Hotărârea nr. 57/2019

HOTARAREnr. 57 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA "AXA DE DEZVOLTARE BRASOV- BUCURESTI - CONSTANTA" PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


H O T Ă R Â R E                               /

privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București către Asociația ”Axa de Dezvoltare'""' Brașov - București - Constanța" persoană juridică de drept privat

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 107/16.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 13/30.01.2019 și al Comisiei juridice și de disciplină nr. 65/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile:

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 349/14.06.2019, privind constituirea "Axei de dezvoltare Brașov - București - Constanța”

  • -  Hotărârea Adunării Generale a Asociației ”Axa de dezvoltare Brașov - București - Constanța” nr. 5/13.12.2018;

în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cotizația anuală a Municipiului București, în cuantum de 2.980.000 lei, către Asociația ”Axa de Dezvoltare Brașov - București - Constanța” persoană juridică de drept privat.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro