Hotărârea nr. 569/2019

HOTARAREnr. 569 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - STRADA BUCOVAT NR. 3, SECTOR 4


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Bucovăț nr. 3, Sector 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 5793/13.05.2019:

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 58/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 647/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012:

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 4 - Certificatul de urbanism nr. 1064/31179/31.07.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate 26/06.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București 112/22.10.2018;


Direcția Urbanism: avizul preliminar


nr.


nr.


nr.


 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 13/05.03.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul pentru Situații de Urgență ..Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 914803/29.11.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1695119/20.03.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1639346/12003/22.10.2018; în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;


cu


Și


de


 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 _Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 sjz^6{șr^rpâ^G.M B. nr. 877/12.12.2018:

Cu respectarea prevederilor              >2/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, republicat^:            \   \

CONFORM CU OWGINA


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit, c), alin. (6) litz^ș^art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privi modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Bucovăț nr. 3, Sector 4, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 20/13.05.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr 5792/13.05.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


X SECRETAR GENERAL

7 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir

/

București, 24.10.20191

Nr. 569

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de SC MATERIA GRI SRL - urb.                    (RUR: DzO,

E), în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 4, Cod poștal 041297. Șos. Olteniței nr 63 telefon: 0721 842 582. pentru SC CONEXIR ROELL GROUP SRL în calitate de beneficiar, cu sediul în


București. Sector 4 Cod poștal 041293. Șos Olteniței nr 35-37, înregistrată cu nr. 1727949 din data de 12.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


nr.2o /|Ș.oS.£ot3 -

PENTRU

PUZ - STR. BUCOVĂȚ NR. 3 - SEC

GENERAT DE IMOBILUL din STR BUCOVĂȚ NR. 3 SECTOR 4 compus din teren în suprafață de 14 107.00mp din măsurători cadastrale, proprietate privată a persoanelor juridice, conform Certificatului de Urbanism nr 1064/31 179 din 31 07.2017. eliberat de Primăria Sectorului 4

INIȚIATOR:                    SC CONEXIR ROELL GROUP SRL

PROIECTANT GENERAL:         SC MATERIA GRI SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb                  (RUR DzO, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Pianului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M B nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/ 12 12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în următoarea Unitate Teritorială de Referință (UTR):

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: instituții publice, schimbări de profil care să nu incomodeze prin poluare:

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): distanța dintre aliniamente

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2,4 mp. ACD/ mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri:

 • - Retragerea minimă față de aliniament: amplasare pe aliniament sau retrase, conform caracterului străzii;


  5 m;


- Retrageri minime față de limitele - Retrageri minime față de limitele dar nu mai puțin de 5 m:


Bd Regina Elisabeta nr 47 cod

Tel: 021.305 55 00 nttp www pmb ro

UKAS MAKAC*MD<T iryrews

1

tSO WO1 - rsc 14001

001PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afareTzoneJ

 • - Regim de construire: discontinuu;                    .

 • - Funcțiuni predominante: ANSAMBLU LOCUINȚE COtECTÎVE, COMERȚ Șl SE

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 30 m;

 • - Regimul maxim de înălțime (R maxH): 2S+P+4E+5ER+6ER+7ER,

 • - Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45%;

  alSîEN j TEHNICĂ ' JURIDICA


 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 2.88 mp ACD/'mpTteren: - Retragerea minimă față de aliniament: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

- Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

 • - CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

 • - ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare energie electrică

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STR BUCOVÂȚ NR 3 - SECTOR 4. BUCUREȘTI, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr 1064/31.179 din 31.07.2017, eliberat de Primăria Sectorului 4fpj      ?

1__

u P+1+M 1

Jm


PIETONALE parcari LA NIVELUL TERENULUI amenajat


! T 1 AMENAJARE INCINTA S3A~II VERZI PE SOL ADANC 'REGENERABIL CIRC JLATI! ALTO si p|=ȚCN/\Lc parcaF _A NIVE.J. TEREN'J-UI AMENAJAT


r ” ”] CONSTRUCȚII POSIBILE PE PARCELELE VECINE


> ACCES PIETONAL PROPUS


ACCES AUTO PROPUS


SEMNIFICAȚIE DENUMIRI UTR


CB1


■ ansarblulccunlecclect’.e comerț si setvic


/I


M2 - suozcra mixtă cu ciad ■' a.anc regn ae construire ocntmuu sau o.sccn: nuu ș 'năitimi maxime de P-14 -uelu' cu accente înalte

CB1 - suDzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

L1e - Iccumțe irdiv’duale oe loturi subdimensionate cu sau 'ără rețele edil tare publice A4 - sere


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA BUCOVAT NR.3

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament se aplica teritoriului delimitat conform specificațiilor din planșa de reglementari ce face parte integranta din prezentul studiu (limita arie de studiu), după cum urmeaza:

 • - la Nord - Vest si Sud-Est zona superioara: domeniu public Aleea Tomesti;

 • - la Nord-Vest str. Soldanului

 • - la Vest si Sud-Vest zona superioara: proprietăți private (testut urban dominat preponderent de locuințe individuale)

 • - la Est zona inferioara: proprietăți private (tesut urban dominat preponderent de locuințe individuale)

 • - la Sud: proprietate privata (fostele Sere).

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

 • •  Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr 525/1996 si Ghidul de aplicare al RGU. aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000

 • •   Normativele si legislația in vigoare

 • •  Tema Beneficiarului

 • •  Aviz oportunitate nr. 26/06.03.2018

Pentru zona studiata in PUZ se adopta următoarele reglementari urbanistice care sa stabilească condițiile autorizării executării lucrărilor de construire.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejare patrimoniu natural


-Funcțiunile prevăzute prin proiect nu_genereaz


actori de poluare ai mediului.

Rezidențial Bucovat 3

memoriu PUZ

P05 | 2013


Ansamblul va fi dotat cu soluții de incalzire proprii. Soluțiile de încălzire a apei menajere si a

spatiilor interioare nu vor afecta prin emisii nocive mediul înconjurător fiind conformate legislației in vigoare.


-/S> #

/«s-                  -o CY X

ifcr^iîtaferean j jUWO'C*


Prin lucrările propuse de remodelare a zonei existen

de arbori.

-Apele uzate menajere se vor colecta si evacua la rețeaua de canalizare oreș Apele accidentale din zonele de parcaj subteran se vor colecta si se vo hidrocarburi inainte de evacuarea in rețeaua oraseneasca de canaklare

-Depozitarea deșeurilor


Deseurile menajere vor fi colectate si depozitate in pubele din PP - tip Euro. in spatii special amenajate in incinta ansamblului conform normelor in vigoare.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public.

Se vor respecta normativele in vigoare privind siguranța in exploatare. Accesul persoanelor cu dizabilitati se va asigura in toate spatiile prevăzute prin legislația in vigoare.

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Retragerea de la ambele aliniamente (str. Bucovat si drumul Jilavei) va fi de minim 5.Om la nivelul parterului. La etajele superioare se admit ieșiri in consola (balcoane) care pot depăși retragerea minima de 5.Om de la aliniament. Etajele 5. 6 si 7 vor fi retrase fiecare cu cate min.3m fata de etajul inferior, conform Planșa Reglementari.

Retragerile fata de limitele laterale ale parcelelor (nord si sud) vor fi de:

 • - minim 7.Om pe latura de nord a Loturilor 1 si 3

 • - minim 7.Om pe latura de sud a Lotului 2 - minm 8.Om pe latura de sud a Lotului 3.

Clădirile care vor avea fațade paralele si suprapuse vor avea intre ele o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea celei mai inalte. Distanta va putea fi redusa la 1/3 din inaltimea celei mai inalte clădiri in cazul clădirilor care nu au fațadele suprapuse.

Distanta dintre clădirile paralele de pe loturile 1 si 2 va fi de min.44.0m. iar intre clădirile paralele de pe lotul 3 vor fi min. 25m respectiv 31,0m.

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi-si imprejmuiri

/' m zj

In cadrul ansamblului, vor fi asigurat^p^ii in proporție de min.30% din suprafaț;


1 J"“l-----1~1"'.....x -----te subsol si pe teren natural regenerabil


a totalâ*"a/e renului, d^p^cum urmeaza :


Rezidențial Bucovat 3

cneniQiiu PUZIII. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Se propune menținerea terenului ce face obiectul PUZ-ului in UTR CB1 dar cu unele adaptari ale regulamentului la situația din zona studiata:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

ÎNCADRARE PROPUSA: CB1 - instituții și servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE:

Se admit următoarele utilizări funcționale:

instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme

extrateritoriale birouri si servicii: comerț:

restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.: sport și recreere în spații acoperite: parcaje la sol:

spații libere pietonale. pasaje pietonal.e spatii plantate - scuaruri; rezidențial (locuințe coledtivejy


' X

\ / \

2018 05 22


plan urbanistic zonal j ■

I Rezidențial Bucovat 3

memoriu PUZ

ARTICOLUL 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:


extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și

trafic funcțiunile învecinate

clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale : funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific si vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea: se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri:

se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distantă mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici:

pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică: se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

Se interzic următoarele utilizări:

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat: construcții provizorii de orice natură:

dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura si deteriorând finisajul acestora:

depozitare en-gros;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini:

curățătorii chimice:

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane:

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare si, producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice.          Q M \

lucrări de terasament de natură săyafeet^^menafâr'H^^din spațiile publice si construcțiile de pe parcelele^iașfente:


Rezidențial Bucovat 3

memoriu PUZ


MATERIAP05 l 2016


orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor, sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor.

ielele vecine. .    „ .Uf

ARTICOLUL 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DlMtHSHJNnț /

Prin prezentul P.U.Z. nu se modifica suprafețele, formele si dimensiunile celor'"^'parcele existente care fac obiectul prezentului studiu. Caracteristicile parcelelor din afara limitei terenului ce a generat P.U.Z. vor fi conform celei mai recente documentații urbanistice care se aplica pe zona respectiva.

Terenul este format din:

 • - Lot 1 si Lot 2 cu acces din str. Drumul Jilavei:

 • - Lot 3 cu acces din str. Bucovat. suprafețe si numere cadastrale :

  S TEREN

  (mp)

  NR.

  CADASTRAL

  LOT 1

  2730

  227892

  LOT 2

  2847

  227893

  LOT 3

  8530

  227891

  TOTAL

  14107

Loturile 1 si 2 au acces din drumul Jilavei si au forme aproximativ patrate. dimensiuni conform planului de mai jos ;

Lotul 3 are acces din str. Bucovat si are forma dreptunghiulara, cu dimensiuni conform planului de mai jos :M A T E R IA. L0T3


ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

Retragerea de la ambele aliniamente va fi de minim 5.Om la nivelul parterului, atat spre str.Bucovat cat si spre drumul Jilavei. La etajele superioare se admit ieșiri in consola (balcoane) care pot depăși retragerea minima de 5.Om de la aliniament. Etajele 5. 6 si 7 vor fi retrase fiecare cu cate min.3m fata de etajul inferior, conform planșa reglementari.

ARTICOLUL 6. AMPLASAREA CLADIRIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Retragerile fata de limitele laterale ale parcelelor (N

 • - minim 7.Om pe latura de NE a Loturilor 1

  si 3


 • - Om pe latura de SV a lotului 1

 • - Om pe latura de NE a lotului 2

 • - minim 7.Om pe latura de SV a Lotului 2

 • - minm 8.Om pe latura de SV a Lotului 3


'Rezidențial Bucovat 3memoriu PUZ


POo j 2016


Retragerile fata de limitele posterioare ale parcelelor (NV in cazul Loturilor 1 si 2. respectiv SE in cazul Lotului 3) vor fi Om pentru toate loturile. Clădirile care vor avea fațade paralele si suprapuse vor avea intre ele o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea celei mai înalte, putea fi redusa la 1/3 din inaltimea celei mai inalte clădiri in cazul clădirilor care nu


Distanta va


au fațadele


suprapuse.

Distanta dintre clădirile paralele de pe loturile 1 si 2 va-ft^e min.44, de pe lotul 3 vor fi min. 25m respectiv 31,0m.         '■

\

ARTICOLUL 7. AMPLASAREA CLADIRIILOR UNELE FATA CLE PE ACE-EASI


PARCELA


Clădirile care vor avea fațade paralele si suprapuse vor avea intre ele o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea celei mai înalte (H maxim propus pentru ansamblu = 30m). după


curm urmeaza:


44m intre clădirile de pe Loturile 1 si 2. tronsoanele perpendiculare pe drumul Jilavei: 25m respectiv 31 m intre clădirile de pe Lotul 3. tronsoanele perpendiculare pe str. Bucovat;

34m intre clădirile de pe Loturile 1 si 3. tronsonul paralel cu drumul Jilavei si tronsonul median perpendicular pe str. Bucovat:

Distanta va putea fi redusa la 1/3 din inaltimea celei mai inalte clădiri numai in cazul clădirilor care au fațadele decalate (nesuprapuse):

9.7m intre clădirile de pe Lotul 2 tronsonul perpendicular pe drumul Jilavei si clădirile de pe Lotul 3 tronsonul median perpendicular pe str. Bucovat.


ARTICOLUL 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Parcela este construibila doar daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica. In cazul fronturilor continue la strada, accesul poate fi asigurat si prin prin pasaje (ganguri) dimensionate astfel incat sa permită accestul autoturismelor. Vor fi luate masuri pentru permiterea accesului autovehiculelor pentru stingerea incendiilor pe parcela si la toate clădirile, conform legislației in vigoare.

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu clădirilor, de asemnea se vor asigura si pentru intervenții in caz de incendiu.


handicap locomotor sau cu dificultăți de depțAs^'e / O   - —.

Se vor asigura accese diferite xpnfdfm ae

accese de serviciu pentru colect


V" etmatiei

3a deșeurilor menajere

\                i


0040 r •*” o o

20 i o Oo


Rezidențial Bucovat 3


MATERIAL


memoriu PUZ

P 05 i 2 01 6


Se va asigura accesul in spatiile publice a persoanelor cu handicap locomotor sau cu dificultăți de deplasare.


■ CONFORM CU o

ARTICOLUL 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELO

Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul dimensionate conform normelor specifice si vor fi asiguratei nivelul terenui amenajat la nivelul solului. Parcela va fi plantata cu min. un arbore la 4 mașini. In cazul in care nu pot fi asigurate in limitele parcelor locurile de parcare normate, se va demonstra amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare, ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj comun amplasat la o distanta de cel mul 150m.

rin construcții subterane .dieta


ARTICOLUL 10. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima a clădirilor nu va depăși 30m de la cota terenului amenajat, aferent unui regim de inaltime 2S+P+4E+5(r)+6(r)+7(r).

ARTICOLUL 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii de locuire si exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor invecinate cu care se afla în relații de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice. Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor pluviale de pe circulațiile pietonale. de pe suprafețele prevăzute cu finisaje impermeabile si din spatiile plantate cu gazon.

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV. Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zăbreliți pe terasele clădirilor care nu sunt industriale sau tehnice.//<T’

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania2019.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISM

Nr.


VICIUL URBANISM

^2  //3vx.A7y


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULT

PUZ - STR. BUCOVĂȚ NR. 3 - SECTOR 4

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr 136/ 2012 în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 13.04.2018 - 27.04.2018;

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 06.06.2018 -20.06.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 19.03.2019 -02.04.2019;

 • •   etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB URBONLINE (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public tot prin intermediul portalului "URBONLINE"

Atât comenatriile și recomarfâăriW' persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibileU KAS <<AMACJA<NT

ISO 9001 • ISO 14001

OO1


Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor după caz. prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-maiî

4.


Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate c buletine informative sau alte materiale scrise.


Nu este cazul.


Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Nu este cazul.


Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate procesului de informare si consultare.

Nu este cazul.


5.rimit notifibări


ja ^cursul

A <       *

') f.1 •


Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.


6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și at Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române. Ministerului Apărării Naționale. Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare Prin urmare configurația edificabilelor. a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei tehnice de circulație nr 1639346/ 12003/ 22.10.2018 emis de Direcția Transporturi a PMB

Referitor la evaluarea de mediUyPy^-dh-a-'hbs^supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei ' Mediului București           »■


rȘ București/RqmarHa'.Ș'

i ’ i..


^4

V UKAS ■AAAUC4MEXT

ISO SC01 • ISO 14001        OO1


Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus. PUZ care în conformitate cu legislația normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.RT. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H C G M B nr 136/ 30.08 2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art 12 a) b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - STR BUCOVĂȚ NR 3 - SECTOR 4.

Conform Ordinului M D R T nr 2701/2010 Art 6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică cu completările ulterioare și conform Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M D R T. nr 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H C G M B nr 136/ 30.08.2012, propunem Consiliului General aj Municipiului București însușirea prezentului raport.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCU

Expert.

Urb. Liliana Ionici


Bd. Regina EiisaDeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București România

Tel 021 305 55 00

nttp . /www pmb.ro