Hotărârea nr. 580/2019

HOTARAREnr. 580 din 2019-10-24 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019 SI VALIDAREA MODIFICARILOR ADUSE PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 1831/17.10.2019 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019 CU SUMA DE 100.000.000 LEI URMARE HOTARARII GUVERNULUI NR.747/14.10.2019 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PREVAZUT IN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2019, PENTRU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT A POPULATIEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare Hotărârii Guvernului nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ - teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 15368/18.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 207/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 675/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ - teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și validarea modificărilor aduse prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe an           suma de 100.000.000 lei

urmare Hotărârii Guvernului nr. 747/14.10.2019 privi rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut Zn MăuglșfuL unele unități administrativ - teritoriale în vederea as^urării.&htinu\tății ^serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a jxj^ulafț^rJ I 1

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poșta! 050^13, sepfor " ”

( / \

\    / Ireâ ziri&j sume din Fondul de

c. .               _

;,Ț- t — for 5, București, România, tel.: +4021// v             j ✓ y

//t Clf-fcr(A * o\\ ‘W t «sistfkț* £c\ț nHMCfej >x,| w^gial+tate^ra pâ^oWi^^a


!CONF^MCUoniGIJ^

Art.2 Primarul General al Municipiului București,'pnrTaparaM-săuJde rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexelor care fac din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexelor nr. 1.1.1 și nr. 1.1.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/2019. rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019 .


/

■ îSECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 24.10.2019

Nr. 580


^RiGiNA


DIRECȚIA asistenta TEHNICA >1 JURIDICA \ / 1


HCGMB


ANEXA 1mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

6.273.637,20

49.965,00

6.223.672,20


11.02.06


42.02.69


48.03.01


TOTAL VENITURI BUGET LOCAL ,

din care :

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent


285.347,00


100.000.00


385.347,00


162.497,00


-43.080,00


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care detaliere pe instituții:


6.267.551,20


49.965,00


6.317.516,20


Anexa 2.47 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TOTAL CHELTUIELI

din care :


51.02 Autorități publice și acțuni externe 51.02.01.03 Autorități executive

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

_0.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațadă imobil Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 - PT+DE+AT+ Consultanță+Execuție HCGMB 42/31.03.2015, creditele de angajzment rămân nemodificate


54.02 Alte servicii publice generale

54.02.50 Alte servicii publice generale

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local


85


85.01.02


4.928.362,00

87.273,00

5.015.635,00

284.184,00

9.859,00

294.043,00

284.184,00

9.859,00

294.043,00

63.062,00

6.859,00

69.921,00

4.282,00

1.000,00

5.282,00

44.631,00

5.859,00

50.490,00

20.325,00

3.000,00

23.325,00

11.740,00

3.000,00

14.740,00

10.000,00

3.000,00

13.000,00

43.907,00

-5.000,00

38.907,00

30.737,00

-5.000,00

25.737,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

116.333,00

1.688,00

118.021,00Ordine publica si siguranța nation Protecție civila si protecția contr civila nonmilitara)

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, difo cară, 20.05.01 Uniforme și echipament


61.02.


61.02.05


diilor (protectie\


1.688

1.6

1.630,00 £

CONFORM CU ORI


S'STEma

TEHmc/s ji JUHOică

^^ll! <, J-1


\\ ț C i î T zr r- i


ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 20^9 și validară    tfificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipjdlui curești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare rl.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume bndul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populațieiZ1'


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49.961,00

58,00

50.019,00

1.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

49.458,00

58,00

49.516,00

Se introduce poziția "Freză de zăpadă”, cantitate 2 buc., preț unitar dif.. credite de angajament 20 mii lei

0,00

20,00

20,00

Se introduce poz."Barieră automată pentru acces auto”, cantitate 1 buc., preț unitar 38 mii lei, credite de angajament 38 mii lei

0,00

38,00

38.00

65.02 învățământ

127.283,00

-4.299,00

122.984,00

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

20.466,00

51,00

20.517,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

20.466,00

51,00

20.517,00

71.01.01

Construcții

20.466,00

51,00

20.517,00

Se redenumește poziția "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita, nr. 1 A, sector 3 - Execuție HCGMB Nr. 506/31.10.2017” în Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 92, Aleea Vlahita, nr. 1 A, sector 3 -Execuție +AT HCGMB Nr. 506/31.10.2017” , creditele de angajament se majorează dela 205 mii lei la 1.793 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

3.000,00

0,00

3.000,00

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Alexandru loan Cuza (fosta Școala nr. 199), Bld. Nicolae Grigorescu. nr. 14, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr.505/31.10.2017, creditele de angajament se majorează de la 205 mii lei la 1.865 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

0,00      3.000,00


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 67, Aleea Magnetului, nr. 1-3, sector 3 • Executie+AT HCGMB Nr.507/31.10.2017, valoarea total actualizată se modificăde la 11.687 mii lei la 12.701 mii lei conform HCGMB nr. 192/23.04.20          e executat se

modifică la creditele de angaja               , ii lei la 2.285

mii lei și la creditele bugetar                    ji l^i fa\12.519 mii lei,

prevederile la creditele de ai îentșe mhjbj'eâza de la 128 mii icjpte ■/ !/5.000,00


0,00      5.000,00
r- OL •"1?

CONFORM CU ORIGINALUL j

1 !

//»  *■           <s 4r\\

7*V VV\ £5 r£S,,‘“ lf

S* r5H*"e*s( l|;'

X*v


HCGMB nr2 C.   k'MV

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea m^_fț^a£tfor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului bucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

c

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Scolii Gimnaziale nr. 112, str. Patulului, nr. 2, sector 3 -Executie+AT HCGMB 509/31.10.2017, valoarea totală actuzlizată se modifică de la 11.684 mii lei la 12.426 mii lei, conform HCGMB nr. 191/23.04.2019, rămas de executat se modifică de la 1.417 mii lei la 2.159 mii le și la creditele bugetare de la 11.502 mmii lei la 12.244 mii lei, prevederile la creditele de angajament se majorează de la 1.293 mii lei la 2.100 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

5.000,00


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport Leonardo Da Vinci (fosta școală Gimnazială nr. 75), str. Gheorghe Petrascu, nr. 55, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr.511/31.10.2017, creditele de angajament se majorează de la 185 mii lei la 1.498 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

Construire After School - 8 clase - Școala Gimnazială nr.103, Str. Vigoniei nr.3-5, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.493/23.08.2018, creditele de angajament se majorează de la 5.541. mii lei la 5.551 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

Construire After School - 5 clase - Școala Gimnazială nr. 127, Str. Munții Carpați nr.68, sector 5- PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.494/23.08.2018, creditele de anagajament rămân nemodificate

Construire After School - 5 clase - Scola Gimnazială nr.136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5-PT+DTAC+DDE+AT+Execuție HCGMB nr.491/23.08.2018, creditele de angajament rămân nemodificate


Se redenumește poziția ''Construire obiective invatamant cartier Henri Coanda SF” în "Construire zona           funcțiuni

complexe, Ansamblul ANL Henri Cp^d^\s^tQÎț,^ curești -SF” creditele de angajament se                  1 &t) rr\ii lei la 227

mii lei. creditele bugetare rămâr/

65.02.04.02 învățământ secundar superio

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

71.01.01 Construcții

3.000,00


0,00      5.000,00


0,00      3.000,00


1,00

0,00

1,00

1,00

34,00

35,00

1,00

17,00

18,00


1.00

0,00

1,00

9.762,00

0,00

9.762,00

9.762,00

0,00

9.762,00

.9.762,00

0,00

9.762,00C0NF0RIV1 CU ORiGIHCGMB       .4Z: A

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe ahul'^019 și valida

831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului

I.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sum

în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populațieirilor aduse prin D.P.G. nr.

burești pe anul 20 cu suma de 100.000.000 lei urmare ondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut


mii lei

Cod Jasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str. Pictor Gheorghe Tattarescu, nr. 1, sector 3 - Executie+AT HCGMB

Nr.512/31.10.2017, creditele de angajament se majorează de la 69 mii lei la 1.335 mii lei. creditele bugetare rămân nemodificate Se redenumește poziția "Extindere Corp C1 Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja" cu un corp având regim de înălțime P+ 3E,Str. Dorneasca.nr. 7A sector 5- PT+ DTAC+ DE+AT

HCGMB 605/26.09.2018” în "Extindere corp Corp C1 Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja" cu un corp având regim de înălțime P+ 3E,Str. Dorneasca.nr. 7A sector 5- PT+ DTAC+

DE+AT+Execuție HCGMB 605/2018”, creditele de angajament și creditele bugetare rămân nemodificate

65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

55 TITLUL VII Alte transferuri

55.01.18 Alte transferuri curente interne


3.500,00

0,00

3.500,00

1,00

0,00

1,00


96.349,00

4.350,00

4.350,00


-4.350,00

-4.350,00

-4.350,00


91.999,00

0,00

0,00


66.02

2.50.50

71

71.01.01


Sanatate

Alte instituții si acțiuni sanitare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Construcții

Expertiza+ DALI policlinici Titan, Vitan, 11 Iunie, Berceni, Floreasca, Globului, tancului, Povernei, Gomoiu, Carol 1, Vasile Lascar, Drumea Radulescu, Dorobanți, Splaiul Independentei, Uranus, Nada Florilor, Eforie, 3 Scaune, creditele de angajament se majorează de la 2.288 mii lei la 2.824 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

Se redenumește obiectivul ”SF Spital Metropolitan cu funcții complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar” în "Elaborare studiu de Fezabilitate + PUZ pentru obiectivul de investiții "Realizare Spital Metropolitan cu funcții Complementare, Centru de Excelență. Campus angajament rămân nemodifi


Cultură, recreere și religi Instituții publice de spec|acol Transferuri către instituții public


67.02

67.02.03.04

51.01.01

51.02.29 Alte transferuri de capital câ^r^J

2.042,00

7.600,00

9.642,00

2.012,00

7.600,00

9.612,00

2.000,00

7.600,00

9.600,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

7.600,00

8.600,00

1.000,00

7.600,00

8.600,00

687.197,00

7.615,00

694.812,00

215.870,00

-191,00

215.679,00

204.074,00

-127,00

203.947,00

3.597,00

-64,00

3.533.00


CONFORM CU ORIGIiHCGMB nrS^Â':.

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul Z019^1 validarea rri       fior aduse prin D.P.G. nr.

rești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare ul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului

4.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din

în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.199,00

0,00

8.199,00

1.01.01 Construcții

8.199,00

0,00

8.199,00

Expertize tehnice, DALI - risc seismic clădiri instituții publice de

cultura (Teatrul Lucia Sturza Bulandra), creditele de angajament

se majorează de la 552 mii lei la 1.110 mii lei

552.00

0,00

552,00


Reabilitare și Modernizare Centrul Cultural LUMINA, Bdul Regina Elisabeta, nr. 32 (fost nr.12), sector 5,

ET+DALI+Audit energetic + PT + DDE + AT +Executie, valoarea totală și valoarea totală actualizată este de 22.712 mii lei, conform HCGMB nr. 393/31.07.2019, realizat la 31.12.2018 este


0,00 mii lei, rămas de executat la credite de angajament și credite bugetare 22.712 mii le, prevederile la creditele de angajament se majorează de la 1.143 mii lei la 22.712 mii lei mii lei, creditele


bugetare rămân nemodificate                                      1.143,00

Cejntre pentru conservarea si promovarea culturii                   „ _

™«o ™ * ti-*- i                                                          48.517,00

67.02.03.08 tradiționale

51.01.01 Transferuri către instituții publice                                        48.082,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice                             435,00

F” 02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice              83.710,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice                                        70.252,00


51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

67.02.03.30 Alte servicii culturale

51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice 67.02.05.01 Sport

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii13.024,00

55.869,00

54.028,00

1.841,00

59.970,00

3.375,00

3.375,00


51.01.01

51.02.29


67.02.05.03


Transferuri către instituții publice

Alte transferuri de capital către instituții publice

întreținere grădinipublice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

Transferuri către instituții publice


107.037,00


51.01.01

51.02.29 Alte transferuri de capital către in

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

71.01.01 Construcții

Refacere și modernizare Pati/pc^r realizarea de spații adiacenteți.nec și de agrement HCGMB nr. 1^B/20\Ș -PT+Consultanță+Execuție, cre^ nemodificateol și actjVitățiljbr sportive

ZÎ /. >■


85.036,00

3.757,00

18.244,00

14.152,00


0,00

250,00

364,00

-114,00

0,00

-971,00

971,00

1.000,00

1.059,00

-59,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.509,00

-9,00

3.056,00

11.240,00

262,00

-8.446,00

-8.486,00


1.143,00

48.767,00

48.446,00

321,00

83.710,00

69.281,00

13.995,00

56.869,00

55.087,00

1.782,00

63.470,00

5.375,00

5.375,00

57.928,00

24,00

110.093,00

96.276,00

4.019,00

9.798,00

5.666,00


10.000,00


-8.500,00


1.500,00
Rectificarea Bugetului Municipiului Bucureștppe an

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Mu fpTului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


19 și validarea Ridicărilor aduse prin D.P.G. nr.


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

2.994,00

Restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal "Curtea Veche" - Consultanță+ Execuție HCGMB 102/26.05.2015, HCGMB 272/2018, creditele de angajament se diminuează de la 6.000 mii lei la 3.199 mii lei


3.000,00


Se introduce poziția "Studiu de fezabilitate amenajare teren sport în incinta POLITEHNICA, credite de angajament 500 mii lei Se introduce pozișția "Studiu de fezabilitate demolare Turn parașutism”, credite de angajament 1.000 mii lei

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care:


Se introduce poz. "Sistem IPTV și informare spectatori, cantitate 1 Cb buc. preț unitar 956 mii lei, credite de angajament 956 mii lei

Se introduce poz. "Sistem rețea voce - date”, cantitate 1 buc. preț unitar 1.606 mii lei, credite de angajament 1.606. mii lei

Se introduce poz. "Sistem informare tabelă electronică”, cantitate 1 buc., preț unitar 1.125 mii lei, credite de angajament 1.125 mii lei

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, din care: Cb Se introduce poz. "Sistem de supraveghere video", cantitate 1 buc., preț unitar 3.277 mii lei, creditete de angajament 3.277 mii lei70.02 'Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

51.01.01 Transferuri către instituții publice

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.01.01 Construcții

Achiziții imobile, achiziție terenuri, locuințe pentru cadre medicale (medici, asistente medicale,etc), creditele de angajament rămân nemodificateSe redenumește poziția ”Achizițj^rMpn'bj> nr.8.bl 104. parter, sector 5” în^Ac

Unite nr.8,bl 104,S+P+Mz, sertc^/HOG^'fir. 3^/31.4)1.2019”, creditele de angajament și cre^iteleybuge^Șî'afn 1


Nâtiikiile Unite

Bd.'Wațiunile
odificate


0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

1.238,00

30,00

1.268,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

609.993,00

-28.944,00

581.049,00

441.553,00

-33.981,00

407.572,00

59.563,00

2.500,00

62.063,00

104.774,00

-36.491,00

68.283,00

277.216,00

10,00

277.226,00

277.118,00

10,00

277.128,00

94.500,00

10,00

94.510,00

10,00

0,00

10.00Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anuf 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiujdi Bupifești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare ■i.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume di^^orfdul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Imobil Str. Gutenberg nr. 1, sector 5

Expertiza tehnica + DALI, credite de angajament se majorează de la 85 mii lei la 95 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate Se redenumește poziția "Locuințe pentru tineret, str. Panduri, nr. 77 sect. 5 - Studiu de fezabilitate+PT” în "Construire imobil locuințe colective și grădiniță - Șos. Panduri nr.77, sector 5, București - SF”, creditele de angajament și creditele bugetare rămân nemodificate


85,00


0,00


85,00


70.02.05.01 Alimentare cu apa

85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent


85.01.02


Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local


70.02.06 Iluminat public și electrificări


20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:


20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

70.02.50 comunale


51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


71.01.30 Alte active fixe


Regenerare Urbană: Reconstrucția Piațetei Decebal, creditele de angajament rămân nemodificate

PUZ - zona delimitată de malul lacului Străulești - Str. Constantin Godeanu - Șos. Chitila-Str. Aeroportului, sector 1, creditele de angajament rămân nemodificate

închidere inel median de circulație in zona de nord a Capitalei/ autostrada urbana. PUZ si studii de fezabilitate, creditele de


10,00

36.440,00

0,00

0,00

76.378,00

70.275,00

70.275,00

55.622,00

4.766,00

4.000,00

2.439,00

100,00


0,00

-6.604,00

-6.604,00

-6.604,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

-359,00

-359,00

0,00

0,00

-95,00


10,00

29.836,00

-6.604,00

-6.604,00

88.378,00

82.275,00

82.275,00

55.263,00

4.407,00

4.000,00

2.439,00

5,00


600,00


-86,00


514,00


angajament rămân nemodificate

Diagnostic urban zona Ferentari in vederea lansării unui program


10,00


-10,00


0,00


74.02

74.02.03

71

71.01.01Protecția mediului Reducerea și controlul polu TITLUL XIII ACTIVE NEFINAWC Construcții


449,00

366.502,00

53.284,00

3.243,00

1.841,00


191,00

-50.035,00

0,00

0,00

0,00


640,00

316.467,00

53.284,00

3.243,00

1.841,00CONFORM CU ORIGINA


ANEXA 1


19^șî validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

ești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare ul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din/Fo

în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitățTadministrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 1 - Piața Victoriei -Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN 1 - Piața presei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan, HCGMB nr. 248/04.05.2018, creditele de angajament se majorează de la 841 mii lei la 3.860 mii lei, credite bugetare rămân nemodificate


841,00


0,00        841,00


Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 2, 3, 4 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta -Bd. M.

Kogălniceanu - Splaiul Independenței 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii -Bd. Decebal - Bd. Basarabiei

HCGMB nr.316/14.06.2018, HCGMB nr.317/14.06.2018, HCGMB nr.318/14.06.2018, creditele de angajament se majorează de la 442 mii lei la 766 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate Canalizarea și tratarea apelor reziduale, creditele de

74.02.06 angajament rămân nemodificate

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

58 EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58.03 Programe din Fondul de Coeziune

58.03.01 Finanțarea națională

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

A. Obiective în continuare


1.000,00


261.002,00


248.995,00


248.995,00

51.173,00

150.672,00

47.150,00


Finalizarea stafiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II TITLUL X PROIECTE CU FI


58EXTERNE NERAMBURS£%E FINANCIAR 2014-2020 //^

Finanțarea națională Finanțarea externă nerațribur


1FONDURI 7EQADRULUI

/0,00 1.000,00


-50.035,00


-50.035,00


-50.035,00

9.310,00

-47.845,00

-11.500,00


210.967,00


198.960,00


198.960,00

60.483,00

102.827,00

35.650,00


207.480,00

-34.857,00

172.623,00

207.480,00

-34.857,00

172.623.00

43.671,00

13.695,00

57.366.00

124.800,00

-39.635,00

85.165.00

39.009,00

-8.917,00

30.092,00


-

CONFORM CU ORIGINALUL i


ANEXA 1


hk?*. W ^0)C4 ^yy A > *3   *       V '

w*           o <▼'

w**f>

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe^anul 20jJ9 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municj^iulyj ucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare   H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume'dîn Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

* Extinderea SEAU si construirea incineratorului de nămol

-19.639,00

135.653,00


CL 1 HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012. 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016

58.03.01 Finanțarea națională

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

* Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0) CL3 HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016

58.03.01 Finanțarea națională

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

B. Obiective de inestiții noi

155.292,00

30.106,00

14.110,00

44.216,00

95.391,00

-27.989,00

67.402,00

29.795,00

-5.760,00

24.035,00

40.703,00

-15.218,00

25.485,00

8.740,00

-415,00

8.325,00

24.336.00

-11.646,00

12.690,00

7.627,00

-3.157,00

4.470,00


Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) în Municipiul București - Etapa II

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

58 EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI


41.515,00


41.515,00


-15.178,00


-15.178,00


26.337,00


26.337,00


FINANCIAR 2014-2020

58.03.01 Finanțarea națională

58.03.02 Finanțarea externă nerambursabilă 58.03.03 Cheltuieli neeligibile

* Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă in sectorul Vitan-Glina HCGMB 60/2010,

CL 5 121/2011,113/2012, 143/2013, 73/2014, 214/2014, 376/24.11.2016


7.502,00

25.872,00

8.141,00


-4.385,00

-8.210,00

-2.583,00


15.178,00    -15.178,00


3.117,00

17.662,00

5.558,00


0,00


Lot nr. 1 - Reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan - NH - Popești Finanțarea națională Finanțarea externă nerambursabilă


58.03.01

58.03.02

58.03.03 Cheltuieli neeligibile

Lot nr.2 - Reabilitarea Casetei in sector

Finanțarea națională

Finanțarea externă nerambursabj

Cheltuieli neeligibile


58.03.01

58.03.02

58.03.03


81.02

81.02.06

40.039.975,00

2.960,00

5.336,00

1.679,00

5.203,00

1.425,00

2.874,00

904,00

579.231,00

579.231,00

474.000,00


-9.975,00

0,00

-2.960,00

0,00

-5.336,00

0,00

-1.679,00

0.00

5.203,00

0,00


1.425,00


2.874,00

-904,00


0.00


0,00

0,00CONFORM CU ORIG I

Lecția

ISTENȚA tehnica și J JURICICA £>*•/


ANEXA 1


' (v

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anulz2019 șryalidarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului Bucști pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare  H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55.01.12 Investiții ale agentilor economici cu capital de stat


84.02 Transporturi

84.02.03.02 Transport în comun

40 TITLUL IV SUBVENȚII

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Finanțare națională

Finanțarea externă nerambursabilă

Cheltuieli neeligibile

Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara pana in dreptul intrării in benzinăria OMV, HCGMB nr.850/12.12.2018

Finanțare națională, creditele de angajament se diminuează de la 5.607 mii lei la 5591 mii lei

Finanțarea externă nerambursabilă, creditele de angajament se diminuează de la 22.428 mii lei la 22.405 mii lei

Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminuează de la 21 mii lei la 60 mii lei


58


58.01.01

58.01.02

58.01.03


58.01.01


58.01.02


58.01.03


71

71.01.02


Cb.


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini, echipamente si mijloace de transport, din care:

Achiziționare tramvaie HCGMB 395/2016, cantitatea și prețul rămân nemodificate, creditele de angajament rămân nemodificate


Achiziționare troleibuze HCGMB 394/2016, cantitatea și prețul rămân nemodificate la creditele de angajament, cantitatea sla creditele bugetare se modifică de la 10 buc. la 1 buc. preț unitar dif., creditele de angajament rămân^n^modificate

Achiziționare autobuze electri                        >17,

cantitatea și prețul rămân nemobifipaleTam         î

angajament, cantitatea sla ^r^ît^le bu^ețarp se rfioțiifică de la 6 gajamerit rămân


56.464,00

-17.700,00

38.764,00

56.464,00

-17.700,00

38.764,00

1.965.579,00

65.739,00

2.031.318,00

1.751.287,00

99.209,00

1.850.496,00

800.000,00

100.005,00

900.005,00

800.000,00

100.005,00

900.005,00

381.437,00

0,00

381.437,00

60.169,00

-19,00

60.150,00

240.614,00

-1,00

240.613,00

80.654.00

20.00

80.674,00

119,00

0,00

119,00

39,00

-19,00

20,00

80,00

-1,00

79,00

0,00

20,00

20,00

460.338,00

-796,00

459.542,00

460.338,00

-796,00

459.542,00

200,00

-199,00

1,00

200,00

-199,00

1,00

200,00

-199,00

1,00
buc. la 1 buc. preț unitar diffl, crețiitefeT nemodificate


CONFORM CU ORIGINALUjI


I V" t v 1 tL,


± m
?J/, rZ-/7

HCGMB nr&fâ. fa

ANEXA 1


Udarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

resti pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare ezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut 4rrîstrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 șly 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului Bucur H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fojraul d în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Achiziție autobuze hibrid, cantitatea și prețul rămân nemodificate la creditele de angajament, cantitatea sla creditele bugetare se modifică de la 10 buc. la 1 buc. preț unitar dif., creditele de angajament rămân nemodificate

200,00

-199,00

1,00

84.02.03.03 Străzi

214.292,00

-33.470,00

180.822,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

214.286,00

-33.470,00

180.816,00

71.01.01

Construcții

210.570,00

-29.993,00

180.577,00

Penetrație Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti HCGMB 25/2001,266/2006, 123/2007, HCGMB 28/2015 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai-Bd Aerogării HCGMB 195/2007, 173/2010 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon HCGMB 195/2007, ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament se diminuează de la 227.695 mii lei la 106.928 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos.lancului HCGMB 195/2007 , ref. 418/07.03.2019 , creditele de angajament se diminuează de la 79.615 mii lei la 35.624 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

Modernizare Piața Romană și pasaj pietonal HCGMB 330/2006 , ref. 418/07.03.2019,creditele de angajament se diminuează de la 73.700 mii lei la 41.117 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

Supralargire Fabrica de Glucoza HCGMB 58/2010,311/2010,337/2010, 27/2015 , ref. 418/07.03.2019 ,

50.000,00

11.000.00

61.000,00

5.000,00

-3.000,00

2.000,00

18.500,00

10,00

0,00

0.00

18.500,00

10,00

10,00

0,00

10,00

39.883,00

-12.000,00

27.883,00

creditele de angajament rămân nemodificate

Srapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecția Vitan Barzesti Etapa II - HCGMB 3/2019    Q19, valoareaindicatorilor aprobați și valoarea toț de la 576.314 mii lei la 63.092 m^a^dpfor.mJHi creditele de angajament rămân


f HNIC fc > jUi-lCK A

«

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunicipiulubBxrcurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetara

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

“Ăl

B

1

2

3 =1+2

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brașov si Terminal tramvai 41 HCGMB nr. 138/2015, 603/2018 ( redenumirea poziției” Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești HCGMB 264/02.11.2006; HCGMB 122/2007, 138/2015”), realizat cumulat la 31.12. 2018 se corectează la creditele de angajament de la 141.483 mii lei la 22.208 mii lei și la credite bugetare de la 21.324 mii lei la 22.208 mii lei, rămas de executat la creditele de angajament va fi de 536.461 mii lei și la credite bugetare va fi de 536.461 mii lei, prevederile la creditele de angajament se majorează de la 386.353 mii lei la 536.461 mii lei

77.216,00

-27.000,00

50.216,00

Traseu prioritar pietonal si de biciclisti (conține 42 de subproiecte)

HCGMB 256/21.09.2016 PT+DTAC+DE+EXEC, creditele de

1,00

6,00

7,00

angajament rămân nemodificate

Supralargire Sisesti-I.I.Brad + pasaj subteran HCGMB

25/01.02.2006; 267/02.11.2006; HCGMB

123/2007;322/2008;52/2009 , ref. 418/07.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

74,00

1,00

75,00

Cc.

Se introduce poziția ”SF Drum de acces în cartier Henri Coandă prin str. Biharia”, credite de angajament 145 mii lei

0,00

1,00

1,00

71.01.30

Alte active fixe

2.716,00

-2.478,00

238,00

Se redenumește poziția 84 "Acord cadrua achiziție elemente constructive pentru mobilier urban, respectiv adăposturi modulare pentru statii de tramvai, statii de troleibuz si statii de autobuz” în "Acord cadru de achiziție de elemente constructive pentru mobilier urban, respectiv adăposturi modulare pentru stații de troleibuz și stații de autobuz”, creditele de angajament se majorează de la 88.731 mii lei la 105.591 mii lei

1.000,00


1,00


Refacere semnalizare rutiera orizontala pe străzi aflate in Municipiul București, credi Se introduce poziția "Sty^jjj pasarele pietonale în 500 mii lei

Se introduce poziția ”fef&diL de’fâ|iL -r___________,___,_____

' V » V 1 '    /          <

temporară. B-dul Bas$rabiavnr. 37-39,,.s^dl 2, creditele de  angajament 1.000 mii tei

71.03 Reparații capitale ~x'
ent rămân nemodificate, Jlitâte brivind realizarea unei' F^tebnica'Xcr'edife de angajament ' \ \ I                ■ /■

itate amenajare parcare /
1.500.00

-1.499,00

1,00

0,00

10,00

10,00

0.00

10.00

10,00

1.000,00

-999,00

1,00ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și

ea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.


1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare LG. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de-reiervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Modernizare linie de tramvai- 10 km, creditele de angajament rămân nemodificate

1.000,00

-999,00

1,00

87.02 Alte acțiuni economice

87.02.04 Turism

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII, din care:

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

0,00

750,00

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

750,00

750,00


Anexa 2.1 BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

Total cheltuieli , din care :

16.222,00

0,00

16.222,00

20 Bunuri și servicii

5.425,00

-100,00

5.325,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.340,00

-100,00

1.240,00

CHELTUIELI DE CAPITAL, la credite bugetare si de angajament,

40,00

100.00

140,00

din care :

71 01 02 Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite

36,00

100,00

136,00

bugetare și credite de angajament, din care :

Centrală termică, cantitate se majorează de la 4 buc. La 7 buc.,

36,00

100,00

136,00

preț unitar diferit

Anexa 2.31 CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Total cheltuieli, din care :

14.286,00

700,00

14.986,00

20 Bunuri și servicii

9.441,00

700,00

10.141,00

20.02 Reparații curente

10,00

100,00

110,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.773,00

600,00

9.373,00

Anexa 2.32 CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

10.01.01

10.01.05

10.01.13

10.01.17

10.03.07

20

20.06.01

20.06.02

20.14


Total cheltuieli, din care :

67.02.05.02 Tineret

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de mur? Drepturi de delegare Indemnizația de hrană Contribuția asiguratorie perțtrti Bunuri și servicii Deplasări interne, detașări, tXarțsțș Deplasări în străinătate Protecția muncii


28.000,00

0,00

28.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

4.642,00

-800,00

3.842,00

3.650,00

-350,00

3.300,00

547,00

-300,00

247,00

60,00

-60,00

0.00

170,00

-50,00

120.00

120,00

-40,00

80,00

11.351,00

700.00

12.051,00

100,00

-50,00

50,00

50,00

70.00

120.00

40,00

-20.00

20,00
Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiglui^u€urești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din bondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

7.630,00

200,00

200,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 57 Asistență socială

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

Anexa 2.35 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

68.02 Asigurări și asistență socială

602.100,20

0,00

602.100,20

68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

545.357,20

0,00

545.357,20

51 Titlul VI Transferuri între unități ale admninistrației publice

6.730,00

0,00

6.730,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

6.400,00

175,00

6.575,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

330,00

-175,00

155,00

Anexa 2.43 ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale in bani 10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.02 Cheltuieli salariale in natura


10.02.06 Vouchere de vacanta


10.03 Contribuții


10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiec

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30 Alte cheltuieli

20.30.03 Prime de asigurare non-vi^ța*

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si

51 Transferuri intre unitati află ad511.010,00

-38.008,00

473.002,00

146.478,00

-36.438,00

110.040,00

141.114,00

-35.035,00

106.079,00

120.368,00

-30.122,00

90.246,00

15.717,00

-3.615,00

12.102,00

5.029,00

-1.298,00

3.731,00

2.141,00

-546,00

1.595,00

2.141,00

-546,00

1.595,00

3.223,00

-857,00

2.366,00

3.223,00

-857,00

2.366,00

126.795,00

-8.129,00

118.666,00

36.935,00

512,00

37.447,00

45,00

30,00

75,00

25,00

30,00

55,00

200,00

160,00

360,00

26,00

10,00

36,00

100,00

10,00

110,00

36.338,00

272,00

36.610,00

55.084,00

-7.000,00

48.084,00

525,00

86,00

611,00

495,00

86,00

581,00

32.217,00

-1.727,00

30.490,00

25,00

7,00

32,00

26.987,00

-1.734,00

25.253.00

122.279,00

1.068,00

123.347,00
Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 20Jj9-ș'i validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunicipiultriBucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

36.850,00

-640,00

36.210,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

85.429,00

1.708.00

87.137,00

59 Alte cheltuieli

1.049,00

-319,00

730,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu hanicap neincadrate

1.049,00

-319,00

730,00

71

Active nefinanciare

114.381,00

5.810,00

120.191,00

71.01

Active fixe

113.881,00

5.810,00

119.691,00

71.01.01

Construcții, din care (modificările se fac atat pe credite bugetare cat si pe credite de angajament)

75.821,80

-2.332,80

73.489,00

Proiectare centrala termica Panduri 22,se majoreaza valoarea la 145,00 mii lei

Construire Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale

100,00

45,00

145,00

"Dr. Victor Babes", HCGMB nr.601/26.09.2018, se majoreaza valoarea bugetata la 13.712,93

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea

9.712,93

0,07

9.713,00

Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016, nr.184/23.04.2019 325/26.06.2019

Lucrări de intervenție si reabilitare secția de psihiatrie XI si

26.520,00

-20,00

26.500,00

neurologie pediatrica clădirea I si II si extindere neurologie

100,00

-90,00

10,00

pediatrica clădirea I si II pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.

Dr. Alexandru Obregia" HCGMB nr.599/26.09.2018

Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clinic "Dr. I.

23.921,00

-1.000,00

22.921,00

Cantacuzino" HCGMB nr.381/26.07.2018, nr.181/23.04.2019

Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru- Lucrări de intervenție si reabilitare secția de psihiatrie XI si neurologie pediatrica clădirea I si II si extindere neurologie pediatrica clădirea I si II pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.Dr. Alexandru Obregia

DALI-Lucrari intervenție, reabilitare, modernizare si echipare clădirea C16 Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

Reabilitare si modernizare biroul

392/26.07.2018


0,00

100,00

100,00

0,00

150,00

150,00

7.000,00

-340,00

6.660,00

1.400.00

-210,00

1.190,00

ANEXA 1


/    CV

b^ECȚI*

tehnica șt jvwotcA O y

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019^și validarea n^&yWnor aduse prin D.P.G. nr.  1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului Bucu/ești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fond

în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut ministrativ- teritoriale în vederea asigurării continuitățiimii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Proiectare si execuția unui lift secundar si a scării de evacuare cu

targa, statie de pompare hidranti si platforma gunoi pentru "Spitalul Clinic Nicolae Malaxa ", HCGMB nr. 123/2018, 182/23.04.2019

Expertiza tehnica Spitalul Clinic Colentina

71 01 02 Mas*n’’ echiPamente s’ mijloace de transport la credite bugetare și de angajament, din care:

Unit dentar, creste numărul de bucăți de la 17 buc la 24 buc, preț unitar 52,80 mii lei

Sterilizator cu abur-Autoclav, creste nr. de bucăți de la 18 buc la 25 buc, preț unitar 8,48 mii lei

Autovehicul de tip autoturism cu 7 locuri

Monosplit 1200 BTU ,5 buc, preț unitar 2,69 mii lei

Centrala detecție incendiu-2 bucle, 1 buc, preț unitar 17,05 mii lei

Switch 8 porturi 10/100/1000 POE, 2 buc, preț unitar 2,40 mii lei

Controller sistem control acces, 3 buc, preț unitar 3,45 mii lei

Sursa neinteruptibila de tensiune de 1000VA,2 buc, preț unitar 1,50 mii lei

Consola de perete,se majoreaza cu 8 buc, preț unitar 5,30 mii lei

Consola cap pat pentru 1 post, 24 buc, preț unitar 8,50 mii lei

Consola cap pat pentru 2 posturi, 10 buc, preț 11,50 mii lei

Consola cap pat pentru 3 posturi, 9 buc, preț unitar 19,20 mii lei

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Masa prosectura cu doua poziții, 2 buc, preț unitar 178.50 mii lei

Imprimanta pentru casete histologice, 2 buc, preț unitar 167,79 mii lei

Imprimanta pentru lame histologip^Tbu^, pțeFWtar 168.98 mii / lei / \ Procesor țesuturi de mare cap^citare e^iștem>de*nanagement al reactivilor, 2 buc, preț unitțrj6J,9Q.pg^>r' \ ț         /

/

1.306,00

-806,00

500,00

161,87

-161,87

0,00

37.756,20

8.130,80

45.887,00

897,60

369,60

1.267,20

152,64

59,36

212.00

84,51

-84,51

0,00

0,00

13,45

13,45

0,00

17,05

17,05

0,00

4,80

4,80

3,45

10,35

13,80

0,00

3,00

3,00

21,20

42,40

63,60

17,00

204,00

221,00

23,00

115,00

138,00

38,00

172,80

210,80

23.388,61

7.003,50

30.392,11

0,00

357,00

357,00

0,00

335,58

335,58

J/

y 0,00

337,96

337.96

0,00

737,80

737,80

0,00

390,32

390,32

0,00

428,40

428,40

0,00

21,42

21.42


1                   l1 k 1               » I

Criomicrotom, 2 buc, preț unitar 195,16         »

\ \

Microtom rotativ semiautomat bucxpret.wif3<'<f’A2>80 mii lei

Baie de flotatie, 3 buc, preț unitax(^^^g^J>z z Z           Pagina 16 din 48


Pagina 16 din 48Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Placa sofanta,3 buc, preț unitar 7,14 mii lei

0,00

21,42

21,42

Stafie includere la parafina, 2 buc, preț unitar 99,96 mii lei

0,00

199,92

199,92

Statie de colorare lame cuplata cu montator de lame, 2 buc, preț unitar 573,94 mii lei

0.00

1.147,88

1.147,88

Automat de imunohistochimie, 2 buc, preț unitar 586,67 mii lei

1.173,34


Sistem de colorare manual,3 buc, preț unitar 2,38 mii lei Microscop cu sistem de captare imagini, 4 buc, preț unitar 186,83 mii lei

Microscop optic cu rutina cu sistem de captare imagini, 3 buc, preț unitar 73,78 mii lei

Sistem de arhivare 12000 de lame si 12000 de blocuri ,3 buc, preț unitar 41,65 mii lei

Trusa autopsie, 3 buc, preț unitar 35,70 mii lei

Analizor detecție sepsis in stadiu incipient,1 buc, preț unitar 644,61 mii lei

Spitalul Clinic de Ortopedie si Traumatologie Osteoarticular Foișor

Aparat rezonanta magnetica 3 TESLA cu toata aparatura adiacenta adaptata aplicațiilor ortopedice,1 buc, preț unitar 14.950,00 mii lei la credite de angajament, credite bugetare 100,00 mii lei

Aparat anestezie RMN,1 buc, preț unitar 509,00 mii lei, la credite de angajament, credite bugetare 100,00 mii lei

71 01 30 A*te actve f’xe’ *a cred|te bugetare și credite de angajament, din care:

Software, se mărește nr de bucăți de la 1 buc la 2 buc, preț unitar 6,50 mii lei

Computer, se mărește nr de bucăți de la 2 buc la 3 buc, preț unitar 5,25 mii lei


0,00      1.173,34

0,00

7,14

7,14

0,00

747,32

747,32

0,00

221,34

221,34

0,00

124,95

124,95

0,00

107,10

107,10

0,00

644,61

644,61

0,00

200,00

200,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

224,00

12,00

236,00

6,50

6,50

13,00

10,50

5,25

15,75

10,12

0,25         10,37


Program informatic medical, se mărește valoarea la 10,37


Anexa 2.45 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR


Total cheltuieli, din care :

74.02.05.01 Salubritate

20 Bunuri și servicii

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru îi\tretin^re sTfurfcti 84.02.03.03 Străzi                    \

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PER140.278,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

135.478,00

21.223,00


0,00

-190,00

-190.00

-190,00

190,00

1.000.00


140.278.00

810,00

810,00

810,00

135.668.00

22.223.00ANEXA 1


9 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. ucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare dul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe an

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipi

I.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume

în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitățîadministrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.01 Salarii de baza

20 Bunuri și servicii

Reparații curente

Cheltuieli de capital, din care


20.02


70


71.01.01


Construcții, la creditele bugetare și credite de angajament,din care:


71.01.02


Se introduce poziția "Studii de fezabilitate stații încărcare pentru mașini electrice”, credite de angajament în valoare de 833 mii lei

Se introduce poziția "Studii fezabilitate pasarele pietonale”, credite de angajament în valoare de 695 mii lei

Se elimină poziția 5."Expertize tehnice si DALI reabilitare/amenajare imobil Calea Plevnei”

Poz. 1 "Proiectare semnalizare rutiera", creditele de angajament rămân nemodificate

Poziția "Reabilitare sistem rutier HCGMB 41/2018", creditele de angajament rămân nemodificate

Poz. 4 "Expertize si DALI poduri”, creditele de angajament rămân nemodificate

Poz. 8 "Proiectare sistem rutier”, creditele de angajament rămân nemodificate

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare și credite de angajament, din care :16.448,00

1.000,00

17.448,00

82.844,00

1.231,00

84.075,00

65.000,00

1.231,00

66.231,00

30.455,00

-2.041,00

28.414.00

18.716.00

-2.442,00

16.274,00

0,00

833,00

833,00

0.00

10,00

10,00

113,00

-113,00

0,00

1.300,00

-630,00

670,00

3.460,00

-3.010,00

450,00

455,00

418,00

873,00

150,00

50,00

200,00

559,00

889,00

1.448,00

0,00

1.000,00

1.000,00

57,00

-57,00

0,00

21,00

-21,00

0.00

60,00

36,00

96,00

24,00

0,00

24,00

179,00

-169,00

10,00
ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pianul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sum^dm Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Se introduce poz.’Bolarzi retractabili mecanici”, cantitate 16 buc., preț unitar dif., credite de angajament 100 mii lei

0,00

100,00

100.00

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din

71.01.30 care:

5.343,00

-488,00

4.855,00

Se elimină poziția 7."Aplicație control noxe in sistemul de management al traficului”

467,00

-467,00

0,00

Poz. 1 "Consultanta, asistenta tehnica poduri si alte taxe aferente poduri”, creditele de angajament rămân nemodificte

200

175

375

Poz. 5 "Soft UTOPIA pentru Centru Control Trafic”, creditele de angajament se diminuează de la 3258 mii lei la 3202 mii lei

3258

-56

3202

Poz. 6 "Aplicație avertizare parcare neregulamentara”, creditele de angajament se diminuează de la 310 mii lei la 260 mii lei Poz. 12 "Sistem monitorizare video sedii”, creditele de

310

-50

260

angajament rămân nemodificate

100

-90

10

xa 2.49 R.A.D.E.T.

TOTAL CHLTUIELI


A. Obiective de investiții in continuare, la credite bugetare, creditele de angajament rămân nemodificate, din care:

 • 2. Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a sistemului de termoficare din municipiul București tr.IV/2000, HCGMB 125/2000

 • 3. Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate in/"O_z>

exploatarea RADET HCGMB nr. 256/2003; tr.IV/2003     /   /

8. Modernizare Centrala Termica Victoriei cu rețele termicp / aferente HCGMB 168/2007                           M

10. Modernizare rețele termice aferente Ansamblul Aviației

HCGMB 171/2007

 • 15. Alimentarea bl. 7 din str. Bar               nr. 44 sector 2 prin

dezafectarea CT Barbu Vaca#                a rețeaua de

termoficare; HCGMB nr. 54/2dîb/z_ & X.

 • 16. Modernizare 11 centraleferr/ice <3$J\4dn. Bucuțesti; HCGMB

22/2016                K* (            / /

C. Alte cheltuieli de investiții, cnn cate: \ t ■'

56.464,00

-17.700,00

38.764,00

19.105,00

-4.010,00

15.095,00

1.000,00

-400,00

600,00

1.000,00

-950,00

50,00

150,00

-140,00

10.00

5.600,00

-1.100,00

4.500,00

1.270,00

80,00

1.350,00

5.000,00

37.359,00

-1.500,00

-13.690,00

3.500,00

23.669.00
ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pean 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunicipiLjkfj

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume am Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


iul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

i București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

-13.690,00

37.359,00


b. Dotări independente

Se elimină poziția 3. Echipament pentru profilarea (îndoirea) tablelor (Abkant)

Se elimină poziția 11. Picamer pneumatic

Se elimină poziția 21. Sisteme de ventilație a galeriilor

Robineți (vane), cantitate 26.619 bucăți, preț unitar dif, creditele de angajament rămân nemodificate

Se elimină poziția 23. Pompe încălzire, ACC și recirculție

24. Aparat pentru montarea anvelopelor pentru vehicule grele de la 14"-26", cantitate 1 buc., prețul unitar se modifică de la 23 buc.la 26 buc., creditele de angajament se majorează de la 23 mii lei la 26 mii lei

Se elimină poziția 25. Aparat profesional pentru măsurarea prizelor de pamant prin 3 metode

Sistem desktop complet (PC, monitor, tastatura, mouse) + licența Windows 10 Pro + licența Office Standard 2019, cantitatea scade la 10 buc, preț unitar 4,8 mii lei, la credite bugetare și de angajament

Se elimină poziția 27. Laptop + licența Windows 10Pro + licența Office Standard 2019

Licența Office Standard 2019 Licența de volum cu cheie unica de administrare, cantitatea scade de la 140 buc. la 100 buc, preț unitar 2 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 280 mii lei la 200 mii lei

Licența Windows 10 Pro 64 bit licența de volum cu cheie unica de administrare, cantitatea scade de la 200 buc. la 100 buc, preț unitar 0,95 mii lei, credite de angajament se diminuează de la 190 mii lei la 95 mii lei


127,00


-127,00


-24,00

-176,00


0,00

0,00


3.000,00

0,00


BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care : TOTAL VENITURI,din care

 • 33.10 Venituri din prestări de servici^șn

Venituri din contractele inche^^cuÂa^e sanatate

33 10 30 VenitLJri din COntraCtele in/ "

din sume alocate de la bi de;șt^țș

33.10.50 Alte venituri din prestări

 • 37.10 Transferuri voluntare,

37.10.01 Donații si sponșorizari


23,00

3,00

26,00

30,00

-30,00

0,00

120,00

-72,00

48,00

49,00

-49.00

0,00

280,00

-80,00

200,00

190,00

-95,00

95,00

3.088.762,00

1.246.752,00

-22.241,00

-2.204,00

3.066.521,00

1.244.548,00

978.981,00

-950,00

978.031,00

121.724,00

390,00

122.114,00

138.944,00

1.301,00

1.281,00

-1.644,00

98,00

98,00

137.300,00

1.399,00

1.379,00


ctivitati

„asigurări sociale de

.dire^tnî^cfS șanatate publica
ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

37 10 03 ^arsaminte d'n secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

-1.811,00

-62,00

-1.873,00

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.811,00

62,00

1.873,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

1.649.481,00

-20.135,00

1.629.346,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

817.148,00

15.749,00

832.897,00

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

36.850,00

-640,00

36.210,00

43 10 14 Subvent" bin bu9etele loca'e pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

39.603,00

1.708,00

41.311,00

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

146.710,00

-36.038,00

110.672,00

43 10 33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

563.344,00

-914,00

562.430,00

TOTAL CHELTUIELI , din care

3.088.762,00

-22.241,00

3.066.521,00

Anexa 2.12 TEATRUL ION CREANGĂ

Total venituri, din care :

37.10.01 Donații si sponsorizări

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 19 Subvenî'' pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanta

20 Bunuri și servicii

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

20.01.06 Piese de schimb 20.01.09 Materiale și prestări de servili

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentri/îrttreXn 20.02 Reparații curente                   _

20.06.01 Deplasări interne, detașări,\țrans(erâ^Ș

20.12 Consultanță și expertiză

20.30.04 Chirii

16.126,00

4,00

16.130,00

126,00

4,00

130,00

15.500,00

0,00

15.500,00

15.339,00

161,00

15.500,00

161,00

-161,00

0,00

16.126,00

4,00

16.130,00

7.914,00

0,00

7.914,00

5.920,00

37,00

5.957,00

425,00

-45,00

380,00

345,00

43,00

388,00

540,00

101,00

641,00

333,00

-110,00

223.00

176,00

-26,00

150,00

7.945,00

202,00

8.147,00

15,00

4,00

19,00

20,00

-20,00

0,00

20.00

-5,00

15,00

2.100,00

143,00

2.243.00

150,00

10,00

160,00

140,00

-140,00

0,00

60,00

20,00

80,00

0,00

5,00

5.00

900,00

181,00

1.081,00

Rectificarea Bugetului Municipiului București peanul 2$)19 și validarea odificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municjpiuku ucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare   H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume'dîn Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.200.00

7q Cheltuieli de capital, din care

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite 71.01.02 bugetare, din care :

Post de transformare complet echipat

85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în 85.01.01 secțiunea de funcționare a bugetului local

4,00      4.204,00

161,00

-161,00

0,00

161,00

-161,00

0,00

161,00

-161,00

0,00

0,00

-37,00

-37,00

0,00

-37,00

-37,00


Anexa 2.14 TEATRUL MASCA

Total venituri , din care :

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare


43.10.19

Total cheltuieli , din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de baza

Alte sporuri

Alte drepturi salariale în bani

Vouchere de vacanta

Bunuri și servicii

Piese de schimb

/

Reparații curente

Pregătire profesională

Cheltuieli de capital, din care                           /

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare și credite de angajament, dirpc Se introduce poziția "PROIECTO/ unitar dif.

Mobilier, aparatură birotică șiyâjjje bugetare și creditele de ang


0.01.01

10.01.06

10.01.30

10.02.06

20

20.01.06

20.02

20.13


70


71.01.02


71.01.03Se introduce poziția”Ploter C&lor XlO’V<§i^ifațe 1 budi v \ \                     i


6.920,00

-105,00

6.815,00

320,00

86.00

406,00

6.600,00

-191,00

6.409,00

6.570,00

-283,00

6.287,00

30,00

92,00

122,00

6.920,00

-105,00

6.815,00

3.308,00

-100,00

3.208,00

2.962,00

-98,00

2.864,00

116,00

-2,00

114,00

0,00

1,00

1,00

57,00

-1,00

56,00

3.602,00

-97,00

3.505,00

14,00

1,00

15,00

300,00

-100,00

200,00

3,00

2,00

5,00

30,00

92,00

122,00

0,00

72,00

72,00

0,00

72,00

72.00

30,00

20,00

50,00

0,00

20,00

20,00
Rectificarea Bugetului Municipiului Bucureștipe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunlcipiijkH București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare ■H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sOme^in Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

Total venituri , din care :

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza


10.01.06 Alte sporuri

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.17 Indemnizația de hrană

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03.06 Contribuția pentru concedii și indemnizații

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

0.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.05.30 Alte obiecte de inventar


20.14 Protecția muncii

20.30.04 Chirii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59 ALTE CHELTUIELI

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrare20 Bunuri și servicii

20.01.04 Apă. canal și salubritate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, țy, int^rnșfv

20.01.09 Materiale și prestări de servicii\ 20.14 Protecția muncii


16.531,00

16.000,00

16.000,00

16.531,00

11.586,00

8.917,00

876,00

734,00

550,00

212,00

36.00

261,00

4.727,00

20,00

200,00

40,00

70,00

330,00

1.000,00

10,00

16,00

988,00

1.994,00

118,00

118,00


16.000,00

14.500,00

14.015,00

485,00

16.000,00

4.262,00 50,00 50,00 130,00 50,00


0,00

0,00

0,00

0,00 -411,00 -524,00 127,00

47,00

-25,00

-5,00

-15,00

-16,00

414,00

5,00

76,00

-17,00

5,00

-55,00

32,00

-6,00

9,00

-3,00

368,00

-3,00

-3,00


16.531,00

16.000,00

16.000,00

16.531,00

11.175,00

8.393,00

1.003,00

781,00

525.00

207,00

21,00

245,00

5.141,00

25,00

276,00

23,00

75,00

275,00

1.032,00

4,00

25,00

985,00

2.362,00

115,00

115,00


0,00

16.000,00

0,00

14.500,00

-5,00

14.010.00

5,00

490.00

0,00

16.000.00

-5,00

4.257,00

5,00

55,00

5,00

55,00

-30,00

100,00

15,00

65,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+■*)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

^exa 2.15 TEATRUL MIC1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MXiicipj


Rectificarea Bugetului Municipiului Bucureșțrpe anQ|2019 și validareamumncărilor aduse prin D.P.G. nr.

i București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare

 • 4.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei s e din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

70 Cheltuieli de capital, din care

71.01.02 Mașini si echipamente si mijloace de transport, din care :

Se introduce poziția "Fierăstrău circular cu masa”, cantitate 1 buc., preț unitar 6 mii lei, credite de angajament 6 mii lei

 • 4. Mixer video, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 5. Aparate inteligente moving head tip spot/profil, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 6. Cutii depozitare si transport echipamente scena, creditele de angajament rămân nemodificate

8. Reflector tip profil, creditele de angajament rămân nemodificate Se introduce poziția "Mașină de rindeluit (Abricht)”, cantitate 1 buc., preț unitar 4 mii lei

Se introduce poziția "Mașină de rindeluit”, cantitate 1 buc., preț unitar 9 mii lei

485,00

5,00

490,00

400,00

5,00

405,00

0,00

6,00

6,00

6,00

-1,00

5,00

68,00

-7,00

61,00

14,00

-3,00

11,00

20,00

-3,00

17,00

0,00

4,00

4,00

0,00

9,00

9,00


Anexa 2.20 CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

Total venituri , din care :

3.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

43

43.10.09


Subvenții de la alte administrații Subvenții pentru instituții publice Total cheltuieli, din care :

Bunuri și servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie


20

20.01.01

20.01.02

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica


20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiAnexa 2.22


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL B


Total venituri , din care : Donații si sponsorizări

Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice x


37.10.01

4316.500,00

1.500,00

18.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

14.737,00

0,00

14.737,00

16.500,00

1.500,00

18.000.00

5.993,00

1.500,00

7.493,00

45,00

-10,00

35,00

45,00

10,00

55,00

528,00

100,00

628,00

120,00

50,00

170,00

1.055,00

200,00

1.255,00

337,00

-50,00

287,00

2.562,00

1.200,00

3.762.00


43 10 19 Subvenții pentru instituții publice des59.226,00

1.548,00

60.774.00

774,00

48,00

822,00

56.452,00

1.500,00

57.952,00

56.419,00

1.509,00

57.928,00

33,00

-9.00

24,00I CONFORM = QRIGINALU


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul20>19 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunigipjTBucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare d.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Total cheltuieli, din care :

59.226,00

1.548,00

60.774,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.576,00

-42,00

4.534,00

10.01.01

Salarii de baza

4.171,00

-42,00

4.129,00

20 Bunuri și servicii

54.447,00

1.563,00

56.010,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

52.392,00

1.563,00

53.955,00

59 ALTE CHELTUIELI

211,00

42,00

253,00

59.17 Despăgubiri civile

211,00

42,00

253,00

70

Cheltuieli de capital, din care

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din

33,00

-9,00

24,00

71.01.30

care:

33,00

-9,00

24,00

Se elimină poz. "Licență data video pro voley"

7,00

-7,00

0,00

Licență analizator video, cantitate 2 buc., preț unitar dif.

26,00

-2,00

24,00

85

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în

-41,00

-6,00

-47,00

85.01.01

secțiunea de funcționare a bugetului local

-41,00

-6,00

-47,00

Anexa 2.25 UNIVERSITATEA POPULARĂ IOAN I. DALLES

Total cheltuieli, din care :

70 Cheltuieli de capital, din care

C.b. Dotări independente

71 01 02 ^asins* echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare și credite de angajament, din care :

Instalație de sunet si lumini pentru organizare de concerte de muzica ușoara si de muzica clasica

Autoturism, 1 buc

Echipament multifuncțional pentru imprimare, scanare și fotocopiere, 1 buc


voltare


TITLUL I CHELTUIELI DE PER Sporuri pentru condiții de muncă Bunuri și servicii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  4.800,00

  0,00

  4.800,00

  200,00

  0,00

  200,00

  200,00

  0,00

  200,00

  200,00

  0,00

  -58,50

  55,00

  141,50

  55,00

  0,00

  3,50

  3,50


  10.010,00

  1.000,00

  11.010,00

  8.647,00

  1.000,00

  9.647,00

  8.517,00

  1.059,00

  9.576,00

  130.00

  -59,00

  71,00

  10.010,00

  1.000,00

  11.010,00

  1.317,00

  -144,00

  1.173.00

  144,00

  -144,00

  0,00

  8.563,00

  1.204,00

  9.767,00

  7.298,00

  1.204,00

  8.502,00  CONFO!

  IRectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validareaTnodlficărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

70

Cheltuieli de capital, din care

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite

130,00

-59,00

71,00

71.01.02 bugetare, din care :

45,00

-15,00

30,00

Se elimină poz.2. "Sistem PC”

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite

15,00

-15,00

0,00

71.01.03 bugetare și creditele de angajament, din care:

35.00

-24,00

11,00

Se elimină poz. 3”Tocător hârtie"

24,00

-24,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe,, din care:

1. Licențe antivirus, cantitatea de modifică de la 20 buc. la 15 buc., preț unitar dif., creditele angajament și creditele bugetare

50,00

-20,00

30,00

rămân nemodificate

2. Licențe soft contabilitate, cantitatea se modifică de la 4 buc. la

5 buc., creditele de angajament și creditele bugetare rămân

10,00

0,00

10,00

nemodificate

20,00

0,00

20,00

Se elimină poz. 3”Gestiunea documentelor”

20,00

-20,00

0,00

85

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în

0,00

-1,00

-1,00

85.01.01

secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-1,00

-1,00

7 xa 2.33 Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

Total venituri , din care :

37.10.01 Donații si sponsorizări

43 Subvenții de la alte administrații

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare


43.10.19

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01.01 Salarii de bază

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 20 Bunuri și servicii

20.01.04 Apă, canal și salubritate 20.01.05 Carburanți și lubrifianți 20.06.02 Deplasări în străinătate 20.30.04 Chirii

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si

70 Cheltuieli de capital, din ca Mașini si echipamente si mij 71.01.02 bugetare, din care :


d^fe/credite


49.917,00

284,00

50.201,00

0,00

34,00

34,00

48.517,00

250,00

48.767,00

48.082,00

364,00

48.446,00

435,00

-114,00

321,00

49.917,00

284,00

50.201,00

3.699,00

0,00

3.699,00

2.484,00

10,00

2.494,00

511,00

-10,00

501,00

45.790,00

402,00

46.192,00

20,00

10,00

30.00

60,00

-60,00

0,00

35,00

-35,00

0,00

450,00

10,00

460.00

36.812,00

477,00

37.289,00

435,00

-114,00

321,00

228,00

-114,00

114,00și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

i^București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare ih grindul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut


Rectificarea Bugetului Municipiului București

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipi

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume


în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele urtițățî administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

Anexa

2.35.2


43

43.10.09


43.10.19


Total venituri , din care :

Subvenții de la alte administrații

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare


20

°0.01.01

20.01.08

20.05.01


Total cheltuieli, din care :

Bunuri și servicii

Furnituri de birou

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Uniforme și echipamente


20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.02 Deplasări în străinătate

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital, din care Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite bugetare, din care:

1 .Mobilier camere beneficiari (10 camere) Alte active fixe, la credite bugetare și credite de care:

Evacuare canalizare


70


71.01.03


71.01.30


ADMINISTRAȚIA LACURI, PftBC

Total venituri , din care :

33.10.50 Alte venituri din prestări de servili si alta

43 Subvenții de la alte administrațir '


Anexa 2.428.085,00

0,00

8.085,00

6.730,00

0,00

6.730,00

6.400,00

175,00

6.575,00

330,00

-175,00

155,00

8.085,00

0,00

8.085,00

5.017,00

175,00

5.192,00

30,00

-20,00

10,00

60,00

-25,00

35,00

70,00

-70,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

15,00

-5,00

10,00

0,00

5,00

5,00

1.581,00

320,00

1.901,00

330,00

-175,00

155,00

255,00

-100,00

155,00

100,00

-100,00

0,00

75,00

-75,00

0,00

75.00

-75,00

0,00


^BUCUREȘTI


124.222,00

7.977,00

132.199,00

42.807,00

-3.166,00

39.641,00

81.415,00

11.143,00

92.558,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Se elimină poziția 5 "Placa sunet (8 ieșiri) - partea principala”

13,00

-13,00

0,00

Se elimină poziția 6 ” Placa sunet (16 ieșiri) - partea secundara”

11,00

-11,00

0,00

Se elimină poziția 7 "Mixer digital”

78,00

-78,00

0,00

Se elimină poziția 8 "Cutie de protecție pentru mixer”

6,00

-6,00

0,00

Se elimină poziția 9 "Placa de rețea”

6,00

-6,00

0,00

85

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în

-7,00

-4,00

-11,00

85.01.01

secțiunea de funcționare a bugetului local

-7,00

-4,00

-11,00

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Al Municipiului București Academician Nicolae Cajal


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe apdi 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Muni&pfului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare I.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

84.380,00

-io Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 43.10.i y

Total cheltuieli , din care :

67.10.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.17 Indemnizații de hrană

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.02.06 Vouchere de vacanță

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

20 Bunuri și servicii

20.01.04 Apă, canal și salubritate

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.02 Reparații curente

 • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70 Cheltuieli de capital, din care

71.01.01 Construcții,,din care:

A

‘ Se introduce poz. "Pod pietonal traversare lac Herăstrău PT.DTAC și detalii de execuție , HCGMB nr. 396/31.07.2019” valoare aprobată actualizată 2.247 mii lei, realizat cumulat la 31.12.2018 în sumă de 143 mii lei, rămas de executat 2.104 mii lei, credite de angajament 2.104 mii lei

73.140,00     11.240,00

8.275,00

-97,00

8.178,00

124.222,00

7.977,00

132.199,00

119.600,00

8.336,00

127.936,00

24.624,00

-1.096,00

23.528,00

18.847,00

40,00

18.887,00

2.546,00

-430,00

2.116,00

1.477,00

-278,00

1.199,00

480.00

-189,00

291,00

614,00

-96,00

518,00

660,00

-143,00

517,00

90.623,00

9.170,00

99.793,00

25.861,00

3.720,00

29.581,00

27.223,00

1.000,00

28.223,00

24.463,00

3.086,00

27.549,00

5.710,00

1.290,00

7.000,00

746,00

74,00

820,00

3.653,00

262,00

3.915,00

1.447,00

-16,00

1.431,00

0,00

54,00

54,00


Cc.


Sistem de irigații Parc Carol I HCGMB nr.124/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate                      )

Se elimină pozițiaT’Pod pietonal traversare lac Herăstrău PT, DTAC și detalii de execuție

2. SF Rețea apa/canalizare Parc Floreasca, creditele de angajament rămân nemodificate

3.SF Sistem de irigații Parc Floreasc rămân nemodificate

4.SF Sistem de irigații


846,00

-14,00

832,00

20,00

-20,00

0,00

5,00

-5,00

0,00

5,00

-5,00

0,00

5.00

-5.00

0.00

5,00

-5.00

0,00

411,00

-151,00

260,00


ț

angajamentC ’.n*\   \     \

i,hr$^le,dd angajament , W”'/VW mena|^6a<oi6isagistică a Parcului Centenarului, creditele nemodificate                 . z


angajament rămân nemodificataf'

5.S.F Sistem de irigații Parc Tin^^t

rămân nemodificate

6.Servicii de proiectare completâspentr

i CONFORM CU ORIGIN

l


HCGMB          )

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 20T9 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunicipiWtrTăucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


 • 8. SF Amenajare peisagistică Parcul Verdi, creditele de angajament rămân nemodificate

Mașini si echipamente si mijloace de transport, la credite bugetare si credite de angajament, din care :

8.Sistem de calcul, cantitatea se modificate de la 2 buc. la 5 buc., prețul unitarrămâne neschimbat

 • 9. Sistem de calcul mobil, cantitatea se modificate de la 2 buc. la 5 buc..prețul unitarrămâne neschimbat

Se introduce poziția "Utilaj pentru scarificare și însămânțare 9 CP”, cantitate 1 buc.

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, la credite bugetare și creditele de angajament, din care:

Se introduce poziția "Copiator multifuncțional”, cantitate 2 buc., preț unitar dif.

71.01.30 Alte active fixe

Se introduce poziția "Software cu licență”, cantitate 15, preț unitar dif.

1. PUZ Parc Herăstrău, creditele de angajament rămân nemodificate


71.01.03


70.10.50


 • 2. PUZ Parc Carol I, creditele de angajament rămân nemodificate

 • 3. PUZ Parc Cișmigiu, creditele de angajament rămân nemodificate

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale


70 Cheltuieli de capital, din care Construcții, la creditele bugetare și credite de angajament,din 71.01.01 care:

Cd.


Se elimină pozițial ".Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reabilitarea descărcătorului de ape mari al barajului Grivița și înlocuirea echipamfii i hidromecanic”


0.00

135,00

135,00

1.647,00

66.00

1.713.00

12,00

5,00

17,00

45,00

-5,00

40,00

0,00

66,00

66,00

22,00

15,00

37,00

0,00

15,00

15,00

537,00

197,00

734,00

0,00

43,00

43,00

187,00

144,00

331,00

166,00

5,00

171,00

163,00

5,00

168,00

4.622,00

-359,00

4.263,00

4.622,00

-359,00

4.263,00

2.054,00

-915,00

1.139,00

5,00

-5,00

0,00Se elimină poziția 2 "Expertiză         sj

lucrărilor de intervenții. Reabil^â©a/d^sșă'rc^tor^lui a1 al barajului Tei și înlocuirea efttop

3.Proiect tehnic , DE, DTAC,


—------------------------ .           .        . ,ea

Canalului deschis Dragomirești-Chitița (trdnson^ftȘ^.jihtre nodul hidrotehnic Dragomirești, cu delujșar^        IțfȘb'l^ști, creditele

de angajament rămân nemodifica1<;

CONFORM CU ORIGINA


HCGMB nr.


ANEXA 1


ilor aduse prin D.P.G. nr.


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anuP201/MșT validarea

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare I de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut inistrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității rgie termică în sistem centralizat a populațieiH.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume difi Fon


în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele urfități a serviciului public de alimentare <u


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+■-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

6.Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reparații capitale Sera Herăstrău, creditele de angajament rămân nemodificate

0,00 80,00

80,00


Se redenumeștePoz.9."Documentații avize aferente DALI:

Reabilitarea peisagistică a parcului istoric Regele Mihai (Herăstrău)” în ” Expertiză tehnică și DALI.

Reabilitareapeisagistică a parcului istoric Regele Mihai (Herăstrău)”, creditele de angajament rămân nemodificate

11. .Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții:Reabilitare termică a vilelor 100,101, 102,103 din Satul Francez, creditele de angajament rămân nemodificate Reparații capitale aferente activelor fixe, la credite bugetare și 71.03 credite de angajament, din care:

1.1 Construcții

Poz. 1 Reparații capitale apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău DATC, PT, DDE și execuție HCGMB nr.128/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Poz. 2 Reparații capitale pod (nr. inv.1111264) -Parc Cișmigiu DATC, PT, DDE și execuție HCGMB nr.127/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

Poz.6 Reparații capitale Ștrandul și Baia Giulești DATC ,PT, DDE și execuție HCGMB nr.166/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


Poz.7 Reparații capitale Pod beton Parc Tineretului PT , DDE, DTAC și execuție, creditele de angajament rămân nemodificate Poz. 8 Reabilitare, reparații capitale , reconstrucție, extindere și


supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului ALPAB, amenajări conform Normativelor PSI în vigoare PT , DDE, DTAC și execuție, creditele de angajament ră Se introduce poziția '‘Reabilitarea pejgadiști Grădina Cișmigiu DTAC, PT, DDEJRgGy® np3! valoare totală și valoare totală act


730,00

-700,00

30,00

150,00

-150,00

0,00

2.568,00

556,00

3.124.00

160,00

-160,00

0,00

10,00

216,00

226,00

1.984,00

-645.00

1.339,00

150,00

-55,00

95.00

156.00

399,00

555,00

0,00

801,00

801,00

! ’/7

f

/I______________. ___________________ (       46$7.6-mii cumulat la 31.12 2019 în sumă d^ 3J9(miFle^§^dțte angajament 46.495 mii lei        :    'L istoric

1019,

i, realizat e
Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipjtf1uiJ^ui5urești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume dmTondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Anexa CENTRAL|ZATOr SPITALE

2.43.1.1


33.10


33.10.21


33.10.30


TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat


37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01


Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI , din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.17


37.10.03


37.10.04


43.10


43.10.10


43.10.14


3.10.33


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare

Indemnizații de hrana
10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru rnupCă^

Bunuri si servicii

Bunuri si servicii20

20.01

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica ți. *

20.01.04 Apa, canal si salubritate         v

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretiner^ffb^qlypnăr 20.02 Reparații curente


2.008.269,00

-394,00

2.007.875,00

1.131.542,00

-560,00

1.130.982,00

978.981,00

-950,00

978.031,00

121.724,00

390,00

122.114,00

84,00

12,00

96,00

84,00

12,00

96,00

-1.811,00

-62,00

-1.873,00

1.811,00

62,00

1.873,00

685.623,00

154,00

685.777,00

36.850,00

-640,00

36.210,00

39.603,00

1.708,00

41.311,00

563.344,00

-914,00

562.430,00

2.008.269,00

-394,00

2.007.875,00

1.019.657,00

-2.075,00

1.017.582,00

981.990,00

-2.037,00

979.953,00

614.902,00

-306,00

614.596,00

199.182,00

-320,00

198.862,00

56.857,00

-820,00

56.037,00

12.480,00

55,00

12.535,00

38.593,00

-360,00

38.233,00

1.838,00

-6,00

1.832,00

242,00

-100,00

142,00

33.454,00

-180,00

33.274,00

24.810,00

-38,00

24.772,00

24.416,00

-38,00

24.378,00

855.696,00

32,00

855.728,00

191.610,00

847,00

192.457,00

26.192,00

168,00

26.360,00

7.589,00

36,00

7.625,00

66.864,00

29,00

66.893,00

71.113,00

614,00

71.727,00

13.785,00

-740,00

13.045,00

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul2019.șPv'ăTidarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunicipiulUt București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.03

Hrana

23.738,00

50,00

23.788,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

23.738,00

50,00

23.788,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

588.523,00

-43,00

588.480,00

20.04.01

Medicamente

420.570,00

-53,00

420.517,00

20.04.03

Reactivi

40.578,00

10,00

40.588,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

17.669,00

0,00

17.669,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.668,00

100,00

2.768,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

1.721,00

-100,00

1.621,00

20.13

Pregătire profesionala

1.626,00

-20,00

1.606,00

20.30

Alte cheltuieli

9.757,00

-62,00

9.695,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.649,00

-62,00

8.587,00

59 Alte cheltuieli

7.490,00

10,00

7.500,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

7.462,00

10,00

7.472,00

85.01 Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent


Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Active nefinanciare (modificările se fac atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

71.01 Active fixe


’1.01.01 Construcții

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparații capitale


Anexa

2.43.1


SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA
-2.733,00

-131,00

-2.864,00

-2.733,00

-131,00

-2.864,00

108.909,00

1.770,00

110.679,00

107.190,00

1.130,00

108.320,00

6.134,00

550,00

6.684,00

94.987,00

377,00

95.364,00

4.644,00

203,00

4.847,00

1.719,00

640,00

2.359,00


TOTAL VENITURI, din care

43.10 Subvenții de la alte administrații


43.10.14


71 71.01 71.01.01


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

Active nefinanciare

Active fixe

Construcții

Lift exterior antiincendiu si trventilator, inclusiv constructi montaj.instalații electrice in incinta jsentrîi racoh/gf^a/iftului si refacerea împrejmuirii spre b- /              " ’u Spitalul

Clinic Sf. Maria HCGMB nr.273^S4^F.^^


108.820,00

50.263,00

430,00

430,00

109.250,00

50.693,00

3.157,00

430,00

3.587,00

108.820,00

430,00

109.250,00

14.543,00

430,00

14.973,00

14.543,00

430,00

14.973,00

2.275.00

430,00

2.705.00

2.275,00

430.00

2.705,00
Pagina 32 din 48

r j j

! CONFORM cu originalul

HCGMB         &

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București peanul2019Și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Anexa

7   .2

SPITALUL DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA DAN THEODORESCU

TOTAL CHELTUIELI

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Echipament automat de monitorizare coagulare, se diminuează prețul unitar la 10,00 mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Licențe antivirus, 40 buc, preț unitar 0,125 mii lei

21.275,00

283,00

283,00

87,00

0,00

0,00

0,00

-5,00

21.275,00

283,00

283,00

82,00

15,00

-5,00

10,00

130,00

5,00

135,00

0,00

5,00

5,00


Anexa

2.43.3


SPITALUL CLINIC DR.CAROL DAVILA

TOTAL VENITURI, din care


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de .10.21 t t a

sanatate


33 10 30 Venituri d*n contractele ir|cheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

 • 37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

_7.10.01 Donații si sponsorizări

 • 43.10 Subvenții de la alte administrații


43.10.33


10

10.01

10.01.01

10.01.05


Subventii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

Cheltuieli de personal

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca


10.01.06 Alte sporuri

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.17

10.03

10.03.07

20

20.03

20.03.01


63.639,00

-2.197,00

61.442,00

30.770,00

-1.100,00

29.670,00

29.550,00

-1.000,00

28.550,00

500,00

-100,00

400,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

3,00

30.347,00

-1.100,00

29.247,00

21.432,00

-1.100,00

20.332,00

63.639,00

-2.197,00

61.442,00

38.037,00

-2.330,00

35.707,00

36.707,00

-2.290,00

34.417,00

21.375,00

-709,00

20.666,00

5.620,00

-250,00

5.370,00

3.240,00

-800,00

2.440,00

2.545,00

55.00

2.600,00

2.193,00

-340,00

1.853,00

11,00

-6,00

5,00

190,00

-100,00

90,00

1.383,00

-140,00

1.243,00

830,00

-40,00

790,00

830,00

-40,00

790,00

17.346,00

133,00

17.479,00

819,00

50,00

869,00

819,00

50,00

869,00

600,00

50,00

650.00Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane/ff’Q^Cata-crrrttatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de hrana

Contribuții


Contribuția asiguratorie pentru munca \ \ Bunuri si servicii, din care \

Hrana

Hrana pentru oameni

-alte surse-iANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 20 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din F


idarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. curestpbe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare e rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut


în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

20.04

Medicamente si materiale sanitare

7.942,00

83,00

8.025,00

20.04.01

Medicamente

3.650,00

83,00

3.733,00

Anexa

2.43.4

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

TOTAL VENITURI, din care

88.757,00

35,00

88.792,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

198,00

35,00

233,00

TOTAL CHELTUIELI

88.757,00

35,00

88.792,00

71

Active nefinanciare

2.659,00

35,00

2.694,00

71.01

Active fixe

2.659,00

35,00

2.694,00

71.01.01

Construcții

0,00

120,00

120,00

-alte surse-

0,00

120,00

120,00

Studiu de fezabilitate privind realizarea unei stafii de tratare a apelor uzate, preț unitar 120,00 mii lei

0,00

120,00

120,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.420,00

0,00

2.420,00

-buget local-

198,00

35,00

233,00

Cardiotocograf,1 buc, preț unitar 35.00 mii lei

0,00

35,00

35,00

-alte surse-

2.222,00

-35,00

2.187,00

Analizor automat biochimie uscata 1 buc, se elimina poziția

29,50

-29,50

0.00

Bilimetru -analizor automat de bilirubina totala din ser, se elimina poziția din lista

19,05

-19,05

0,00

Nebulizator electric pt. dezinfectie 4 buc, se diminuează prețul unitar 17,35 mii lei

72,00

-2,60

69,40

-0,09

15,09


Lampa examinare led uz ginecologic 3 buc, prețul se diminuează z"" la 5,00 mii lei                                                           7

Aspirator chirurgical pentru avorturi 2 buc, prețul unitar se diminuează la 5.72 mii lei

Colposcop 1 buc, prețul se diminuează

Pompe de muls uz spitalicesc 4 bup^să^li^ni

Pompa injectomat tip PCEA se e-0,46


40,13


-47,60


Pompa de perfuzie rapida, se elirfnija bozițfețy.^

Brancard transport pacienti 2 buo^ prelpl se (Mtideațaja/ 11,70 mii lei

Videolaringoscop , se elimina pozitlap-/.'^

Fetoscop integrat semirigid , se elimi^âs^diirtjaudirthăt^

Trusa kit pesare vaginale, se elimina poziția

Aplicatoare de clipuri pentru chirurgia laparoscopica de diverse dimensiuni: small, medium, large -3 buc, preț unitar 5.30 mii lei52,36


35,70

59,50

6.50


16.05


-9,52

-11,90


23,40


-0,15Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 sj validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

0,00

136,60

136,60

0,00

108,22

108,22

239,00

-85,00

154,00

7,20

-7,20

0,00

6,55

-6,55

0,00

160,00

-6,00

154,00

65,25

-65,25

0.00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Monitor funcții vitale 8 buc, preț unitar 4,68 mii lei

38,08

-0,64

37,44

Frigider stocare sânge 1 buc. preț unitar 8,95 mii lei

9,51

-0,56

8,95

Congelator stocare sânge 1 buc, preț unitar 9,38 mii lei

9,51

-0,13

9.38

Sonda lineara -compatibila cu ecograf Voluson S6BT16 - 2 buc,

64,26

-11,10

53,16

preț unitar 26,58 mii lei

Sonda Microconvexa -compatibila cu ecograful Voluson S6BT16

64,26

-11,10

53,16

2 buc, preț unitar 26,58 mii lei

Sonda Transvaginala compatibila cu ecograful Voluson S6BT16,

64,26

-11,10

53,16

2 buc, preț unitar 26,58 mii lei

Analizor portabil pentru determinarea rapida a prolactinei 1 buc,

166,60

-166,60

0,00

se elimina poziția

Doppler fetal mobil, se elimina poziția

28,56

-28,56

0,00

Bilirubinometru transcutanat, se elimina poziția

26,78

-26,78

0,00

Monitor pacientii cu accesorii , se elimina poziția

9,64

-9,64

0,00

Incubator pentru terapie intensiva, se elimina poziția

178,00

-178,00

0,00

Incubator standard bazai, se elimina poziția

39,46

-39,46

0,00

Automatizare lift.se elimina poziția

102,60

-102,60

0,00

Incubator servo control cu pulsoximetru si cantar inclus 1 buc, preț unitar 142,30 mii lei

0,00

142,30

142,30

Lampa fototerapie cu led,lumina albastra si troliu 4 buc, preț

0,00

143,60

143,60

unitar 35,90 mii lei

Patut transport cu accesorii ,cupola si cos depozitare 10 buc, preț unitar 13,70 mii lei

0,00

137,00

137,00

Analizor portabil pentru masurarea gazelor sangvine si echilibrul

0,00

136,60

136,60

acido-bazic 2 buc.preț unitar 68,30 mii lei

Bilirubinometru cu imprimanta - 4 buc, preț unitar 34,15 mii lei

Sistem Caii Nursing - Statie centrala de monitorizare .impreuna cu serviciile de instalare si punere in funcțiune 1 buc, preț unitar 108,22 mii lei


71.01.30 Alte active fixe

Sistem de operare PC Wind 10. se>

Antivirus, se elimina poziția

Anexa

2.43.5


SPITALUL CLINIC CANT ACU


TOTAL CHELTUIELI

71 Active nefinanciare


ONFOȘMCU^iginal

HCGMB

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului Bucur       anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71.01

Active fixe

9.058,00

0,00

9.058,00

’1.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.038,00

-123,00

8.915,00

Sistem standard pentru detecție ganglion santinela, se schimba denumirea in Mașina automata de spalat, de contaminat si

125,00

0,00

125.00

dezinfectat plosti, 2 buc, preț unitar 62,50 mii lei

Aparat pentru dezghețare si incalzire plasma,1 buc, preț unitar 26,00 mii lei

35,00

-9,00

26,00

Marmite, se elimina din lista de investiții

70,00

-70,00

0,00

Mașina automata curatat cartofi,1 buc, preț unitar 9,00 mii lei

15,00

-6,00

9.00

Paravan de plumb rigid cu geam,2 buc, preț unitar 5,50 mii lei

32,00

-21,00

11,00

Infuzomat, 7 buc, preț unitar 6,00 mii lei

70,00

-28,00

42,00

lnjectomat,2 buc, preț unitar 6,00 mii lei

20,00

-8,00

12,00

Ecograf musculoscheletal,3 buc, preț unitar 339,00 mii lei

1.056,00

-39,00

1.017,00

Pat spital cu noptiere,7 buc, preț unitar 6,00 mii lei

56,00

-14,00

42,00

Laptop - 4 buc, preț unitar 6 ,00 mii lei

12,00

12,00

24,00

Defibrilator - 2 buc, preț unitar 30,00 mii lei

0,00

60,00

60,00

71.01.30

Alte active fixe

20,00

123,00

143,00

-fond de dezvoltare-

20,00

123,00

143,00

Licențe microsoft Office home and business - 20 buc, preț unitar 2,00 mii lei

0,00

40,00

40,00

Licențe Windows 10 PRO 32/64 BIT RETAIL USB - 40 buc, preț unitar 2,00 mii lei

0,00

80,00

80,00

Licențe RadiAnt DICOM Viewer -2 buc,preț unitar 1,50 mii lei

0,00

3,00

3,00

Anexa

2.43.6


SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR ”

10

10.01

10.01.01

85.01

85.01.01i recuperateyîn aîțul curent

în


Plăti efectuate în anii prece

Plăti efectuate în anii precede secțiunea de funcționare a buge^u^l^căț—^^v^


130.230,00

0,00

130.230,00

58.212,00

131,00

58.343,00

56.587,00

131,00

56.718,00

33.101,00

131,00

33.232,00

-101,00

-131,00

-232,00

-101,00

-131,00

-232,00I confor^^!^aEl


I’


d,«ECȚia f, o\\ tacs,sîenta

>z tehmca <1  > X

J^ioica **


HCGMB nrtâfo. /k'Z

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+r)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

SPITALUL CLINIC COLENTINA

Anexa

2 7

71

71.01

71.01.02


TOTAL CHELTUIELI

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport -alte surse-

Sistem PC cu monitor (30 buc*4,00 mii)

Consola ecograf multidisciplinar portabil (1 buc *121,00) UPS compatibil echipamente medicale (4 buc*9,00 mii) UPS de mare capacitate (2 buc*4.50 mii) Sistem unificare si extindere Wi-Fi 1 buc*400,00 mii) Usa plumb (1 buc*15,00 mii) Usa plumb (1 buc*14,50 mii)

Targa compatibila ambulanta electrica(1 buc *5.00 mii) Targa compatibila ambulanta electrica(1 buc *4,00 mii) Container tip Birou (6 buc*30,00 mii) Container tip Birou (9buc*40,00 mii)

Aparate de aer condiționat 18 mii BTU,(2 buc*5,00 mii) Aparate de aer condiționat 18 mii BTU(2 buc*3,25 mii) Aspirator chirurgical (4buc*3.50 mii lei) Nebulizator portabil 1 buc*13 mii lei Monitor BIS 1 buc*22 mii lei

Aer condiționat 18000BTU ,15 buc, preț unitar 3,00 mii lei

Kit Clinell Training package 2buc*4 mii lei Distilator 1 buc*14 mii lei Frigider banca de sânge 1 buc*36 mii lei Electrocardiograf portabil 1 buc*27 mii lei Electrocardiograf cu 3 canale 1 buc*10 mii lei Lampa UV - terapie 1 buc*11 mii lei Laser CO2 fractionat 1 buc *12 mii lei Sonda ecografie transesofagiana X7-2t compatibila cu ecograful Epiq7 , 1 buc * 78 mii lei Cititor de vene 1 buc*18 mii lei

Analizor de gaze in sânge POINT OF/CĂÎ3 mii lei

71.01.30 Alte active fixe

Licența Sistem Informatic integrat358.949,00

0,00

358.949,00

12.427,00

0,00

12.427,00

12.427,00

0,00

12.427,00

12.287,00

-160,00

12.127,00

2.249,00

-160,00

2.089,00

120,00

-120,00

0,00

121,00

-121,00

0,00

36,00

-36,00

0,00

0,00

9,00

9,00

400,00

-400.00

0,00

15,00

-15,00

0,00

0,00

14,50

14,50

5,00

-5,00

0,00

0,00

4,00

4,00

180,00

-180,00

0,00

0,00

360,00

360,00

10,00

-10,00

0,00

0,00

6,50

6,50

0,00

14,00

14,00

0,00

13,00

13,00

x 0,00

22,00

22,00

0,00

45,00

45,00

0,00

8,00

8,00

0,00

14,00

14,00

0,00

36,00

36,00

0,00

27,00

27,00

0,00

10,00

10,00

0,00

11,00

11.00

0,00

12,00

12.00

0,00

78,00

78,00

0,00

18,00

18,00

0,00

25.00

25.00

140,00

160,00

300,00

0,00

160,00

160,00
ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Anexa r 8

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ȘTEFAN

TOTAL CHELTUIELI

31.113,00

0,00

31.113,00

20 Bunuri si servicii

4.872,00

0,00

4.872,00

20.01

Bunuri si servicii

1.893,00

110,00

2.003,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

293,00

50,00

343,00

-alte surse-

135,00

50,00

185,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

113,00

20,00

133,00

-alte surse-

60,00

20,00

80,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

736,00

40,00

776,00

-alte surse-

660,00

40,00

700,00

20.02

Reparații curente

168,00

-100,00

68,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.601,00

10,00

1.611,00

20.04.03

Reactivi

410,00

10,00

420,00

20.13

Pregătire profesionala

55,00

-20,00

35,00

Anexa

2.43.9


CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOIA

TOTAL VENITURI

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local 37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

TOTAL CHELTUIELI

20 Bunuri si servicii

20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport


37.10


j7.10.03


71

71.01

71.01.02


Aparat terapie cu unde scurte, 2 buc, preț p


Anexa

2.43.11


SPITALUL CLINIC NICOLAE MAL


20

20.05

20.05.01

20.05.03


TOTAL CHELTUIELI , din care Bunuri si servicii

Bunuri de natura obiectelor de invent

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat18.679,00

0,00

18.679,00

51,00

0,00

51,00

-32,00

-62,00

-94,00

32,00

62,00

94,00

18.679,00

0,00

18.679,00

5.959,00

-62,00

5.897,00

248,00

-62,00

186,00

128,00

-62,00

66,00

287,00

62,00

349,00

287,00

62,00

349,00

287,00

62,00

349,00

0,00

62,00

62,00


80.911,00

0,00

80.911,00

22.035,00

0,00

22.035,00

940,00

0,00

940,00

0,00

100,00

100.00

100,00

-100,00

0.00Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul^019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului MunicipiulufBucp^ști pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din F oficiul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

SPITALUL CLINIC COLTEA

2 12

TOTAL VENITURI, din care

 • 37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

 • 43.10 Subvenții de la alte administrații

  43.10.10


  43.10.14


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI , din care


20 Bunuri si servicii

20.02 Reparații curente

-buget local

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

71 Active nefinanciare

71.03 Reparații capitale

Servicii dirigentie șantier la obiectivul Lucrări de proiectare si execuție sistem climatizare etaj 2-medicina interna Lucrări de proiectare si execuție sistem climatizare etaj 2-medicina interna

206.161,00

9,00

206.170,00

22,00

9,00

31,00

22,00

9,00

31,00

68.630,00

0,00

68.630,00

3.397,00

-640,00

2.757,00

7.489,00

640,00

8.129,00

206.161,00

9,00

206.170,00

109.501,00

-631,00

108.870,00

640,00

-640,00

0,00

640,00

-640,00

0,00

88.624,00

9,00

88.633,00

73.729,00

9,00

73.738,00

9.236,00

640,00

9.876,00

1.719,00

640,00

2.359,00

0,00

110,00

110,00

0,00

530,00

530,00


Anexa

2.43.14


SPITALUL SF. LUCA

TOTAL VENITURI


33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10 21 Ventur' din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate


45.634,00

26.979,00

26.854.00


TOTAL CHELTUIELI Bunuri si servicii, din care Bunuri si servicii, din care


45.684,00

27.029,00

26.904,00

45.684,00

13.917,00

3.921,00

2.046,00

7.835,00

6.085,00

1.238,00

1.238,00

1.238,00

1.238,00

100,00


50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

300.00

-250,00

-250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50,02


45.634,00

13.867,00

3.621,00

1.746,00

8.085,00

6.335,00

1.238,00

1.238,00

1.238,00

1.238,00

150.0220

20.01 bunuri si servicii, ain care         1 / x

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intret^r^^iiîTCtj^qaî^^

20.04 " ”      ......Z v

20.04.01

71

71.01

71.01.02Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Active nefinanciare

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace^de^fr^rr -alte surse-

Aparat de electroterapie combinat se di buc, preț unitar 25,00 mii lei
CONFORM CU ORIG


HCGMB       3

ANEXA 1


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr. 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului       ști pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut


în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Aparat de electroterapie cu 2 canale, se diminuează cantitatea la 4 buc, preț unitar 12,64 mii lei

Aparat de laserterapie, se diminuează cantitatea la 4 buc, preț unitar 18,35 mii lei

Aparat de magnetodiaflux, se diminuează cantitatea la 1 buc,preț unitar 24.60 mii lei

Aparat de ultrasunet, se diminuează cantitatea la 4 buc, preț unitar 11,77 mii lei

Aparat de unde scurte,se diminuează cantitatea la 1 buc, preț unitar 28,11 mii lei

Aparat planetar pentru mixat cartofi, se diminuează prețul unitar la 5,95 mii lei

Cuptor electric profesional, se diminuează prețul unitar la 27,00 mii lei

Laptop, se majoreaza prețul unitar 7,82 mii lei

Licența Hospital Manager- Modul identificare prin coduri de bare , se elimina din lista de investiții

Licența software modul dizolvare a citostaticelor, se elimina din lista de investiții


Licența software bloc alimentar, se elimina din lista de investiții


Construcție site WEB, se elimina din lista de investiții

Logo volumetric luminos pentru clădire, se elimina din lista de investiții

Licență soft pt Holter ECG reolding system TELESMART H/P CADIOLIGHT, se elimina din lista de investiții

Receiver Holter ECG recording system TELESMART H/P, CARDIOLIGHT, se elimina din lista de investiții Banda de alergare 1 buc, preț unitar 10,00 mii lei Bicicleta medicinala 2 buc, preț unitar 6,00 mii lei Cușca rochert 1 buc, preț unitar 12,00 mii lei Camera digitala color si soft dedicate microscopiei compatibila cu microscop AXIOCAM 105 1 buc, preț unjtac4X90 mii lei
Analizor semiautomat de tip POIN/^G^C e hfi^rtologie prin IMUNOFLURESCENTA. 1 buc, [/relWar21 ,oo"'' lei\

7/    /< </. .--A         \

J

ii lei
Paturi spital 30 buc, preț unitar 7,33

Mixer de mana capacitate 1001 \ buc\pret'(initșrj/^


1    ■’* V

Aspirator secreții sfera ORL 2 bu&j^tQ^f’&S
1

1

75,86

-25,30

50,56

110,12

-36,72

73.40

49,21

-24,61

24,60

70,64

-23,56

47,08

56,21

-28,10

28,11

7,50

-1,55

5,95

29,00

-2,00

27,00

5,28

2,54

7,82

17,85

-17,85

0,00

11,90

-11,90

0,00

7,61

-17,61

0,00

4,10

-14,10

0,00

58,79

-58,79

0,00

1,18

-1,18

0,00

8,46

-8,46

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

11,90

11.90

0,00

21,00

21.00

0,00

216,90

216,90

0,00

3,05

3,05

0,00

7,80

7,80


CONFORM CU ORItHMCA JUHlOtCl


HCGMB nrffîț'/Ailț ZW


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anuL

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume dirTF dul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unif^țkadministrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populațieimii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Ai.exa

2.43.15

Holter EKG 1 buc, preț unitar 24,56 mii lei

SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE

0,00

24,56

24,56

TOTAL VENITURI, din care

83.180,00

603,00

83.783,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

3.127,00

603,00

3.730,00

TOTAL CHELTUIELI

83.180,00

603,00

83.783,00

71

Active nefinanciare

7.782,00

603,00

8.385,00

71.01

Active fixe

7.782,00

603,00

8.385,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7.740,00

603,00

8.343,00

Sterilizator cu abur pentru blocul operator, 1 buc, preț unitar 603,00 mii lei

0,00

603,00

603,00

SPITALUL DE PSIHIATRIE DR.CONSTANTIN GORGOS


Anexa

2.43.17


TOTAL VENITURI, din care

 • 33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 10 30 ^enitur' din contractele 'încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

 • 43.10 Subvenții de la alte administrații


Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.03 Contribuții

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica /

20.01.04

20.01.09

20.01.30

20.04

20.04.01


43.10.33Apa, canal si salubritate

Materiale si prestări de servicii cu\cara\te0fupcti6 Alte bunuri si servicii pentru întreti Medicamente si materiale sanitarexO/v/^9f’i\ Medicamente                             "


26.077,00

676,00

26.753,00

18.961,00

490,00

19.451,00

6.772,00

490,00

7.262,00

5.878,00

186,00

6.064,00

5.358,00

186,00

5.544,00

26.077,00

676,00

26.753,00

14.680,00

124,00

14.804,00

14.193,00

122,00

14.315,00

8.368,00

272.00

8.640,00

4.072,00

-70,00

4.002,00

507,00

-20,00

487,00

524,00

-20,00

504,00

442,00

-40,00

402,00

320,00

2,00

322,00

320,00

2,00

322,00

11.227,00

542,00

11.769,00

2.396,00

437,00

2.833,00

300,00

118,00

418,00

53,00

16,00

69,00

649,00

29,00

678,00

1.120,00

274,00

1.394,00

7.971,00

105,00

8.076,00

7.811,00

105,00

7.916,00r------------------

I CONFORM CU ORIGI

—-----5 JUOlOtCA

*

H **


\\

cV


HCGMB

ANEXA 1


19 și validarea ^modificărilor aduse prin D.P.G. nr. ucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

59 Alte cheltuieli

96,00

10,00

106,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

96,00

10,00

106,00

Anexa 2.44 ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR Șl PATRIMONIULUI TURISTIC

Total venituri , din care :

100.167,00

-64,00

100.103,00

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

16.891,00

-64,00

16.827,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

83.276,00

0,00

83.276,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

70.252,00

-971,00

69.281,00

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

13.024,00

971,00

13.995,00

Total cheltuieli , din care :

100.167,00

-64,00

100.103,00

20

Bunuri și servicii

83.318,00

-971,00

82.347,00

20.02

Reparații curente

220,00

-100,00

120,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

300,00

-35,00

265,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

28.343,00

-836,00

27.507,00

85

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-467,00

-64,00

-531,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-467,00

-64,00

-531,00

70

Cheltuieli de capital, din care

13.024,00

971,00

13.995,00

71.01.01

Construcții, la credite bugetare și credite de angajament, din care:

8.030,00

1.221,00

9.251,00

0,00

0,00

Proiecte noi 2019

C.b. Dotări independente, din care:


CONFORM CU ORIGImRectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

C.b. Dotări independente, din care:

Proiecte noi 2019

Se elimină poziția Mobilier urban modern, sustenabil și inteligent

350,00

-350.00

0,00

(1 0 buc. Copaci solari VTREE)

Se introduce poziția "Hotel Display”, 10 buc, preț unitar 15,7 mii lei

0,00

157,00

157,00

Se introduce poziția "Aleea Actorilor Teatrului de Comedie",

0.00

80,00

80,00

cantitatea și prețul unitar dif.

Se introduce poziția "Sistem de arborare pavilioane de mare

0,00

13,00

13,00

71.01.30

pavoaz", cantitatea și prețul unitar dif.

Alte active fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din

134.00

20,00

154,00

care:

Licențe MICROSOFT OFFICE, cantitate, pu dif

4,00

6,00

10,00

Se introduce poziția "Licențe MICROSOFT WINDOWS", cantitate, pu dif

0,00

9,00

9,00

Se introduce "Licențe ANTIVIRUS", cantitate, pu dif

0,00

5,00

5,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe, la credite bugetare și credite de angajament, din care:

3.640,00

-170,00

3.470,00

Lucrări de refacere volumetrică și amprentare a monumentelor de for public URS1 și URS2

300,00

415,00

715,00

Lucrări de reparații PASAJ LATIN LISCANI

650,00

-20,00

630,00

Lucrări de consolidare și reabilitare mfp FĂNTĂNA GEORGE Gr.

CANTACUZINO - 1870

2.000,00

-915,00

1.085,00

Se introduce poziția "Lucrări de reparații capitale la ansamblul monumental Glorie eternă eroilor revoluției române din decembrie 1989"

0,00

350,00

350,00

Anexa 2.46


ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Total venituri, din care

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice de§trf1at$ssa8fții/iii

Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.30.01 Reclamă și publicitate          i — i

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANcUAE\

71.01.01 Construcții

164.339,00

59.563,00

-33.991,00

2.500,00

130.348,00

62.063,00

104.774,00

-36.491,00

68.283,00

164.339,00

-33.991,00

130.348,00

47.130,00

2.500,00

49.630,00

5.100,00

2.500,00

7.600,00

104.774,00

-36.491,00

68.283,00

104.055,00

-36.491,00

67.564,0071.01.03


Se introduce poziția Realizare documentație tehnico-economică pentru intervenție de reabilitare, restaurare/conservare a ansamblului monumental Glorie eternă eroilor revoluției române din decembrie 1989, autor Alexandru Ghilduș

l /


C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Proiecte în continuare 2018

Realizare proiect tehnic și amplasare mfp I.C. BRĂTIANU (ET+SF), creditele de angajame         nemodificate


Se introduce poziția Lucrări>^țiehaj^re^^mbientare la Arcul


T riumf

Se introduce poziția Luara>+dâ cbfțșțMTe rr^onurinent de for public Regenesis - realizare spetei șa amp^^Ke\mpțnwrjent de for public ’■ * \                     1 - > I

Mobilier, aparatură birotică și â|te ăCtive-6/rp.orafe. la credite bugetare și credite de angajam^vHjn-^greriT/

Proiecte noi 2019          x ’^\:c f!j \\Ajr


25,00


25,00


1.348,00

561,00

1.909,00

0,00

135,00

135,00

0,00

500,00

500,00

1.220,00

-100,00

1.120,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-) ’

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

1. Proiectarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea

B.

structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor si creșterea calitatii arhitectural - ambientale a acestora, creditele de angajament rămân nemodificate

6.000,00

-4.100,00

1.900,00

Cd.

Proiectare, creditele de angajament rămân nemodificate

12.000,00

-4.383,00

7.617,00

Expertize tehnice, creditele de rămân nemodificate

10.000.00

-4.800,00

5.200,00

2. Str. Blanari 2, sector 3, HCGMB 135/11.03.2019, creditele de Angajament rămân nemodificate

6.267,00

-4.000,00

2.267,00

5. Str. Spătarului nr. 36, sect. 2, 'HCGMB 140/11.03.2019, creditele de Angajament rămân nemodificate

2.688,00

1.243,00

3.931.00

6. Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector ,1 HCGMB 134/11.03.2019, creditele de Angajament rămân nemodificate

8.000,00

500,00

8.500,00

7. Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1

HCGMB 139/11.03.2019, se modifică valoarea totală actualizată la creditele de angajament și creditele bugetare de la 8401 mii lei la 12.325 mii lei conform HCGMB nr. 392/31.07.2019, valoarea rămasă de executat la creditele de angajament de modifică de la 3.507 mii lei la 7.431 mii lei și la creditele bugetare de 8.401. mii lei la 12.325 mii lei, creditele de angajament se majorează de la 3.507 mii lei la 7.431 mii lei

5.000,00

-1.100,00

3.900,00

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

16. Bd. N. Balcescu 32-34, sector 1

HCGMB 292/22.12.2005, se diminuează prevederile la sursa de finanțare transfer buget de stat la creditele de angajament cu suma de 4.922 mii lei și se majorează la sursa buget local la creditele de angajament de la 1.649 mii lei la 6.571 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

10,00

0,00

10,00

18. Calea Moșilor nr. 96, sector 2

HCGMB 295/31.08.2009,se diminuează prevederile la sursa de finanțare transfer buget de stat la creditele de angajament cu suma de 2.304 mii lei și se majorează la sursa buget local la

10,00

0,00

10,00

creditele de angajament de la 296 mii lei la 2.600 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

CONFORM CU ORIGINAL


zFhmc* Șl JUXIC'K'A


HCGMB

ANEXA 1


I.UI

[a

2019/și validarea^rotffficărilor aduse prin D.P.G. nr. lucurești pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe a 1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipii

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


30. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 51, sector 5

HCGMB 344/17.12.2010,se diminuează prevederile la sursa de finanțare transfer buget de stat la creditele de angajament cu suma de 6.912 mii lei și se majorează la sursa buget local la creditele de angajament de la 0 mii lei la 6.912 mii lei, creditele bugetare rămân nemodificate

0,00 10,00


859,00      2.859,00


33. Str. Blanari nr. 6, sector 3 ,HCGMB 136/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate

34. Str. Academiei 3-5, sector 3 (proiectare si execuție),HCGMB 79/26.02.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


3.700,00


-1.000,00


2.700,00


Se redenumește poziția 35. ”Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1 (proiectare si execuție) Proiect HCGMB 188/23.04.2019” în ”Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1 (proiectare si execuție) HCGMB 188/23.04.2019”,


3.700,00     -2.600,00


1.100,00


creditele de angajament rămân nemodificate _

Se redenumește poziția 36. ”Str. AmahXir. 1, sector


5 (proiectare si execuție) Proiect ¥

Alexandru Beldiman nr. 1, secto/5 HCGMB 190/23.04.2019”, credifefjdk ahg^^gțent |ămâș


nemodificate
Z/ANEXA 1


8. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30 (Corp A+B), sector 5, HCGMB

141/11.03.2019. creditele de angajament rămân nemodificate


10.000,00


-7.500,00


2.500,00


9. Str. Vanatori nr. 17, sector 5, HCGMB 142/11.03.2019, creditele de angajament rămân nemodificate


3.000,00


-1.500,00


1.500,00


. 15, sector 1, dorita la sursa de n^a^iment cu


14. Str. D.l. Mendeleev nr. 17, Str. &

HCGMB 240/15.05.2008, se dinjjf^az

finanțare transfer buget de sta/ boitele'' .      -------

suma de 4.940 mii lei și se m^jore^larșurs^ boțget l^cal la creditele d€                                                   lei,

creditele


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea modificărilor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Se redenumește poziția 37. ”Str. Franceza nr. 52/Str. Halelor nr.

1, sector 3 (proiectare si execuție) Proiect HCGMB 189/23.04.2019” în ”Str. Franceza nr. 52/Str. Halelor nr. 1, sector

3 (proiectare si execuție) HCGMB 189/23.04.2019”, creditele de angajament rămân nemodificate

3.300,00

-2.300,00

1.000,00

Se redenumește poziția 38. ”Str. Blănari, nr. 14, sector 3 Proiect HCGMB 30.05.2019” în "Str. Blănari, nr. 14, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 276/30.05.2019”, valoarea totală și valoarea totală actualizată la creditele de angajament și creditele bugetare este 21.501 mii lei, valoarea rămasă de executat la creditele de angajament și creditele bugetare este 21.501 mii lei, prevederile la creditele de angajament rămân nemodificate.

2.000,00

-1.500,00

500,00

Se redenumește poziția 39. ”Str. Baltagului, nr. 17, sector 5 Proiect HCGMB 30.05.2019” în "Str. Baltagului, nr. 17, sector 5 (proiectare și execuție) HCGMB 394/30.05.2019”, valoarea totală la creditele de angajament și la creditele bugetare este 3.061 mii lei, valoarea totală actualizată la creditele de angajament și creditele bugetare este 3.277 mii lei, valoarea rămasă de executat la creditele de angajament și creditele bugetare este 3.277 mii lei, se majorează creditele de angajament de la 3.061 mii lei la 3.277 mii lei.

1.000,00

-850,00

150,00

1.500,00


-1.350,00


150,00

OIRECTU asistența TEHNICA Șl JURIDICĂ

*

%*»*£ ’tf* '


w » X

o*>;

/J

♦   */Z

Lctfor aduse prin D.P.G. nr.

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației


I

inalul ;


H a

V* A>.'

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea mo£


CONFORM£jjO1


HCGMB

ANEXA 1


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3 =1+2


Se introduce poziția ”Str. Lipscani nr. 70, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 450/27.08.2019”, valoarea totală și valoarea totală actualizată la creditele de angajament și creditele bugetare este 4.616 mii lei, valoarea rămasă de executat la creditele de angajament și creditele bugetare este 4.616 mii lei, creditele de angajament în valoare de 4.616 mii lei. Valoarea investiției se va asigura 100% din bugetul local


0,00 100,00


100,00


Se introduce poziția ”Str. Lipscani nr. 75, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 451/27.08.2019”, valoarea totală și valoarea totală actualizată la creditele de angajament și creditele bugetare este 1.176 mii lei, valoarea rămasă de executat la creditele de angajament și creditele bugetare este 1.176 mii lei, creditele de angajament în valoare de 1.176 mii lei. Valoarea investiției se va asigura 100% din bugetul local


0.00         30,00


30,00


Se introduce poziția "Str. Mătăsari nr. 44, sector 2 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 453/27.08.2019”, valoarea totală și valoarea totală actualizată la creditele de angajament și creditele bugetare este 2.538 mii lei, valoarea rămasă de executat la creditele de angajament și creditele bugetare este 2.538 mii lei, creditele de angajament în valoare de 2.538 mii lei. Valoarea investiției se va asigura 100% di bugetul local


Se introduce poziția "Str. Bărăției nr.50, sector 3 (proiectare și execuție) HCGMB nr. 452/27.08.2019”, valoarea totală și valoarea totală actualizată la creditele        ajament și creditele

«executat la100,00 100,00


creditele de angajament și eree^te'^2.492 mii lei,


0,00


60,00 60,0071.01.02 Mașini, echipamente și mijloace


401,00


-24,00        377,00(? >7 OlkECTW » ou fT \ 1

i * *ll

5 * r> *> /

^ouse prin D.P.G. nr.


\ HCGMB nr!

!         ANEXA 1


c’"'tCTW ta asistenta r C I J ^FHniCA Și \ S % •/L(K’DfCĂ yA *>    *

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2019 și validarea mos^oâfflor^

1831/17.10.2019 privind majorarea bugetului Municipiului București pe anul 2019 cu suma de 100.000.000 lei urmare

H.G. nr. 747/14.10.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ- teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente

(+.-)'

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

2.Calculator PC, se modifică numărul de bucăți de la 45 la 41 ,

prețul unitar rămâne nemodificat, creditele de angajament se diminuează de la 270 mii lei la 246 mii lei

270,00

-24,00

246.00

71.01.30 Alte active fixe

18,00

24,00

42,00

Se introduce poziția "Program informatic Allplan Arhitecture

Cubed, număr bucăți 1 buc., preț unitar 24 mii lei, credite de

0,00

24,00

24,00

angajament 24 mii lei

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezenta anexa


- Credite de angajament 60 mii lei

II - Credite bugetare 60 mii lei


PROPUNERI PRIVIND BUGETUL PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 FISA

PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+Programul ERASMUS»- Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret

Perioada de desfășurare a programului ERASMUS* 01.01.2014-31.12.2020

Titlul proiectului "A Safer Life For Older Women Traming Professionals And Implemenlmg Cooperation Mechamsms For Combating Violence And Abuse Agamst Older Women'

Perioada de implementare: 01 11.2017 31 octombrie 2019

Sursa de finanțare: D (68 08.50.50)


BUGET 2019

Denumirea și codul proiectului/sursa de finanțare

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

din care

/ț       \

Cod indicator

TOTAL PROIECT

Execuție buget la 31.12.2018

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

ESTIMĂRI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

t—"jftV     1'7                      '—

r A \          y

1

2(3+4+10+11+12

3

4(6+7+8+9)

5

6

7

8

9

10

11

12

U lSutp1pSddluT''’Ă Safer ljm Fondat Womwn: Traming Professional

Venifo»w intrat                       mu lei

And Impleme

nling Cooperat

on Mechanisms

or Combating V

loience And Abus

e Agamst Old

3r Womwn"

TOTAL SUR^E—---

valuta mii euro

I

167.16

126.30

13.04

0.00

3.46

6.72

2.86

0.00

27.82

0.00

0.00

II

167.16

126.30

13.04

0.00

3.46

6.72

2.86

0.00

27.82

0.00

0.00

mii lei, din care:

00

I

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

II

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

TOTAL    CHELTUIELI                    X.

00

I

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

II

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE                      O

01

I

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

II

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL             

10

I

93.74

49.50

44.24

0.00

15.55

15.55

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

\

Cheltuieli salariate in bani

10

II

93.74

49.50

44.24

0 00

15.55

15.55

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1001

I

9166

48.40

43.26

0.00

15 20

15 20

12.86

0.00

0 00

0 00

0.00

II

91 66

48 40

4,3.26

0 00

15 20

15.20

12.86

0.00

0.00

0 00

000

Salarii de baza

10.C1.01

I

91 66

48 40

43 26

000

15 20

15.20

12 86

0 00

0 00

0 00

0 00

II

91 66

48 40

43 26

0 00

15 20

15 20

12.86

0 00

0 00

0 00

0.00

Contribulii                         /-v

10.03

I

2.08

1.10

0.98

0.00

0.35

0.35

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

/A-

; '•        . -C-' '

Contribuția asiguralorte pentru munfi&n-.

II

2.08

1.10

0.98

0.00

0.35

0.35

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

10.C3.07

I

2.08

1 10

0 98

0,00

0.35

0 35

0 28

0 00

0 00

0.00

0 00£ m $ 2 x 5 s> * S 5 -« m 2 6 m o S > z »■</>> >
II

2.08

1.10

0 98

0 00

0 35

0.35

0 28

0 00

000

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

20

I

675.15

531.50

15.76

000

0.40

15.36

0.00

0.00

128.00

0.00

0.00

II

675.15

531.50

15.76

0.00

0.40

15.36

0.00

0.00

128.00

0.00

0.00

Deplasări, detașări,transferări

2006

I

22.87

20.22

2.65

0.00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

22.87

20.22

2.65

0.00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20 06 02

I

22 87

20 22

2.65

0 00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

22 87

20.22

2.65

0 00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

20.30

1

652.39

511 28

1311

0.00

040

1271

000

0.00

128 00

0.00

0.00

II

652.39

511 28

13 11

0.00

040

12.71

0 00

000

128.00

0.00

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

1

652 39

511 28

13 11

000

0 40

1271

0.00

0 00

128.00

0.00

0.00

652 39

511 28

1311

0.00

0 40

1271

0 00

0 00

128 00

0.00

0.00

(Uniunea Europeană și alți donatori)

1.1           UNIUNEA EUROPEANA

valuta mii euro

1

167.16

126.30

13.04

0.00

3.46

6.72

2.86

0.00

27.82

0.00

0.00

II

167.16

126.30

13.04

0.00

3.46

6.72

2.86

0.00

27.82

0.00

0.00

mii lei, din care:

00

1

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

II

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

TOTAL     CHELTUIELI

00

1

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

II

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13.14

0.00

128.00

0.00

0.00

. €t4ELTUIELftq^ENTE\^^

' UtZtJL 1 CHELTUIELWE' t^R&iNAL

01

1

769.00

581.00

60.00

0.00

15.95

30.91

13 14

0.00

128 00

0.00

0.00

II

769.00

581 00

60 00

0 00

15 95

30.91

13 14

0 00

128.00

000

0.00

10

1

93.74

49 50

44.24

0 00

15.55

15.55

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

'll             |

10

II

93.74

49 50

44.24

0.00

15.55

15.55

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

(țhqltuielîOl^^in hpni 1

1001

1

91 66

48 40

43.26

0 00

15 20

15 20

12 86

0.00

0.00

0.00

0.00

! % 1

II

91.66

4840

43 26

0.00

15 20

15.20

12.86

0 00

0 00

0.00

000

1001 01

1

9166

48 40

43 26

0 00

15 20

15 20

12.86

000

0.00

0.00

0 00

10.03

II

1

91.66

2.08

48 40

1.10

43 26

0.98

000

0.00

15 20

0.35

15 20

0.35

12 86

0.28

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

'**"-—* ~  '  ■***'^                                          vs.                  \

II

2.08

1.10

0.98

0.00

0.35

0.35

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

100307

1

2 08

110

0.98

000

035

0 35

0.28

0.00

0 00

0.00

0 00 f

II

2 08

1.10

0 98

0 00

0.35

0.35

0.28

0.00

0 00

0.00

000

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII                           \

20

1

675.26

531 50

15.76

0 00

0.40

15.36

0.00

0.00

128.00

0.00

0.00

II

675.26

531 50

15.76

0.00

0.40

15.36

0.00

0.00

128.00

0.00

0.00

Deplasări. detașări, transferări

20.06

1

22.87

20 22

2.65

0.00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

22.87

20 22

2.65

0.00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări in străinătate

2006 02

1

22.87

20 22

2.65

0 00

0.00

2 65

0 00

000

0 00

0 00

0.00

II

22.87

20 22

2.65

0 00

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte cheltuieli

20.30

1

652 39

511.28

13 11

0 00

0 40

1271

0 00

0 00

128.00

0 00

0.00

II

652 39

511 28

1311

0 00

0 40

1271

0 00

0.00

128 00

0 00

0 00 ■

Alte cheltuieli cu bunuri si setvicii

2030.30

1 \

652.39

511 28

1311

0 00

0 40

12 71

0.00

0 00

128 00

0.00

0.00 | ■

11 \

652.39 /

511.28

13.11

0 00

0 40

12 71

0 00

0.00

128.00

0.00

0 00 , --------------\


DIRECTOR Gl

Ion PURCA

DIRECTOR ECONOMIC SI


Claudia Ramona POPESCSef Servidiu Buget

Maricica ItORARU