Hotărârea nr. 58/2019

HOTARAREnr. 58 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU TARIFELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE.TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL SI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ș,


---------cx■ — H O T A R Â R E^ ...

privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte

termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere a energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 89/23.01.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 785/23.01.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 2/30.01.2019, raportul Comisiei ( economice, buget, finanțe nr. 14/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 66/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, înaintată cu adresa nr. 5796/22.10.2019, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 823/22.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 5 pct. 20), art. 40 alin. (8) și (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează de principiu tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire a Municipiului București, după cum urmează:

  • a) tariful pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un nivel de 191,23 lei/Gcal (fără TVA);

  • b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un nivel de 116,92 lei/Gcal (fără TVA).

Art.2 Se avizează de principiu tariful de producere și distribuție^^nergiei termice la Centrale Termice de cvartal la un nivel de 492,66 lei/Gcal (fără TVA). ...---Z'X

Art.3 Se avizează de principiu tariful de producere a energiei termice la Centrala Termică - Casa Presei Libere (CPL) la un nivel de 284,46


Art.4 Direcția Generală Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.01.2019.


ședința ordinară a Consiliului General alSECRETAR GENERAL

x AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir