Hotărârea nr. 586/2019

HOTARAREnr. 586 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 178/23.04.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/23.04.2019 privind aprobarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6965/17.10.2019 si al Direcției Utilităti Publice nr. 3730/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget și finanțe nr. 213/23.10.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 28/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 681/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii de Guvern nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n) și art. 139 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019

modificările și completările ulterioare;Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05q013, sCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULl HOTĂRĂȘTE:

»

Art.l Se modifică articolul 2 din Hotărârea Coi                             , i

București nr. 178/23.04.2019 și va avea următorul cuprins:

”Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Extinderea și reabilitarea

infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București’’, în cuantum de 329.125.988,00 lei (inclusiv TVA), în vederea depunerii aplicației de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației."

'Art.3 Se aprobă contribuția Municipiului București pentru proiectul "Extinderea și


Art.ll Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/23.04.2019 și va avea următorul cuprins: reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București” , reprezentând cofinanțarea din cheltuielile eligibile ale proiectului în cuantum de 16.165.329,00 lei, cât și cheltuielile neeligibile ale proiectului în valoare de 123.982.225,00 lei.”

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2019 rămân nemodificate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL 1UNICIPIULUI BUCUREȘTI


Georgiana Zamfir