Hotărârea nr. 583/2019

HOTARAREnr. 583 din 2019-10-24 PRIVIND ABROGAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 1343/18.10.2019;


Văzând avizul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 210/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 678/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2), lit. b), art. 129 alin. (2), lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 559/ 23.08.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Energetica București S.A.

Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 637/ 26.09.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Parking București S.A.

Art.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 806/

  • 22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Consolidări București S.A.

Art.4 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 807/

  • 22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al i^tă]ț|r^C.gmpania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.


Art.5 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 808/

  • 22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General și societățile menționate la art. 1-5 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.