Hotărârea nr. 581/2019

HOTARAREnr. 581 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI/SAU GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE DE TIP REVOLVING IN VALOARE DE PANA LA 140.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA PROIECTELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6947/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 208/23.10.2019, avizul Comisiei pentru credite externe si monitorizarea derulării acestora nr. 4/24.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 676/23.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1.166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit.

 • d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare totală de până la 140.000.000 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

Art.2 Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării rambursabile, contractul de finanțare rambursabilă internă, acordul de garantare aferent,          și orice alte


modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea contractului de finanțare rambursabilă și acordului de garantare.

Art.4 (1) Municipiul București poate garanta finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreate de Municipiul București cu această instituție, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea rambursabilă internă prevăzută la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art.5 Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.6 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General a Municipiului București din data de 24.10.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marius Adrian


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir

București, 24.10.2019

Nr. 581 ’


ANEXA la HCGMB nr. ^■1- /

PROIECTE CARE BENEFICIAZĂ DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

 • 1.   Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 1, contract de finanțare nr. 3807/24.05.2019

 • 2.   Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 10, contract de finanțare nr. 3817/24.05.2019

 • 3.   Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 21, contract de finanțare nr. 3808/24.05.2019

 • 4.   Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, contract de finanțare nr. 3818/24.05.2019

 • 5.   Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, contract de finanțare nr. 3806/24.05.2019

 • 6.   Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 40, contract de finanțare nr. 3647/28.12.2018

 • 7.   Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41, contract de finanțare nr. 3819/24.05.2019

 • 8.   Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55, contract de finanțare nr. 3442/29.10.2018

 • 9.   Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138, contract de finanțare nr. 4370/24.05.2019

 • 10.  Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601, contract de finanțare nr. 4372/24.05.2019

 • 11.  Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335, contract de finanțare nr. 4369/24.05.2019

 • 12.  Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385, contract de finanțare nr. 4371/24.05.2019