Hotărârea nr. 563/2019

HOTARAREnr. 563 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA COMPENSARII VALORICE A PIERDERILOR FINANCIARE ALE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI INREGISTRATE IN ANUL 2018Consiliul General al Muni

HOTĂRÂRE

privind aprobarea compensării valorice a pierderilor financiare ale Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București înregistrate în anul 2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 9325/13.09.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 13438/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei pentru Utilități Publice nr. 30/23.10.2019, avizul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 226/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 720/23.10.2019 din cadruî Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 40 alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art 5A2, art. 6, art. 7 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 555/2018 privind aprobarea "Normele locale privind metodologia de stabilire și achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului București în vederea regularizării subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate”;

Ținând cont de adresele nr. 45620/27.06.2019 și nr. 62959/02.09.2019 înregistrate la Direcția Servicii jntegrate cu nr. 6729/28.06.2019, respectiv 9070/05.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă compensarea valorică a pierderilor financiare datorate aprobării cu întârziere a tarifelor, înregistrate de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București în anul 2018 la nivelul sumei de 64.223.723,52 lei.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.