Hotărârea nr. 584/2019

HOTARAREnr. 584 din 2019-10-24 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 809/22.11.2018 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 809/22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 1343/18.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 211/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 679/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2), lit. b), art. 129 alin. (2), lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 809/22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Art.2 Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/31.07.2019 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.