Hotărârea nr. 564/2019

HOTARAREnr. 564 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA MONOGRAFIEI ECONOMICO-MILITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI EDITIA 2019


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 2407/23.10.2019;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 227/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 719/23.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii de Guvern nr. 1174/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a Municipiului București;

  • -  Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecțje a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Monografia economico-militară a Municipiului București” Ediția 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius Adrian Pa


București, 24.10/2019

Nr. 564’

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir