Hotărârea nr. 576/2019

HOTARAREnr. 576 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68, NR. 70, SECTOR 5, BUCURESTI


CONFORM C’!Consiliul General al Municij              ti

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68, nr. 70, Sector 5, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 7598/21.06.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 79/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 667/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 01-7/05.01.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 7/27.01.2016;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 63/08.08.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 915316/10.01.2019;

Comisia de coordonare Municipiului București: avizul nr. 1714421/26.03.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1613030/6045/30.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/201THotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea. C^/MK tk. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 ppvindnsparepța d^izională în administrația publică, republicată, cu modificările și completăfile-ult^rioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68, nr. 70, Sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 40/21.06.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 7597/21.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


romqnig20l9.eu


Ca urmare a cererii adresate de S.C. KING CAMPIONE SRL cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 270, bl. 14, parter, sector 4, în calitate de beneficiar și D.S. Birou de Arhitectură -arh.                - RUR D,E, cu sediul în București Calea Călărașilor nr. 165, bl. 38, sc. 3, etaj 8,

apt. 33, sector 3, București, în calitate de proiectant, înregistrată sub nr. 1744441/07.06.2019, nr. 1737784/17.05.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

pentru

PUZ - STR. PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68,

SECTOR 5, BUCUREȘTI


V At’ V.V; X

v

GENERAT DE IMOBILELE: situate la adresele din Str. Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68, nr. 70, sector 5, București, în suprafață măsurată de 3500,Omp ( nr. poștal 66 - nr. cadastral 213696, notat în Extrasul de Carte Funciară nr. 18943/19.04.2019 ), 2635,Omp ( nr. poștal 68 - nr. cadastral 225856, notat în Extrasul de Carte Funciară nr. 18945/19.04.2019), respectiv 2338,Omp ( nr. poștal 70 - nr. cadastral 225998, notat în Extrasul de Carte Funciară nr. 18944/19.04.2019) și construcții existente, cu propunere de dezmembrare/comasare parcele propuse prin PUZ, rezultând un ȚloHfî suprafață = 7369,0 mp din care aproximativ 244,Omp sunt rezervați pentru supralărgj:rea''străzii Prelungirea Ferentari - plan situație sc. 1/500 și sc. 1000 întocmit de persoană fizipă'aLtorizaȚa-^o^«nnâ Horațiu Dorin”, sunt proprietăți particulare, pentru care a fost emis Certificatul de .ur^nism r        F din

05.01.2018 de Primăria Sectorului 5 (termen de valabilitate 24 luni de^C^ra emiterii)^

INIȚIATOR:         S.C. KING CAMPIONE S.R.L.                          fi" ?

PROIECTANT:     D.S. BIROU DE ARHITECTURĂ                     \ V

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.          - RUR D E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.prin


PUZ se


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungită prin HCGMB nr. 224/2015, imobilul este cuprins în “A2b -subzona unităților industriale și de servicii ”. Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. = 80% ; CUT volumetric max.= 15 m3/ mp teren, H max.=20,Om.

 • - Regim de construire: -

 • - Funcțiuni predominante: se admit - activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren. - servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare).

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 20,0 metri;- Coeficient volumetric de Utilizare a Terenului (CUT): max. 15 m3/ mp teren;
 • - Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de ; - 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a ll-a; - 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a. - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a lll-a.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z., cu următoarele condiționări: - clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic); în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri; - în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; - în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone; - se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.

“A - Zona de activități productive - Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).’’

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, prevede : “Art. 32, alin. (5) în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la; regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei; alin. (7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. în această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură data ; alin. (8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii și a


AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 7 din 27.01.2016 emis de Primăria Ml

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - Reconversie funcțională - U.T.R. de tip “A2b” conform PUG - corn

 • - Regim de construire: discontinuu (izolat)

 • - Funcțiune predominantă : spațiu comercial - magazin retail

 • - Regimul maxim de înălțime: RHmax.= PARTER

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POTmax.= maxim 35 %

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUTmax.= 2 mp ADC/mp teren.

  CUTmax.= 3 m3/ mp teren


 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmax.= 10,0 m

 • - Retragerea minimă față de aliniament: min. 17,0 m față de actualul aliniament și min. 12,Om față de viitorul aliniament, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare : min. 5,50m față de limita stângă, min. 36,Om față de limita dreaptă, min. 6,0 m față de limita posterioară de proprietate, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare. • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei

/z? corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 6045/30.07.2018, împreună cu planșa nr. 1613030/10.05.2018 vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1714421/26.03.2019, împreună cu planșa nr. 1714421/26.03.2019 vizată spre neschimbare, emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism.

Notă:

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire solicitarea unui număr poștal pentru parcela în suprafață de 7369,0 mp, propusă prin PUZ, la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în :

^Adresa nr. 915316 București, 10.01.2019, emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

^Adresa nr. 389/15.04.2019emisă de Raiffeisen Bank, Agenția Toporași;

 • - Acord SICOR SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Str. Prelungirea Ferentari nr. 66, sector 5, încheiere de autentificare nr. 426/16 aprilie 2019.

 • - Acordul KING CAMPIONE SRL, în calitate de proprietar al imobilelor situate în Str. Prelungirea Ferentari nr. 68 și nr. 70, sector 5, București.

 • - Declarația SICOR SRL și KING CAMPIONE SRL - încheiere de autentificare nr. 1422/07 iunie 2017.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - STR. PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68, NR. 70, sector 5, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 01 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. - ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată_durata de valabilitate a Certificatul de urbanism nr. 01-F din 05.01.2018 (termen de valabilitate 24 de lunFde~îa data emitertț) emis de CONFORM CU ORIGINARHITECT ȘEF ARH. Ș


INICIPIULUI E

Î i J “'sV                     a


ALIN DUMI


Redactat, ing.- urb. Camelia Garcușâ//bx./16.06.20’19


Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștaJjQ5001 Tel. 021 305 55 00 http://www.pmb.ro


ector,5, București. Romanța .Al' <•.   < } A
• Lot 3 in suprafața totala de 2.396 mp obținut din dezmembrarea imobilului cu NC 213696 ce are suprafața totala de 3500mp


CRITERIU

PUG

EXISTENT

PROPUS

U.T.R. Zonă/Subzonă/UTR

A2b

A2b

servicii, comerț

S teren care a generat PUZ (mp)

8 473m

S parcela propusa prin PUZ (mp)

7 369mp

S construită (mp)

3 097mp

2.025mp

S desfășurată (mp)

3.656m

2 025mp

POT max. (%)

80%

37%

35%

CUTmax. (mpADC/mp teren)

0.43

2

CUTmax.(m3/ mp teren)

15

1.75

3

H max (nivel și m)

20m

Hmax= 8 m. P+1

Hmax=10. Parter

SPATII VERZI pe sol natural

1.556mp (21% din S teren)

SPATII VERZI pe placă/terasă

1.033mp(14% din S teren)

SPATII VERZI TOTAL

2.589mp ( 35% din S teren )

Număr copaci propuși

31 buc

Suprafața pavaje carosabile, pietonale si platforme

3.788mp

Parcări

106 buc

Suprafața de teren care va fi cedată domeniului public

în perspectiva supralargirii Prelungirii Ferentari

244 mp
COWORMCUPRIGINALULI


lh|

"xi——

Q.        \

------- ------ - /■>''

——— ,, . |

< > y *


SA FERHiTAR! (SIUAT1A PROPUSA)

VIITORUL PROSPECT STRADAL


RO-. Dreptufe de autor C ap^ir D.S BIROU DE ARHITECTURA’ Sunt i                                                               ocflorma a acești doament tara obtnerea uu acord sens ân partea D.S. BIROU DE ARHITECTURA' / Arh Anda Stofa? / Arh Dorii Ștefan

ENCopynght © of OS BROU DE ARHITECTURA' AU Rjghts Resetved No part otita documert rrey be reproduceri, sta® n a relevai system a ter&tâet ri any fam wihout te pnor wrtten penussion of D.S BIROU DE ARHITECTURA' / Arch Anda Ștefan / Arch Dom Staan


proiect/ project:


PLAN URBANISTIC ZONAL

PRELUNGIREA FERENTARI Nr. 66, Nr.68 si Nr. 70


faza / phase:

PUZ


varianta / type

FINALA


revizia / rev:

AVIZARE


titlul planșei/ drawing trtle:


REGLEMENTARI


scop / purpose:

AVIZARE PUZ


planșa nr7 drawing no.:


proiect nr. / project number:

236


prhftprt / archrt»'-4


beneficiar / client

S.C. KING CAMPIONE S.R.L.


c»f oroiect / architect in charge


L


adresa proiect / project address:

Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68 si nr. 70, Sector 5, București


/ drawn:


proiectant / designer:

D.S. BIROU DE ARHITECTURA/J40/9346/1991/RO2636021


verificat/checked

ADRIAN ARENDT
Calea Călărașilor nr. 165 Bl 38 Scara 3 Etajul 8 Ap. 33 Sector 3 | București i Tel: +4021.322 37 00 Fax: +4021.322.37.51

Email: office@dsba.ro www.dsba.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

P.U.Z. PRELUNGIREA FERENTARI nr. 66, Nr. 68 si Nr. 70

PRESCRIPȚII GENERALE

1.1. DOMENIUL DE APLICARE.

Amplasamentul ce face obiectul reglementarii urbanistice propuse este situat in Sectorul 5 al Municipiului București [cf. P.U.G. Municipiului București] si este alcătuit dintr-o parcelă cu suprafața totală de 7.369 mp conform studiului cadastral elaborat de inginer lordache V. Horațiu Dorin, certificat de autorizare Seria RO-MB_F Nr. 0158.

Parcela propusa prin PUZ este rezultată din trei loturi: A, B si 3.

 • •  Lot A in suprafața totala de 2.635 mp inscris in CF 225856;

 • •  Lot B in suprafața totala de 2.335 mp (masurata 2.338mp) mp inscris in CF 225998;

 • •  Lot 3 in suprafața totala de 2.396 mp obținut din dezmembrarea imobilului cu NC 213696 ce are suprafața totala de 3500mp.

Prezentul regulament se aplică parcelei propuse prin PUZ delimitat conform planșei de reglementari.

1.2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII.

Prezentul regulament a preluat principalele prevederi ale Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat anterior prin HCGMB nr. 269/2000, cu modificările si completările ulterioare cf. PUG :

II. PRESCRIPȚII SPECIFICE


Calea Călărașilor nr. 165 Bl. 38 Scara 3 Etajul 8 Ap. 33 Sector 3 București Tel +4021 322.37.00 Fax:+4021.322.37.51 Email: office@dsba ro www.dsba.ro

11.1 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

a. Utilizări admise:
 • - spațiu comercial - magazine de retail, cu dotări complementare acestei funcțiuni - birouri administrative, alimentație publică, servicii complementare, altele asemenea.

 • - parcaje la sol

 • - spații verzi

b. Utilizări interzise:
 • - activitățile actuale vor fi permise cu cu condiția să nu agraveze situația poluării;

 • - se interzice localizarea activităților poluante și care prezintă risc tehnologic sau depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-construcții provizorii;

-activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-spălătorii chimice;

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente.

II.2 - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR (suprafețe, forme, dimensiuni):

a. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT (conform planșei de reglementari): -Distanta de amplasare a clădirii față de actualul aliniament este de min. 17m.

-Distanta de amplasare a clădirii față de viitorul aliniament rezultat din retragerea limitei de elungireațFerentafi este


proprietate ca urmare a dezvoltării prospectului stradal propusde min. 12 m.                                       ICVOR'G'^H I


b. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERAL^r^STERTOTmF'ALE PARCELELOR (conform planșei de reglementari):

Ocla'clirâb șe dispune izolat, față de limita stângă de proprietate la min. 5,50m, față de limita


# ^dreaptă de^oprietate la min. 36m iar față de limita posterioară de proprietate la min. 6,Om.DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

INTERNAL IS 09 00 1/2008 FORM NO C- 1 005 1 8 1 230 ISSUED OCTOBER 2015
Calea Călărașilor nr 165 | Bl 38 | Scara 3 | Etajul 8 | Ap 33 | Sector 3 | București | Tel +4021 322 37 00 I Fax +4021 322 37 51 Email: office@dsba ro | www dsba ro

II.3- ECHIPAREA CLĂDIRILOR:

a. circulații și accese - cu următoarele condiții:
 • - parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de cu o lățime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;

 • - se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele;

 • - este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități;

 • - Lotul de 1.102mp rămas din dezmembrarea lotului cu NC 213696 (ramas independent in urma comasării loturilor A, B si Lot 3) va avea acces din strada Aleea Zorilor, prin cele doua proprietăți pe care le deține: IE213743 si IE213744. (cf. planșa regulament).

b. staționarea autovehiculelor se va face:
 • - conform avizului de circulație Nr. 6045/30.07.2018 emis de Primăria Municipiului București și a HCGMB nr. 66 din 2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pe teritoriul municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație;

 • - staționarea vehiculelor se va face în afara drumurilor publice, având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere.

c. condiții de echipare edilitară:

- clădirea va fi racordată la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea

apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare conforrp, AOzuWi Comisiei de Precoordonare Nr. 1714421 / 26.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bydu/ești. - ‘

d. spatii libere și plantate:

-se vor asigura min 35% spații verzi, dintre care mir}ipi^21 ^pați^verzi în sol adânc și minim 14% suprafață inierbată.                                            ___ ~           '

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vo^L,

un arbore la fiecare 100 mp;                                   ț

 • - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru prot

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentr

 • - în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care

sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare;


I ISSUED OC.iflRFR       ---------

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Calea Călărașilor nr.165 | Bl 38 | Scara 3 | Etajul 8 | Ap. 33 | Sector 3 | București | Tel +4021 322.37 00 | Fax +4021 322.37.51 Email office@dsba ro I www dsba ro

 • - în zona destinată parcărilor se va prevedea 1 arbore /4 locuri de parcare;

 • - intervențiile asupra spațiilor plantate existente vor fi subordonate caracterului zonei.

e. împrejmuiri:
 • - spre artera principala de trafic, Prelungirea Ferentari, frontul stradal va fi liber de orice imprejmuire, putând fi separat cu borduri sau garduri vii;

 • - împrejmuirile spre limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri.

f. aspectul exterior al clădirilor:
 • - volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

 • - fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

 • - tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice și se interzice azbocimentul.

 • - aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;

 • - pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

  III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A

  *                                                                                J  Coeficienți de ocupare a terenului  a. procent maxim de ocupare al terenului (POT):

  - POT = maxim 35%
  b. coeficient de utilizare al terenului (CUT):

  • - CUT maxim = 2 mp.ADC/mp.teren

  • - CUT volumetric= 3 mc. ADC/ mp. teren.

  CRITERIU

  PUG

  EXISTENT

  PROPUS

  U.T.R. Zonă/Subzonă/UTR

  A2b

  A2b

  servicii, comerț

  S teren care a generat PUZ (mp)

  8.473m

  S parcela propusa prin PUZ (mp)

  7.369mp

  S construită (mp)

  3.097mp

  2.025mp

  $ desfășurată (mp)

  3.656m

  2.025mp

  POT max. (%)

  80%

  37%

  35%

  CUTmax. (mpADC/mp teren)

  0.43

  2

  CUTmax. (m3/ mp teren)

  15

  1.75

  3

  H max (nivel și m)

  20rr

  Hmax=8m, P+'

  Hmax=10, Parter

  SPATII VERZI pe sol natural

  1.556mp( 21% din S teren)

  SPATII VERZI pe placâ/terasă

  1.033mp(14% din S teren)

  SPATII VERZI: TOTAL

  2.589mp (35% din S teren)

  Număr copaci propuși

  31 buc

  Suprafața pavaje carosabile, pietonale si platforme

  3.788mp

  Parcări

  106 buc

  Suprafața de teren care va fi cedată domeniului public în perspectiva supralargirc Prelungrii Ferentari

  244 mp

  Calea Călărașilor nr 165


  Bl 38 Scara 3 Etajul 8 Ap. 33 Sector 3 București Tel:+4021 322.37.00


  Fax:+4021 322.37 51


  Email: office@dsba.ro


  wvvw.dsba.ro


  31.05.2019


întocmit,

Andree

Arhitect, MSc


Verificat,


Director de Design Arhiiegt, Sef de proiect

^fi^vDirecten ueneral

' /' Arhitect

INTERNAI. IS 0900 1 /2008 FORM NO C - 1 005 1 8 1 230 ISSUED OCTOBER 2015PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

romania2019.eu

j •• J* - : • .r£r «- M ;   - • • _• ' r • < , r


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - STR. PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68, NR. 70, SECTOR 5, BUCUREȘTI
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 28.07.2016 - 15.08.2016.

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 09.02.2018 - 24.02.2018.

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 11.04.2018- 30.04.2018.

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.       Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului. Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor.        r-------           ”

 • 4.      Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate c£r^^$$n$țj QXRiffcăALbidătine informative sau alte materiale scrise. - Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. -

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate

procesului de informare si consultare. Nu este cazul.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să reZofve-srău observațiile și rezervele exprimate de public. Nu este cazul.

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de

  de public pe parcursul se va ocupa de problemele, urbanism sau amenajare a • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor,

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, alte avize conform legislației în vigoare.

Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 6045/30.07.2018, împreună cu planșa nr. 1613030/10.05.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 63/08.08.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. PRELUNGIREA FERENTARI NR. 66, NR. 68, NR. 70, sector 5”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și  12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului/General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


ARHITECT ȘEFAL MUNICIPIULUI BI/CU

SC


ARH. ȘTEFAN CAUI