Hotărârea nr. 572/2019

HOTARAREnr. 572 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CALEA FLOREASCA NR. 244-246 (FOST 244, 2468), SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Calea Floreasca nr. 244-246 (fost 244, 246B), sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 7601/21.06.2019:

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 95/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 650/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 2337/85/F/38332/14.12.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 59/18.11.2015;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 49/01.11.2017;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 85/24.09.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 2754/125/30.08.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 4587/17/SU-BIF-A/22.01.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1602622/02.03.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1436526/10422/01.08.2016;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de


- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureșf^aprobat prin Hotărare^Sfe4/I.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal PUZ Calea Floreasca nr. 244-246 (fost nr. 244, 246B), Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 41/21.06.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 7599/21.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al


Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian PavălSECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ifir

ț7^'~       ' **•

C-3

-- - -

. pn-fT jl. arhp^niWr

. F^rCSuG^A-^pentru

cu domio+litU/sediul îmE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI   romania2019.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl _______— --

AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

‘ET^AC HE. / în te FLOREASCA .                ecto r

ă la Primăria Municipîcjftn%ucurești


Ca urmare a cererii adresate de SC URBE 2000 SRL calitate de Proiectant de Urbanism (RUR-A,B,C,D,E CENTER SRL și SC FLOREASCA CITY CENTER SRL, 1, Calea Floreasca. Nr.208, telefon/fax.-, e-mail - , înregi cu nr.1712621 din 22.02.2019 completat cu nr.1738798 din 21.05.2019. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul:

AVIZ

NR, 2/ /        .2019

PENTRU

PUZ -CALEA FLOREASCA NR.244-246(fost 244, 246B), SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, Calea Floreasca nr.244-246(fost 244, 246B), cu NC269051, teren suprafață totală de 41.240,00mp, proprietate privată, conform Extras Carte Funciară nr.109688/06.12.2018. în conformitate cu Certificatului de Urbanism Nr.2337/85/F/38332 din 14.12.2016. eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București.

INIȚIATOR:                                     SC FLOREASCA CENTER SRL

SC FLOREASCA CITY CENTER SRL

PROIECTANT:                                   SC URBE 2000 SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:       Arh

A,B,C.D,E,F6,G5,G6

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și este delimitată: Nord - proprietăți private. Est -parțial Bd. Barbu Văcărescu, parțial proprietăți private, Sud -proprietăți private, la Vest - Calea Floreasca.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20 12.2011; H.C.G.M.B.    nr.232/19.12.2012. H.C.G.M.B.,    nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B.

nr.877/12.12.2018). imobilul este situat în unitatea teritorială de referință: -CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

-Regim de construire: continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante:instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.00metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

-Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 50%;

-Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim= 2.4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri;-Retragerea minimă față de aliniament serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10.0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente:

-Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul fronturilor discontinue, noua clădire se va retrage la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

• PUZ - ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE LA ZONA NORD - AUTOSTRADĂ URBANĂ TRONSON CUPRINS ÎNTRE LACUL MORII Șl ȘOSEAUA COLENTINA, aprobat prin HCGMB Nr.294/2013, modificat prin HCGMB Nr.292/2014, încadrează imobilul în următoarele unități teritoriale de referință:

 • - UTR 4-66/2 - SUBZONÂ MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIR ONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+35 NIVELURI:


 • ■ POT max-85%;

 • ■ CUTmax - 3,50mpADC/mpteren; t

 • - UTR 4-66/2 - SUBZONÂ MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND R^ SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+30 NIVELURI:

 • ■ POT max-60%;

 • ■ CUTmax - 4.00mpADC/mpteren;

Aviz de Oportunitate Nr.59/18.11.2015

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

A' '                                ........ —'    —

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b.c, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București:

UTR : Zonă mixtă-servicii;

Regim de construire: continuu:

Funcțiuni predominante: Complex Comercial, conform RLU vizat spre neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 80,00m cu respectarea condițiilor din avizul AACR nr.2754/125/30.08.2018;

Regimul maxim de înălțime (RH max): RHmaxim = 7S+P+11E+E tehnic;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmaxim = 65%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 4,0 mp.ADC/mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: Conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: Conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: Conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Pentru toate zonele funcționale se va asigura un minim de 31,08% spații verzi, cu respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare Nr.85/24.09.2018, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 10422/1436526/01.08.2016 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1602622/02.03.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Calea Floreasca nr.244-246(fost 244. 246B). SECTOR 1 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabili de Urbanism Nr.2337/85/F/38332 din 14.12.2016, eliberat București.

edificatului'FIULUI BUCUR Itf DUMITRASCTERITORIAL LA NIVELUL ÎNTREGULUI1


teren construită la sol construită desfășurată spații verzifZ£.2_


:a

a spații verzi pe sol natural rzi peste subsoluri și terase ja circulații și platforme )n deschis circulației publice


NJRE^LEMENTAT PRIN PUZ ’ T

4^ .240,00 mp

17.190,00 mp

60.468,84 mp

3.530,59 mp

2.235,09 mp

1.295,50 mp

9.279,33 mp


%

100%

41,7%


8,56%

5,42%


PROPUS

41.240,00 mp

26.806,00 mp 164.960,00 mp

11.840,39 mp

4.115,39 mp

7.725,00 mp

10.389,85 mp


%

100%

65%


31%

10%


atori urbanistici


le Ocupare a Terenului (POT)

i Floreasca City Center

 • I Floreasca Center

teren

t de utilizare a Terenului

k Floreasca City Center

b Floreasca Center

 • II TEREN

Ixim de înălțime

I Floreasca City Center

I Floreasca Center |L TERENCONFORMCUOWGWAIVL


J6O%

63,5%


TEREN


Mixtă


ERITORIAL SPATII PLANTATE


teren anul 2018


eschise circulației publice


as


i pe sol natural


sste subsol betonat si terasa clădirii natului de pamant peste subsol va fi • pe terase va fi de 40cm pana la este posibil


propus


41.240,00mp


3.146,50mp


38.093,50mp


4.115,39mp (10,80%)


7.725,OOmp (20,28%)


MMREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL CALEA FLOREASCA, 244-246 (fost 244 - 246B), SECTOR1,      BUCUREȘTI

TITLUL I PRESCRIPȚII GENERALE


țCONFORM CU ORIGINALUL


PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Prezentul regulament se referă la un teren cuprins, in conformitate cuTAUG-muhicipiul aflat în valabilitate, în subzona funcțională CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate i^ăfara zonei centrale. Terenul aparține PROMENADA MALL BUCUREȘTI SRL (fostă FLOREAS^4BlU CITY CENTER SRL) Suprafața totală a terenului cuprins în PUZ este de 41.240.00mp și a rezultat din cooptarea în S.C. Floreasca City Center S.R.L. proprietara unei parcele de 28.714,00mp a S.C. Floreasca Center S.A. proprietara unei parcele alaturate spre sud de precedenta, parcelă cu o suprafața de 12.256,00mp Pe teren inițial aparținând SC Floreasca City Center există în prezent Complexul Multifuncțional Hipermarket „Promenada." Promenada Mall București intenționează să extindă Complexul Multifuncțional cu hipermarket menționat și birouri spre sud, pe parcela care a aparținut inițial SC Floreasca Center SA.

Planșa „PROPUNERE REGLEMENTARI" vizată spre neschimbare. anexă ia Avizul de Urbanism, face parte integrantă din prezentul Regulament.

In conformitate cu Avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ..Dealul Spirii" București, după aprobarea PUZ va fi solicitat avizul/autorizația de securitate la incendiu.

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Regulament se aplica terenului delimitat cu iinie galbenă. întreruptă in Piansa „Propunere reglementări", teren in suprafața de 41.240,00mp, situat în Calea Fioreasca, nr244-246. Sector 1. București. Terenul aparține S.C. PROMENADA MALL BUCUREȘTI S.R.L. (fostă S.C. FLOREASCA CITY CENTER SRL) Pentru el au fost eliberate de către Primăria Sector 1 Certificatul de Urbanism nr. 1319/35/F/20835 din 06.08.2015 si Certificatul de Urbanism nr. 2337/85/F/38332 din 14.12.2016, iar de către Primăria Municipiului București, Avizul de Oportunitate nr59/18.11.2015. La data eliberării documentelor menționate terenul aparținea în suprafață de 28.714.00mp Floreasca City Center SRL și în suprafață de 12.256.00mp Floreasca Center S.A.

CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Terenul analizat a fost reglementat anterior prin PUG municipiul București aprobat de CGMB în decembrie 2000. In conformitate cu prevederile PUG terenul este încadrat in subzona CB1 - a serviciilor publice dispersate în afara zonei centrale

Ulterior aprobării PUG, in concordanță cu prevederile acestuia, care impun ca pentru Subzona CB1 anterior autorizării construcțiilor să fie întocmite documentații de urbanism de tip PUZ, au fost întocmite:

Plan Urbanistic Zonal „Centru Comercial si Servicii Calea Floreasca. Sector 1, București", aprobat cu H.C.G.M.B.. nr 85/2006. In baza acestui PUZ au fost construite Hipermarketul „Promenada”.'Cljkteș^2 turn pentru birouri City Center si clădirea pt birouri Reiffeisen. Parcela'4n..suprafațaYiă -28.714.00mp. care a aparținut inițial S.C. FLORE AS CZUDITY CENTER S.R.L. est^ cuprinsă în acest PUZ și prin prezenta documentație este propusă majorarea CUT de la 3.5 la 4.0. Se face preciza-ea că aceasta majorare se înscrie în prevederile Legii 350/2001 a Urbanismului, actualizată care exceptează hipermarketurile și serviciile de la limitarea majorării CUT o singura data și cu max. 20%

Plan Urbanistic Zonal „închidere Inel Median de Circulație la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina" aprobat cu H.C.G.M.B. nr 294/28.11.2013 si modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014.. care preia prevederile PUZ „Centru Comercial și Servicii Calea Floreasca” incluzând și parcela ca aparținut inițial S.C. Floreasca Center S.A. în suprafața de 12.256.00mp. Pri respectat CUT-ul reglementat prin PUZ „Inel Median" de 4A

zentul P\JZ. esteDIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE .SUBZONE,SI UTR \ r(

întregul teren este propus spre încadrare in subzona funcționaîă-regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxi (7s+P+11 E+Etehnic) , în conformitate cu încadrarea din pupefde funcționale făcută prin cele două PUZ-uri anterior aprobate.

TITLUL II PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE. SUBZONE SI UTR

GENERALITĂȚI. CARACTERUL ZONEI

Zona în care este situat terenul cuprins în PUZ este una din zonele aflate intr-o puternică dinamică ale municipiului București trecând de la funcțiunea industrială la cea de predominant servicii (birouri) . Amplasarea aici a unor funcțiuni comerciale si pt divertisment, alături de creșterea suprafeței serviciilor (birourilor) este menită să contribuie la creșterea gradului de dotare și transformarea întregii zone într-un centru urban secundar, care in final prin creșterea complexității să poată contribui la reducerea traficului generat în prezent de zonele monofuncționale si trebuie încurajată Funcțiunea comercială și de servicii propusă este compatibilă cu vecinătatea în care se incadrează. și ținând cont de echiparea zonei cu infrastructură de mare capacitate (rețele tehnico edilitare, tramvai, metrou) indicatorii de utilizare a terenului POT și CUT au fost menținuți in limite specifice zonelor centrale.

SECȚIUNEA I UTILIZARE FUNCȚIONALA

-Art. 1.- UTILIZĂRI ADMISE -Sunt admise funcțiunile comerciale si de tip hypermarket împreuna cu funcțiuni de servicii -birouri, distracie, divertisment, amenajarea de circulaii și platforme pentru pietoni, pentru accesul auto pentru clienti și pentru aprovizionare. împreună cu locurile de staționare vehicule. Sunt permise amenajări de spații verzi și plantate.

Art. 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-Sunt admise numai acele activități comerciale și de servicii care prin modul lor de funcționare se incadrează în normele de poluare admise de Agenția Pentru Protecția Mediului București.
-Sunt interzise depozitările de materiale cu risc de explozie, d decât cele admise prin Avizul Brigăzii de Pompieri, și de matei tabere de corturi si deschiderea de cariere pentru aprovizionar Sunt interzise deasemenea amenajările exterioare care impiec terenului a apelor din precipitații, sau le conduc spre proprietăl


SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI

Art. 4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR -Pentru a fi construibilă conform prezentului regulament parcela trebuie sa-și păstreze suprafața actuală rezultată prin cooptarea ca asociat in cadrul S.C. Floreasca City Center SRL a societății

S.C. Floreasca Center S.A. și din alipirea terenurilor aparținând inițial celor două societăți

Art. 5. -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-Complexul multifuncțional care urmează a se realiza va păstra o retragere de minimuml 5.00m față de bordura actuală a Căii Floreasca. Volumul care se va înălța cu mai mult de P+2 niveluri va respecta retragerea actuală a Hypermarketului ..Promenada"

Art. 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI DE SPATE ALE PARCELEI

-Clădirile care se vor realiza vor păstra față de limitele laterale și de spate ale parcelei distanțele precizate în Planșa de reglementări vizată spre nesc'nimbare. care face parte integrantă din prezentul regulament cu următoarele precizări:

 • - Față de limita de sud de proprietate, unde noua clădire se învecinează cu locuințe se va păstra în mod obligatoriu o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirilor nou propuse.Diminuarea acestei retrageri, dar nu la mai puțin de 10.00m, este posibilă doar cu acordul notarial al proprietarilor locuințelor situate imediat la limita de sud a PUZ.

 • - Față de limita de est de proprietate se va păstra o distanță de minimum 3.Om, cu excepția volumului care se va înălță cu mai mult de P+2 niveluri care va păstră alinierea actuală a Hypermarketului Promenada

Art. 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-Clădirile care urmează a se realiza vor fi construite într-un singur corp, nedespărțite.

Art. 8. - CIRCULAȚII SI ACCESE

-Circulațiile si accesele în incintă vor avea o lățime de minimum 7,00 m si vor respecta Avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București nr.10422 din 01.08.2016

 • - Este obligatorie pe parcelele cuprinse în PUZ rezervarea terenului necesar pentru realizarea a două legături carosabile între Calea Floreasca și str. Barbu Văcărescu si punerea acestora în funcțiune concomitent cu cea a extinderii reglementate. • - Este obligatorie rezervarea pe terenul reglementat prin PUZ a suprafeței necesare realizării pasajului pietonal de supratraversare a Căii Fioreasca permițând legătura spre stația „Aurel Vlaicu" precum și supratraversarea străzii Barbu Văcărescu.

 • - Este obligatorie amenajarea acceselor astfel încât să se asigure a destinate publicului pentru persoanele cu dificultăți de deplasare


Art. 9. - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR -Staționarea autovehiculelor pentru clienți și pentru aprovizionare se va face numai în fără afectarea Domeniului public al municipiului București. Asigurarea necesarului de locurrde

parcare se va face cu respectarea Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a municipiului București in conformitate cu Hotărârea 66/2006 a CGMB.


Art. 10. - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-In conformitate cu Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane înălțimea maximă a clădirilor care se vor realiza nu va depăși 7 S + P+ 11 niveluri + Etaj tehnic (80.00 m la cornișe), respectiv cota absolută maximă de 162.56m (82.56 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 80.00 m înălțimea maximă a construcțiilor)

Art. 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-Aspectul exterior a1 clădirilor care se vor realiza va urmări punerea in evidență a caracterului comercial al acestora. Vor fi utilizate materiale de finisaj durabile, de calitate. Se interzice utilizarea în exterior a unor materiale produse pentru a fi utilizate numai in interiorul clădirilor, iar pentru pavimentele exterioare se vor evita materialele lunecoase.

Art. 12. - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA -Este obligatorie racordarea clădirilor care se vor realiza la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, rețeaua publică de colectare a apelor uzate, precum și la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Evacuarea apelor din precipitații de pe acoperiș se va face prin jgheaburi și burlane care nu vor arunca apa pe trotuarele destinate circulației pietonale, pentru a evita formarea gheții atunci când temperatura scade sub 0,0 grade Celsius.

- In conformitate cu Avizul Comisiei de coordonare a PMB :

 • - la faza Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități

 • - se vor prevedea: gospodărie de apă menajeră și incendiu

 • - relizarea viitorului acces de intrare/ieșire din Calea Fioreasca nu va afecta fundația și stabilitatea stâlpilor RATB cat și circulația mijloacelor de transport în comun ale RATB

 • - la faza Autorizare de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și „extindere complex multifuncțional Calea Fioreasca 244 -246 sector 1 București” la structura hidrogeologică existentă cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent.  j »•

  /O- se vor resoecta prevederile Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lunc a serviciului public de salubrizare în municipiu! Bucureșt' aprobat cu HCGMB nr 82/28.04.2015 stipulate în Cap. III.C Activitatea de salubrizare menajeră și Cap. IJJ Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfaș


Art. 13. SPATII LIBERE SI PLANTATE

-Se recomandă ca spațiile neconstruite din incintă să fie amenajate c circulația si staționarea pietonilor, cu spații verzi îngrijite core platforme pentru staționarea autovehiculelor. La fiecare 8 locuri de parcare de®a:Șuprafață va.fi. plantat un arbore si se recomandă ca o parte din locurile de parcare să fie amei^atej-qW dale'"/ înierbate pentru a crește suprafața de infiltrare a apei din precipitații în sol.              ,0 <%;■/

- In conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului București nr 85 dim^OOj^f, completat cu Adresa nr. 20266 din 09.10.2018 a aceleiași Agenții : Suprafața de spații verzi din incintă va fi de minimum 11.840. 39 mp (31,08%) distribuită astfel:

 • - 4.115,39 mp (10,08%) pe soi natural.

 • - 7.725,00 mp (29,28%) - peste subsol betonat si pe terasa clădirii.

Grosimea stratului de pământ vegetal amplasat peste zona de construcții - subsol va fi de 265 cm pentru plantarea arborilor și arbuștilor și poate fi considerat un sol natural, iar pe terase grosimeastratului vegetal va fi de la 40 cm pană la 265 cm unde este posibil.


Art. 14. - ÎMPREJMUIRI

Nu vor fi realizate împrejmiri care să separe domeniul public de suprafața pietonală amenajată pe parcelele reglementate prin prezentul PUZ. întreaga suprafață cuprinsă între bordura Căii Floreasca și clădirile nou construite va fi amenajată în continuitate.

SECȚIUNEA III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15. - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

-Procentul de ocupare a terenului (POT), calculat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 a Amenajării Teritoriului și Urbanismului se va încadra intr-o valoare de maximum 65%

Art. 16. - COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI

-Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), calculat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001. a Amenajării Teritoriului și Urbanismului nu va depăși valoarea de 4,0


//PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romonia20î9.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM SI

AMENAJAREA TERITORIULUI


DIRECȚIA URBANISM


SERVICIUL URBANISM

Nr.       .......^V..<2019RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICUL

PUZ -CALEA FLOREASCA NR.244-246(fost 244, 246B), SECT1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.01.2016 -22.01.2016;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare. 15.09.2017-29.09.2017;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 07.02.2019 -22.02.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2.     Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.


  /?.Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul d ' URBONLINE ' (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în Răspunsurile elaboratorului documentației la observații! fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au foăț cc prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate câKș-rfaspun documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

g^elab&ătorului


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura ă rnt^frativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

'/ /


4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Dna                           dna.                          dl.                dna.

dl. Babău Georael Constantin, dna. Antoaneta Pârvescu, dl. ■j, dna                                    , dna.

dna.                     . dl                           , dna                       , proprietari ai

imobilelor aflate la partea sudică a amplasamentului.

5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

S-a răspuns solicitărilor prin adresele înregistrate la PMB cu Nr. 1565812/11.10.2017 și Nr.1563608/04.10.2017.

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.


configurația educabilelor. a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite leg^Eetrcorțipetență Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în celpuJ^Le^gxista opir^jțiferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea spe^aaftștTîor implioaiiGkHHproc^sul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectuhtfiO^parține ai competența legală.

implica^GkH^i _     __

□^|$reaiea prelujîriRtuturor

- liortfățnpr ce dețirr

aujdst respectate j lfație\l?a'i; PMB Nr.

și Sistematizarea


Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației" cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnipe-^de Cir& 10422/1436526/ 01.08.2016 emis de Direcția Transpwwftr-BîunTuri Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.85/24.09.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus care au fost analizate și la care s-a răspuns petenților, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ -CALEA FLOREASCA NR.244-246B, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


iL>