Hotărârea nr. 567/2019

HOTARAREnr. 567 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 230/23.04.2019


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 12243/16.10.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 91/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 645/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 277/26.11.2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/11.12.2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului european de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final;

  • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


CONFORM CU O,

București aprobat prin Hotărârea Consiliului Gen£raF"ai Municipiului București nr. 269/2000 cu modificările și completările ulterioare pentru unitatea teritorială de referință V3b - complexe și baze sportive.

Art.ll Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, prelungit cu Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, modificat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 341/14.06.2018, prelungit cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 877/12,12.2018, modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 230/23.04.2019, se modifică conform Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru unitățile teritoriale de referință V1b - amenajări sportive publice și V3b - complexe și baze sportive pentru construcțiile și amenajările sportive astfel:

în cuprinsul zonei V1b - amenajări sportive publice (Stadionul Național, Palatul Sportului și Culturii, Stadionul Tineretului, Stadionul Parcul Copilului, Baza Sportivă Floreasca) și V3b - Complexe și baze sportive (Stadionul Giulești, Parcul Sportiv Dinamo, Complex Sportiv Steaua, Stadionul Progresul, Arenele B.N.R., Baza Sportivă Pescărușul (Bucureștii Noi), Baza Sportivă C.C.C.F. ( Bucureștii Noi - Străulești), Baza Sportivă Politehnica, Baza Sportivă Granitul, Baza Sportivă Grivița, Clubul Sportiv Metalul, alte baze și cluburi sportive) textul Regulamentului Local de Urbanism - Plan Urbanistic General are următorul conținut:

„ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

(...) V1b - sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și acoperite, anexele necesare și alte activități legate direct de activitatea sportivă.

(...) V3b -sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor legal avizate, (...)

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

V1b și V3b - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

  • - se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale;

  • - se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri; ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

V1b și V3b - cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri;

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

V1b - POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15 % cu excepția spațiilor plantate protejate (V1c) care se mențin conform proiectului inițial;

V3b - POT cu construcții, circulații, platforme = maxim 30%;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

V1b- CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepția spațiilor plantate protejate (...).

V3b - CUT maxim 0.35 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii;”

Textul Regulamentului Local de Urbanism - Plan Urbanistic General va avea următorul conținut:

„ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

V1b - sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și

V1b și V3b - sunt admise construcțiile și instalațiile specifice - conform prevederilor anexei nr.1, punctul 1.8- Construcții și amenajări sportive din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

V1b și V3b - se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri, conform prevederilor anexei 4, punctul 4.8 și anexei 5, punctul 5.8 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

V1b și V3b - pentru funcțiuni publice se vor respecta normele specifice în vigoare sau tema beneficiarului;

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

V1b și V3b - POT cu construcții = maxim 50% cu suplimentare 20% cu circulații, platforme și 30% cu spații verzi conform anexei 2 din Hotărârea Guvernului 525/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

V1b și V3b - CUT maxim conform normelor specifice în vigoare sau temei beneficiarului.”

Art.lll. Celelalte prevederi ale Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre modifică și completează Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 cu modificările și completările ulterioare și este valabilă până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și ale Primăriilor Sectoarelor Municipiului București, ale căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de studiu a documentației de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir