Hotărârea nr. 566/2019

HOTARAREnr. 566 din 2019-10-24 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 269/21.12.2000, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRELUNGIT CU HOTARARILE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 324/17.11.2010, NR. 241/20.12.2011, NR. 232/19.12.2012, NR. 224/15.12.2015 SI NR. 877/12.12.2018


HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare, prelungit cu Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 877/12.12.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 12240/16.10.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 90/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 644/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

  • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

în cuprinsul Titlului I - Prescripții Generale - punctul 4 - Derogări de la prevederile regulamentului, după punctul 4.2 se va introduce pct. 4.3 cu următorul conținut:

„4.3 - Toate documentațiile de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal aprobate de Consiliul General al Municipiului București în baza prezentului Plan Urbanistic General, sunt preluate ca derogări în Regulamentul Local de Urbanism și în planșa de reglementări aferente Planului Urbanistic General, cu limitarea valorii CUT la maxim 4.0 ADC/mp teren conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;"

în cuprinsul Titlului I - Prescripții generale - punctul 5 - Condiții de construibilitate a parcelelor, alin. (5.6) va avea următorul conținut:

„5.6 - Prin excepție de la prevederile alin. (5.4) și alin. (5.5), în cazul proiectelor de interes public realizate pe o singură parcelă sau pe parcele învecinate aparținând domeniului public sau privat al statului sau al Municipiului București, deținute în proprietate de către instituții publice, regii autonome înființate de către stat sau de către Municipiul București, precum și în cazul proiectelor realizate pe parcele aflate în proprietatea companiilor și societăților la care statul sau Municipiul București este acționar unic, majoritar sau la care acestea dețin controlul, se permite autorizarea directă cu respectarea prevederilor prezentului regulament și cu avizul Arhitectului Șef al Municipiului București, numai în cazul în care:

  • a) Parcela/parcelele nu este/nu sunt situată/situate în zona construită protejată;

  • b) Nu sunt necesare modificări ale structurii parcelarului din zona învecinată și nici ale configurației străzilor;

  • c) Nu sunt necesare transferări de teren către proprietatea publică.”

Art.ll Prezenta hotărâre modifică Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare și se aplică pe toată durata de valabilitate a acesteia.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București precum și ale Primăriilor Sectoarelor Municipiului București, ale căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de studiu a documentației de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.


București, 24/10. Nr. 566

CONFORM CU ORIGi