Hotărârea nr. 573/2019

HOTARAREnr. 573 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- BULEVARDUL FERDINAND NR. 75-77, SECTOR 2, BUCURESTI


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Bulevardul Ferdinand nr. 75-77, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 9330/02.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 97/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 652/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București 1199/1506652/03.10.2017;

Certificatul de urbanism nr.


Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 138/06.11.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 22/22.03.2019; Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 662/Z/15.04.2019;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 30/07.05.2019;

Comisia   de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul   nr.

1740970/10.07.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1742853/10519/07.06.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011,

Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C?GJyl.B. nr. 877/12.12.2018;


C.G.M.B. nr. 224/15.12 2045y^Hotărâfe?i6?Q^I.B. nr. 877/12.12.2018;

_________LL____Y-...

lâniă; tel.; ±4gZT^0^~5^^(LwA>w.pmb.i\>

XS / 7 """A

y i                   __Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bulevardul Ferdinand nr. 75-77, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 54/02.08.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 9329/02.08.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ'/

Marius AdrianJ^âvel /


București, 24.10.2019

Nr. 573

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirCONFORM


CU


Ca urmare a cererilor adresate de SC Improve Architecture SRL -calitate de proiectant, reprezentant a1 SC Veriss One Residence SRL nr 1739758 din data de 23 05 2019 și la Direcția de Urbanism completate cu nr 17582G0 din 24.07.2019 și nr 8958 din 25.07.2019 350/ 20G1 privind amenajarea teritoriului ș1 urbanismul, ou modificările și completările ulterioare, următorul se emite următorul

cu nr 6328 din da'

în conformitate cu prevederile Leg nr se emite


AVIZ

NR. 6        or.2019

PENTRU

PUZ - BULEVARDUL FERDINAND NR. 75 - 77,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Bd. Ferdinand nr. 75 • 77 nr. cadastrai 265910. în suprafață de 1465.OOmp din acte si 1630 00 din măsurători cadastrale conform Certificatului de urbanism nr 1199 1506652 din 03 10.2017 emis de

Primăria Municio'ulu1 București

INIȚIATOR:

SC Veriss One Residence SRL

PROIECTANT:

SC Improve Architecture SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

arh...                 ... (D, E)

AMPLASARE. DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA ÎN PUZ: Zona studiata prin PUZ se află n intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR.

Conform Pianului Urbanistic Genera! al Municipiului București aprobat cu H C G MB nr 269.2000 (completată cu H C G M B nr 324/17 11 2010 HCGMB nr 241/20 12 201 1 HCGMB nr 232 19.12.2012 H.C.G.M.B. nr 224/15.12 2015. H.C.G.M.B nr. 341.14 06 2018 și HCGMB nr 877/12.12 2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință - (U.T.R.) M1 - subzonă mixtă situată în perimetrul de protecție;

Conform PUZ Zone Protejate imobilul este încadrat în ZP nr. 7 bulevardul haussmannian Ferdinand;

- Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: la nivelul parterului comerț alimentație publică, hoteluri, cultură sau orice alte funcțiuni destinate publicului. La nivelurile peste parter: birouri, servicii, locuințe (minimum 50%).

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 16m:

 • - înălțimea minimă admisibilă a clădirilor: 13m:

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: 65%:

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim: 4.00 mp ADC/ mp teren

 • - Retragerea față de aliniament: așezarea clădirilor se va face pe aliniamentul definit de clădirile existente nu se admite retragerea noilor construcții:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15.0 metri de la aliniament iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cuPREVEDERi F.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI MIXTĂ/birouri, comerț galerii artă alimentație Procent de ocupare a terenului POTmax = 65%:       '


Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 3.6 mp AD(

Suprafață spații verzi: 293.00mp (20%) amenajată pe sol

Deciziei Etapei de încadrare nr. 30 din 07.05.2019.

Regim maxim de înălțime RHmax - 2SrP-tz

specificațiilor Planșei de Reglementări Urbanistice vizată spre neschimbare. înălțimea clădirii la cornișă = 16.00m

înălțimea maximă a clădirii = 22.00m conform Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr 662/

z/


15 04.2019:

Retragerea față de aliniamentul Bd. Ferdinand: clădirea se va amplasa pe aliniamenul existent Retragere minimă față de limita de Est a parcelei: minim de 5 OOm.

Retrageri minime față de limita de Vest a parcelei: se vor respecta specificațiile Planșei de Reglementări Urbanistice vizată spre neschimbare:

Retrageri minime față de limita posterioară: se vor respecta specificațiile Planșei de Reglementări Urbanistice, vizată spre neschimbare.

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr 66/ 2006 și conform Acordului de principiu nr 0638/ 1742853/ 07 06.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB

Echipare tehnico ■ edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1740970/ 10 07 2019

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zona! Bulevardul Ferdinand nr. 75 - 77, sector 2 cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale §•' sau teritoriale ce-mu etapele de avizare, aprobare a P U Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U Z Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D T A C ) se poate întocmi numai după aprobarea P U Z și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia


A5

327590.969

589666.054

11.576

A6

327601.904

589662.253

16.549

46

327608.392

589677.477

10.053

48’

327599.122

589681.366

17.147

A7

327605.756

589697.178

11.266

51

327595.544

589701.936

30.438

S=1626 mp P=176.991m
SEF PROIECT

arh. R. Olteanu

qĂa)

PROIECTAT

urb. A. Olteanu

Y.I. Daniei

or


1:500


i CONFORM CU ORIGINALUL

I                                                       _________


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale/ de expoziție la parter cu regim de înălțime 2S+P+4E+5-6Er

Amplasament: Bulevardul Ferdinand I, nr. 75-77

Beneficiar: S.C. VERISS ONE RESIDENCE S.R.L.CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE w** -

*.

1.1. Rolul RLU


Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) re


a «‘t   /

nOprie tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește. în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a terenului amplasat în Bulevardul Ferdinand I. nr. 75-77, sector 2. București și de amplasare a viitorului imobil de locuințe colective cu spații comerciale/ dc expoziție.

Astfel, RLU-ul este o documnetație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996. completat ulterior prin HGR 490/2011 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu ..Ghidul privind metodologia de eleborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017 și OUG 49/201 7.

Deasemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

-Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor: -Legea 7/1996 a cadastrului imobiliar și publicității imobiliare: -Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrația spațiilor verzi din intravilanul localităților: -OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

-Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

-HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1; -HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competențe de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;


-HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație: -Codul Civil;                                          P r?* '


* V< ° A-7 \ Documentații aprobate anterior elaborării PUZ: O              7

-PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2îȘj6y prelungit ^ri^^CGMB nr. 324/2010. 241/2011, 232/2012. 224/2015. conform căruia terenul reglementat se.lrjeâ situată în zona protejată:


dază în subzona M1 - subzona mixtă


-PUZ Zone Construite Protejate, aprobat cu H.C.G.M.B. nr - Bulevardul Haussmannian Ferdinand I (grad de protecție

1.3. Domeniu de aplicare

7

<V\ A eA

,A O -7//

O ./

la proiectarea și obținerea ăQforfeațief de


Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplică construire pentru imobilul amplasat în Bulevardul Ferdinand I. nr. 75-77. sector 2. București. Pentru aceasta sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului imobil de locuințe colective cu spații comerciale/ de expoziție.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al Municipiului București, în baza autorizației de construire ce se \a elibera conform prexederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

2.1. Reguli cu privire Ia păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Zone cu valoarea peisagistică și zone naturale protejate.

Terenurile reglementate nu fac parte dintr-o zonă cu valoare peisagistică sau dintr-o zonă naturală protejată.

2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice.

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți. eroziuni, zone inundabile, etc.

Deasemenea. amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incedii. explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Asigurarea echipării edilitare:

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului, condițiile pentru faza de construire fiind enunțate în cap. 4.3.9.

Asigurarea compatibilității funcțiunilor:    ,

Funcțiunea propusă nu genexeaz^£ohOictecu cele învecinate, prin urmare, compatibilitatea dintre destinația construcției și fitn^ți
Procentul de ocupare a terenului (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3.00 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului (CIJT) reprezintă raportul dintre suprafața construit desfășurată (suprafața desfășurată a tututor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața balcoanelor, logiilor. teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile. precum și a podurilor neamenajabile. aleile de acces pietonal carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale

Amplasarea executării viitoarei construcții se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice. în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe: -asigurarea însoririi;

-asigurarea iluminatului natural:

-asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant:

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglemtării tehnice ..Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU". art. 17. alin. 3.10 - ..Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 A ore la solstițiul de iarnă".

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normnelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Anexă - art.3, alin. 1) - ..Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 A ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate".

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

-pentru construcțiile de birouri se recomndă evitarea orientării spre sud a fațadelor vitrate:

-pentru categoriile de construcții comerciale se recomandă orientarea astfel încât să asigure însorirea spațiilor pentru public și birouri:

-se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare:

2.3.2. Amplasarea față de aliniament

In sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public și proprietatea privată a persbă^lqț fizice și juridice.

Amplasarea clădibfiojUhțidc aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată în Cap. IV. art. 4.3.2. din prezentul RLU. Ât&riibluf-vajNamplasat retras față de aliniament conform prevederilor din planșa ..U04.1. Reglementări (urbanistici".) Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin n A " A ■                         3

1 ! ,. //                 -... - - - . ,

---


A.regulamentele locale de urbanism, ce reglementează moduT3e amplașț unei distențe între fronturile construite și un reper existent.

Orice derogare de la prevederile RLU prin amplasare și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

2.3.3. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei

Edificabilul viitoarei construcții este conturat prin prezenta documentație de urbanism ținându-se cont de:

-distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară:

-distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de prorietate (calcan), fie retras față de aceasta.

Retragerile sunt în conformitate cu RGU, Codul Civil (servitutea de vedere) și normele de protecție contra incediilor.

2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceași parcelă

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelă poziția lor este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retargerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

 • 2.4. Reguli cu privire la accesele obligatorii

2.4.1. Accesul carosabil

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea acceselor carosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesele carosabile trebuie păstrate libere în permanență, tară a fi obstrucționate de amplasare de semnalizări. împrejmuiri, mobilier urban, etc. .

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică PUZ.

2.4.2. Accesul pietonal

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesele pietonale. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

X q M 4.                           ...

-------- -------__ LhIch' ește permisă numai dacă există posibilitatea racordării X. X* J 1               1    • • 1 J               1 •              • j                 •        i         •   -Autorizarea execută,Fii<i£o

noilor consumatori la rețefefe            x apăi la instalațiile de canalizare și de energie electrică,

conform RGU. Pot exista derogări deilaațeștefprjeveden cu obținerea avizelor organelor administrației publice competente./

Proprietatea asupra rețelelor tehnico-edilitare este nu dispune altfel, conform RGG.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări asupra formei inițiale a terenului. Având deschidere la Bulevardul Ferdinand 1.

 • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

2.7.1. Spații verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face țănând seama de mărimea, funcțiunea și zona geografică în care terenul este amplasat. în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

Pentru prezenta documentație de urbanism se va ține cont de prevederile HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București - Anexa nr. 1.

2.7.2. împrejmuiri

Pentru terenurile reglementate se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, sunt reglementate în prezentul regulament de urbanism.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Pe terenul reglementat prin prezentul PUZ, în suprafață de 1465 mp conform actelor de proprietate (1630 mp din măsurătorile cadastrale), se propune realizarea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale/ de expoziție la parter.

Subzona funcțională reglementată va respecta reglementările zonei protejată nr. 7 - Bulevardul Haussmannian Ferdinand (grad de protecție maxim).

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI jÎAK rtîințJAtm vedere functor


/ ° Prin edificarea imobilului/de-lo* omogenizeză și respectă din pucf'de prevederile legale. Prin prevederile prezici d' dezvoltării viitoare a zonei analizate-. A. t v .

e€tive cu spații comerciale/ de expoziție, țesutul se c^țopal cât si al regimului tehnic de construire, egumen tații s-a urmărit armonizarea amenajării șiPe planșa U06 Reglementări 1 rbanistice es din retragerile minime fată de aliniament, retragerii încadra viitoarele construcții.

max iiha cdificabi 1 ă rezu 1 tată laterale și posfericara. în care se vor


 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ conform Zonei Protejate

4.2.1. Utilizări admise

-la nivelul parterului: comerț, alimentație publică, hoteluri, cultură sau orice alte funcțiuni destinate publicului;

-la nivelurile peste parter: birouri, servicii, locuințe (într-o proporție de minimum 50%)

-se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea;

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

-conversia funcțională a clădirilor monument trebuie să respecte următoarele condiții:

 • (1) funcțiunea să nu stânjenească vecinătățile:

 • (2) funcțiunea să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului;

 • (3) să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori):

 • (4) să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei sau pe domeniul public:

4.2.3. Utilizări interzise

-activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată:

-activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat:

-construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri și panouri publicitare, de orice dimensiune și indiferent de modalitatea lor de montare;

-depozitare en-gros;

-depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice:

-activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-depozitări de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane:

-staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe\cc

L-

 • 4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări formei și suprafețeRterenului. suprafața parcelei fiind de 1465 mp conform actelor de proprietate (1630 mp din măsurătorile cadastrale).

Prin prezentul PUZ nu sunt propuse alte dezmembrări ale terenului care face obiectul PUZ.

4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Clădirea este aliniată la aliniament cu Bulevardul Ferdinand I pe o lungime de 25,42 m., conform planșa U06 - Reglementări Urbanistice.

4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Edificarea imobilului se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa U06 - Reglementări Urbanistice), astfel:

 • - la Nord -Vest: imobilul din Intrarea Gh. Pop de Băsești nr. 50 - pe o lungime de 16.54 m. + 10.53 m. + 17.14 m;

 • - la Nord -Est: imobilul cu nr. cadastral 212831 - pe o lungime de 1 1,26 m. și imobilul cu nr. cadastral 208154 - pc o lungime de 30.43 m;

 • - la Sud -Est: Bulevardul Ferdinand 1 - pe o lungime de 25.42 m;

 • - la Sud -Vest: imobilul cu nr. cadastral 222142 - pe o lungime de 1 1.57 m..imobilul cu nr. cadastral 223047 - pe o lungime de 8,50 m. + 2.60 m.,imobilul cu nr. cadastral 221236 pe o lungime de 11,83 m. + 7,71 m. și imobilul cu nr. cadastral 204680 - pe o lungime de 13,47 m. + 10.24 m;

4.3.4. Circulații și accese

Accesul carosabil în incintă se va realiza din Bulevardul Ferdinand I.

Accesul carosabil în parcajul subteran se poate realiza printr-o rampă sau prin intennediul unor platforme elevatoare, în condițiile legii.

4.3.5. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Parcările se vor amenaja la nivelul subsolului.

Numărul minim al acestora se va asigura în raport cu suprafața funcțiunii autorizate, în conformitate cu Normele privind asigurarea numărului jninim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Muh^^uoiirești și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB^66/f)6yZ)4.2006.

4.3.6. înălțimea maximă admisă a clădirii

Conform regulamentului zonei protejate nr. 7 - Bulevardul Haussmannian Ferdinand I (grad de protecție maxim) regimul maxim de înălțime este de 16m și de minimum 13m. Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea a 2 niveluri retrase în gabarit. înscrise într-un arc de cerc cu raza r=4 m continuată cu tangenta la 45 de grade față de orizontală. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (16 m). desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

Astfel construcția propusă va avea un regim de înălțime de 2S+P+4E+5-6Er, inaltimea in planul fatedei principale pe aliniament va fi de 16m. iar înălțimea maximă a construcției va fi de 22m.

4.3.7. Aspectul exterior al clădirii

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin măsurile de consolidare a structurilor), se va păstra sau se va reveni la (dacă este cazul) arhitectura inițială a fațadelor.

Arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al bulevardului. înscriindu-se. înainte de toate. în scara definită de clădirile existente.

Se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.

4.3.8. Condiții de echipare edilitară

Viitoarele construcții vor fi racordate la toate utilitățile existente în zonă, respective la rețelele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, electrice, gaze, telefonie.

Sunt recomandate următoarele condiții la faza AC:

-se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități. în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată:

-se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incediu și bazin de retenție pentru ape pluviale calculate conform normativelor în vigoare;

-se vor respecta dinstanța din 3.00 m față de rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă Dn 180 mm și 2,00 m față de rețeaua publică de canalizare. Dn 315 mm existentă în zonă;

-cablurile electrice subterane de current continuu existente în trotuar vor fi neafectate;

-se vor respecta prevederile ..Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București" aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015. stipulate în:

Cap. III 3.C - Activitatea de salubrizare menajeră

Cap. III 3.D - Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfațurate Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525/1996

T< 0 V X

PCxprip dimensiunile și destinația lor. presupun cheltuieli


Asigurarea echipării edilitare:     '

1) Autorizarea executării construcții


de echipare edilitară ce depășesc pd.sibilit^țil^ financiare și tehnice ale administrației publice

8

f                                    ilocale ori ale investitorilor interesați sau carexnu beneficiază de fonduri de [la bugetul de ștatjeste interzisă.


2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea. în preăiiabrhprin ephtract. a obligației efectuării. în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente'.' de către investitorii interesați.

4.3.9. Spații libere și spații plantate

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă.

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impcrmeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor și condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca și construcțiile.

A

4.3.10. împrejmuiri

Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor acordându-se prioritate conservării gardurilor existente;

-în caz că este absolut necesară refacerea lor. ele vor urma același regim de avizare ca și intervențiile asupra clădirilor:

-gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri dacă sunt conform vechilor regulamente;

-gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;

-pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea minimă de 2.00 metri:

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

-P.O.T. maxim admis = 65%


A-Jj c /j

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția

Direcția Ui


Generală Urbanism și Am

banism - Servici


Teritoriului


Nr 05Z9 /<%? CVȘ019

RAPORTl L l>

PI Z - Bl LEVARDl LFORMĂRII Șl CONSl LTĂ


 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

In vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră in competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136 2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 1 1.10.2018 - 25.10.2018:

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 07.12.2018 - 22.12.2018:

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 29.05.2019 - 13.06.2019:

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului wwvv.pmb.ro.

In etapa de avizare. PI Z a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și sau să transmită observațiile, reclamațiile recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori,

invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul.

 • 5.  Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.   Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.   Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public: Nu este cazul.

 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru: Nu este cazul.  planul,


  mistic urmează Abilă prin cât ui te din'specialiști ■ești, caz


  rile cTificabilelor. țiului public adiacent concretizate


Nu este cazul

Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șei. pentru a deveni operatiopi procedura de aprobare conform competentelor stabilite prin lege presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectuluifîh cadrțikflJNb' in domeniile respective. în mod obligatoriu se solicita avizele A^ppei Comisiei tehnice de Circulație P.M.B.. Comisiei de Coordonare I avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.                \-

J’


Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificpbfluluj au Jj PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările in vigoar a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente Și in planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată in considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 0638 1742853 07.06.2019. emis de Direcția Transporturi. Comisia Tehnică de Circulații a PMB:

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 30 din 07.05.2019.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sav reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București ari. 12. a), b) și c) s-a întocmii prezentul raport privind documentația „PUZ - BULEVARDUL FERDINAND NR. 75 - 77. SECTOR 2, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Alt.6 Informarea și consultarea publicului in etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l 1 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului Bucureșt’ însușirea prezentului raport.


* RînQcmit


4 .\ \

x        i

■ Av ' i 1

8d Regina* Elisabeta nr 47 cod

>Tel.021 305 5530;

,htfp://www prnb ro

ct>

UKAS

MWțQAMXTT i

BO 9001 - ISO <4001       001