Hotărârea nr. 587/2019

HOTARAREnr. 587 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2019

CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 2039/05.09.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 214/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 682/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov nr. 1339200/13 08.2019, formulată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea planului național de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare:

în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Planul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2019 prevăzut la art. 1 va fi dus la îndeplinire de către instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București și de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, cuprinse în Plan, numai în situații de urgență, în funcție de bugetele alocate de către aceste instituții pentru situații de urgență.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muncipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.AvizatPreședintele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgent Prefect f             /

/ // /

MariusCrixtiai/GlUNCIA


PLANUL


pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019


Nr.

crt.

FUNCȚII dl: sprijin

TOTAL

CHELTUIELI

(Col. 314)

CHELTUIELI MATERIALE

ACTIVE

NEFINANCIARE

0

1

2

3

4

1

Inștiințarea.avertizarea și alarmare

2021.57

107.77

1913.80

2

Recunoaștere și cercetare

3X4.45

337.00

47.45

3

Comunicații și informatică

560.00

560.00

0

4

Căutarca-sal\ are

15240.00

58.00

15182.00

5

I)escarccrarca. deblocarea căilor de acces

13991.00

1 1 1.00

13880.00

6

Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire. asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)

6760,85

102.00

6658.85        i

// <

'/JS, ‘


Lucrări de investiții în tinuarc i


IUN CARI


I -ucrări de investiții Î8.4 Z 61 __-n___ I____

O

20

5 O

— C-o

- 20

QAlic cheltuieli c investiții


7

Asistenței medicală de urgență (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală asistență medicală de urgență în compartimentele de primiri urgență)

16435,39

599.75

15835.64

j-

z

8

Asistență medicală de urgență în faza spitalicească

0

0

0

9

Localizarea și stingerea incendiilor

108584,37

20450,37

88134

10

Neutralizarea materialelor periculoase/ explozive /' radioactive

156.00

156.00

0

1 1

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

4673,55

4673,55

0

12

Asigurarea energiei pentru iluminat. încălzit și alte utilități

500.60

129.60

>71.00

13

Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN

7316.60

74.40

7242.40

14

Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență

5510.60

5510.60

0

15

Restabilirea stării provizorii de normalitalc

285.24

285.24

0

16

Acordarea de ajutoare de primă necesitate

0

0

0

17

Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase

440,80

440.80

0

18

Implementare măsuri la epizootii grave și zoonoze. precum și la cele de natură fitosanitară

0,30

0.30

0

\ Q \

TOTAL

182861,32

33596.38

149265,14

\ V \
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE U INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SI î l LA

INSPECTORATUL PENTRU SITUA „DEALUL SPIRIE BUCUREȘ

Avizat

Președintele

Comitetului Municipiului București pentru Situații de Ureență

Prefect              // z

Marius Cristian GHINCEA

PLANUL

pentru asigurarea cu resurse umane

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019

Nr.

Cit.

FUNCȚII

DE

SPRIJIN

FORȚE

Grad de asigurare %

Obs.

Necesar

Existent

Deficit

0

1

2

3

4

5

6

1

înștiințarea.avertizarea și alarmare

221

207

14

93 %

2

Recunoaștere și cercetare

216

210

6

97%

3

Comunicații și informatică

31

30

1

96 %

4

Căutarea-salvare

3300

2975

325

90%

5

Descarcerarea, deblocarea căilor de acces

212

212

0

100%

6

,

Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire. asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)

637

535

102

84%

7

-

Asistenței medicală de urgență (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală asistență medicală de urgență în compartimentele de primiri urgență)

631

468

163

74%

Nr. crt.

tl.M | 11

i                                                  j           ? *

s>'C-v'

JKlOKMMIBCG Ut

DE

SPRIJIN

Necesar

Existejrt'

IJgFrClTo

figurare

Obs.

0

1

2

r

4

§

6

8

Asistență medicală de urgență în faza spitalicească

2716

306

88 %

|

9

Localizarea și stingerea incendiilor

4565

3553

1012

77%

10

Neutralizarea materialelor periculoase explozive radioactive

83

77

6

92 %

11

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

1634

1556

78

95 %

12

Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzit și alte utilități

323

307

16

95 %

13

Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN

185

170

15

92%

14

Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență

6225

5275

950

84 %

15

Restabilirea stării provizorii

de normalitate

421

401

20

95 %

1

16

Acordarea de ajutoare de primă necesitate

130

112

18

86 %

17

Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase

82

82

0

100%

18

Implementare măsuri la epizootii grave și zoonoze, precum și la cele de natură fitosanitară

102

102

0

100%

TOTAL

21714

18682

3032

86%

Secretariatul Tehnic Permanent

Maior


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PEN TRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORA TUL GENERAL PENTRU SI TUAȚII DE URGENȚĂPentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019


Nr.

cit.

FUNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

l i/M

MIJLOACE

Preț unitar

VALOARE PREVAZUI 2019 \

Necesar

Existent

Prevăzut a se realiza in 2019

MATERIALI

(col. 5x 6)

TOTAL

1 UCRĂRI

/

IX )TĂRI

DIN CARI ::

I .ucrări de investiții in continuare

1 .ucrări de investiții noi

L

0

1

2

3

4

5

6

7

X

9

L

1

INȘ I IINȚA REA, A V ERTIZARI

A Șl ALARMAREA

Complete l.l. Ilxe și mobile pentru transmitere date, analiză .și suport decizie în situații de urgență

Cpl.

1 1.40

649.X0


CONFORM CU ORIGINALUL


FUNCȚII DE SPRIJIN

MIJLOACE

valoare: preva/.u

1 2019

Prevăzut a se realiza in 2019

TOTAL

LUCRĂRI /

DOTĂRI

DIN CARI /

Nr. crt.

PRODIJSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

Necesar

Existent

Preț unitar

MATERIALI

(col. 5x 6)

1 ,ucrări de investiții în continuare

I .ucrări de investiții noi

Dotări

independente

0

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

1 1

Echipament FAX

Cpl.

30

0.30

9.00

9.00

Telefon mohil

Buc.

11

0

3

0.1

0.30

0.3

Cartușe echipament I AX

Cpl.

90

o.ox

7.20

7.20

Router mobil 4( i

Buc.

1

0.07

0.07

0.07

Cameră II’ Spccd DOME minim 2 MPX. zoom optic max. 16x-t tastatură Specd DOME cu 3 axe

Buc.

1

6.00

6.00

6.00

Stâlp pneumatic pt montare camera Speed DOME și antenă, lungime transport max. 2m. extindere minim 5 m. max. lOm posibilitatea rotire din telecomanda

Buc.

1

6.00

6.00

6.00

Antena I V Satelit automat-' receiver

Buc.

1

9.00

9.00

9.00

Tabla inteligenta SmartBoard

Buc.

1

«.00

S.00

X.00

TV Smart min. 42 inch.max. 50 inch.

Buc.

1

5.00

5.00

5.00

rx

O \

O \

Hârtie pentru pliante, afișe ctc.

Buc.

20

20

0.16

3.20

3.20

\

Reabilitare sistem de înștiințare alarmare al municipiului București

Buc.

1

1000

1000.00

\    h'

t\

\

Modul interfața linie inchiriata (centrala sirena)

Buc.

6

33.00

198.00

\ ^ \

Instalare circuite telefonice dedicate

Serv.

1

66.00

66.00

\ o \

Service (verificare, întreținere, reparare si relocare) sirene electrice/ electronice

Serv

54

54.00

\ \ \\

\ Q.

\

TOTAL : materialc/lucrari/dotari funcție de sprijin

107,77

1967,57

\ \ \

\

RECUNOAȘTEREA Șl CERCE TAREA

— \

i

Moriști hidromctrice cu ti jă

Buc.

10

2

0.2

0.40

0.40

A? A A //o   \ <- £ ț

Pluviometre

Buc.

10

4

2

0.5

1.00

1.00

c A F n

■ 1?'

1

Set miră plăcuțe

Cpl.

13

0

2

0.1

0.20

0.20

,        \c > 2

Stație GPS

Buc.

2

0

1

10

10.00

10.00

V V 0

■V ^2?,y

,.A<-. S • '/

Radiotelefoane fixe

Buc.

4

3

1

4.4

4.40

4.40

X - X

Binoclu cu amplificare lumină și măsurarea distanță

Buc.

6

0

3

13

39.00

39.00

I lartie editare documente

1 op

4469

0.014

61.00

61.00

Consumabile tehnica de calcul (cartușe imprimante)

Buc.

210.00

210.00

1 larta București Ilfov

Buc.

10

1.10

1 1.00

1 1.00Ni.

cri.

El JNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

MI.II.OACl

Preț unitar

VALOARE PREVAZU I 2019

-

Necesar

1 ixistent

Prevăzut a se realiza in 2019

materiale:

(col. 5.x 6)

TOTAL

LUCRĂRI /

DOTĂRI

DIN CARI

1 aicrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

1 )otări independenți

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

Analize privind potabilitatca apei

Buc.

365

0.13

47.45

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

337,00

384,45

3

COMUNICAȚII SI INFORMATIC A

Echipamente de comunicații cu laringofon

Buc.

100

0

100

4.6

460.00

460.00

Modul transiniterc/rccepție imagini la distanță

Buc.

2

0

2

50

100.00

100.00

l'OTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

560,00

560,00

4

\

CAUTA RE-SALVA RE

Pernă pneumatică pentru salvarea persoanelor de la înălțimi

Buc.

1

1

7

7.00

7.00

Generator electric Diesel

Buc.

4

4

4

16.00

16.00

Mașină specială de debitat

Buc.

11

1

10

3.5

.35.00

35.00

\ ? \

Rulota de prim ajutor și comandă

3

0

3

55

165.00

7N

\ \

\ o

Echipament individual pentru alpinisti salvatori

Cpl.

196

0

196

22.00

4312.00

U.

\ t

Echipament colectiv pentru alpinisti salvatori

Cpl.

25

0

25

49.00

1225.00

\

\ o

Motoferastrau

Cpl-

57

22

35

9.00

315.00

~V.

\

Aparat de protecție a respirației

Cpl.

3478

1653

1825

5.00

9125.00

\

Aparat de protecție a respirației cu aductiune de aer comprimat (SADAC)

Cpl.

6

1

5

8.00

40.00

\ \ \

\

\ 1

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

58,00

15240,00

\ ’

DESCARCERAREA, DEBLOCAREA CĂILOR DE ACCES                       \ Vj

'         ■ Â" \

.         1 .. 7 ■

Unealtă pentru deschiderea ușilor

Buc.

10

0

10

3

30.00

30.00

l ' ‘ ” •

5

Motofierăstrău cu lanț

Buc.

15

5

10

2.5

25.00

25.00

Rangă hooligan

Buc.

20

0

20

2.8

56.00

56.00

vvc

Complet pentru descarcerare spargere si taiere

Cpl.

6

0

6

4.3,00

258.00

Automacara

Cpl.

3

0

.3

4050.00

12150.00

Autoincarcator frontal

Cpl.

1

2

736.00

1472.00

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

n

111,00

13991.00
FUNCȚII DE SPRIJIN

MIJLOACE

VALOARE PREVA/.U

1 2019

TOTAL

LUCRĂRI /

DOTĂRI

DIN CARE:

Nr. crt.

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

Necesar

Existent

Prevăzut a se realiza in 2019

Preț unitar

MATERIALI-

(col. 5x 6)

I .ucrări de investiții în continuare

Lucrări dc investiții noi

I )otări independenți

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

I 1

PROTECȚIA POPULAȚIEI (EVACUARE

, CAZARE,

ADĂPOS TIRE, ASIGURARE APĂ ȘI HRANĂ,

ALTE MĂSl

JR1 DE PROTECȚIE)

Imprimate stare civilă

Buc.

92

0

92

1

92.00

92.00

Corturi

Cpl.

285

51

234

2,50

585.00

Microbuz

Cpl.

9

2

7

202.55

1417.85

Autobuz

cpl

3

1

2

816.00

1632.00

Autocamion

cpl

45

31

14

216.00

3024.00

Sisteme PC

Cpl.

10

0

10

1

10.00

10.00

TOTAL : matcrialc/lucrari/dotari funcție de sprijin

102,00

6760,85

ASISTENȚEI MEDICALĂ DE URGENȚĂ (PRIM AJUTOR CALIFICAT, TRIAJ, STABILIZARE, EVACUARE MEDICALĂ ASISTENȚĂ MEDICAL ÎN COMPARTIMENTELE DE PRIMIRI URGENȚĂ)

Ă Dl

vURGENTĂ

Materiale sanitare

Buc.

8000

5300

2700

0.09

242.00

242.00

Materiale consumabile

Buc.

88.55

88,55

88.55

Medicamente

Buc.

10000

8000

2000

0.09

181,00

181.00

Trusă medicală

Buc.

115

65

50

0.1

5.00

5.00

S \

O \

Targa sanitară pliabilă

Buc.

52

52

0.25

13.00

13.00

7

l argă sanitară transport răniți

Buc.

6

6

1,2

7.20

7.20

o \

Mască protecție medicală

Buc.

10000

1000

9000

0.007

63.00

63.00

/O \

Ambulante

Cp!

68

57

1 1

350.00

3500.00

O \

Autospeciala dc transport personal si victim multiple

Cpl

20

6

14

769.72

10776.08

c \

\ \

Autospeciala pentru suport logistic

Cpl

3

1

2

325.28

650.56

\ £ \

Autospeciala de intervenție a medicului de urgenta

Cpl

5

3

T

454.50

909,00

\ X \

TOTAL : matcrialc/lucrari/dotari funcție dc sprijin

599,75

16435,39

\ £ Ă

t v

r-

\ r___

X

ASISTEN

FĂ MEDICALĂ DE URGENTĂ ÎN FAZA SPI TALICEASCĂ

• /               '              t

(3?  -

111»° !r § llSi CA      ”

1 <

1

TOTAL : matcrialc/lucrari/dotari funcție dc sprijin

i

0.00

0,00

9

LOCALIZAREA ȘI S

TING EREA 1NCEN DI 11 ,OR

Spumogen pentru stins incendii

1

6222

0

6222

0.0225

140.00

140.00FUNCȚII DE SPRIJIN

MIJLOACI

VALOARE PREVAZU

1

2019

-

TOTAL

LUCRĂRI /

DOTĂRI

DIN CARI .:

Nr. crt.

PROD1JSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

Necesar

Existent

Prevăzut a se realiza in 2019

Preț unitar

MATERIALI

(col. 5x 6)

1 Aicrări de investiții în continuare

1 .ucrări de investiții noi

Dotări

independem

0

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

1 1

Explozimetru

Buc.

4

0

4

12.00

12.00

Stingatorportabil P6

Buc.

361

311

50

0.1

5.00

5.00

Distribuitor BCBC (B('(')

Buc.

363

100

263

0.90

236.70

236.70

Furtun refulare tip B

ml

63333

14045

49288

0.10

4958.80

495X.X0

Furtun refulare tip C

ml

59513

16892

42621

0,10

4262.10

4262.10

Pulbere stingatoarc (Florcx)

Kg

44080

27784

16296

0.002

32.59

32.59

Racord de refulare lip B. cu garnitura

Buc

66X3

2455

4228

0.04

169.12

169.12

Racord de refulare tip C. cu garnitura

Buc

6301

2486

3815

0.02

76.30

76.30

Scara culisabila

Buc

225

46

179

1.70

304.30

304.30

Scara de fereastra

Buc

130

27

103

1.70

175.10

175.10

Spumogen lichid

Kg

310X00

60108

250692

0.02

5013.84

5O13.X4

Țeava de refulare apa tip B

Buc

467

259

208

0.04

8,32

8.32

1

Țeava de refulare apa tip C

Buc.

753

153

600

0.04

24.00

24,00

Casca protecție cu vizor

Buc

2930

620

2310

0.64

1478.40

1478.40

\ %

Costum de protecție

Buc

2940

1612

1328

1.75

2324.00

2324.00

Centura siguranța PSI

Buc

2930

1185

1754

0.14

244.30

244.30

VV

Mânuși PSI

Buc

2930

338

860

0.18

154.80

154.80

Al) \   <

■> \

Cizme scurte din piele cu bombeu metalic

Buc

2930

161

2769

0.30

830.70

830.70

& \ r\    \

Autospeciala de intervenție si salvare de la inaltime

Cpl

21

15

6

2500

15000.00

VȚȚ \

% \

Autospeciala de prima intervenție si comanda

Cpl

20

15

5

230

1 150.00

V \  \]

% \

Autospeciala de stins incendii cu pulbere

Cpl

3

0

3

800

2400.00

\ \ \---VI

"2- \

Autospeciala de stingere cu apa si spuma

Cpl

112

93

39

1200

43200.00

%\

Autospeciala pentru evacuarea fumului, gazelor si de iluminat

Cpl

7

5

800

4000.00

-

\\

\ '

Motopompa rcmorcabila / transportabila

Cpl

72

30

42

30

1260.00

V1

Autospeciala complexa de prima intervenție la incendii, salvare si prim ajutor

C'pl

20

0

20

900

1 8000.00

Autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru intervenție rapida

Cpl

6

4

9

500

1000.00

Dispozitiv portabil de stingere cu apa si/ sau spuma

Cpl

132

14

118

18

2124.00

IO TAL : matcriale/lucrari/dotari funcție de sprijin

20450,37

108584,37

Nr.

crt.

FUNCȚII DE SPRIJIN

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

U/M

MIJLOACE

Preț unitar

VALOARE PREVAZU 1 2019

Necesar

Existent

Prevăzut a se realiza in 2019

materiali:

(col. 5x 6)

TOTAL

LUCRĂRI /

DOTĂRI

DIN CARI .:

1 «ucrări de investiții in continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări

independent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 1

IO

NEUTRALIZAREA MATERIALELOR PERICULOASE/EXPLOZIVE/RADIOACTIVE

Materiale absorbante tip spillsorb

Kg

2000

720

100

0.01

1

1

Electropompe

Buc.

2

0

1

5

5

5

Banda delimitare zone de intervenție

ml

50000

0

50000

0.003

150

150

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

156

156

1 1

ASIGURAREA TRANSPORTULUI FORȚELOR ȘI MIJLOACELOR DE INTERVENȚIE, PERSOANELOR EVACUATE Șl ALTOR RESURSE

Autoturism

Buc.

3

3

Tocuri piele albă pistol

Buc.

786

786

Căști moto

Buc.

82

48

34

2.5

85

85

Șepci albe

Buc.

720

210

510

0.13

68.85

68.85

Mănuși albe

Buc.

1440

0

1440

0.035

50.4

50.4

Scurte reflectorizante inscripționate

Buc.

720

400

320

0.45

144

144

r \

\

Autospeciale pentru munca de circulație

Buc.

262

190

72

60

4320

4320

r

£ \

Combustibil

1

121060

120000

1060

0.005

5,3

5.3

o \

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

4673,55

4673,55

5 \

12

ASIGURAREA ENERGIEI PENTRU ILUMINAT, ÎNCĂLZIT ȘI ALTE UTILITĂȚI        V V \ M

\ s \

i \ 3 \

Grup generator 6 KVA

Buc.

23

7

16

1 1

176

9 \

Generator cu aer cald mobil

Buc.

21

6

15

13

195

c         \

Combustibil alimentare grupuri electrogene

1

25920

25920

0.005

129.6

129.6

3

\ ^ \

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

129,6

500,60

/ZIO

G' \

13

\

EFECTUAREA DEPOLUĂRII ȘI DECONTAMINĂRII CBRN

IZ CD. '

\\** t*.             ?

.              .    a!

Atomizoare Oleomac

Buc.

6

0

6

0.4

2.4

2.4

/

Dezinfectant Ecocid

Buc.

50

30

20

0.1

O

O

Materiale intervenție

Buc.

50

50

I unie sintetică

Kg

150

100

0.05

5

5

vi 1.1 LO ACE

VALOARE. PREVĂZU T 2019

El JNCȚII DE SPRIJIN

TOTAL

LUCRĂRI

DOTĂRI

DIN CARI

Nr.

crt.

PRODUSUL/LUCRAREA/DOTAREA

IJ/M

Necesar

Existent

Prevăzut

a se realiza in

2019

Preț unitar

MATERIALE

(col. 5x 6)

Lucrări de investiții în continuare

I .ucrări de investiții noi

Dotări

independent

0

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

11

Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbant!

Buc.

675

376

100

0.03

3

3

Motopompă cu anexă și 150 ml conductă

Buc.

10

0

2

6

12

12

Autospeciale de decontaminare personal

Cpl.

2

0

2

1550

3100

Autospeciale de decontaminare tehnica si teren

Cpl.

2

0

2

1X50

3700

Complet de decontaminare

Cpl.

X

0

X

2

16

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

74,4

6890,40

MENȚINEREA, ASIGURAREA ȘI RESTABILIREA ORDINII PI

BUCE PE TIMPUL SITUAȚIILOR Dl

URGENȚĂ

14

Cartușe metalice

Buc.

6200

567X

522

0.12

62.6

62.6

Radiotclcfon portabil

Buc.

2004

1316

6XX

1.5

1032

1032

Autospecială pentru munca de patrulare

Buc.

4X2

390

92

4X

4416

4416

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție dc sprijin

5510,6

5510,6

RESTABILIREA STĂRII PROVIZORII DE NORMALII Al E

% \

15

Conducte diverse pentru reparații rețele

ml

1000

7X0

220

1.142

251.24

251.24

V % '

Motocositori

10

5

7

2

4

4

A \ V

Tractor articulat forestier pentru tractarea plutitorilor mari 4- cablu flexibil

1

0

1

30

30

30

/V %

%

TOTAL : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

285,24

285,24

\

vl\ <5

16

ACORDAREA DE AJUTOARE DE

PRIMĂ NE

CESITATE

W\   \

\\ A r

IO TAI : materiale/lucrari/dotari funcție de sprijin

_

1

îi               1

0

17

ACORDAREA ASISTENȚEI SOCIALE. PSIHOLOGICE ȘI RELIGIOASE

Lucrări independente

440.X0

440.80

TOTAL : inaterialc/lucrari/dotari funcție dc sprijin

440,80

440,80

IX

IMPLEMENTARE MĂSURI LA EPIZOOTII GRAVE ȘI Z(

)ONOZE,

PRECUM ȘI LA CELE DE

N ATURĂ FITOSANITARĂ

MIJLOACE

VALOARE. PREVAZ.U'

1 2019

I-IJNC | II DE SPRIJIN

Prevăzut a se realiza in 2019

TOTAL

LUCRĂRI / D( )TĂRI

DIN CARI

Nr. crt.

PRODUSUL/IAJCRAREA/DOTAREA

IJ/M

Necesar

Existent

Preț

unitar

materiale:

(col. 5x 6)

1 .ucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

1 Jotâri

independent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

Trusă medicală

Buc.

12

0

1

0.3

0.3

0.3

TO TAL : materiale/lucrari/dotari funcție «Ic sprijin

0,3

0,3

TOTAL FUNCȚII DE SPRIJIN

33596,38

182381,12