Hotărârea nr. 585/2019

HOTARAREnr. 585 din 2019-10-24 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 607/26.09.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI APLICATIEI "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURIIDE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII SI HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/26.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți aplicației "Extinderea și reabilitarea infrastructuriide apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței,

Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Utilități Publice 3729/17.10.2019 si al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6964/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget și finanțe nr. 212/23.10.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 29/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 680/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 607/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zpî


_________________ /

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013^^tor 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din Municipiul București”, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2018, rămân nemodificate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1C       Municipiului

■        Bucur» «ti

STUDIU DE FEZABILITATE


DEVIZ GENERAL                           JȚ C. (y H-b ■ J^5/<2A/O. «ăO^J

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului                                                               ’                      *•               V f                        •<-/

EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ -COSTURI CURENTE-

in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.7512lei (curs BNR la 1 octombrie 2019)

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIB1LE-WE-ELK3IBILE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

7

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Sl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0

0]

Oj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

541,516

113,975

102,888

644,404

135,630

0

0

0

0

0

541,516

113,975

102,888

844.404

135.630

TOTAL Cap. 1

541,516

113,975

102,888

644,404

135,630

Io1

0

0

0

0

541,516

113.975

102,888

644,404

135,630

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU

ASIGURAREA UI

rlLITATlLOR NECESARE OBIECTIVULUI

21

Oeviere rețete exterioare

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

2.2

Dezafectare rețele exterioare existente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Rețele de incinta

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Si ASISTENTA TE

HNICA

3.1

Studii de teren

197,436

41,555

37,513

234,949!

49,450

49,826

10,487

9,467

59,292

12,479

247,261

52,042

48.980

294.241

61,030

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,197,261

251,991

0

1,197,261

251,991

433,477

91,235

0

433.477

91,235

1,630,736

343,226

0

1,630,738

343,226

3.3

Proiectare si inginerie

5,920,704

1,246,149

1,124,934

7,045,637

1,482917

1,563,395

329,053

297,045

1,860,440

391,573

7,484,099

1,575,202

1.421.979

8,906.078

1.874.490

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

35,845

7,544

6,811

42,656

8,978

5,473

1,152

1,040

6,513

1,371

41,318

8,696

7,850

49.169

10,349

3.5

Consultanta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.1

Evaluarea ofertelor cu evaluatori independenți

35,845

7,544

6,811

42,656

8,978

5.473

1,152

1,040

6,513

1,371

41,318

8,696

7,850

49,169

10.349

3.5.2

Publicitate pentm proiect

77,472

16,306

14,720

92.192

19,404

53,911

11,347

10,243

64,154

13,503

131,382

27,652

24,963

156,345

32,906

3.6

Asistenta tehnica

5,059,450

1,064,878

961,295

6,020,745

1,267,205

4,007,491

843,469

761,423

4,768,914

1,003,728

9,066,940

1,908,347

1,722,719

10 789.659

2,270,833

TOTAL Cap. 3

12,524,011

2,635,968

2152,083

14,676,094

3,088,924

6,119,046

1,287,895

1,080,258

7,199304

1,515,260

18,643,057

3,923,863

3,232,341

21,875,398

4,604,184

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU

NVESTtTlA DE BAZA

STUDIU DE FEZABILITATE


.GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZB Șl HENRI


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ -COSTURI CURENTE-


in conformitate ou legislația romana, la cursul 1 Euro=4.7512lel (curs BNR la 1 octombrie 2019)


CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGiBILE+NE-ELIGIBILE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare fura TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

(Le!)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

4.1. Construcții sl instalații33,857,856


«3,290,610


33,857,656


40,290.610


8,739,188


21,658,833


4,558,803


35,218,520


42,197,919


41,810,038


CONFORM CU ORI


EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA Sl CANALIZARE SI REABILITARE Sl IMPERMEABIUZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI). SECTOR 5


49,141,132


10,342,888


41,295,069


7,846,063


163,464,111

221,349,608

263,406,035

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

132.166

27,817

25,112

157,278

33.103

0

0

0

0

0

132,186

27.817

25,112

157.278

33.103

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3

63,981

13,466

12,156

76,137

16,025

0

0

0

0

0

63,981

13,466

12.156

76,137

16,025

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA și apA uzatA în zona henri coandA -LOTUL 1

7,528

1,584

1,430

8,958

1.885

10,186

2,144

1,935

12,121

2,551

17,714

3,728

3,366

21,079

4.437

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA și apâ uzatA In zona henri coandA -LOTUL 2

5,145

1,083

978

6,123

1,289

9,921

2,088

1,885

11,806

2,485

15,087

3,171

2,863

17,929

3,774

ȘEDEREA REȚELELOR DE APA PqjrA&LA Sl CANALIZARE Sl ^EA&LWARE Sl IMPERMEABIUZARE APjțP®?^ DIN ZONA DE SUD - VEST A MUlȘflPmUI BUCUREȘTI (STRADA ÎSHIC^âhț SECTOR 5

15,464

3,255

2,938

18.402

3,873

0

0

0

0

0

15.464

3,255

2.938

18.402

3.873


uinecTiF ( OHOU1" .■ntAnufl' ‘
DEVIZ GENERAL

1                                                                                                            privind cheltuielile necesare realizării obieotlvului

OEXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ |                                            - COSTURI CURENTE -

in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.7512lel (curs BNR la 1 octombrie 2019)


224,283


2,120,996


CHELTUIELI HE-ELIGIBILE


CHELTUIELI ELIGIBILE+NE-ELIGIBILE


4.4. Utilaje fara montaj sl echipamente de trancport

STUDIU DE FEZABILITATE


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ -COSTURI CURENTE-


in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.7512lel (curs BNR la 1 octombrie 2019)


CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE+NE-ELIGIBILE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

(LeD

(Euro)

(LeDL—

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

4.5. Dotări

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3

96,065

20,219

18,252

114,318

24,061

0

0

0

0

0

96.005

20,219

18,252

114.318

24,061

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII OE APA și apâ uzatA In zona henri coandA -LOTUL 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA Șl APA UZATA In ZONA HENRI COANDA -LOTUL 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABIUZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI). SECTOR 5

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.5

96,065

20,219

18,252

114,318

24,061

0

0

0

0

0

96,065

20,219

18,252

114,318

24,061

4.5 Active necorporale

CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENIȚEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA Șl APA UZATA 1N ZONA HENRI COANDA -LOTUL 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ și apA uzatA In zona henri coandA -LOTUL 2

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXTINDEREA REȚELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABIUZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD - VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5

A 0

0

0

0

0

\

0

\ 0

V f\     f

\ \\ P w\ / . \\\) /

o   '/

o  /

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.6

1 \ °

0

0

0

0

0

\ A / o

0

0

0

0

0

0

             TOTAL Cap. 4

/167,159,593

---- 31,760,323

198,919,916

41,867,300

57,980,586

12,203^56

* \ i\oVpn

,->$8,996,807

14,521,994

225,140,179

47,385,951

42,776,634

267,916,813

56,389,294STUDIU DE FEZABILITATE


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

EXTINDEREA Șl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII Șl HENRI COANDĂ

- COSTURI CURENTE -


in conformitate cu legislația romana, la cursul 1 Euro=4.7512lel (curs BNR la 1 octombrie 2019)


CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE-E LIGI BILE

CHELTUIELI ELIG1BILE+NE-ELIGIBILE

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare tara TVA

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

CHELTUIELI

(Le!)

(Euro)

(Lei) ...

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

CAPITOLUL S. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

1,940,837

408,494

368,758

2,308,596

486,108

293,409

61,755

55,748

349,157

73.48B

2,234,246

470,249

424,507

2,658,753

559,596

5.1.1. Lucrări de construcții

1,527,109

321,415

290,151

1,817,260

382,484

244.507

51,462

46,456

290,964

61,240

1,771,616

372,878

336,607

2,108,224

443,724

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

413,728

87.079

78.608

492,336

103,823

48 902

10,293

9,291

58,193

12248

462,830

97,371

87,900

550,529

115,872

5.1.3 Cheltuieli pentru protecția mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,931,167

406459

0

1,931,167

406.459

754,761

158,857

0

754,761

158,857

2685,928

565,316

0

2.685,928

565,316

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

17,547,973

3,693,377

3,334,115

20,882,088

4,395,119

6,223,589

1,309,898

1.1B2.482

7,406,071

1,558,779

23,771,562

5,003,275

4,516,597

2B,288,159

5,953,898

TOTAL Cap. 5

21,419,977

4,508,330

3,702,874

25,122,851

5,287,685

7,271,760

1,530,510

1,238,230

8,509,989

1,791,124

28,691,737

6,038,840

4,941,104

33,632,840

7,078,810

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Sl TEST

E Sl PREDARE

LA BENEFICIAR

8.1

Pregătirea personalului de exploatare

181,457

33,982

30,677

192.134

40,439

58,958

12,409

11,202

70,157

14,788

220,413

46,391

41.878

262,291

55,205

6.2

Probe tehnologice si teste

1,603,496

337,493

304,664

1,908,181

401,817

578,830

121,828

109,978

688,808

144,976

2182,327

459,321

414,642

2596,969

546,592

TOTAL Cap. 6

1,764,954

371475

335,341

2,100,295

442,056

637,786

134,237

121,179

758,965

159,742

2,402,740

505,712

456,521

2,859,260

601,797

COSTURI PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Sl AUDlTUL ANUAL AL PROIECTULUI                                                             ——---—---— -------------------------

Salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

1,393,004

293,190

0

1,393,004

293.190

289.849

60,983

0

289,649

60,983

1,682,653

354,153

0

1.682,653

354.153

Valoarea audltului anual al proiectului

340,707

71,710

64,734

405,442

85,335

91,746

19,310

17,432

109,178

22,979

432,453

91,020

82166

514.62D

108,314

TOTAL UIP sl AUDIT

1,733,712

364.900

64,734

1,798,446

378,525

381,395

80,273

17,432

398,827

83,942

2,115,107

445,173

82,166

2,197,273

462,467

(Le!)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Euro)

(Lei)

(Lei)

(Euro)

205,143,763

43,177,253

38,118,242^

243,262,006

51,200,119

72,390,572

15,236,271

13.473,410

85,863,982

18,072,062

277,534,335

58.413,524

51,591,653

329,125,988

69,272,181

din care (C+M)

165,757,013

34.B87.401

31,493,838

,      197,250,853

41,516,007

58,150,113

12,239,037

11,048,521

69.198,635

14,564,454

223,807,133

47,126,438

42,542,355

266.449,488

56,080,461DIRECTOR PROIECT Dr.lngrfiabrlel RacovtteanuMc 1P