Hotărârea nr. 565/2019

HOTARAREnr. 565 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE ASOCIERE DINTRE ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI, COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA SI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC LOCAL IN PIATA ALBA LULIA, AFLATA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 2699/23.10.2019 și Administrației Străzilor București nr. 32924/23.10.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 50/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 721/24.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ej, alin. (9) lit. a) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul de asociere dintre Administrația Străzilor București, Compania Municipală Parking București SA și Consiliul Local al Sectorului 3 București în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public local în Piața Alba lulia, aflată în administrarea Administrației Străzilor București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Administrația Străzilor București să încheie, în condițiile legii, protocolul de asociere cu Compania Municipală Parking București SA și Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București, Administrația Străzilor București, Compania Municipală Parking București SA și Consiliul Local al Sectorului 3 București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius Adrian P

București, 24.10.^0)4

Nr. 565’

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.


PROTOCOL DE ASOCIERE


Nr.HNICA Șl

U RICiCA

*

 • I) Preambul:

  tateșl spațiilor publice de pe raza Sectorului


Având în vedere obiectivul comun de a îmbunătăți c

3 al Municipiului București, aflate în administrarea ministrației Străzilor București, precum și oportunitatea unei colaborări inter-instituționale în vederea ducerii la îndeplinire a acestui obiectiv,

 • II) Părțile:

 • (1) Administrația Străzilor București, reprezentată prin Răzvan Mihăilescu având funcția de director general,

 • (2) Compania Municipala Parking, reprezentată prin Cristian Constantin Olaru, având funcția de director general,

 • (3) Consiliul Local Sector 3 București reprezentat prin Robert Sorin Negoiță, având funcția de primar,

au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

 • III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea in comun de lucrări de interes public local în Piața Alba Iulia, aflată in administrarea Administrației Străzilor București.


IV) Durata protocolului:


Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către părți si își va pr durata de execuție a lucrărilor, până la recepția finală a acestora.

V) Drepturile si obligațiile părților:

 • (1) Consiliul Local al Sectorului 3, va identifica lucrările de interes public Io’ prezentului protocol, si va solicita acordul prealabil al Administrației Străzilor penS urmează a se realiza pe Piața Alba Iulia.

 • (2) Consiliul Local al Sectorului 3 va finanța acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local, realizate în Piața Alba Iulia, anterior solicitate către aceasta si avizate.

 • (3) Orice modificare a parcărilor din zona afectată va fi stabilită în prealabil și de comun acord de Compania Municipală Parking și Consiliu Local al Sectorului 3, cu viza Admini

 • (4) Coiisiîiul LochM Sectorului 3 nu va avea dreptul de a schimba destin acordul^x^^^^B^on^iliului General al municipiului București.


VI. Principiile de bune practici ale Protocolului

 • (1) Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

 • (2) Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activității.

 • (3) Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua de către Consiliul Local Sector 3 și se vor încadra în limita bugetelor aprobate.


VIL încetarea protocolului

Prezentul Propocol încetează prin:

> >


te, cu respectarea unui preaviz


 • (1) îndeplinirea obiectului său.

 • (2) Denunțarea unilaterală în cazul nerespectării obligațiilor%s de 30 de zile.

(3) Acordul scris al Părților.

VIII.Alte clauze

(1) Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

(2) Părțile pot încheia acte adiționale, în scris, pentru stabilirea exactă a calendarului activităților ce urmează a se desfășura.

IX. Forța majoră și cazul fortuit

 • (1) Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta sa fie lipsită de culpa și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forță majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

 • (3) Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul și care exclude culpa părții care îl invocă.


X. Litigii

(1) Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest propocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar claca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial și material.

XI. Dispoziții finale

 • (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

 • (2) Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a părților privind aspectele reglementate.

Prezentul protocol a fost intocmit astazi______________/_________________, in trei exemplare originale,

cate unul pentru fiecare parte.

Administrația Străzilor București

DIRECTOR GENERAL,

Răzvan MIHĂILESCU


Sectorul 3 al Municipiului București

PRIMAR,

Robert Sorin NEGOIȚĂ


Compania Municipală Parking

DIRECTOR GENERAL,