Hotărârea nr. 575/2019

HOTARAREnr. 575 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- STRADA EMIL RACOVITA NR. 3-5, SECTOR 4, BUCURESTI


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Emil Racoviță nr. 3-5, Sector 4, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 6430/27.05.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 88/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 662/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 4 - Certificatul de urbanism nr. 740/19230/16.05.2017 și nr. 741/19232/16.05.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 57/18.04.2017;


Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 21/26.02.2018; Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 32/17.05.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 744/18/SU-BIF-A/07.03.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1703205/23.04.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1603552/4066/02.04.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărâre^Q.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G./ s

Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, Rector 5,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Emil Racoviță nr. 3-5, Sector 4, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 30/23.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1731593/23.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC ORO DESIGN PROIECT SRL, Arh.               - (RUR D,

E) în calitate de elaborator, reprezentant al beneficiarilor SC VEL PITAR SA și SC ROMARTA SA, înregistrată cu nr. 1731593 din 24.04.2019 la Registratura PMB și intern la D.U. cu nr. 5306 din data de 25.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. 3Q / 23. of .2019

PENTRU

PUZ - STRADA EMIL RACOVIȚĂ NR. 3 - 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Str. Emil Racoviță nr. 3 - 5, teren în suprafață de 7781,OOmp din acte și 7841,OOmp din măsurători, nr. cadastral 218573, conform Certificatului de Urbanism nr. 740/ 19230 din 16.05.2017, prelungit și teren teren în suprafață de 27676,OOmp din acte și 29463,OOmp din măsurători, nr. cadastral 206518, conform Certificatului de Urbanism nr. 741/ 19232 din 16.05.2017, prelungit, eliberate de Primăria Sector 4;

INIȚIATOR:                                 SC VEL PITAR SA și SC ROMARTA SA

PROIECTANT:                              SC ORO DESIGN PROIECT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Arh               ^RUR D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr./269/ 2000


nr. 232/ £m.B. nr. 877/12.12.2018), imobilul este încadrat în subzona funcționată:'"A3 - Subzona unităților mi^ișși mijlocii productive și de servicii;                                 •

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim: 60%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) volumetric maxim? 9;. Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcțio unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și /(completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/ 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.Nft


19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ Jre pentru diferitele tipuri de ste necesară schimbarea


destinației se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

Conform Art.32 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, alin.51se prevăd tifmătoatele: ”în situația prevăzută la alin (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul Urbanistic General: a) prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei”. Conform prevederilor art. 47, planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată.


PREVEDERI P.U.Z. ■ R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNE: ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI COMERCIALE, REZIDENȚIALE Șl DE SERVICII; UTR 1 suprafață teren = 29463,OOmp

Procent de Ocupare a Terenului POT = 35%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUT = 0,35 mp ADC/mp.teren;

înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 12,50m;

Regim de înălțime RH - P înalt;

Retrageri față de aliniamentul Str. Emil Racoviță: clădirea amplasată spre latura de Nord - Vest se va retrage la 4,50m și clădirea principală se va retrage la 59,00m;

Retrageri față de limita de Nord - Est a parcelei: minim 3,00m (spate);

Retrageri față de limita de Nord - Vest a parcelei: minim 6,00m (stânga);

UTR 2 suprafață teren = 7841,OOmp

Procent de Ocupare a Terenului POT = 30%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUT = 3,0 mp ADC/mp.teren;

înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 35,00m;

Regim maxim de înălțime RHmax - S+P+11E;

Suprafața de spații de verzi va fi de 13174,95mp din care 7989,45mp pe sol natural (7400,19mp pe sol și 589,26mp pe sol în cadrul parcării) și 5185,50mp - acoperiș Grădinescu, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 32 din 17.05.2018, a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului București;

Retrageri față de aliniamentul Str. Emil Racoviță: 4,50m;

Retrageri față de limita de Sud - Est a parcelei: minim 5,00m (dreapta);

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 0876/ 1603552/ 02.04.2018, emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1703205/23.04.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal Strada Emil Racoviță nr. 3 - 5, sector 4, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederi|6r acestuia.întocmit: arh. Ana Maria Xantopol/4ex

Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 0 Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro


®

UKAS

MMMGEMen FrrrrM»

BO SOOI ■ BO 1001      0011

J CUT

volumetric mai 9

0.55

0.35

Hmax(m)

9

-

12.50 m

Rh max (nivele)

-

P+5E

P inalt (El parțial) ]

J Spatii Verzi din care:

-

96W.95mp(32.6%]g

I Spatii Verzi pe sol/

-

-

3830.19mp(15%)?

J Spatii Verzi parcare

-

-

589.26mp (2%)

Acoperiș Gradinescu

-

5185.5mp (17.6% *

Accese/Alei/Parcari

-

-

9546mp (32.4%)


Criteriu

PUG

EXISTENT

PROPUS

Zona/Subzona/UTR

A3 Cb1

S teren inițiala/

S teren cedata pt realizare OUP

S teren ramas

7841 mp 0 mp

7841 mp

7841 mp 0 mp

7841 mp

7841 mp 0 mp

7841 mp

S construita

-

3685.27 mp

2352.3 mp

S desfasurata

-

4312.55 mp

23.523 mp

POT

60,0% 50,0%

47,0 %

30%

CUT

9 : 2,4

3

H max (m)

9

/ ■

iry        nh.5i

35 m

Rh max (nivele)

T S#11E

Spatii Verzi din care: Spatii Verzi pe sol/

\\    - S.P-L

357(^(45.5%

-

\\ " -J

Spatii Verzi pe placa

-

-

| Accese/Alei/Parcari

-

-

1918.7mp(24.5%


ttg- 5   ■

tfc&kb [<*)/§


ORO DESIGN PROIECT STRADA TUDOR ARGHEZI, NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

TEL / FAX 031 805 46 47 J40/2851/2007, CIF RO 21069560

PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU CLĂDIRI COMERCIALE, REZIDENȚIALE SI DE SERVICII -STRADA EMIL RACOVITA NR. 3-5, SECTOR 4 BUCUREȘTI [P.U.Z.-P358/2017]

DENUMIRE PROIECT

ANSAMBLU CLĂDIRI COMERCIALE, REZIDENȚIALE SI DE SERVICII

Strada Emil Racovita Nr. 3-5, Sector 4, București

PROIECT NR.


BENEFICIAR


P 358/2017

S.C. VEL PITAR S.A.

S.C. ROMARTA S.A.


P.U.Z.PROIECTANT

ORO DESIGN PROIECT

STRADA TUDOR ARGHEZI NR. 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI TEL/FAX 031 805 46 47

J40/2851/2007, CIF RO 21069560

DATA


IANUARIE 2019

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

M2m - subzona mixta cu funcțiuni rezidențiale si comerciale de tip hipermarket si servicii conexe cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Terenurile care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal se afla incadrate conform Planului Urbanistic General al Municipiului București in Unitatea Teritoriala de Referința: A3 - subzona unităților mici si mijlocii productive si de servicii;

Suprafața de teren reglementata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, are o arie totala de 37.304,Omp (35.457,Omp din măsurători).

Suprafața reglementata este localizata in zona de sud a orașului, avand următoarele vecinătăți:

La sud-vest - Strada Emil Racovita;

La nord-vest - Depoul RATB Berceni si parțial proprietate privata;

La nord-est - Proprietăți private;

La sud-est - Spitalul Bagdasar Arseni.

Pentru o cat mai coerenta utilizare a suprafeței reglementate, acesta a fost incadrata in următoarea zona funcționala:

UTR 1 - hypermarket;

UTR 2 - locuințe si servicii.

Prezentul strudiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

 • • Integrarea ansamblului propus in contextul zonei si in tendințele de dezvoltare ale acesteia;

 • • Asigurarea coerentei si calitatii imaginii urbane;

 • • Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului prin vegetația propusa, a acceselor carosabile si pietonale către funcțiunea principala.

Clădirile propuse vor fi orientate cu accesul principal spre strada; se admit accese secundare exclusiv pentru angajați si/sau pentru evacuare.                                                      r_________

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectivelor (post trafo, spatii deschide si acoperite, etc) sau pentru amenajarea peisagistica a curții.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

 • •   activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •   construcții provizorii de orice natură;

 • •   depozitare en-gros;

 • •   stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • •   curățătorii chimice;

 • •   depozitări de materiale refolosibile;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • •   lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •   orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Terenul are o suprafața de 29.463,0 mp masurati.

Deschidere la strada: 250,97 m.

Parcela are o forma neregulata.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile vor fi retrase cu minim 4,5m fata de actualul aliniament al Străzii Emil Racovita. Clădirea principala se va retrage de la aliniamentul stradal cu minim 59 m.ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE PARCELELOR

Retragerea fata de limita de nord-vest - minim 6,Om (stanga); Retragerea fata de limita nord-est - minim 3,Om (spate);

Retragerea fata de limita sud-est - minim 5,Om (dreapta);

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE

Clădirile vor fi amplasate unele fata de altele la minim 15 m. Accesul auto principal va fi realizat prin intermediul Străzii Emil Racovita (zona de sud-vest a lotului). Accesul publicului (autoturisme) se va face printr-un sistem cu bariera pentru clientii hypermarket.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.
DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL OE UR8AN1SM


Accesul către curtea de serviciu amplasata in sud-estul terenului se va face printr-un drum de incinta cu 2 benzi, cate o banda de 3,50m pe fiecare sens.

Zona de aprovizionare va asigura razele de manevra necesare intoarcerii autovehiculelor de marfa exclusiv la interiorul proprietății.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehicolelor clientilor zonei comerciale si a angajatilor, se va realiza la interiorul incintei, la nivelul solului, in parcarea amenajata in fata construcției si in cadrul unei parcari subterane.

Staționarea autovehicolelor de aprovizionare va fi de scurta durata, exclusiv pentru incarcare-descarcare marfa, in zona sud-estica a terenului, prevăzută acestui scop.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de înălțime al construcțiilor va fi de P+1E (Parter inalt) - (Hmax 12,50 m).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirii va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va fi subordonat cerințelor specifice.

Pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta spațiala pe baza unor studii suplimentare, in baza legislației specifice.


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura in mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteortee'în retș.aj$ Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vorfi realizate îngro^atjVr' Se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice \are funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații si platforme exterioare.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Suprafața de spatii verzi va fi stabilita in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 347 / 2008 -xprivind^âpidbarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.


Spatiile verzi vor fi amenajate si intretinute la punctul de lucru.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioare a proprietății, in cazul in care vor exista, vor fi opace, de înălțime maxim 2.50m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 35%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. maxim = 0,35mp. ADCI mp. teren

UTR 2 - locuințe si servicii

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

 • • locuințe colective;

 • • comerț/servicii;

 • • restaurante, baruri, cofetării, cafenele;

 • • sedii firme;

parcaje la sol, subterane și supraterane; spații libere pietonale;


spații plantate - scuaruri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Se admit construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționarii obiectiveloF^posttraf^, spatii deschide si acoperite, etc) sau pentru amenajarea peisagistica a curții.


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

 • •   activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin trăfi

 • •   construcții provizorii de orice natură;

 • •   depozitare en-gros;

 • •   stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • •   curățătorii chimice;

 • •   depozitări de materiale refolosibile;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • •   lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •   orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Terenul are o suprafața de 7.841,0 mp masurati

Deschidere la strada: 71,41 m

Parcela are o forma neregulata.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile vor fi retrase cu minim 4,5m fata de actualul aliniament al Străzii Emil Racovita.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Retragerea fata de limita de nord-vest - minim 3,Om;

Retragerea fata de limita nord-est - minim 3,Om;

Retragerea fata de limita sud-est - minim 5,Om;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE

Se va realiza un singur volum.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.


Accesul auto principal va fi realizat prin intermediul Străzii Emil Racovita (zona

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehicolelor va fi realizata in interiorul incintei, deci in afara domeniului public.

Parcarea autovechicolelor va fi realizata la nivelul solului, in parcarea amenajata in fata construcției si in cadrul unei parcari subterane.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de înălțime al construcției va fi de S+P+11E (Hmax 35,00 ni


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se va realiza un ansamblu compozițional care va ține seama de particularitățile sitului, de nevoia realizării unui ansamblu reprezentativ, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se va asigura in mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Suprafața de spatii verzi va fi stabilita in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 347 / 2008 - privind aprobarea Planului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in Municipiul București.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.

împrejmuirile pe limitele laterale și posterioara a proprietății, in cazul in care vor exista, vor fi opace, de înălțime maxim 2.50m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI
Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

romqniq2pl9.eu


RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - STRADA EMIL RACOVIȚĂ NR. 3 - 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:


etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 22.09.2017 - 06.10.2017;

etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 02.02.2018 - 18.02.2018;

etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 23.03.2019 - 07.04.2019;

etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul AR.PMB.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul.

 • 5.  Numărul persoanelor ca^e #u participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.  Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa observațiile și rezervele exprimate de public; Nu este cazul.

 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de .urbanisn teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolveAmpreună cu motiv^țîaaces

9.  Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sa

Nu este cazul.Bd. Regina Elisabeta n/47. Tel: 021 305.55.00 http://www.pmb.ro


UKAS bMNACEM«MT rnnx

80 OOOI ■ BO 14001       OO1


Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urinează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București. Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. și după caz avizul M.A.I. - I.S.U.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în ccl public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 0876/ 1603552/ 02.04.2018, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 32 din 17.05.2019.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA EMIL RACOVIȚĂ NR. 3 - 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l 1 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.                                                  /