilor construcțiilor și prăbușirea acestora.

Evaluarea nivelului de protecție a construcțiilor existente în vederea reducerii riscului seismic (cuprinzând inclusiv determinarea valorii gradului de asigurare la acțiuni seismice - clasa de risc) se face de către un expert tehnic atestat MLPAT (MTCT) și trebuie să constituie o preocupare sistematică și permanentă a tuturor deținătorilor de clădiri.                                 ,

Pentru construcțiilor^e^n^ț^de locuință, Consiliul General al Municipiului București trebuie să a<$&i


H. Eșecul utilităților publice

Tipul de risc nu s-a manifestat în zona de competență

Eșecul utilităților publice la nivelul Municipiului București este un risc de care trebuie să se țină seama, datorită extinderii dezvoltate a rețelelor de apă, gaze, canalizare și electrice. Acesta poate fi generat de calamități naturale sau accidente tehnologice. Probabilitatea manifestării acestui risc precum și amploarea lui este mai mare pentru zonele urbane din județ. La rândul lui, acest risc poate antrena după sine și riscuri biologice.

Pot fi afectate rețelele de distribuție a apei, energiei electrice, gazelor, energiei termice (în anotimpul rece). Aceste dereglări pot apărea inopinat, ca urmare a unei defecțiuni sau programat, ca urmare a unor revizii executate de furnizor/utilizator.

Un alt risc mai poate fi întreruperea comunicațiilor speciale, a comunicațiilor populației - operatori telefonie mobilă și fixă, internet, mass-media audiovizuală etc. în principiu, pot fi afectate zone delimitate a cartierelor.

Defecțiunile pot apărea la rețelele de distribuție și ca urmare a unei situații de urgență (inundații, cutremure, alunecări și prăbușiri de teren, fenomene^ meteo periculoase etc.). în această situație, intervenția se realizează de echipele specializate ale operatorului economic ce deservește aceste rețele de distribuție.

I. Căderi de obiecte din atmosferă și ditTcosmos Tipul de risc nu s-a manifestat în zona di

Sursele de energie nucleară utilizate în spațjjxpoț-strfert^Tfe Căderea accidentală, a uneia dintre ele, poate apărea-*


controlului navei spațiale, conducând la intersecția traiectoriei ei cu atmosfera terestră, astfel încât satelitul suferă o revenire neplanificată și prematură și impactul cu suprafața pământului. Accidentul unui satelit cu propulsare nucleară poate fi prevăzut cu câteva săptămâni sau luni înainte, dar se poate întâmpla ca anumite astfel de accidente să poată fi prevăzute doar cu câteva ore înainte. Deși nu se poate determina exact locul impactului, se poate face o determinare a zonei unde se așteaptă să aibă loc impactul. Zona tipică de impact este de 100.000 km2. Un satelit poate conține materiale radioactive sub formă de reactor nuclear sau de generator termic. Riscul iradierii dat de aceste materiale poate varia de la foarte mic la foarte mare. Din resturile de sateliți au fost înregistrate nivele ale radiațiilor de până la 5.000 mSv/h.

în cazul producerii unei situații de urgență de această natură, un rol important revine unităților și subunităților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului


Informații etc.

mor care participă la astfel de evenimente sunt


fin caz de accident de aviație civilă, î ♦ u
J. Muniție rămasă neexplodată

Deoarece municipul București a cunoscut în anii 1970-1990 o dezvoltare puternică riscul apariției muniție neexplodate din timpul celor două războaie mondiale este scăzut, dar anul se descoperă un număr de 8-14 cazuri de muniție sau fragmente neexplodate.

Secțiunea a 3-a.

Analiza riscurilor biologice

 • III.3 Riscurile biologice

Pe raza municipiului București funcționează foarte multe instituții care, în anumite situații, pot genera epidemii. Cele mai importante situații generatoare ar putea fi: calamități naturale în zona de amplasare a instituției; acte teroriste în legătură cu/și cu instituția;

nerespectare măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile față de sursa de infecție sau față de calea de transmitere a agenților patogeni.

Instituțiile posibil generatoare de epidemii, inclusiv unitățile de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase sunt prezentate în anexa nr. 8.5.

 • A. Instituțiile medicale specializate și capacitatea de spitalizare


Denumirea spitalului, adresă, telefonSecții specializate


Capacitate specializare /secție (nr. paturi)


Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)______________3 Cardiologie Medicină internă

Gastroenterologie

Neurologie1 Conform cd Chirurgie generală Ortopedie -Traumatologie Toxicologie clini A.T.I.

Neurochirurgie

Chirurgie plastică__

Uurgie cardiacă și vase
Denumirea spitalului, adresă, telefon

Secții specializate


Capacitate specializare /secție (nr. paturi)


Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)Spitalul clinic de urgență chirurgie plastică, reparatorie și arsuri - Calea Griviței nr. 218, sector 1


Spitalul clinic de urgență pentru copii "Grigore Alexandrescu" - B-dul Iancu de Hunedoara nr.

30-32, sector 1, tel.:

0213169366


A.T.I._____________________

Chirurgie generală______

Chirurgie maxilo - facială Chirurgie plastică________

Medicină internă________

Oncologie______________

O.R.L._________________

Reumatologie__________

A.T.I._____________________

Chirurgie pediatrică Toxicologie_____________

Chirurgie plastică________

Ortopedie______________

O.R.L._________________

Pediatrie__________________

Oncologie pediatrică Nefrologie


Spital de specialitate (obstretică gine


Obstretică

inecologîe^-Denumirea spitalului, adresă, telefon


Secții specializate


Capacitate specializare /secție (nr. paturi)


Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-facială "Prof. dr. D. Theodorescu" - Calea

Plevnei nr. 17-21, sector 1, tel.: 021 315 88 55


Spitalul clinic de urgență "Sf.

Pantelimon" - Șos.

Pantelimon nr. 340-342, sector 2, tel: 021 255 40 90/fax.: 021

255 40 25Cardiologie_____________

medicală ____________

chirurgie_________________

A.T.I.___________________

Neurochirurgie_________

Obstetrică - ginecologie Obstetrică patol._________

Neonatologie__________

Ortopedie -Traumatologie__

O.R.L,__

Oftalmologie___________

Medicină internă

Pneumologie Alergologie Reumatologie Hematologie

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice________

Cardiologie

Gastroenterologie Neurologie Dermatologie Boli parazitare


Chirurgie genera Chirurgie plastic

Urologie Ortopedie Chirurgie spipala
Spitalul clinic de ortopedie-traumatologie și TBC osteoarticulară "Foișor" - B-dul Ferdinand I nr. 35, sector 2, tel.: 021 252 00 57Centrul de boli reumatismale "Dr.

Ion Stoia" - Str.

Theodor Masaryk nr. 5, sector 1, tel.: 021 211 68 48; 021 311 67 25


______________3______________

Secție boli profesionale A.T.I.

Cardiologie Chirurgie generală Gastroenterologie Medicină internă Neonatologie Obstretică - ginecologie A.T.I.

Alergologie și imunologie Chirurgie generală_______

Chirurgie maxilo - facială Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice__________

Medicină internă Neonatologie

Reumatologie | CONFORM^ °W6WAW


Recuperare pediatrică


P/ie'îtmologieDenumirea spitalului, adresă, telefon"Sf. Ștefan" - Șos. Ștefan Cel Mare nr. 11, sector 2,

tel.: 021 210 39 36Secții specializate


Capacitate specializare /secție (nr. paturi)


Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)Spitalul clinic "Colțea" - B-dul I.C.Brătianu nr. 1, sector 3, tel.: 021 314 24 77Spitalul de psihistrie Titan - "Dr.

Constantin Gorgos" -B-dul N. Grigorescu

nr. 41, sector 3, tel. 021 341 20 32Spitalul clinic "Caritas - Acad.

Nicolae Cajal" - Str.

Traian nr. 29, sector 3,

tel.: 0212322252Spitalul clinic de boli infecțioase "Dr.

Victor Babeș" - Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, tel.: 021 323 41 10; 021 321 49 59Spitalul clinic de urgență "Sf. loan" -Șos. Vitan Bârzești nr.

13, sector 4, tel.:

0213343025Pneumologie TBC


A.T.I.____________

Cardiologie Chirurgie generală Hematologie Medicină internă

Oncologie

O.R.L.

Radioterapie


A.T.I,_________________

Medicină internă

Cardiologie

Chirurgie

T.l. Chirurgie________

Obstretică ginecologie Neonatologie Boli infecțioase Pneumologie


Medicină internă

Chirurgie

Ortopedie Nefrologie

Urol


Spitalul clinic de urgență "Prof. Dr. Bagdasar Arseni" -Șos. Berceni nr. 10-12, sector 4, tel.: 021 334 30 25/fax.: 021 334 73

50


Urgențe medicale


23.


Spitalul clinic de urgență pentru copii "Mărie Sklodowska -Curie" - B-duI C.

Brâncoveanu nr. 20, sector 4, tel.: 021 460 42 60/ 021 460 30 26


Urgențe medicale copii


Secții specializate


______________3______________

Neonatologie Gastroenterologie Neurochirurgie Cardiologie Chirurgie generală Chirurgie plastică Ortopedie

A.T.I._____________________

U.P.U,_________________

Recuperare

Secție pediatrie 1 compartiment cardiologie_______________

Secție pediatrie 2

Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice______________

Secție pediatrie 3 Secție nefrologie pediatrică_________________

Secție oncologie pediatrică_________________

comp. Hematologie-hemobiologie___________

Secție chirurgie pediatrică j___

comp. Urologie


Capacitate specializare /secție (nr. paturi)


Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)
cardiovasculară [___ (nefuncțional)____________

Secție chirurgie infantilă 2

Secție Ortopedie pediatrică_______

Secție A.T.I.

comp. A.T.I. C cardiovasculară


ou născuți


Nr. crt.

Denumirea spitalului, adresă, telefon

Profil

Secții specializate

Capacitate specializare /secție (nr. paturi)

Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)

0

1

2

3

4

5

O.R.L.

50

24.

Spitalul clinic de psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" - Șos. Berceni nr. 10, sector 4, tel.: 021 334 45 59

Spital de specialitate (psihiatrie), clinic

Psihiatrie acuți

885

Nu

Psihiatrie cronici

120

Psihiatrie pediatrică

70

Neurologie pediatrică

65

Recuperare neuro-psiho-motorie

15

Psihiatrie Toxicomanie -dezintox.

59

Compartiment urgențe psihiatrice

15

25.

Spitalul clinic de boli dermato-venerice "Prof. dr. Scarlat Longhin" - Calea Șerban Vodă nr. 208-216, sector 4, tel.: 021 337 49 90

Spital de specialitate (dermatovene rologie), clinic

Dermatologie

80

în curs de desființare

26.

Spitalul de boli cronice și geriatrie "Sf. Luca" - Șos. Berceni nr. 12, sector 4, tel.: 021 334 30 10

Spital pentru bolnavi cu afecțiuni cronice

Geriatrie - gerontologie

80

Nu

Medicină internă - cronici

50

Oncologie îngrijiri paliative

60

Nu

Recuperare, medicină fizică și balneologie

25

Recuperare neurologieă——

——^"56

27.

Spitalul clinic "prof. dr. Th. Burghele" - B-dul Basarabiei nr. 21, sector 2, telefon: 021 323 22 30

Spital clinic

AXL      1 r AMFClRM

orig«al>

J    Nu

Cardiologie ț

1

Medicină internă

Urologie

28.

Spitalul Universitar de Urgență București - Splaiul Independenței

nr. 169, sector 5, tel.: 021 318 05 22/fax.O21

318 05 54

Urgențe medicale

Medicină internă 1

5 paturi

Medicină internă 2 f

Z         25

5 paturi

Oncologie medicală-'

10

5 paturi

Medicină internă 3

30

5 paturi

Endocrinologie

5

Nu

Diabet

5

ZoJ>

21

5 paturi

—peritoneală

4

nu

Ar/

______La... Z..........

Jjag! ilb^e^^ologie

25

5 paturi
Secții specializate

Capacitate specializare /secție (nr. paturi)

Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)

3

4

5

Cardiologie 1

50

1 pat

Cardiologie 2

55

5 paturi

Neurologie 1

55

5 paturi

Terapie acută neurologie

15

2 paturi

Unitate de urgențe neurovasculare

20

5 paturi

Neurologie 2

15

5 paturi

Recuperare neurologică

10

Nu

Neurochirurgie 1

30

5 paturi

Neurochirurgie 2

30

5 paturi

Chirurgie vasculară

20

2 paturi

Hematologie

25

10 paturi

Oftalmologie

40

5 paturi

Chirurgie generală 1

45

5 paturi

Chirurgie orală și

maxilofacială

5

2 paturi

Chirurgie generală 2

45

5 paturi

Chirurgie generală 3

45

5 paturi

Chirurgie generală 4

45

5 paturi

Chirurgie toracică

15

2 paturi

O.R.L.

10

2 paturi

Obstetrică -ginecologie 1

38

5 paturi

Obstetrică -ginecologie 2

38

5 paturi

Obstetrică -ginecologie 3

38

5 paturi

Neonatologie și prematuri

35

5 paturi

Terapie int

snsTvă-

—---~nr

2 paturi

Prematuri

CONFORM C

11 ORIGINALĂ

nu

Ortopedie și traumatologie

50-

5 paturi

Ortopedie și traumatologie 2

JL paturi

TtT      /</

6

nu

Toxicologie       f

6

1 pat

A.T.I. 2

16

nil—

Chirurgie plastică și

_

25

5 paturiNr. cri.

Denumirea spitalului, adresă, telefon

Profil

Secții specializate

Capacitate specializare /secție (nr. paturi)

Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)

0

1

2

3

4

5

29.

Spitalul clinic de obstretică ginecologie

"Prof.dr. Panait

Sârbu" - Calea

Giulești nr. 5, sector 6, tel.: 021 316 12 81;

021 316 12 80

Spital de specialitate (obstretică ginecologie), clinic

A.T.I.

15

Nu

Obstretică ginecologie

145

Neonatologie

70

30.

Centrul de evaluare și tratament al toxicodependenților pentru tineri "Sf. Stelian" - Str. Cristian

Pascal nr. 25-27, tel.: 021 260 14 41

Spital de specialitate (psihiatrie)

Psihiatrie

45

Nu

 • B. Unități de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase - sursa de date - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București


  r sunt stocate


  în cele două unități de cercetare-producție a serurilor și vaccinai ț^și-diăgnosticelor activitatea acestor  tulpini microbiene de referință nece bacteriologice. Toate deșeurile c^TțQtotți unități sunt total neutralizate înai/țgrj'^r^  ucției de vaccj

  re  Nr. crt.

  Unitatea

  Tipul

  Adresa

  Riscul potențial

  1

  Institutul de

  Microbiologic „Dr. I.

  Cantacuzino”

  Unitate de cercetare-producție seruri și vaccinuri

  Splaiul Independenței

  nr. 103, sector 5

  Colecție de tuplini de referință pt cercetare-diagnostic și producție

  2

  Institutul Național de Medicină Veterinară „L. Pasteur”

  Unitate de cercetare-producție seruri și vaccinuri uz vaterinar

  Calea Giulești nr. 333, sector 6

  Colecție de tuplini de referință pt cercetare-diagnostic și producție

  3

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

  Spital de boli infecțioase și tropicale

  Șos. Mihai Bravii nr.

  381, sector 3

  Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni infecțio-contagioase

  4

  Institutul de Boli

  Infecțioase „Prof. Dr.

  Matei Balș”

  Spital de boli infecțioase

  Str. Grozovici nr. 1, sector 2

  Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni infecțio-contagioase

  5

  Institutul de

  Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

  Spital de pneumoftiziologie și tuberculoză

  lnavilor

  .........in  .......

  Șos. Viilor       ----

  sector 5

  CONFORM

  ■TTăramenfurix

în cele trei unități sanitare de tip spitalicesc se asigură izolarea și tratarea surselor eliminatoare. Deșeurile cu potențial infecțios sunt neutralizate înainte de evacuare atât prin stațiile de epurare cât și prin sistemele locale de autoclavare.

 • C. Spitale/Institute (atât cele de stat cât și cele private) care au laborator de microbiologic și Laboratoarele de microbiologic autonome (atât cele de stat cât și cele private) - sursa de date - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

în aceste unități, laboratoarele de microbiologic nu dețin și nu stochează tulpini bacteriene de referință și nu fac studii de cercetare. Deșeurile cu potențial infecțios sunt neutralizate conform legislației în vigoare.a) Spitale/Institute

Nr. crt.

Denumire unitate

Adresa

1

Centrul de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”

Str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2

2

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”

Șos. Fundeni nr. 37, sector 2

3

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”

Șos. Fundeni nr. 39, sector 2

4

Spitalul Clinic „Dr. Theodor Burghele”

Șos. Panduri nr. 20, sector 5

5

Spitalul Clinic „Dr. Cantacuzino”

Str. Ion Movilă nr. 5-7, sector 2

6

Spitalul Clinic Colentina

Șos. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2

7

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”

Șos. Vergului nr. 12, sector 2

8

Spitalul Clinic „Sf. Maria”

B-duI Ion Mihalache nr. 37-39, sector I

9

Spitalul Clinic Caritas „Prof. Dr. Nicolae Cajal”

Str. Traian nr. 29, sector 3

10

Spitalul Clinic „Colțea”

B-dul I.C. Brătianu nr. 1, sector 3

11

Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri

Calea Griviței nr. 218, sector 1

12

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu”

B-dul Basarabiei nr. 21, sector 3

13

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Gr. Alexandrescu”

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1

14

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC „Foișor”

B-dul Ferdinand nr. 35-37, sector 2

15

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

Calea Floreasca nr. 8, sector 1

16

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Bagdasar Arseni”

Șos. Berceni nr. 10-12, sector 4

17

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”

Șos. Vitan BârzeșțLn^ 13, sector 4

18

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”

Șos-PanteTimon nr. 34/), sector 2

19

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Piața LabftW&W^WWptor 1

20

Spitalul Clinic Dermato-Venerologie „Prof. Dr. ScaYlgț) Longhin”                                      \

Calea Șerban_yodăTTf\126, sector4    ;;

21

Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila”       u"*

""Calea Griv’ițew^fT^gcWT^

22

Spitalul Clinic „Filantropia”

C-dul Ion MJhațgcRe nnJT=T3, sector 1

23

Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Gh. Polizu”

Str. Qhe^rghe^iliztrhr. 38, sector 1

24

Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”

CaleaJjiujești nr. 5,sector 6

25

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”

Șos. Berceni nr. 10-12, sector 4

26

Institutul Clinic Fundeni       ^^===-5^

Șos. Fundeni nr. 37, sector 2

27

IOMC „Pof. Dr. Alfred Ruseș^’^A A 4^%,

B-dul Lacul Tei nr. 120, sector 2

28

Spitalul de Pneumoftiziolog^ „SjzȘîeîârfx

Șos. Ștefan cel Mare nr. 11, sector 2

29

Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu”

Calea Plevnei nr. 44, sector 6

30

Spitalul Universitar de Urgență București

Splaiul Independenței nr. 169, sector 5

31

Fundația „Dr. Victor Babeș”

Șos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3

32

Maternitatea Bucur

Str. Bucur nr. 10, sector 4

33

SC „Societatea Creștină NUMPOSAN”SRL

Str. Witing nr. 10, sector 1

b) Laboratoare microbiologic


Nr. crt.

Denumire unitate

Adresa

1

SC „TODY LABORATORIES” SRL

Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1

2

SC „Centrul Medical POLIMED” SRL

Str. Caraiman nr. 65, sector 1

3

SC „AUSTROMED CLINIC” SRL

Str. Dinicu Golescu nr. 23-25, sector 1

4

SC „BIOS DIAGNOSTIC” SRL

Str. Roma nr. 39, sector 1

5

SC „HUMANITAS MEDICAL” SRL

Str. Subcetate nr. 45, sector 1

6

SC „NICOLE-CDTM” SRL

Str. Caransebeș nr. 1, sector 1

7

SC „IDS LABORATORIES” SRL

Calea Dorobanților nr. 58, sector 1

8

SC „MED LIFE” SRL

Calea Griviței nr. 359, sector 1

9

SC „MED-AS 2000” SRL

Intrarea Lacul Sărat nr. 3, sector 1

10

Policlinica cu Plată nr. 1

Calea Victoriei nr. 168, sector 1

11

Societatea Civilă PAJURA (Dr. Cedru Claudia)

Str. Pajura nr. 15, sector 1

12

Centrul de Diagnostic și Tratament DOROBANȚI

Calea Dorobanților nr. 32A, sector l

13

SC „CITY LAB” SRL

Str. George Barițiu nr. 40, sector 1

14

CMI- Dr. Rotaru Lavia-Liliana

Str. Clăbucet nr. 6, sector 1

15

CMI- Dr. Rotaru Lavia-Liliana

Str. Povernei nr. 42, sector 1

16

CMI- Dr. Mocanu Georgeta

Str. Știrbei Vodă nr. 86, sector 1

17

SC „Centrul Medical ROMAR” SRL

Str. Ghe. Polizu nr. 38-53, sector 1

18

SC „B1OTERRA MED” SRL

Str. Ion Negulici nr. 27, sector 1

19

IOMC „Prof. Dr. Alfred Rusescu” - Centru Medical

Str. Ion Câmpineanu nr. 22, sector 1

20

Autoritatea de Sănătate Publică București

Str. Spiru Haret nr. 14, sector I

21

SC „ROMCLINIC” SRL

Str. Ardeleni nr. 3A, et. 2, sector 2

22

SC „MEDICOVER ROMBEL” SRL

Str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2

23

SC „DIAMED CENTER” SRL

Str. Pescărușului nr. 13, sector 2

24

SC „PLUS COMPANY” SRL

Str. Ion Călin nr. 37A, sector 2

25

SC „LABORETICA” SRL

Str. Baicului nr. 80, corp C37, sector 2

26

SC „Centrul Medical ROMAR” SRL

Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sector 2

27

SC „BIOSED CENTER” SRL

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 33, sector 2

28

SC „BIOSED CENTER” SRL

Str. Zidurilor nr. 36, sector 2

29

SC „ANALITIC LABORMED” SRL

B-dul Chișinău nr. 6-8, sector 2

30

SC „MED LIFE” SRL

Str. Ion Movilă nrJLJrSeetorT'''""' j

31

SC „BINAFARM” SRL

Str. Teofil rk 3-5, sector 2          UlJ

32

Policlinica cu Plată nr. 1

Str. Batișteika^Wdf^un!W’'     î

33

Policlinica cu Plată nr. 2

Șos. Panteliifion nr. 2£2*-se&teF-2-""“ J

34

CMI- Dr. Nicolau Maria

Șos. Iancului nr.

35

SC „Clinica Medicală HIPOCRAT 2000” SRL

B-dul Chișinău nnjd^rf7M7f ap.L+ ap- 41, secțppSȚ^Z-^^^

36

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie

Str. Șpăfaruluifnr. 15, sector 2

37

Centrul de Sănătate RATB

Str. (jfozeviG+lnr. 6, sector 2

38

SC „Centrul Medical ROMAR’/F® --

Șos. Iancului nr. 46, sector 2

39

SC „ROMAR MEDICARE” SRL

Șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2

40

Centrul Medical MICRO ȘI LAB ANALIZE MED PT AMB SPIT

Str. Mihai Eminescu nr. 143, sector 2

41

SC „TELEMEDICA” SRL

Str. Traian nr. 29, sector 3

42

SC „Centrul Medical ROMAR” SRL

Str. Unității nr. 79-91, sector 3

43

Centrul de Testare Forță de Muncă

Str. Traian nr. 29, sector 3

44

SC „FOCUS LAB PLUS” SRL

Calea Călărașilor nr. 88, sector 3

45

SC „ENDOCENTER MEDICINA INTEGRATIVĂ”

SRL

Șos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3

46

SC „Centrul de Sănătate SF. ALEXE” SRL

Str. Cezar Boliac nr. 52, sector 3

47

SC „Centrul Medical MATEI BASARAB” SRL

Str. Matei Basarab nr. 47, sector 3

48

Centrul de Diagnostic și Tratament Titan

B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3

49

CMI- Dr. Țărmurean Cristina

Str. Pictor Tătărăscu nr. 2, sector 3

50

SC „MEDICOVER ROMBEL” SRL

B-dul N. Grigorescu nr. 41, sector 3

51

SC „INTERNATIONAL MEDICAL CENTER” SRL

Str. Brăilița nr. 48B, sector 3

52

SC „MEDCENTER” SRL

Șos. Berceni nr. 8, sector 4

53

SC „LOTUS MEDICA 2002” SRL

Șos. Olteniței nr. 105, et.2, sector 4

54

SC „MEDICTEST” SRL

B-dul Regina Maria nr. 37-39, sector 4

55

SC „ALFA MEDICAL SERVICE” SRL

Str. Colnicului nr. 2, sector 4

56

SC „FILIP SAN” SRL

Str. Cpt. Eremia Popesu nr. 21, sector 4

57

SC „GINECOLAND” SRL

Str. Gramont nr. 7, sector 4

58

SC „MED LIFE” SRL

B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 20, sector

4

59

CMI- Dr. Gogulescu

Str. Râul Sadului nr. 2-4, sector 4

60

SC „Clinica LIFE MED” SRL

Str. Poterașii nr. 20-22, sector 4

61

SC „V1PER INTERNET” SRL

Șos. Olteniței nr. 48-50, sector 4

62

CMI- Dr. Catejanu Rodica Cornelia

Str. 11 Iunie nr. 10, sector 4

63

Societatea Civilă Medicală Dr. Popescu și Asociații

Calea Șerban Vodă nr. 211, sector 4

64

SC „CORONIS” SRL

Str. Bucur nr. 21, sector 4

65

SC „Clinica SÂNTE” SRL

Șos. Giurgiului nr. 46, sector 4

66

SC „BIOLUMIMEDICA” SRL

Calea Șerban Vodă nr. 232-234, sector 4

67

SC „Clinica POL1SANO” SRL

Str. Cuza Vodă nr. 53, sector 4

68

SC „Clinica L1L MED” SRL

Str. Suzana nr. 7, sector 5

69

SC „THEAFARM-LABORATOR CLINIC” SRL

Str. Mărgeanului nr. 24, sector 5

70

SC „Centrul Medical ROMAR” SRL

Șos. Viilor nr. 90, sector 5

71

CMI- Dr. Stoica Florisanda

Str. Eforie nr. 4, sector 5

72

CMI-Dr. Tudorache

Str. Marcoci nr. 4, sector 5

73

Laborator Analize Medicale „Institutul Cantacuzino”

Splaiul IndepenttnțeT nr\103, sector 5

74

SC „CLIN LAB INTERNATIONAL” SRL

-8tr^binelor^nrs^^or 5

75

SC „VALCRI MEDICAL” SRL             \ c

^S^^^fiAW^mus Naciâs nr. 41, sector

76

SC „MEDIC LINE” SRL

J2aIeaN3^epfen^^^Ti354MV6, sector

77

SC „UROMED CENTER” SRL

Str. Cirgidațîei nn,l LJJrsector 5

78

SC „Laboratgâce^JJNISIN” SRL

B^d^TudțfA0dimirescu nr 29, sector

79

SC „Q^îiOt MedîcaJ^lNFrunză Michaela” SRL

Str. Vigilenței nr. 4, sector 5

80

SC ,/^trX'MeJkaHvffi^JCLAB” SRL

Șos. Panduri nr. 20, sector 5

81

Laboratoare ^^bțajjbl^gî^in Institutul de Sănătate

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, sector 5

Publică București

82

SC „LASERMED MEDICAL SERVICES” SRL

Str. Drumul Taberei nr. 35A, bl. 803, sc. A, ap. 1, sector 6

83

SC „Centrul Medical Simona” SRL

Str. Ing. Cristian Pascal nr. 33, sector 6

84

SC „MEDICLIN A&M” SRL

Str. Cetatea Histria nr. 12, sector 6

85

SC „Centrul Medical de Diagnostic și Tratament” SRL

Calea Ciulești nr. 333, sector 6

86

SC „ADMEDICA INVEST” SRL

B-dul Regiei nr. 8, sector 6

87

SC „UROMED CENTER” SRL

Str. G-ral Culcer loan nr. 32, sector 6

88

SC „Centrul Medical MEDICLAB” SRL

Str. Drumul Taberei nr. 136, bl. 714, parter, sector 6

89

SC „CRIS MEDICAL” SRL

Calea Plevnei nr. 142-144, sector 6

90

Centrul de Diagnostic și Tratament „Cotroceni”

Splaiul Independenței nr. 200, sector 6

91

CMI- Dr. Marinescu Dana

Str. Cetatea Histria nr. 12, sector 6

92

CMI- Dr. Stoica Mariana

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp G, et. 1, sector 6

93

CMI- Dr. Macsuta Sabina

Str. Aleea Pravăț nr. 12, sector 6

94

CM „POLIMED APACA”

B-dul Timișoara nr. 5, sector 6

95

SC „Centrul Medical Sf. Alexandru” SRL

B-dul Iuliu Maniu nr. 524, sector 6

96

SC „IOROVI MEDICA IMPEX” SRL

Str. Moinești nr. 54, sector 6

97

SC „TOTAL MEDICAL GRUP” SRL

Str. Dezrobirii nr. 43, bl. P 19, parter, sector 6

 • D. Unități cu profil veterinar - risc potențial de epidemii prin antropozoonoze

 • D.l. Informații de la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București:

Pe raza municipiului București funcționează unități de diagnostic și tratament, private și de stat, magazine pentru comercializarea animalelor de companie, grădina zoologică și unități de adăpostire a animalelor fără stăpân. Nu sunt aprobate sanitar-veterinar și nu funcționează unități de sacrificare a animalelor (mamifere și păsări).


Tipul unității sau profilul de activitate________________________

Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat. Investigații de laborator pentru stabilirea diagnosticului la animale, expertiza alimentelor și a furajelor______________________

Efectuarea de investigații pentru stabilirea diagnosticului, intervenții chirurgicale și tratamente recuperatorii_______

Unitate pentru adăpostirea și prezentarea, în vederea comercializării a animalelor de companie, a păsărilor și peștilor exotici


Considerentele DSV asupra riscului biologic potențial


Dotat cu toate mijloacele de prevenire și combatere a bolilor la animale și a zoonozelor


Activitatea de diagnostic și tratament a boliloiiaiumalelor se 'VIesîașoară cu respectarea

_ -■          7-7-1 ă-
Nr.

crt.

Unitatea

Tipul unității sau profilul de activitate

Considerentele DSV asupra riscului biologic potențial

expuse publicului

5

Adăposturi pentru câini tară stăpân (3)

Adăpostirea și hrănirea câinilor fără stăpân sau a celor supranumerari, în vederea recuperării, adoptării sau eutanasierii

Nu există riscuri biologice potențiale

Administrația pentru Supravegherea Animalelor deține un singur adăpost de câini pe raza municipiului București, restul amplasamentelor existente sunt în proprietatea fundațiilor pentru protecția animalelor. Cu una dintre aceste fundații administrația are protocol de colaborare.

Nr. crt.

Unitatea

Tipul unității și profilul de activitate

Adresa

Riscul biologic potențial

Are/ nu are cabinet veterinar propriu

1

Administrația pentru Supravegherea Animalelor

Instituție publică; Gestionarea câinilor fără stăpân

B-dul Theodor

Pallady nr. 262, sector 3

Transmiterea zoonozelor la personalul angajat

Da- cu toate dotările necesare desfășurării activității

2

Asociația Prietenii Animalelor România

Protecția câinilor

Str. Săbăreni nr. 69-

73, sector 6

Transmiterea zoonozelor la personalul angajat

Da- cu toate dotările necesare desfășurării activității

Secțiunea a 4-a.

Analiza riscurilor de incendiu

Riscul de incendiu definit ca un criteriu de performanță care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor determinată de interacțiunea proprietăților specifice materialelor și substanțelor combustibile cu sursele potențiale de aprindere se determină pentru spații, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri sau instalații tehnologice. Analizarea nivelului riscului de incendiu se face diferențiat pe categorii de obiective utilizând metodologii și proceduri specifice de identificare și evaluare a acestuia.

Ca o caracteristică generală, prin identificarea și evaluarea riscului de incendiu se poate stabili deci niveluri de risc de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcții de producție și depozitare), în anumite împrejurări, în același timp și spațiu pe baza urmăforTlorparametri:

 • - densitatea sarcinii termice și destinația/funcțiunea,

  rate,

  inii termice.


 • - proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor urifj manipulate sau depozitate, nașesului tehnologic și densitat pentru construcțiile de prody^^șMle^  niveluri distincte de


în raport

 • - Risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu asociat pericolului de explozie;

 • - Risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice >840 mj/mp; ex. Spații pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc), având densitatea sarcinii termice >105 mj/mp;

 • - Risc mediu (mijlociu) de incendiu ( 420 mj/mp < densitatea sarcinii termice < 840 mj/mp), ex. Centrale termice, oficii pentru prepararea mâncărurilor calde etc.;

 • - Risc redus de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 mj/mp).

Analiza condițiilor (împrejurărilor) care pot determina și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu, scoate în evidență cele mai semnificative cauze generatoare de risc de incendiu:

 • -  instalații și echipamente electrice defecte ori improvizate;

 • -  receptori electrice lăsați sub tensiune, nesupravegheați;

 • -  sisteme și mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

reacții chimice necontrolate, urmate de incendiu;

 • -  folosirea unor echipamente neadecvate;


 • -  defecțiuni tehnice de construcții montaj;

 • -  nereguli organizatorice;

 • -  explozii urmate de incendiu;

 • -  acțiune intenționată (,,<7rscw‘‘).

Analiza numărului de incendii:

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în anul 2018 pe teritoriul municipiului București, s-au înregistrat 1547 incendii (în medie 4,2 pe zi), în creștere față de anul 2017 cînd s-au înregistrat aproximativ 1450.

Pe timpul intervențiilor la incendii au fost salvate 1933 persoane și au fost protejate bunuri în valoare de peste un miliard lei.Incendii produse la locuințe: 870 incendii la locuințe (în medie 2 pe zi) Secțiunea a 5-a.

Analiza riscului social

Prin riscuri sociale se înțeleg riscuri majore care afectează un mare grup uman, acestea putând fi HAZARDE sau CREATE DE ACTIVITATEA UMANĂ (proteste, boicoturi, schimbări regimuri politice etc.) și care au consecințe sociale (schimbări în viața omului) cu potențial catastrofic și sever. în vederea intervenției pentru contracararea și diminuare acestora trebuie cunoscută populația expusă, trebuie să existe măsuri de acțiune imediată și trebuiesc cunoscute efectele riscurilor sociale.

La nivelul Municipiului București populația activă reprezintă 49,7 % din care :

 • - 46,7% lucrează în industrie;

 • - 7,9% lucrează în comerț;

 • -  8,5% lucrează în construcții;

 • -  8,5% sunt funcționari publici;

 • - 5,8% lucrează în educație și învățământ;

 • - 4% lucrează în sănătate;

 • - 5,3% lucrează în cercetare;

 • -  13,3% în alte domenii.în Municipiul București „Riscul Social" poate aparej

> Pe timpul marilor aglomerări de persoane:

 • - Târguri și expoziții care se organizează la ROMEXPO S.A. și ROMAEROBANEASA;

 • - Spectacole organizate în săli de spectacole: Sala Polivalentă, Sala Palatului și Teatrul Național București;

 • - Festivaluri, spectacj Constituției, PiațaMț stadioane ( Arena'‘N


ătoarele cazuri :


pavilioanele expoziționale de


iQs]

arid


anetiții sportive organizate în piețe (Piața i/PIto George Enescu, Piața Victoriei), pe Stadionul "Ghencea", Stadionul "Giulești",


Stadionul "Cotroceni", Stadionul „Dinamo” ) și în parcuri (Parcul Tineretului, Parcul Izvor, Parcul Herăstrău);

 • > Pe timpul manifestărilor sociale de protest datorate stărilor de frustrare, nemulțumiri sociale și incertitudini salariale care se pot desfășura în următoarele locații:

 • - în zona Palatului Cotroceni, Palatului Parlamentului, Palatului Victoria;

 • - Pe marile bulevarde (B-dul. Unirii, B-dul. Gh. Magheru, B-dul Lascăr Catargiu);

 • - în zona ministerelor și ambasadelor.

 • > Pe timpul manifestărilor ale unor mase de oameni cu nivel de trai redus (acutizare tensiuni) în zonele defavorizate ale Municipiului București -Ferentari / Zăbrăuți, Prelungirea Ferentari / lacob Andrei, Ciulești Sârbi / Săbăreni

 • > Având în vedere importanța și diversitatea obiectivelor dispuse în zona de competență a inspectoratului, coroborate cu situația conflictuală existentă pe plan internațional ( caracterizată de - răspândirea ideologiilor extremiste, proliferarea grupărilor naționaliste, contestatare sau paramilitare; - persistența tensiunilor sociale, interetnice și interconfesionale; - îndemnul la război, discriminare și ura de clasă sau religioasă, incitarea la acte de separatism teritorial; - organizarea și desfășurarea unor activități de instruire paramilitară; -creșterea agresivității unor medii sau persoane interesate pentru a intra în posesia unor produse strategice o substanțe radioactive, toxice, etc. în scopul utilizării acestora pentru producerea unor atentate ) putem aprecia ca, la nivelul Municipiului București, riscul social este foarte mare.

Secțiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri

Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul capitalei, colectivitățile umane, bunurile materiale și valorile culturale și de patrimoniu, activitățile culturale, sociale, economice și politice pot fi și următoarele:

 • - blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente rutiere, feroviare, aeriene etc.;

 • - blocarea de persoane sub dărâmături, ca urmare a unor situații de urgență specifice;

 • - inundarea subsolurilor clădirilor ce aparțin operatorilor economici, instituțiilor publice, precum și a populației;

 • - punerea în pericol a vieții animalelor - blocări/căderi a acestora în lacuri, puțuri etc., suspendarea acestora în copaci sau la înălțimi etc.;

în anul 2018, serviciile S.M.U.R.D. au intervenit în 75731 cazuri (în medie 200 pe zi), acordând asistenta medicala la 80073 persoane.


FORW CU ORIGINAL


inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov a mai intervenit la un număr de 2054 intervenții la alte situații de urgenta (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundațiilor, avarii la utilități publice etc.) si de protecția comunității (asigurare măsuri de apărare împotrla incendiilor la accidente de circulație și pe timpul desfășurării de evenimente publice, protecția mediului, salvări de animale etc.).

Secțiunea a 7-a.

Zonele cu risc crescut

Zonele cu risc crescut la nivelul municipiului București sunt:

 • a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicicații;

 • b) zonele instalațiilor tehnologice;

 • c) Zone inundabile;

 • d) Zone cu risc seismic ridicat: Centrul Istoric.

Zonele de activitate de la punctul a) și instalațiile tehnologice de la puctul b) sunt rezultatul analizei riscului tehnologic.

Zona inundabilă de la punctul c) este rezultatul analizei riscului natural la inundații. Zonele cu risc seismic de la punctul d) sunt rezultatul analizei riscului natural la cutremure și alunecări de pământ.

Deasemenea aceste zone sunt evidențiate și în anexa 5 - Hărțile de risc la nivelul Municipiului București.

CAPITOLUL IV

ACOPERIREA RISCURILOR

Secțiunea 1.

Concepția desfășurării acțiunilor de protecție - intervenție

Municipiul București prin particularitățile geografice, demografice, economic și sociale este expus următoarelor tipuri de riscuri:

 • a)  Cutremur;

 • b)  Inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;

 • c)   Incendii;

 • d)  Accidente tehnologice;

 • e)  Accidente pe căile de comunicații;

 • f)   Explozii;

 • g)  Accidente aviatice;

 • h)   Eșecul utilităților publice.

Acțiunile de protecție - intervenție se vor desfășură având la bază următoarele principii și reguli de intervenție:

 • •  pregătirea și conducerea într-o concepție unitară a acțiunilor de intervenție;

 • •  întrebuințarea judicioasă și eficientă a forțelor și mijloacelor potrivit scopului, destinației și misiunile acestora;

 • •  concentrarea și intensificarea efortului pentru salvarea oamenilor, bunurilor materiale și valorilor culturale mai importante și la obiectivele de maximă importanță;

 • •  organizarea și menținerea unei strânse cooperări între forțele care participă la intervenție;

 • •  conducerea continuă, fermă, suplă și operativă a acțiunilor;

 • •  repartizarea în timp scurt a misiunilor în raport cu înzestrarea, capacitatea și posibilitățile de acțiune ale forțelor și mijloacelor la dispoziție;

 • •  libertatea de acțiune;


luarea tuturor măsurilor de asigurare a acțiunilor de intervenție a forțelor și mijloacelor participante;

logistica acțiunilor de intervenție potrivit situației createi constituirea unei rezerve de forțe și mijloacefpentru in realizarea manevrei.

Urmare a producerii unor situații de urgență activități:

f\ a)

în cazul producerii inundațiilor:

evacuarea populației și a bunurilor matenale-afectate ca urmare' a producerii inundațiilor;

relocarea perșoanelor sj^tf
 • •  acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor afectate;

 • •  participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;

 • •  serviciile profesioniste pentru situații de urgență vor interveni, în cooperare cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență și cu alte formațiuni specializate pentru limitarea proporțiilor dezastrului și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare;

b) în cazul alunecărilor de teren:

 • •  evacuarea populației și a bunurilor materiale;

 • •  relocarea de urgență a persoanelor sinistrate;

 • •  măsuri de căutare salvare a eventualelor victime;

 • •  acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor afectate;

 • •  evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experți.


în cazul producerii unui seism:

cercetarea raionului și delimitarea zonelor (construcțiilor) cu grad ridicat de pericol de către formațiunile de cercetare;

amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor, trierea și evacuarea populației (salariaților) și a bunurilor materiale; participarea la amenajarea și asigurarea funcționării punctelor de adunare sinistrați;

participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, și medicamente;

acțiuni ale subunităților specializate pentru localizarea și înlăturarea urmărilor avariilor la rețelele de utilitate publică și stingerea incendiilor precum și reabilitarea zonei;


pe timpul intervenției se va avea în vedere permanent existența pericolului apariției unui dezastru complementar.

în cazul producerii de înzăpeziri

închiderea temporară a sectorului de drum; salvarea persoanelor;

intervenția cu mijloace specializate a proprietarului infras acordarea ajutorului medical calificat persoanelor afectați în cazul accidentelor chimice

executarea cercetării raionului contaminat, identificarea naturii și concentrației  substanțelor toxice industriale, delimitarea raionului, a zonelor cu concentrații ridicate și grad ridicat de pericol, prin semnalizare vizibilă, de către formațiunile de cercetare;

izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către specialiști, echipate cu costume de protecție, aparate izolante și scule necesare remedierii avariei; realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de restricție a circulației și limitarea accesului în zonă; • •  aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor contaminate sau rănite, într-un loc special amenajat, astfel amplasat încât să fie la o distanță mai mare de 100 m de sursa toxică și în direcție opusă celei în care bate vântul;

 • •  luarea măsurilor de protecție a personalului de intervenție;

 • •  limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea perdelelor de apă;

 • •  decontaminarea se va executa din partea opusă vântului;

 • •  punctele de decontaminare vor fi amenajate în afara zonelor contaminate;

 • •  utilajele care au fost folosite pentru acțiuni de intervenție în interiorul raionului contaminat vor executa decontaminarea totală după ce se scot din raion și au executat decontaminarea inițială;

 • •  personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie după terminarea misiunii.

 • f) în cazul producerii unor incendii:

 • •  pe timpul intervenției se va ține cont de direcția de propagare a incendiilor avându-se în vedere pericolul apariției unor noi incendii;

 • •  participarea în cooperare cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență pentru:

'd stingerea incendiilor;

■S salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în pericol;

S acordarea primului ajutor medical, trierea și evacuarea populației precum și a bunurilor materiale;

S limitarea proporțiilor dezastrului și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare;

asigurarea asistenței medicale de urgență.

Pe timp de normalitate Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență dispune de forțe și mijloace de prevenire, protecție și intervenție prevăzute în anexa nr. 15.

Conducerea acțiunilor de prevenire, protecție și intervenție la nivelul municipiului București se realizează de către CMBSU, locație de la sediul Centrului Municipal pentru Intervenții în Situații de Urgență.

Cooperarea structurilor participante la acțiunile de prevenire, protecție și intervenție se realizează pe baza protocolului cad situațiilor de urgență.


Principalele etape de realizare a acțiunilor în

Prevenirea:

apariției unor situații de urgență


inimizare a vulnerabilității zonelor


-Urmărirea realizării unor ni^s^i^r^nt^rdg^minimizare a vulnerabilității


-Urmărirea realizării unor masuri si acțiuni de corecție a caracteristicilor si condițiile de functionare-exploatare in vederea diminuării si eliminării vulnerabilității;

-Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare gestionări situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc;

-Planificarea acțiunilor de protectie-interventie;

-Stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acțiunilor de protectie-interventie, pe etape;

-Asigurarea instruirii-pregatirii personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniu și a populației.

Protecția:

-Asigurarea instiintarii, alarmarii si informării;

-Asigurareaprotecției individuale si familiale;

-Urmărirea asigurării masurilor de protecție colectiva ( de grup);

-Urmărirea asigurării acțiunilor de protecție a oamenilor, animalelor, bunurilor si valorilor materiale prin evacuare-relocare;

-Urmărirea asigurării acțiunilor si masurilor de profilaxie in zona de risc, in vederea împiedicării si declanșării unor epidemii si/sau epzootii;

-Asigurarea asistentei medicale si a asistentei medicale de urgenta, a asistentei psihologice in zona de risc;

-Asigurarea supravegherii si controlului situației de pericol si urgenta in zona de risc;

-Asigurarea acțiunilor de cercetare-cautare;

-Urmărirea realizării masurilor de protecție pentru animale si bunurile din gospodărire;

-Urmărirea realizării unor acțiuni de restricții si interdicții necesare in zonele de risc si de distrugeri;

-Urmărirea respectării unor reguli de comportare specifice in zonele de risc si de distrugeri.

Intervenția:

-Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și Centrul Operațional al I.S.U.B.-IF. întreprind măsuri pentru conducerea/coordonarea acțiunilor unor formațiuni de intervenție în vederea gestionării situațiilor de urgență produse;

-Activarea Comitetelor Locale de sector pentru Situații de Urgențăje-pealizează fără înștiințare, prin inițiativă proprie: prezentarea ine          ă"~sediile Cdmitetelor


Locale, de sector, pentru Situații de Urgență și începere

tificarea

tarea

or si aeentilor


-Primirea informațiilor despre producerea al informației către Comitetul Municipiului București penti Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, economici interesați și alarmarea publică a populației;

< ........ ■>


-Organizarea și desfasurarea intervenției, prin

Reabilitarea-restabilirea:
 • - nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență;

-efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate.

Menținerea condițiilor de siguranță:

 • - acordarea asistenței medicale de urgență;

-prevenirea îmbolnăvirilor în masă;

-paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții de circulație;

 • - asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate;

-acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și

religioasă.


Secțiunea a 3-a. Fazele de urgență a acțiunilor

Operațiunile de intervenție sunt executate pe faze de urgențe a acțiunilor, astfel:

 • a) In urgența I sunt cuprinse misiunile ce se execută de către structurile specializate dispuse pe raza municipiului București, în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acestora, și se referă la:

 • 1. deblocarea căilor de acces;

 • 2. limitarea efectelor negative în cazul riscului iminent de prăbușire a unor construcții;

 • 3. salvarea victimelor;

 • 4. acordarea asistenței medicale de urgență;

 • 5. evacuarea cetățenilor aflați în zonele supuse riscurilor;

 • 6. stingerea incendiilor;

 • b) In urgența a Il-a se continuă acțiunile din urgența I, concentrându-se în zona/zonele în care s-au produs situația/situațiile de urgență, forțe și mijloace de intervenție, și se îndeplinesc toate celelalte misiuni specifice, până la terminarea acțiunilor de intervenție. Acestea se referă la:

 • 1. dispersarea personalului și bunurilor proprii î             '            ‘


complementare;

 • 2. evacuarea și protejarea persoanelor surprinse de eve

 • 3. asigurarea suportului logistic;

 • 4. constituirea rezervei de mijloace de protecție indud#


5. controlul și stabilirea măsurilor pentru asigurarea viaromtății unor păi de comunicație, pentru transportul și accesul forțelor și mijloacphăr deririfen£ențre.

în cadrul urgenței a IlI-a, asigurată de două sau mâț, multa unități limitrofe, și a IV-a, asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în cazul unor intervenții de amploare


junile din primele două urgențe, în funcție de iu^ace sporite.Secțiunea a 4-a

Acțiunile de protecție-intervenție

A) Informarea:

Informarea președintelui Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență despre eminenta apariție/ producere a unei situații de urgență .

Informarea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent - Centrul Operațional al ISUBIF prin dispeceratul 112 și/sau agenții economici, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

B) înștiințarea:

înștiințarea se realizează cu scopul de a activa:

Secretariatul Tehnic Permanent - Centrul Operațional al ISUBIF Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență; Comitetele locale - de sector - pentru situații de urgență; Organismele și agenții economici implicați în acțiune; Formațiunile destinate să intervină.

înștiințarea se realizează la ordinul prefectului.

înștiințarea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent - Centrul Operațional al ISUBIF prin dispeceratul 112 și/sau agenții economici conform funcțiilor de sprijin repartizați cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice

C) Avertizarea populației

în scopul prevenirii instalării panicii și pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecție și respectarea regulilor de comportare, populația va fi informată despre situația creată prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică .
Cerntrului Operațional Național din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

 • E) Notificarea

Activitatea de notificare se desfășoară în scopui de a informa eșalonul superior despre producerea și urmările situației de urgență.

Activitatea se realizează de către Secretariatul Tehnic Permanent al comitetului, transmițându-se date despre situația de urgență și, eventual, solicitându-se sprijin material, financiar sau de altă natură.

F) Deblocare, descarcerare și salvarea persoanelor.

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul:

 • - salvării victimelor din locurile care au rămas blocate

 • - deblocarea căilor de acces pentru intervenție și evacuare;

 • - asigurarea condițiilor de supraviețuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor);

 • - limitarea avariilor;

 • - salvarea bunurilor materiale și animalelor;

Acțiunea se desfășoară de către formațiuni specializate ale instituților prevăzute să intervină la fiecare funcțiie de sprijin conform prevederilor HG nr. 2288 din 09.12.2004

 • G) Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate : Acțiunea de evacuare se execută din zonele afectate în locațiile stabilite . Pe timpul acestei activității se va urmării cu precădere :

asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate și a pazei noilor sedii de lucru, precum și a reședințelor puse la dispoziție

- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare evidența populației evacuate asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate instalarea taberelor de sinistrați

recepția și depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii) evacuarea animalelor evacuarea valorilor culturale importante și al^igW^e^pat evacuarea valorilor de tezaur evacuarea spitalelor, azilurilor de bătrâni și 'pehitenciardlpr securitatea și paza zonelor evacuate și a taberelor de sinistrați controlul și dirijarea circulației evacuarea fondului arhivistic național


Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată , la persoanele ale căror locuințe au fost avariate și nu mai pot fi locuite până la refacere.

Acțiunea de evacuare se desfășoară pe raza capitalei, în cămine, hoteluri, complexe sportive sau alte spații în              sigura condiții de cazare și hrănire,


asistență medicală și socială.


Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin, repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

 • H) Acordarea asistenței medicale de urgență

Prim-Ajutor Medical

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în urma situației de urgență pentru salvarea victimelor și transportul răniților.

Participă formațiuni specializate conform repartiției funcțiilor de sprijin. Acestea amenajează puncte de adunare răniți.

Pe timpul acestei activității se va urmări cu precădere:

 • - suplimentarea capacității de spitalizare - fiecare unitate spitaliceascăde urgență va urmărisă externeze pacienții care pot continua tratamentul acasă, pacienții la care îngrijirile pot continua în alte unități spitalicești vor fi evacuați;

 • -  instalarea spitalelor de campanie

 • -  asigurarea asistenței medicale pentru structurile de intervenție operativă;

 • - acordarea asistenței medicale de urgență (SABIF, UPU-SMURD București etc.)

 • -  acordarea primului ajutor premedical ( echipajele de prim ajutor de pe unitățile de descarcerare ale subunităților de pompieri);

 • - triaj în focar și la PAR efectuate de medici de la SABIF și UPU-SMURD București;

 • - asigurarea de medicamente și instrumentar medical

Acțiunea se desfășoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de a asigura recuperarea (însănătoșirea) victimelor, prin:

 • - primirea și trierea răniților aduși de formațiunile specializate care au acordat ajutorul premedical;

 • - completarea ajutorului medical al răniților sosiți de la p.a.r.;

 • - tratamentul medico-chirurgical de urgență în focar (p.a.r) și la spital;

 • -  spitalizarea.


Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate să intervină, conform funcțiilor de sprijin repartizate cu a pericolelor și riscurilor specifice.

I) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă

a asigura cadavrelor,


Se desfășoară în zona afectată cât și în afara acesteia j prevenirea apariției unor epidemii sau epizootii, c ară/ a'-prezenței reziduurilor menajere și altor factori de pericol, și c i_îh; dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vaccinări și admninistrarea unor antidoturi, controlul și supravegherea calității surselor de apă, de alimentare și a factorilor de mediu; interdicții sau restricții de consum; declararea stării de carantină.


Acțiunea se desfășoară dejfi poliție sanitară și medicină pțjrffyilfiăĂp Apa Nova.ormații de specialitate ale inspectoratului de cției mediului înconjurător și ale societățiiIn


J) Prevenirea și stingerea incendiilor.

Acțiunea se desfășoară în zona afectată în scopul de a asigura:

 • - prevenirea apariției unor incendii, ca urmare a avarierii/ distrugerii /suprasolicitării instalațiilor electrice, de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile;

 • - localizarea și stingerea incendiilor apărute.

Acțiunea se organizează și conduce de către forțele specializate ale pompierilor .

K) Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție) persoanelor evacuate și altor resurse

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

 • - elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia

 • -  asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării:

 • - stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării de urgență;

 • - realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgență;

 • - asigurarea transportului pentru persoanele și bunurile evacuate;

 • - supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto;

 • - controlul și evidența auto-evacuării;

 • - transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenție operativă și asigurarea logistică a acestora


  Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale ipsdtdfilorfrevăziite să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizatecu res~ a pericolelor și riscurilor specifice.

  L) Paza, ordinea, îndrumarea circulației, restricții^ dț Acțiunea se desfășoară în zonele afectate și în a adunare și cazare ale sinistraților pe itinerariile de deplasare a fcțrfelor de intervenție. în zona de carantină, în scopul de a asigura:

  • - fluența traficului rutier, cu prioritatea echipajelor specializate de intervenție său, după caz, aplicarea măsurilor de restricție a circulației în zonele afectate sau limitrofe acestora, în scopul prevenirii unor accidente sau blocaje rutiere;

  • - realizarea măsurilor specifice din domeniul de competență în locurile de primire și cazare a sinistraților;

  • - acțiuni de căutare-salvarea persoanelor afectate de situații de urgență, la solicitare, precum și pentru evacuarea populației, potrivit competențelor și resurselor disponibile în momentul respectiv;

  • - izolarea preliminară a zonei afectate și devierea circulației autovehiculelor și persoanelor în scopul diminuării pierderilor complementare;

  • - intensificarea măsurilor de menținere a ordinii publice, a celor de combatere a infracțiunilor și a altor fapte antis  <^Qg. 111 din 116


  H:


  A'

  1 î

  UHGLNT


Acțiunile se desfășoară la ordinul Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și se organizează și conduce de către : Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și comandanții unităților militare primite în sprijin.

M) Efectuarea lucrărilor publice și inginerești de reabilitare la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate

Acțiunea se desfășoară în zona afectată, astfel:

 • - evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public;

 • - nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență;

 • - efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină, conform funcțiilor de sprijin, repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

N) Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel:

 • - asigurarea apei și hranei pentru persoane

 • - asigurarea apei și hranei pentru animale

 • - verificarea și asigurarea apei potabile, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

■■■ —V. -rifAfi

■ A

spuns la


MALUL


O) Asigurarea energiei pentru iluminat, în

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în

 • - asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate^riti urgență, pentru minimum 72 ore.

 • - asigurarea energiei electrice;

 • - refacerea operativă a avariilor produse în reț de transport și distribuție a energiei electrice

 • - refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale:

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a. pericolelor și riscurilor specifice.
P) Efectuarea depoluării și de Acțiunea se desfășoară în zgff^fMatl supravegherea gradulțafara ei, astfel:

perimetrul raioanelor de intervenție

din 1161l 0.


aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție

efectuarea depoluării și decontaminării

 • -  stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului

 • -   stabilirea priorităților pentru efectuarea decontaminării și depoluării asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor

necesare pentru realizarea decontaminării și depoluării populației, căilor rutiere și clădirilor

supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației

efectuarea decontaminării populației

 • -  realizarea decontaminării animalelor și produselor vegetale și animale supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și

depoluarea cursurilor de apă

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice.

Q) Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă

Acțiunea se desfășoară în zona afectată și în afara ei, astfel acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populația afectată asigurarea asistenței umanitare de urgență pentru un număr de până la 10.000 victime, prin resursele și infrastructura proprie, și peste 10.000 victime prin Mișcarea Internațională de Cruce Roșie.

acordarea de ajutoare și despăgubiri financiare pentru populație, agenți economici, instituții și unități administrativ-teritoriale afectate

stabilirea și aplicarea măsurilor de asistență socială acordarea asistenței religioase și sociale acordarea asistenței psihologice

Acțiunile se desfășoară de către formațiunile specializate ale instituților prevăzute să intervină conform funcțiilor de sprijin repartizate cu responsabilități de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice


Secțiunea a 5-|<0NF0RM CU OWG'

Instruirea

Pregătirea continuă a personalului în perioada analifată onstituit o obligație de serviciu pentru întreg personalul și a avut un caracter permanent, organizându-se în timpul programului de lucru, pe baza planurilor anuale întocmite la nivelul fiecărui sector de activitate, potrivit diagramei relațiilor de subordonare, și a planurilor de studiu individual, întocmite în rap^-ps^dcularitățile specifice structurii funcționale a compartimentului de mun 0 a_n£vcdlOT^eale de pregătire a fiecărui cadru în parte, atribuțiilor funcționale, a corectitudinii în aplicarea legilor, hotărârilor de guvern și a celorlalte acte normative, în vederea rezolvării oportune a problemelor complexe ce caracterizează activitatea inspectoratelor pentru situații de urgență.


având ca principal scoț &e|r-e^mp^îenței profesionale, a eficienței îndeplinirii

i li                                                   din 116
Una dintre prioritățile actului de management a constat în întocmirea la timp și de calitate a documentelor pentru planificarea și desfășurarea procesului de pregătire continuă a personalului pe anul 2018. In acest sens s-a întocmit Planul de pregătire continuă a personalului pentru anul 2018, tematica de pregătire continuă a personalului în funcție de componența structurilor organizate.

Sesiunile de pregătire desfășurate la s-au axat pe specificul structurii funcționale a compartimentului sau a locului de muncă, concomitent cu desfășurarea activităților profesionale curente, având în principal, un caracter practic, fiind organizate, funcție de conținutul acestor teme, în obiectivele cu grad ridicat de pericol în procesul tehnologic sau chiar cu caracter de unicat, contribuind la perfecționarea cunoștințelor și formarea deprinderilor de acțiune rapidă și cu eficiență maximă în condiții cât mai aproape de realitate. In cadrul acestei categorii de pregătire au fost organizate și desfășurate teme de cunoaștere și mânuire a accesoriilor și tehnicii de luptă, nou apărută sau intrată în dotare, cu accent pe autospeciala și accesoriile de descarcerare.

Secțiunea a 6-a

Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență.

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situații de urgență ierarhic superioare asupra locului producerii unei situației de urgență specifică, evoluției acesteia, efectelor negative produse, precum și asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.

Primarii, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și comitetele locale -de sector- pentru situații de urgență, precum și conducerile operatorilor economici și instituțiilor amplasate în zone de risc au obligația să asigure preluarea de la stațiile meteorologice centrale, locale și centrul operațional a datelor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

CAPITOLUL V

RESURSE: UMANE, MATERIALE, FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale și financiare necesare activității de analiză și acoperire a riscurilor se realizează conform H.G. 1040 din 9 august 2006 pentru aprobarea Planului național de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, și se elaborează anual de către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Consiliul General al municipiului București și consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.

în funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de producere/inanifestare, amploarea și efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de forțe și mijloace necesare de prevenire și combatere a riscurilor, astfel:

 • a)    inspecții de prevenire;

 • b)    servicii profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență;

 • c)    formațiuni de asistență medicală de urgență și descarcerare;

 • d)    formațiuni de protecție civilă: echipe căutare-salvare, NBC și pirotehnice;

 • e)    alte formațiuni de salvare: Crucea Roșie, scafandri profesioniști ș.a.;

 • f)     grupe de sprijin.

Pe lângă tipurile de forțe precizate mai sus, mai pot acționa, după caz, în condițiile legii: unitățile poliției și jandarmeriei, structurile poliției locale, unitatea specială de aviație a Ministerului Afacerilor Interne, unitățile specializate/detașamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, unitățile pentru asistența medicală de urgență ale Ministerului Sănătății, organizațiile neguvernamentale specializate în acțiuni de salvare, unitățile și formațiunile sanitare și de inspecție sanitar-veterinară, formațiuni de pază a persoanelor și a bunurilor, precum și detașamente și echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate și societăților comerciale specializate, incluse în planurile de apărare și dotate cu forțe și mijloace de intervenție, formațiunile de voluntari ai societății civile specializați în intervenția în situații de urgență și organizați în ONG-uri cu activități specifice.

Forțele auxiliare se stabilesc din rândul populației și salariaților, formațiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situații de urgență, care acționează conform sarcinilor stabilite pentru formațiunile de protecție civilă organizate la operatorii


IU


CAPITOLUL VI

LOGISTICA ACȚIUNILOR

Sistemul logistic este format din elementele specializate care asigură condițiile materiale necesare pentru exercitarea actului de conducere și desfășurarea intervenției.

Logistica acțiunilor de intervenție cuprinde măsurile și activitățile organizate, planificate și desfășurate în scopul asigurării la timp și fără întrerupere cu resurse materiale necesare îndeplinirii misiunilor, menținerii în permanență a stării de sănătate a personalului operativ, a stării de funcționare a tehnicii de luptă și de comunicații.

Organizarea logisticii ține seama de înzestrarea agențiilor de intervenție, a forțelor participante, de normele de consum, nivelul stocurilor, situația sanitar-epidemiologică a efectivelor, gradul de solicitare a personalului pe timpul îndeplinirii misiunii, caracteristicile zonei și de sursele de aprovizionare.

Logistica acțiunilor de intervenție vizează:

 • • asigurarea echipamentului de protecție;

 • • asigurarea mijloacelor și a tehnicii de intervenție atât pentru subunitățile proprii ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cât și pentru celelalte forțe participante cu care se cooperează;

 • • asigurarea punctelor de asistență tehnică, realizarea rezervelor de carburanți și materiale consumabile;

 • • asigurarea aprovizionării și distribuirii antidoturilor și echipamentelor precum și a altor materiale;

 • • realizarea și menținerea legăturilor cu personalul de la locul intervenției, cu forțele cu care se cooperează, cu unitățile, subunitățile, autoritățile locale precum și cu eșalonul superior;

 • • asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare și farmaceutice, prevenirea apariției îmbolnăvirilor și acordarea ajutorului medical de urgență.

Logistica acțiunilor se asigură de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6, pentru acțiunile și măsurile desfășurate de la sediul propriu, precum și de către autoritățile, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții și responsabilități în domeniu.

Asigurarea populației sinistrate cu materiale de cazarmament, igienă personală, îmbrăcăminte, alimente, apă, etc., se va realiza prin grija Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență și a serviciului de asistență socială, pri tinetele de distribuire a ajutoarelor umanitare organizate în raioanLista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în municipiul București

r. cit.

Den u mi re autoritate

Coordonate autoritate

I’crsoană/e de contact

Atribuții în i’AAR conform fișei nr.

1

Instituția Prefectului Municipiului București

Tel.021.313.24.76

Fax.021.312.25.33

Fișa nr. 1

2

Inspectoratul pentru

Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov

Tel.: 021/207.55.00

Fax: 021/316.51.16

Fișa nr. 2

3

Primăria Municipiului București

Tel.021.305.55.00 int. 1450/1451 021.305.55.06/07 Fax.021.312.00.30

Fișa nr. 3

4

Primăria Sectorului 1

Tel.021.319.10.60 int. 106

Fax 021.319.10.08

Fișa nr. 3

5

Primăria Sectorului 2

Tel.021.209.60.04:021.252.77.73

Fax.021.209.60.81;021.252.80.39

Fișa nr. 3

6

Primăria Sectorului 3

Tel.021.318.03.00

Fax.021.318.03.21

Fișa nr. 3

7

Primăria Sectorului 4

Tel/Fax. 021.335.50.30

Fișa nr. 3

8

Primăria Sectorului 5

Tel.021.315.94.82/021.314.43.18

Fax.021.311.04.65/021.314.49.90

Fișa nr. 3

9

Primăria Sectorului 6

Tel.0376.204.319;0376.204.302.

Fax.0376.204.457

Fișa nr. 3

10

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Tel.021.313.04.88.

Fax 021.312.23.23

Centrala 021.315.35.34 int.22166

Fișa nr. 4

11

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București

Tel. 021.456.73.50,interior 20300

Fax.021.369.00.60

Fișa nr. 5

12

Direcția Generală de Protecție Internă

Tel./Fax. 021.311.13.53

*

13

Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București - ANRSPS

Tel./Fax. 021.313.63.83

Fișa nr. 7

14

S.R.I. -Direcția de Informații a Municipiului București

Tel.021.201.58.3 8

Fax.021.210.18.28

Fișa nr. 38

15

Comandamentul

Garnizoanei București

Tel.021.420.19.98 / 021.420.71.22

Fax.021.421.31.67 / 021.420.19.83

Fișa nr. 6

16

Centrul Militar Zonal

București

Tel. 021.336.78.20;

Fax 021.335.32.14

Fișa nr. 6

17

Direcția Generală de

Poliție Locală și Control a Municipiului București

Tel.021.539.14.02

Fax.021.539.15.00

———A&

\ Fișa nr. 8

_

18

Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor

Tel.021.310.63.75

Fax.021.310.63.80

" Fișa nr. 9

19

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București

Tel.021.324.99.30

Fax.021.324.99.38

_____FișiTnr. 10

20

Direcția pentru Cultură a Municipiului București

Tel/Fax 021.323.26.11

021.323.26.28 int 105

Fișa nr. 11

21

Direcția Generală de Evidența Persoanelor a Municipiului București

TeUJă^^î^Oint.  v

# lO<.J»d-rW2.9() \\

Fișa nr. 12

22

Direcția pentru Agricultură a Municipiului București

// ♦y>-

1 nax'

1 U

Fișa nr. 13

23

Agenția pentru Protecția Mediului București

Tel. 021.430.66.77

Fax 021.430.66.75

Fișa nr. 14

24

Direcția Generală, Investiții (PMB)

Tel.021.305.55.09 int.1503

Fax 021.305.55.46

Fișa nr. 3

25

Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii (PMB)

Tel.021/305.55.00 int.1802 021/305.55.20

Fax. 021.305.55.19

Fișa nr. 3

26

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Tel.021.314.23.15

Fax 021.3 14.23.16

*

27

Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Tel.021.314.11.48

Fax 021.315.10.07

Fișa nr. 15

28

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

Tel.021.224.58.60

Fax.021.224.58.62

Fișa nr. 16

29

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Tel.021/636.35.71

Fax.021.334.42.54

Fișa nr. 17

30

Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici”

Tel.021.332.50.08

Fax.021.334.62.60

Fișa nr. 18

31

Departamentul

U.P.U-S.M.U.R.D.

București

Tel. 021.599.23.00 int. 215

Fax: 021.599.99.09

Fișa nr. 19

32

Serviciul de Ambulanță București - Ilfov

Tel. 021 210.52.05

Fax 021 210 26 76

Fișa nr. 20

33

Departamentul Situații de Urgență și Dezastre -Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Tel.021.3 17.40.53

021.317.60.06 int. 121

Fax 021.312.84.52

Fișa nr. 21

34

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

Tel. 021.310.10.59/031.711.15.08.

Fax 021.310.10.69

Fișa nr. 22

35

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

Tel. 021.253.08.82

Fax 021.252.55.20

Fișa nr. 23

36

Direcția Sanitară

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București

Tel. 021.348.05.65

Fax 021.348.23.52

Fișa nr. 24

37

S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” S.A București,

- Centrul Zonal de Marfa București

Tel./Fax 021.319.18.52

Fișa nr. 25

38

SUCURSALA

REGIONALĂ DE CĂI FERATE BUCUREȘTI

Tel /Fax. 021.318.23.78

1      nUfllO

Fișa țr. 25

ȚiGMALUL

39

S.C. METROREX S.A.

Tel.021.319.36.70 centală 021.336.00.90

Fax.021.312.51.49

Li

^""S^Fîșa nr. 26

40

S.T.B.

Tel. 021.307.41.06

Fax 021.307.45.99

"      Fișa nr. 26

41

S.C. D1STRIGAZ -SUD REȚELE S.R.L.

Direcția Regională

București

Tel./Fax 021.348.40.99

J

Fișa nr. 27

42

S.C.

ELECTROCENTRALE București S.A.

1^X01                   11.08

// ♦ / K s?.    \ 7 \\
43

S.C. APA NOVA București S.A.

Tel. 0374.39.81.24

Fax.021.315.41.33;021.312.44.37

Fișa nr. 30

44

ISCIR București

Tel.021.411.97.60/021.411.97.61

Fax 037.810.23.23.

Fișa nr. 29

45

- S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. -Zona M.T-J.T. Zonă București

Tel. 0372.11.58.00

Fax 0372.873.726/021.206.58.00

Fișa nr. 28

46

Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - București.

Tel.021.318.22.29

Fax.021.318.22.20

Fișa nr. 31

47

R.A.D.E.T.

Tel.021.313.54.22

Fax.021.312.30.18

Fișa nr. 32

48

Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA -DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV

Tel.021.233.24.16

Fax.021.233.24.17

Fișa nr. 33

49

Inspectoratul în Construcții al Municipiul București

Tel.021.330.10.01;021.330.13.28

Fax.021.330.13.19

Fișa nr. 34

50

Inspectoratul Școlar al Municipiul București

Tel. 021.211.84.85;021.212.37.80

Fax.021.210.48.51

Fișa nr. 35

51

Aeroportul Internațional București-Băneasa- Aurel Vlaicu

Tel .021.232.00.20

Fax.021.232.36.87

Fișa nr. 36

52

Divizia Operațiuni București (TELEKOM)

Tel.021.400.70.50

Fax.021.312.15.51

Fișa nr. 37

53

Serviciul de

Telecomunicații Speciale

Tel. 021.202.21.15

Fax. 021.315.21.27

54

/Xdministrația Națională de Meteorologie

Tel. 021.316.42.92

Fax. 021.316.31.43

55

Administrația Națională de îmbunătățiri Funciare Ilfov

Tel. 021.361.28.80

Fax. 021.361.28.60

56

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Municipiului București

Tel. 021.326.89.84

Fax. 021.326.89.93

X

57

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Tel. 021.316.84.15

Fax. 021.316.84.16

58

Societatea Română de Televiziune

Tel. 021.316.84.15

Fax. 021.316.84.16

*

59

Societatea Română de Radiodifuziune

Tel. 021.303.16.00

Fax. 021.319.05.51

*

60

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Tel. 021.303.16.00

Fax. 021.319.05.51

*

61

Inspectoratul Teritorial de Muncă al

Municipiului București

Tel. 021.331.16.16

Fax. 021.331.76.14

62

Garda Forestieră

București

Tel. 021.233.12.89

Fax. 021.233.01.63

63

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Tel./Fax 021/405.06.64

Fax Secretariat:021.405.06.73

r^^SjșflTTfî 39

64

Centrul de Investigații

și Analiză penti^s^’" SiauranțaAvimei v* Civilgf

Tel. 021.222.05.35.

A 0378-107-106-

Fișa nr. 40ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR ȘI RESPONSABILILOR CUPRINȘI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;


Nu este cazul


Fișa nr. 1


b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;


c,- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;


d.-exercitii si aplicații


Execută controale periodice prin corpul de control propriu la instituțiile administrației publice locale pentru verificarea modului de respectare a legislației din domeniul managementului situațiilor de urgență_______

Asigurarea informării populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora, activitate desfășurată permanent și în special cînd se prognozează situații de urgență______

Coordonează prin structurile specializate (I.S.U.B.-IF.) pregătirea și desfășurarea exercițiilor și aplicațiilor care se desfășoară la nivel județean și interjudețean, pentru toate tipurile de riscuri identificate pe raza județului


II.- RESURSE NECESARE

 • a. - monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritățile competente;

 • b. - controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;


Nu este cazul


c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;


d.-exercitii si aplicații

III.-INTERVENTIE


Asigură resursele necesare desfășurării activității corpului de control propriu Asigurarea fondurilor necesare executării materialelor informative/ documentare, pliantelor, materialelor în mass-media, filme ,etc. prin instituțiile abilitate________

Nu este cazul


a.-alarmare

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

c.-asistenta medicala.

d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .


e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol


Asigură continuitatea conducerii instituției prefectului și alertarea / alarmarea personalului propriu_____________________

Asigură coordonarea și conducerea acțiunilor de intervențiepeutai-eănTâreA salvare saujjcssarctffâre prin intermediul I.S.U.^ÎE       r

Nu est^ mgyjf ORW ‘ Conduc^și coordonșggâ^gȘi^miggy^ZZ îndepărțre_aJ»arfff?f®1t^ intermediul instituțiilor_c& C.M.B.S.U., can^adțîoMa competențelor/fegale șyca;__________________

Conduce și coordonează acțiunile de limitare a consecințelor unui pericol prin intermediul instituțiilor componente ale C.M.B.S.U.. care acționează conform competențelor legale și capacităților          _____________

Conduce și coordonează acțiunile de înlăturare a efectelor unui eveniment prin intermediul instituțiilor componente ale C.M.B.S.U.. care acționează co competențelor legale și capacj

îTperîcol prin--'s Gnente ale

_ e de limitareIJ1

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL SPIRII” „.

risa nr. 2

BUCUREȘTI-ILFOV                                           ’

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici și transmiterea datelor la autoritățile competente;

La primirea avertizărilor hidrologice/ meteorologice, acestea se retransmit CLSU de sector și centrelor operative

- centralizarea datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a elementelor negative ale acestora;

Se centralizează datele și informațiile privitoare la tipurile de risc specifice și potențialele pericole pe care le poate genera acestea

- monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;

Periodic se verifică viabilitatea planurilor de urgență externă ale operatorilor economici sursă de risc chimic

- monitorizarea obiectivelor economice, sursă de risc Ia incendii și explozii;

Periodic se verifică viabilitatea planurilor de intervenție, prin controale și aplicații

- evaluarea efectelor negative ale situațiilor de urgență care s-au produs și ale stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

Constituirea de comisii mixte pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse

- informarea și educarea preventivă a populației;

Periodic se desfășoară activități de informare și de educare a populației privind modul de comportare pe timpul producerii unor situații de urgență

- înștiințarea autorităților administrației publice asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a conținutului Catalogului local de clasificare a unităților administrativ teritoriale din punct de vedere al protecției civile

- avertizarea populației prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică;

Transmiterea semnalelor de avertizare autorităților administrației publice locale

- planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor pentru intervenții operative;

- căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor prin structuri operative specializate;

- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;

localizarea, limitarea propagării, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă;

Executarea intervenției operative de către echipele de intervenție

- asigurarea apei și hranei pentru persoane și animalele afectate sau evacuate;

Activitatea se desfășoară la solicitarea autorităților publice locale

- aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;

- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea;

- asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor;

II. RESURSE NECESARE

- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici și transmiterea datelor la autoritățile competente;

AparaturfaFcomunicațij si           ''exigentă

în dispeceța^i^^M'âmm          -

- centralizarea datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a elementelor negative ale acestora;

- monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;

Planurile de urgpnțtrgxteMiăale obiectiyekrTsuisă

- monitorizarea obiectivelor economice, sursă de risc la incendii și explozii;

Planurile de intervenție întocmite în acest scop

- evaluarea efectelor negative ale situațiilor de urgență care s-au produs și ale stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

------ -----A

- informarea și educarea^exsntjvă-a-pQpulaperN

Materiale informațive/documentațejțiianHriMe urgență, pliante, mass-media, ț^^tgmSjfbțn^tive

- înștiințarea autorităților administrației publice asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

- avertizarea populației prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică;

Mijloacele de avertizare și înștiințare aflate în dotarea autorităților administrației publice locale

- planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor pentru intervenții operative;

- căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor prin structuri operative specializate;

Mijloacele specializate aflate în dotarea subunităților de intervenție

- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;

Mijloacele specializate aflate în dotarea subunităților de intervenție

- localizarea, limitarea propagării, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă;

Autospeciale de intervenție și materialele aflate în dotarea subunităților

- asigurarea apei și hranei pentru persoane și animalele afectate sau evacuate;

- aplicarea măsurilor de limitare a împrăștierii substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în perimetrul raioanelor de intervenție;

- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea;

- asigurarea operativă a forțelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor;

Mijloacele specializate aflate în dotarea subunităților de intervenție

III. INTERVENȚIE

- alarmare

- acțiuni de căutare/salvare/descarcerare

- asistență medicală

- acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură în cel mai scurt timp alarmarea populației de pe raza localității cu mijloacele din dotarea CMBSU/C.L.S.U . funcție de riscurile specifice din zonă

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de intervenție pentru căutare, salvare sau descarcerare prin intermediul S.V.S.U.

c.-asistenta medicala.

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de asistență medicală de urgență prin intermediul capacităților existente la nivel local

d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Asigură măsurile pentru prevenirea manifestării unui pericol prin respectarea condițiilor impuse pentru construcții în zone derisc

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Asigură prin CMBSU/C.L.S.U. și S.V.S.U. intervenția în prima urgență pentru limitarea consecințelor unui pericol

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    | Fișa nr. 4

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- participă la asigurarea măsurilor de protecție a populației, fluență și dirijare a circulației pe timpul evacuării persoanelor sau bunurilor periclitate și Ia securizarea zonelor afectate de producerea unei situații de urgență

- sprijinirea activității de evidență a populației, care se evacuează în raioanele afectateși în cele în care se execute evacuarea

- participă la realizarea măsurilor specific din domeniul de competență în locurile de primire și cazare a sinistraților

Asigurarea măsurilor de menținere a ordinii și siguranței publice

- asigurarea fluidizării traficului rutier, cu prioritatea echipajelor specializte de intervenție, potrivit competențelor, sau , după caz, aplicarea măsurilor temporare de restricție a circulației în zonele afectate de producerea unor situații de urgență sau limitrofe acestora, în scopul prevenirii unor accidente sau blocaje rutiere.

Asigurarea accesului autovehiculelor destinate intervenției în zona afectată și respectarea restricțiilor de circulație.

- menținerea și restabilirea ordinii publice;

Organizarea activităților specifice de menținere și restabilire a ordinii publice

II. RESURSE NECESARE

- participă la asigurarea măsurilor de protecție a populației, fluență și dirijare a circulației pe timpul evacuării persoanelor sau bunurilor periclitate și la securizarea zonelor afectate de producerea situației de urgență

- sprijinirea activității de evidență a populației, care se evacuează în raioanele afectateși în cele în care se execute evacuarea

- participă la realizarea măsurilor specific din domeniul de competență în locurile de primire și cazare a sinistraților

- asigurarea fluidizării traficului rutier, cu prioritatea echipajelor specializte de intervenție, potrivit competențelor, sau , după caz, aplicarea măsurilor temporare de restricție a circulației în zonele afectate de producerea unor situații de urgență sau limitrofe acestora, în scopul prevenirii unor accidente sau blocaje rutiere.

III. INTERVENȚIE

- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol               /

- acțiuni de menținere și restabilire a ordinii și siguranței pubjfce

ț -4/

- acțiuni de deviere și restricționare a circulației autovehiculelor^ în zona afectată

i

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1-6                                             F 1?ar'

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Asigură informarea populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora.

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , în toate cazunj^fe-maiufeslare a situațiilor dejxcgerrțtTgenerate de riscurile specifiț^zonei de compet^Șț«VrtM-'J'* ț

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelorbla autoritățile competente;

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta

Nu                           '

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol ;

A^igmaiealfondurilor necesare executării materialelor informative / documentare , pliantelor, materiale în mass-media , filme ,etc.

d.-exercitii si aplicații        ®

/* /

M a"

l

aX

\ 7 \

\ "7 \ț

Asigurarea fondurilor pentru achiziționarea materialelor necesare specifice situației de urgență pentru care se desfășoară exercițiilț^Țfflrapticyițiile .

/ loA

w

HJL GjL

L Jj i w

l 11.


persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale și a pazei noilor sedii de lucru, precum și reședințelor puse la dispoziție;

protecția persoanelor cu funcții de conducere

- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;

- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;

- instalarea tabarelor de evacuați;

- securitatea și paza zonelor evacuate;

Se organizează paza și controlul accesului în zona taberelor de sinistrați

- evacuarea fondului arhivistic național;

Se organizează paza transportului fondului arhivistic, precum și a noii locații de depozitare a acestuia

- securitatea și paza perimetrului zonelor de carantină;

- asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective;

- neutralizarea efectelor materialelor periculoase privind stabilirea perimetrelor de securitate și evacuarea locală a populației;

- menținerea și restabilirea ordinii publice;

Organizarea și aplicarea măsurilor specifice pentru menținerea și restabilirea ordinii publice

11. RESURSE NECESARE

- evaluarea riscurilor specifice privind asigurarea protecției persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile fundamentale și a pazei noilor sedii de lucru, precum și reședințelor puse la dispoziție;

- evacuarea persoanelor, populației sau bunurile periclitate;

- asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate;

- instalarea tabarelor de evacuați;

- securitatea și paza zonelor evacuate;

Se organizează paza și controlul accesului în zona taberelor de sinistrați

- evacuarea fondului arhivistic național;

- securitatea și paza perimetrului zonelor de carantină;

- asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective;

- neutralizarea efectelor materialelor periculoase privind stabilirea perimetrelor de securitate și evacuarea locală a populației;

..... .. .............................-

- menținerea și restabilirea ordinii publice;

III. INTERVENȚIE

...                 K)             .      ........

- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

\ \...........

- acțiuni de menținere și restabilire a ordinii publice

- acțiuni de restricție a circulației autovehiculelor în zona afectatăComandamentul Garnizoanei București                        (      l '              ,

, M                                                                                                     Fisa nr. 6

Centrul Militar Zonal București

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente ;

Asigură monitorizarea radioactivității mediului la nivel de unittate militară cu tehnica specifică din dotare transmite datele obținute eșaloanelor superioare proprii

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Asigură informarea personalului propriu asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora.

d.-exercitii si aplicații

Z

\-----------------------------/o-           v .

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , pe tipuri de riscjria^oRctțarea NCMBSU sau ISUBIFII.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Tehnica din dotare specifică activității de monitorizare radioactive, tehnică electronică de prelucrare , stocare și transmitere a datelor

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta ;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Materiale de informare a personalului propriu

d.-exercitii si aplicații;

Tehnica și materiale din dotare necesare, specifice situației de urgență pentru care se desfășoară exercițiile sau aplicațiile

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură în cel mai scurt timp alarmarea personalului propriu cu mijloacele din dotarea proprie și / sau a C.L.S.U de sectoare, funcție de riscurile specifice din zonă

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Sprijină cu mijloace tehnice si materiale din dotare acțiunile de intervenție pentru căutare, salvare sau descarcerare , la solicitarea CMBSU

c.-asistenta medicala .

Asigură asistență medicală de urgență pentru personalul propriu și sprijină la solicitare asistența medicală de urgență pentru populație

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

Participă cu forțe și mijloace tehnice din dotare la acțiuni de prevenire a manifestării unui pericol, la solicitarea CMBSU

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Participă cu forțe și mijloace tehnice din dotare la acțiuni de limitare consecințelor a unui pericol, la solicitarea CMBSU

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Participă cu forțe și mijloace tehnice din dotare la acțiuni de înlăturare a consecințelor a unei situații de urgență , la solicitarea CMBSU

Fișa nr. 7

Serviciul Probleme Speciale ai Municipiului București - ANRSPS I.-GESTIONAREA RISCURILOR

 • a. - monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de

mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;           _________

 • b. - controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta:

 • c. - informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;II.- RESURSE NECESARE

 • a. - monitorizarea permanenta a

parametrilor meteo ,seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritățile competente ;___________

 • b. - controlul preventiv al autorităților

pe domenii de competenta ;_________

 • c. - informare preventiva a populației

  Nu este cazul


  Nu este cazul


  Nu este cazul


  Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se f onform planificării stabili


  V

  Nu e


  asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

  d.-exercitii si aplicații

  Asigură resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

  III.-INTERVENTIE

  a.-alarmare

  Asigură mijloacele materiale necesare alarmării personalului propriu

  b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare.

  Nu este cazul

  c.-asistenta medicala.

  Nu este cazul

  d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

  Nu este cazul

  e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

  Asigură în baza prevederilor legale resursele materiale pentru limitarea efectelor produse de situațiile de urgență , la solicitarea CMBSU

  f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

  Asigură în baza prevederilor legale resursele materiale pentru lichidarea efectelor produse de situațiile de urgență , la solicitarea CMBSU

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București Fișa nr. 8

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, dc mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente ;

Nu e cazul

b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta ;

Nu e cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Participă la informarea populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora, activitate desfășurată permanent și în special cînd se prognozează situații de urgență

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo ,seismici de mediu ,hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta ;

\       J              ~L-—

Nu teste cazul                      — ___

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Mijloacele proprii sne^jiwcQdiR-tWIarea ■ structurilor teritoriale ale instituției

d.-exercitii si aplicații                                        M

^Resursele necesare desfășurării în colaborare constituțiile cu atribuții în domeniul

' g^ti^grii situațiilor de urgență

f  /C—Z

III.-INTERVENTIE                 # * / 0^7


a.-alarmare

Asigură sprijinul acțiunilor de alarmare prin mijloacele materiale specifice proprii

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare.

Asigură mijloacele materiale din dotare necesare sprijinirii acțiunilor de intervenție pentru căutare, salvare sau descarcerare

c.-asistenta medicala .

Asigură mijloacele materiale din dotare necesare sprijinirii acțiunilor de asistenta medicala in situații de urgenta

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Participă la paza bunurilor evacuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cel mai scurt timp posibil.

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Acționează in vederea supravegherii, fluidizării si controlului circulației auto.Asigura totodată controlul si evidenta auto-evacuarii. menținerea si restabilirea ordinii publice

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment,

Acționează in sprijinul instituțiilor care asigura inlaturarea efectelor unui eveniment


Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor București                Fișa nr. 9

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta;

Da

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Participă la informarea populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora, activitate desfășurată permanent și în special când se prognozează situații de urgență

d.-exerciții si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu 1SUB1F

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta;

Cu personal de specialitate din cadrul comisariatului

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Participă la informarea populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza administrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora, activitate desfășurată permanent și în special cînd se prognozează situații de urgență

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBJEX

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

-Asigură alarmarea             pi'opi iu în

lșituațitț.pi®d^d©m unor situații dgoirgență

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare     C\

c.-asistenta medicala.                  #'Qr St    \ x

d.-actiuni de indepartare a manifestării peț^fcdfuly'f            \e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București

Fișa nr.10

L-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exerciții si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu ,hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol:

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-acțiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala.

Nu este cazul

d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu este cazul

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Sprijină autoritățile pentru înlăturarea efectelor negative

adoptat in cazul manifestării unui pericol;

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala .

Nu este cazul

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu este cazul

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Sprijină autoritățile pentru înlăturarea efectelor negative

Direcția Generală de Evidența Persoanelor a Municipiului București     Fișa nr. 12

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Nu este cazul

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo ,seismici de mediu ,hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala .

Nu este cazul           "        \

d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs.

Organizaretractivității de e^taJăU^- \ peroanelor exațțțaft^Qisuate       \

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu^tfe^W^^

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unuieveniment.

Nu esțe^jul-^'DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA A MUNICIPIULUI I. GESTIONAREA RISCURILOR


- înștiințarea autorităților asupra stărilor; situații de urgență și asupra producerii - asigurarea locală a măsurilor pen^irtfev^ua^jj


- evacuarea animalelor;

- asigurarea transportului pentru persoanele și bunurile evacuate;

- asigurarea hranei și apei pentru animale;

- supravegherea gradului de contaminare a culturilor, pășunilor și evaluarea efectelor directe și indirecte asupra oamenilor și animalelor;

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin;

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

- acordarea de ajutoare și despăgubiri financiare pentru populația afectată.

II. RESURSE NECESARE

- evaluarea riscurilor privind epizootiile / zoonoze;

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare;

- evacuarea animalelor;

- asigurarea transportului pentru persoanele și bunurile evacuate;

- asigurarea hranei și apei pentru animale;

- supravegherea gradului de contaminare a culturilor, pășunilor și evaluarea efectelor directe și indirecte asupra oamenilor și animalelor;

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin;

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

- acordarea de ajutoare și despăgubiri financiare pentru populația afectată.

III. INTERVENȚIE

- efectuarea măsurătorilor și analizelor specifice privind calitatea aerului și factorilor de mediu

Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Fișa nr.15

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu ,hidrografici ,etc si transmiterea datelor Ia autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala.

Nu este cazul

d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu este cazul

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Sprijină autoritățile pentru înlăturarea efectelor negative

competente;

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala.

Nu este cazul

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu este cazul

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment.

Sprijină autoritățile pentru înlăturarea efectelor negative

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exerciții si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUB1F

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala.

Nu este cazul

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu este cazul

Sprijină autoritățile pentru înlăturarea efectelor negative

colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare a personalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Participă cu mijloace și forțe din dotare la acțiunile de căutare , salvare , descarcerare îndeplinind atribuțiunile din sfera de competență ( acoradea primului ajutor și transportul răniților -bolnavilor)

c.-asistenta medicala .

Asigură asistența medicală de urgență , acoradea primului ajutor și transportul răniților -bolnavilor

d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Acționează cu personalul și mijloacele materiale din dotare Ia limitarea consecințelor unei situații de urgență în cel mai scurt timp posibil

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment.

Participă conform competențelor, la acțiunile de înlăturare a consecințelor unei situații de urgență

Direcția pentru Cultură a Municipiului București

Fișa nr.ll

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmitereandatelor la autoritatile competente;

Nu este cazul                         \

b.- controlul preventiv al autorităților pendomenii de competenta

Nu e+         CU           1

c.- informare preventiva a populatieinasupra pericolelor specifice unitatiinadministrativ teritoriale si asuprancomportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu estqcazjiL—

d.-exercitii si aplicații

Nu este cazj^U^^j^'-''''’'^

II.- RESURSE NECESARE

( ț ’/

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe dpjsîȘmi’țșiț cq^îȘ&tgnta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asu^a pWic^lelorisptfoffbe unitatii administrativ teritoriale si asup^^orrț^pameatohți de*

Nu este cazul

--

DfHt CTIrt
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI            | Fișa nr. 14

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- monitorizarea calității aerului;

Zilnic se execută analiza calității aerului prin intermediul stațiilor de măsurare a calității aerului

- monitorizarea factorilor de mediu;

Periodic se execută analiza calității factorilor de mediu

- monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;

Executarea perLadică.^eentrogtgîorȚle spțcTârîtătela aceste obiective       ț

- evaluarea riscurilor privind amenințarea ecologică;

1 r r .

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

II. RESURSE NECESARE

_

- monitorizarea calității aerului;

StațmaeTimrfftă a calității aerului

- monitorizarea factorilor de mediu;

Laboratoare mobile pentru analiza tactor-iJor-” de mediu

- monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic;

Avizarea planurilor de urgență internă și externă la obiectivele sursă de risc

- evaluarea riscurilor privind amenințarea ecologică;

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

- înștiințarea autorităților asupra jtfjsi^îSrpflîeSp^generatoare de situații de urgență și asupra^mdifcSriîsitu^tilOTMe urgență;

Notificarea STP al CMBSU despre atingerea pragurilor critice, în conformitate cu fluxul informațional stabilit

- restabilirea stării provizor/Z^^cy^vattatțp^'X T

r 1           ii                     -r\    \   ♦ \\

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

 • a. - monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de

mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile


competente;_________________________

 • b. - controlul preventiv al autoritarilor pe domenii de competenta;

 • c. - informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;d.-exercitii si aplicațiiftSuții în pomeniul gestionării situațiile ență ,JâJsolicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIFNu este cazul
Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane                       Fișa nr.17

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol:

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materialejjecesare acțiunilor de aiarmgj»<țersonamlui și formațiunjjoy-pfoprii de intgțx^țț

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

£Ju-e5fe’cazul .,                  \

c.-asistenta medicala .

_

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

^țțBWcazul

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

f.-actiuni de inlaturare a efectelor

Sprijină autorit^țrf^peițlru înlăturarea"' efectelor rjegațjwjDepartamentul U.P.U-S.M.U.R.D. București

Fișa nr. 19

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu institutiile-eH atribuții îrud©menrat^esfionăriisituațiilor de urgență , 11 solicitarea CMBȘlM^^£yU acestora sa |j0^QBm^raiîrncafii stabilitq cu ISUBIFț                              i

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este^jazul^--^^^^         '

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nptoste qa/ul

c.- informare preventiva a pgDjriSffeTa^pfețDericolelor specifice unitatii administrativ teritoj^te sKsupra a^fnptaamentului de adoptat in cazul manife&țtoiunj^rperîcStx. ' A

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații [f                     \

Asigura resursele necesiy^steșfâșutării în
Serviciul de Ambulanță București - Ilfov                                  Fișa nr. 20

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu ,hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este                           l

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

..........

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu țeste cazul ,

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele neceș^ttesfășurărijJrr ' colaborare cujnatîtuțiile cu atrjbtrțnin domenfiiTg^ionăm^țyațfitor de urgență aapjffiațiilor^ieî^ercițiilor Ia solicitarea

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare apersonalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare / desga^eF^Fteț^

Participă cu mijloace și forțe din dotare la acțiunile de căutare , salvare , descarcerare îndeplinind atribuțiunile din sfera de competență (acoradea primuj^âjțîțțțjțiș^ transportul răniților -boln^yâ^’

c.-asistenta medicala .         f p.    '  \ 7

Asigură asistența medicqț&d/Airg^pță.,,

INZt-STKAHfc vftri-pfAi a
iac

îi


acoradea primului ajutor și transportul răniților -bolnavilor

d.-actiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Acționează cu personalul și mijloacele materiale din dotare la limitarea consecințelor unei situații de urgență în cel mai scurt timp posibil

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Participă conform competențelor, la acțiunile de înlăturare a consecințelor unei situații de urgență


Societatea de Cruce Roșie București                                      Fișa nr. 21

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritățile competente ;

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

d.-exerciții si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu 1SUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

b.- controlul preventiv al autoritarilor pe domenii de competenta ;

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Asigură resursele necesare informării populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri manifestate preponderent pe raza admi nistrativ teritorială și a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora, activitate desfășurată permanent și în special cînd se produc situații de urgență

d.-exercitii si aplicații

Asigură resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgentai a aplicațiiloKH-^TCTT^îTlorîăsolicitarea 1 CMBSq                   UL |

III.-INTERVENTIE

ICONF ORB

a.-alarmare

Asigură âlarm^^—, situația producerijjaq^âlttațifcleurgență^^.

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare.

Sprijină cu mijloace/e rnațeriahrdm dotare, -acțiunile de interyențrg'pentru căuțaFet^ salvare sațqdeScarcep&țe

c.-asistenta medicala.

Asigurifmijloadefefmateriale necesare acțiunilor de acordare a primului ajutor premecfical-dtrrdorneniul de competență —'

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

Acționează cu mijloacele materiale din dotare prin masuri profilactice la îndepărtarea pericolelor produse de situațiile de urgență funcție de risjjpfțJîȘțppS^ige

< j V,e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Participă la asigurarea asistenței medicale de urgență pentru populația afectată de situațiile de urgență

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment.

Participă la asigurarea asistenței medicale de urgență pentru populația afectată de situațiile de urgență


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

Fișa nr. 22

L-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente ;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta ;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Se desfășoară în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU desfășurarea acestora se face conform planificării stabilite cu ISUBIF

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo ,seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente ;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta ;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d.-exercitii si aplicații

Asigura resursele necesare desfășurării în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență a aplicațiilor și exercițiilor la solicitarea CMBSU

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare acțiunilor de alarmare apersonalului și formațiunilor proprii de intervenție

b.-actiuni de cautare / salvare /descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala .

Asigură asistența medicală de urgență , acoradea primuțjjLajutof-srrnSreă-' persoanelor raițite

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

Asigurarea spa|i^țj^ftfMîMc&Maf&1    ‘

primului ajutor îpentru persoanele       _____

ranite/evacuate.

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Acționează cu personaluOijTiijfoaceîe materiale din dotareja-Hțfiitarea’ consecințelot>m€isituați?®>M^ență în cel mai scujMifnp pqSîbîr

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui

eveniment.

_

Participă conform competențelor , la acțiunile de înlatorare-axolisecințelor unei situații -de urgență

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- monitorizarea stării de sănătate a populației;

Se execută prin intermediul medicilor de familie

- evaluarea îmbolnăvirilor în masă;

- evaluarea riscurilor privind amenințările biologice;

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

Periodic sau când situația impune, se execută vaccinări profilactice

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

Se notifică STP al CMBSU despre apariția epidemiilor

- stabilizarea și triaj medical;

- transport sanitar și evacuarea cu mijloace de intervenție specifice;

Se execută cu mijloacele Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și cu mijloacele SMURD

- acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea de medicamente și instrumentar medical;

- verificarea și asigurarea apei potabile, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației;

Periodic sau când situația impune, se execută analize de specialitate în laboratoarele de specialitate

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

- acordarea de ajutoare și despăgubiri financiare pentru populația afectată.

II. RESURSE NECESARE

- monitorizarea stării de sănătate a populației;

Echipamente de laborator specifice activității

- evaluarea îmbolnăvirilor în masă ;

- evaluarea riscurilor privind amenințările biologice;

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

Asigurarea de vaccinuri

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- stabilizarea și triaj medical;

- transport sanitar și evacuarea cu mijloace de intervenție specifice;

Mijloacele aflate în dotarea SABIF și SMURD

- acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea de medicamente și instrumentar medical;

- verificarea și asigurarea apei potabile, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației;

Autolaboratoare pentru analize de specialitate

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

III. INTERVENȚIE

- analize de specialitate

- instituirea carantinei, la nevoie

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI _______

I. GESTIONAREA RISCURILOR


- monitorizarea siguranței alimentelor;


 • - evaluarea îmbolnăvirilor în masă ;_____________________________

 • - evaluarea riscurilor privind amenințările biologice;_____________

 • - stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor zonelor de carantină;

 • - prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

 • - realizarea decontaminării a produselor vegetale și animale;

 • - înștiințarea autorităților                  tențial generatoare de

situații de urgență și as rlAic^ii șîp^Jor de urgență;


Se execută prin intermediul laboratoarelor de analiză a produselor de origine vegetală
CO^uRW CU-GRlgeiALUț

La apariția epizgptfrtqft'z notifică ST


- restabilirea stării propizorn


Periodiprise execută vaccinarea profilactică


- monitorizarea siguranței alimentelor;

Se execută prin intermediul medicilor veterinari și al laboratoarelor de specialitate

- evaluarea îmbolnăvirilor în masă;

- evaluarea riscurilor privind amenințările biologice;

- stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor zonelor de carantină;

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

- realizarea decontaminării a produselor vegetale și animale;

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

III. INTERVENȚIE

- acțiuni de depistare a cauzelor producerii epizootiilor/zoonozelor

- acțiuni de instituire a carantinei

- executarea vaccinărilor profilactice

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE BUCUREȘTI

S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” S.A București. - Centrul Zonal de Marfa București

Fișa nr. 25

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- monitorizarea transporturilor de substanțe chimice periculoase;

Monitorizarea transporturilor de substanțe chimice periculoase prin intermediul regulatorului de circulație

- evaluarea riscurilor privind amenințarea la adresa infrastructurilor critice;

- elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia;

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin pe domeniul de activitate;

Asigurarea neutralizatorilor pentru substanțele periculoase transportate

II. RESURSE NECESARE

- monitorizarea transporturilor de substanțe chimice periculoase;

Mijloacele de comunicații și supraveghere a traficului feroviar specifice

- evaluarea riscurilor privind amenințarea la adresa infrastructurilor critice;

- elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia;

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin pe domeniul de activitate;

III. INTERVENȚIE

- acțiuni de limitare a consecințelor unui accident feroviar

- acțiuni de restricție a circulației în zona afectată

Se vor executa devieri ale circulației trenurilor pe trasee ocolitoare

- acțiuni de restabilire a circulației feroviare în zona afectată

Se intervine cu mijloace și utilaje specifice pentru repunerea în funcțiune a porțiunii de traseu afectat

parcului de mijloace necesare realizării acesteia:

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin pe domeniul de activitate;

III. INTERVENȚIE

- acțiuni de limitare a consecințelor unui accident pe caile de transport

- acțiuni de restricție a circulației în zona afectată

Se vor executa devieri ale circulației trenurilor/autovehiculelor pe trasee ocolitoare

- acțiuni de restabilire a circulației publice în zona afectată

Se intervine cu mijloace și utilaje specifice pentru repunerea în funcțiune a porțiunii de traseu afectat

S.C. DISTRIGAZ - SUD REȚELE S.R.L. Direcția Regională București               | Fișa nr. 27

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

II. RESURSE NECESARE

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale;

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

III. INTERVENȚIE

- înlăturarea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale

S.C. ELECTROCENTRALE București S.A                         Fișa nr. 28

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- înștiințarea autorităților asupra stărilor generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

Transmiterea informațiilor conform fluxului informai - decizional

- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică Ia răspuns de urgență

- asigurarea energiei electrice:

Asigurarea unor trasee ocolitoare de transport a energiei electrice

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de produccr si transport a energiei electrice;

Organizarea de echipe de intervenție și asigurarea de componente de schimb

II. RESURSE NECESARE

- înștiințarea autorităților asupra stărilor generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică la răspuns de urgență

- asigurarea energiei electrice;

III. INTERVENȚIE

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de producer si transport a energiei electrice;METROREX                                                     ,,

R.A.T.B.                                                                  F,Șanr?6

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- evaluarea riscurilor privind amenințarea la adresa infrastructurilor critice;

............

- elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia;

- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin pe domeniul de activitate;

II. RESURSE NECESARE

rt/ — ....................

- evaluarea riscurilor privindagțgfljgtarea la adresa infrastructurilor critice;

C C

- elaborarea concepție^rivHndjari^uel^elVansport ale demnitarilor care b^re^Sa^ăpe-piQțeî^țe ș?c%istituirea


- S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. - Zona M.T-J.T.                   | Fișa nr. 28

I. GESTIONAREA RISCURILOR

\

- înștiințarea autorităților asupra stărilor generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

Transmitereajjjferrfîațiilor confor<n\

fluxului inforpial-^3ecizional„țf,^h’'    «

- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică la răspuns de urgență

- asigurarea energiei electrice;

Asigurarea uiwji^^^Seoiltpare-tte?-^*

transport a

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice;

Organizarea de «JwpeMe intervențte'șf asigurarea de conyxrfîente de scbifrto

II. RESURSE NECESARE

- înștiințarea autorităților asupra stărilor generatoare de situații de urgență și asupra producerii^ffff^țorȘBstjjgență;

- asigurarea autonomiei enejjfet© pentrtfiie^^facilitate critică la răspuns de urge^ța^- /C        7a

_

- asigurarea energiei ele<pri£fe; / h             -& \

/z?y

SN7E.STHAH E

III. INTERVENȚIE

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice;


ApaNova                                                              Fișa nr. 30

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a apei potabile:

Se execută periodic analiza calității apei

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

II. RESURSE NECESARE

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a apei potabile;

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

III. INTERVENȚIE

- înlăturarea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a apei potabile;


SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ILFOV - BUCUREȘTI      | Fișa nr. 31

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă;

Se monitorizează viteza de curgere și debitul cursurilor de apă codificate și se informează CMBSU despre atingerea pragurilor critice

- monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice;

Periodic se verifică starea de întreținere a lucrărilor hidrotehnice și se monitorizează volumul de apă acumulat

- evaluarea riscurilor privind amenințarea ecologică;

Se execută periodic analiza calității apei

- informarea și educarea preventivă a populației;

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

Transmiterea informațiilor conform fluxului informațional stabilit

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

Se execută periodic analiza calității apei

- transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenția operativă la lucrările de gospodărire a apelor;

- efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;

Lucrările de întreținere a lucrărilor hidrotehnice în regie proprie

- efectuarea depoluării și decontaminării;

- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare;

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă;

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

II. RESURSE NECESARE

- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă;

Mijloacele și aparatura de măsurare existență la posturile hidrologice și pluviometrice

- monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice;

- evaluarea riscurilor privind amenințarea ecologică;

- informarea și educarea preventivă a populației;

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin măsuri profilactice;

- transportul forțelor și mijloacelor pentru intervenția operativă la lucrările de gospodărire a apelor;

- efectuarea lucrărilor publice și inginerești Ia construcțiile, instalațiile și amenajările afectate;

\ cm*

- efectuarea depoluării și decontaminării;

v"'      JP""'

- stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare;

- supravegherea gradului de contamjisSfS^WB^a efectelor asupra mediului și depoluarea «rf^ilOTue-^ăț^/^

- restabilirea stării provizorii<^jiprrpatttate?\ '

III. INTERVENȚIE / * f         («îl

- acțiuni de limitare și lichidare a manifestării pericolului produs

- acțiuni de limitare a consecințelor unui pericol

- acțiuni de alarmare

Se alarmează populația din localitățile situate în aval de lucrările hidrotehnice, cu ajutorul sirenelor instalate la baraje

R.A.D.E.T.                                                                           1 Fișa nr. 32

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a agentului termic;

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

II. RESURSE NECESARE

- refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a agentului termic;

- restabilirea stării provizorii de normalitate.

III. INTERVENȚIE

- înlăturarea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a agentului termic

DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV                                         | Fișa nr. 33

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

Se întocmește planul de protecție împotriva incendiilor la fond forestier

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

II. RESURSE NECESARE

- înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

- restabilirea stării provizorii de normalitate;

III. INTERVENȚIE

- executarea intervențiilor pentru limitarea și lichidarea incendiilor la fondul forestier

Se execută cu forțele și mijloacele Direcției Silvice

instalațiile și amenajările afectate.

III. INTERVENȚIE

- acțiuni de limitare a consecințelor unui cutremur/alunecări de teren

Inspectoratul Școlar al Municipiul București

Fișa nr. 35

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo , seismici, de mediu , hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Desfasoară activități de pregătire a elevilor și a personalului propriu cu privire la comportarea în cazul producerii situațiilor de urgență prin materiale informativ / documentare promovate în instituțiile de învățământ

d.-exerciții si aplicații

Participă la exerciții și aplicații împreună cu instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență , la solicitarea CMBSU,conform planificării stabilite cu IGSU

II.- RESURSE NECESARE

a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo .seismici de mediu .hidrografici ,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Nu este cazul

b.- controlul preventiv al autorităților pe domenii de competenta;

Nu este cazul

c.- informare preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestării unui pericol;

Asigurarea materialelor informativ / documentare, pliante, afișe, etc.

d.-exerciții si aplicații

Asigură punerea la dispoziție organizatorilor exercițiilor și aplicațiilor a facilităților disponibile

III.-INTERVENTIE

a.-alarmare

Asigură mijloacele materiale necesare alarmării personalului propriu

b.-actiuni de cautare / salvare / descarcerare .

Nu este cazul

c.-asistenta medicala .

Nu este cazul

d.-actiuni de indepartare a manifestării pericolului produs .

Nu este cazul

e.-actiuni de limitare a consecințelor unui pericol

Nu este cazul

f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment.

Nu este cazul


I. GESTIONAREA RISCURILOR _________

 • - monitorizarea pericolelor pentru rețelele de comunicație și

informatice;__

 • - avertizarea populației prin mass-media; __________________

 • -  asigurarea funcționării rețelei de comunicații pentru

managementul situațiilor de urgență;____________________________

 • - refacerea operativă a sistemului public de comunicații;_________

 • - restabilirea stării provizorii de normalitate;

 • - înștiințarea autorităților asupra stării situații de urgență și asupra produ

 • - evaluarea amenințării la adresa j

 • - asigurarea legăturilor de telecoffiiyiqtții

  II. RESURSE NECESARE

  - monitorizarea pericolelor pentru rețelele de comunicație și informatice;

  - avertizarea populației prin mass-media;

  - asigurarea funcționării rețelei de comunicații pentru managementul situațiilor de urgență;

  - refacerea operativă a sistemului public de comunicații;

  - restabilirea stării provizorii de normalitate;

  - înștiințarea autorităților asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și asupra producerii situațiilor de urgență;

  - evaluarea amenințării la adresa infrastructurilor critice;

  - asigurarea legăturilor de telecomunicații speciale;

  III. INTERVENȚIE

  - remedierea deranjamentelor apărute

  - se execută intervenția operativă cu echipe specializate

  - asigurarea căilor de legătură ocolitoare

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI

  Fișa nr. 39

  I. GESTIONAREA RISCURILOR

  Monitorizarea activitatii seismice in timp real de pe teritoriul României

  Rețeaua Seismica a României furnizează in timp real informații despre cutremurele de pamant ce se produc pe teritoriul României

  Studii cu privire la seismicitatea României, particularitati ale cutremurelor

  Sunt analizate si caracterizate zonele seismice de pe teritoriul României

  Realizarea de rapoarte cu informații despre cutremur

  In urma producerii unui cutremur cu M|>3.5 pentru cutremurele de suprafața (h< 60 km) si M|>4.0 pentru cutremurele intermediare (h>60 km) se intocmesc rapoarte cu informații despre: locul producerii cutremurului, adancimea hipocentrului. magnitudinea si intensitatea cutremurului, mecanism focal, valori de accelerații si viteze la stațiile seismice, harți tip shakc-map

  Dezvoltare de aplicații generatoare (in mod automat) de harți cu informații despre cutremure

  Informarea și educarea preventivă a populației

  Dezvoltare de materiale informative, pliante, filme, prezentări, vizite organizate

  II. RESURSE NECESARE

  - Monitorizarea activitatii seismice in timp rea! de pe teritoriul României

  Rețeaua Seismica a României, autolaboratoare, statii seismice portabile

  - Informarea și educarea preventivă a populației

  Programe educaționale, campanii informative

  Studii cu privire la seismicitatea României, particularitati al cutremurelor

  Aplicații la programele de cercetare naționale si internaționale

  III. INTERVENȚIE

  - Realizarea de harți si rapoarte cu informații despre cutremur si transmiterea către factorii de decizie, mijloacele media

*Membrii CMBSU care nu au stabilită o fișă de atribuții execută atribuții specifice tipurilor de risc conform HG 557/2016 privind managementul tipuri       isc apărute în


zona de competență proprie^


Inspectoratul în Construcții al Municipiul București                        Fișa nr. 34

I. GESTIONAREA RISCURILOR

- monitorizarea permanentă a parametrilor seismici și transmiterea datelor la autoritățile competente;

- monitorizarea siguranței în construcții;

Se organizează periodic acțiuni de control privind disciplina în construcții

- evaluarea riscurilor privind: căderi de obiecte cosmice, prăbușiri de teren în zonele urbane și alunecări de teren;

întocmirea planurilor de analiză pricind alunecările de teren

- evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public;

Inventarierea periodică a construcțiilor care prezintă pericol

- nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de prima urgență;

- efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate.

II. RESURSE NECESARE

- monitorizarea permanentă a parametrilor seismici și transmiterea datelor la autoritățile competente;

- monitorizarea siguranței în construcții;

- evaluarea riscurilor privind: căderi de obiecte cosmice, prăbușiri de teren în zonele urbane și alunecări de teren;

- evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public;

- nominalizarea responsabilitățilorJarfeaiizarea măsurilor de intervenție de prima urgență^-s#^5^

Se întocmesc listele cu specialiștii caie au calitatea de consultanți în cadrul C.M.B.S.U.

- efectuarea lucrărilor             ptgi^ere^\la construcțiile,

iu 3,

UAT / LOCALITATE / SAT: SECTOR

ALMUN BUCUREȘTI

COD SIRUTA

TIPUL DE RISC

Furtuni

Și viscol

Inundații

masive de

zăpadă

Tornade

Secetă

Temperaturi extreme

Incendii de pădure ■iilil flflgi

i—

Avalanșe

Bllllll

iliiili

Alunecări de teien

Cutremuie de pământ

Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice

Accidente,

.’a at ;i CKplOZ.n Șl incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase

Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport

1

Accidente, avarii, explozii și incendii în activități nucleare

SECTOR 1

179141

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECIOR 2

179150

X

X

X

X

X

X

X

X

-

SECTOR 3

179169

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

SECTOR 4

179178

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

SECTOR 5

179187

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECTOR 6

179196

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-r

>-'u


amplasarea obiectivelor sursa de risc tehnologic


Mogoșeaia

iflîill


Chm'fa


® A

Oi

L


V-


Hu-ieru


a'

Cteaina


Usilj


tQi-


23'° nitere


luda


£□

Cjj


Bragadsru


Văte^u


Phhm


Hfh»nyoustareyownap,®s.»taritwSItookineiew-onlymode închideți

E3


, ytpLrt,î


Afumați O■lIBlț


CJ


i *.


,-5———

I Electrocentrâîe~ / CTE Grozăvești

jfc- ........ E3


București

O

î.-Jf' ; c a


Electrocentrale ’'

_ , £TE Sud ■O— ft' ’ 1       KM

<Bq

_


s r. rg[ecțrocentrale CTEProgresu -Zc' "

JK ~ ’ 1 -

fw

■■ISSiBIlilf


< ,

JGo 'gle Mv Maps 1f


IlfOR

llllfcil-l


â


Isovolla


Căi ■'araru


-■■■sr

fl. ,,

(îl T?
i vi*


INUNDAȚII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

Se disting mai multe situații :

 • •  ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului Dâmbovița;

 • •  rupere baraj Mogoșoaia (CHITILA) (se inundă Sectorul 1)

 • •  rupere baraj Străulești (se inundă Sectorul 1)

 • •  rupere baraj Grivița ; (se inundă Sectorul 1)

 • •  rupere baraj Băneasa ; (se inundă Sectorul 1)

 • •  rupere baraj Herăstrău ; (se inundă Sectorul 1)

 • •  rupere baraj Floreasca(se inundă Sectorul 2)

 • •  precipitații abundente ce determină inundarea anumitor străzi și a clădirilor existente în zonă.

 • 1. întocmirea Planurilor de apărare_împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.

 • 2.  Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție de către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență. Operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundații și fenomene meteorologice periculoase, deținătorii de lucrări hidrotehnice, precum și utilizatorii de apă potențiali poluatori au obligația de a organiza și asigura apărarea acestor obiective cu forțe și mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condițiile concrete care pot apărea.

 • 3.  Echipajele de intervenție vor fi instruite de către specialiști din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 1-6, pe categorii de risc, pentru cunoașterea exactă a atribuțiilor ce le revin în diferite situații de urgență.

 • 4.  Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condițiilor tehnice și funcționale corespunzătoare ale acestora.

  5.


  Se va verifică funcționalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsură și control, a comportării construcțiilor, precum și buna funcționare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicație și a surselor de energie de rezervă. De asemenea, se vor verifica existența materialelor și mijloacelor de intervenție potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace și materiale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale din Ordinul nr. 638/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări asci le, precum și
  modul în care sunt depozitate și se vor lua măsurile ce se impun în

  MĂSURI DE LIMITARE A CON^Șț$ț®&®&

  în cazul prognozării atingerii pragurilor critice sau la        a mtemp

  următoarele măsuri:

  • - se asigură permanența la sediul primăriei în vederea primirii pj^țno

  hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență și pentru transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor periculoase,or, măsurilor luate și

  măsurilor suplimentare necesare;

  • - se folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populației și a obiectivelor aflate

  în zonele de risc la inundații din revărsări de cursuri de apă și accidente la construcții hidrotehnice, așa cum sunt ele delimitate în Planurile locale de apărare de la nivelul Sectoarelor, precum și a populației aflate în zonele de risc pentru produce             elor meteorologice periculoase și a poluărilor

  accidentale;

  • - se declanșează acțiunile operative planurilor de apărare aprobate, const  ^periclitate, în conformitate cu prevederile • • supravegherea permanentă a zonelor de risc;

 • • dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție;

 • • supraînălțarea și consolidarea digurilor și a malurilor, în funcție de cotele maxime prognozate;

 • • evacuarea preventivă a oamenilor și animalelor și punerea în siguranță a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;

 • - se i-au măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori și ghețuri, în special în zonele podurilor rutiere și de cale ferată, prizelor de apă, de evacuare a apei din incinte;

 • - se asigură participarea forțelor de intervenție alcătuite din localnici la acțiunile operative desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu rol de aparare împotriva inundațiilor;

 • - se localizează apele revărsate, precum și pe cele provenite din infiltrații și le dirijează în albiile cursurilor de apa, gravitațional sau prin pompare; se asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populației în perioadele deficitare.

Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor:

 • a) aplică regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare Ia ape mari și pentru perioadele deficitare;

 • b) supraveghează continuu barajele, digurile și instalațiile de evacuare a apelor mari și alte lucrări hidrotehnice și urmăresc aparatura de măsură și control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice și luarea măsurilor preventive care se impun;

 • c) execută lucrări de intervenție în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice;

 • d) limitează extinderea deteriorărilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii;

 • e) anunță obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcțiile hidrotehnice și care pot produce pagube în zonele de influență;

 • f) i-au măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influență, în caz de pericol iminent de avariere a construcțiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;

 • g) asigură funcționarea fluxului informațional decizional de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, mărind frecvența transmiterilor de informații, prognoze și avertizări către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare;

 • h) transmit informații referitoare la efectele inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase precum și masurile luate.

Persoanele juridice utilizatori de apă și ai celorlalte folosințe în legătură cu apa, care au produs o poluare accidentală i-au măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora și informează imediat cea mai apropiata unitate de gospodărire a apelor. Cheltuielile generate de acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor poluărilor accidentale sunt suportate de către poluatori, conform principiului "poluatorul plătește".

Unitățile de gospodărire a apelor au obligația să i-a în considerare orice informație legată de poluări accidentale și să identifice poluantul, precum și cauzele poluării. în caz de poluări accidentale, unitățile de gospodărire a apelor avertizează imediat utilizatorii și autoritățile administrației publice din aval pentru a lua măsuri de protecție a apelor și de evitare sau diminuare a pagubelor


Deținătorii de mijloace specifice de intervenție în caz de polu utilizeze indiferent de cauza apariției fenomenului de pol București pentru Situații de Urgență.

MĂSURI DE REABIL

După trecerea perioadelor de inundații, fenomenelor meteorologice construcții hidrotehnice și poluări următoarele măsuri:

 • a) repunerea în funcțiunej^^sfil și menajere care au fostprfțctatf^" agricole, prin săparea umor canale

  limentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale vacuarea apelor din inundații și bălțiri de pe terenurile [prin instalarea de agregate de pompare mobile; • b) aplicarea măsurilor! wjițar^


 • c) stabilirea pagubelor fizice și valorice determinate de inundații, fenomene meteorologice periculoase și poluări accidentale și a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;

 • d) refacerea căilor de comunicații și a podurilor, refacerea instalațiilor de pompare a apelor;

 • e) refacerea liniilor de telecomunicații și de transport al energiei electrice;

 • f) repararea și punerea în funcțiune a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;

 • g) repunerea în funcțiune a obiectivelor social-economice afectate;

 • h) sprijinirea populației pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate personala, avariate sau distruse;

 • i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică desfășurarea normală a activităților și recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.

CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

 • 1.  Elaborarea planurilor de protecție și intervenție;

 • 2.  Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție de către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, Comitetele locale și operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate;

 • 3. Acumularea cunoștințelor asupra cauzelor naturale de risc (poziția geografică și adâncimea zonelor de sursă seismică, recurența mișcărilor seismice cu diferite caracteristici, zone de interdicție a amplasării construcțiilor) și elementele supuse Ia risc ( construcții, rețele, populație, operatori economici, instituții publice);

 • 4.  Stabilirea de măsuri de limitare a riscului care afectează căile de transport rutiere și feroviare, rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și combustibil și rețelele purtătoare de informații;

 • 5. Adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc, create de om (chimic, biologic, explozii, incendii) de așa natură încât să se limiteze riscul de afectare a aglomerărilor

umane;

6.

 • 7.

 • 8.


9.


Protecția consumatorilor cu diferite destinații;

Protecția populației și a grupurilor de oameni cu atribuții speciale;

Protecția bunurilor de valoare (clădiri, lucrări inginerești, dotări tehnologice diverse, valori cultural artistice);

Protecția capacităților productive și funcționale;

 • 10. Protecția infrastructurii urbane;

 • 11. Protecția sistemelor suport necesare serviciilor curente de interes social (rețeaua medico-sanitară, infrastructura sistemului de apărare contra incendiilor și a altor accidente, infrastructura sistemului de apărare a ordinii publice, infrastructura sistemului de conducere și administrație, și infrastructura sistemului informațional);

 • 12. Protecția capacităților de reacție în situația de dezastre (echipe cu atribuții speciale, unități cu atribuții

speciale din rețeaua medico-sanitară, din rețeaua de păstrare a ordinii publice, servicii voluntare, sisteme funcționale, dotări, sisteme de comunicare, coordonare și conducere, spații de acces și evacuare, spații de adăpostire a răniților și sinistraților, rezervejfe-^alimentare cu apă, medicamente, alimente, energie electrică, combustibil);                         \\)U\

 • 13. Protecția lucrărilor și instalațiilor care includ surse de marejjse-'pentru cola0î$Wațîle umane;

 • 14. Educarea și informarea populației și a grupurilor de persdane cu        specialg^-^Ă^

 • 15. Dezvoltarea structurilor de conducere, coordonare și control

  îvităfiLdeĂercetare de


  .re;


 • 16. Constituirea unor sisteme de urmărire, avertizare și alai specialitate.


MĂS

CIUTELOR

-ifieattve necesare pentru elaborarea lui și/sau alunecărilor de


 • 1. Culegerea și transmiterea deciziei de intervenție în teren;

 • 2. Analiza și interpretarea datelor, elaborarea deciziei și transmiterea urgentă a dispozițiunilor forțelor și mijloacelor destinate pentru intervenție;

 • 3.  Organizarea și menținerea unei cooperări stabile cu toate forțele care au atribuții de apărare pe toată durata intervenției;

 • 4.  Corelarea permanentă a activităților cu organizațiile cu caracter umanitar care au atribuții de apărare împotriva dezastrelor.

 • 5. Pentru transmiterea de comunicate pentru populație se vor folosi mijloacele de informare în masă (mass-media), inclusiv rețelele de televiziune prin cablu existente pe teritoriul sectorului, conform protocoalelor încheiate.

MĂSURI DE REABILITARE

 • 1.  Colectarea, stocarea, interpretarea și sintetizarea informației punerea în siguranță provizorie a elementelor expuse pe baza unor priorități;

 • 2.  Refacerea bunurilor, capacităților funcționale și a capacităților operaționale afectate:

 • 3.  Revizuirea planului pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismelor și alunecărilor de teren pe baza experienței acumulate.

 • 4.  Evacuarea populației din imobilele avariate se va organiza și executa prin grija Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Comitetele locale.


vegetale și animale;

 • 2. Asigură sistemul propriu de supraveghere și control;                   fr

 • 3.  Elaborează strategii de realizare a acțiunilor de prevenire, prot^dție șiinjervenție;

 • 4.  Elaborează planuri proprii de protecție-intervenție în cazul unor epizootii și contaminare R.B.C. a produselor vegetale și animale;

 • 5.  Constituie fondul de mijloace materiale necesare executării acțiunilor de intervenție și le mențin în stare de operativitate.

 • 6.  Organizează înștiințarea-alarmarea salariaților pentru apărare în cazul epidemiilor/epizootiilor;

 • 7. Asigură informarea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Comitetele locale, despre apariția unor situații critice și declanșarea bolii.

 • 8. Respectă normele specifice de prevenire a îmbolnăvirii colectivităților de animale și a contaminării R.B.C. a produselor vegetale și animale, norme și normative emise de către organele competente.

 • 9.  Exploatează, întrețin și utilizează instalațiile și mijloacele proprii de strictă igienă sanitar-veterinară, respectând normele și normativele specifice.

 • 10. Organizează sistemul propriu de supraveghere și control specific epizootiilor și epidemiilor. Populația:

 • 1.  Asigură respectarea strictă a condițiilor de creștere numai în bunuri permise și de igienă sanitară veterinară pentru activitățile de creștere a animalelor și amenajărilor specifice acestor activități.

 • 2.  Asigură apărarea sănătății animalelor și prevenirea transmiterii de boli între animale și de la acestea la om.

 • 3. Asigură realizarea acțiunilor de protecție a produselor vegetale și animale împotriva unor eventuale contaminări.


epizootii/epidemii.

 • 7. Participă cu programele de înștiințare-educare organizate și desfășurate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5, Inspectoratul Poliției Sanitar-Veterinare și alte organisme sanitare-veterinare autorizate.

 • 8.  Elaborarea planurilor anuale de instruire-pregătire;

 • 9.  Instruirea structurilor organizatorice realizate;

 • 10. Instruirea - educarea populației;

 • 11. Elaborarea, tipărirea și difuzarea unor materiale didactice necesare instruirii populației.

 • 12. Utilizarea mijloacelor de informare în masă: presă, radio, televiziunea pentru asigurarea instruirii-educării populației;

ÎNȘTIINȚAREA, NOTIFICAREA, INFORMAREA

înștiințarea se referă la avertizarea asupra pericolului apariției unei epizootii, zoonoze, toxiinfecții sau contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale și animale, în sector sau asupra declanșării unor asemenea dezastre.

înștiințarea se realizează prin dispoziție a primarului sectorului - președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, la propunerea șefului Grupului de suport tehnic pentru Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale.

înștiințarea se realizează prin Centrul operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului, cu mijloacele existente în dotarea acestuia.

înștiințarea se adresează:

1. Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului;

Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale;

Agenția pentru protecția consumatorilor al Municipiului București;

Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a Municipj

Laboratoarelor sanitar-veterinare;

Laboratoarelor de control și supraveghere a mediului î

Formațiunilor de intervenție:

Notificarea se adresează:

 • • Comitetului Local pentru Situații de Urgență

 • • Inspectoratului pentrti Situații de Urgență "Dealul Spirii” Bucure^tf-Ilf

 • • Organismelor specializate ale municipiului și sectoarelor vecineQ când țjste nevoie de cooperare  și ajutor. Această acțiune se realizează cu aprobarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului sau direct de către acest comitet.

Informarea se adresează:

- salariaților și populației din zona de risc și se va referi la : situația creată și evoluția acesteia; acțiunile care s-au realizat și trebuie să se realizeze; restricțiile introduse; respectarea regulilor de comportare în zona de risc.

Alarmarea:

Alarmarea se referă la avertizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului, Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale formațiunilor subordonate și populației despre declanșarea epizootiei la instalarea carantinei și la producerea accidentului tehnologic care crează contaminarea radioactivă, chimică sau biologică a produselor vegetale și animale.

Alarmarea se realizează cu ajutorul sistemului de sirene al Serviciilor de Prevenire pentru Situații de Urgență de la nivelul Sectoarelor, acționat centralizat și/sau manual, pentru zonele de risc, la ordinul primarului - președinte al Comitetului          ntru Situații de Urgență al Sectorului, ca urmare a

propunerii Grupului de suport te bacteriologice a produselor vegetale și

în etapa predezastru se asjfura sistem de alarmare din sector.


2.


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.
(ȘlpM)oJ^^ supravegherea contaminării radioactive, chimice,


Planul de Analiză și Acoperirea Riscurilor - ediția 2016

Anexa nr.5 Protecția animalelor, produselor vegetale și animale.

Protecția animalelor se realizează la descoperirea semnalelor specifice declanșării unei epizootii, în momentul declanțării acesteia și pericolul de contaminare radioactivă, chimică sau biologică a animalelor.

Protecția se realizează prin:

 • •  izolarea animalelor;

 • •  retragerea de la pășunat;

 • •  introducerea animalelor în adăposturile specifice (grajduri) și aplicarea măsurilor de siguranță;

 • •  respectarea regulilor de întreținere și hrană în locul de adăpostire;

 • •  introducerea carantinei în zonele de risc;

 • •  asigurarea acțiunilor de asistentă sanitar-veterinară, tratament.

Protecția surselor de apă prin acoperirea cu sisteme special realizate adecvate fiecărui tip de instalație, cu folii de materiale plastice, etc.

Protecția produselor vegetale și animale împotriva contaminării radioactive, chimice sau biologice se realizează prin:

 • •     retragerea produselor vegetale și animale în spații de congelare: depozite, hale, magazii, încăperi, etc.;

 • •      asigurarea etanșării spațiilor de congelare;

- acoperirea produselor în vrac și a celor din clăi, stive, etc, cu folii de material plastic, țesături textile, rogojini, etc.

Protecția prin evacuare:

Acțiunea de evacuare a animalelor se realizează în mod excepțional din zonele de risc, în special din zonele de contaminare radioactiv, chimic sau biologic, pentru valori ale nivelurilor de intervenție și condiții care impun executarea acestei acțiuni. în faza predezastru se evaluează nivelurile probabile de intervenție și se elaborează, dacă este cazul, planuri de evacuare.

Profilaxia:

Acțiunile profilactice se desfășoară permanent în etapa predezastru și se intensifică la apariția semnelor sau culegerea informațiilor despre posibilitatea declanșării unei epidemii/ epizootii și se realizează prin:

 • - vaccinări periodice și obligatorii a oamenilor și pentru toate categoriile de animale și păsări;

 • - controlul respectării regulilor de creștere, circulație, sacrificare și valorificare a animalelor și păsărilor;


 • - controlul respectării regulilor de igienă sanitar-veterinară;

 • - controlul și supravegherea stării de sănătate a animalelor și păsărilor;

Controlul și supravegherea:

Acțiunile de supraveghere și control se referă la : controlul și supravegherea calității factorilor de mediu:

 • • controlul și supravegherea produselor destinate hrănirii anințialelorXrespectiv a furajelor, nutrețurilor combinate, etc.

 • • controlul și supravegherea produselor animale destinate alimentației populației; • • controlul și supraveghe și a produselor alime a celor din import.


MASURI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR

în această etapă acțiunile de intervenție se realizează cu scopul de a înlătura urmările epidemiilor/ epizootiilor.

Trebuiesc asigurate:

 • - Executarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, de neutralizare a substanțelor toxice industriale și de decontaminare a produselor vegetale și animale;

 • - Desfășurarea acțiunilor de tratament al animalelor bolnave din zona de risc;

 • - Sacrificarea animalelor netratabile, înhumarea cadavrelor sau incinerarea în locurile și instalațiile stabilite;

 • - Continuarea acțiunilor de supraveghere și control;

 • - Decontaminarea surselor de apă, a furajelor și a instalațiilor de fabricație a nutrețurilor combinate.

 • - Interdicția de consum a produselor vegetale și animale, a furajelor și nutrețurilor, a surselor de apă care nu se pot decontamina.

 • - Menținerea acțiunilor de intervenție și interdicții în zona carantinei.

MASURI DE REABILITARE

în această etapă acțiunile se referă la crearea condițiilor de revenire la situația inițială și trebuie să asigure:

 • - Restabilirea condițiilor de creștere a animalelor și de asigurare a produselor vegetale și animale;

 • - Reabilitarea fondului (populației) de animale și a activităților legate de creșterea, sacrificarea și valorificarea produselor vegetale și animale;

 • - Se desfășoară acțiuni globale de asigurare a revenirii la situația inițială.

Anexa nr.6


SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A FONDULUI DE ALARMARE, SIRENE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE


(Populație, operatori economici și instituții publice) DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1. Sirene electronice

Nr. crt.

Mun. București

Total

Amplasare

Câte sunt centralizate

SI

S2

S3

S4

S5

S6

Operative

Neoperative

SI -47

Sl-0

SI -47

S2- 11

S2-0

S2- 11

S3-3

S3-0

S3-3

1.

S4-25

S4-0

S4-25

S5 1

S5-0

S5- 1

S6-6

S6-0

S6-6

A ° / 1 >*

Total - 93

Total - 0

Total - 93

2. Sirene electrice

w

Mun. București

Total

Amplasare

Câte sunt centralizate

^rt.

SI

S2

S3

S4

S5

S6

Operative

Neoperative

Sl-0

SI-62

Sl-0

S2-0

S2-61

S2-0

S3-0

S3-72

S3-0

) 2.

62

61

72

28

41

68

S4-0

S4-28

S4-0

?*

S5-0

S5-41

S5-0

S6-0

S6-68

S6-0

Total-210

Total - 122

Total - 0Situația cu operatorii economici care desfășoară activități ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, care se supun prevederilor Legii 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase


Valubililale [dusuri de urgență


Cod CAEN


Longitudine


Activitate principală (conform listei de activități SPIRS)


Depozitarea șt distribuția en gtus și ett dctail (vis excepția (INI.)


Pnxluctia altoi contixMicntc elccîiicc (miitcnalc dectnuzolantc


Activități secundare


Statut

Sevew. (2 /

3)


Nr. de înregistrare Plan de urgenți interna


1684 16 02 2(M)8 Al’M-MB Revizuit in

(4 I2.2(ll(lnr

3794


XK22/O1 ii.20 1!

Revizuit 734X59/13 0X 2014


Nr.de înregistrare Pis de urgență

Substanțe nommalkate

Substanțe nenomlnatuate

Denumire substanța

Capacitate de stocare (t)

Categoria de substanță

Denumire substanță

Număr CAS

Capacitate de stocare (t)

tu

Anhtdiidi cronucă

1333-824)

B5

m

CrsHÎa NI'-RC

1333-824)

l

Oxid dc cadmiu

1306-19-0

l

IW

DiwtMiutl dc stxltu

105884)1-9

0.25

«2

Dtcnim»! potasiu

7778-50-9

035

H2

Cianuri dc potasiu

151-50-8

15

?Î2

Cianuri dc iwxliu

143-33-9

15

Cianuri dc zinc

557-21-1

0 3

Cianuri dc cuțMU

544-92-3

2

HI

Jiifloruri tic

1341-19-7

2

tn

Tnvaktrt Muc pawivation HS

13

ÎH

HKSSOPAS Tiuck

'ht

06

Ciutura dc mcltcl

7791-20-0

15

Sulfat dc nicbc!

7786-8 l-t

15

i-.:

Subit dc

CUpfU

7758-98-7

( Aid dc

1314-13-2

0.4

Ciocuri tic zinc

7646-85-7

3

Metanol

P5a

Rășini tip Novuiac

108-95-2 504H14)  67

56-1

-

Rășini țKilicsțcricc ncsatucalc Dobckan IT 3085

108-88-3

>

P5h

Polimeri liiwiici in solvent Dwcz 37026

78-93-3

P5b

Acetonă

674,4-1

30

P5b

2-|HOf«rionă

Mciilctilcclofri

(MEK)

78-93-3

40

El

l!sdroxid dc nmomu Amoniac (sol.25’»}

1336-21-6

4

în

Fenol lehtltc cal 1

108-95-2

115

ildchtdâ liunucă

50-00-0

«.

P'a

Mitanol Butanul

71-36-3

16
București S.A.


luciric c-ticrgieP5a

Apă cu butanul (produs secundar)

71-36-3

24

Jiisfd>crw>lA c;x>xi Araldstc GY 250 EpiJoxA 194H) Epikote 828.828 SM, 828 EL

Arudur I57ÎBD

(pastă)

25068-38-6

70

Ijsctrri cpoxidicc

78-93-3

25068-38-6

28064-14-4

P5b

tacuri lenoiice dc imprcanarc

108-95-2

67-56-1

5

MM

Rățuii solide epoxy novolnc ARALDIT

GT 722!)

2RO64-I4-4

PM)

Rcsin Nl'f’N-

63RK80

28064-14-4

78-98-3

l5

SFC45OA8O

262654)8-7 67-64-1

8

Bor»! tic Zn iirc

138265-884)

5

|||||l|l

1 lexamctilcntciraa nuni nestaiHlizală

Groiropm»

1(81-974)

4

Rășină ineiumiiucă modificată

67-56-1   71

36-3  504X1

0

8

PSb

Solven! THA (Uitam)

108-88-3

-

Alcool izoproptlic

67-634)

-

l»5b

SILRES VI’ 64558

108-88-3

2

P51-.

Niurosin Idsck

107-98-2

2

Păcură

14014

Ulei de Itiibmă

101316-70-5

68649-12-3

10

Hidroucn

,„««

Ulei transilinnuUu

10)316-72-7 64742-53-6 64742-46-7

M742-52-5

Acid ciwludnc

32

Amoniac 25’.

1336-21-6

1

Hidral de ludiaztnâ 24’.

04

h!

llidroxid dc sodiu

1310-73-2

12

Păcură

60874

Ulet tuibtită

101316-70-5

68649-42-3

230

Hidrogen

0 056

Ulei transformatru

101316-72-7

64742-53-6

64742-46-7

64742-52-5

264

I lidiazinâ

0.4

l lidroxid de sodiu

1310-73-2

120

Acid ck'fliidi ic

189

Ammuac

1336-21-6

0.6

Motonitâ

4500

Ulei hidraulic

101316-70-5

68649-42-3


Producere energie electrică ți termică


3774(1

Ulei furtată

101316-70-5

68649-12-3

91

Hidrogen

0045

Ulct Iriinsionnator

101316-72-7

64742-53-6

64742-16-7

64742-52-5

153

i iidrat dc hidrazini

<„

Ulct K95

92045-43-7

93924-61-9

68649-42-3

3

Acid dorhidric

MMIII

A„™„25-..

1336-21-6

1

■ÎMI

llidroxid de sodiu

45%

1310-73-2

189

{•«cwâ

sjjoo

Ulei torturii ți dc Iratisliuiriator

101516-70-5

68649-42-3 101316-72-7

64742-53-6

64742-16-7

64742-52-5

150

Hidineen

0 1

Amonuu: 25%

1336-21-6

5

1 lidiat de hidrazină 24*.

4(M1 litri

Ui

Hidmxtd ik sodiu

45%

1310-7.3-2

156

Acid clwtudric 33’.

322Planul de Analiză și Acoperirea Riscurilor- ediția 2019

Anexa nr. 7.2Prospecțiuni . (aflat în


International Manufacturing


S.C. Cardinal


.uncaTț,

i


Cod CAEN


Latitudine


44/28/01,05


44/26/44,79


44/28/05,99


44/26/47,02


Longitudine


26/02/50,96


26/09/03,88


26/09/47,40


26/08/57,6644/40/04,15


26/20/75.4


Substanțe prezente


Activitate principală


Categoria de substanță


Denumire substanțăactivități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea


depozitare și distribuție


depozitare și distribuție


1200


2221


depozitare și distribuție fabricarea produselor de tutun


fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plasticacetona


alcool etilic


amoniac


amoniac


amoniac


AK450106-component etanol


AK450203 -component etanol

AK450703 -component etanol

AK451603 -component etanol azodicarbonamida

DOP (di -2 etilhexil- flatat)

REAGENTS

SL748


REAT1NOR 801/D


LASTAB CE 471 k________________

oxid de zinc parafina clorurată

NAFTOSAFE

PKX/GKX


LUPEROX DC-40

P

S.C.. Policolor


C. Interstar26/13/06,25

producție de fire și cabluri electrice și optice (fabricarea de cabluri, conductori și substanțe electrice)


HI

NEGRU DE FUM POWCARBON 53191-

1333-86-4

1.5

1.4

REAGENTS

CL/358

26544-23-0

108-95-

2/604-001-

1.5

1.1

REAPAR B-

CV(GCV)/3037

80-05-7

1305-62-0

2

1

REAPAR B-

NT/8002

80-05-7

1.5

1.03

HI

REAPAR G-

AV/2672

19372-44-2

14024-63-6

2.5

2.15

REAPAR G-

IN/4044/1

19372-44-2

1

0.9

trioxid de stibiu

1309-64-4

1.5

1.2

H 1

trioxid de stibiu

1309-64-4

3

2.6

acid metan sulfonic

75-75-2

5

4.2

derivat de hidrochinonă

123-31-9

3

1.8

trialil cianurat

101-37-1

5

4

derivat de difenil amine

101/74-4

3

2.6

El

parafină clorurată

63449-39-8

3

1.5

P5a

vinii trimetoxi silan

2678-02-07

5

4.8

E2

motorină

68334-30-5

15

10

P5a

butanol

71-36-3

60

56

xilen

1330-20-7

60

51

whitespirite

9072-35-9

200

182

izopropanol

67-63-0

58

33

P5b

toluen

108-88-3

90

79

metil-izobutil-celonă

108-10-1

25

21

solvesso 100

64742-95-6

60

55

E2

solvesso 150

64742-94-5

35

24

P5b

Alcool Etilic

64-17-5

2

1.9

P5a

Dowanol PM-E/

metoxipropanol

107-98-2

15

13

Tetranyl AT 7590

111-76-2

17.29

17

Tickled pink

168396

1

0.87


r-s ©Ammonix LO

1.4

1.3

Akipo rox

RLM80V

500-213-3

0.8

0.6

Pesguard EG 092

1.6

1.4

Hidroxid de sodiu

1310-73-2

4

3.7

Labsa

85536-14-7

27176-87-0

10

8.9

Hidroxid de potasiu

1310-58-3

0.4

0.34

EuxilK.120

55965-84-9

0.4

0.31

Metasilicat de sodiu

6834-92-0

7732-18-5

0.4

0.35

Hipoclorit de sodiu

7681-52-9

42.5

42

Empipearl XA

300/ Euperlan

2.4

2

Hostapur SAS

85711-69-9

3

2.8

Betaină

61789-40-0

16

10

Emal

7732-18-5

68891-38-3

53

44

Crodastat 200

69029-44-3

1.85

1.8

Berol 522

1.2

1.1

Acid lactic

79-33-4

1

0.17

Cocamida

DEA/Rokamid

KAD/ Misa DC

8051-30-7

10

9.1

Deriphat 160C

14960-06-6

2

1.6

Dowanol

PNB/Arcosolv

5131-66-8

4.5

4

Lutensol XP80

12

8

Primasurf SC50

3.8

3

Edenor K8-18

1.44

1.32

Rewoteric AM

CAS

68139-30-0

1

0.85

Uvasorb S5

4065-45-6

1

0.38

Silicon emulsion

E22

0.4

0.1

Tego Sorb conc 50

0.6

0.4

EdenorK12-18

1.44

1

fosfat trisodic

7601-54-9

0.1

0.1

Alfanox 46

270-407-8

1.2

1.1

Dequest 2066/ cublen D3217N

1.4

1

Premix 4-711

1

0.22


S.C. Chimtitan S.R.L.
26/10/35/54

Crodasinic

LS30/SecosyI/Ora

mix L30

137-16-6

2

1.9

Akypo-LF-2

0.4

0.38

Dequest 2000/ cublen APS

1.2

1

Clear green sol

8506/01

0.2

0.15

LF 1806A

0.4

0.36

Basacid yellow 099

0.06

0.02

Acetat de butii

123-86-1

28

20

Arcosolv PM-INT (metoxipropanol)

107-98-2

17

12

Azalchid S 63

80% VR

64742-88-7

14

10

Azastral 60

4

3

Balkyd 380-FA-

60X

45

35

Balkyd 640S-

80WS

19

15

Bayhydrol A145

0.025

0.02

Metoxipropilacetat

108-65-6

10

7

N-Butanol

71-36-3

12

10

Solvent XBA 95 (xilen)

1330-20-7

50

45

Ciclohexanonă

0.25

0.22

Crayamid 115*70

14

11

Diluant D 605

(stiren)

0.6

0.6

Diluant S 715 Reactiv 190/220 (stiren)

0.275

0.12

Diluant S6000 (white spirit)

18

7.5

Epikote 1001*75

15

8

Kathon 930 30PC

0.7

0.2

Octoat de calciu

5%

I

0.2

Octoat de cobalt

10%

1

0.8

Synocure 854 BA

80

17

15Synthalat ETH 419

3

1

Tego Dispers 670

1.4

1.1

Tego Dispers 700

1

0.6

Rășină Alchidică modificată Stiren

CA(S-SX30-

46/55)55%

25

20

Rășină Alchidică

Alfakyd X46X60

50

38

Rășină Aly 40 TK

65

3

1.5

Rășină Aly 65 W

60

4

3

Rășină Epoxy

SM601-75

25068-38-6

3.5

3

P5a

Rășină

Poliesterică RP

830

2

1.7

Azastral 60

100-851-5

4

2.9

P5b

Acetat de etil

0.7

0.5

Acetonă

67-44-1

10

9

Metiletilcetonă

(MEK)

78-93-3

1.2

1

Diluant C6000 TB (toluen)

108-88-3

55

45

Triethilamin wasserfrei

0.45

0.45

0.4

Viacryl VSC 9481

6

6

4

Estal 19-55% TB

25068-38-6

3

1

Nitroceluloză

141-78-6

2.5

2

Solvent TBA 95 (toluen)

108-88-3

50

38

alcool etilic

64-17-5

0.1

0.1

alcool izopropilic

67-63-0

0.6

0.2

HI

Amoniac sol. 25%

1336-21-6

0.15

0.1

Ancamide 221 *70

0.5

0.3

Chrome Yellow

3

3

2

Vestanat HT

2500/LV

2.1

2.1

2

Basaonat LR 9046

1

I

0.4

Octoat de zinc 8%

0.11

0.11

0.1

Octoat de zirconiu

18%

1.2

1.2

1.1
Sector 3, BucureștiTheodor Pallady


r> <r032266

2J20


fabricarea de produse farmaceuticePMgjdy


44/26/39/79


26/12/35/15fabricarea gazelor industriale (butelii CO2, 02, reparații butelii, depozitare, distribuție butelii gaze industriale)


HI

Oxid cupros

0.6

0.6

0.4

Pla

Peroxid de Benzoil

0.3

0.3

0.1

Terț Butii per Benzoat

0.09

0.09

0.07

El

Tego Dispers 651

0.4

0.4

0.2

Nubtrox 215

4

4

2

E2

Rășină Epoxy

SM8132

0.75

0.7

Rășină EPOXY

SM 828

0.55

0.5

P5b

alcool izopropilic

67-63-0

0.8

0.5

2-propanolol

67-63-0

0.8

0.6

acetat de etil

141-78-6

0.009

0.005

acetonă

67-64-1

1.275

1.262

1,2 diclor etan

107-06-2

0.0058

0.005

1,2 diclor etan

107-06-2

0.0058

0.0042

1,4 dioxane

123-91-1

0.005

0.0025

HI

not avaible

7681-57-4

0.04

0.03

2,2,2-tricloracetic a

76-03-9

0.103

0.1

piperazine

142-63-2

0.052

0.044

E2

cthanthioamida

62-55-5

0.195

0.175

Ei

clorură de potasiu

7789-00-6

0.165

0.1

P5a

acetyl acetate

108-24-7

0.038

0.028

HI

hydrogen chloride

7647-01-0

0.007

0.003

sodium sulfite

7631-90-5

0.005

0.0038

1-5

nitrofurf'urylidene antino hydrantion

67-20-9

0.1

0.05

4-nitrophenol

100-02-7

0.007

0.0034

acid forrnic

64-18-6

0.105

0.1

hidroxid de sodiu

1310-73-2

0.053

0.038

P8

oxigen

7782-44-7

11

11

Pla

argon

7440-37-1

2

2

acetilenă

74-86-2

1.2

1.2

Plb

azot

7727-37-9

0.7

0.7

dioxid de carbon lichid

000124-38-9

15

15

amestec

argon/CO2

3

3^


S.C. RASIN

S.R.L.


Sector 3,

București


Str. Drumul între Tarlale032982
44/5/25,49


26/13/04,83


2016


44/41/14.47


26/15/88.33fabricare săpunuri, detergenți și produse de întreținere

producție rășini, lacuri și vopsele

P5b

acetonă

67-44-1

0.17

0.1

diluant C 6000 TB

108-88-3

14

11

nitroceluloza

141-78-6

0.1

0.1

P5a

diluant S 600 WHISPIRITE

9072-35-9

14

10

rășină alchilică

64742-82-1

1330-20-7

30

28

rășină ntelaminică

1

0.5

rășină poliesterică

1

0.3

solvent XBA (conține 95% xilen)

1330-20-7

8

7

acetat de butii

123-86-1

0.2

0.1

N-butanoI

71-36-3

0.8

0.6

III

silicat de sodiu

2

1.8

hidroxid de sodiu fulgi

1310-73-2

5

3.5

acid benzoic

65-85-0

2

1

anhidridă ftalică

108-31-6

1

0.9

anhidridă maleică

108-31-6

5

4.8

H3

cocamidă propil betaină

61789-40-0

0.2

0.1

trietanolamină

102-71-6

0.6

0.4

cocamidă dietanolamină

68603-42-9

0.4

0.2

HI

perborat de sodiu

11 138-47-9

7

5

carbonat de sodiu

497-19-8

4

2.8

P5a

propilen glicol monometil eter

107-98-2

0.2

0.1

HI

SLOVASOL-

Alcool C12-C15 polietoxilat

68131-39-5

0.4

0.2

Hidroxid de sodiu

1310-73-2

4

2

tripoli fosfat de sodiu

7758-29-4

0.1

0.1

P5b

alcool etilic tehnic

64-17-5

0.75

0.7

acctonitril

75-05-8

0.5

0.3

alcool izopropilic

67-63-0

0.4

0.2

HI

octanol

0.4

0.2

alcool benzilic

100-51-6

0.75

0.7

clorura de benzii

68391-01-5

0.1

0.1

monoetanol amină

141-43-5

0.2

0.1

monoctilen glicol

107-21-1

0.5

0.3

dietanolamină

11-42-2

0.4

0.3


26/12/29.20
producție și comercializare de produse realizate prin imprimare pe folie


25/59/58producător de componente pentru aeronave


HI

Hidroxid de sodiu

1310-73-2

0.5

0.4

benzoat de sodiu

10124-56-8

0.08

0.06

acid fosforic

7664-38-2

1

0.5

P8

persulfat de sodiu

7775-27-1

0.15

0.1

Pla

Apa oxigenata

7722-84-1

0.02

0.01

P5a

White spirts, mineral spirits

8052-41-3

0.1

0.1

esterquat (diesterul trietanol aminei cu acizi grași naturali)

91995-81-2

0.2

0.1

El

Novanik 0633 A

68551-13-3

0.04

0.02

P5b

acetat de ctil

141-78-6

40

38

cerneala tip SUN-CHEMICAL

64-17-5

141-87-6

40

32

aditiv întăritor pentru cerneala SUN-CHEMICAL

64-17-5

67-63-0

141-78-6

2

1.8

HI

adeziv

NOVACOTE SF-

708-A

12

11

adeziv NOVACOTE CA-

308

8

6

P5a

Ritarder SUN (etoxi propanolol)

107-98-2

2

1.6

H2

Cianură de potasiu

151-50-8

0.1

0.05

HI

Acid sulfuric

766-93-9

0.75

0.7

Hidroxid de sodiu

1310-73-2

1.5

1.3

Pirosulfit de sodiu

1

0.5

Pirosulfit de sodiu

7681-57-4

1

0.5

Hipoclorit de sodiu

1310-73-2

1

0.3

Acid clorhidric

7647-01-0

0.75

0.7

P8

Acid azotic

7697-37-2

0.175

0.16

Anhidridă cromică

0.3

0.2
061325S.C. Monitorul Oficial R.A.stație de îtnbuteliere

tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

P5b

Acetonă

67-44-1

0.2

0.1

Diluant nitro

123-86-4

71-36-3

108-88-

3        67-

0.5

0.3

E2

Percloretilena

127-18-4

1.8

1.3

El

Amoniac

1336-21-6

12

12

Pla

argon îmbuteliat

07440-37-1

12

12

acetilena

74-86-2

2.5

2.5

argon lichid

07440-37-1

27

27

Plb

azot îmbuteliat

07727-37-9

2

2

azot lichid

07727-37-9

26

26

P8

oxigen lichid

7782-44-7

50

50

oxigen îmbuteliat

7782-44-7

9

9

Plb

dioxid de carbon lichid

000124-38-9

25

25

P5c

hidrogen îmbuteliat

001333-74-0

0.2

0.2

heliu îmbuteliat

007440-59-7

3

3

metan îmbuteliat

74-82-8

0.45

0.45

gaze ultrapure și speciale

2

2

etilena

000074-85-1

0.4

0.4

P5b

alcool izopropilic

67-63-0

1

0.25

P5a

b-matic-wash-alll

64742-48-9

1

0.8

P5c

KSS

75-28-5 74-

98-6

1.5

1

E2

supra UV mattvarnish 565734 (lac UV)

15625-89-

528961-43-5 7473-

98-5

0.5

0.014

ni

pro-web titanium plus

68439-46-3

52-51-7

0.4

0.2

sunfount 6439

112-34-5

67-63-0

2687-94-7

0.4

0.1


Planul de Analiză și Acoperirea Riscurilor- ediția 2019

Anexa nr. 7.3Evidența stațiilor de distribție carburanți - București


TiLulnr


Ad'esa obiectivului


Sos. Virtuții nr. 48-48A, sector 6, București


Date contact


021.434.91.38 - Constantin FlorinStatie distribuție GPL tip

SKID (4730)___________

Statie distribuție GPL tip

SKID (4730)____________

Spălătorie auto si statie distribuție GPL tip SKID (4§zor<X3o)__________

Sp^toriaauto si statie distflSptie'fePL tip SKID


Sos. Berceni, nr.104, sect.4, București

Str. Stelian Mihale nr. 14-20, sector 3, București

Str. Toporasi nr. 14, sector 5, București


Bd. Basarabia nr. 250, sector 3, București


Sos. Olteniței nr. 388, sector 4, București


Sos. Alexandriei nr. 166, sector 5, București


Sos. Olteniței nr. 253A, sector 4, București


0724.116.456


Autorizație transferata către S.C. CROSWAN GAS S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 2/30.01.2014


0727.731.542 - Maria Macau


0727.731.542 - Maria Macau


0745.344.034 - Budica Sorina


0745.344.034 - Budica Sorina


0722.200.551-Marius Ene


0722.200.551-Marius Ene

9

399/22.09.2010

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM S.A.

Sos. Pipera x str.

Maguricea, sector 1, București

0722.200.551- Marius Ene

.10

400/22.09.2010

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM S.A.

Str. Sibiu nr. 5A, sector

1, București

0722.200.551- Marius Ene

Autorizație transferata către S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 8/04.01.2011

\1^

$01/22.09.2010

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM S.A.

Sos. Chitilei nr. 228A, sector 1, București

0722.200.551-Marius Ene

1

12

li

** //

402/22.09.2010

StatieWistribuXe carburantiț^730)K \\\

O  \

O \

-H    l

O \

O  \

O \

Q. \

1

S.C. OMV FțTROM S.A.

Bd. luliu Maniu nr. 486, sector 6, București

0722.200.551- Marius Ene

Autorizație transferata către S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 4/04.01.2011

13

403/22.09.2010

Statie distribuție •Ac'xX carburanți (473D)    \ \

l      C--      i

^.C. OMV PETROM S.A.

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 51, sector 3, București

0722.200.551-Marius Ene

Y\

iu

G

F/^.4

404/22.09.2010

Statie distribuție \ carburanți (4730)  '

A

\\

S.G;\OMV PETROM S.A.

Str. Veniamin Costache nr. 3A, sector 4, București

0722.200.551-Marius Ene

15

405/22.09.2010

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM S.A.

Str. Mantuleasa nr. 35, sector 2, București

0722.200.551 - Marius Ene


£>16

406/22.09.2010

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM S.A.

Sos. Pantelimon nr. 454, sector 2, București

0722.200.551 - Marius Ene

17

407/22.09.2010

Spălătorie auto, statie distribuție carburanți (motorina) (4520, 4730, 5610)

S.C. CAMION LOGISTIC S.R.L.

Bd. Timișoara nr. 92, sector 6, București

18

419/01.10.2010

Statie distribuție carburanți LUICA (4730)

S.C. ROMPETROL

DOWNSTREAM S.R.L.

Str. Luica nr. 4D, sector

4, București

0743.176.699 -Daniela Banescu

420/01.10.2010

Statie distribuție carburanți MIHAI BRAVU (4730)

S.C. ROMPETROL

DOWNSTREAM S.R.L.

Sos. Mihai Bravu nr.

473-483, sector 3,

București

0743.176.699 -Daniela Banescu

* >

A ,

4^4/01.10.2010

Statie distribuție carburanți NICOLAE GRIGORESCU (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Splaiul Unirii nr. 633-641, sector 3, București

/

IJ

446/15.10.2010

Statie distribuție carburanți

BRANCOVEANU (4730)

S.C. OMV PETROM S.R.L.

Bd. Constantin Brancoveanu nr. 97A, sector 4, București

021.406.12.67 - Narcis Bancila

22

453/21.10.2010

Statie distribuție GPLtip

SKID (4671, 4730)

S.C. NIKELAGAS S.R.L.

Str. Paduretu nr. 3, sector 6, București

0744.934.856 - Elena Cristea

23

484/06.12.2010

Statie distribuție carbumqti Pantelimon 1 (473^)   \           |

S.CgOMPETROL

DOSJNSTțEAM S.R.L.

Sos. Pantelimon nr.

448A, sector 2,

București

0743.176.699 -Daniela Banescu

\24

485/06.12.2010

Statie tiistrihiioe y. ft carburanti^Artuui (v^30j

o '

S.C. gDMfțTROL IpOV^BlSTRțAM S.R.L.

Sos. Virtuții nr. 42, sector 6, București

0743.176.699 -Daniela Banescu

f]

?25

489/06.12.2010

Statie distribuite GFLțip< ' SKID (4730) \    \V

1   o   l

I    73    1

d   ©   1

5(.C. I\®l 1 G^\S S.R.L.

Bd. Metalurgiei nr. 27, sector 4, București

0724.116.456 - Irinel Carnu

26

494/06.12.2010

Statie distribuite     \\

carburanți Ghenlea \ (4730)         \

|

^.COMV^PETROM S.A.

Sos. Antiaeriana nr. 2A, sector 5, București

0722.200.588 - Ileana Schinagel^27

495/06.12.2010

Statie distribuție carburanți 11 Iunie (4730)

S.C. OMV PETROM S.A.

Str. 11 Iunie nr. 8, sector 4, București

0722.200.588 - Ileana Schinagel

Autorizație transferata către S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 31/25.07.2014

1

rj

500/06.12.2010

Statie distribuție carburanți si statie GPL (4730)

S.C. AMIRA S.R.L.

Sos. Electronicii nr. 19, sector 3, București

Autorizație transferata către S.C. CARBOGAZ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 39/04.09.2012

29

518/07.12.2010

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. ROMPETROL

DOWNSTREAM S.R.L.

Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, București

0743.176.699 -Daniela Banescu

30

152/043T201X -------------------A-

ț......eH

l   z l

1 "TI 1

1                     l

StatftGFț tip§<ID (f730)

S.C. CARBOGAZ S.R.L.

Str. Ramnicu Sarat nr. 5A, sector 3, București

0723.906.438 - Dana Badica

Autorizație transferata către S.C. REAL GAS IMPEX S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 47/27.09.2013

31

173/18.04.201^

Sbști^șpqtip     (4y30)

S.C. M&IGAS S.R.L.

Str. Zarnesti nr. 2, sector 4, București

0724.116.456 - Irinel Carnu

32

223/05.05.2011'

1     73     l

\\\\l  §  1

\   \  \ \ |        •"■țS*        1

skidGRKW30)? '

S.C. PANEBO NEW 2010

S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr. 63, sector 6, București

0726.272.793 - Emil Deacuc
=«3?


33

224/05.05.2011

skid GPL (4730)

S.C. PANEBO NEW 2010

S.R.L.

Str. Luica nr. 46, sector

4, București

0726.272.793 - Emil Deacu

Autorizație transferata către S.C. INTELLIGENT GAS S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 19/28.03.2013

?2S^05.05.2011

skid GPL (4730)

S.C. PANEBO NEW 2010

S.R.L.

Intr. Ciurului nr. 13, sector 4, București

0726.272.793 - Emil Deacu

Autorizație transferata către S.C. INTELLIGENT GAS S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 21/28.03.2013

/ /

35

■O.........

226/05-05.2011

skid GPL (4730)

S.C. PANEBO NEW 2010

S.R.L.

Bd. Basarabia nr. 250, sector 3, București

0726.272.793 - Emil Deacu

Autorizație transferata către S.C. VOIDTECH S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 20/28.03.2013

36

285/26.05^1 '

Statfellîîtribiine carWu ra nȘffO MP ETRO L ^E^CE<473o\

S.C. ROMPETROL

DOWNSTREAM S.A.

Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, București

0743.176.699 -Daniela Banescu

37

307/06.06.2011

\\ i   z  \

\K \   o  \

\ 'w o \ \ \

\ % <5  \

\  \ V     \

\     \l\ T”    \

\    W r"   \

\ \     n c; 1

yl '        V*

Skid GPL (WOr^^

S.C. PANEBO NEW 2010

S.R.L.

Bd. Bucureștii Noi nr. 154, sector 1, București

0726.272.793 - Emil Deacu

Autorizație transferata către S.C. INTELLIGENT GAS S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 15/26.03.201338

308/06.06.2011

Skid GPL (4730)

S.C. PANEBO NEW 2010

S.R.L.

Str. Fabrica de

Chibrituri nr. 5, sector

5, București

0726.272.793 - Emil Deacu

Autorizație transferata către S.C. PROD COM IMPEX T.G.M.I. 2001 S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 11/06.03.2013

39

360/21.06.2011

Skid GPL (4730)

S.C. CARBOGAZ S.R.L.

Calea Giulesti nr. 177, sector 6, București

0723.906.438 - Dana Badica

401/07.07.2011

Statie distribuție GPL tip

SKID (4730)

S.C. PROSTAR GAS S.R.L.

Str. Gh. Titeica nr. 85-

87, sector 3, București

41

406/13.07.2010

Statie distribuție carburanți si GPL (4730)

S.C. AMIRA S.R.L.

Sos. Andronache nr. 199, sector 2, București

0723.906.438 - Dana Badica

Autorizație transferata către S.C. CARBOGAZ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 38/04.09.2012

^27/20.07.2011

Stalie digibut

SKIț (47TO)

e GPL tip

S.C. CRIMBO GAS 2000

S.R.L.

Sos. Giurgiului nr. 258A, sector 4, București

0727.731.542 - Maria Macau

43

^/2^P7.^1

Stat

SKIC

O

e digffibut (47^2)

e GPL tip

S.C. CRIMBO GAS 2000

S.R.L

Bd. Basarabia nr. 86B, sector 2, București

0727.731.542 - Maria Macau

44

Stat'

SKID

O

2 dis^buti (47®

; GPL tip

S.C. CRIMBO GAS 2000

S.R.L.

Str. Ing. Pascal Cristian nr. 4-6, sector 6, București

0727.731.542 - Maria Macau

45

430/20.07.2011 '

X 1 F” Slati| dis^buti ^KID(4730)

: GPL tip

S.C. CRIMBO GAS 2000

S.R.L.

Str. Luica nr. 184-196, sector 4, București

0727.731.542 - Maria Macau
46

486/05.08.2011

Skid GPL (4730)

S.C. NATURAL MINDS.R.L.

Sos. Chitilei nr. 58, sector 1, București

0763.366.594 - Luminița Badan

47

490/09.08.2011

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. ENI ROMANIAS.R.L.

Sos. Virtuții nr. 22A, sector 6, Bucuresati

0725.927.667 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 46/11.06.2015

48j

496/12.08.2011

Statie de distribuție carburanți GARA DE NORD (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Calea Grivitei nr. 183, sector 1, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

X’’

>>

A

^U/12.08.2011

Statie de distribuție carburanți BUCUREȘTII

NOI (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Bd. Bucureștii Noi nr. 141-143, sector 1, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

x //

x 7

540/12.09.2011

Statie distribuție carburanți OMV MIHAI

BRAVU (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Sos. Mihai Bravu nr. 566, sector 3, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

51

541/12.09.2011

Statie distribuție carburanți OMV BARBU

VACARESCU (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Str. Barbu Vacarescu nr. 78, sector 2, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

52

542/12.09.2011

Statie distribuție carburanți OMV DRUMUL GAZARULUI(4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Bd. Constanți

Brancoveanu nr. 110A, sector 4, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

\

^4/12,09 ^oii

Statie distribuție carburanți OMV JIULUI (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Str. Jiului nr. 10A, sector 1, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

wT

54^12*55 20^1

Statie distribuție carburanți OMV, spălătorie auto (4730, 4520)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Sos. Chitilei nr. 228A, sector 1, București

0722.200.588 - Ileana Schinagel
55

600/29.09.2011

Statie distribuție carburanți OMV MIRAJ (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING SR.L.

Sos. Mihai Bravu nr. 321, sector 3, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

56

601/29.09.2011

Statie distribuție carburanți OMV MUNCII (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING SR.L.

Str. Gheorghew

Petrascu nr. 2A, sector

3, București

0722.628.121 - Robert Rădăcină

' 57

602/29.09.2011

Statie distribuție carburanți MOL GARA DE

NORD (4730)

S.C. MOLROMANIA

PETROLEUM PRODUCTS

S.R.L.

Bd. Dimitrie Golescu nr.

29A, sector 1,

București

021.316.33.53-Calin lliescu

\58

612/04.10.2011

Statie distribuție carburanți OMV (4730, 4520)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 85, sector 1, București

021.311.51.93 - Robert Rădăcină

A

A

i 3®'

613/04.10.2011

Statie distribuție carburanți OMV (4730, 4520)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Sos. Alexandriei nr. 120-122, sector 5, București

021.311.51.93 - Robert Rădăcină

614/04.10.2011

Statie distribuție carburanți OMV (4730, 4520)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Bd. Timișoara nr. 60B, sector 6, București

021.311.51.93 - Robert Rădăcină

61

is^h^.10.2011

Statie de distribuție carburariiy4941, 4730)

S.C. AUTOTEHNIC ARO

TOMAINTERTRANS S.R.L.

Str. Luica nr. 184-196, sector 4, București

021.461.05.55- I.Toma

62

r o  ț

\   o   \

1      -ri      i

AatieOte distribuție

Wbur^ti (4^30)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Sos. Pantelimon/Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București

0722.200.588 - Ileana Schinagel

63

\ ț

.4

663/01.11.2011

\ M   0   \

\ 1   c    1

Al  0  \

\U        l

\\l 0 l

\\   zi   l

y 1 \   C   l

1     CX     1

1     J—     j

StatiecHstributie carburanți (4730)

S.C. ENI ROMANIAS.R.L.

Calea 13 Septembrie, sector 5, București

0725.927.687 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 61/29.07.2015


I

■>


64

753/13.12.2011

Statie distribuție carburanți OMV COSBUC (4730)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Str. Gazelei nr. 18-20, sector 4, București

021.311.51.93 - Robert Rădăcină

65

754/13.12.2011

Statie distribuție carburanți OMV GIURGIULUI (4730)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Sos. Giurgiului nr. 293A, sector 4, București

021.311.51.93 - Robert Rădăcină

X

66

755/13.12.2011

Statie distribuție carburanți MOL (4730)

S.C. MOL ROMANIA

PETROLEUM PRODUCTS

S.R.L.

Str. Valea Cascadelor nr. 26, sector 6, București

0723.661.021 - Aurelian Petria

785/20.12.2011

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Coralilor nr. 107, sector 1, București

0747.286.850 - Daniel Unguru

A

33/24.01.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L

Sos. Chitilei nr. 1, sector 1, București

0747.286.802 - Marius Burcea

h

49/30.01.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Lujerului nr. 14A, sector 6, București

0742.200.138 - Bogdan Bacila

70

113/21.02.2012

Statie distribuție carburanți (4730, 4529)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Sos Berceni nr. 8, sector 4, București

0722.200.588 - Ileana Schinagel

71

114/21.02.2012

Statie distribuție carburanți (4730, 4529)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Sos. Olteniței nr. 2A, sector 4, București

0722.200.588 - Ileana Schinagel

72

119/22.02.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Peroni nr. 27, sector 4, București

0740.83.88.89

73"

4.22/28.0^201X'

Statie distribuție c^-buranti (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Str. Maica Domnului nr.

1, sector 2, București

0722.758.214-Doru Pirvu

t

\   l °

423^8.042011

Statie distribuție carpuranti (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Str. Vasile Milea nr. 5, sector 6, București

0722.758.214- Doru Pirvu

75

Y..........

1    .........HLLT    m

\     \ a o

141/02.03.1012^

Stafie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Bd. Liviu Rebreanu nr.

30C-30D, sector 3,

București

0721.364.047 - Georgeta lordoc

76

\ \1 ?

194/03.04.2>2

!---------ț----------------------------------------------

i          I

Statia distribuție ăarbiY'anti (4730)

S.C. ROMPETROL

DOWNSTREAM S.R.L.

Sos. Fundeni nr. 124B, sector 2, București

0743.176.699 -Daniela Banescu
77

202/06.04.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Str. Lt. Av. Caranda

Gheorghe nr. 5, sector

6, București

0722.758.214-Doru Pirvu

78

222/24.04.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. FLORIAN TOP

COMERCIAL S.R.L.

Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, București

0722.331.031 - Constantin Florin

79

223/24.04.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L.

Bd. Theodor Pallady nr.

40, sector 3, București

0722.331.031 - Constantin Florin

^0

297/11.06.2012

Statie distribuție carburanți LUKOIL RAHOVEI (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L

Calea Rahovei nr. 234, sector 5, București

0723.177.169 - Cătălin Crăciun

!r^-

298/11.06.2012

Statie distribuție carburanți LUKOIL TUDOR VLADIMIRESCU (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 50-58, sector 5, București

0721.101.328 - Cristian Apostol

^82

302/11.06.2012

Statie distribuție GPL tip

SKID (4730)

S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L.

Str. Ion Sahighian nr. 2, sector 3, București

0722.331.031 - Constantin Florin

83

319/18.06.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Poligrafiei, sector

1, București

84

320/18.06.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Bd. Timișoara nr. 18, sector 6, București

85

33?/2oX-2O12

Statie distribuție carburantL(473C|)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Sos. Mihai Bravu nr. 602-610 x Splaiul Unirii nr. 164, sector 4, București

0723.208.409 - Maria Georgescu

86

349/27.06^Ql\

Sjt^jețdistt^utiel c4f^u|antiQ730j

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Turnu Măgurele nr.

26-28, sector 5,

București

0722.575.880 - Mihaela Luca

87

350/27.06.2012

"StOTe llistriButie 1 țarp^rbnti ^&30) l

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Sos. Orhideelor nr. 4, sector 6, București

0723.569.176 - Doinei Bucata

88

351/27.06.2012

Statie qstri l^gtie 1 carbiAanti (4§30) |

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr. 44, sector 6, București

0742.286.846 - Robert Neguta
Statie distribuție carburanți (4730)


Statie distribuție carburanți (4730)


Statie distribuție carburanți LUKOIL (4730)


Statie distribuție carburanți (4730)


Statie distribuție carburanți (4730)


S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.


S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.


S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.


S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.


S.C. ENI ROMANIA S.R.L.Sos. Virtuții nr. 61-63, sector 6, București


Bd. Camil Ressu nr. 62F, sector 3, București


0747.286.814 - Enache NegutaStr. Lemnisorului nr. 1B-

1D, sector 3, București


Sos. Mihai Bravu nr.

551, sector 4, București


Calea Văcărești nr. 132-134, sector 4, București Sos. București - Ploiești nr. 22-40, sector 1, București


Bd. luliu Maniu nr. 194, sector 6, București


0744.357.681 - Ion Neagu


0723.208.409 - Maria Georgescu


0725.927.687 - Adriana Toma


Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 49/12.06.20150725.927.687 - Adriana TomaAutorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 42/10.06.2015


X

449/08.08.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. ENI ROMANIAS.R.L.

Sos. Olteniței nr. 83A, sector 4, București

0725.927.687 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 41/10.06.2015

z

97

450/08.08.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. ENI ROMANIAS.R.L.

Sos. Colentina nr. 258-260, sector 2, București

0725.927.687 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 40/10.06.2015

98

494/03.09.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Str. Herescu Petre nr. 2A, sector 5, București

0722.758.214 - Doru Pirvu

99

495/03.09.2012

Statie distribuție GPL tip

SKID (4730)

S.C. BULROM GAS IMPEX

S.R.L.

Bd. Bucureștii Noi nr.

48, sector 1, București

0742.200.138 - Bogdan Bacila

100

503/04.09.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIAS.R.L

Str. Huedin nr. 37, sector 4, București

0747.286.813 - T. Maghiliciuc

101

513/05.09.2012^

Al              1

StatieJHtribfiJe l

c^-bu^ffi (4ȚSip) 1

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Sos. Olteniței nr. 217A, sector 4, București

0723.992.668 - Mihaela Morarita

102

525/12 09 2012

t \ \t\ îj» 1 Xtatie^dismbuțfe GPlltip s\d (4\3ț)\ S’ l

S.C. AXA GPL S.R.L

Sos. Olteniței nr. 201, sector 4, București

0726.272.793 - E. Anghelescu


^43/13.09.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. ENI ROMANIA S.R.L.

Bd. Decebal nr. 2, sector 3, București

0725.927.687 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 45/11.06.2015

ȘA c

A

547/14.09.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Sos. Mihai Bravu nr.

472-474, sector 3,

București

0727.072.788 - Petruta Radu

y a A/

563/19.09.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 561, sector 3, București

0747.286.825 - lonut Caraman

106

579/27.09.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. ENI ROMANIA S.R.L.

Bd. Ion Mihalache nr. 176, sector 1, București

0725.927.687 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 47/11.06.2015

107

580/27J09. 2012

Centru de colectare deșeuri si SKID G.P.L. (4677, 4730)

S.C. PROD DESIGN MARIO

S.R.L.

Calea Vitan nr. 273, sector 3, București

5 U

- |j £ Ij-

108

O

586/04.10.2012

y \

> \\A   8

StatieMistraputieȘjj    1

carbur^ti Cțt73d|5 |

S.C. ENI ROMANIA S.R.L.

Str. Progresului nr. 154, sector 5, București

0725.927.687 - Adriana Toma

Autorizație transferata către S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. prin Decizia de Transfer nr. 44/11.06.2015
109

611/16.10.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOILROMANIAS.R.L.

Sos. Pipera nr. 37-41, sector 1, București

0722.457.890 - Ovidiu Ungureanu

110

612/16.10.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Odoarei nr. 5-7, sector 5, București

0721.101.328 - Cristian Apostol

111

618/17.10.2012

Statie distribuție carburanți (4730, 4520)

S.C.OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Bd. Nicolae Grigorescu nr.2, sector 3, București

0755.077.111 - Silvia Nemoianu

*412

619/17.10.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C.OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Bd. Nicolae Grigorescu nr.34B, sector 3, București

0755.077.111 - Silvia Nemoianu

r^\

^29/22.10.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOILROMANIAS.R.L.

Sos. Fundeni nr. 29-

31A, sector 2,

București

0764.241.447 - A. Malaescu

fe

630/22.10.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Luica nr. 56-58, sector 4, București

0747.286.848 - Igor Palii

a

693/21.11.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Sos. Virtuții nr. 27, sector 6, București

0724.541.960 - Amza

116

745/11.12.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Calea Vitan nr. 49-55, sector 3, București

0755.077.111 - Silvia Nemoianu

117

746/11.12.2012

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 64-78, sector 5, București

0755.077.111 - Silvia Nemoianu

118

749/1^12.201?

Statie JîstriBtttie | carburanți (§30) |

S.C. MOL ROMANIA P.P.

S.R.L.

Bd. Theodor Pallady nr.

66, sector 3, București

0720.150.150- Iulian Trifoi

119

757/17.1Z20b\

Statie distritffltie l ca^>uflațiti (43*30) |

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Bd. Timișoara nr. 8C, sector 6, București

0722.758.214 - Doru Pirvu

120

A

764/19.12.2012 '

WrYA I  o   t

\ \\\ l   c"    l

\ \ Ai   °   i

^t\ti^    tip^IID (p30)

S.C. RED BOX GPL S.R.L.

Str. Electronicii nr. 9-

11, sector 2, București

0722.674.855 - Cristian Bujin121

3/07.01.2013

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. MOL ROMANIA

PETROLEUM PRODUCTS

S.R.L.

Sos. Virtuții nr. 48, sector 6, București

0723.428.313 - Cristian Nicoara

122

23/14.01.2013

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. SERVICE BENZCOM

2007 S.R.L.

Str. Horei nr. 21, sector

2, București

123

31/16.01.2013

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Sos. Fundeni nr. 217, sector 2, București

0722.758.214-Doru Pirvu

124

46/21.01.2013

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Str. Doamna Ghica nr.

2, sector 2, București

0722.735.135-Iulian Tudor

ÎK

57/24.01.2013

Statie distribuție GPL tip

SKID (4730)

S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L.

Bd. Pieptănari nr. 86, sector 5, București

0722.331.031 - Constantin Florin

«3/12.02.2013

Statie distribuție carburanți (4730)

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Bd. luliu Maniu nr. 390-400, sector 6, București

0722.758.214-Doru Pirvu

94/12.02.2013

Statie distribuție carburanți (4730, 4520)

S.C. OMV PETROM

MARKETING S.R.L.

Str. Lucretiu

Patrascanu nr. 2, sector

3, București

0722.758.214 - Doru Pirvu

128

150/15.03.2013

Statie distribuție G.P.L. tip SKID (4730)

S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L.

Bd. Energeticienilor nr.

88, sector 3, București

0722.331.031 - Constantin Florin

129

156/18.03.2013