Hotărârea nr. 568/2019

HOTARAREnr. 568 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU(PUD) - STRADA DELEA NOUA NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Strada Delea Nouă nr. 1,

Sector 3, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 9638/12.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 92/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 646/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012:

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 2011/1673573/06.12.2018;

Primăria Sectorului 3 - Certificatul de Urbanism nr. 2330/03.11.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 01/17.04.2019;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 2197/31.05.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 14395/27.06.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1357194/31.07.2019;

 • -  Telekom România Communication S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/3754/07.12.2017;

 • -  Regia Autonomă de Transport București - Serviciul Proiectare Infrastructură și Avize Edilitare: avizul nr. 2011 /1673573/06.12.2018;

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice: avizul nr. 86513/09.01.2018;

 • -  E-distribuție Muntenia: avizul nr. 200666937/08.11.2017;

 • -  Distrigaz Sud Rețele - Engie: avizul nr. 312105802/28.11.2017;

 • -  Apa Nova: avizul nr. 91910579/06.08.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1573826/20183/24.11.2017;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Strada Delea Nouă nr. 1, Sector 3, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 56/12 08.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2 și Raportul informării și consultării publicului nr. 9637/12.08.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.' nca><&

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 5

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DMBI Arhitectura S R.L (arh.                în calitate de proiectant,

cu sediul în Municipiul București Strada Johann Strauss nr. 2A Sector 1. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr 1744992 din 11 06 2019. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulteri


emite Următorul


PENTRU

„PUD - STR. DELEA NOUĂ NR. 1, SECT ^BUCUREȘTI Centru social - cultural pentru copii și tineret D+P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: cu adresa în Str. Delea Nouă nr 1. Sector 3 nr cad 222710. în suprafață de 3.504 00 mp proprietate privată a persoanelor fizice/juridice conform Certificatului de urbanism nr 2011/ 1673573 din 06 12 2018 eliberat de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:                                 PAROHIA DELEA NOUĂ CALIST

prin preot Fătu Valentin

PROIECTANT:


S.C. DMBI Arhitectura S.R.L

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Arh.

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3. și este delimitată astfel la Sud -Str. Matei Basarab; la Nord - Calea Călărașilor la Vest - Str. Delea Nouă, la Est - Calea Călărașilor

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H C.G M B nr 269/2000 (completată cu HC.G.MB nr 324/17.11.2010. HC.G.M.B. nr. 241/20.12.2011: HC.G.MB nr. 232/19.12.2012. H C.G M.B. nr 224/15.12.2015. HC.G.MB. nr. 341/ 14.06.2018 și H C G M B nr 877/12 12 2018 amplasamentul care face obiectul studiului este situat în zona C, subzona CB și se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință

 • - (U.T.R.) „CB2" - Subzona serviciilor publice dispersate în zone protejate.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POT maxim = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): se va adapta la caracteristicile normelor specifice sau la tema beneficiarului;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4 m continuat cu tangenta sa la 45 grade:

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 5.00 m.-

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare\5.00 pi


Bd Regina Eiisaoeta -r 4 Tei 22' 3C5 55 0C http ’www pmb.ro

S>

 • - (U.T.R.) ,.CB1" - Instituții si servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): POT maxim = 50%:

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): CUT maxim = 2.4 mp.ADC/ mp teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim = 2.2 mp ADC/ mp teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși

distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de c              e 4 m continuat cu


tangenta sa la 45 grade; D+P+1E (17,20 m)

 • - Retragerea minimă față de aliniament: pe aliniament

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00 m

PREVEDERI P.U.D, PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: pe aliniament

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: pe aliniament

 • - Spații verzi: 40% - conform bilanțului teritorial

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 20183/ 1573826/ 24.11.2017 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB

 • - Echipare tehnico - edilitară: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare c apă canalizare energie electrică, conform avizelor specifice

Se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu STR DELEA NOUÂ NR 1. SECTOR 3. BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U D

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D T A C ) se poate întocmi numai după aprobarea P U D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2011/1673573 din 06.12.2018 eliberat de Primăria Municipiului București.•> !

S a n ir VJ

’      - V

î d

V-  M

T V

V

! W

1 1

;„A.

V i


1        u

fi          Vu>

u     i -Jâ

'i 1 h i


Scara. 1/500


'Af i ii,                      ~                                                                      J fa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

itoriuluiAij Direcția Generală Urbanism și Arnenaj

Direcția Urbanism - Serviciul țJrbani^^j originM-0V 1

_______■

BLICULUI<


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULT

PUD - STR. DELEA NOUĂ NR. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI


 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136'2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.09.2018 -05.10.2018;

o etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.10.2018 -04.11.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de ia data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 31.01.2019 -15.02.2019;

 • •  etapa de aprobare - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Nu este cazul.

4.


Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări,


buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest

Nu este cazul.
5.


6.


Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate parcursul procesului de informare si consultare

Nu au fost exprimate observații.

Modul în care solicitantul a rezolvat, interjțio problemele, observațiile și rezervele exprim

Nu este cazul.

Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus motivația acestui lucru.

Nu este cazul.


de public pe7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invita permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB

Ulterior emiterii Avizului, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu sunt solicitate avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație -PMB. după caz cele ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ale Ministerului Culturii și Identității Naționale

Referitor la propunerea soluției tehnice de detaliere a amplasamentului care face obiectul studiului au fost respectate prevederile PUG - RLU aprobat și PUZ Coordonator al Sectorului 3 -RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, ic hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare. însă nu poate fi luată în „         considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului

aparține/autorităților ce dețin competența legală

''              ' Xeferito?la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din

acoTdiok de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 20183/ 1573826/ 24 1 1.2017 emis de T'X Direcija Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

\        \ * \        ' /y -4

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reolamațiTcu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care a respectat și a fost în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08 2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art. 13. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUD - STR. DELEA NOUĂ NR. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI”.
Conform Ordinului M.D R T. nr. 2701/2010 Art 6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus. se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de ism, iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.iyLBjat 0.08.2012 \propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentOluTraport.


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT ADU CTCCAKI /-Ăl IMIȚRAȘCU


ARH. ȘTEFAN CAL
întocmit: Urb Ștefan VOICU

2ex./09.08.2019       \

CM/ '

Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București. România

Tel. 021.305.55.00

http://www.pmb ro