Hotărârea nr. 582/2019

HOTARAREnr. 582 din 2019-10-24 PRIVIND DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI SI APROBAREA NOII STRUCTURI A CAPITALULUI SOCIAL

HOTĂRÂRE privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului social

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice si Direcției Juridic nr. 22464/18.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 209/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 677/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 94/2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A. și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 145/2019 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), alin. (2), lit. b), art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 în urma diminuării numărului de acțiuni și a capitalului social, prin restituire către acționarul majoritar a acestei sume, capitalul social al Companiei Municipale Energetica București S.A este în cuantum de 81.791.850,00 lei împărțiți în 8.179.185 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare acțiune deținute astfel:

»                                                                                                                                                                               J                                        »

  • -  1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 8.179.173 acțiuni, numerotate de la 1 la 8.179.173 inclusiv, în valoare de 10 lei fiecare acțiune, în valoare totală de 81.791.730 lei reprezentând 99,99986% din capitalul social, participarea la beneficii și pierderi fiind de 99,99986%.

  • -  2. Comuna Chiajna subscrie un număr de 6 acțiuni, numerotate de la 8.179.174 la 8.179.179 inclusiv, în valoare de 10 lei fiecare acțiune, în valoare totală de 60 lei reprezentând 0,00007% din capitalul social;

  • -  3. Orașul Popești - Leordeni subscrie un număr de 6 acțiuni, numerotate de la 8.179.180 la 8.179.185 inclusiv, în valoare de 10 lei fiecare acțiune, în valoare totală de 60 lei reprezentând 0,00007% din capitalul social.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului General și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂBucurești

Nr. 582
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

06. NOV. 2

NR.......................

20........LUNA...........ZIUA.NOTĂ pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 582/24.10.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 582/24.10.2019 privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului social, în sensul că la redactarea hotărârii a fost omis articolul 4 care se regăsește în proiectul de hotărâre, respectiv :

”Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se prorogă termenul de început al divizării și se stabilește ca dată de referință a divizării data de 31.12.2019

Față de cele sus menționate, se îndreaptă eroarea materială strecurată în dispozitivul Hotărârii C.G.M.B. nr. 582/24.10.2019 privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului social, astfel cum reiese din proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019, cât și din raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridic, Direcția Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Economică.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro