Hotărârea nr. 578/2019

HOTARAREnr. 578 din 2019-10-24 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA, DENUMITA TAXA MUNICIPALA PENTRU APA UZATA FAZA 2 (TMAU FAZA 2) SI A VALORII PENTRU ANUL 2019 A TMAU FAZA 2, NECESARA PENTRU ACOPERIREA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE AFERENT IMPRUMUTULUI CONTRACTAT DE LA BANCA EUROPEANA DE LNVESTITII (BEL) IN VALOARE DE PANA LA 75 MILIOANE EURO

|C0N^RM cu originalConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind stabilirea componentei Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2) și a valorii pentru anul 2019 a TMAU Faza 2, necesară pentru acoperirea serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de până la 75 milioane Euro

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă -Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 4659/23.07.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 3/24.10.2019, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 205/23.10.2019, avizul Comisiei pentru utilități publice nr. 27/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 672/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 3, OS 3.2; ’

  • -  Contractul de finanțare nr. FI N° 82.478/03/08.11.2017 încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în vaioare de 75.000.000 Euro;

  • -  Contractul de concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București nr. 1329/20.03.2000, încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261 din 21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 344 din 30.08.2017privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008 prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxa Municipală pentru^A^ă-UJzată, care este


persoanele fizice și juridice care beneficiază de

Apa Nova S.A.;

în conformitate cu prevederile:             /

  • -   Art. 454 lit. h), art. 486 alin. (2) și (3) și art. 49"f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

  • -   Art. 1 alin. (4) lit. k) și I), art. 10 alin. (12) și (15), art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea nr.

51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și

completările ulterioare:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu

referire la prevenirea și repararea  prejudiciului asupra mediului, republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și g) și art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă componenta Taxei Municipale pentru Apă Uzată, denumită Taxa Municipală pentru apă uzată faza 2 (TMAU faza 2) destinată pentru acoperirea serviciului datoriei împrumutului de până la 75.000.000 euro, contractat de către Municipiul București de la Banca Europeană de Investiții pentru co - finanțarea proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II” și pentru rambursarea împrumutului, inclusiv comisioanele băncii la care se va deschide contul special pentru colectarea taxei.

Art.2 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată Faza 2, în valoare de 0,07 ron/m3, calculată conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2 va intra în vigoare începând cu data de 01.11.2019 și va fi aplicabilă pe durata desfășurării contractului de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investiții.

(2) Cuantumul TMAU Faza 2 se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile art. 491 al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 va fi colectată de S.C. Apa Nova București în numele și pentru Municipiul București.

Art.5 Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 va fi percepută persoanelor fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de S.C. Apa Nova București S.A.

Art.6 Taxa Municipală pentru Apă Uzată Faza 2 este stabilită ca taxă volumetrică și va fi aplicată la volumul total de apă uzată facturat de S.C. Apa Nova Bucu


Splaiul Independenței nr. 291-293. sector 6. București, România; tel.: +4021 305 55 (țO;


I CONFORM CU ORIGINA^'w",E5'W

W-' "-'1

M -<<> o

j'** . -O • //

■        X ■

p^te^^aata scadenței


Art.7 Taxa Municipală pentru Apă Uzată Șafză pentru plata facturilor emise S.C. Apa Nova București

Ari.8 Direcțiile din cadrul aparatului specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius AdrȚarrR^v

/

/

i

\ /

Bucii rești/24.10.2019 Nr. 578 Z
C f*v£yVi


Anexa 1


Sold inițial

Alimentare cont escrow

Tragere BEI cf. estimare UIP

Data

Serviciul datoriei

(EUR)

Serviciul datoriei (RON

Sold final lunar

Sold minim cont

escrow

(RON)

(RON)

(EUR)

Dobanda estimata

1.5% pe an

Curs EUR/F:ON= 5.00

(Lei)

2019

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

-

10,000,000.00

l-Nov-19

-

-

-

Dec

1,003,625.00

1,003,625.00

2020

Jan

1,003,625.00

1,003,625.00

2,007,250.00

Feb

2,007,250.00

1,003,625.00

20,000,000.00

l-Feb-20

3,010,875.00

Mar

3,010,875.00

1,003,625.00

4,014,500 00

Apr

4,014,500.00

1,003,625.00

10,000,000.00

l-Apr-20

5,018,125.00

May

5,018,125.00

1,003,625.00

15-May-20

186,666.67

933,333.33

5,088,416.67

2,800,000.00

Jun

5,088,416.67

1,003,625.00

10,000,000.00

l-Jun-20

6,092,041.67

Jul

6,092,041.67

1,003,625.00

7,095,666.67

Aug

7,095,666.67

1,003,625.00

10,000,000.00

l-Aug-20

8,099,291.67

Sep

8,099,291.67

1,003,625.00

9,102,916.67

Oct

9,102,916.67

1,003,625.00

15,000,000.00

l-Oct-20

10,106,541.67

Nov

10,106,541.67

1,003,625.00

15-Nov-20

448,541.67

2,142,708.33

8,867,458.33

7,568,750.00

Dec

8,867,458.33

1,003,625.00

9,871,083.33

2021

Jan

9,871,083.33

1,003,625.00

10,874,708.33

Feb

10,874,708.33

1,003,625.00

11,878,333.33

Mar

11,878,333.33

1,003,625.00

12,881,958.33

Apr

12,881,958.33

1,003,625.00

13,885,583.33

May

13,885,583.33

1,003,625.00

15-May-21

490,208.33

2,451,041.67

12,438,166.67

8,154,166.67

Jun

12,438,166.67

1,003,625.00

13,441,791.67

Jul

13,441,791.67

1,003,625.00

14,445,416.67

Aug

14,445,416.67

1,003,625.00

15,449,041.67

Sep

15,449,041.67

1,003,625.00

16,452,666.67

Oct

16,452,666.67

1,003,625.00

17,456,291.67

Nov

17,456,291.67

1,003,625.00

15-Nov-21

575,000.00

2,875,000.00

15,584,916.67

8,578,125.00

Dec

15,584,916.67

1,003,625.00

16,588,541.67

2022

Jan

16,588,541.67

1,003,625.00

17,592,166.67

Feb

17,592,166.67

1,003,625.00

18,595,791.67

Mar

18,595,791.67

1,003,625.00

19,599,416.67

Apr

19,599,416.67

1,003,625.00

20,603,041.67

May

20,603,041.67

1,003,625.00

15-May-22

565,625.00

2,828,125.00

18,778,541.67

8,531,250.00

Jun

18,778,541.67

1,003,625.00

19,782,166.67

Jul

19,782,166.67

1,003,625.00

20,785,791.67

Aug

20,785,791.67

1,003,625.00

21,789,416.67

Sep

21,789,416.67

1,003,625.00

22,793,041.67

Oct

22,793,041.67

1,003,625.00

23,796,666.67

Nov

23,796,666.67

1,003,625.00

15-Nov-22

575,000.00

2,875,000.00

21,925,291.67

8,578,125.00

Dec

21,925,291.67

1,003,625.00

22,928,916 67 ]

Volum apa uzata facturat anual

(m3/an)

172,050,000


TMAU


(R0N/m3)


0.07


Estimare TMAU colectat lunar


(RON/luna)


1,003,625

1,003,625 00