Hotărârea nr. 562/2019

HOTARAREnr. 562 din 2019-10-24 PRIVIND APROBAREA EFECTUARII RECESAMANTULUI ANIMALELOR CU PROPRIETAR/DETINATOR LEGAL DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării recensământului animalelor cu proprietar/deținător legal de pe raza Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Consilierilor Generali ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 7309/24.07.2019 ;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 38/23.10.2019 și avizul Comisiei juridice și de dispiplină nr. 643/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în temeiul prevederilor:

 • - Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea nr 9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor:

 • - Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/2017 privind aprobarea Strategiei pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiul București":

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 129 alin (1), art. 139 alin. (3) și art. 169 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu anul 2019 se va efectua recensământul animalelor cu proprietar/deținător legal de pe raza Municipiului București, numit în continuare recensământ. Recensământul se va realiza pe o durată de maximum 2 ani.

Art.2 (1) Organizarea și efectuarea recensământului va fi realizată de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

 • (2) Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va încheia acorduri de colaborare cu Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și cu Polițiile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 în vederea implementării prezentei hotărâri.

Art.3 Informațiile obținute în urma activității de recenzare vor fi înregistrate în Registrul de evidenă a animalelor cu proprietar/deținător legal de pe raza Municipiului București, bază de date ce va fi gestionată de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Art.4 (1) La nivelul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, se înființează Registrul de evidență a animalelor cu proprietar/deținător legal de pe raza Municipiului București.                    /

(2) Registrul prevăzut la alin.^f^va avea următoarea rubricație: f

(CONFORM CU ORIGINALUL L • - număr curent

 • - data recensământului.                                   x '7 /' xtoXS

 • - numele și prenumele proprietarului/deținătorului legal. m/z

 • - domiciliul/sediul, numărul de telefon                 </'

 • - actul de identitate al acestuia (BI/CI. serie, număr sau C U I. nr O R C B.)

 • - numărul animalelor deținute.

 • - datele de identificare ale animalului (specie, rasă culoare, talie sex. data nașterii, nume);

 • - sterilizare/crotalie/carnet de sănătate/microcip/pedigree.

 • - locul de deținere al animalului/animalelor:

 • - observații;

 • - nume, prenume, semnătură proprietar/deținător animal;

 • - nume, prenume, semnătură recenzori:

Art.5 (1) Pe perioada desfășurării recensământului, proprietarii/deținătorii legali ai animalelor de pe raza Municipiului București, persoane fizice sau juridice, au posibilitatea declarării acestora, personal sau digital. în vederea înregistrării acestora.

 • (2) Veridicitatea informațiilor va fi verificată de către recenzori.

 • (3) Declararea prevăzută la alin. (1) se poate realiza personal la sediul Autorității pentru Supravegherea și Portecția Animalelor și în alte locații ce pot fi stabilite ulterior sau digital prin transmiterea online a informațiilor către Autoritatea pentru Supravegherea și Portecția Animalelor.

Art.6 Activitatea de recenzare a animalelor cu proprietar/deținător legal va fi coordonată și realizată de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. în termen de 2 ani maximum, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform procedurii stabilite în anexa nr. 1. regulamentul privind recenzarea animalelor cu proprietar/deținător legal de pe raza Municipiului București care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Activitatea de recenzare a animalelor cu proprietar/deținător legal se efectuează în baza fișei de recensământ, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, completată de personalul desemnat din cadrul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, conform prevederilor Regulamentului privind recensământul animalelor cu proprietar/deținător legal de pe raza Municipiului București.

Art.8 (1) în cazul decesului sau înstrăinării animalelor, proprietarii/deținătorii. persoane fizice sau juridice, au obligația permanentă de a informa în termen de 15 zile Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, în vederea operării modificărilor în baza de date.

 • (2) Totodată, proprietarii/deținătorii de animale, persoane fizice sau juridice, au obligația permanentă de a informa Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor de dobândirea unui/unor animal(e) sau fătarea de pui de către cel/cele aflat(e) în proprietate/deținere, în termen de 15 zile

 • (3) Anunțarea prevăzută la alin. (1) și alin. (2) se poate realiza personal la sediul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și în alte locații ce pot fi stabilite ulterior sau digital prin transmiterea online a informațiilor către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Art.9 în condițiile în care în urma activității de recenzare, se va constata nerespecarea prevederilor legale cu privire la obligațiile ce le incumbă proprietarilor/ deținătorilor de animale precum, dar nu limitativ, cele referitoare la înregistrarea sau sterilizarea câinilor și pisicilor, vor fi înștiințate organele competente în vedere luării măsurilor legale.                       /

/ X

Bc Reg-.ns E. sace‘


;Ș’a. 05


/——

Pag 2


yser.org Buc_'e=


i

CONFORM CU ORIGINALUtT>

L-------—JZ-

Cu ocazia efectuării recensământului. confornTjxezentei


hotărâri reprezentanții Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor vor informa proprietarii/deținătorii de animale cu privire la obligațiile legale ale acestora, precum cele privind înregistrarea și sterilizarea câinilor, și cu privire la campaniile de sterilizare gratuită.

Art.10 La finalizarea recensământului Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va prezenta o informare Consiliului General al Municipiului București privind rezultatele activității de recenzare și principalele concluzii care reies din aceasta. împreună cu propuneri vizând perfecționarea activității în domeniu.

Art.11 (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte săvârșite atât de persoanele fizice, cât și de cele juridice:

a) refuzul de a da date, furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor de către proprietarii/deținătorii animalelor deținute pe spațiu privat, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

b) neinformarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor în termen de 15 zile de la data decesului sau înstrăinării animalului aflat în proprietate, cu amendă de la 400 lei la 600 lei;

d) neinformarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor în termen de 15 zile de la data dobândirii sau fătării unui/unor animal(e) pe care îl/le au în proprietate/deținere, cu amendă de la 400 lei la 600 lei:

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și din cadrul Polițiilor Locale ale Sectoarel 1 - 6.

 • (3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonaței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

 • (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de ia data încheierii procesului verbal ori. după caz. de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.12 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va asigura logistica necesară realizării prevederilor prezentei hotărâri

Art.13 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică, până la acea dată prevederile acesteia fiind aduse la cunoștință publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate.

(2) Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va desfășura pe perioada cuprinsă între data adoptării prezentei hotărâri și data intrării în vigoare a acesteia, campanii de informare și popularizare în rândul cetățenilor Municipiului București.

Art.14 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Polițiile Locale ale Sectoarelor 1 - 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.10.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEQINȚA,

Marius Adnan Răvel

București. 24.10.2019 .■/ Nr. 562//

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Georgiana Zamfir
ANEXA NR. I

REGULAMENT


prixind aprobarea recensământului animalelor cu proprietar deținător legal de pe raza Municipiului București

Prezentul Regulament stabilește activitățile, competențele. sarcin responsabilitățile. regulile și documentele referitoare la identificarea . individuală a animalelor cu proprietar deținător legal existente pe rază Municipiului București.

Capitolul I


CONFORM CU ORIGINALUL


\rt.l. Definiții:

 • - recensământ: operație administrativă care constă în înregistrarea statistică a animalelor existente intr-o anumită zonă.

 • - recmizm-. persoană care participă la obținerea datelor statistice pentru realizarea urmi recensământ.

 • - animal lK companie'. orice animal deținut sau destinat a ii deținui de către om. in special pe lângă casă, pentru agrement sau companie.

 • - anima! fără <aăpâtr orice animal de companie care, fie nu arc adăpost, tic se găsește în afara unei proprietăți private și care nu este sub controlul ori supravegherea directă a niciunui proprietar sau deținător.

 • - proprietar deținător de animal', persoană fizică sau juridică ce arc in posesie permanentă animale in calitate de proprietar sau deține o posesie temporară asupra animalelor in calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințai îngrijirea lor.

 • - identificarea animalelor', aplicarea crotaliilor și sau a mijloacelor electronice care vor ajuta la identificarea permanentă a animalelor. Iară a prejudicia bunăstarea lor.

 • - crotalic. mijloc de identificare a animalelor, confecționat din material plastic care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de înregistrare a animalului.

 • - microcip'. dispozitiv electronic de identificare ce asigură stocarea unui cod de identificare unic și transmiterea acestuia când este activat de un câmp de radiofrecvențâ adecvat (cililor de microcip).

 • - bază de date: sistem integrat de informații și aplicații a cărui gestiune și administrare este încredințată unui operator.

 • -  fișă de recensământ'. document oficial care înregistrează identitatea proprietarilor deținătorilor de animale, numărul și caracteristicile animalelor deținute.

 • - pedigree: document oficial care confirmă puritatea rasei și arborele genealogic al animalului


  ! c 0NFeRM CU                 '

  I


Art. 2. Obiective generale:                                      /

 • (1) Realizarea anei baze de «Jale cu privite ia nuipărjț^St proprietar deținător legal existent pe raza Municipiului Bucyreșii:

>2)    Controlui reproducției    animalelor de ''"'fașă    comună. cu

proprietar deținător iegal existente pe raza Municipiului București.

(3)    împiedicarea abandonului puilor animalelor de rasă comună și a

animalelor adulte pe domeniul pubiic al Municipiului București (4) Responsabilizarea proprietarilor deținătorilor de animale cu privire la obligațiile ce le revin referitoare la creșterea și întreținerea acestora.

Capitolul II

Art. 3. Xctivități ce urmează a fi desfășurate:

ii) Xuioritatca pentru Supravegherea -i Proiecția Xnimalelor va desfășura pe perioada cuprinsă între data adoptării prezentei hotărâri și data intrării în vigoare a acesteia, campanii de informare și popularizare în rândul cetățenilor Municipiului București.

 • (2)    Realizarea activității de luare in evidență a animalelor de pe raza Municipiului București cu proprietar deținător va 11 executată in termen de maximum 2 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • (3)   Recensământul animalelor de pe raza Municipiului București cu proprietar deținător va fi realizată prin intermediul recenzorilor desemnați de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, de luni până vineri in intervalul orar 08:00 - 20:00.

 • (4)    Pe perioada desfășurării recensământului, proprietarii deținătorii legali ai animalelor de pe raza Municipiului București, persoane fizice sau juridice, au posibilitatea declarării acestora, personal sau digital. în vederea înregistrării lor. X cridicitaiea informațiilor va fi verificată de către recenzori.

 • (5)    Declararea se poate realiza personal la sediul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și în alte locații ce pot 11 stabilite ulterior sau digital prin transmiterea Online a informațiilor către XSP.X.

 • (6)    Recenzorii completează dalele necesare în fișele de recensământ la domiciliul sediul persoanei intervievate, pe baza declarației persoanei majore reprezentantului persoanei juridice și a consultării actelor oficiale, cu respectarea normelor legale privind confidențialitatea datelor personale.

 • (7)    fișele de recensământ vor fi completate lizibil, folosindu-se pix cu pastă de culoare albastră sau neagră, iar corecturile vor 11 efectuate cu pix cu pastă de culoare roșie.

 • (8)    In cazul în care proprietarul deținătorul nu este găsit la domiciliu sediu, pe bază de înștiințare scrisă. îi va ti comunicată modalitatea de contact a recenzorilor în vederea stabilirii orei și datei pentru realizarea recensământului.

 • (9)   Componența echipelor care vor realiza recensământul în teren a animalelor poartă responsabilitatea verificării tuturor locațiilor existente pe teritoriul repartizat și a realității datelor înscrise in fișele de recensământ.
precum și ncrespectarca termenelor stabilite atrage răspunderea recenzoriMr. conform prevederilor Codului \dministrativ aprobat prin Ordonanța de l rgență nr. 5" 2019.

(11) \utoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor va prezenta, la finalizarea recensământului. o informare Consiliului General al Municipiului București privind rezultatele activității de recenzare și principalele concluzii care reies din aceasta. împreună cu propuneri vizând perfecționarea activității în domeniu.

Capitolul III

Art. 4. Obligațiile proprietarilor/deținătorilor animalelor de companie:

 • a)     să furnizeze recenzorilor informații corecte și complete cu privire la animalele deținute pe spațiul privat:

 • b)    <ă contacteze rceenzorii desemnați de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. în cazul în care nu sunt găsiți la domiciliu sediu in momentul efectuării recensământului, pentru stabilirea unei orc și date ulterioare în vederea realizării recensământului:

 • c)     să se alic la domiciliu sediu la ora și data stabilită cu rceenzorii în vederea realizării recensământului:

 • d)    să colaboreze cu rceenzorii desemnați de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția \nimalelor in vederea înregistrării animalelor deținute pe spațiul privat:

c) să anunțe. în termen de 15 zile. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția \nimalelor în cazul decesului sau înstrăinării animalului animalelor, dobândirea unui unor animali e) sau lătarea de către cel cele aliat! e) în proprietate deținere:

f) să prezinte carnetele de sănătate ale animalelor aliate in proprietate sau deținere, la solicitarea recenzorilor reprezentanților Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Art. 5. Drepturile proprietarilor/deținătorilor animalelor de companie.

a) să solicite informații cu privire la modul de desfășurare a recensământului și a activității de identificare și înregistrare a animalelor.

FIȘĂ 1)1 RFC FXSÂM \NT

-

CONFORM CU ORIGINALUL


nr.

Data recensământului:

Nume, prenume, denumire proprietar/deținător:

Domiciliu/sediu:

Date de identificare (serie și număr Bl. ( 1, sau ( l 1. nr. O.R.C.B.):

Telefon:

Numărul animelelor deținute:

Datele de identificare ale animalului (specia, rasă, culoare, talie, sex, data nașterii, nume):

Sterilizat DA (anul...................../ NI : ( rotalie DA (nr...........................)/ NI

(arnet de sănătate DA / NT; Microcip DA (nr.......................................)/ NI

Pedigree DA (nr................................) / NI ;

Sterilizat DA (anul...................../ NT; ( rotalie DA (nr.

)/NT

)/NT


( arnet de sănătate DA / NT; Microcip DA (nr............

Pedigree DA (nr................................) / NT;

Sterilizat DA (anul...................../ NT; ( rotalie DA (nr...........................)/ NI

Carnet de sănătate DA / NT: Microcip DA (nr.......................................)/ NI

Pedigree DA (nr................................) / NT ;

Sterilizat DA (anul..................... XV: ( rotalie 1) \ (nr.'....................

( arnet de sănătate I) \ M : Microcip I) \ (nr.......................................

Pedigree DA (nr................................)  XI : > i

Sterilizat I) \ (anul...................../ XI : ( rotalie I) \ (nr...........................

( arnet de sănătate DA / XV: Microcip D \ (nr.......................................

Pedigree DA (nr................................) / XV:

6)

Sterilizat DA (anul...................../ XI : ( rotalie DA (nr...........................

( arnet de sănătate DA / XI : Microcip DA (nr.......................................

Pedigree DA (nr................................) / XV:

Sterilizat DA (anul.............„......./ XV: ( rotalie DA (nr...........................

( arnet de sănătate DA / XV: Microcip I) \ (nr.......................................

Pedigree DA (nr.^............................)! X[ :

Locul de deținere al animalului/animalelor

Observații: (bolnav, rănit, gestantă etc.)

Xume, prenume, semnătură proprietar/deținător animal:

Xume, prenume, semnătură recenzori: