Hotărârea nr. 579/2019

HOTARAREnr. 579 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA DELIMITARII AMPRIZEI CAII DE RULARE A TRAMVAIELOR FATA DE CAROSABILUL DESTINAT TRAFICULUI RUTIER PRIN STALPISORI FEXIBILI, PE TRONSONUL MODERNIZAT AL LINIEI 47 CUPRINS INTRE SOS. PROGRESULUI - STR. SEBASTIAN PE CALEA 13 SEPTEMBRIE


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier prin stâlpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47 cuprins între șos. Progresului - str. Sebastian pe Calea 13 Septembrie”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 20323/17.10.2019;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 97/23.10.2019, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 206/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 673/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Societății de Transport București STB S.A. nr. 805191/17.09.2019 înregistrată la Direcția Transporturi cu nr. 18316/23.09.2019, prin care transmite proiectul nr. 4615/2019 faza S.F.;

Luând în considerare avizul nr. 77/1775362/2169/14.10.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivului/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier prin stâlpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47 cuprins între șos. Progresului - str. Sebastian pe Calea 13 Septembrie”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

.. H 1

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.                              \

PREȘEDINTE DE ȘEDI ĂCONFORM


CU


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI


„Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul traficului rutier prin stalpisori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins intr Progresului - Str. Sebastian pe Calea 13 Septembrie”


1. Lungime totală a traseului delimitat:


600 ml - 385 stâlpi flexibili;


2. Valoare totală investiție (inclusiv T.V.A.):


41.601,03 lei


Din care:


Valoare C+M (inclusiv TVA)


37.819,12 lei