Hotărârea nr. 571/2019

HOTARAREnr. 571 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI - TARGOVISTE NR. 10, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua București - Târgoviște nr. 10, Sector 1, București

(pentru spital categoria l-a, destinat relocării Spitalului de Urgență Floreasca, a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu - Rusescu” și Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri)

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 7364/18.06.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 94/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 649/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de;

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 683/76/B/14525/11.05.2018 si nr. 2229/228/B/48961/21.12.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 43/28.03.2018; Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 46/09.07.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1483/ZP/23.10.2018;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 10853/547/25.06.2018 si nr. 18598/1007/31.07.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 911914/02.05.2018;

Administrația Națională „Apele Române” -Avizul de Gospodărire a Apelor: avizul nr. 90 -B/25.04.2019;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: 1621689/25.05.2018;


Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1608502/5159/18

Țtl ST.

Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal Of 13~~sector 5, București.-Romani:fe'F “+■

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua București - Târgoviște nr. 10, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 38/18.06.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 7365/18.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


romania2019,.eu


Ca urmare a cererii adresate de SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, în calitate de Proiectant de Urbanism pentru PRIMĂRIA SECTORULUI 1 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu dem-iciliul/sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, Nr.9, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr.1732289 din 25.04.2019 si completată cu Nr.1740207 din 24.05.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. 1^8 O& .2019

PENTRU

PUZ -ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.10, SECTOR 1

PENTRU SPITAL CATEGORIA l-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI Șl COPILULUI "ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE SI ARSURI

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, Șoseaua București-Târgoviște, Nr.10, SECTOR 1, cu NC203816 și NC267675, terenuri cu o suprafață totală de 71.778,00mp, aflate în proprietate privată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. în conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism Nr.683/76/B/14525 din 11.05.2018 (înlocuiește și preia avizele obținute pe baza CU Nr.2229/228/B/48961 din 21.12.2017), eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București, teritoriul reglementat prin documentație are o suprafață totală de 451.855,64 mp. cuprinzând terenuri proprietate publică și privată.

INIȚIATOR:                                 PRIMĂRIA SECTORULUI 1 A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:                             SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:   Urb.              .-RURDz0,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și este delimitată: Nord Vest - Str. Cotnari, Sud -Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești, Sud Vest - Șoseaua București-Tâgoviște și Nord Est - Strada Alexandru Bratu.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

având


Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012,H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018prfi^ilul este situat în următoarele unități teritoriale de referință:

-M3 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate.

sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4

- Regim de construire: continuu sau di

O

Bd. Regina Elisabeta nr 47 coc poștal 0500 i3^eator 5 EkJteureștî

Tel: 021.305.55.00                              /        \

http://www.pmb.ro

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal municipal de sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale: servicii sociale, colective și personale sedii ale unor organizații politice, profesionale etc . lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite: spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente: pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmax=60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): CUTmax=2,5 mp ADC/ mp. teren;

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5 00 metri;

-Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

-L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

-Regim de construire: construire continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice,

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: P+2E+M;

-Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 45%;

-Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim= 1,30 mp.ADC/ mp. Teren;

-Retragerea minimă față de aliniament: retragerile față de aliniament se stabilesc prin P.U.Z.;

-Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

-V4 - Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă ( Lacurile Colentinei, Lacul Morii etc.).

-Regim de construire: construire continuu sau discontinuu;

-Funcțiuni predominante: pe fâșia de protecție de 50,0 metri (30,0 metri în unele P.U.Z.-uri aprobate anterior) din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu funcțiune publică, ecologică și peisagistică, se admit următoarele: drum de halaj, alei, amenajări de mici dimodihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte d


specifice programului de parc;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: P+2E;

-Procent de ocupare a terenului (POT): POTmaxim = 15% (cu construcții carosabile și pietonal^);

-Coeficient de UW^rb a fertyî

♦ /

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poStal 050013 sector 5 PucureSi România

Tel 021 305 55 00               \\        '

http://www.pmb.roi (CUT): CUT maxim= 0,20 mp.ADC/ mp<


imenț^i^'publică
j -Retragerea minimă față de aliniament: conform studiilor de specialitate avizate conform legii; -Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

A.     ■■        1 ■—             ■      11        111

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată. Art.32, Alin. 1, Lit.b.c, Alin.5, Lit.a și Art.47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București:

UTR 1: CB3 - subzona polilor urbani principali;

Regim de construire: discontinuu;

Funcțiuni predominante; instituții și servicii publice, servicii de sănătate, etc., conform RLU vizat spre neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): maxim 37,77m (conform Aviz AACR nr.10853/547/25.06.2018);

Regimul maxim de înălțime (RH max): RHmaxim = S+Ds+P+10E;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmaxim = 65%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 4,0 mp.ADC/mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: 10,00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: minim 10,00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: minim 10,00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

UTR 2: M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4E;

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni predominante: sedii ale unor companii și firme, servicii, locuințe, etc., conform Regulament Local de Urbanism vizat spre neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): maxim distanța între aliniamente, la care se pot adăuga 6.00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare. Se va determina prin avizul Autorității Aeronautice Civile din România;

Regimul maxim de înălțime (RH max): RHmaxim = P+4E, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): POTmaxim = 60%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 2,5 mp.ADC/mp. Teren, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare; Retragerea minimă față de aliniament: între 0,00m-6,00m, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: minim 3,00-5,00m dar nu mai puțin de H/3, conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: minim 5,00-6,00m dar nu mai conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism af neschimbare:

UTR 3: V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice; Regim de construire: continuu, discontinuu;

Funcțiuni predominante parcuri și spații aferent, vizat spre neschimbare;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Autorității Aeronautice Civile din România^ Regimul maxim de înălțime (RH max):--tXQA

V

UKAS

STjrtMS

ISO 9OOÎ • rso 1001

001


Procent de ocupare a terenului (POT max): POTmaxim = 15% (cu construcții, platforme circulații carosabile și pietonale);

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): CUTmaxim = 0,2 mp.ADC/mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.5159/1608502/ 18.05.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1621689/25.05.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.10. SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.683/76/B/14525 din 11.05.2018. eliberat de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ■ ARH. ȘTEFAN CALINlDUMITRAȘCUîntocmit, Urb. Bogdan TODERAS

4ex./06.06.2019

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București România

Tel- 021 305.55.00

http://www pmb ro

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ - PRIORITĂȚIPrioritate 1 legătură Nord - Sud                                                      £

- propunere arteră circulație cu 2 benzi pe sens împreună cu sensurile giratorii din Sudul, centrul și Nordul terenului:

 • - se realizează distribuția traficului de la intersecția dintre Șoseaua București -Târgovișle și Șoseaa Gheorghe lonescu Sisești la Drumul Berivoiul Mare. în Nord.

Prioritate 2 propunere circulații de legătură :

 • - continuare Strada Cotnari până la intersecția cu artera propusă din cadrul Priorității 1:

 • - modernizare Strada Alexandru Bratu;

 • - propunere circulație de-a lungul Lacului Grivița. legătura dintre artera propusă prin Prioritatea 1 și Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești.

Prioritate 3 conexiune cu zona de Nord

 • - modernizare Drumul Berivoiul mare;

 • - continuare Strada Bratu Alexandru dincolo de sensul giratoriu propus în Nord, către Șoseaua Odăii. Prioritate 4 metrou

 • - propunerea unei stații de metrou adiacente spitalului, cu 3 accese și un pasaj pietonal subteran.


Prioritate 5 circulații de-a lungul lacurilor

 • - propunere arteră de circulație cu o bandă pe sens la nord de Lacul Grivița. legătură între Strada Alexandru Bratu și Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești;

 • - propunere arteră circulație cu o bandă pe sens de-a lungul salbei de lacuri. Prioritate 6 parc

 • - propunere parc de-a lungul Lacului Grivița. între cele două artere propuse în cadrul Priorităților

2 și 5

Prioritate 7 artere de deservire locală

 • - propunere artere cu câte o bandă pe sens cu rol de distribuție a traficului la nivel local

Nota: Suprafața zonei reglementate conform anexei la Avizul Preliminar nr. 43 28.03.2018 este de 45.!9ha, considerând rectificarea suprafeței de aproximativ 40ha stabilite prin CI' nr 683 76B 14252 din 11 05 2018 si regăsite in Avizul Preliminar, partea scrisa, punctul 1 - "Generat de imobilul".

Zona reglementata este rectificată pe baza limitelor cadastrale si a indicațiilor primite din partea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Primăriei Municipiului București


BILANȚ COMPARATIV - TERENURI 1NIT1ATOARE PUZ

NT crt

Denumire

PUG București

PUZ Zona de nord, HCGMB nr 21/2014 - suspendat

Propus

1

Suprafața teren (conf cadastru)

71778

71778

71778

2

UTR

M3

UTR 16 - centru îngrijire batram

UTR 1-CB3

3

S construita conf POT

43066,8

14355,6

46656

4

POT (%)

60

20

65

5

S desfasurata - baza calcul

179445

107,667

287112

6

CUT (mp ADC/mp teren)

2.5

1.5

4

7

H maxim (m)

22

15

37 77

8

RH maxim

P+4

S-Ds-P-IOE

TABEL SINTETIC CU SUPRAFEȚELE DE TEREN PENTRU CARE SE MODIFICĂ STATUTUL JURIDIC/CIRCILAȚIA                        TERENURILOR


N r. Crt.


Categorie terenuri


Suprafață


Terenuri proprietate publică de interes național


Terenuri propnețațe publică de interes local TerequrTpi

tă a persoanelor fizice sau jfl ■2k: interes local


^-xJ 9 503,11 mp f,a^^43.16 mp


—----1----42

doinenui public Țș.


i£L

N. raa «h \      ____


7L%iț34 mp 8£6§<64 mp ----T-----

J


SEF PROIECT CONCEPT


PROIECTAT


DESENAT


'N VE0O feONCJ^K.NGINEERING S.R.L. J40Â3314/.<2011, CUI RO29319742

semn\urJ~


MANAGER DE PROIECT


urb'Qdeffe Luiza Voinea VEGO CONCEPT ENOENEERINC S R i urb Bianca Ivan___________

urb Alina Diaconu________

urb Anca Cucuhci________

urb Diana Postolache______

urb Ioana Prie_____________

urb Roxana Rusu_________

urb Andra-Filofteia Zamfir drd arh V'irgjl Profeanu


DESTINAȚIE


LOCAȚIE


SUF BUC


FAZA


EMITENT


PUZ V PE


speclS

uIrTb U 0 3


NUME LIVRABIL de43 REALIZARE DOCU


\C

NUME PLANȘA:


fT" ^r-,'   "

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE CATEGORIA I-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” ȘI SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE SI ARSURI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________2________________________________________________________________________________

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VECO © 2019


iMFftEUNÂ CONSTRUIM

VUTOWL

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE CATEGORIA I-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

FOAIE DE CAPĂT:

PROIECT:


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE

CATEGORA I-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENTA FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI

ARSURI

FAZA:


PLAN URBANISTIC ZONAL \


BENEFICIAR:


AMPLASAMENT:ȘF^ȚcHuiî 1 jXL MUNICIPIUMrTBtJCUREȘTI

Z

Municijpi*ul^București, sector 1, Șoseaua București-Târgoviște -Șoseaua (The. I. Sisești - Str. Alexandru Bratu - Str. CotnariPROIECTANT GENERAL:


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București, sector 6. Splaiul Independenței nr. 291-293. etaj 14, înmatriculată sub J40/13314/2011. C.U.I. RO 29319742. telefon +40 21 315 03 97, fax +40 21 315 03 98VECO

C 2019


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE CATEGORIA I-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

V E GO

€> 2019COLECTIV PROIECTARE:REGLEMENTĂRI URBANISTICE:


Urb.

Urb.

Urb.

Urb.

Urb.

Urb.

Urb.
ÎMWEUHÂ COWSTWUIM virroovL

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE CATEGORIA I-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS R.L.U.

INTRODUCERE

 • 1. Date de recunoaștere a documentației

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I - Roiul regulamentului local de urbanism

Capitolul II - Baza legală a elaborării

Capitolul III - Domeniul de aplicare

Capitolul IV - Documentații de urbanism elaborate anterior si corelarea cu acestea

Capitolul V - Diviziunea teritoriului în Unități Teritoriale de Referință

Capitolul VI - Restricții si permisivitati de intervenție in obiectivele identificate prin Raportul de

Cercetare Arheologica elaborat pentru prezenta documentație

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE

REFERINȚĂ...................’

 • 1. UTR 1 - CB3

Subzona polilor urbani principali

 • 2. UTR 2 - M3

Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de

P+4 niveluri

 • 3. UTR 3 - Via

Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice

ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Împreună couvtwuîm VUTOtUL

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE CATEGORIA I-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU SANATATEA MAMEI SI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

INTRODUCERE

1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU UN SPITAL DE CATEGORA I - A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENTA FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU   SANATATEA   MAMEI   SI   COPILULUI

„ALESSANDRESCU-RUSESCU” SI SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI

Beneficiar:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiectant:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.. cu sediul în București, sector 6. Splaiul Independenței nr. 291-293. etaj 14. înmatriculată sub J40/13314/2011. C.U.l. RO 29319742. tel +40 21 315 03 97. fax +40 21 315 03 98

Data elaborării:

2019

Faza

PLAN URBANISTIC ZONAL


TITLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I - Rolul regulamentului local de urbanism


Art 1. Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, jurk care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale d/w.

Art 2. (1) Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter uke&ter.

 • (2) Prevederile prezentului regulament local de urbanism (R.L.U) permit autorizarea directa a

investițiilor. Fac excepție situațiile speciale prin care se impune in mod obligatoriu elaborarea unor Planuri urbanistice de detaliu, atata timp cat nu se doresc derogări care impun elaborarea documentațiilor de urbanism de tip PUZ si in condițiile respectării intocmai a conținutului si a prevederilor prezentului regulament de urbanism, asa cum va fi menționat pe parcursul acestuia.

 • (3) Pentru terenurile din subzona funcționala U.T.R. 1 - CB3, indiferent de suprafața

acestora, nu este necesara elaborarea unei documentații de urbanism de tip P.U.D, in

condițiile respectării prezentului regulament de urbanism.

 • (4) Pentru terenurile cu suprafața mai mica de 5. 000 mp aflate in subzona funcționala U.T.R. 2 - M3. pentru care se respecta intocmai prevederile prezentului regulament de urbanism se pot solicita certificate de urbanism, in care se vor preciza avizele și acordurile necesare în vederea întocmirii documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.). fara a fi neceseara elaborarea unei alte documentații de urbanism de tip P.U.D. sau P.U.Z.

  VECO

  C 2019iMPRCUHA

CONSTRUIM

VIITORUL

(5) Pentru terenurile cu suprafața mai mare de 5.000 mp (cu excepția subzonei funcționale U.T.R. 1 - CB3; este necesara elaborarea unei documentații de urbanism de tip P.U.D. in vederea reglementarii amanuntite a următoarelor prevederi (asa cum sunt ele menționate in Le’gt'u 350 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul)'. „Capitolul II - Documentații de amenajare a teritoriului si de urbanism. Secțiunea 3 — Documentații de urbanism Art. 48,(1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcele 'învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care detaliază cel puțin:

 • a) modul specific de construire in raport cu funcțiunea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

 • b) retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

 • c) procentul de ocupare a terenului si modul de ocupare al terenului:

 • d) accesele auto si pietonale;

 • e) conformarea arhitecturala volumetrica.

 • f) conformarea spatiilor publice

 • (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amanuntila a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal

 • (6) Pentru terenurile incadrate in subzona funcționala U.T.R. 3 - Via si pentru terenurile ce fac obiectul amenajării cailor de circulații publice - se pot autoriza fara elaborarea documentațiilor de urbanism de tip PUD si PUZ. ulterior aprobării de către autoritatile competente a unor indicatori tehnico - economici stabiliți prin studii de fezabilitate. Acest lucru este posibil sub condiția incadrarii propunerilor in prevederile prezentului regulament de urbanism si a planului de reglementari.

 • (7) In situația in care, exista terenuri rezultate in urma dezmembrării dintr-un teren ce face obiectul unui ansamblu unitar - dezvoltat in etape diferite de către același dezvoltator, autorizarea directa a construcțiilor pe noile terenuri se va realiza ținând cont de următoarele:

• reglementările sa fie gândite unitar pentru intreg ansamblul (raportat la terenul inițial — inainte de dezmembrare) - in condițiile impuse de prezentul regulament, după cum urmeaza: POT, CUT, regim maxim de inaltime, retragerile fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale terenului precum si retragerea intre clădirile aflate pe

aceeași parcela, amenajarea nivelurilor subterane sau a demisolului sa fie comune pentru ^tbațe clădirile ansamblului, amenajarea locurilor de parcare la sol, asigurarea spatiilor ' "        * e/zi, etc;


Z^proprietarii terenurilor dezmembrate (fie ca sunt aceiași proprietari, fie ca sunt . diferiți);sa-si asume prin declaratie/acord notarial constituirea servitutilor (ex: de trecere f i i

asupra .cailor de acces carosabile si pietonale, de trecere pentru utilitati, pentru toate si ^oricare rețele de utilitati - subterane si supraterane, de trecere pentru efectuarea de lucrări Z /( L ' ^e constructe) sau orice drept real de a construi pe limita de proprietate afere erenurilor — rezultate in urma dezmembrării, inclusiv - dar fara a se limita la dre


Art 3. Prevederile regulamentului local de urbanism este diferenti>Pț5entru fieg^^nit referința.                                                                         '

Art 4. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevedenfe^r’eferitqa construire, funcțiunea zonei. înălțimea maximă admisă, coeficientul de'utilizare

procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament, limitele Kter parcelei, carateristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.


IMRREUKÂ COWnttMM VIITORUL

Art 5. T oale documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, in funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970. actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători pe teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Art 6. Odată aprobat. împreună cu documentația P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Art 7. Proprietarii parcelelor, care in urma aprobării P.U.Z.-ului. urmeaza a fi expropriati prin transferul unei suprafate de teren către domeniul public, pot beneficia integral de următoarele:

 • a)  indicatorii P.O.T.* si C'.U.T.* raportați la suprafața terenului inițial (inainte de expropriere) la care se adauga,

 • b)  un spor de C.U.T.* egal cu suprafața de teren transferata către domeniul public, precum si de

 • c)   posibilitatea construirii a doua niveluri suplimentare.

*Nota:

 • •   C.U.T. - ul calculat pentru terenul întreg va putea fi astfel consumat pe o clădire amplasata pe terenul ce va ramane in urma exproprierii (cu condiția respectării retragerilor si a regimului de inaltime prevăzut in prezentul regulament).

 • •   P.O.T.- ul inițial (raportat la suprafața terenului inițial - inainte de expropriere) poate fi utilizat la suprafața de teren ramas in urma exproprierii dar nu mai mult de 80% din suprafața terenului ramas in urma exproprierii.

Art 8. Prevederile articolului 7 sunt \afabile cu condiția ca beneficiarul sa isi asume prin declarație notariala, ca oricând in decursul a 49 de ani de la înscrierea in cartea funciara a acestei declarații, va ceda tara a cere despăgubiri, suprafața propusa a fi trecuta in domeniul public, oricărei autoritati competente ce va face aceasta solicitare.

Ulterior declarației notariale, beneficiarul este obligat sa isi noteze in cartea funciara aceasta declarație, anterior obținerii autorizației de construire. Ulterior obținerii autorizației de construire si înaintea recepției la terminarea lucrărilor de construire, beneficiarul este obligat sa realizeze pe cheltuiala lui dezmembrarea terenului prevăzut a fi trecut in domeniul public si notarea in cartea funciara a terenului dezmembrat, conform obligației mai sus menționate: aceea de a transfera oricând in termen de 49 de ani (din care se

scade perioada scursa de la data primei declarații) a obligației de a ceda fara a putea pretinde despăgubiri sau alte plăti compensatorii.


Art. 9. Parcelele de colț beneficiază de suplimentarea coeficientului de utilizar față de cel admis pentru UTR-ul în cauză.

X

enzi/sens inclusiv twifh de 9,0 m). pe


Parcelele de colt sunt definite ca terenuri aflate la intersecția drumurilor de,-rațlgQ (minim liniile de transport in comun) sau rang 2 (2 benzi/sens) cu drumuri de rang^. 2 sau o raza de:


100 m din axul geometric al intersecției dintre drumuri de rang 1 si 2;

70 m din axul geometric al intersecției intre drumuri de rang 1/2 cu drum

krt4o./Parvcelele de colt definite in cadrul Art. 9 beneficiază si de suplimentarea regimului de inaltime fnaxim pdrmi?. de se va calcula astfel:

• lifaltirrțea'țnaxirpa permisa in cadrul terenului = de 3 ori distanta dintre punctul de intersecție al alinierilor din câcMjl itișul^i in cjare se afla terenul si centrul geometric al intersecției drumurilor la care se raportează imobilul.

---I 3

’ > * j -7 * •

jego holdings                ofricisiMgB ytiidfigs 7 )/.     / Qy /

Tel 0371488936 / 0371488910  Fax                               ......7

WMEWÂ constituim VlITOftlA


Capitolul II - Baza legală a elaborării

Legea nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare:

Legea nr 50 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție cu modificările si completările ulterioare:

Ordin nr. 1~6 .V 16 privind "Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" Indicativ OM-O10-2000 august 2000 al M.L.P.A. T.:

Ordinul comun nr. 214 RT 16NN martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului:

Legea 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313 2009;

OUG nr. 59 2007 -privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități:

Legea nr. 13/2007- legea energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare:

Ordinul președintelui Autorității naționale de reglementare în domeniu! energiei nr.4 200~. ari. 31 "norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice

Ordin pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr 2.314 2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute. M/Of anul 178 ( XXII) nr. 670 bis 1. 10.2010:

Legea 5 22000 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a -III- A Zone

protejate;

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ;

Legea fondului funciar (nr. 18 1991. republicată):

Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54/1998);

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33 1994):

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7 1996):

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10 1995);

Legea privind protecția mediului (nr. 137/1995. republicată):

Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82'1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213 1998):

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind

înființarea Administrației Naționale Apele Romane cu modificările si completările idjepioare: Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 662/2006 privindproce


' competentele


•x" /   l


ÎMHJEUHÂ CONS^UMM vtrroiKM.


Capitolul III - Domeniul de aplicare

Art 1. Prezentul regulament de urbanism se aplică teritoriului delimitat de Șoseaua București - Târgoviște. Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. Strada Alexandru Bratu. Strada Cotnari, conform lungimilor de segmente determinate în planul de proiecție Stereo 70.

Art 2. 1 mpartirea teritoriului mai sus menționat, in unitati teritoriale de referința (U.T.R.) s-a realizat conform planșei - Reglementari urbanistice - scara 1.2000, aceasta fiind pane integrata din documentația de urbanism Plan Urbanistic Zona! - pentru un Spital de categora I-A, destinat relocării Spitalului de l rgență Floreasca. a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si C 'opiluluiAlessandrescu-Rusescu" si Spitalul C'linie de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri.

Unitatea teritoriala de referința (U.T.R) este o subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii administrativ - teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizata prin omogenitate funcționala si morfologica din punct de vedere urbanistic si arhitectural, avand ca scop reglementarea urbanistica omogena. U.T.R-ul se delimitează după caz. in funcție de relief si peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorica unitara intr-o anumita perioada, sistem parcelar si mod de construire omogen, folosințe de aceeași natura a terenurilor si construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.1

în afara limitei zonei reglementate se mențin orientativ unitățile teritoriale de referință prevăzute în PUG

București, la nivel de zonifîcare funcțională pana la elaborarea unor noi documentații de urbanism.

A \ iACapitolul IV - Documentații de urbanism elaborate anterior si cor ea cu aceșteffv?-^'^ \CO^r

Prezentul regulament de urbanism este intocmit in corelare cu prevederile ur\najoareî6r dlentatii


\ 269/2000 și i*" 877/2018 (pentru


P.U.G. Municipiul București și RLU aferent - aprobat prii

HCGMB nr. 324/201, nr. 241/2011. nr. 323/2012, nr. 224/ prelungirea valabilității PUG);

PUZ „Linia nouă de metrou-Magistrala 4 - Racord 2 - Extensia PS Zarea - Lacul Străulești. tronson: B-dul Bucureștii Noi-Zona Laromet-Zona Străulești”, aprobat cu HCGMB nr. 136/2013.

PUZ Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 391-393, 455-465,4

București - Targoviste nr. 4-4A, aprobat prin HCGMB nr. 344/2018


Capitolul V - Diviziunea teritoriului în Unităti Teritoriale de ReferințăArt 1. Planșele care cuprind delimitarea și repartiția unităților teritoriale de referință înhA-itOriu fac parte integrantă din regulamentul local de urbanism aferent prezentului P.U.Z.

Art 2. în cadrul Planului Urbanistic Zonal - pentru un Spital de categora I-A, destinat relocării Spitalului de Urgență Floreasca, a Institutului National Pentru Sanatatea Maniei; si Copilului---

„Alessandrescu-Rusescu” si Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri, au fost definite următoarele subzone funcționale:                                      o f               .

• U.T.R. 1 - CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI


: M/! ).CQ IC'.l'j ...


Definiția Unitatii Teritoriale de Referința formulata in Anexa nr. 2 la L.agea nr. 350 2001 versiune actualizata pana la data 01.05.2019.                            i


V E CO

© 2019


1-293. etaj 14 uego Holdings                 cffice<®u«go Holdings

Tel 0371433936 / 0371433910 Fax 0372373167 / 0372871942

iMFREUHÂ COWSTWUtM

VIITORUL

 • •  U.T.R. 2 - M3 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI CU ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI

 • •  U.T.R. 3 - Via-SUBZONA PARCURILOR. SCUARURILOR ȘI FÂȘIILOR PLANTATE PUBLICE

Capitolul VI - Restricții si pcrmisivitati de intervenție in obiectivele identificate prin Raportul de Cercetare Arheologica elaborat pentru prezenta documentație

Art 1. Valorile de patrimoniu care trebuie protejate, precum si zonele lor de protecție, sunt identificate si delimitate in Planul de reglementari urbanistice al prezentului P.U.Z. pentru un Spital de categoria l-a, destinat relocării Spitalului de Urgență Floreasca, a Institutului National pentru Sănătatea Mamei și Copilului ,,Alessandrescu-Rusescu " și Spitalul ('linie de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri.

Art 2. Lista obiectivelor inscrise in LVI aprobata prin Ordonanța nr. 2828z2015 sau identificate prin Raportul de Cercetare Arheologica:

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Cod LMI

Cod RAN

Adresa

Datare

1

Sit “Strâulești

Pod"

B-l-s-B-17861

179132.04

Cartierul Straulesti. intre malul nordical Lacului Grivitasi Sos. Gh. lonescu-Sisesti, la cca. 150 m E de intersecția Bd. Bucureștii Noi cu Sos. București - Targoviste

Sec. VI - Vil p. Chr.; sec. II - IV p. Chr.

2

Sit ‘‘Strâulești -Mâicănești"

B-l-s-A-17862

179132.60

intre malul nordic al Lacului Grivita si Sos. Gh. Ionescu - sisesti

Sec. XV - XVI. sec. VI -VII p. Chr.. sec. II - IV p. Chr.. epoca Bronzului. Cultura Tei

3

Zona cu materiale medievale timpurii

-

Conform raportului de cercetare arheologica intocmit de către Muzeul Municipiului București se prevăd următoarele:

Terenul situat in Municipiul București, sector 1. Șoseaua București - Targoviste. nr. 10 se afla in zona de protecție a siturilor arheologice cu nr. 4, ..Straulesti - Pod" (cod LM1 2015: B-l-s-B-17861) si nr. 5. ..Straulesti - Maicanesti" (cod RAN 179132.60. cod LM1 2015: B-l-s-A-17862) după cum rezulta din planșa Delimitarea siturilor arheologice, parte componenta a PUG - Municipiul București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000.

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/2000 privind patrimoniul arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național pentru efectuarea de intervenții presupunând sap e terenurile in cauza, nedescarcate de sarcina arheologica, aflate in perimetrul si in zona de protecție propun următoarele:

In zona de protecție a celor doua situri Straulesti Maicanestjz<îZStn^&$î

-—supravegherea arheologica:

A Ayandjn vedere proximitatea terenului de cele doua situri arheologice. i4endfic'area la suprafața in zona pe care se va reloca spitalul, a purii pi^o^irft^n\ca in momentul elaborării documentației tehnice de ajjttjp^are de .. a^est' teren sa se faca un diagnostic arheologic intruziv. darCnon-intruziv (prespectiuni /^rfiagnptom^trice/georadar). urmata de cercetare arheologica (daca este cazul), iar la momentul ~ iei reiteram necesitatea asigurării supravegherii arheologice autorizata de Ministerul Culturii 4-Tdferftitatii Naționale pe toata durata derulării proiectului.        —       _~     ~~

I
h^^rheologice se


gurataSplaiul Independentei nr. 291-293. etaj 14 vego.holdings            '   aft'd^Ce^a^^ngr,

060031, SectoN București              Tel 0371483936 / 0371488910  Fok 0322873167 /0372871942    ■


TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

j

i 1. UTR 1 - CB3      Subzona polilor urbani principali

1. Utilizări admise

C OMl.'.'BUIM

VlITOftUL


Se admit următoarele funcțiuni:

 • (1) instituții și serxicii publice supramunicipalc și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale:

 • (2) servicii de sanatate. servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infrastructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare. edituri, servicii pentru media: centre de informare, bibliotecă / mediatecă: activități asociative diverse: servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing. cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale:

 • (3) învățământ superior și de formare continuă:

 • (4) unități mici și mijlocii, specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar:

 • (5) locașuri de cult si construcții complementare (lumanarar. capela mortuara, etc):

 • (6) parcaje multietajate. parcaje la sol. heliport, spații libere pietonale. pasaje pietonale acoperite, spații plantate, scuaruri;

 • (7) put forat, gospodărire de apa, statii de pompare;

 • (8) separatoare de hidrocarburi si bazine de retentie;

2. Utilizări admise cu condiționări

 • (1) Se admit utilizări complementare serviciilor de sănătate.

 • (2) se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban, în pondere de minim 10% din suprafața de teren:

 • (3) se admit stații de întreținere auto, service auto si spălătorii (cu capacitate de până la posturi) cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București;

 • (4) se admit platforme de precolectare a deșeurilor urbane cu condiția obținerii avizului de la D.S.P.;

 • (5) Terenul situat in Municipiul București, sector 1. Șoseaua București -J

10 se afla in zona de protecție a siturilor arheologice cu nr. 4. ..Str

LMI 2015: B-I-s-B-17861) si nr. 5. „Straulesti - MaicanestpȚcod ^^^'*1 791^â.6O, cod LMI 2015: B-l-s-A-17862) după cum rezulta din arheologice, parte componenta a PUG - Municipiul București q nr. 269/2000.

•*ȚAI,ln conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/2000 privind patrim A A' yîteclararea unor situri arheologice ca zone de interes națio intervenții presupunând săpături pe terenurile in cauzațfjj heoîpgica. aflate in perimetrul si in zona de protecție a siturilor arheologice se opun următoarele:

(7^Țitzpda de protecție a celor doua situri Straulesti Maicaneșți si Straulesti Pod trebuie . v.vC'-âj>igurata supravegherea arheologica;

___eologic si entru efectuarea de arcate de sarcina


,cMl

SplaiulirijiTTîofUinij

T&)03Î*ctor 6. București             Tel 0371488936 ' 0371488910 fox 0372873167 /O37287W42 •       -


ÎMPREUNĂ CONSTRUIM VIITORUL


(8) Având in vedere proximitatea terenului destinat relocării spitalului de cele doua situri arheologice, mai sus menționate, dar si identificarea la suprafața in zona pe care se va reloca spitalul, a numeroase fragmente ceramice propunem ca in momentul elaborării documentației tehnice de autorizare de construire (DTAC). pe acest teren sa se faca un diagnostic arheologic intruziv. dar si non-intruziv (prespectiuni magnetometrice/georadar). urmata de cercetare arheologica (daca este cazul), iar la momentul execuției reiteram necesitatea asigurării supravegherii arheologice autorizata de Ministerul Culturii si Identității Naționale pe toata durata derulării proiectului.

3. Utilizări interzise

interzic minatoarele utilizări:

orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici / zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit după ora 22:00:

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice:

depozitare en-gros; curățătorii chimice; depozitări de materiale refolosibile; lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare: se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate.


(1) Se

a)


b)


c)


 • d)

 • e)

 • f)

£)

h)


 • i)

j)


CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

4. Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • (1) Aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată;

 • (2) Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea de la aliniament va fi de minim 10.00 m. conform planșei - Reglementari urbanistice.

 • (3) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa pe alinierea constituita iar pentru străzile nou propuse alinierea va fi dispusa cu retragere de la aliniament cu valoarea cuprinsa intre 3.00 - 5.00 m conform Planșei de reglementari, urbanistice.

 • (4) Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va realiza dup formula: se traseaza bisectoarea unghiului format de străzi, se traseazăTperpeț'Klîe’iîlara pe bisectoare care sa aiba latimea egala cu 1/3 din distanta dintre almieri dar nu

A .x puțin de 4 m lungime si nu mai mare de 12 m lungime. In cazul in car^-i -7 formata din străzi de categorii diferite se va lua in considerare distanta alii \ cu'profilul mai mic. Forma rezultanta a alinierii trebuie sa fie realizatpztlyfi

| sau’arc de cerc tangent la perpendiculara pe bisectoare.

în.cazul in care proprietarul, identifica oportunitatea apariției ["funcțiuni publice de tip parc, piateta. monument public, etc .= la intersecția străzilor.raqordul
.3/ /(J.S'CMb'

I office@uego.holdings


s-           ____. i-r-a=gg,*‘‘^

Splaiul Independenței nr. 291-291 etaj 14 uego holdingș 060031. Sector 6. București               Tel 0371483936.7 0371488910 Fax 0372873167,


I

9>28 71942  !


ÎMFUEUHÂ CONÎ^UUIM VIITORUL

aliniamentelor poate fi mai mare decât cel calculat. In acest caz racordul poate fi făcut pe orice alta forma in afara celei de linie dreapta sau arc de cerc.

 • (6) construirea in subteran este permisă pe maxim 80°o din suprafața parcelei, până la , limita propusă pentru domeniul public, astfel incat sa se asigure suprafața de spațiu verde permeabil de minim 20%:

 • (7) in cazul în care terenul este afectat de un profil v iitor al drumului, clădirea se va retrage în funcție noul aliniament:

 • (8) dacă înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, etajele ce depasesc distanta dintre alinieri se vor retrage suplimentar astfel incat H ntax sa nu depaseasca distanta dintre alinieri sau. in cazul in care nu este configurat frontul de vis-a-vis. clădirea nu va depăși dublul distantei din axul străzii pana la clădire, cu condiția să nu fie lăsate v izibile calcane de pe parcelele alăturate:

 • (9) fac excepție de la aceasta regulă numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite.

5. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • (1) Clădirile publice se vor retrage față de limitele laterale și posterioare la o distanță de minim 10.00 m;

 • (2) clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • •   parcela alăturată este liberă de construcții:

 • •   peretele realizat pe limita de proprietate, atunci când rămâne vizibil din domeniul public, va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade;

 • (3) retragerea față de limitele laterale ale parcelei ale clădirilor ce nu sunt publice, este de minim 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la atic sau cornișă (pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 3,00 m;

 • (4) retragerea față de limitele laterale. în cazul clădirilor cu regim de înălțime parter, poate respecta prescripțiile Codului Civil, respectiv 2 m; în cazul în care se solicită ulterior lucrări de supraetajare se va respecta retragerea minimă de h/3 din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin 3.00 m:

 • (5) retragerea clădirii față de limita posterioară a parcelei este de minim 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la atic sau comisă (pentru clădirile cu acoperire în șarpantă), dar nu mai puțin de 5,00 m;

 • (6) se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă; în acest caz se admite o retragere față de limitele parcelei egală cu 1/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

 • (7) clădirea unei biserici va fi retrasă în interiorul parcelei față de limitele laterale și posterioare astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10,00 metri față de clădirile existente cu caracter definitiv, iar acolo unde terenul nu este constituit, se


  © 2019iMMEUHÂ CONSTRUI* VWTOftUL


(10) se recomandă ca. pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor.


6. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela


 • (1) Clădirile vor respecta între ele distanțe conform normelor de proiectare a spitalelor de categoria I-A și a temei de proiectare.

 • (2) Clădirile situate pe aceași parcelă vor respecta între ele distanța de minim 1/3 din suma înălțimilor clădirilor. In cazul in care 1/3 din suma înălțimilor > 10,00 m, distanta dintre clădiri poate fi redusa la 10.00 m. daca prin concluziile studiului de insorire se respecta prevederile Anexei - Ordinului 119 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației. „Capitolul l - Norme de igiena referitoare la zonele de locuit. Art. 3 - (b Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însoțirea acestora pe o durată de minimum 112 ore la solstiții/! de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate ";

 • (3) distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi - care necesită lumină naturală), alte încăperi pentru activitati permanente ce necesita lumina naturala sau nu au deloc ferestre sau balcoane. Aceasta reglementare este valabila inclusiv pentru fațadele clădirilor învecinate care sunt unite la nivelul etajelor inferioare (parter, etaj 1- 2 prin intermediul unui nivel comun).

7. Circulații și accese

 • (1) Se vor asigura următoarele categorii de accese: pentru ambulanțe, personal medical, personal înreținere și vizitatori:

 • (2) Se vor asigura circulații și piațete pietonale și scuaruri atractive în pondere de minim 15% din suprafața de teren destinata relocării spitalului:

 • (3) Parcelele sunt construibile numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate:

 • (4) In cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil. în curtea posterioară. printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament nu va depăși 30.0 metri. In cazul parcelelor cu lățimea carosabilului mai mică de 4,00 metri, este obligatorie obținerea avizului I.S.U Municipiul București;

 • (5) Se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor cu funcțiuni de interes public, accesul la etajele superioare va respecta legislația în vigoare;

 • (6) circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cerce denivelări transversale pentru temperarea vitezei autov

("^Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinației

a A aA\ .        • . -      .                       a •

_ v v 'emite numai daca se asigura realizarea acestora in ți

-x\specrț'ice în vigoare aprobate conform legii, pentru care se solicită a nstruire. Numărul minim al locurilor de parcare care trebui ibilește în funcție de destinația și de capacitatea construcțiej/con ^.C.^.M.B. nr. 66/06.06.2006 - norme privind asigurarea!
VE CO ©2019


VEGO CONCEPT ENGINEERIN

J40/133W2011 CUI 293plaiul lnd<

060031. Se<


I

indtnței nr. 291-293. eta; 14 jegci Holdings

>r 6. Bucurtști               Tel 0371488936 /. 0^48891Imm^uhâ cowsrmjiH VWTORUL


locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriului Municipiului București:

 • (8) Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin două accese carosabile separate:

 • - Accesele carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a II-a vor fi realizate prin:

 • •   străzi de categoria a lll-a. colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I ;

 • •   străzi de categoria a IV-a de deservire locală:

 • - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului destinat spitalului vor fi conformate după cum urmează:

 • •  cu o bandă de circulație de min. 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maximă de 10.00 m:

 • •  cu două benzi de circulație de min. 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10.00 m.;

Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți:

 • (9) Legătura între cele două sensuri giratorii propuse în nordul zonei reglementate se va face prin intermediul unui pod și se va avea în vedere asigurarea tranzitului apei văii locale a Baltii Griv ita.

8. Staționarea autovehiculelor

 • (1) Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

 • (2) locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare și se recomanda a fi înconjurate cu gard v iu de 1,20 metri înălțime către domeniul public;

 • (3) în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv. Aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 250,00 metri (vor fi asigurate pe toata durata de existanta a construcției pentru care au fost calculate si autorizate):

 • (4) se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

  9. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

  • (1) Pentru terenul inițiator PUZ. inălțimea maximă admisă este de 37.77 metri măsurată de

  la cota terenului amenajat (conform aviz AACR nr. 1 8593/1007/ maxim de inaltime propus este de S+Ds+P+10E;             ,

  • (2) Pentru celelalte terenuri regimul maxim de inaltime al constructiiî^^sre nelimitat si se va stabili in conformitate cu prevederile de la momentul solicitării Cerîj pxgcunt si a condițiilor serv itutiilor aeronautice.
  A '^§pectul exterior al clădirilor


ințfr^ic următoarele:

o pispunerea antenelor TV - satelit, a cablurilor TV și (jocurile vizibile din circulațiile publice, cu excepția te uhicațiilor speciale:

VEGO CONCEPT                             Tpî&tț/J Independenței nr. 291-293, etaj U uego'hokfings ■

J40/133U/20H CU/ 29319742               060031 SettțrS. București              Tt) 0371488936/ 0371488910 . fax 0372873167/Q3728 71942 !


iMFREUWÂ

CONSTRUIM

VIITORULo imitațiile de materiale ca : piatră . cărămidă sau lemn fals, folosirea la exterior a materialelor fabricate pentru interior sau materiale precare (azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc):

 • (2) Se condiționează amplasarea reclamelor luminoase sau panourilor de afișaj. cu scop publicitar pe fațadele clădirilor sau la ultimul nivel, de obținerea unei autorizații de construire în acest scop:

 • (3) Aspectul clădirilor va reflecta programul arhitectural în care se înscrie, ținând seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate.

11. Condiții de echipare edilitară

 • (1) Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice:

 • (2) Apele pluviale rezultate in cadrul terenului destinat amplasării Spitalului (identificat cu numerele cadastrale 203816 și 267675). vor fi captate într-un bazin de retenție, amplasat pe terenul spitalului, mai apoi filtrate printr-un separator de hidrocarburi si ulterior deversate în Balta Grivița:

 • (3) Alimentarea cu apa potabilă se va face prin branșarea la rețeaua publică prezentă pe Str. Cotnari, Str. Tribunei, Str. Dealul Negru. Șoseaua București - Târgoviște - Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești. conform aviz Apa Nova nr. 91804111 / 30.03.2018. Puțul existent pe terenul identificat cu numărul cadastral 267675 va fl casat si se propune utilizarea unui nou puț forat, ca sursă de apă alternativă pentru Spital (astfel se realizează alimentarea pentru stingerea incendiilor):

 • (4) Evacuarea apelor uzate menajere vor fi colectate prin sistem de canalizare si apoi evacuate in rețeaua oraseneasca de canalizare:

 • (5) Racordarea burlanelor la canalizarea pluv ială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții: toate investițiile noi vor avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzata menajera si apa pluv iala):

 • (6) Conform studiilor de specialitate aprobate ulterior PUZ-ului. se vor asigura: alimentare cu gaze naturale, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale propuse.

 • (7) Conform specificiatiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 90 - B din 25.04.2019 se impun următoarele condiționări cu privire la echiparea tehnico-edilitara:

oToate lucrările de alimentare cu apa si canalizare trebuiesc corelate cu cele ale Primăriei Municipiului București:

După execuția lucrărilor, beneficiarul folosinței de apa va inainta către Administrația Naționala „Apele Romane" - ABAAV. Sistemul de Gospodărire a Apelor llfov-Bucuresti o copie după procesul verbal de casare a forajului de alimentare cu apa existent pe amplasament:

Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru a asigura tranzitul apej necadastrate, existenta in zona reglementata prin PUZ;            <

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, evacuate in canalizare^oMs^heasca^je, vor incadra in limitele impuse prin H.G.R. nr. 188/2002. Anexa 2 - IȘTPA modificata si completata cu H.G. 352/2005. coroborate cu Acordul

yde S.C. APA NOVA București S.A.;


Pentru toate lucrările de investiții ce vor avea legătură cu apele obditjîatOriu avize de gospodărire a apelor pe baza unor docuțrientaXii

\r î               i                                                         ----


* coijform normativelor in vigoare:

■ • /-^ ' /> - î

VEGOtONCEP’ ENGIN

.&b/teW2011 CUI 29319742Splaiul Independentei nr. 291-293. etaj ’4

Q31_Secț^r6, BucureștiVC      /"X I iMFREVHA

|C,                 COWSÎWIM

I vntTrxai u

o Beneficiarul este obligat sa obțină toate a\ izele/acordurile/punctele de vedere. conform legislației in v igoare si sa respecte condițiile impuse prin acestea:

c In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107'1996. cu modificările si completările ulterioare, art 40. alin (2) .. latimea zonelor de protecție este stabilita conform anexei nr. 2..’’. anexa 2 alin a)... latimea zonei de pretectie in lungul cursurilor de apa este de 5 m (atunci când latimea cursului de apa este sub 10 m), 15 m (atunci când latimea cursului de apa este intre 10-50 m). 20 m (atunci când latimea cursului de apa depășește 5 1 m): art 49 alin (1).. Se interzice amplasarea in zona inundabila a a Ibiei majore si in zonele de protecție, de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora art 87 alin (1) .. executarea sau punerea in funcțiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum si modificarea sau extinderea acestora, fara aviz/autorizatie sau fara respectarea avizului ori a autorizației de gospodărire a apelor"... si alin (18) ..depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa. ale canalelor, lacurilor, bălților.... pe baraje si diguri sau in zonele de protecție a acestora a materialelor de orice fel", constituie contravenție in domeniul apelor, daca nu sunt savarsite in astfel de condiții incat. potrivit legii penale, sa fie considerata infracțiune.

12. Spații plantate

 • (1) Spațiile neconstruite și neocupate de circulații carosabile si pietonale vor fi înierbate și plantate cu cate un arbore la fiecare 100 mp;

 • (2) Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale. terase;

 • (3) Suprafața minima de spatii verzi permeabile - amenajate pe sol natural va fi de 20 % . respectând necesarul minim de mp/bolnav conform legislației in vigoare (în cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire va participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spații verzi publice într-o zonă cât mai apropiată parcelei în cauză (aprox. 150 m). în suprafață egală cu diferența dintre necesarul minim pe parcelă și suprafața realizată pe parcelă, numai cu acordul administrației publice locale și cu respectarea legislației specifice de mediu în vigoare);

 • (4) Vor fi amenajate spatii verzi de aliniament cu rol de protecție;

 • (5) Se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți arbori conform legislației in vigoare;

 • (6) Parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;


 • (7) In zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de ră$ă

sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.                   Ț

 • (8) Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru ffeVafe categori spații plantate:

 • (9) Obiectivele propuse prin prezenta documentație se vor realiza cu respectar X fcAndltiilfyr impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutij


L                bC....I

endenfei nr. 291-293. eta/14 uegâ.holdiogs                smceQwgo.holdingș

060031, Sector 6, Bucurtști              Ttl 0371488936 / 0371438910 Foi 0372873167/ 0372871942 iMPftfUN COWSTWtH vtrroftuc

 • (10)      Suprafața de spatii verzi de 30% din suprafața totala a PUZ-ului. reprezentând 20% spatii verzi amenajate pe sol si 10% spatii verzi pe terase' zone verzi peste subsol. va fi amenajata si intretinuta;

 • (11)      Se vor respecta prevederile legii nr 265/2006 pentru aprobarea si modificarea (JUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificata si completata prin OUG nr. 1 14/2007 si OUG nr. 164'2008. art. 71. alin. 1 si 2: a legii nr. 24'2007 republicata in temeiul an. IV din Legea nr. 313/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările si completările ulterioare:

 • (12)      Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

--x----—---—

13. împrejmuiri

 • (1) Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice cu garduri transparente de 2.00 metri înălțime din care 0.60 metri soclu opac si / sau dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2.20 metri;

 • (2) spre trotuare și circulații pietonale. nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri v ii. terase etc.;

 • (3) se interzice vopsirea în culori stridente și strălucitoare a împrejmuirilor:

 • (4) se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de maxim 2.00 metri înălțime, din care 0.60 metri soclu opac, dublate sau nu de gard viu.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

 • 14. Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. %)

 • (1) P.O.T. propus = 65%.

 • 15. Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • (1)     C.U.T.propus = 4 mp ADC/mp teren.


V E CO


Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.


1. Utilizări admise


Se admit următoarele funcțiuni:

 • (1) sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare. consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale:

 • (2) serv icii sociale, colective și personale:

 • (3) sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • (4) locașuri de cult si construcții complementare (lumanarar. capela mortuara, etc):

 • (5) comerț cu amănuntul:

 • (6) hoteluri, pensiuni, agenții de turism:

 • (7) restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • (8) sport și recreere în spații acoperite;

 • (9) parcaje la sol și multietajate;

 • (10) spații libere pietonale. pasaje pietonale acoperite:

 • (11) spații plantate - scuaruri;

 • (12) locuințe:

2. Utilizări admise cu condiționări

(1 )Se recomandă amenajarea unor funcțiuni, care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare, la parterul clădirilor orientate spre stradă:

 • (2) Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 m de servicii și echipamente publice și de biserici;

 • (3) Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică:

 • (4) In zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

 • (5) In conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/2000 privind patrimoniul arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național pentru efectuarea de intervenții presupunând săpături pe terenurile in cauza, nedescarcate de sarcina arheologica, aflate in perimetrul si in zona de protecție a siturilor arheologice se propun următoarele:

In zona de protecție a celor doua situri Straulesti Maicanesti si Straulesti Pod trebuie asigurata supravegherea arheologica;

Având in vedere proximitatea terenului de cele doua situri arheologice, mai sus ■ menționate, dar si identificarea la suprafața in zona pe care se va reloca spitalul, a /numeroase fragmente ceramice propunem ca in momentul elaborării documentației’  / j X ffehnice de autorizare de construire (DTAC). pe acest teren sa se faca un diagnostic


'țkț > arheologic intruziv, dar si non-intruziv (prespectiuni magnetometrice/georadar), •f-"*/ i / urrriata de cercetare arheologica (daca este cazul), iar la momentul execuției -reiteram necesitatea asigurării supravegherii arheologice autorizata de

/ Culturii si Identității Naționale pe toata durata derulării proiec:


o/iX ___

____Gfn _____

3; Utilizări interzise


(1) Se interzic următoarele: mansardele false;

stațile de întreținere auto cu capacitate de peste 5 orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin a îndepărtării investitorilor interesați;


VECO

® 2019


VEGO CONCEPT ENGINEERING S R.L

J4O/133U/2O77 CUI 29319742Splaiul Iraependvriței nr. 291-293. eta/ >4 uego.holdțngs        "        cfifice@uegaholdlna4

060037, Sector 6, București             Eel 0371433936 / 0371488910 7^6^287316^/^7


o

o

o

o

o

o


VECO


immjeuhA COWTMHM virroeuL


activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici / zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit după ora 22:00;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice: depozitare en-gros;

curățătorii chimice; depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate:

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteoricei

se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate.O

o

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ~~

1.  Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1) Cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

 • • în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri:

 • • pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12.00 metri. în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

2.  Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • (1) Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative, se vor amplasa pe alinierea constituita. Pentru zonele in care nu este constituita alinierea si pentru străzile nou propuse alinierea va fi de 6.00 m fata de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate:

 • (2) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa pe alinierea constituita iar pentru străzile nou propuse alinierea va fi dispusa cu retragere de la aliniament cu valoarea cuprinsa intre 3,00 - 5.00 m conform Planșei de reglementari urbanistice.

 • (3) Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va realiza după următoarea formula: se traseaza bisectoarea unghiului format de străzi, se traseaza perpendiculara pe bisectoare care

i nu


sa aiba latimea egala cu 1/3 din distanta dintre alinieri dar nu mai puțin de 4 m lungj mai mare de 12 m lungime. In cazul in care intersecția este formata din st •^^iferile se va lua in considerare distanta alinierilor străzii cu profilul maj

fnjerîi trebuie sa fie realizata in linie dreapta sau arc de cerc oăfe\

,(Ț)Jn cazul in;care proprietarul, identifica oportunitatea aparîfiei unei f

<5parc. j?iatetțL monument public, etc - la intersecția străzilor, racordtil alinia


maȚ-fnăre ,decat cel calculat si acesta se poate reglementa doar prin ela ’7unei documentații de urbanism de tip PUD. In acest caz racordul

. . .

, .forma in afara celei de linie dreapta sau arc de cerc.


I                                                                              ••

A . •     * • •

Spiaiui independenței nr. 291-293. etaj 14 jego.hbldrogs .              ■cfftce&uego.hofâng'r

060031. Sector 6. București              Tel 0371483936/ 0371488910-? ^037^87^1^/0372^39^


tMPRr HĂ COHSi«UIM VIITORUL(5) în cazul străzilor cu fronturi continue constituite, noile clădiri care nu sunt servicii sau j echipamente publice se amplasează la aliniere sau se pot retrage daca terenul are deschiderea I la strada mai mare de 30.00 m. sub condiția retragerii clădirilor adiacente față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade lateralei în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea.

3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • (1) Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale va fi de

minim h/3 din înălțimea la cornișa dar nu mai puțin de 5.00 m. iar retragerea față de limitele posterioare va 11 de minim h/3 din înălțimea la cornișa dar nu mai puțin de 6.00 m;

 • (2) Retragerea clădirilor (care nu sunt clădiri publice) față de limitele laterale ale parcelei este de

minim h/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 3 m. In condițiile în care h/3 > 10.00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10.00 m.

 • (3) Retragerea clădirilor (care nu sunt clădiri publice) față de limitele posterioare ale parcelei este

de minim h/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5 m. în condițiile în care h/3 > 10.00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10.00 m.

 • (4) Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

 • (5) Pentru zonele si situațiile prevăzute in prezenta documentație, in care este permisa prin prezentul regulament construirea la calcan, ținând cont de prevederile Codului Civil Capitolul III - Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata. Secțiunea 1- Limitele legale- Pcl 4 Distanta si lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări si plantații - Ari 612 Orice construcții lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poale face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic , se prevede prin prezentul regulament ca pentru construirea la calcan nu este necesar acordul vecinului.

 • (6) în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță de minim h/3 din înălțimea la cornișa dar nu mai puțin de 3.00 m; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică, distanța se majorează la minim 5.00 metri:

 • (7) Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre doua zone funcționale diferite (U.T.R.- uri diferite) sau dintre o funcțiune publica si oricare alta funcțiune;

 • (8) Clădirea unui biserici va fi retrasă în interiorul parcelei față de limitele laterale și posterioare astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10,00 metri față de clădirile existate cu caracter definitiv, iar acolo unde terenul nu este constituit, se permite o retragej fata de limitele laterale:

 • (9) Se admite amplasarea pe lotul bisericii a clădirilor cu caracter de


mortuară, ctc) la o distanță de minim 3.00 metri față de limitelet (lun^âfiărar


' "■'clădirii este egală cu distanța retrasă față de limitele parcelei; \

Se recomandă ca. pentru respectarea intimității locuințeloKparapetul f fațașfelg laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât ldcuin spre'.locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10,00 mCtru ® ferestrelor' la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;'! L W

H L .

VEGO CONCEPT ENGINEERI 5.R:b--Splaiul Independenței nr. 291-293. etaj ’4 uego holdngș ' ■  ■

J4C/13314/2011 CUI 29319742               060031. Sector 6. București               Tel 0371488936 / 0371488910iMHtEUHÂ CONSTRUIM VIITORUL

 • (11)      Prin derogare de la prezentul regulament, pentru clădirile care nu sunt publice se permite ca retragerile fata de limitele laterale si posterioare sa fie de h/4 dar nu mai puțin de 2.00 m. Aceasta derogare este posibila doar prin intocmirea unei documentații de urbanism P.U.l).

 • (12)      in cazul clădirilor care au 1 sau 2 etaje retrase, pentru acea latura unde apare retragerea | clădirii, aceasta se poate calcula in loc de h/4 la h parapet/4 (unde h parapet = inaltimea clădirii la parapet. înainte de prima retragere), dar nu mai puțin de 3.00 m. Aceasta derogare este posibila doar prin intocmirea unei documentații de urbanism P.U.D.

4. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • (1) clădirile situate pe aceași parcelă vor respecta între ele distanța de 1/3 din suma înălțimilor clădirilor. In cazul in care 1 /3 din suma înălțimilor clădirilor > 8.00 m. distanta dintre clădiri poate fi redusa la 8.00 m. daca prin concluziile studiului de insorire se respecta prevederile Anexei - Ordinului 119 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației. ..Capitolul 1- Norme de igiena referitoare la zonele de locuit. Art 3 - (l) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însoț irea acestora pe o durată de minimum 1 / 2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate

 • (2) distanța se poate reduce pana la h/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri, prin întocmirea unei documentații de urbanism de tip PUD. numai în cazul în care fațadele clădirilor învecinate de pe aceeași parcela, prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi) care necesită lumină naturală sau nu au deloc ferestre sau balcoane. Aceasta reglementare este valabila inclusiv pentru fațadele clădirilor învecinate care sunt unite la nivelul etajelor inferioare (parter, etaj 1 -2) prin intermediul unui nivel comun.

5. Circulații și accese

 • (1) Se pol realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

 • (2) Parcelele sunt construibile numai dacă au asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică existentă sau propusă;

 • (3) In cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil. în curtea posterioară. printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament nu va depăși 30.0 metri. în cazul parcelelor cu lățimea carosabilului mai mică de 4.00 metri, este obligatorie obținerea avizului I.S.U Municipiul București;

 • (4) Se va asigura accesul persoanelor cu dizabililăți prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor cu funcțiuni de interes public, accesul la etajele superioare va respecta legislația în vigoare;

 • (5) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație necesită spații de parcare, se emite numai dacă se asigură realizarea acestora în conformitate cu normele specifice înjkJg aprobate conform legii, pentru care se solicită autorizația de construire. Nu• «-Jocurilor de parcare care trebuie asigurate, se stabilește în funcție de dg>t-i

ntâtind asi


X A -Vconstrucției, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.20 umărului minim de locuri de parcare pentru noile constritc^i^S^menajarj,

- teritoriului Municipiului București-

1 -r '---------L------------------------------------------------------------------------------------

(iySt^ficmdrea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci , publice

rculațiilor


VECO

© 2019


iMMltUHĂ

COWTWUIM VHTOJrtA

 • (2) In cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se \a demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori’ concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv: aceste parcaje vor fi situate in cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă, la o distanță de maxim 150 metri:

 • (3) Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(DI nălțimea maximă admisibilă în planul fațadei este egala cu distanța dintre alinieri, la care se adauga 6.00 m. Se admit doua niveluri suplimentare complete (in limita a 6.00 m), in cazul in care se respecta indicatorii urbanistici maximi admiși prin prezentul regulament local de urbanism, distanta dintre alinieri si retragerile laterale si posterioare sau retrase succesiv în funcție de volumetria caracteristică a străzii. Retragerea nivelului trebuie sa fie egala cu cu ’/z din h nivel retras. Prin PIJD nu se poate deroga alta retragere a etajelor succesive.

 • (2) In cazul clădirilor care au 1 sau 2 etaje retrase, pentru acea latura unde apare retragerea clădirii, aceasta se poate calcula in loc de h/3 la h parapet/3 (unde h parapet = inaltimea clădirii la parapet, înainte de prima retragere). Aceasta derogare este posibila doar prin întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D.

 • (3) In cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vis, inaltimea se calculează ca dublul distanței din axul străzii până la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcela alăturată:

 • (4) In cazul alipirii la calcan, atunci când noua clădire depășește ca înălțime construcția alăturată propusă a fi menținută, este obligatoriu ca etajele retrase de la limita de proprietate la care s-a alipii noul imobil sa respecte regula: retragerea = (h parapet volum retras - h calcan clădire existenta )/3. dar nu mai puțin de 3.00 m. pentru a fi tratat ca fațadă. Conform Codului Civil pentru construcțiile cuplate este obligatorie preluarea amprentei calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public:

 • (5) La autorizarea lucrărilor de construire, se va solicita avizul A.A.C.R. in funcție de obiectul investiției, cu respectarea legislației in vigoare.

8. Aspectul exterior al clădirilor

 • (1) Se interzic următoarele:

o dispunerea antenelor I V - satelit, a cablurilor TV și a aparatelor de A.C în locurile vizibile din circulațiile publice, cu excepția telecomunicațiilor speciale:

o imitațiile de materiale ca : piatră , cărămidă sau lemn fals, folosirea la exterior a materialelor fabricate pentru interior sau materiale precare (azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc);

 • (2) Se condiționează amplasarea reclamelor luminoase sau panourilor de afișaj, cu scop publicitar pe fațadele clădirilor sau la ultimul nivel, de obținerea unei autorizații de construire în acest

scop;


 • (3) Aspectul clădirilor va reflecta programul arhitectural în care se înscrie, ținând se A l\r y>cial al străzilor, de particularitățile sitului. de caracterul general al zon^i

'~~^lAdjTÎlor din vecinătate cu care se află în relații de cov izibilitate.

(    9. Cohdiții de echipare edilitară

i               ate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publi^g^U

't^fgcorriunicații bazate pe cabluri din fire optice;

j\

v e co

O 2019


Splaiul Indtpendtnlei nr. 291-293. eta) 14 jego. Holdings,                "Z>ffyfe@fcgo.nofii

060031. Sector 6. Bucurtțd \x         Tel 0371488936 / 0371488910 ' Fox 03723731677 6372871942

►MMîEUHĂ COWTHV1M vtrroam.


 • (2) Apele pluviale rezultate in cadrul terenurilor aflate in proprietate privata a persoanelor fizice I sau juridice - ce fac obiectul zonei reglementate (in afara terenului pe care va fi amplasat spitalul) vor 11 gestionate pe flecare parcela in parte. Acestea vor fi deserv ite de rețeaua publica de colectare a apelor pluviale, ce se conectează la rețeaua existenta in nordul zonei reglementate. In Balta Grivița sunt deversate apele pluviale colectate de pe domeniul public. Înainte de deversarea acestora se prevede atât pentru zona de nord-est. cât și pentru zona de sud-vest a zonei reglementate câte un bazin de retenție și un separator de hidrocarburi, amplasate în zona l’.T.R. 3 -V la. în ambele cazuri se vor respecta zonele de protecție impuse de către Administrația Națională Apele Române, pentru valea locală - Balta Grivița:

 • (3) Alimentarea cu apa potabilă se va face prin branșarea la rețeaua publică prezentă pe Str. Cotnari. Str. Tribunei, Str. Dealul Negru. Șoseaua București — Târgov iște - Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. conform aviz Apa Nova nr. 91804111 / 30.03.2018:

 • (4) Evacuarea apelor uzate menajere vor fi colectate prin sistem de canalizare si apoi evacuate in rețeaua oraseneasca de canalizare;

 • (5) Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții: toate investițiile noi vor avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzata menajera si apa pluv iala);

 • (6) Conform studiilor de specialitate aprobate ulterior PUZ-ului. se vor asigura: alimentare cu gaze naturale, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale propuse:

 • (7) Conform specificiatii lor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 90 - B din 25.04.2019 se impun următoarele condiționări cu privire la echiparea tehnico-edilitara:

o


Toate lucrările de alimentare cu apa si canalizare trebuiesc corelate cu cele ale Primăriei Municipiului București:

După execuția lucrărilor, beneficiarul folosinței de apa va inainta către Administrația Naționala „Apele Romane" - ABAAV, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti o copie după procesul verbal de casare a forajului de alimentare cu apa existent pe amplasament:

Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru a asigura tranzitul apei văii locale necadastrate. existenta in zona reglementata prin PUZ;

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, evacuate in canalizarea oraseneasca. se vor incadra in limitele impuse prin H.G.R. nr. 188/2002. Anexa 2 - NTPA 002/2002. modificata si completata cu H.G. 352/2005, coroborate cu Acordul de Preluare emis de S.C. APA NOVA București S.A.;

Pentru toate lucrările de investiții ce vor avea legătură cu apele se vor spl+dta in obligatoriu avize de gospodărire a apelor pe baza unor docume conform normativelor in vigoare;

Beneficiarul este obligat sa obțină toate avizele/; legislației in vigoare si sa respecte condițiile impuse prin acestea: In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996. ctrfnodj ulterioare, art 40. alin (2)latimea zonelor de protecție este stabili -2..”, anexa 2 alin a), latimea zonei de pretectie in lungul cu 'A ‘    ' jfatujqci când latimea cursului de apa este sub 10 m). 15 nyfatunci

țNje/apaeste intre 10-50 m), 20 m (atunci când latimea cursului de apa depășește 5 1 m):

aiț 49 alin (1)., Se interzice amplasarea in zona inundabila a a Ibiei majore si in zonele o; ;de protecție, de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe

? .acestora art 87 alin (1).. executarea sau punerea in funcțiune de lucrări construite -! L pe ape sau care au legătură cu apele, pr m si modificarea sau extinderea acestora^fara_ i1        --- "                                                               =---------VECO e 2019

pendenței nr. 291-293. etaj 14 uego Holdings |              officetâj

60031. Sectof^Bucureșt,              Tfl 0371488936 / 0371438910 Fa» 037;


lo ffolaiags / *y

7&b7 /h372Wl9*Z


V E GO


iMMHUHi COUSTWUIM VIITORUL


av iz/autorizatie sau fara respectarea avizului ori a autorizației de gospodărire a apelor".,., si alin (18) ..depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa. ale canalelor, lacurilor, bălților.... pe baraje si diguri sau in zonele de protecție a acestora a materialelor de orice fel", constituie contravenție in domeniul apelor, daca nu sunt sav arșițe in astfel de condiții incat. potrivit legii penale, sa fie considerata infracțiune.

10. Spații plantate

 • (1) T erenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp:

 • (2) Se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți arbori conform legislației in vigoare:

 • (3) Parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard v iu de minim 1.20 metri înălțime;

 • (4) In zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare:

 • (5) Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;

 • (6) Obiectivele propuse prin prezenta documentație se vor realiza cu respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de instituțiile competente, conform legii;

 • (7) Suprafața de spatii verzi de 30% din suprafața totala a PU/.-ului, reprezentând 20% spatii verzi amenajate pe sol si 10% spatii verzi pe terase/ zone verzi peste subsol, va fi amenajata si întreținuta;

 • (8) Se vor respecta prevederile legii nr 265/2006 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificata si completata prin OUG nr. 1 14/2007 si OUG nr. 164/2008. art. 71. alin. 1 si 2; a legii nr. 24/2007 republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 313/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările si completările ulterioare:

 • (9) Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 914^2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.


  11. împrejmuiri

  • (1) Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0.60 metri soclu opac si / sau dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;

  • (2) Spațiile comerciale și alte serv ic ii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separat cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele ej^

  POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

  <1)P-O/I. maxim = 60%                                 \

  (2\Proprietarii parcelelor, care in urma aprobării P.U.Z.-ului, unne'aVa ansferul unei suprafate de teren către domeniul public, pot beneficia integr indicatorii P.O.T.* si C.U.T.* raportați la suprafața terenului iniția! (inain _ la care se adausa.

  -----—

  . H ît'"


  A IX Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. %)


  V E GO

  e 2019
  n oarele: iere)COMSTPU1M virroiHK

 • b) un spor de C.U.T.* egal eu suprafața de teren transferata către domeniul public, precum si | de

 • c)  posibilitatea construirii a doua niveluri suplimentare.

*Nota:

 • •   C.U.T. - ul calculat pentru terenul intreg va putea fi astfel consumat pe o clădire amplasata pe terenul ce \a ramane in urma exproprierii (cu condiția respectării retragerilor si a regimului de inaltime prevăzut in prezentul regulament).

 • •   P.O.T.- ul inițial (raportat la suprafața terenului inițial - inainte de expropriere) poate fi utilizat la suprafața de teren ramas in urma exproprierii dar nu mai mult de 80% din suprafața terenului ramas in urma exproprierii.

 • (3) Prevederile articolului 7 - Capitolul 1 - Rolul regulamentului local de urbanism, sunt valabile cu condiția ca beneficiarul sa isi asume prin declarație notariala, ca oricând in decursul a 49 de ani de la inscrierea in cartea funciara a acestei declarații, va ceda fara a cerc despăgubiri, suprafața propusa a fi trecuta in domeniul public, oricărei autoritati competente ce va face aceasta solicitare.

 • (4) Ulterior declarației notariale, beneficiarul este obligat sa isi noteze in cartea funciara aceasta declarație, anterior obținerii autorizației de construire. Ulterior obținerii autorizației de construire si înaintea recepției la terminarea lucrărilor de construire, beneficiarul este obligat sa realizeze pe cheltuiala lui dezmembrarea terenului prevăzut a fi trecut in domeniul public si notarea in cartea funciara a terenului dezmembrat, conform obligației mai sus menționate: aceea de a transfera oricând in termen de 49 de ani (din care se scade perioada scursa de la data primei declarații) a obligației de a ceda fara a putea pretinde despăgubiri sau alte plăti compensatorii.

13. Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

 • (1) C.U.T. maxim = 2,5 mp ADC/mp teren;

 • (2) Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

 • (3) Proprietarii parcelelor, care in urma aprobării P.U.Z.-ului, urmeaza a fi expropriati prin transferul unei suprafate de teren către domeniul public, pot beneficia integral de următoarele:

 • d)  indicatorii P.O.T.* si C.U.T.* raportați la suprafața terenului inițial (inainte de expropriere) la care se adauga.

 • e)  un spor de C.U.T.* egal cu suprafața de teren transferata către domeniul public, precum si

de

 • f) posibilitatea construirii a doua niveluri suplimentare.

*Nota:

 • (4) Prevederile articolului 7 - Capitolul I - Rolul regulamentului local de urbanism, sunt valabile cu condiția ca beneficiarul sa isi asume prin declarație notariala, ca oricând in decursul a 49 de ani de la inscrierea in cartea funciara a acestei declarații. va ceda fara a cere despăgubiri, suprafața propusa a fi trecuta in domeniul public, oricărei autoritari competente ce va face aceasta solicitare.

 • (5) Ulterior declarației notariale, beneficiarul este obligat sa isi noteze in cartea funciara aceasta declarație, anterior obținerii autorizației de construire. Ulterior obținerii autorizației de construire si inaintea recepției la terminarea lucrărilor de construire, beneficiarul este obligat sa realizeze pe cheltuiala lui dezmembrarea terenului prevăzut a fi trecut in domeniul public si notarea in cartea funciara a terenului dezmembrat, conform obligației mai sus menționate: aceea de a transfera oricând in termen de 49 de ani (din care se scade perioada scursa de la data primei declarații) a obligației de a ceda fara a putea pretinde despăgubiri sau alte plăti compensatorii.

1. Utilizări admise

Sunt admise următoarele:

 • (1) parcuri și spații plantate;

 • (2) separatoare de hidrocarburi si bazine de retentie a apei plus iale;

 • (3) circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise:

 • (4) drumuri de halaj din care se asigură prin dimensionare corespunzătoare accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat ;

 • (5) mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă:

 • (6) construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț:

 • (7) locașuri de cult si construcții complementare (lumanarar, capela mortuara, etc):

 • (8) grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere:

 • (9) parcaje.

2.  Utilizări admise cu condiționări

 • (1) Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică:

 • (2) In conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/2000 privind patrimoniul arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național pentru efectuarea de intervenții presupunând săpături pe terenurile in cauza, nedescarcate de sarcina arheologica, aflate in perimetrul si in zona de protecție a sitarilor arheologice se propun următoarele:

o In zona de protecție a celor doua situri Straulesti Maicanesti si Straulesti Pod trebuie asigurata supravegherea arheologica:

o Având in vedere proximitatea terenului de cele doua situri arheologice, mai sus menționate, dar si identificarea la suprafața in zona pe care se va reloca spitalul, a numeroase fragmente ceramice propunem ca in momentul elaborării documentației tehnice de autorizare de construire (D I AC), pe acest teren sa se faca un diagnostic arheologic intruziv, dar si non-intruziv (prespectiuni magnetometrice/georadar). urmata de cercetare arheologica (daca este cazul), iar la momentul execuției reiteram necesitatea asigurării supravegherii arheologice autorizata de Ministerul Culturii si Identității Naționale pe toata durata derulării proiectului.

3.  Utilizări interzise

 • (1) Se interzic următoarele:

 • •   ocuparea malurilor cu amenajari si construcții, poziționate între drumul de halaj și oglinda de apă precum și poziționarea pe platforme flotante sau pe piloți în interiorul oglinzii de apă. în absența unor studii si proiecte de specialitate care sa includă amenajărea peisagistica de ansamblu a malurilor:

 • •   localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor.


ÎMPREUNĂ co*4unrm* viitorul

5.  Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • (1) Celelalte categorii de clădiri (care nu sunt clădiri publice), se vor amplasa pe alinierea constituita iar pentru străzile nou propuse alinierea \a fi dispusa cu retragere de la aliniament cu valoarea cuprinsa intre 3.00 - 5.00 m conform Planșei de reglementari urbanistice.

 • (2) Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va realiza după următoarea formula: se traseaza bisectoarea unghiului format de străzi, se traseaza perpendiculara pe bisectoare care sa aiba latimea egala cu 1/3 din distanta dintre alinieri dar nu mai puțin de 4 m lungime si nu mai mare de 12 m lungime aceasta racordare. In cazul in care intersecția este formata din străzi de categorii diferite se va lua in considerare distanta alinierilor străzii cu profilul mai mic pentru racordare. Forma rezultanta a alinierii trebuie sa fie realizata in linie dreapta sau arc de cerc tangent la perpendiculara pe bisectoare.

 • (3) In cazul in care proprietarul, identifica oportunitatea apariției unei funcțiuni publice de tip parc, piateta. monument public, etc - la intersecția străzilor, racordul aliniamentelor poate fi mai mare decât cel calculat si acesta se poate reglementa doar prin elaborarea si aprobarea unei documentații de urbanism de tip PUD. In acest caz racordul poate fi făcut pe orice alta forma inafara celei de linie dreapta sau arc de cerc.

6.  Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • (1) Retragerea clădirilor față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3 m. dar nu mai puțin de h/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. In condițiile în care h/3 > 10.00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10.00 m.

 • (2) Retragerea clădirilor (care nu sunt clădiri publice) față de limitele posterioare ale parcelei este de minim 5.00 m. dar nu mai puțin de h/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. In condițiile în care h/3 > 10.00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10.00 m.

 • (3) Se interzice construirea pe limita parcelei.

 • (4) Clădirea unui biserici va fi retrasă în interiorul parcelei față de limitele laterale și posterioare astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10.00 metri față de clădirile existente cu caracter definitiv, iar acolo unde nu este constituit frontul se permite o retragere de 7.00 m fata de limitele laterale;

 • (5) Se admite amplasarea pe lotul bisericii a clădirilor cu caracter de cult (lumânărar, capelă mortuară, etc) la o distanță de minim 3.00 metri față de limitele laterale doar dacă înălțimea clădirii este egală cu distanța retrasă față de limitele parcelei;

 • (6) în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

 • (7) Prin derogare de la prezentul regulament, pentru clădirile care nu sunt publice se permite ca retragerile fata de limitele laterale si posterioare sa fie de h/4 dar nu mai puțin de 2.00 m. Aceasta derogare este posibila doar prin întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D.7. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • (1) clădirile situate pe aceași parcelă vor respecta între ele distanța de l/J^di

clădirilor. In cazul in care 1/3 din suma înălțimilor > 10.00 m^ redusa la 10,00 m;                                           \

 • (2) Distanța se poate reduce pana la h/4 din înălțime, dar nu mai\j intoc^rnîr^a jîhei documentații de urbanism de tip PUD. Aceas


/^('usjx^idnn/fatadele clădirilor învecinate care sunt unite la nivelu

' ^taf 1-2) prin^rpt^cpiediul unui nivel comun.

P ?' ' ' ••• •, X \\                                                             Ș


1                                                                                                                         !


ImfreunA construim VIITORUL

8.  Circulații și accese

 • (1)  Se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor 11 tratate ca alei principale.

 • (2) Se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

9.  Staționarea autovehiculelor

(1) Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

---x----------------------—--—----------------------------------— ---------

10. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) Cu excepția instalațiilor. înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

11. Aspectul exterior al clădirilor

 • (1)  Conform studiilor de specialitate av izate conform legii;

 • (2)  Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

 • (3) Se interzic următoarele:

o dispunerea antenelor IV - satelit, a cablurilor TV și a aparatelor de A.C în locurile vizibile din circulațiile publice, cu excepția telecomunicațiilor speciale:

o imitațiile de materiale ca : piatră . cărămidă sau lemn fals, folosirea la exterior a materialelor fabricate pentru interior sau materiale precare (azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc).

 • (4) Se condiționează amplasarea reclamelor luminoase sau panourilor de afișaj. cu scop publicitar pe fațadele clădirilor sau la ultimul nivel, de obținerea unei autorizații de construire în acest scop:

 • (5) Aspectul clădirilor va reflecta programul arhitectural în care se înscrie, ținând seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului. de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate.

12. Condiții de echipare edilitară

 • (1) T bate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-cdilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice:

 • (2) Alimentarea cu apa potabilă se va face prin branșarea la rețeaua publică prezentă pe Str. Cotnari. Str. Tribunei, Str. Dealul Negru. Șoseaua București - Târgoviște - Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești. conform aviz Apa Nova nr. 918041 1 I / 30.03.2018:

 • (3) Evacuarea apelor uzate menajere vor fi colectate prin sistem de canalizare si apoi evacuate in rețeaua oraseneasca de canalizare:

 • (4) Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții; toate investițiile noi vor avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzata menajera si apa pluviala):
  • (5) Conform studiilor de specialitate aprobate ulterior PUZ-ului, se vor asigurg; gaze naturale, telefonie fixă și iluminat public conform cerințeloj

  • (6) Conform specificiatiilor din Avizul de gospodărire a a impun următoarele condiționări cu privire la echiparea ev. Toate lucrările de alimentare cu apa si can'^ț;

  -f Primăriei Municipiului București:             \

  N t)upa execuția lucrărilor, beneficiarul folosinței <

  i Naționala ,.Apele Romane" - ABAAV. Sistemul de  limentare cu
  o ML


o Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru a asigura tranzitul apei văii locjle necadastrate. existenta in zona reglementata prin PUZ:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, evacuate in canalizarea oraseneasca. se

vor incadra in limitele impuse prin H.G.R.. nr. 188/2002, Anexa 2 -NTPA 002/2002. modificata si completata cu H.G. 352/2005. coroborate cu Acordul de Preluare emis de S.C. APA NOVA București S.A.:

o Pentru toate lucrările de investiții ce vor avea legătură cu apele se vor solicita in mod obligatoriu avize de gospodărire a apelor pe baza unor documentații tehnice întocmite conform normativelor in vigoare:

o Beneficiarul este obligat sa obțină toate avizele/acordurile/punctele de v edere. conform legislației in vigoare si sa respecte condițiile impuse prin acestea:

o In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996. cu modificările si completările ulterioare, art 40. alin (2) .. latimca zonelor de protecție este stabilita conform anexei nr. 2..". anexa 2 alin a).,. latimea zonei de pretectie in lungul cursurilor de apa este de 5 m (atunci când latimea cursului de apa este sub 10 m). 15 m (atunci când latimea cursului de apa este intre 10-50 m), 20 m (atunci când latimea cursului de apa depășește 5 1 m): art 49 alin (1).. Se interzice amplasarea in zona inundabila a a ibiei majore si in zonele de protecție, de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora ..: art 87 alin (1) .. executarea sau punerea in , funcțiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum si modificarea sau extinderea acestora, fara av iz/autorizatie sau fara respectarea av izului ori a autorizației de gospodărire a apelor*’... si alin (18) depozitarea in albii sau pe malurile cursurilor de apa. ale canalelor, lacurilor, bălților.... pe baraje si diguri sau in zonele de protecție a acestora a materialelor de orice fel”, constituie contravenție in domeniul apelor, daca nu sunt savarsite in astfel de condiții incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infracțiune.

13. Spații libere si spatii plantate

 • (1) Se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.: în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți arbori conform legislației in vigoare;

 • (2) Plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate:

 • (3) Obiectivele propuse prin prezenta documentație se vor realiza cu respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de instituțiile competente, conform legii;

 • (4) Suprafața de spatii verzi de 30% din suprafața totala a PUZ-ului, reprezentând 20% spatii verzi amenajate pe sol si 10% spatii verzi pe terase/ zone verzi peste subsol, va fi amenajata si intretinuta.ÎMPREUNĂ CONSTRUIM vwtorul

pe care trebuie sa le îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

14. împrejmuiri

(1) Se recomanda ca: Parcurile, grădinile, scuarurile și fâșiile plantate sa nu fie îngrădite, dar sa fie separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minim 0.5 metri terenul va fi coborât cu minim 0.10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. %)

(1) P.O.T.maxim (cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale) = 15 %.

 • 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

(1) C.U.T. maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren.

Data

2019/’                întocmit

^t^^/k/țjrb. Andra ZAMFIR Ulrb.Diana POSTOLACHE

Urb. Ioana PR1E


Șef proiect

Urb. Luiza Odette Voinea
VECO

CONSTRUIM

VWTCwUL


ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Unitate teritorială de referință (U.T.R.)- subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ -teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de \edere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează după caz. în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare.ev oluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Certificatul de urbanism - actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglementărilor căruia îi este supus respectivul bun imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire. amenajare sau plantare.

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceiași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.) Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1.80 m. suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor. teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile. precum și a podurilor neamenajabile. aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție:


fnată

lanșeelor


- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a>ă de nivel este sub 3.00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise alejXaj suprafața construită.

Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT :    \

 • - dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o\lădire demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugâ existente la cele ale construcțiilor noi;

 • - dacă o cQnstruyie este edificată pe o parte de teren dezmembr “         teren deja construit,

indicatorii urbafi; ""-cajcul^ază în raport cu ansamblul teren uli^AfrrțiaT? adăugându-se suprafața planșeelor exjsten^Zla gele ale'Țioti Construcții.                                —----—-------

VECO e 2019iMPQfUMÂ CONSTRUIM VIITORUL

Interdicție de construire (non edificandi) - regulă urbanistică potrivit căreia. într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de construire, in mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă.

înălțimea nutximâ a clădirilor (exprimata în metri și nr. de niveluri convenționale) - înălțimea maximă admisa în planul fațadei, masurata de la teren (in situația anterioara lucrărilor de terasament) și cornișe sau limita superioara a parapetului terasei.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. ..?:3.O.....//^..(7fo019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ -SOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVISTE NR.10, SECTOR 1

PENTRU SPITAL CATEGORIA l-A, DESTINAT RELOCĂRII SPITALULUI DE URGENȚĂ FLOREASCA, A INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI Șl COPILULUI ”ALESSANDRESCU-RUSESCU” Șl SPITALUL CLINIC DE URGENȚA CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE SI ARSURI

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la a iplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului ir ormativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

• etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare. 11.01.2018 - 27.01.2018

 • *  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 13.03.2018-28.03.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 26 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 12.04.2018- 07.05.2018

  • etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare.


prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.


în etapa de avizare. PUZ a fost supus și procedurii de pentru planuri și programe ceea ce presupune informare, anunțuri repetate în mass-medja ^stȚpra solicitării derefnite^gc$$zukji declanșarea procedurii de ev^aîljare^și ă parcurgerii etaggt^'1 " publicarea deciziei etapei,de. ii^adraretaj^esa și pe ponțâlul

' * ( im i

Bd Regma Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 BuGureșb^omăniâ /

Tel 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

 • 2.     Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

jngureanu ",       "    : și

.....3 - coprorpietari ai imobilului din Str. Tribunei Nr.32, Sector;

2             ...      _ - proprietar al imobilului cu adresa poștală

Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești Nr.238D și 238E. Sector 1;

 • - ’     • ’                            - proprietari ai imobilului cu adresa poștală

Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești Nr.226C, Sector 1;

I - proprietar al imobilului cu adresa poștală Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești Nr.224E, Sector 1;

 • - .           - proprietar al imobilului cu adresa poștală Șoseaua Gheorghe

lonescu Sisești Nr.224C, Sector 1;

• - proprietar al imobilului cu adresa poștală Șoseaua Sisești Nr.224D, Sector 1;

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Sesizările și răspunsurile privind modul de soluționare pentru fiecare sesizare în parte au fost postate pe site-ul www.prnb.ro pe portalul UrbOnline.

Probleme, observații și rezerye^e jpițiatorul planiiluLde-uFbanism

6. . . . ,

sau amenajare a teritoriului nu poatp/saQnu edîspus sa le rezolve, îmbreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București România7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 5159/1608502/ 18.05.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.


Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.46/09.07.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse Z care în ismului a si normele

observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, conformitate cu legislația, normele și respectat soluțiile funcționale, gradul de îr privind asigurarea spațiilor verzi.Bd Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013 sector 5 București România

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ -ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.10, SECTOR 1”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport

ARHIȚECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ȘTEFAN     DUMITRAȘCUîntocmit,

Urb. Bogdan TODERAȘ

2ex./06.06.2019Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București România